You are on page 1of 7

PRIPREMA NASTAVNIKA ZA ČAS

Nastavni predmet: Računovodstvo

Razred i odeljenje: I 3

Nastavna tema: Evidencija obaveza prema dobavljačima

Nastavna jedinica: Primer evidencije dobavljača (zadatak)

Tip časa: utvrđivanje

Cilj časa: Učenici na ovom času treba da primene i utvrde stečena znanja o
dobavljačima i knjiženju na kontu dobavljača radeći zadatak, utvrde i primene
stečena znanja o knjigovodstvenim dokumentima koja se javljaju kao osnov
povećanja ili smanjenja obaveze prema dobavljačima, upotrebe znanje za
tumacenje analitičke kartice dobavljača.

Obrazovni zadaci časa: Primena stečenih znanja vezanih za evidenciju
dobavljača, radi njene kasnije primene u praksi, uočavanje značaja tačne i
ažurne evidencije u knjigovodstvu radi praćenja poslovnih promena

Vaspitni zadaci časa: Razvijanje intresa za ekonomske pojmove,razvijanje
osećaja vezanih za pojam obaveze i pravovremenog izmirenja obaveze u
realnom životu, razvijanje navike saradnje među učenicima

Nastavne metode: dijaloška,monološka

Nastavni oblici: rad u paru, individualan rad

Nastavna sredstava: tabla, sveska, radni listovi, analitička kartica dobavljača iz
knjigovodstvene prakse

Artikulacija časa: Uvodni deo časa 10 minuta, središnji deo časa 30 minuta,
završni deo časa 5 minuta

Nastavnik:

Literatura: Vera Poznanić - Leko: Računovodstvo za prvi razred ekonomske
škole; Vera Poznanić - Leko, Jasmina Mugoša, Katica Stanisavljević - Dulijan:
Zbirka zadataka iz računovodstva

za odobrene popuste u vidu skonta.dok je sintetička evidencija zbirna evidencija o svim dobavljačima Gde se dobavljači nalaze u bilansu stanja.objasniti dobavljače sa aspekta posmatranja imovine preduzeća? Očekivani odgovor: U pasivi bilansa stanja. za kamatu Smanjenje obaveze prema dobavljaču imamo kad dobavljaču platimo nalogom za prenos (po izvodu) ili gotovinom. Sta imamo prema dobavljaču? Očekivani odgovor: Obavezu plaćanja Šta je zadatak knjigovodstvene evidencije dobavljača? Očekivani odgovor: evidencija obaveza prema dobavljačima pokazuje kolike su naše obaveze prema dobavljačima. sva smanjenja i saido z a izravnanje na stranu duguje Šta je i koja su knjigovodstvena dokumenta osnov za knjiženje povećanja i smanjenja obaveza prema dobavljačima? Povećanje obaveze prema dobavljaču imamo na osnovu kupovne fakture.to su tuđi izvori sredstava S obzirom na poziciju u bilansu stanja. U tu svrhu postaviti im sledeća pitanja: Sta su dobavljači? Očekivani odgovor: Dobavljači su naši poverloci za kupljen materijal. za višak prilikom isporuke. na osnovu zaduženja za ambalažu. za manjak prilikom isporuke. pravila knjiženja na pasivnim kontima su: početno stanje i sva povećanja se pišu na stranu potražuje. zadatke evidencije dobavljača kao i način evidencije na kontu dobavljača i knjigovodstvena dokumenta vezana za pravdanje poslovnih promena na kontu dobavljača. robu ili izvršenu uslugu. kojoj vrsti konta pripadaju dobavljači i koja su pravila knjiženja na toj vrsti konta stanja? Očekivani odgovor: Dobavljači su pasivan konto. gotov proizvod. Saopštiti cilj časa .TOK ČASA Uvodni deo časa: U uvodnom delu časa učenicima naglašavam da ćemo ponoviti osnovne pojmove vezane za dobavljače. Koje vrste evidencija imamo i objasniti sta svaka od njih prati? Očekivani odgovor: analitička evidencija prati stanje i promenu stanja o svakom dobavljaču pojedinačno. koliko smo obaveze isplatili i koliki je preostala visina obaveza prema dobavljačima. bonifikacije.

