You are on page 1of 238

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Drumurilor al Republicii Moldova
Administraţia de Stat a Drumurilor

Şi

Banca Europeană de Investiţii

PROGRAMUL DIN SECTORUL DRUMURILOR

Reabilitarea sectorului de drum R1 Chişinău-
Ungheni-Sculeni
km 74+177 - km 96+200

DOCUMENTE DE LICITAŢIE:

PARTEA 2 - CERINŢE
-SPECIFICÂŢII-

ICB Nr. RSPSP/2012/ICB01
Invitaţie pentru Ofertanţi Nr. RSPSP/2012/ICB01

Chişinău, 2012

п
CUPRINSUL T
г
г
г
PLINSCHI OLEG

[.

I.
L
L
X
L
I
L
L

011.2. Emulsie bituminoasă................................................................................
011.3. Temperatura de lucru................................................................................
CAPITOLUL 012. AGREGATE Şl FILERUL MINERAL....................................................43
012.1. Agregate şi nisip pentru mortar de ciment şi beton cu ciment Portland....
012.2. Piatra spartă pentru fundaţia drumului, stratul de binder şi stratul de uzură
012.3. Agregatele pentru mixturi bituminoase.......................................................
PREAMBUL...................................................................................................................... 13
012.4. Nisipul.........................................................................................................
CERINŢE
0. 012.5. GENERALE
Filerul ........................................................... 14
mineral.............................................................................................
012.6. Aditivi pentru mortarul cu ciment şi pentru beton........................................
CAPITOLUL 001. RECEPŢIA LUCRĂRILOR.................................. 14
CAPITOLUL 013. ARMATURA DE OŢEL.......................................................................44
001.00 Respectarea Cerinţelor Contractului şi Proiectului..................
013.1.
001.1. Armatura Tehnică................................................................
Inspectarea de oţel......................................................................................
CAPITOLUL
001.2. 014.
Certificarea ALTE MATERIALE........................................... 45
Conformităţii........................................................
001.3.
014.1. Determinarea Conformităţii prin metoda măsurări sau testării
Apa..........................................................................................................
CAPITOLUL
014.2. 002. MĂSURAREA Şl ACHITAREA..............................................................17
Vopsele....................................................................................................
014.3.
002.1. Geotextilul................................................................................................
Metode de măsurare.............................................................................
CAPITOLUL
002.2. 015.de
Noţiuni IGIENA MUNCII
măsurare Şl SECURITATEA TEHNICĂ...................................47
şi definiţii..............................................................
CAPITOLUL
002.3. 016. CONCORDANŢA
Proceduri CU CERINŢELE DIN PLANUL DE
şi Dispozitive de Cîntărire.....................................................
002.4.MANAGEMENT
Ordinea deDERecepţie.............................................................................
MEDIU Şl SOCIAL...................................................................49
002.5. Domeniul de plată.................................................................................
CAPITOLUL
016.1. 003. MOBILIZAREA......................................................................................22
Recultivarea..............................................................................
016.2.
003.1. Bătătorirea
Facilităţile inutilă a pămîntului.................................................
Antreprenorului pe şantier....................................................
016.3.
003.2. Contaminarea
Prestarea cursurilor de apă................................................
Serviciilor..............................................................................
016.4.
003.3. Deşeurile
Lucrări de petrol, carburanţi şi materiale bituminoase..........
Provizorii...................................................................................
CAPITOLUL
016.5. 004. FACILITĂŢI PENTRU INGINER............................................................24
Praful........................................................................................
016.0 6. Acoperirea vehiculelor încărcate..............................................
016.7. Emisiile.....................................................................................
004.1. Biroul pentru Proiect......................................................................
016.8. Nivelul zgomotului.....................................................................
004.2. Biroul prevăzut în Contract............................................................
016.9. Barierele contra zgomotului......................................................
004.3. Biroul din Laborator......................................................................
016.10. Staţionarea în tabere, etc., evacuarea deşeurilor din locurile
004.4. Schema de amplasare a biroului Inginerului conform Contractului
de
şi biroului din Laborator...............................................................................
staţionare.................................................................................................
004.5. Cerinţele generale privind birourile Inginerului...............................
016.11. Deschiderea şi exploatarea carierelor şi gropilor de
004.6. Birouri temporare...........................................................................
împrumut.................................................................................................
004.7. Amenajarea birourilor Inginerului cu mobilă...................................
016.12. Habitatele nedorite....................................................................
004.8. Vehicule pentru Inginer..................................................................
016.13. Materiale periculoase...............................................................
004.9. Mijloacele de comunicare pentru Inginer.......................................
016.14. Rutele de acces........................................................................
004.10. Diverse servicii pentru Inginer........................................................
016.15. Tăierea copacilor......................................................................
004.11. Cazarea Inginerului.........................................................................
016.16. Vînătoarea, etc..........................................................................
CAPITOLUL
016.17. 005.
AccesulLABORATORUL...................................................................................28
la curţile private...........................................................
CAPITOLUL
016.18. 006. DIVERSE
Şedinţele CERINŢE..............................................................................31
publice.......................................................................
016.19.
006.1. Sistemul de Managementde
Inspectorul responsabil Mediu,
pentru Securitatea
Asigurarea Vieţii şi
Calităţii...........................
006.2.Sănătăţii...................................................................................................
ANEXA LAJaloaneCERINŢELE şi Repere; GENERALE. SPECIFICAŢI»....................................................53
Jalonarea (Trasarea).............................................
006.3. Protecţia şi Reamplasarea Reţelelor Inginereşti...................................
1. Lista standardelor
006.4. Consecutivitateaîncorporate ca referinţe.............................................................
Activităţilor de Bază din Contract...............................
2.
006.5.Birourile Inginerului.................................................................................................
Desenele tehnice de execuţie...............................................................
3. Mobilier şi echipamente pentru biroul Inginerului....................................................
LUCRĂRI PREGĂTITOARE............................................................................................70
CAPITOLUL 007. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI RUTIERE...........................................35
CAPITOLUL
CAPITOLUL 008.101. PREGĂTIREA
POLIŢELE ŞANTIERULUI
DE ASIGURARE DE
Şl GARANŢIA DECONSTRUCŢIE
PERFORMANŢĂ ...70
101.1. Introducere...............................................................................................
CAPITOLUL
101.2. 009. CONTROLUL
Informaţie MATERIALELOR..........................................................39
generală..................................................................................
009.1.
101.3. Sursa livrărilor
Descrierea şi cerinţe de calitate......................................................
lucrărilor.................................................................................
CAPITOLUL
009.2. 102.de
Surse CURĂŢAREA ŞANTIERULUI............................................................73
materiale locale.....................................................................
009.3. Depozitarea materialelor şi lucrările de încărcare-descărcare..............
102.1. Introducere...............................................................................................
009.4. Destinaţia materialelor aflate în proces de lucru...................................
102. 02. Informaţie generală...................................................................................
CAPITOLUL 010. CIMENTUL...........................................................................................41
102. 03. Recepţia lucrărilor.....................................................................................
CAPITOLUL
010.1. 103. LUCRĂRILE
Cimentul DE DEMOLARE............................................................75
Portland şi cimentul folosit pentru zidării................................
010.2. Cimentul pentru mortar.........................................................................
010.3.103. 01.Depozitarea..........................................................................................
Introducere..................
CAPITOLUL
103. 02. 011. BITUMUL.............................................................................................42
Materiale de umplutură

011.01. Bitumul
3

103.3. Destinaţia materialelor................................................................................
103.4. Materialele demolate şi demontate.............................................................
103.5. Evacuarea materialelor...............................................................................
103.6. Recepţia Lucrărilor......................................................................................

