You are on page 1of 10

USTAWA

z dnia 21 listopada 1996 r.

o muzeach.
(Dz. U. z dnia 20 stycznia 1997 r.)

Rozdział 1 Przepisy ogólne.................................................................................... 1
Rozdział 2 Organizacja muzeów............................................................................ 2
Rozdział 3 Muzeum rejestrowane .......................................................................... 4
Rozdział 4 Muzealia ................................................................................................ 6
Rozdział 5 Pracownicy muzeów............................................................................. 8
Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
................................................................................................................................ 8

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Muzeum jest jednostką organizacyjną, nie nastawioną na osiąganie zysku,
której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach
gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i
kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej
oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami przez działania określone w art. 2.
2. Muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości wpisane do inwentarza muzealiów.
Muzealia stanowią dobro ogólnospołeczne.
Art. 2. Muzeum realizuje cele określone w art. 1 w szczególności przez:
1) gromadzenie dóbr kultury w statutowo określonym zakresie,
2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
3) przechowywanie gromadzonych dóbr kultury, w warunkach zapewniających im
właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich, w
sposób dostępny do celów naukowych,
4) zabezpieczanie i konserwację muzealiów oraz, w miarę możliwości,
zabezpieczanie stanowisk archeologicznych oraz innych nieruchomych
obiektów kultury materialnej i przyrody,
5) urządzanie wystaw,
6) organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac
wykopaliskowych,

8) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych. . zasady zabezpieczania zbiorów przed pożarami. Nr 121. 2. Minister Kultury i Sztuki. (3) 3. 4. 5. 10) prowadzenie działalności wydawniczej. Rozdział 2 Organizacja muzeów Art. 1. jednostki samorządu terytorialnego. o którym mowa w art. Art. Nr 114. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. 3) rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów. Art. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. tworzące muzea są obowiązane: 1) zapewnić środki potrzebne do utrzymania i rozwoju muzeum. Nr 90. 7) prowadzenie działalności edukacyjnej. określi. W sprawach nie uregulowanych w ustawie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. 5 ust. 2) zakres działania. poz. 591 oraz z 1996 r. 1. 3. w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Sztuki. Podmioty. Statut określa w szczególności: 1) nazwę. (2) 2. 5. (1) Muzea mogą być tworzone przez ministrów i kierowników urzędów centralnych. U. 5a. Art. Muzeum działa na podstawie statutu nadanego przez podmiot. 4. poz. Muzea mogą być tworzone dla jednej lub wielu dziedzin działalności człowieka oraz tworów natury. 2) zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonym zbiorom. (4) Muzea będące instytucjami kultury mogą być łączone tylko z muzeami. o których mowa w ust. 3) sprawować nadzór nad muzeum. 407). 493. 1. w drodze rozporządzenia. Art. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. 6. Muzeami państwowymi są muzea utworzone przez organy administracji rządowej. poz. 6) zasady dokonywania zmian w statucie. Muzeami samorządowymi są muzea utworzone albo przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego. 1. osoby fizyczne. teren działania i siedzibę muzeum. 4) organy zarządzające i nadzorujące oraz sposób ich powoływania. 9) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów. 5) sposób uzyskiwania środków finansowych. kradzieżami i innymi niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz sposoby przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia. z 1994 r.

