You are on page 1of 5

Chris Squire - Lucky 7.

(Chris Squire)
e = 154
Drums/batterie : Album : A Fish Out Of Water.
Bill Bruford. (Atlantic Records) 1975. 6' 54". Progressive Rock.
Intro keyboard

7 6 Intro clavier

/ 8
======================l
Intro bass & drums
Intro basse & batterie

/ JÏÈ ä ä ä JÏÈ ä ä l JÏÈ ä ä ä JÏÈ ä ä l JÏÈ ä ä ä JÏÈ ä ÈÈÏÏÏ
===================== ÈÈÈ ÈÈÈ l
ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ Å ÈÈ= ÈÈ
>Ç Ç>ÇÇ>Ç Ç>Ç Ç>Ç Ç>Ç >Ç Ç Ç>Ç Ç>Ç Ç>Ç Ç>ÇÇ>Ç Ç>Ç Similar accents on all HH parts £
Chinoise _
Chinese
Ç
ÇáÇÀ ÇÀÀÇ ÇÀÀÇÇÀÀÀ Ç Ç Ç ÇÇÀÀÇ ÇÀJÇÀÀÇ ÇÀ ÇÀ ÇÀÀÇ ÇÀJ ÇÀÀÇ ÇÀ ÇÀ ÇÀÀÇÇÀ ÇÀJ ÇÀ Accents similaires sur toutes les parties de charley
ä ÏÈÈÈ J ä ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ Ô Ô Ô Ô Ô Ô
/=====================
JÏÈÈ ä JÏÈÈ l JÏÈÈ ä JÏÈÈ l l l l l l =l
È È È È
ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇë ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ
/===================== ä JÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ JÏÈÈ ä JÏÈÈ ä JÏÈÈ
ÏÈJÈÈ ä ÏÈJÈÈ l ÏÈJÈ È
È È
Ï
È Å KÈ ÏÈJÈ Å ÏÈKÈ È l ÏÈJÈ
Ï
È È Å ÏÈK ÏÈJ =
È È
È l
È È È È È È È È È
ÇÇÇÇ ÇÇÇÀÀ
Intro sax ÀÀÀ Ç ÇÇÇÀÇÇÀÀ Ç ÇÇ ÇÀÀ ÇÇÇ ÇÀÀ
ÇÇÇ ÇÀÀÇJ ÇÇ ÀÇÇ ÇÀÇ ÇÀÀ
Ç ÇÇ ÇÀÇÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÀ Ç ÇÇÇÀÀ
Ç ÇÇ ÇÀÀ
ÇJ ÇÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÀ Ç ÇÇ ÇÀÇ ÇÀÇÇÇÀ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÀ Ç ÇÇJ ÇÀÇ ÇÀÀÀ
Ç ÇÇ ÇÇ ÇÀÇÇÀÀ Ç ÇÇÇÇÀÇÀÀ Ç ÇÇ ÇÀÇÇÇÀÇÀÇ ÇÀÇÇëÇ
/===================== ä ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ÈÏÈÈ
JÏÈÈ ÈÈ ÏÏ ÈÈ ÈÈ JÈÈÈ JÏÈÈ l JÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ä JÏÈÈ l JÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÅKÏÈÈ JÏÈÈ l JÏÈÈ ÈÈ ÏÏ È
È JÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ = È
È È
Ï
È ll
È È È ÈÈ È È ÈÈ ÈÈ È ÈÈÈ È È ÈÈ
Verse ä
_ÇëÇÇÀ ÇÇÀÀ ÇÇÇÇÀÀÇÇÀÇÇÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÀÀ ÇÇÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÀ ÇÇÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇë ÇÇÀÀÀ ÇÇÇÇ ÇÇÀÀÇÇÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ
JÏÈÈ ä JÏÈÈ ä JÏÈÈ ä JÏÈÈ ä JÏÈÈ ä È
Ï
È ä JÏÈÈ
Couplet