Očekivano objašnjenje: kupovna faktura pravda povećanje obaveze prema dobavljaču pa se zato knjiži na potražuje. jedan čian para će vršiti unos podataka u konto dobavljača na tabli. u opis doznaka po izvodu 921.do čega ona dovodi i zbog čega se knjiži na tu stranu. 2012. na osnovu izvoda 925 banka nas obaveštava o realizaciji našeg naloga za prenos kojim smo izmirili ostatak obaveze po početnom stanju kao i fakturu 9 . Očekivano objašnjenje: početno stanje unosi se na stranu potražuje na pasivnim kontima.9 i otpremnico br.podaci vezani za kasa skonto jesu samo informacija. Po kupovnoj fakturi br. 12. 8. Preduzeće "Klas" Novi Sad vodi evidenciju svog dobavljača "Mlin" za mesec mart: 1.u saldo 500 000. Banka nas izvodom 921 obaveštava da je na osnovu naloga za prenos doznačila dug dobavljaču u iznosu od 50% Očekivano rešenje:unetu u datum 7.u opis kupovna faktura br. 2012.3. tako da se tokom izrade vežbe mogu tiho konultovati.u kolonu opis početno stanje..drugi objašnjavati vodeći računa da kaže šta je osnov za knjiženje te poslovne promene.naiog za prenos se koristi kada banci dajemo nalog da sa našeg računa kao dužnika izvrši prenos sredstava na račun poverioca.čekamo da vidimo dan plaćanja.3.početno stanje predstavlja prenetu obavezu prema dobavljaču iz prethodnog perioda.Središnji deo časa Učenicima podeliti listove sa tekstom zadatka vežbe. u potražuje 40 000(napisati i obračun na tabli:400*i00= 40 000). Dobavljač nam odobrava 5% kasa skonta ukoliko platimo u roku od 10 dana. Ostali učenici će za to vreme prekinuti rad i slušati(ukoliko par ne zna rešenje poslovne promenu prozvati drugi radi pomoći). dati osnovne instrukcije za izvodjenje vežbe: saopštiti im da će vežbu raditi u paru po dva učenika iz klupe. 9. (tekst zadatka koji je dat učenicima nalazi se priložen uz pripremu).3. u duguje 250 000.u kolonu saldo 290 000. 7. Očekivano rešenje:unetu u datum l.ako se plaćanje desi u predviđenom roku onda ga knjižimo.3. u potražuje 500 000.vreme za konsultacije zavisi od težine i obima poslovne promené.10 kupljeno 400 kg brašna po ceni od 100 din za kg.pisati obračun. Početno stanje na kontu dobavljača "Mlin" iznosi 500 000 din..3. Očekivano rešenje:uneti u kolonu datum 8.izvod je dokument kojim nas banka obaveštava da je izvršila naš nalog za prenos.u saldo 250 000 Očekivano objašnjenje:smanjenje obaveze prema dobavljaču knjiži se na stranu duguje.3.3.