CAPITOLUL 105. DRUMURI TEMPORARE Şl IISTALAREA INDICATOARELOR
RUTIERE.................................................................................................................77
105.1. Introducere..................................................................................................
105.2. Materiale.....................................................................................................
105.3. Informaţie generală.....................................................................................
105.4. Bariere........................................................................................................
105.5. Conuri.........................................................................................................
105.6. Indicatoare rutiere temporare......................................................................
105.7. Semnalizatori şi Semafoare........................................................................
105.8. Asigurarea drumurilor temporare de ocolire................................................
105.9. Construcţia drumurilor temporare de ocolire...............................................
105.10. Iluminarea indicatoarelor rutiere..................................................................
105.11. Bariere, conuri, indicatoare rutiere temporare.............................................
105.12. Exploatarea instalaţiilor temporare..............................................................
105.13. Recepţia lucrărilor.......................................................................................

2. LUCRĂRI DE TERASAMENT......................................................................................81
CAPITOLUL 201. EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENT............................82

201.1. Introducere.................................................................................................
201.2. Lucrări de terasament.................................................................................
201.3. Materiale.....................................................................................................
201.4. Lucrări pregătitoare.....................................................................................
201.5. Depozitarea solului vegetal.........................................................................
201.6. Lucrările de construcţie...............................................................................
.201.07. Exploatarea gropilor de împrumut................................................................
201.8. Depozitarea materialelor.............................................................................
201.9. Pregătirea patului drumului.........................................................................
201.10. Construcţia terasamentelor.........................................................................
201.11. Compactarea..............................................................................................
201.12. Excavarea şi finisarea taluzurilor................................................................
201.13. Formarea stratului fundaţiei de pămînt.......................................................
201.14. Construcţia şi amenajarea acostamentelor.................................................
201.15. Excavarea casetelor...................................................................................
201.16. Geotextilul...................................................................................................
201.16.1. Introducere............................................................................................
201.16.2. Informaţie generală................................................................................
201.16.3. Separarea şi Stabilizarea. Domeniile de Aplicare..................................
201.16.4. Măsurarea.............................................................................................
201.17. Protecţia terasamentelor contra eroziunii...................................................
201.17.1 Introducere.............................................................................................
201.17.2 Materiale................................................................................................
201.17.3 Cerinţe generale.....................................................................................
201.17.4 Amenajarea stratului de protecţie...........................................................
201.18. Recepţia lucrărilor.......................................................................................
CAPITOLUL 202. EXECUTAREA RIGOLELOR............................................................92
202.1. Introducere.................................................................................................
202.2. Lucrări pregătitoare....................................................................................
202.3. Informaţie generală.....................................................................................
202.4. Recepţia lucrărilor.......................................................................................
CAPITOLUL 203. EXCAVĂRI PENTRU STRUCTURI Şl OPERAŢIILE DE ASTUPARE.94
203.1. Introducere.................................................................................................
203.2. Materiale pentru astupare...........................................................................
203.3. Lucrări pregătitoare....................................................................................
203.4. Informaţie generală.....................................................................................

....................................... 205............. 203...................... 204.................... 204................... Cerinţe de Construcţie.7..4......... Aşternerea şi Compactarea amestecului......... CAPITOLUL 205..................................................................................................................................................................1...................... CAPITOLUL 303........................ Protecţia şi întreţinerea plantelor........ 303................................................................................10........................................................................................106 302................................................ Fertilizarea.............. Cerinţele de Construcţie................................. RECICLAREA LA RECE A BETONULUI ASFALTIC DIN 101 ÎMBRĂCĂMINTEA RUTIERĂ.............................................108 303............................................. 301.... Recepţia................................. Fertilizarea............................................. 301..........................................................................................................................................................................................................................................4.......... Udarea...............5................. 302....9........ Ajustarea densităţii....... Frezarea îmbrăcămintei rutiere................................................. însămânţarea şi plantarea....................... 99 205.................................................................................................................... LĂRGIREA Şl RECONSTRUCŢIA CAROSABILULUI EXISTENT Şl NOUA ÎMBRĂCĂMINTE RUTIERĂ............... 205.....................8................... 204............................... Recepţia lucrărilor.................... 205............... 304...................... Recepţia Lucrărilor.................................................... 303....................................................8............................ 303........ Pregătirea Suprafeţei.................................................5....................................... 304.......................10 2 301............................. 203......................................................................... Introducere............................................... Materiale.................................................3.......................................................................... 301...........................................5...................6..........8................................................2........... CAPITOLUL 301........................................ Recepţia... 205............6....................... Materiale.. Materiale......................... Compactarea........................................................ 301....... ............ Executarea patului fundaţiei....................................... 97 204..... 302...................................... Pregătirea amestecului...................................................................... 301.............................. 204................ 301............ Plantarea... Materiale........ 204...... Recepţia Lucrărilor................... 203..................................................................... 204......................................... 203.................................................. Capitolul 304...............4................3........8...1.................................................. Introducere............. 205...... Pregătirea pentru lucrările de fundare...................................................................................... 302.. 204.................................. 301.................................................... CAPITOLUL 302.............................. FREZAREA ASFALTULUI DIN ÎMBRĂCĂMINTEA RUTIERĂ................... Restricţiile Climaterice................................2...................................................2......................................................... 111 304........ Amorsarea Primară şi cea obişnuită a suprafeţelor portante........... Introducere.......................................................................................................... Pregătirea solului pentru însămânţare...............................................................................203... 303..7......................................... Procedura de Construcţie....1........................5............. Introducere..................................................................................................... 301.......................2... întreţinerea stratului reciclat în timpul întăririi........................... Pregătirea seminţelor.....2..........6......................... Recepţia lucrărilor...... 301.11...............................................................7...................................................3................ Materiale......................................2.....9......... 304........ AMENAJAREA Şl PLANTAREA TALUZURILOR Şl SUPRAFEŢELOR EXCAVATE.................................................................9...........6.........................3.............................................. Introducere..............................4.............. 204...... 5 .... Udarea..3. Umplerea obişnuită. Frezarea.1..........................1.......10....................................................................................................... 205. Tehnica................................4.....................................3........................................................ Informaţie Generală................................. Sezonul de însămînţare.... Protecţia şi întreţinerea plantelor................................................................................ 204................. ÎMBRĂCĂMINTEA RUTIERĂ.......................4................................................5....... Tehnica..... CAPITOLUL 204...................... Introducere....... PLANTAREA COPACILOR..........................1....................... Sezonul de plantare. 205.......................................................................................7................................ 301...........

