ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA

Održavanje čini jednu od komponenti terotehnologije

Održavanje podrazumijeva
➢ sprječavanje kvarova na brodskim sustavima,
➢ produženje vremena njihova korištenja, te
➢ otklanjanje nastalih kvarova na najučinkovitiji način.

Brodarska društva teže smanjenju svojih troškova kako bi
mogli ponuditi nižu cijenu prijevoza

ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA

Održavanje se na brodovima provodi:
➢ poslovima na otklanjanju kvarova,
➢ prema preporukama proizvođača opreme za pojedine brodske
sustave,
➢ ustaljenim načinima održavanja kojima se kontrolira ili usporava
propadanje,
➢ prema zahtjevima klasifikacijskih zavoda i drugih organizacija
koje izvode pregled i nadzor brodova.

ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA Brodovi različiti po načinu gradnje. namjeni. starosti. Pregled i nadzor brodova izvode za to ovlaštene organizacije koje djeluje u ime vlade dotične zemlje . ne postoji opće prihvatljiv model održavanja broda Potreba održavanja proizlazi prvenstveno iz zahtjeva: ➢ nadležnih vlasti u pogledu sigurnosti i sposobnosti broda za plovidbu. i ➢ vlasnika broda.

➢ očuvanja vrijednosti kapitala produženjem ekonomske iskoristivosti broda te postizanjem čim veće vrijednosti rabljenog broda. ➢ učinkovitosti zadržavanja što manjih operativnih troškova. Prioritet gore navedenih zahtjeva ovisi o samoj strategiji brodovlasnika . ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA Vlasnik broda održavanje sagledava kroz zahtjeve : ➢ očuvanja broda kao sredstva prijevoza tereta i/ili putnika kroz što duži vremenski period. ➢ izbjegavanja štetnog utjecaja na okoliš.

Komponentom se podrazumijeva fizička cjelina unutar sustava odnosno podsustav Svrhovitost podjele broda na sustave očituje se kroz učinkovitije upravljanje brodom . Brodski sustavi su sastavljeni od komponenti i određeni funkcijama koje izvode. ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA Brodski sustavi Brod pripada grupi pokretnih transportnih sustava Kao cjelina brod se dijeli u više sustava koji zajednički sačinjavaju složenu tehničku cjelinu.

ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA Brodski sustavi Jedna od mogućih raščlamba teretnog broda na osnovne sustave je sljedeća: ➢ sustav upravljanja brodom. ➢ sustav rukovanja teretom.
 Navedena podjela učinjena je s gledišta iskorištavanja broda kao njegove osnovne namjene. ➢ sustav za sigurnosnu i ostalu zaštitu broda i osoba. ➢ sustav poriva. ➢ sustav nastambi posade i putnika. ➢ sustav trupa. . ➢ sustav energetskog napajanja i distribucije.

ne uzimajući pritom u obzir mogućnost kvarova takvim načinom održavanja Pristup sa stajališta pouzdanosti nastoji u potpunosti spriječiti kvar i njegove posljedice pri čemu se troškovima ne pridaje značaj. ➢ potrebu za pričuvnim dijelovima. ➢ troškove nastale zbog zastoja broda. it . Različiti pristupi imaju za posljedicu: ➢ različitu učestalost kvarova. ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA Analiza pristupa i metode održavanja Pristup održavanju broda može se sagledati sa stanovišta troškova i pouzdanosti Cilj pristupa sa stanovišta troškova je postići najmanje troškove održavanja broda.

Troškovi će biti najmanji ako se komponenta zamjeni novom neposredno prije kraja njena korisnog vijeka koji se kreće unutar 60% prosječnog vijeka trajanja komponente . Brod je složena jedinica od više sustava koji se razlikuju po svome značenju sa stanovišta sigurnosti te u komercijalnom smislu Pristupi održavanja broda Preventivnim održavanjem se nastoji spriječiti kvar na način da se komponente sustava. odnosno njeni elementi zamjene na vrijeme. ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA Analiza pristupa i metode održavanja Općenito gledajući održavanje se može sagledavati kroz planirano i neplanirano održavanje.