u saldo 0. Iznos po fakuri 9 je sad umanjen za 2000 i iznosi 38 000 i na to dodajemo još 250 000 na ime ostatka obaveze po početnom stanju tako da smo dobavljaču platili 288 000 din.u opis doznaka po izvodu 925. u saldo 35 000 Očekivano objašnjenje: za iznoc kupovne fakture povećava se naša obaveza prema dobavljaču. 18. .Očekivano rešenje:u datum unosimo 12.3..u duguje 288 000 (u obračunu:250 000+38 000)..u opis kasa skonto od 2 000 (obračun 40 000*5/100) u kolonu duguje 2 000..3. Očekivano objašnjenje: za vrednost vraćene ambalaže smanjuje se iznos naših obaveza prema dobavljaču. u opis zaduženje za ambalažu. u saldo 15 000..u ovom slučaju brašno po osnovu otpremnice vrši se njegov pregled. Očekivano objašnjenje: kupovna faktura i zaduženje za ambalažu povećavaju našu obavezu prema dobavljaču. ostvareni kasa skonto smanjuje našu obavezu prema dobavljaču pa se knjiži u duguje.u saldo 288 000. zbog naše reklamacije po osnovu fakture br. Pošto smo mi platili u predviđenom roku za ostvarivanje kasa skonta ostvarujemo popust od 5% tj.u saldo 17 000.u opis komisijski zapisnik o manjku. pa se zato knjiži u duguje. Očekivano rešenje:uneti u datum 17. 15.pa se zato knjiže na potražuje. Očekivano objašnjenje:kada stigne naručeni materijal. ukoliko se. Očekivano rešenje:u datum uneti 15. u saldo 14 000. 25.. u potražuje 1 000.u duguje 3 000(u obračunu 30*100).3.ll.opet unosimo u kolonu datum 12.3.3.. Dobavljač nas zadužuje za ambalažu u vrednosti od 1 000 din.3.knjiži se u duguje jer smanjuje vrednost obaveze prema dobavljaču. u potažuje 17 000(170*100= 17 000.u opis kupovna faktura 11. u obračunu). dobavljač odobrava bonifikaciju od 1 000 din. 17.3. kao što je to ovde slučaj konstatuje da je stiglo manje nego naručeno sastavlja se takozvani komisijski zapisnik o manjku. Dobavljaču vraćena ambalaža.za utvrđenu vrednost manjka smanjuje se naša obaveza prema dobavljaču . Očekivano rešenje:u datum uneti 18.3.3.3.u opis kupovna faktura 10. u datum 15.u duguje 1 000. Očekivano rešenje:u datum uneti 22..brašna koji dobavljač priznaje. na osnovu komisijskom zapisnika konstatujemo manjak isporučenog brašana po otpremnici 11 od 30 kg. u potražuje 21 000.u apslolutnom iznosu od 2 000. Očekivano objašnjenje: kasa skonto je vrsta popusta koji dobijamo od dobavljača ako platimo u roku predviđenom za ostvarivanje tog popusta.uvažavajući praviia knjiženja na pasivnim kontima to knjiži u duguje.3. 22.u opis za vraćenu ambalažu. po kupovnoj fakturi 10 i otpremnici 11 kupili smo 170 kg brašna po ceni od 100 din za kg.pa se zato.u saldo 18 000. S obzirom da je dobavljač priznao manjak. po kupovnoj fakturi 11 kupili smo brašna za 21 000.3.

tražiti od njih da pročitaju iznos trenutne obaveze prema dobavljaču (kartica za prikaz data u prilogu) Završni deo časa Pitati učenika da li ima nekih nejasnoća vezanih za evidenciji na kontu dobavljača.. Očekivano rešenje:sabrati duguje. . u duguje 1 000.dobija se 559 000.. Očekivano rešenje: u datum uneti 27. a na osnovu čega do smanjenja. Očekivano objašnjenje: zaključiti konto znači izravnati dugovnu i potražnu stranu.. dobijena iz preduzeća. kako je dobavljač priznao manjak po isporučenom brašnu plaćamo mu 14 000. to se radi tako što se kao što je ovde slučaj upisuje saldo za izravanje u kolonu sa manjim iznosom. Analizirati urađenu vežbu.dati mišljenje o usvojenosti gradiva vezanog za evidenciju dobavljača. a na osnovu našeg naloga za prenos plaćena obaveza prema dobavljaču po fakturi 10.3. u duguje 14 000(u obračunu 17 000-3000).sabrati potražuje.T" konto koji je nacrtan u uvodnom delu časa na tabli. zajedno sa učenicima ponoviti na osnovu čega dolazi do povećanja obaveze prema dobavljaču. Zaključiti konto. pri/ner br.u opis doznaka po izvodu 933.3. Dati domaći zadatak iz udžbenika strana 103.Očekivano rešenje:u datum uneti 25.na stranu duguje uneti saldo za izravanje 20 000.3. Po izvodu 933.tj.dobija se 579 000. u saldo 34 000 Očekivano objašnjenje:kako odobrena bonifikacija smanjuje naše obaveze prema dobavljaču knjiži se u kolonu duguje 27. (izgled konta dobavljača posle spovedenih knjiženja nalazi se na strani Izgled table) Podeliti materijal na kome je odštampana kartica analitike za dobavljača.l Uputiti ih na udžbenik strana 96 gde se nalazi urađen primer zajedno sa objašnjenima za svaku poslovnu promenu.početno stanje za mesec april. Kod ovakvih vrsta konta kaže se da imaju potažni saldo je strana potražuje sa većim iznosom.a to je kolona duguje. u saldo 20 000 Očekivno objašnjenje: dug po fakturi 10 bio je 17 000.smanjenje obaveze za 14 000 knjiži se u duguje 31. Dobijeno saldo za izravnanje je iznos naše prenesene obaveze za naredni vremenski period.3. u opis bonifikacija po fakturi 11. analizirati karticu. Upisati to u .