Introducere........7..... Pregătirea Suprafeţelor Portante........... Compoziţia Amestecului şi Testarea.....................5............................................................................6................3..............................................126 307....... MĂSURAREA PLANEITAŢII ÎMBRĂCĂMINTEI RUTIERE............ ................... Aplicarea straturilor de Amorsare Primară şi Obişnuită................................................................................................... Decaparea şi Reconstrucţia Acostamentelor............................................. Compactarea................... Malaxarea........................... Materiale.................... 307........ Bitumul............................ Protecţia îmbrăcămintei Rutiere................. 310...................2.......................... 309............................. 307......... Materiale...............................................................................................304...............1 ................................ Echipamentul de malaxare..................... Consolidarea Suprafeţelor Acostamentelor cu Beton Asfaltic........ 308................................................... Recepţia Lucrărilor............................ Condiţiile Climaterice.............................................. Stratul de protecţie..... 306........... profilarea şi curăţarea marginilor.2.................................... 307...........16........ 309....................................... Furnizarea şi Aşternerea.....................5.............. Măsurarea IRI....... 308....................................................................... 309.................5...........10.... Pregătirea bazei sau a suprafeţei existente..................3............................ 308..............4............ CAPITOLUL 308......... Formula Amestecului de Asfalt................ Materiale....................................................... Toleranţe pentru lucrările finisate.................................... Pregătirea Agregatelor...................1...................133 310............5........1.....................4......................................... Transportarea................... Restricţiile climaterice..........................................................11............................................................................9........ 305..............4.. Introducere................................................. 305..........8............. Agregate..................................................... Procedurile de Recepţie..... 304..............................2 ... Introducere..........................................1......................................... Compactarea.. LUCRĂRILE DE STABILIZARE CU CIMENT A STRATULUI DE BAZĂ 308......7...........3....3......................... 309..................... Recepţia Lucrărilor.............................8................................................................. Pregătirea suprafeţei de suport.................................7.........2........... 305........................ Cerinţe Generale..........................4.......... 309...................... 307................13......................................130 309.............. 307......................................................................................................................................... 307......3............... 305......................................................................7............................................................................ CAPITOLUL 310................ Condiţiile Climaterice..... 309.................... întreţinerea.................................................................................... 305..05........................1.............................6............................................... Tehnica şi pregătirile.... 305............................................................................. 308........1.................................6.................... 307........................... Compactarea.......................................3 .......... Introducere......................14...... Recepţia lucrărilor........................6................ Distribuitoarele de Asfalt...7....... 30 5............................... MACADAM ANROBAT CU BITUM.................................6. 310............................ 305.......114 305............ 305...........15.............................................................. 308.. 305........................................... Toleranţele pentru suprafaţă............................................12.................... Generalităţi... Finisarea........... RESTABILIREA Şl REPARAREA ACOSTAMENTELOR 306................. 310.......................... DIVERSE LUCRĂRI DE ASFALTARE..................................................... 306................................................................................................................. 305................ Operaţiile de Malaxare la Uzina Centrală.......... 307............ Aplicarea Criblurilor........................................... 305... Aşternerea amestecului.................................................................... 310....... 304........................................................ 308.................... 305...... CAPITOLUL 309........................................................................................ 306............................................. 306................................... 308................. 305......................... Transportarea.................. ................................ CAPITOLUL 307.........9....................................................................... 305.....................................................8.............................................................4............. DECAPAREA..........................................................5.......5..2............. ANEXA referitoare la îmbrăcămintea Rutieră: Determinarea Indicelui Internaţional 6 ..............4........................................... 305............................ Cerinţe pentru IRI....................... CAPITOLUL 305................ BETON ASFALTIC PENTRU ÎMBRĂCĂMINTEA RUTIERĂ.................................. Pregătirea bitumului....................2..................................................................................................................17............................................................................ CAPITOLUL 306.................... îngrijirea....................................................... Rosturile.......

.................................................................................... 7 ..... 404............................................ Instalarea.........................................4........ Patul din piatră concasată................................................... Turnarea betonului la rosturi şi îngrijirea betonului............... CAPITOLUL 407.............................................................................................................................................. Informaţie generală........................................ Tehnica............................................................................. 402..................... 403.......................7..........................................................................................6.............. 138 CAPITOLUL 400...................................... Introducere............... Materiale.....................................................................................1.......... HIDROIZOLAREA..................................................................................................... 404..............................4................ Cerinţe generale. Cerinţe generale..................... Lucrări de Betonare..................................................................................................................3................ Informaţie generală despre piloţi.............................. 405......... Tehnica.............. 407.................................... Hidroizolarea..... Materiale........................ Recepţia lucrărilor........................................... 402.........2..............5................................................................................ 404.................... 404........ CAPITOLUL 404... Cofraje.................................. 405..... 407................................... DALE DE RACORDARE ALE PODULUI.......139 CAPITOLUL 401..................................................................... 403................. 408.................................................................... Introducere........................................... 404............................. Montarea dalelor pe tablier................ 403.......... Turnarea şi îngrijirea betonului pentru dalele de racordare............................................. 404....................................................................8.........................................................................................8.2.................. DEMONTAREA STRUCTURILOR EXISTENTE............................................ CONSTRUCŢIA INFRASTRUCTURII PODULUI (FUNDAŢIA... 402....................9.........3........... Cerinţe Generale..3..................... Materiale........... CONSTRUCŢIA SUPRASTRUCTURII PODURILOR.......................................... 405.............................. 405.................7......................4.................................... Recepţia Lucrărilor........................................... 403..149 402...... Demontarea şi demolarea elementelor.................152 403................................ PODURI SI PASAJE.................5.... Armatura de oţel.........................................1.....................3........... 405. 401...................................................................................2...............................................06.............................................................. Recepţia lucrărilor.................163 407.......1...............................................................7............................. Introducere..................................................... INSTALAŢII PE ŞANTIER................................................................6.......................4......4......................................................3.....8..01... 405... Recepţia lucrărilor....................................................... CAPITOLUL 402.............................1.............. 403.....1................................ Hidroizolarea....................................................................................................... 403....... Materiale................................... Piloţi prefabricaţi de beton.................. 403................................................................................................................... 407........................................ Introducere... DIVERSE LUCĂRI PREGĂTITOARE................... 407...................................... Cerinţe generale................ Excavarea fundaţiilor pentru pile şi astuparea lor.............2..........................156 404...........................al Planeităţii (IRI) pentru Evaluarea Cantitativă a Planeităţii îmbrăcămintei Rutiere din Moldova................. Materiale................. Recepţia lucrărilor....... Recepţia lucrărilor...........1................................. 408................. 403............. 404..................................................................................................167 408.............................. CAPITOLUL 408.....4............ Tehnica.............. ACOMODAREA CURCULAŢIEI RUTIERE................................................ Materiale...................................... 407...............2.... 408............................5............................................................................................................................. 403.............................................. 405.......................2..... Introducere........................... Introducere..................................................................... Specificaţii pentru Rosturile de Dilatare Modulare..............161 405... CAPITOLUL 405.......10.................................. Recepţia Lucrărilor....................................145 401.....3......................................................................6.............. 401....................... Cerinţe Generale.............................. Introducere...........3..............9..... LUCRĂRI DE REPARAŢIE A TERASAMENTULUIN LA CULEE.................................. CAPITOLUL 403....................................5..... PILE Şl CULEE).......4...... ROSTURI DE DILATARE.............. 405........