➢ posada broda izvodi održavanje na osnovu plana i ravnomjernije je uposlena. ➢ općenito sustavi imaju manji broj kvarova. ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA Analiza pristupa i metode održavanja Kvarovi nastali uslijed dotrajalosti bi trebali biti u potpunosti izbjegnuti preventivnim održavanjem Neke od prednosti preventivnog održavanja su sljedeće: ➢ bolje udovoljavanje postavljenim uvjetima sigurnosti i pouzdanosti te bolja ekonomska iskoristivost broda. ➢ moguće je usklađivanje poslova održavanja temeljenih na planu s ekonomskim uvjetima pod kojima brod posluje. . ➢ smanjeni broj zastoja broda zbog kvara.

ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA Analiza pristupa i metode održavanja Neki od nedostataka koje povlači pristup preventivnog održavanja su sljedeći: ➢ veća učestalost zahvata održavanja na sustavima. . ➢ veći utrošak pričuvnih dijelova. ➢ veća cijena troškova održavanja Preventivno održavanje daje bolje rezultate kod brodskih sustava koji utječu na zastoj broda.

➢ posada broda može biti izložena zahtjevima prilikom otklanjanja kvara koji nadilaze njihove radne mogućnosti. ➢ manji troškovi pričuvnih dijelova. . ➢ slabija ekonomska iskoristivost broda. ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA Analiza pristupa i metode održavanja Korektivni pristup podrazumijeva poduzimanje zahvata tek kada se kvar dogodi. odnosno kada komponenta sustava zakaže Neke od prednosti korektivnog održavanja su: ➢ iskoristivost komponenti sustava je u cijelosti. ➢ Neki od nedostataka korektivnog održavanja su sljedeći: ➢ povećani broj zastoja broda. manja razina pouzdanosti i sigurnosti. ➢ vrijeme zastoja broda je uobičajeno duže. Korektivno održavanje pogodno je za brodske sustave koji nemaju značajniji utjecaj na sigurnost broda i njegovo ekonomsko iskorištavanje. ➢ nema troškova održavanja dok komponenta sustava ne zakaže.

➢ metoda održavanja nakon kvara. ➢ metoda održavanja obnovom. ➢ metoda održavanja na osnovi sati rada. ➢ metoda održavanja na osnovu stanja i performansi. . ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA Analiza pristupa i metode održavanja Metode održavanja Zastupljenost pojedine metode ovisi o vrsti brodskog sustava u čijem se održavanju primjenjuje Metode koje se najčešće upotrebljavaju su: ➢ metoda održavanja na osnovu kalendarskog roka.

na osnovu kalendarskog na osnovu stanja i roka perfomansi na osnovu sati rada nakon kvara obnovom . ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA Udio pojedine metode u ukupnom održavanju broda prikazan je na priloženoj slici.

Zahvati održavanja provode se u određenim vremenskim intervalima bez obzira na stupanj korištenja sustava. Uobičajeno se primjenjuje na sustave čija se pouzdanost smanjuje protekom vremena Primjenjuje se na održavanje sredstava za spašavanje. većinu palubnih uređaja. električne i hidraulične uređaje te protupožarnu opremu broda . ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA Analiza pristupa i metode održavanja Metoda održavanja na osnovu kalendarskog roka temelji se na preventivnom pristupu održavanju broda.

te na svim ostalim komponentama sustava gdje je to prihvatljivo . Zahvati održavanja se poduzimaju kad rezultati provjere stanja i performansi na to upućuju Tehnološkim razvojem sve je više komponenti čiji se korisni vijek može pratiti upotrebom ove metode Poduzimanjem potrebnih radnji održavanja kojima se sprečava zastoj pridonose održavanju zahtijevane razine sigurnost i ekonomske iskoristivosti. ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA Analiza pristupa i metode održavanja Metoda na osnovu stanja i performansi temelji se na planiranom korektivnom održavanju. pomoćnim strojevima i generatorima. Praćenje sustava prema metodi stanja i performansi najčešće se koristi na porivnom stroju.

Sati rada nakon kojeg treba poduzeti zahvat definiran je preporukama proizvođača opreme i uređaja. pomoćnih strojeva. a ujedno i klasifikacijskih zavoda koji izvode nadzor. brodske generatore. ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA Analiza pristupa i metode održavanja Metoda održavanja na osnovi sati rada spada također u preventivni pristup održavanja brodskih sustava. Zahvat održavanja se provodi planirano na osnovu sati rada uređaja. razne pumpe i sl. . Primjenjuje se na komponente porivnog stroja.