dokonuje także. 1. Wstęp do muzeów. w drodze rozporządzenia. 2. liczbę i sposób powoływania członków określi Minister Kultury i Sztuki. po wysłuchaniu podmiotu. 3. oraz rady muzeum lub rady powierniczej. Rada muzeum: 1) sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Członków Rady. 5. zakazać jego dalszej działalności. jest odpłatny. której członków powołuje właściwy podmiot. (6) Przy muzeum państwowym i samorządowym działa rada muzeum. do których wstęp jest bezpłatny. Minister Kultury i Sztuki. grupy osób. w szczególności nad realizacją celów określonych w art. Art. w którym wstęp do muzeum jest nieodpłatny. w drodze decyzji administracyjnej. po zapoznaniu się z opinią Rady do Spraw Muzeów. 2. Jeden dzień w tygodniu wstęp do muzeów jest nieodpłatny. w zakresie swojej właściwości. 1. 2. 1. 1. 9. powołuje i odwołuje Minister Kultury i Sztuki. w drodze rozporządzenia. 9. Przy Ministrze Kultury i Sztuki działa Rada do Spraw Muzeów jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach zarządzania. 4. Minister Kultury i Sztuki wskazuje sposób zabezpieczenia muzealiów. 5 ust. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych. Decyzję tę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. ustala dyrektor. 1. o której mowa w ust. o którym mowa w art. jej skład. jako dodatkową. 7. postanowi o nieodpłatnym wstępie do muzeum. ustala. 2. 5. 2. Uzgodnień. 1. 3. . 5 ust. 3. o których mowa w ust. o którym mowa w art. o której mowa w ust. Rada wybiera przewodniczącego ze swojego grona. może. z zastrzeżeniem ust. 1. z zastrzeżeniem ust. chyba że właściwy podmiot. 2. 5 ust. W decyzji. W tym celu może dokonywać kontroli ich działalności. jeżeli muzeum zamierza taką działalność prowadzić. 1. działalność gospodarczą w celu finansowania działalności określonej w art. o którym mowa w art. Szczegółowy zakres działania Rady. w drodze rozporządzenia. 11. 2 lub 3. Art. W razie rażącego naruszania przepisów ustawy i statutu muzeum. gdy bezskuteczne okazały się zalecenia usunięcia stwierdzonych uchybień w działalności muzeum. Art. Rada Ministrów określi. 2. 10. 8. 3. Minister Kultury i Sztuki sprawuje nadzór nad muzeami. (5) Minister Kultury i Sztuki. o której mowa w ust. 7) zasady prowadzenia działalności. Muzeum może prowadzić. po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Art. 1. Wysokość opłat za wstęp do muzeum oraz dzień. 2. Art. wykaz państwowych muzeów martyrologicznych. finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa. o której mowa w art.

Konkursu na stanowisko dyrektora nie ogłasza się. Dyrektor muzeum i sekretarz rady muzeum uczestniczą w jej zebraniach. 6) dyrektora muzeum. . 10. W skład rady muzeum powoływane są osoby spośród kandydatów wskazanych przez: 1) właściwy podmiot. o którym mowa w art. na wniosek rady muzeum. 1. o których mowa w art. Kadencja członków rady muzeum trwa cztery lata. 5 ust. 3) w razie niezatwierdzenia planu. 2 lub 3. 5. 2 lub 3. 5 ust. 1. wraz z planem finansowym. 2 i 3. Rozdział 3 Muzeum rejestrowane Art. z jego inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w nim muzealników. 3. Szczegółowy tryb pracy rady muzeum określa uchwalony przez nią regulamin. W muzeum mogą działać kolegia doradcze utworzone przez dyrektora. o którym mowa w art. 13. 9. 2 lub 3. 5 ust. jeżeli właściwy podmiot. Rada muzeum w razie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora wyznacza minimum 1/3 składu osobowego komisji konkursowej. o którym mowa w art. z zastrzeżeniem art. Tryb działania kolegiów doradczych. 1. 2 i 3. stanowią nie więcej niż 1/4 składu rady. zwany dalej "Rejestrem". 2) ocenia. 7. a także sprawozdanie roczne z działalności muzeum. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego. 4. 5) Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w muzeach prowadzących działalność w zakresie jej właściwości. sprawę rozstrzyga właściwy podmiot. Art. jeżeli nie jest podmiotem. 5 ust. powołał dyrektora po raz kolejny na czas określony. 4) fundacje i inne instytucje wspierające działalność muzeum. o którym mowa w art. o którym mowa w art. Członków rady nie przekraczającej 15 osób powołuje i odwołuje właściwy podmiot. 2) właściwy ze względu na siedzibę muzeum organ samorządu terytorialnego. co najmniej raz do roku. 6. sekretariat rady zapewnia muzeum. o którym mowa w pkt 2. 3) stowarzyszenia naukowe i twórcze. działalność muzeum oraz zatwierdza przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności. 8. 7) samą radę muzeum. skład osobowy i organizację określa statut muzeum. 2. 5 ust. Dla potwierdzenia wysokiego poziomu merytorycznej działalności i znaczenia zbiorów oraz w celu ewidencjonowania muzeów spełniających te warunki Minister Kultury i Sztuki prowadzi Państwowy Rejestr Muzeów. 12. 18 ust. Przedstawiciele podmiotów. 5 ust. 3.