.............. Introducere....................................7..................................1... 412............................................... 411.....................5........................................ TROTUARELE DE PE POD............................................................................. 414............................................... Introducere.......................................................... Vopsirea aparatelor de reazem.................. Cerinţe generale........................ Armaturile............... 412.... PROTECŢIA TALUZURILOR....................................... Cerinţe Generale..................... Protecţia albiei rîurilor de sub poduri......3....................................2...............175 lucrărilor........ 186 416.......... 411..........................................................172 410............................3..................... PARAPETE Şl STRATUL DE BETON PE TALUZURI .......................... Cerinţe generale.... 416....................................... 416............................................ APARTATELE DE REAZEM LA PODURI... Materiale.... 415...................................... 411..........................................................181 414.............................................................................................. ÎMBRĂCĂMINTEA RUTIERĂ DE BETON ASFALTIC........... 413........................................................................................................................................................................... Materiale...............3................................... 409................... Recepţia lucrărilor................................. 410. CAPITOLUL 417...3.... Tehnica....................... PARAPETE DE SIGURANŢĂ............................................................... Recepţia lucrărilor....................... Recepţia lucrărilor................. Recepţia lucrărilor.................................................... Materiale..............................................................................2... Materiale....................................................... Materiale.. 412...... Introducere.................. 409...........................................................................................................................2..4.................................... 413............... Tehnica.........1...........................................................5.............3........ 410...................... 411.. Materiale.............................................5...................... 415......................................183 415....2. Protecţia taluzurilor rambleurilor la rampe............................................................ Introducere................................................................. DALELE PENTRU TABLIERELE PODURILOR..........................................................6......170 409............................. Descriere.....................................................................................................................................................................4....... Recepţia lucrărilor...........................................................4... Circulaţia rutieră pe calea podului......1...... Materiale.................179 413.................... 417...... Recepţia lucrărilor........... 413...............177 412...............................3.......................2. Recepţia lucrărilor............... Introducere.... 412........3......................................................4............................ Introducere.............. 411...........................5............................................................................................ CAPITOLUL 412........................... LUCRĂRILE DE REPARARE A BETONULUI. 8 ...................................2............... PARAPETE PIETONALE DE SIGURANŢĂ..............................................................6............................................ 417...................... 413.....................4........2............ 410.......... CAPITOLUL 414....................................................3......................... 416......................................................................................................... 416..........................................4................................................................ Condiţii generale..................2..... CAPITOLUL 416.....CAPITOLUL 409................... Echipamentul.................................................1.....:................................ 415............................................................................1............................................................... 412....................................7.................................. Protecţia conurilor la culeele podurilor.......................................................................................... Materiale..1...2....................... 416............................. Introducere....... CAPITOLUL 415...................................... 417......... 414........... 416...4..... Lucrări de reparaţie.......................... Acostamentele........ Descrierea.5......... 415.............................. 416...................... 414........................ Materiale...........6.............. Cerinţe generale.....3........................................8................................... Elemente de beton armat prefabricate 410. SCĂRILE Recepţia DE ACCES PE TALUZURI....188 417.... Lucrări de betonare....................................1.....................4.......................................4...............................................1.. 409.... 415.......... Cerinţele de lucru................................7.............. CAPITOLUL 413........6...................... Carosabilul şi trotuarele..................................... Cofrajul...................................... Lucrări de betonare.............................................. CAPITOLUL 410. 412.................................... CAPITOLUL 410........................................ EVACUAREA APELOR DE PE SUPAFAŢĂ.........................1................................. Ridicarea cu ajutorul cricurilor a suprastructurii podurilor pentru montarea aparatelor de reazem din cauciuc..................................... 415............

....................... 504.... Materiale....................7..... Introducere........... LUCRĂRI DE PROTECŢIE.1..9.............. READUCEREA LA STAREA NORMALĂ Şl REPARAREA CAPETELOR DE AVAL Şl AMONTE EXISTENTE...................................... 502......202 503............................ Recepţia lucrărilor......................... GABIOANE Şl SALTELE.................................................................... RIGOLELOR..... Anrocamente.. 417........ 502.............................................................................................................. 503.............................................................. Canalelor de Fugă şi Casiurilor....... 503.................................. Rigolele laterale şi albiile betonate..................................................................... 507................ Geotextilul (ţesătura filtrantă)...........4................... CANALE CONSOLIDATE ALE CURSURILOR DE APĂ..........4....3...... 507................................................... .....1................................1......2............................................................................................... Turnarea betonului................................................................................4........... PODEŢE Şl SISTEME DE DRENARE.......................... 504........................................................... 505............ 508.... Curăţirea şi întreţinerea............ 506....... DRENE LATERALE..................................... STRUCTURILE DE DRENAJ........2..............................................drene)..................................................................208 505.................. Instalarea bordurilor...................................................................2.................................. Podeţele de la intrările în curţi şi de la drumurile laterale................................ Recepţia lucrărilor........................ CANALELOR DE FUGĂ Şl CASIURILOR.............................................. 501.........................217 508................................................. Drene Laterale şi şanţuri de drenaj (V ........ 507........................11....2..................................... Tuburile.......................... 501..... Introducere.............. BORDURI. Introducere....................194 CAPITOLUL 501..............5.................................................. Informaţie generală... 503.............. 501.........8........................................6................................. 505............................................. Repararea Rigolelor....2... 502......................5........10.................... Construcţia noilor podeţe....................................................... 507............ CAPITOLUL 506...3........................... 506............................................................. îngrijirea betonului...1....................... Gabioane.................... 502.................................6......... 199 502............................................................2..................................4. Introducere..................... CURĂŢIREA....................................................5.......................2.......................... Introducere...................... 504..................... 504........ 502...................................................4.................................................. ................ 504.................. CAPITOLUL 508... CAPITOLUL 505...........7. Etanşarea rosturilor..................... Introducere............................................................. 417..... Curăţirea pe loc a podeţelor existente............... 501. CAPITOLUL 503....................6.......................................3......... Materiale............................. Introducere................. 505...................................................1................................. Repararea capetelor podeţelor... STRUCTURI DE BETON MINORE................ 501.......2....................................................................3............... Cerinţe generale.................................1........................... 502............................................................ Protecţia suplimentară................................7....................................................................................... Saltele.................. Consolidarea pilelor din beton armat............................................................................................................ 501....211 506.... CAPITOLUL 507........................5.....................................................1............................. înlocuirea podeţelor existente............................3................ 504........................................................................ 501.................... Informaţie generală............................... DRENE DE TIP DESCHIS..............6...............................3...... Compoziţia betonului.............................. Materiale............... CAPITOLUL 502...........................................drenele)........ 5.............. Recepţia lucrărilor............................................3............................................................................. Casiuri şi guri de scurgere................................. Materiale........................4.............. Cerinţe generale....... 501...............3..............195 501.............................. Informaţie generală..............1......................................... Placarea din pietre cimentate.....................................5...................................................................... 503................... 501... Drenajul subteran........................................ 503....................... Recepţia lucrărilor..........................................205 504. 9 ............... Alungirea podeţelor existente.................................................. 508.7......... 505............... Introducere..................4.........................................................213 507......................................... Recepţia lucrărilor................................................................... 501..................................... Curăţirea rigolelor de beton......................................................................................... Drene betonate de tip închis în Zonele Rezidenţiale (U ..................................6.......................... CAPITOLUL 504....

.