3.višak pri isporuci) ambalaža) -saldo za izravnanje DOAVLJAČ „MLIN“ SOMBOR datum opis duguje potražuje saldo 1. 30*100=3 000 27. Zaduženje za ambalažu 1 000 18 000 17. Kupovna fak. Vraćena ambalaža 1 000 14 000 22. 400*100=40 000 12. 10 17 000 17 000 15.3.3. Doznaka po izvodu 14 000 20 000 Vanredni zaključak 559 000 579 000 Saldo za izravnanje 20 000 579 000 579 000 OBRAČUNI: 8. 9 40 000 290 000 12.3.3.3.3.3. 17 000-3000 = 14 000 .3. Doznaka po izvodu 288 000 0 15. Kasa-skonto po fak.3.3.3.manjak pri isporuci. Kupovna fak.bonifikacija.3. Početno stanje 500 000 500 000 7.-sva povećanja obaveze(po kupovnoj skonto.1. Doznaka po izvodu 250 000 250 000 8. 170*100=17 000 17.vraćen fakturi.3.IZGLED TABLE Primer evidencije dobavljača-utvrđivanje gradiva Duguje(-) KONTO DOBAVLJAČA Potražuje(+) -sva smanjenja -početno stanje obaveza(plaćanje.3.zap.vraćenaambalažu.11 1 000 34 000 27. Bonifikacija po fak. 9 2 000 288 000 12. Kupovna faktura 11 21 000 35 000 25.kasa skonto(5%)=40 000*5/100=2000 Faktura 9 umanjena za kasa skonto je 40 000-2000=38 000 +250 000 =288 000 15.kamatu. Kom. popusti: kasa.zaduženje za materijal.o manjku po fak10 3 000 15 000 18.3.

brašna koji dobavljač priznaje.3. 22. 2012. 17. Dobavljač nam odobrava 5% kasa skonta ukoliko platimo u roku od 10 dana. 25.3. 27. 18. Po izvodu 933.10 kupljeno 400 kg brašna po ceni od 100 din za kg. Dobavljač nas zadužuje za ambalažu u vrednosti od 1 000 din. 8. 12.3. 31. Po kupovnoj fakturi br.3. Po kupovnoj fakturi 11 kupili smo brašna za 21 000. Zaključiti konto.3.Zadatak za vežbu:evidencija obaveze prema dobavljaču na analitičkom kontu Preduzeće "Klas" Novi Sad vodi evidenciju svog dobavljača "Mlin" za mesec mart: 1.3.3. Banka nas izvodom 921 obaveštava da je na osnovu naloga za prenos doznačila dug dobavljaču u iznosu od 50%. dobavljač odobrava bonifikaciju od 1 000 din.3. Zbog naše reklamacije po osnovu fakture br. Dobavljaču vraćena ambalaža.9 i otpremnici br. 15. a na osnovu našeg naloga za prenos plaćena obaveza prema dobavljaču po fakturi 10. 7.3. Početno stanje na kontu dobavljača "Mlin" iznosi 500 000 din.3. . Po kupovnoj fakturi 10 i otpremnici 11 kupili smo 170 kg brašna po ceni od 100 din za kg. na osnovu komisijskom zapisnika konstatujemo manjak isporučenog brašna po otpremnici 11 od 30 kg.3. Na osnovu izvoda 925 banka nas obaveštava o realizaciji našeg naloga za prenos kojim smo izmirili ostatak obaveze po početnom stanju kao i fakturu 9. 2012.ll.