/=====================
ä JÈÏÈÈ È Å KÈÏÈÈ JÈÏÈÈ È l JÈÏÈÈ È Å KÈÏÈÈ JÈÏÈÈ È l JÈÏÈÈ È Å KÈÏÈÈ JÈÏÈÈ Å KÈÏÈÈ JÈÏÈÈ l JÈÏÈÈ ÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ä JÈÏÈÈ = È l
ÇÇÀÇÀÇÇÀÇÇÀÇÇÀÇÇÀÇÇÀÇÇÀÇÇÀÀ ÇÇÇÇÀÇÇÀÀ
Ç ÇÇÇÀÇ ÇÀÇÇÀÀ ÇÇÇÇÀÀ
ÇÇÇÇÀÇÇÀÇÇëÀ
Ç ÇÇÇÀÇÇÀÇÇëÇÇÀÀ
Ç ÇÇ ÇÀÇÇÀÇÇÀÀÇ ÇÇÇÀÇÇÀÀ
ÇÇÇÇÀÇÇÀÀÀ
Ç ÇÇÇÇÇÀÇÇÀÀ
Ç ÇÇ ÇÀÀÀ
Ç ÇÇÇÇÇÀÇÇÀÀ
Ç ÇÇÇÀÇÇÀÀ
Ç ÇÇÇÀÇÀÇÇÇÀÇÇÀÀ
ÇÇÇ ÇÇÀÇÀÀ Ç ÇÇÇÀÇÇÀÇÇÀÇÇÀÀ
Ç ÇÇÇÇÀÀÇÇÇÀÇÇÀÀ Ç ÇÇÇÀÇ
ä JÏÈÈÈ
/===================== ä JÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ÅKÏÈÈÈ ä ä JÏÈÈÈ JÏÈÈ ä JÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ JÏÈÈ
JÏÈÈ KÏÈÈJÏÈÈ l JÏÈÈ KÏÈÈ ÅKÏÈÈ l JÏÈÈ ä JÏÈÈ ÅKÏÈÈ l JÏÈÈÈ È ä JÏÈÈ l JÏÈÈ ä JÏÈÈ ÅKÏÈÈ= È ll
È Å ÈÈ È Å È È È È È È È È È È
Chorus Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç ÇÇë ä ÇÇ ÇÇ> ÇÇ >ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ> ÇÇ> ÇÇ ä ÇÇë Ç ÇÇ ÇÇÇÇÇ
Refrain Ç ÀÇÀ ÇÀä ÇÀ ÇÀJÏÇÀÇÀÀÀ Ç ÇÇÀÀÇÇÀ ÇÀÀ Ç _j _JÏÈÀj_Àj_Àj _À_À_Àj_j À _Àj _ÀjKÏ _jÇÀÀÇJÀÀÀ Ç ÇÇÇÀÀÇÇÀ
ÈÈÈ J
ÈÏÈÈ 9 J
Ï
È
ä ÈÈ ä ÈÈ ä JÏ ä ÈÈ 8 ÅÈÈ ÏÏ J
Ï
È 7 È ÈÏÈÈ
/=====================
JÏÈÈ ä JÏÈÈÈ ÅKÏÈÈÈ l Ô 8
l JÏÈÈ È
ÈÈ l È È
ÈÈ ÈÈ JÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ä = JÏÈÈ l l
È È È
Rufus O'Callaghan & Stéphane Joanest. 19 04 2009. http://www.rufusdrums.com http://www.rufusbatterie.com
Please do NOT copy or redistribute this score.
page 2

ÇÀÀ
ÇÇÇ ÇÀÇÇÀÇ ÇÀÀ
Solo bass 1
ÇJ ÇÇÇÀÇ ÇÀÀ
Ç ÇÇÇÀÇ ÇÀÇÇÀÇ ÇÀÀ
ÇJ ÇÇ ÇÀÀ Ç ÇÇ ÇÀÀ
Ç ÇÇ ÇÀÇJ ÇÇÀ ÇÀÀ
Ç ÇÇ ÇÀÀÀ Ç ÇÇÇÇ ÇÀÇ ÇÀÀ
ÇJ ÇÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÀ
ÇJ ÇÇÇÀÀ
Ç ÇÇ ÇÀÀ
Ç ÇÇ ÇÀÀ
Ç ÇÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÀ
ÇÇÇ ÇÀÀ
Ç ÇÇJ ÇÀÀ
Ç ÇÇ ÇÀÀ
ÇÇÇ ÇÀÇÇÀÇÇÀÀ
Ç ÇÇ ÇÀÇ
ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ
Solo basse 1

/=====================
ä JÏÈÈÈ ÅKÏÈÈÈ JÏÈÈÈ l JÏÈÈ KÏÈÈ JÏÈÈ l JÏÈÈ ä JÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ l JÏÈÈ KÏÈÈ JÏÈÈ = È È
Ï l
È Å ÈÈ È È ÈÈ È Å ÈÈ ÈÈ È È

ÇÇÀÇÇÀÀÇÇÇÇÀÀÇÇÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀÀÇÇÇÇÀ ÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÇÇÀÀÀ
ÇÇ ÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇëÇÇÀÀÇÇÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÇÇÀ
ä JÈÏÈÈ
/===================== ä ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ
JÏÈÈ Å KÏÈÈJÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ l JÏÈÈ Å KÏÈÈ JÏÈÈ l JÏÈÈ ä JÏÈÈ JÏÈÈ È l JÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ È ÅKÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ = È ll
È ÈÈ ÈÈ È ÈÈ È È È È ÈÈ È È È