2. Muzeum rejestrowane korzysta ze szczególnej ochrony i pomocy finansowej państwa. nie powołuje się rady muzeum. zespołu kwalifikowanych pracowników. (9) Właściwe organy administracji rządowej oraz organy jednostek samorządu terytorialnego mogą w muzeach rejestrowanych bezpośrednio im podległych powierzyć . 3) okoliczności. 5 ust. 2. w drodze rozporządzenia: 1) zasady i tryb prowadzenia Rejestru. a po jego bezskutecznym upływie skreśla z Rejestru. 1 ust. projektu rocznego planu finansowego. 4. 3) oceny i zatwierdzania. 1. O wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z Rejestru oraz o jego wyniku Minister Kultury i Sztuki zawiadamia podmiot. .zapewniających spełnianie statutowych celów muzeum. 3. 18. Art. przedstawionego przez dyrektora. w zakresie jej właściwości. może w muzeach rejestrowanych. 15. 17. czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru. 16 i 17. Art.swoje uprawnienia radzie powierniczej. o którym mowa w art. o których mowa w art. 16. pomieszczeń i stałego źródła finansowania . Art. w którym działa rada powiernicza. 1. powierzyć swoje uprawnienia radzie powierniczej. Z dniem wpisu do Rejestru muzeum jest uprawnione do używania nazwy "muzeum rejestrowane". (8) Minister właściwy do spraw kultury podaje do publicznej wiadomości wykaz muzeów rejestrowanych.za zgodą Ministra Kultury i Sztuki. 14. po zasięgnięciu opinii Rady do Spraw Muzeów . 2) warunki i tryb dokonywania wpisów w Rejestrze. 4) powoływania i odwoływania dyrektora muzeum. W muzeum. 2) bezpośredniego nadzoru nad realizacją celów określonych w art. Minister Kultury i Sztuki. w zakresie: 1) nadzoru nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. bezpośrednio mu podległych. 2. 1 i art. w zakresie określonym w art. Art. Przekazanie uprawnień. a dotychczasowa rada ulega rozwiązaniu. Rozstrzygnięcie w sprawach wpisu i skreślenia z Rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej. 5. Minister Kultury i Sztuki uzależnia wpis do Rejestru. Art. (7) Minister Kultury i Sztuki określi. Jeżeli muzeum rejestrowane przestało spełniać warunki wpisu do Rejestru. 16. 6. 1. w szczególności od znaczenia posiadanych przez muzeum zbiorów. wymaga zasięgnięcia opinii Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.2. w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia. po zasięgnięciu opinii Rady do Spraw Muzeów. Minister Kultury i Sztuki wyznacza muzeum termin do ich spełnienia. i podaje ten fakt do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

17. 4. 19. Minister Kultury i Sztuki może wyrazić zgodę na zamianę muzealiów. 3. zaopiniowany przez kolegium doradcze. 3) skazania prawomocnym wyrokiem na utratę praw publicznych. Członków rady oraz przewodniczącego powołuje i odwołuje organ. 2. Muzealia stanowiące własność muzeum wpisuje się do inwentarza. Rada powiernicza składa się z 9-15 członków. zgłoszony za pośrednictwem właściwego podmiotu. wymagają zasięgnięcia jej opinii. 1. 4) ubezwłasnowolnienia. 2 i 3. Art. .po zasięgnięciu opinii Rady do Spraw Muzeów. złożony za pośrednictwem właściwego podmiotu. Minister Kultury i Sztuki może wyrazić zgodę na sprzedaż muzealiów. a także zbywać je w inny sposób. przy nabywaniu dóbr kultury. określoną w ust. 16 i art. o którym mowa w art. 21.Art. 1.w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez muzeum gotowości zakupu. po cenie wylicytowanej. 23. 2) prawo pierwokupu bezpośrednio na aukcjach. o którym mowa w art. 5 ust. Zgoda na zbycie muzealiów może być udzielona tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. o których mowa w ust. na wniosek dyrektora muzeum. 20. o którym mowa w art. w drodze rozporządzenia. 16 i art. 5 ust. Środki uzyskane ze sprzedaży muzealiów mogą być przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie zbiorów muzeum. Rozdział 4 Muzealia Art. Muzealia wchodzące w skład muzeum muszą być zinwentaryzowane. 22. 5) odwołania z powodu niewykonywania obowiązków członka rady wynikających z przepisów ustawy lub regulaminu. Kadencja rady powierniczej trwa 5 lat. Minister Kultury i Sztuki określi. zasady i sposób ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach. Członkostwo w radzie powierniczej wygasa przed upływem kadencji w razie: 1) śmierci. 1. jeżeli takie zostało powołane . przysługuje: 1) prawo pierwszeństwa zakupu od podmiotów prowadzących działalność polegającą na oferowaniu do sprzedaży dóbr kultury . 2. (10) Muzea państwowe i samorządowe mogą dokonywać zamiany muzealiów. określoną w ust. 1. 1. W sprawach z zakresu działania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa czynności. Art. Pracami rady kieruje przewodniczący. za zgodą Ministra Kultury i Sztuki. o którym mowa w art. Muzeum rejestrowanemu. 2) zrzeczenia się. Art. 17. 2 i 3. Szczegółowy tryb pracy powierniczej określa regulamin uchwalany przez radę i zatwierdzany przez organ. 1-3. na wniosek dyrektora muzeum. 3. 4. 2.