.......................5..................... 901......................................2....................... Borne de dirijare şi kilometrice.........2...... Recepţia Lucrărilor................................................................ 902.... CAPITOLUL 901.............. 701........................................ 903.......... lucru............. Materiale.......................................................1.........................1.................................. REAMENAJAREA LINIILOR DE COMUNICAŢII........508...................... 805............................................................3.............. ŢESĂTURI DE GEOTEXTIL.......................3................................. CAPITOLUL 604.................................................. REŢELE INGINEREŞTI........ Introducere...5... Introducere...1...................................................6...... Condiţii de lucru.. Introducere................2................................................ Stîlpii de suport pentru indicatoarele rutiere...................7.......................... Introducere......................... LUCRĂRI OCAZIONALE................................................................................................ 902........5................. 701..........................241 703.............. Materiale..... de pe Poduri (prevenirea contactului cu liniile aeriene ale Căii 901...........................................1........ PARAPETE DE SIGURANŢĂ...... 703... 703.............................. Materiale........................................ Alinierea finală a glisierelor.........................................8................. 702........ 901................................... 603....................... 604................. 802.................................. 604...... 604..........7.............................................................. 229 subteran...244 DE SCURGERE............1.........1.........................................................................................................3............. 901.................................221 802..............2......................... PEREŢII Drenajul DE SPRIJIN........................3....................... CAPITOLUL 901............. Materiale...........2........ Recepţia lucrărilor................................ Aplicarea Marcajului Rutier. din Sîrmă........... Excavarea.......................... 602............. 702. 702...........7...................4.. CAPITOLUL 601.................................. Introducere................ 601..................4.........................................................................251 Armatura...... Condiţii generale............ 701.. Materiale.... Materiale.............. Stîlpii.................................................. 701.................... MARCAJUL CAPITOLULRUTIER 903.... Finisarea taluzurilor...............................................2............................... 701...................... CAPITOLUL 802..................................8.......................5....... DRENE............2.................................................. CAPITOLUL 703....................................4.........................................................................................................................6............................................. Introducere....................................3.......... Stratul fundaţiei de pămînt...................... Materiale. Lucrările de betonare 902....... Demontare şi re-instalarea parapetelor de siguranţă 601................................3..................................................................... CAPITOLULRecepţia 509....................... TROTUARE...7...... 604.......................... GURI Şl ILUMINAREA...........................................................................4.......... Recepţia lucrărilor............................6..............................1................................................... lucrărilor................................................................ Recepţia lucrărilor........2. 801... Protecţia.................. 604.6.....................249 601.5..................................................................................................................... 703.......................................1........................ Materiale................. Introducere.......................6........................................................................................................................................................................................................4..................................................1...2... Materialele.................................. TRECEREA PESTE CALEA FERATĂ......... Introducere STAŢIILE DE AUTOBUZ............... 701.............. Introducere..................TRECERILE Cerinţe Suplimentare pentru PENTRU Parapetele de ANIMALE Siguranţă ........4............10.......8..... 701................2......... CAPITOLUL 601............................................ Construcţia Gardul de Siguranţă terasamentelor...1..........................................................2... 250 (glisierele)... Ferate).......................................................... 702.................................... 901.....2................................................................... Condiţii de Condiţii de lucru....................... 702................................... Operaţiile Recepţia de Lucru şi Aşternerea............. 703.................. 701........... îngrijirea betonului.................................4.... DIRIJAREA PERMANENTĂ A CIRCULAŢIEI RUTIRE...................................... PARAPETE DE SIGURANŢĂ TIP New Jersey...................................2.......................................... 804.......................217 801............... Cerinţe generale..... REAMENAJAREA REŢELELOR CĂMINE DE ELECTRICE VIZITARE.232 Introducere.3..................................... 901.................................1............ 509...........................................................1....................... 10 11 ......................................... 903............................... ÎNGRĂDIRI........................ 509............4............................... 222 de Lucru............ CAPITOLUL 702........................................................................................................................3...................... Cerinţe de construcţie................................ deformabile Elementele LUCRĂRIaleDE TERASAMENT parapetelor .............................. CĂISIDE INDICATOARELE RUTIERE.................6........................ 902...................4.... 702...................................................3.................... Recepţia lucrărilor.............................................. Condiţii Generale.................................. 903.................3...................... MARCAJUL RUTIER PERMANENT.................................. Materiale de geotextil...................... 603............................................................. Materiale... 602.......9.....................................5...................................226 901.......... CAPITOLUL509.............................................................................. 603...................... 803.........243 508...231 ACCES.......................................... 247 CAPITOLUL 601.. .......... 802................................................... Construcţia trotuarelor...............................................228 Excavarea în Carierele de împrumut.259 CAPITOLUL 903.............. 702......................................3........................... 509..................... Toleranţe................ Construcţia îngrădiri terasamentului pe o pantă mai mare de 1:3. 801......................................................246 lucrărilor.............................................................. 902............................... CAPITOLUL 801......................................................................1........ VEHICULELOR..... Condiţii 601...................................... Barierele Metalice........................... Materiale......... 604........ 901....................................... Calitatea rea a lucrărilor sau a materialelor................................................................................ Recepţia Lucrărilor. 601........................................5............................................234 702. Repararea trotuarelor........................................................................................ CAPITOLUL 601........ Panouri de semnalizare............................................................ 901.........................................248 LUCRĂRI DE REMEDIERE ÎN ZONA ALUNECĂRILOR DE TEREN......................................................................................................................... Introducere...............................................................................................................

........ Armatura.................. CAPITOLUL 905.... 261 904......................... 905............. Introducere......... 906...... 12 .............................................................. 905................................04............................................... Lucrările de betonare 906............................................ Recepţia lucrărilor................................1........... DRENE DE FILTRARE............ Recepţia lucrărilor................6.........................1.....................CAPITOLUL 904....................... Forarea piloţilor...................................................................................... Recepţia lucrărilor.....3..... PILOŢI FOR AŢI.2... 904........................... Introducere.................................. Materiale...........................5............ Rigla de rigidizare a piloţilor.............................................................3... CĂMINE DE VIZITARE...................... 906......... GURI DE SCURGERE.........2..... 904..... Materialele................... Cerinţele de lucru............................... 905............................................................................................ 906.....267 906................................... Introducere.......................................... 906..... 904............................. CAPITOLUL 906........................04...... Cerinţe generale.. PEREŢI DE SPRIJIN.............4.................................4..............2......................... Materiale....................1................3......................2.............. 264 905........................ 904..........1.......

este prevalarea materialelor şi manoperei. instrumentele. transportul. de a se pronunţa pe marginea discrepanţelor apărute. de regulă. întocmai cum e indicat pe Desenele tehnice. în mod cuvenit şi satisfăcător. în Contract poate să nu fie descris totul în amănunte şi poate să nu cuprindă toate cazurile concrete de incidenţă. va reduce cantităţile proiectate pentru acele denumiri. 13 . cum se va proceda în cazul în cazul diferitor problem apărute. atunci cînd sunt încă valabile dimensiunile din proiectul iniţial. Inginerul este acela. materialele. iar dimensiunile determinate la faţa locului . care nu se regăsesc pe desenele tehnice.doar cînd e indicat în mod specific în Contract sau cînd e necesar de a determina cu precizie dimensiunile lucrărilor finalizate. dacă în urma aproximărilor de obicei acceptate pentru dimensiuni apar diferite rezultate. Cea mai bună practică.în măsura posibilităţii. care are autoritatea de a administra contractul. toate necesare sau potrivite în cazuri neprevăzute pentru finalizarea cu succes a proiectului. Inginerul nu va recurge la ajustarea cantităţilor. de preferinţă vor fi dimensiunile proiectate pentru calcularea cantităţilor pentru fiecare denumire de lucrări. Antreprenorul va trebui să execute si să finalizeze proiectul. Inginerul va fi acela care va decide. furnizările. aplicînd metodele de măsurare indicate în Contract. dimensiunile proiectate. cum e descris în Specificaţii şi conform Listei Cantităţilor. Inginerul. ale căror dimensiuni sunt specificate şi controlate pe loc în teren în timpul construcţiei sau după construcţie. Inginerul poate recurge la ajustarea cantităţilor pentru porţiuni de lucrări sau pentru întreg Proiectul. Pentru achitare. finalizării şi exploatării. cît şi de obligaţiile şi drepturile tuturor celorlalte părţi implicate. Inginerul va folosi pentru lucrările finalizate. tehnica. la discreţia sa. Intenţia Inginerului este de a evita cheltuielile inutile măsurînd dimensiunile. respectînd toate Condiţiile Contractului. Inginerul va determina cantităţile pentru acele denumiri de lucrări. de a realiza intenţiile şi de a ţine cont de cele necesare pentru construcţie pentru asigurarea performanţei şi finalizării lucrărilor. aceasta nu înseamnă că prevederile de reglementare vor fi aplicate în mod egal în toate cazurile şi pe toate sectoarele de lucru. concomitente şi de orice natură. Chiar dacă şi nu sunt incluse pe puncte toate excepţiile şi condiţiile posibile. Antreprenorul va ţine cont de interesele publice. care trebuie să fie de prima calitate. în sensul construcţiei. Antreprenorul trebuie să-şi asume întreaga responsabilitate pentru executarea lucrărilor. considerate a fi necesare pentru executarea deplină a celor intenţionate. conform Desenelor tehnice şi Specificaţiilor. acceptînd de a asigura forţa de muncă. fie că sunt sau nu concret specificate în prevederile Specificaţiilor. PREAMBUL Lucrările specificate în acest Contract vor include toate lucrările generale. excepţie şi neprevăzute. în general. numai dacă nu este astfel convenit în scris.