Zahvat se poduzima tek nakon što je došlo do zastoja u sustavu. Ova metoda se primjenjuje na uređaje koji nisu od bitnog značenja za sigurnost broda i njegovo ekonomsko iskorištavanje. . Održavanje se izvodi i na način da se komponenta odnosno komponente sustava zamjene s onima u pričuvi i time sustav dovede u operativno stanje. ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA Analiza pristupa i metode održavanja Metoda održavanja nakon kvara temelji se na korektivnom pristupu održavanju.

. Navedenom metodom održavaju se uređaji svakodnevne primjene čiji popravak nije isplativ. a zamijenjene komponente se ne popravljaju. Komponente sustava se obnavljaju tek kad dođe do zastoja. ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA Analiza pristupa i metode održavanja Metoda održavanja obnovom također spada u korektivni pristup održavanja. Sustav se nadopunjuje novim komponentama.

ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA Troškovi održavanja broda Brodarska društva slobodno odlučuju o visini troškova održavanja svoje flote imajući prvenstveno u vidu ➢ postavljene zahtjeve sigurnosti broda i ➢ očuvanje morskog okoliša. Visina utrošenih sredstava za održavanje nije temeljena na međunarodnim normama i često je povezana sa stanjem na tržištu brodskog prostora .

ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA Promatrajući planirane i neplanirane troškove održavanja brodovlja može se utvrditi da je njihova promjena zavisna o starosti brodova planinarni troškovi održavanja / popravaka neplanirani troškovi održavanja / popravaka ( po godinama starosti ) .

razni plinovi. dokovanja i pričuvni dijelovi. alati. usluge trećih lica na radovima održavanja te trošak pregleda od strane klasifikacijskih zavoda. ➢ opći i zajednički troškovi u koje se ubrajaju dio cijene rada ljudi iz službi brodara na kopnu. ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA Troškovi održavanja broda Izravni troškovi održavanja su svi troškovi vezani uz održavanje brodskih sustava Pod izravnim troškovima se podrazumijevaju: ➢ troškovi potrošnog materijala kojeg sačinjavaju razne zaštitne prevlake. kemikalije. ➢ troškovi održavanja u koje se svrstavaju popravci. . ➢ dio troškova za plaće i ostale izdatke posade koji su obračunati na ime održavanja. maziva.

Takav trošak mora biti povezan s održavanjem Izmakla dobit se računa na osnovu gubitka kojeg ima brodar. ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA Troškovi održavanja broda Neizravni troškovi promatraju se kroz izmaklu dobit broda zbog nastalog zastoja uslijed neprimjerenog održavanja njegovih sustava. odnosno unajmitelj ako se brod nalazi u najmu. Veći fiksni troškovi pojedinog broda povlačit će razmjerno i veću izmaklu dobit Kod neplaniranih radova održavanja utrošeno vrijeme za korektivnu radnju je uobičajeno veće .

ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA Troškovi održavanja broda Zbroj direktnih i indirektnih troškova održavanja sačinjava ukupne troškove održavanja U k u p n i t r o š k o v i 1 troškovi održavanja A 2 B T r o š k o v i z a h v a t a T r o š k o v i z a s t o j a BA I n t e z i t e t o d r ž a v a n j a .

➢ na osnovu unutrašnjih i vanjskih prosudbi poboljšavati planiranje održavanja i njegovu primjenu. ➢ stalna edukacija usmjeravanje posade u cilju poboljšanja njezine učinkovitosti. ➢ dosljedna primjena plana održavanja pridržavajući se pri tome uputa proizvođača opreme. . Primjena sljedećih principa održavanja brodskih sustava rezultira smanjenju ukupnih troškova održavanja: ➢ prilikom projektiranja i gradnje broda treba voditi računa o njegovom održavanju u eksploataciji. ➢ organizacija logističke potpore na kopnu. ➢ potrebna je temeljita razrada plana održavanja za sve brodske sustave. ODRŽAVANJE BRODSKIH SUSTAVA Troškovi održavanja broda Udio pojedinih troškova u ukupnim troškovima ovisit će o pristupu održavanju i primjenjivanim metodama.