powiatu lub województwa ma prawo pierwszeństwa nabycia muzealiów. warunki przenoszenia muzealiów w przypadkach. o którym mowa w art. Art. 3) ekspozycji na wystawach. o którym mowa w art. 5 ust. chyba że wejdą w skład innego muzeum. określa każdorazowo Minister Kultury i Sztuki. właściwy podmiot. badań lub zapewnienia bezpieczeństwa. po uzgodnieniu z Radą do Spraw Muzeów. (13) 2. 2. 3. 1. w którym wpisane są do inwentarza.Art. 1. (16) Muzealia wpisane do inwentarzy muzeów państwowych lub samorządowych nie podlegają egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego w sądowym lub administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. W razie stwierdzenia błędów w zapisie inwentarzowym. 3. (15) 2. 5 ust. 4) innych. Art. w momencie likwidacji muzeum podlegają bezzwłocznie wpisowi do rejestru zabytków. Jeżeli likwidowane muzeum utworzono w drodze komunalizacji mienia państwowego. 24. uzasadnionych . Muzealia mogą być przenoszone poza teren muzeum. o których mowa w ust. 25. w przypadkach: 1) wypożyczenia innym muzeom. na wniosek dyrektora muzeum państwowego lub samorządowego. 2. Art. 1. w drodze decyzji. W razie likwidacji muzeum samorządowego. 2) potrzeby konserwacji. (12) 1. po zasięgnięciu opinii Rady do Spraw Muzeów. Muzealia. podmiot. Art. 1. W przypadku określonym w ust. w drodze rozporządzenia. w razie zmiany statusu prawnego muzealium lub błędu w zapisie inwentarzowym. 31. zapewnia muzealiom warunki należytego przechowywania. powiatu lub województwa nie skorzystał z prawa pierwszeństwa nabycia. odpowiednio organ wykonawczy gminy. Nie pobiera się opłat za użyczenia muzealiów między muzeami krajowymi. 1. w razie likwidacji muzeum państwowego. po uzgodnieniu z wojewodą. Muzeum może pobierać opłaty za przygotowanie i udostępnianie zbiorów w celu kopiowania muzealiów albo sporządzania reprodukcji lub fotografii. a także za wypożyczenie do ekspozycji muzealiów znajdujących się w jego posiadaniu. 30. 1. 28. 27. Art. Minister Kultury i Sztuki określi. nabycie tego mienia następuje nieodpłatnie. 29. Jeżeli organ wykonawczy. .za zgodą podmiotu. 5 ust. (11) Minister Kultury i Sztuki. rozstrzyga o dalszym przeznaczeniu muzealiów. skreślenie może być nakazane decyzją Ministra Kultury i Sztuki. Art. (14) 3. będące nieruchomościami. Przepisy rozdziału 4 nie naruszają przepisów dotyczących ochrony narodowego zasobu archiwalnego oraz przepisów regulujących zasady zbywania mienia komunalnego. Szczegółowe zasady postępowania z muzealiami. wyraża zgodę na skreślenie z inwentarza. 26. Art. o którym mowa w art.