excepţie şi neprevăzute. fie că sunt sau nu concret specificate în prevederile Specificaţiilor. iar dimensiunile determinate la faţa locului . Pentru achitare. care nu se regăsesc pe desenele tehnice. aceasta nu înseamnă că prevederile de reglementare vor fi aplicate în mod egal în toate cazurile şi pe toate sectoarele de lucru. dimensiunile proiectate. PREAMBUL Lucrările specificate în acest Contract vor include toate lucrările generale. Intenţia Inginerului este de a evita cheltuielile inutile măsurînd dimensiunile. concomitente şi de orice natură. aplicînd metodele de măsurare indicate în Contract. la discreţia sa.doar cînd e indicat în mod specific în Contract sau cînd e necesar de a determina cu precizie dimensiunile lucrărilor finalizate. va reduce cantităţile proiectate pentru acele denumiri. ale căror dimensiuni sunt specificate şi controlate pe loc în teren în timpul construcţiei sau după construcţie. Inginerul va fi acela care va decide. Chiar dacă şi nu sunt incluse pe puncte toate excepţiile şi condiţiile posibile. finalizării şi exploatării. cît şi de obligaţiile şi drepturile tuturor celorlalte părţi implicate. întocmai cum e indicat pe Desenele tehnice. toate necesare sau potrivite în cazuri neprevăzute pentru finalizarea cu succes a proiectului. de regulă. de a realiza intenţiile şi de a ţine cont de cele necesare pentru construcţie pentru asigurarea performanţei şi finalizării lucrărilor. de a se pronunţa pe marginea discrepanţelor apărute. de preferinţă vor fi dimensiunile proiectate pentru calcularea cantităţilor pentru fiecare denumire de lucrări. este prevalarea materialelor şi manoperei. transportul. Antreprenorul va trebui să execute si să finalizeze proiectul. cum e descris în Specificaţii şi conform Listei Cantităţilor. Inginerul este acela. instrumentele. Inginerul nu va recurge la ajustarea cantităţilor. numai dacă nu este astfel convenit în scris. în sensul construcţiei. acceptînd de a asigura forţa de muncă. considerate a fi necesare pentru executarea deplină a celor intenţionate. materialele. dacă în urma aproximărilor de obicei acceptate pentru dimensiuni apar diferite rezultate. cum se va proceda în cazul în cazul diferitor problem apărute. Antreprenorul trebuie să-şi asume întreaga responsabilitate pentru executarea lucrărilor. în general. Antreprenorul va ţine cont de interesele publice. conform Desenelor tehnice şi Specificaţiilor. în mod cuvenit şi satisfăcător. Inginerul va determina cantităţile pentru acele denumiri de lucrări. atunci cînd sunt încă valabile dimensiunile din proiectul iniţial. Cea mai bună practică. Inginerul poate recurge la ajustarea cantităţilor pentru porţiuni de lucrări sau pentru întreg Proiectul. furnizările. Inginerul. respectînd toate Condiţiile Contractului. în Contract poate să nu fie descris totul în amănunte şi poate să nu cuprindă toate cazurile concrete de incidenţă.în măsura posibilităţii. care are autoritatea de a administra contractul. 13 . care trebuie să fie de prima calitate. tehnica. Inginerul va folosi pentru lucrările finalizate.

02. Lucrările vor fi în întregime executate conform cerinţelor Contractului. Atunci cînd e cazul. secţiunile transversale.001. Lucrările trebuie să fie executate conform prevederilor Legii privind calitatea în construcţii nr. sau care se referă la o anumită ţară sau regiune.04 inclusiv. respectînd cotele orizontale. Antreprenorul trebuie să respecte standardele specificate din documente. în cazul unor standarde şi acte normative naţionale. în scris. cu excepţia cazurilor stipulate în mod expres în Contract. dimensiunile. trebuie să fie descrise în detaliu. să inspecteze. să efectueze teste de laborator. SPECIFICAŢII TEHNICE 0. inclusiv şi a Specificaţiilor. cît si la executarea lucrărilor şi efectuarea testărilor. 4 . Inginerul are dreptul. Metoda principală de recepţie este specificată in fiecare compartiment pentru fiecare sector de lucrări. cu abateri doar în limita toleranţelor admisibile în această Specificaţie. în orice moment.04 din Capitolul 002. vor trebui să fie aplicate cele mai recente prevederi ale acestor standarde şi acte normative in cea mai recentă redacţie revăzută. specificate în contract sau în documentaţia de proiect. Toate lucrările vor fi executate. vor fi acceptate si alte standarde autoritare care să asigure o performanţă cel puţin egală sau substanţial mai mare decât standardele şi actele normative specificate. Lucrările şi materiale trebuie să poarte un caracter uniform şi fie executate conform cerinţelor specificate. solicitate de Antreprenor. de către Antreprenor şi transmise Inginerului cu cel puţin 28 zile înainte de data aprobării Inginerului. care trebuie să fie respectate. înainte de recepţia finală a proiectului. să ia probe sau să testeze toate lucrările. copii ale rezultatelor testărilor sunt puse şi la dispoziţia Antreprenorului. standardelor şi normativelor de construcţie şi Legii menţionate mai sus. Inginerul poate sau nu efectua testările la locul de executare a lucrărilor. în cazul în care Inginerul constata. indicate pe planuri. Metodele de determinare a conformităţii şi de recepţionare a lucrărilor sunt descrise în subcapitolele 001.03 şi Sub-clauzei 002. cerinţele pentru procesele tehnologice şi materiale. dar cu verificarea prealabilă şi aprobarea in scris a Inginerului. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 001. care sunt in vigoare. echipament sau la livrarea lor.00 Respectarea Cerinţelor Contractului şi Proiectului De fiecare dată cînd în Contract se fac trimiteri la anumite standarde şi acte normative pentru materialele. Inspectoratul de Stat în Construcţii este împuternicit să iniţieze controale de verificare a calităţii lucrărilor. în cazul efectuării testărilor de către Inginer. Diferenţele între standardele specificate şi standardele alternative propuse. declivităţile. recepţia lucrărilor se va face conform Sub-clauzei 002. să verifice dacă cele executate sunt conform proiectului. CERINŢE GENERALE CAPITOLUL 001. Totul trebuie să fie conform dimensiunilor din planuri şi să corespundă celor indicate in specificaţiile la contract. Lucrările recepţionate in conformitate cu cerinţele contractului vor fi plătite la preţul pe unitate propus de ofertant si inclus in contract. 271 din 2 februarie 1996. ca astfel de abateri propuse nu asigură substanţial aceleaşi performanţe sau contravin cerinţelor legale din ţara Beneficiarului.