ÇÇÀÀÀ
Verse
ÇÇ ÇÇÇÇÀÀÇÇÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÀ
ÇÇ ÇÇÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÀÀ ÇÇ ÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ
ä JÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ JÏÈÈ
Couplet

/=====================
JÏÈÈ KÏÈÈ JÏÈÈ l JÏÈÈ ÈÈ Ïä È JÏÈÈ l JÏÈÈ ÈÈ Ïä È JÏÈÈ l JÏÈÈ ä JÏÈÈ ÅKÏÈÈ= È l
È Å ÈÈ È ÈÈ È È È ÈÈ È È È È È

ÇÀÀÀ
ÇÇÇÇÇÇÀÇÀJÇÇÇÀÇÇÀÇÇÀÇÇÀÀ
ÇÇÇÇÀÀ
ÇÇÇÇÀÀ
ÇJÇÇ ÇÀÇÇÀÇÇÀÇÇÀÇÇÀÇJÇÀÇÇÀÇÇÀÇÇÀÀ
ÇÇÇÇÀÀ ÇÇÇÇÀÀ
ÇJÇÇ ÇÀÀ
ÇÇÇÇÀÇÇÀÇÇÀÀÀ
ÇJÇÇÇÇÇÀÇÇÀÇJÇÀÇÀÇÇÇÀÇÇÀÇJÇÀÇ ÇÀÀÀ
ÇÇÇÇÇÇÀÇÇÀÀÀ
ÇJÇÇÇÇÇÀÇÇÀÀ
ÇJÇÇÀÇÇÇÀÀ
ÇÇÇJÇÀÇ ÇÇÀÇÀÇÇÀÀ
ÇÇÇÇÀÇJÇÀÇÇÀÇÇÀÇÇÇÀÀ
ÇÇÇÀÀ
ÇÇÇÇÀÀ
ÇÇÇ
ä ÏÈÈÈ
/===================== ä ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ JÏÈÈÈ
JÏÈÈ ä JÏÈÈ l JÏÈÈ ä JÏÈÈ JÏÈÈ l JÏÈÈ ÏÏ È
È È
È È
Ï
È È
Ï
È JÏÈÈ l JÏÈÈ ÏÏ È
È È
È È
Ï
È È
Ï
È JÏÈÈ l JÏÈÈ ÏÈÈÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ=l l
È È È È È È ÈÈ ÈÈ È È ÈÈ ÈÈ È È ÈÈ È È

ÇÀÀÀ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç ÇÇë ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ä ä ä ÇÇë ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
ÇÇ ÇÀÀ Ç ÇJ ÀÀ
ÇÇ ÀÀ
Ç ÇÀÇ ÀÇÇÀÀÇJ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÀ
Ç ÇJ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÀÀ
Ç ÇÇ ÀÇ ÀÀ ÇJ Ç 9 _j_j À _JÏÈjÀ_j
À _j
À _j
À JÏÈ JÏÈ 7 _jÀÀ ÇÇÀÇÀÇÀÀ
ÇÇÀÀ ÇÇÀÇÀÇÀÀ
ÇJÇ
Chorus

Ï
È
È Ï
È
È ä Ï
È
È Ï
È
È ä È
È ä ä È
È È
È ä Ï
È
È ä ÏÈÈÈ
Refrain

/=====================
È È
JÏÈÈ ÅKÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈJ ÅKÏÈÈ l JÏÈÈ È È
K JÏÈÈ JÏÈÈ l JÏÈÈ
Ï
È 8 J
Ï
È
È Ï
È
ÏÏ
È È
È 8 È
l JÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÅKÏÈÈJÏÈÈ =l l
È È È È È È Å È
È È È È È È È È ÈÈ ÈÈ
page 3

ÇÇë ÇÇ ÇÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇë Ç Ç ÇÇ Ç Ç Ç ÇÇ Ç Ç Ç ÇÇë Ç Ç Ç ÇÇ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç ÇÇë Ç Ç Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇÇ Ç Ç
Solo bass 2

_j ÀÇÀÀ Ç ÇÀÇÀÇ ÀÇ ÀÀÇÇ ÇÀÀÀ
Ç ÇJ ÀÇ _j ÀÇ ÀÇ ÀÇJ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇÀÀÀÇ Ç ÇJ ÀÇ _j ÇÀ ÀÇ ÀÇJ ÀÇÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÀÀ
Ç Ç ÇJ ÀÇ _j ÀÀÀÇ Ç JÇ ÀÇ ÀÇ ÀÀ
ÇÇ ÀÀ
ÇÇÀÇ ÀÇJ ÀÇ
Solo basse 2