poz. z 1991 r. poz. 175 i Nr 89. z 1992 r. 254. Do pracowników tych przepis art. z wyjątkiem materiałów wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego. o których mowa w ust. poz. 34. Bezpośredni nadzór nad państwowymi kolekcjami i zbiorami pozamuzealnymi sprawują Minister Kultury i Sztuki. 35. 4) w art. 2) w art. 9 otrzymuje brzmienie: "Art. Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących. 33. z 1989 r. 322 oraz z 1996 r. Muzealnik w czasie pozostawania w stosunku pracy w muzeum przestrzega ogólnie przyjętych norm etyki zawodowej. mogących powodować konflikt interesów z zatrudniającym go muzeum. Muzea prowadzące lub koordynujące prace naukowe mogą zatrudniać pracowników naukowych i badawczo-technicznych. poz. 32. Nr 10. 1. Minister Kultury i Sztuki określi. 192 oraz z 1990 r. których ochronę regulują odrębne przepisy. Nr 41. poz. 1. o których mowa w ust. Nr 38. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) wpisane w muzeach do inwentarza i wchodzące w skład bibliotek. poz. 194 i Nr 107. 496) wprowadza się następujące zmiany: 1) w tytule ustawy skreśla się wyrazy "i o muzeach". Art. w drodze rozporządzenia. poz. 2. jak kolekcjonerskich. Nr 1.". Nr 34. Nr 35. wykonywania ekspertyz i wycen przedmiotów. (17) 4. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. 48. poz. a w szczególności nie prowadzi handlu przedmiotami pozostającymi w zakresie zainteresowania muzeum i nie podejmuje działań. na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. do której wchodzą asystenci. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. 9. 198 i Nr 56. 3. kustosze i kustosze dyplomowani.". 3) w tytule rozdziału III skreśla się wyrazy "i nadzoru nad muzeami". poz. poz. wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania w muzeach stanowisk. powinni posiadać kwalifikacje muzealnicze. W muzeach mogą być zatrudnieni specjaliści w innych zawodach związanych z działalnością muzealną. poz. poz. z 1994 r. 464. Rozdział 5 Pracownicy muzeów Art. . 163 oraz z 1996 r. 402). Nr 44. U. 1 oraz tryb ich stwierdzania. Art. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z działalnością podstawową muzeów tworzą zawodową grupę muzealników. adiunkci. 34 stosuje się odpowiednio. przepisy przejściowe i końcowe Art. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. poz. stosownie do swojego zakresu działania. 7 skreśla się wyrazy "i wszystkimi muzeami". U. 5) art. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. 3 i Nr 43. Pracownicy. inni ministrowie (kierownicy urzędów centralnych). z 1983 r. 173. Nr 106. Nr 54.