sau • sunt pentru anumite cerinţe speciale ale contractului Fiecare lot de materiale livrat trebuie sa fie insolit de un "certificat de producţie" unic. Recepţionarea iniţială a lucrărilor nu înseamnă de loc. cu cel puţin 24 ore înainte de a începe lucrările programate. Achitarea pentru lucrările executate se va face pe măsura executării lor pe parcursul proiectului. 001. va servi drept bază pentru certificatul de plată. care: • sunt făcute la comandă pentru proiect. pentru ca Inginerul să dispună de timp pentru deplină şi minuţioasă a lucrărilor. pentru acelaşi lot de materiale vor fi puse la dispoziţie rezultate testărilor. acestea vor trebui a fi rectificate sau eliminate şi înlocuite de către Antreprenor fără ca Beneficiarul să suporte careva costuri Lucrările care nu corespund cerinţelor proiectului şi contractului sau standardelor predominante din această ramură industrială. Inspectarea Tehnică Recepţia se face în baza inspectării tehnice a lucrărilor executate pentru a confirma respectarea cerinţelor documentelor contractului şi a standardelor tehnice predominante respective. Solicitarea de inspectare. sau • sunt produse sau livrate în vrac şi prin urmare nu pot fi uşor identificate după producător ori produs.1. Certificarea Conformităţii în cazul în care Antreprenorul va asigura materiale. Antreprenorul va trebui să solicite de la producători documentaţia pentru sistemul de testare şi inspectare. cu condiţia că acestea vor fi în conformitate cu Desenele tehnice şi specificaţiile Antreprenorul va prezenta Inginerului solicitarea de inspectare. Lucrările pot fi inspectate şi verificate din nou în orice moment pentru verificarea conformităţii cu cerinţele. 001. La solicitare. care să cuprindă un Certificat de Conformitate cu certificarea conformităţii materialelor cu toate cerinţele conform contractului. precum şi numărul lotului sau alte referinţe legate de sistemul de inspectare şi testare. Antreprenorul va trebui să solicite de la producători "certificatul de producţie" pentru materialele produse in scop comercial conform unor cerinţe tehnice de standard. semnat de Inginer. produse prefabricate şi construcţii (denumite în continuare "materiale") de la anumiţi producători.2. toate 5 . Sistemul de testare şi inspectare trebuie să fie in corespundere cu acel sistem de asigurare a calităţii. care e descris in capitolul 006. că nu sunt în conformitate cu cerinţele contractului.01. Lucrările vor fi oricând respinse. că acestea sunt neapărat în conformitate cu cerinţele contractului. in care nu se conţin anumite cerinţe specifice ale contractului. Materialele sau piesele de asamblare recepţionate în baza unui Certificat de Conformitate pot fi supuse în orice moment testării cu luarea de probe. Producătorul trebuie să identifice clar materialul sau ambalajul. şi în cazul constatării neconformităţilor. in care sa fie indicata data şi locul de producţie. fiind marcat in mod unic. vor fi eliminate şi înlocuite fără ca Beneficiarul sa suporte careva costuri. aceşti producători vor trebui să aplice un sistem efectiv de testare şi inspectare. De la producător se va solicita "certificatul de producţie" pentru materialele. în cazul în care se constată. dacă se va constată că nu sunt în conformitate cu specificaţiile şi Desenele tehnice.

Dacă în contract nu sunt identificate toleranţele. 6 . chiar dacă sunt deja aduse pe loc sau nu. lucrările vor fi recepţionate in baza toleranţelor obişnuite pentru producţie şi construcţie. Materialele sau piesele de asamblare furnizate fără Certificate de Conformitate vor fi respinse fără argumente sau discuţii în plus şi vor fi imediat eliminate de pe şantier. pînă cînd nu vor fi testate în parte şi aprobate de Inginer toate materialele de pe loc. pentru ca lucrările sa fie in conformitate cu cerinţele contractului. proceselor tehnologice şi a executării lucrărilor. Rezultatele inspectării sau/şi testării folosite drept argumentare (baza) pentru recepţionarea lucrărilor din cadrul proiectului trebuie să se încadreze în limitele toleranţelor specificate sau a limitelor din specificaţii. Determinarea Conformităţii prin metoda măsurări sau testării Antreprenorul va efectua controlul necesar al producţiei. materialele sau piesele de asamblare vor fi respinse ca rebut.3. 001.

002. dar nu este finalizată până la liniile drepte sau înclinate stabilite.2. măsurarea se va face pentru lucrările executate. (2) Dacă o parte a lucrărilor este acceptabilă. Măsurările vor fi făcute pentru cantitatea reală a lucrărilor executate. aceste cantităţi sunt estimative şi preventive. Cantitatea contractuală va fi ajustată în funcţie de modificările sancţionate. Fiecare compartiment în parte conţine detalii despre „măsurare”. din nou se măsoară secţiunile transversale sau se fac măsurări comparative anume pentru acea parte a lucrărilor. cu descrierea specifica si cazurile de excepţie pentru aceste lucrări de măsurare. sau în funcţie de erorile făcute la calcularea acestei cantităţi şi conform acelor cantităţi care au fost comandate şi executate. ! CAPITOLUL 002. finalizate şi recepţionate. (b) Cantitate contractuală Cantitatea contractuală este cantitatea indicată în Devizul de Cantităţi. că acea cantitate este greşită şi să solicite. înmulţind-o la distanţa (lungimea) în plan de-a lungul axei drumului sau a liniei de referinţă de la un capăt la altul a acestor suprafeţe. Dacă cantitatea specificată ca cantitate contractuală este evident incorectă. în cazul în care preţul unitar din ofertă este determinat ca o "sumă preventiva". Lucrările din afara liniilor drepte sau înclinate nu vor fi măsurate. măsurate de Antreprenor şi verificate de Inginer. ajustarea cantităţii. Metode de măsurare Lucrările recepţionate vor fi măsurate în conformitate cu sistemul metric internaţional (SI). volumul va fi măsurat prin metoda de calculare medie a ariei a două secţiuni transversale consecutive de la un capăt la altul. vor fi folosite următoarele noţiuni avînd următorul sens: (a) Sumă preventivă Lucrările vor fi executate numai atunci cînd va exista un ordin in scris. Lucrările vor fi măsurate şi plătite la preţurile unitare convenite sau conform unei sume stabilite în ordinul de sancţionare a lucrărilor. Se vor scade orice cantităţi stabilite ca fiind 7 u—-* . folosind aria medie de la un capăt la altul. după cum urmează: (1) Se iau secţiunile transversale ale terenului de la punctul zero al pămintului natural şi aplicînd metodă de proiectare sau de suprapunere a şabloanelor pentru calculul suprafeţei sau alte modalităţi de măsurare prin comparare se determină aria medie a suprafeţei de la un capăt la altul. ce afectează cantitatea. (3) Cantitatea se va calcula. (c) Metru cub de lucrări de terasament Numai dacă Inginerul nu da dispoziţia de a folosi alte modalităţi.1. vizavi de cantitate va fi scrisa o suma "Totala”pentru toată cantitatea. Aceste măsurări vor fi folosite pentru a calcula aria medie şi a celorlalte noi suprafeţe de la un capăt la altul. Noţiuni de măsurare şi definiţii Cu excepţia unor altor cazuri specificate. MĂSURAREA Şl ACHITAREA 002. Antreprenorul trebuie să prezinte calculele. Structurile vor fi măsurate exact conform dimensiunilor din planuri sau dimensiunilor aprobate după ajustare în scopul acomodării acestora la condiţiile din teren. în scris. Cu excepţia cazurilor specificate. desenele tehnice sau alte dovezi care să demonstreze.

Vor fi folosite camioane cu numere de identificare distinctive. Se utilizează un sistem de măsură aprobat. încât să poată fi uşor şi precis determinat volumul de materiale. sunt aproximative 8 . Vizavi de cantitate va sta cuvîntul “Total”. pot fi aplicate alte metode de măsurare tridimensionala. coeficienţii de convertire de comun acord. Cînd materialul asfaltic este măsurat în litri. volumul va fi măsurat la temperatura de 150°C sau va fi corectat la volumul temperaturii de 150°C. paralel cu baza sau fundaţia pe care este plasat elementul. Nu va fi un articol de plată separat pentru transportarea materialelor. Camioanele care vor transporta un volum mai mic decât cel convenit pot fi dezaprobate sau acceptate. volumul tuturor materialelor primite de la ultima încărcătură nivelată va fi reduse în aceeaşi proporţie ca şi volumul actual al încărcăturii faţă de volumul convenit. înainte de utilizare. Dacă după nivelare se va depista. (3) Volumul ambalajelor cu destinaţie comerciala. Suma din ofertă reprezintă suma întreagă de plată pentru toate lucrările descrise în contract şi necesară pentru finalizarea lucrărilor din acea rubrică. materialele transportate de camioane pot fi cântărite. trebuie încheiat un acord in scris referitor la volumul de materiale transportat de fiecare camion. avînd o aşa configuraţie a caroseriei. folosind metoda de măsurare tridimensionala. Pentru achitare. (g)Oră Măsurarea se va face pentru orele de muncă real lucrate la comanda Antreprenorului. (e) Număr O unitate întreagă: Cantitatea este cifra reală. în afara liniilor proiectate sau însemnate cu ţăruşe. utilizând coeficienţii de corecţie recunoscuţi de standard. (d) Cubajul camioanelor de transportare a materialelor de construcţie Cubajul camioanelor de transportare a materialelor de construcţie va fi măsurat in punctul de livrare. după finalizare şi recepţionare. (2) Volum dozat. că volumul transportat este mai mic decât volumul aprobat. încărcăturile selectate vor fi nivelate. numai daca sunt conveniţi. dar cu un volum redus. (f) Litru Cantitatea poate fi măsurată prin una din următoarele metode: (1) Recipient cu volum gradat. în scris. Cantităţile estimate pentru lucrările. în cazul în care nu poate fi practicată metoda de măsurare a ariei medii de la un capăt la altul a suprafeţei. acoperite de această sumă stabilită. exprimată în unităţi. (i) Sumă stabilită din timp Nu vor fi efectuate măsurări propriu-zise. aceasta fiind considerată a fi inclusă în articolele de plată relevante. (h) Metru liniar Măsurarea se va face de la un capăt la celălalt. greutatea fiind transformata în metri cubi.