ä È
Ï
È
/===================== ä Ï
È
È ä Ï
È
È ä Ï
È
È ä Ï
È
È ä Ï
È
È Ï
È
È ÏÈÈÈ
È
JÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÅKÏÈÈJÏÈÈ È l JÏÈÈ È KÏÈÈ JÏÈÈ È l JÏÈÈ È KÏÈÈ JÏÈÈ È È
l JÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ ä JÏÈÈ =l
È ÈÈ ÈÈ È Å ÈÈ È Å ÈÈ È È È È
ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÀ ÇÇÇÇ ÇÇÀÀÇÇÇÇÀÀÇÇÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÀ ÇÇ ÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÀ ÇÇÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÀ ÇÇ ÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ
JÏÈÈ ä JÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ
/=====================
JÏÈÈ ä JÏÈÈ È ä JÏÈÈ ä l JÏÈÈ È Å KÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ È l JÏÈÈ JÏÈÈ È JÏÈÈ ä JÏÈÈ È l JÏÈÈ JÏÈÈ È JÏÈÈ ä JÏÈÈ = È l
È È È È ÈÈ È È È È È È È È È
ÇÀÀ
ÇÇÇ ÇÀÀ ÇÇÇ ÇÀÀëÇJ ÇÇÇÇj ÀÇÇÇÀë Ç ÇÇj ÇÀÇJ ÇÀÇ ÇÀÀ Ç ÇÇ ÇÀÀÇ ÇÇ ÇÀÀë ÇJ ÇÇ ÇÇj ÇÇÀ ÇÀë Ç ÇÇj ÇÀÇJ ÇÀÇ ÇÇÀ ÇÀÀ Ç ÇÇ ÇÀÇ ÇÀÀë ÇJ ÇÇÇÇj ÇÇÀÇÀë Ç ÇÇj ÇÀÀ ÇJ ÇÇ ÇÇÀ ÇÀÇÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇJ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇÇÇÀ ÇÀÇÇÀÇÇÀÇ ÇÀÀ Ç ÇÇ
/===================== ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ
JÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ ä JÏÈÈ l JÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ ä JÏÈÈ l JÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ ä JÏÈÈ l JÏÈÈ JÏÈÈ ÅKÏÈÈJÏÈÈ = È
È È
Ï
È l
È È È È È È È È È È È È È È ÈÈ ÈÈ
ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀÀÇÇÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇÇÇÀÀÇÇÇÇÀÀÇÇÇÇë ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÀÀ ÇÇ ÇÇ ÇÇëÀÇÇ ÇÇÀÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÀÀ ÇÇÇÇ ÇÇëÀÇÇ ÇÇë ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀ ÇÇë ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÇÇÀÇÇÀ ÀÇÇ ÇÇë
JÏÈÈ È
Ï
È JÏÈÈ JÏÈÈ ä JÏÈÈ ä JÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ
/=====================
JÏÈÈ ÏÈJÈ È ÅÏÈKÈ ÏÈJÈ ÏÈJÈ ÈÈÈ ÏÈÈ l ÏÈJÈ ÏÈJÈ È ä ÏÈÈ ÏÏ È JÈ È l ÏÈJÈ È ä ÏÈÈ ÏÈÈ È l ÏÈJÈ ÈÏÈ ÏÈÈ È ä ÏÈJÈ ÏÈÈ ÏÈÈ=
È È l
È È ÈÈ È ÈÈ È È È
ÈÈÈ È ÈÈ È ÈÈ È ÈÈ
ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇÇÇÀ ÇÇë ä ä ä _ÇÇj ë ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇë ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá
Ï È _ j_j _j _j _j _j _j _j_j _j _j_j _j _j _j_j _j_j _j_j
ÏÈÈÈ ä óÈÈ ÅóÈÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÏÈ Ï
È J
ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ J J J
ÏÈÈÈ J
ÏÈÈÈ J
ÏÈÈÈ JÏÈÈ
/=====================
JÏÈÈ JÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ £ ÈÈ ÈÈ l JÏÈÈ JÏÈÈ ÅKÏÈÈ JÏÈÈ l ÅKÏÈÈ JÏÈÈ ÅKÏÈÈ JÏÈÈ ÅKÏÈÈ l JÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÅKÏÈÈ JÏÈÈ ÅKÏÈÈ= È l
È È ÈÈ È È È È ÈÈ ÈÈ È È ÈÈ ÈÈ È
ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇëÇ ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇëÇ ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇÇá ÇÇáÇ ÇëÇ ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá
_j _j_j _j _j _j _j _j _j_j _j _j _j _j _j _j_j ____K___J_ _j _j_j _j_j _j_j
J
ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ J J J
ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ J J J
ÏÈÈÈ ÅÏÈÈÈ ÏÈÈÈ J
ÏÈÈÈ JÏÈÈ
/===================== JÏÈÈ ÏÏ È È KÏÈÈ JÏÈÈ l JÏÈÈ ÅKÏÈÈ Å KÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ l JÏÈÈ ÅKÏÈÈ ÅÏÈKÈ ÅÏÈKÈ l ÏÈJÈ ÈÈÏÏÈÈ ÅKÏÈÈ JÏÈÈ ÈÈÏÏÈÈ= È l
È ÈÈ È ÈÈ È Å È È È ÈÈ È È È È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ
ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇë ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá Çë Ç Ç Ç Ç ÇÇ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç ÇÇ Ç Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇÇ Ç Ç
_j _j_j _j _j_j _j _j _j_j _j _j_j _j _ÀÇ ÀÀÇ ÇJÀÀÀ Ç ÇÇ ÀÀ Ç Ç ÀÀ Ç Ç ÀÇ ÀÇJ ÀÇ ÀÀÀ Ç ÇÇ ÀÇ ÀÀ ÇJ Ç ÀÇ ÀÀ ÇÇ ÀÀ ÇÇÀÇ ÀÀ ÇJ Ç
J
Ï
È
È J
Ï
È
È J
Ï
È
È J
Ï
È
È ä Ï
È
È ä Ï
È
È ä Ï
È
È ä ÏÈÈÈ
/===================== JÏÈÈ ÏÏ È È
ÈÈÈ ÈÈÈ ÅKÈÏÈÈ JÈÏÈÈ ÅKÈÏÈÈ l JÈÏÈÈ ÅKÈÏÈÈ ÅKÈÏÈÈ JÈÏÈÈ ÅKÈÏÈÈ l JÈÏÈÈ È È È ä JÈÏÈÈ È l JÈÏÈ È ä JÈÏÈ =l
È È È
ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÀ ÇÇÇÇ ÇÇÀÀÇÇÇÇÀÀÇÇÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀ _Çë ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀëÇÇÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ
/===================== ä JÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ JÏÈÈ È
Ï
È ä JÏÈÈ JÏÈÈ ÅKÏÈÈ JÏÈÈ
JÏÈÈ ä JÏÈÈ l JÏÈÈ Å K JÏÈÈ JÏÈÈ È l JÏÈÈ JÏÈÈ ÈÈÈ ÈÈÏä JÏÈÈ È l JÏÈÈ JÏÈÈ È ÅÏÈÈK È ÅKÏÈÈ=
Ï
È
È
È ll
È È È ÈÈ È È È ÈÈ È È È È È
page 4