775) w art. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. poz. 24) w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej w formach określonych w tych ustawach. 409 i Nr 149. 115 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. 722) oraz ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. Art. 192. 198 oraz z 1996 r. 8) w tytule rozdziału XI skreśla się wyrazy "i zbiorach muzealnych". Nr 5. 10) skreśla się art. 601. z 1994 r. 45-54 oraz oznaczenie rozdziału VIII. U. Nr 26. poz. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące muzeów. U. poz.98. 173. Nr 30. Nr 47. 464. Muzeum rejestrowane zwolnione jest od opłat z tytułu użytkowania wieczystego. poz. o ochronie dóbr kultury (Dz. 86.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.106. poz. 35. 591 oraz z 1996 r.w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. poz.668) z dniem 1 stycznia 1999 r. z 1990 r." Art. poz. Nr 84. 322. z 1994 r. Nr 34. U.U. Nr 85. 37. poz. poz. 600 oraz z 1996 r. poz. 40.106. U. 384. Nr 91. 5 ust. 1) Art. poz. poz. 36. 388. z 1995 r. U. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. o muzeach (Dz. 496 i Nr 156. poz. 7 w ust. poz.w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. 192. 2) Art. 496 oraz z 1997 r. poz. poz. 40. 444. z 1989 r. poz. o bibliotekach (Dz. Nr 152. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. 9) w art. 69.U. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. Nr 5. 115 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. 63. poz. poz. 7) skreśla się art. 40 otrzymuje brzmienie: "Art.". Nr 27. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.98. Nr 99. 4 dodaje się ust. Nr 90. poz. Nr 5. 407) art. poz. poz. z 1997 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. z 1983 r. Nr 21. 198 i Nr 56. 67 wyrazy "Muzea i zabytki nieruchome" zastępuje się wyrazami "Zabytki nieruchome". Nr 89. 118. z 1993 r.98. Nr 9. 3 zmieniony przez art. poz. 40 po ust. poz. 48. nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 96. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej . poz. 5 ust. 24). 115 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. Nr 106. 4a w brzmieniu: "4a. poz. Nr 29. z 1989 r. Art. 3) Art. stanowiącymi własność Skarbu Państwa.668) z dniem 1 stycznia 1999 r. poz. Nr 114. poz. poz. 415 i Nr 123. wydane na podstawie ustawy wymienionej w art. Art. poz. 155 i Nr 35. poz. U. z 1984 r. Nr 10. Nr 103. z 1990 r. jeżeli nie są z nią sprzeczne. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: "10a) budynki i grunty we władaniu muzeów rejestrowanych. 1 zmieniony przez art. Nr 121. . Nr 35. 31 i Nr 101. poz. W ustawie z dnia 25 października 1991 r. poz. 629. poz. użytkowania i zarządu gruntami i budynkami. 38. Nr 123. 486 oraz z 1996 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej . 129.U. 212 i Nr 131. 39. Nr 34. poz. Nr 90.w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. poz. Nr 38. Nr 31. z 1994 r. 704) w art. 493. 61-66 oraz oznaczenie rozdziału X. 2 zmieniony przez art. Nr 12. ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. 6) skreśla się art. 446 i Nr 107. 33. z 1991 r.106. z 1996 r. Nr 106. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. z 1992 r. 127. poz. poz." Art. poz. 5 ust. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej . 405.

668) z dniem 1 stycznia 1999 r. 10 ust.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.668) z dniem 1 stycznia 1999 r. 24 ust. 1 zmieniony przez art. 2 zmieniony przez art.106. 5) Art.U.U. o bezpośrednim wyborze wójta. .4) Art. 6) Art.98.668) z dniem 1 stycznia 1999 r. 11) Art. 17 zmieniony przez art. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej . a) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. 115 pkt 4 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. burmistrza i prezydenta miasta (Dz.w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. 9) Art. (zob.98. 13 ust.106. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej .w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. 5a dodany przez art.98.106.98. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej . 115 pkt 5 lit. 102 powołanej ustawy). 14) Art.U.668) z dniem 1 stycznia 1999 r. 69 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r.U.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.984) z dniem 27 października 2002 r.98. 115 pkt 9 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.106.98. art. 115 pkt 4 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.113.w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. 29 ust.U. o bezpośrednim wyborze wójta. 1 zmieniony przez art. 12) Art.106. 30 zmieniony przez art. w dniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w związku z zakończeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r.984) z dniem 27 października 2002 r. 26 zmieniony przez art. 4 zmieniony przez art.U.106.106.98.98. 102 powołanej ustawy). 115 pkt 4 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej . 115 pkt 4 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.U.02. 13 ust. 17) Art. 5 zmieniony przez art.106. burmistrza i prezydenta miasta (Dz.668) z dniem 1 stycznia 1999 r. w dniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w związku z zakończeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej .w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. 3 zmieniony przez art. 115 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. 115 pkt 6 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. 115 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. 115 pkt 7 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.98. 7) Art. 69 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. 16) Art. tj..w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.U.98. 11 ust. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej . o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej . 6 dodany przez art. 23 ust. 10) Art. b) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.106.U. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej . 2 zmieniony przez art.98.98.U.. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej .668) z dniem 1 stycznia 1999 r. 13) Art.106. 26 ust. 115 pkt 8 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.U.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.106. 115 pkt 5 lit. art. (zob. 32 ust.113.w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. 3 zmieniony przez art. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej . tj.106. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej . 8) Art. 1 zmieniony przez art.w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. 26 ust.U.02. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej . 15) Art.