ÇÇë ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
_j _j À _j
ÀJ _j
À _j À _j
À _j
ÀJ _j À _j
À _j
ÀJ _j
À _j À _j À _j
ÀJ _j
À _jÀ _jÀJ _j
À _j À _jÀ _j ÀJ _j À _j
À _j ÀJ _j
À _j À _jÀ _j ÀJ
Verse

ä Ï
È
È ä Ï
È
È ä Ï
È
È Ï
È
È Ï
È
È Ï
È
È Ï
È
È ÏÈÈÈ
Couplet

/=====================
JÏÈÈ È KÏÈÈJÏÈÈ È l JÏÈÈ È È È È È
KÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ l JÏÈÈ ÈÈÏÏÈÈ Å KÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ l JÏÈÈ ÈÈÏÏÈÈ ÅKÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ=l
È Å ÈÈ È Å ÈÈ È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ
_ÇÇÀj_ÇÇÀj_ÇÇÀj ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ
_ jjjj jjj jjKÏjj jjj jjjj jjj jjjj jjj jj jj
J
Ï
È
È J
Ï
È
È J
Ï
È
È Å È
È J
Ï
È
È È
Ï
È J
Ï
È
È J
Ï
È
È J
Ï
È
È J
Ï
È
È J
Ï
È
È JÏÈÈ
/=====================
JÏÈÈ ÏÏ
È È È ÅKÏÈ JÏÈ ÏÈÈÏÈÈ È l JÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ È ÅKÏÈ È ÅKÏÈÈ l JÏÈ JÏÈ ÈÈÈ Ïä È JÏÈÈ ÏÈÈÏÈÈ È l JÏÈÈ JÏÈÈ È ÅKÏÈÈJÏÈÈ JÏÈÈ È l JÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ È ÅKÏÈÈÈ JÏÈÈ= È ll
È È È È È È
È ÈÈ È È ÈÈ È È È È È È È ÈÈ È ÈÈ È È È È È È ÈÈ È È È È È È
ÇÇë ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇë ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ä Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç ä ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
_j _Àj_j ÀJ _j
À _j ÀK_j
À _j
ÀJ _j _jÀ _j
À _jÀ _j À _j
À _j
ÀJ 9 _JÏjÀ _À_À_j
JÏÈÈÀ _j
À _JÏjÀ_j
ÀKÏÈ_j
À 7 _j_j_j_j À _j
ÀJ _j
À _j ÀJ
Chorus

ä Ï
È
È ÅÏ
È
È Ï
È
È ä È
Ï
È Ï
È
È È
È ä È ä È
È Å È
È ä ä Ï
È
È ÏÈÈÈ
Refrain

/=====================
JÏÈÈ È È È È È 8
KÏÈÈ ÅKÏÈÈ l JÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÅKÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ l ä È È È
Ï
È È
Ï
È 8
l JÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ È KÏÈÈ=l l
È Å È È È ÈÈ ÈÈ È È È È È È Å È
_ÇëÇÇÀÀÇÇÇÇÀ ÇÇÀÀ ÇÇÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀÀÇÇÇÇÀ _ëÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÀÀ ÇÇ ÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÀÀ
ÇÇ ÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÀÀ ÇÇ ÇÇ ÇÇÀÇÇÀÀÇÇÀÀ
ÇÇÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ
Instrumental

/===================== ä JÏÈÈÈ JÏÈÈ ä JÏÈÈ JÏÈÈ ä JÏÈÈ ä JÏÈÈ ä JÏÈÈ ä JÏÈÈ
JÏÈÈ Å KÏÈÈ JÏÈÈ ÅKÏÈÈ È l JÏÈÈ È ÅKÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ È l JÏÈÈ È ä JÏÈÈ È l JÏÈÈ È Å KÏÈÈJÏÈÈ = È l
È ÈÈ È È ÈÈ È È È È ÈÈ
ÇÇÀÇÇÀÀÇÇÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀ ÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÀÀ ÇÇÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÀÀ ÇÇ ÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀÀÇÇ ÀÇÇ ÇÇë ÇÇÀÀÇÇÇÇÀ ÇÇÀÀÀ ÇÇÇÇ ÇÇÀÀÇÇ
/===================== ÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ ä JÏÈÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ Ï È
È ä JÏÈÈ
JÏÈÈ JÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÅKÏÈÈ JÏÈÈ l JÏÈÈ Å KÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ È l JÏÈÈ JÏÈÈ È ÅKÏÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ È l JÏÈÈ JÏÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈ ä JÏÈÈ = È l
È È ÈÈ È È È ÈÈ È È È ÈÈ È È È ÈÈ È
>>>
ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÇÇëÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÀÀ ÇÇ ÇÇÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀëÇÇ ÇÇÀÀÇÇÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ä ä ä _ÇÇëj_ÇÇÇáj_ÇÇÇáj _ÇÇáÇ_ÇÇáÇ_ÇÇáÇ_ÇÇáÇ_ÇÇÇáj _ÇÇÇáj _ÇÇÇáj_ÇÇáÇ_ÇÇáÇ_ÇÇÇá_ÇÇáÇ_ÇÇÇá_ÇÇáÇ_ÇÇáÇ_ÇÇáÇ_áÇÇÇ_ÇÇáÇ
J
Ï
È J
Ï
È J
Ï
È ä jKÈÏÈÏÏÈÈ JÈÏÈ ÅKÈÏÈ JÈÏÈ Å KÈÏÈ JÈÏÈ
/===================== È
JÏÈÈ JÏÈÈ È ÅKÏÈÈJÏÈÈ JÏÈÈ È l JÏÈÈ JÏÈÈ È È È Å È È È
È È ÈÈÈÏÏÈÈÈ l ÈÈÈÏÈÈÈÏ JÏÈ JÏÈ È ÅKÏÈ È ÅKÏÈ l JÏÈ JÏÈ È ÅKÏÈ È ÅKÏÈ= È l
È È ÈÈ È È È È
È È È È
È È È È È È È È
È È È
ÇÇÇá ÇÇÇá ÅÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇáÇÇÇáÇ ÇÇáÇÇÇáÇ ÇÇÇá áÇÇÇ ÇÇáÇÅÇÇë ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÅÇÇë ÅÇÇÇá ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇÇá ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÅÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇáÇÇÇë ä
_j _j _k_j _j___J_ _j ___k_j _j___J_ ____ _k _k _____J_ _j __ _k_jK_j __
Ï
È
È ä Ï
È
È Ï È
È Ï
È
È È
Ï
È È
Ï
È ÅK
Ï
È
È ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÏÈÈÏ ÅÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ä
/===================== Ï
È
JÏÈÈ ÈÈÏÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ä JÏÈÈ È Ï È È È È
Ï È
l JÏÈÈ ÅKÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ä JÏÈÈ ÅKÏÈÈ l ÈÏÈ ÈÈ ÅKÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ l JÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÅKÏÈÈÈÈ ÈÈÏ=l
È ÈÈÈÈ È È ÈÈÈ È È ÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈÈ È ÈÈÈÈ ÈÈÈ
ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇáÇÇÇÇá ÇÇáÇ ÇÇÇáÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇë ÇÇÇááÇÇÇÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá áÇÇÇ ÇÇáÇ ÇÇ ÇÇë Ç ÇÇÇá ÇÇ Ç ÇÇÇÇá ÇÇÇÇ ÇÇáÇ ÇÇ
_j _j_j _j _j _j _j _j ___j ___j ___J_ _j ___j ___j ___J Çë _j Çj ë _J Çë ÇÀ ÀÇ_J ÇÀÇÀÇÀ_J ÇÀ
J J J J J J J
/ JÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ KÏÈÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ l JÏÈ KÏÈÏÈÈÈ ÏÈK ÏÈÈÈ KÏÈ ÏÈÈÈ l JÏÈ KÏÈÏÈÈÈ ÏÈK ÏÈÈÈ KÏÈ ÏÈÈÈ l JÏÈ KÏÈ ÏÈÈÈ KÏÈÏÈÈÈ KÏÈ=
=====================
ÏÈÈÈ
ÈÈ ÈÈ ÈÈ Å ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÅÈÈ ÅÈÈ ÅÈÈ ÈÈ ÅÈÈ ÅÈÈ ÅÈÈ ÈÈ Å ÈÈ ÅÈÈ ÅÈÈ l
page 5

ÇÇë áÇÇÇÇÇáÇ ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇáÇÇÇÇá ÇÇáÇÇÇÇá ÇÇáÇÇÇáÇ ÇÇë ÇÇáÇ ÇÇáÇÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇáÇ ÇÇÇá ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇë ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇÇá ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇÇá ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇÇá ÇÇáÇ ÇÇë ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇáÇ ÇÇÇá ÇÇáÇÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇáÇ
_j ___j ___j ___J_ _j ___j ___j ___J_ _j ___j ___j ___J_ _j ___j ___j ___J_
J
Ï
È
È J
Ï
È
È Ï
È
È J
Ï
È
È J
Ï
È
È Ï
È
È J
Ï
È
È J
Ï
È
È Ï
È
È J
Ï
È
È J
Ï
È
È ÏÈÈÈ
/===================== È È È È È È
JÏÈÈ ÅKÏÈÈ ÅKÏÈÈ ÅKÏÈÈ l JÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÅKÏÈÈ ÅKÏÈÈ l JÏÈÈ ÈÏÈ ÏÈÈ ÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ l JÏÈÈ ÅKÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÅKÏÈÈ=l È È È È È
È È È È È ÈÈ È È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ È È ÈÈ È
ÇÇë ÇÇÇáÇÇáÇ ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇáÇÇÇÇá ÇÇáÇÇÇáÇ ÇÇÇáÇÇáÇ ÇÇë áÇÇÇ ÇÇáÇáÇÇÇÇÇáÇ ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇë ÇÇÇá ÇÇáÇ ÇÇÇá ÇÇÇá ÇÇáÇ ÇÇÇá ÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇÇá ÇÇë ÇÇÇáÇÇáÇ ÇÇáÇ ÇÇáÇÇÇÇáÇÇáÇÇÇÇá ä ä
_j ___j ___j ___J_ _j ___J__j _j _j _J_ _j ___j ___j ___j _j___J___K_j ÏÏ
J
ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈJ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈJ J
ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ J J ä ÏÈÈÈ ÅÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÏÈ
/=====================
JÈÏÈ ÅKÈÏÈ ÅKÈÏÈ ÏÏ È È l JÈÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÅKÈÏÈ ÅKÈÏÈ l JÈÏÈ ÅKÈÏÈ ÅKÈÏÈ ÅKÈÏÈ l JÈÏÈ JÈÏÈ = È È ll
È È È ÈÈ È ÈÈ È È È È È È È È È È È È
_ÇëÇÇÀ ÇÀÇÇÀÇ ÇÀÇJ ÇÀÇÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÀÀ
ÇÇÇ ÇÇÇÀÇ ÇÀÀ
ÇJ ÇÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÀ
Ç ÇÇ ÇÀÀÀ
ÇJ ÇÇ ÇÇ ÇÀÇ ÇÀÀ
Ç ÇÇÇÀÀ
Ç ÇÇ ÇÀÇJ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÀ
Ç ÇÇ ÇÀÇ ÇÀÇJ ÇëÇÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇJ ÇÀÇ ÇÀÀ Ç ÇÇÇÀÀ
Ç ÇÇ JÇÀÀÀ
Ç ÇÇ ÇÇ ÇÀÇÇÀÇ ÇÀÇÇÀÇÇÀÇ ÇÀÀ
ÇJ ÇÇ
ä ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ
Outro

/=====================
JÏÈÈ ä JÏÈÈ l JÏÈÈ JÏÈÈ l JÏÈÈ KÏÈÈ JÏÈÈ l JÏÈÈ ä JÏÈÈ =l
È È È ä È È Å ÈÈ È È
ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÇÇÀÇÇÀ ÇÇëÀÇÇÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÀ ÇÇ ÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇëÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇ
ÏÈÈÈ JÏÈÈ ä JÏÈÈ ä JÏÈÈ È
Ï
È JÏÈÈ È
Ï
È JÏÈÈ
/=====================
JÏÈÈ ä JÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ä JÏÈÈ È l JÏÈÈ È ä JÏÈÈ È l JÏÈÈ ÈÏÈ ÏÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈ ä JÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ È l ä ä JÏÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈ ä JÏÈÈ = È l
È È ÈÈ È È È È ÈÈÈÈ È ÈÈ È ÈÈ È
ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÀ
ÇÇÇÇ ÇÇë ÇÇÀÇÇÀÀÇÇÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÀ ÇÇ ÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÀ ÇÇÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀëÀÇÇ ÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ
ä JÈÏÈÈ
/===================== JÈÏÈ ä JÏÈÈ ä JÏÈÈ ä JÏÈÈ ä JÏÈÈ ä JÏÈÈ ä JÏÈÈ
JÏÈÈ Å KÏÈÈ ä JÏÈÈ È l JÏÈÈ È ä JÏÈÈ È l JÏÈÈ È ä JÏÈÈ È l JÏÈÈ È ä JÏÈÈ = È l
È È È È È È È È È
ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÀ
ÇÇÇÇ ÇÇÀÀÇÇÇÇÀÀÇÇÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÀ
ÇÇ ÇÇ ÇÇë ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇëÇÇÀ ÇÇëÀÇÇ ÇÇë ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇëÇÇÀ ÇÇëÇÇÀÇÇë ÇÇÀÀÇÇ
ä JÈÏÈÈ
/===================== ä JÈÏÈÈ ä JÏÈÈÈ JÏÈÈ ä È
Ï
È JÏÈÈ JÏÈÈ ä JÏÈÈ JÏÈÈ
JÏÈÈ ä JÏÈÈ l JÏÈÈ Å KÏÈÈ ä JÏÈÈ È l JÏÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈ ÅKÏÈÈ ÅKÏÈÈ È È l JÏÈÈ È ÅKÏÈÈ ÅKÏÈÈÅKÏÈÈ= È l
È È È È È È ÈÈ È È È È È È
ÇÇÀÇÀÇ ÇÀÇÇÀÇ ÇÀÇÇëÇÇÀÇ ÇëÀ
Ç ÇÇÇëÇ ÇÀÇJ ÇÀÀ
Ç ÇÇJ ÇÀÇ ÀÇÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇÇëÇ ÇÀÇ ÇëÀ
Ç ÇÇ ÇëÇÇÇÀJ ÇÀÀ
Ç ÇÇJ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇëÇÇÇÀ ÇëÀ
Ç ÇÇ ÇëÇ ÇÀÇJ ÇÀÀ
Ç ÇÇJ ÇÀÇ ÇÇÀ ÇÀÇÇÇÀÇÀÇ ÇÀÇ ÇëÇ ÇÀÇ ÇëÀ
ÇÇÇ ÇëÇÇÀÇJ ÇÀÀ
Ç JÇÇ ÇÀÇ
ÏÈÈÈ
/===================== ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
JÏÈÈ JÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÅKÏÈÈÅKÏÈÈ l JÏÈÈ JÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ Å KÏÈÈ ÅKÏÈÈ l JÏÈÈ JÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ Å KÏÈÈ ÅKÏÈÈ l JÏÈÈ JÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÅKÏÈÈ Å KÏÈÈ =l
È È ÈÈ È È È È ÈÈ È È È È ÈÈ È È È È ÈÈ È È
ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÇÇëÇÇÀ ÇÇëÀÇÇÇÇë ÇÇÀÇÇÀÀÇÇÇÇÀ ÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÀ ÇÇ ÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀÀÀ
ÇÇ ÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÇÇÀ ÇÇÀÀÀ
ÇÇÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇÇÇÀÀÇÇ ÀÀ
ÇÇÇÇ
ÏÈÈÈ JÏÈÈ JÏÈÈ ä JÏÈÈ ä JÏÈÈ î . ä î. ä
/=====================
JÏÈÈ JÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ KÏÈÈ KÏÈÈ È È l JÏÈÈ È ä JÏÈÈ È l l =Ó
È È È È Å È ÅÈ È È