cantităţile pot fi calculate în baza greutăţilor nete din certificate. fără a include taluzurile laterale. acceptabile pot fi şi greutăţile dozate. Ar putea fi necesara verificarea periodică a cîntarelor. cu condiţia corecţiilor. Preţul unitar din contract nu va fi ajustat în dependenţă de variaţiile de cantitate din cauza greutăţii specifice diferite sau a conţinutului umidităţii. prelucrare ciclică şi monitorizare. (k) Kilogram Greutatea măsurată în conformitate cu compartimentul 002. în cazul măsurării unui strat al structurii rutiere în metri pătraţi. dea- lungul axei fiecărui drum. Dacă materialele sunt livrate în saci sau ambalaje.3. 9 . cantităţile se vor baza pe facturi. care nu trece prin instalaţia de amestecare.03. Atunci cînd cimentul pentru betonul asfaltic nu este stocat în rezervoare destinate în exclusivitate pentru proiect. cu convertirea în volum. Atunci cînd cimentul pentru betonul asfaltic este stocat în rezervoare destinate în exclusivitate în aceste scopuri pentru proiect. drept baza de măsurare vor servi greutăţile nete conform certificatelor de cîntărire sau volumelor certificate. admisibila pentru curbe. cantităţile se vor baza pe măsurările rezervorului. Atunci cînd materialul de asfalt este expediat cu camionul sau cu alte mijloace de transport. Proceduri şi Dispozitive de Cîntărire Pentru cîntărirea proporţiilor de materiale sau a materialelor măsurate şi achitate după greutate. Pentru stabilirea cantităţilor de plată. lăţimea măsurată va fi lăţimea proiectată a drumului plus lăţimea suplimentara. (j) Kilometru 1000 metrii liniari: măsurările se vor face în plan. 002. (l) Metru pătrat Măsurările longitudinale şi transversale pentru calcularea ariei suprafeţei se vor face în plan orizontal. (n) Tonă 1000 kilograme: Măsurarea se va face conform compartimentului 002. irosirilor. Dacă materialul este expediat în vrac cu camionul sau pe calea ferată. Lungimea va fi distanţa măsurată în plan. ţinînd cont de pierderi sau de capacitatea de spumare. de-a lungul axei fiecărui sector de drum. cu condiţia corecţiilor în cazul pierderilor materialului de asfalt din camioane sau distribuitor. drum de acces sau rampă. drum de acces sau rampă. drum de acces sau rampă.03. vor fi asigurate. (m)Punct geodezic 100 metrii liniari: măsurările se vor face în plan. în cazul transportului pe cale ferată. instalate şi întreţinute cîntare sau cîntare comerciale instalate permanent cu certificate pentru ele. de-a lungul axei fiecărui drum. poate fi utilizată greutatea netă de pe ambalajul producătorului. pot fi acceptate facturile din partea furnizorului cu greutatea neta sau volumele convertite în greutate. sau altor cauze de nefolosire a materialului în manoperă. acesta trebuie să fie verificat. cu condiţia ca echipamentul de dozare este dotat cu un sistem automatizat aprobat pentru cântărire. ca parte din acest echipament. înainte de utilizare a cîntarului într-un alt loc nou.

care va înregistra locul concret de aşternere a materialelor. de la caz la caz. Cântărirea camioanelor de transport goale. vor fi aleşi operatori competenţi.5% din greutate pe toată durata de utilizare. reglat şi certificat de către o companie de testare atestată. cu rezervoarele de combustibil pline. Documentaţia trebuie sa cuprindă următoarea informaţie. Nu vor fi utilizate cîntare cu arc. trebuie să conţină. va fi întărită o persoană responsabilă de distribuirea si aşternerea materialelor. Citirea şi înregistrarea datelor de greutate vor fi rotunjite pînă la 50 kilograme. achitarea suplimentară pentru materialul cântărit şi înregistrat anterior nu se va face.4. în dependenţă de tipul cîntarului şi sistemul de înregistrare utilizat: (a) Indicarea proiectului (b) Numărul denumirii din contract (c) Sursa materialului / indicarea uzinei (d) Data (e) Numărul încărcăturii (f) Indicarea camionului (g) Ora de cântărire (h) Greutatea camionului gol şi încărcat (i) Semnătura operatorului de cântar Pentru înregistrarea datelor de cântărire. Documentele. In cazul cînd un dispozitiv de cântărire indica mai mult decât greutatea reală. Pentru cîntărirea şi înregistrarea greutăţii brute. la sfîrşitul fiecărui schimb vor fi prezentate datele originale de înregistrare şi certificarea în scris cu privire la exactitatea cântăririi. după caz: (a) Indicarea proiectului (b) Numărul articolului de plată din contract şi descrierea (c) Locul de aşternere 10 . Precizia cîntarului va trebui sa se încadreze în limita de 0. de un laborator de stat responsabil de cântăriri şi măsurări sau de un reprezentant calificat al producătorului. cu documentarea cuvenita într-un anumit mod acceptabil. Ordinea de Recepţie Atunci când conform metodei de măsurare se cere cântărirea sau determinarea volumului camionului de transportare. a tarei şi greutăţii nete a tuturor materialelor măsurate prin greutate.5%. se va face pe platforma de cîntărire cel puţin de două ori pe schimb. următoarea informaţie. Camioanele cuplate pot fi cântărite separat sau împreună. Platforma va avea o lungime suficienta pentru a permite cântărirea simultană a tuturor sarcinilor pe toate osiile camionului de transportare. va trebui sa fie dusa evidenta pentru fiecare livrare. în cazul cînd un dispozitiv de cântărire indica mai puţin decât greutatea reală. Un spor mai mic de 50 kg e admisibil in cazul unor sisteme automatizate de cântărire. 002. toate materialele primite după ultima testare a preciziei cîntărului vor fi reduse cu procentul de eroare mai mare de 0. Instalarea şi întreţinerea cântarelor cu platformă se va face cu rigidizarea platformei la capete. In procesul de aşternere a materialelor. care atestă cantităţile cântărite pentru plată. se va folosi un formular aprobat tipărit din timp.

sau. Achitarea nu se va face pentru lucrări executate în plus faţă de cele stabilite. 11 . la sfîrşitul fiecărui schimb vor fi prezentate datele originale de înregistrare şi certificarea în scris cu privire la materialul livrat. sancţionate. dar pentru ele nu există nici o stipulare pentru cuantificarea directă a muncii în compartimentul de plată şi nici un anumit articol de plata pentru lucrările respective. Costul lucrărilor se consideră a fi inclus în alte articole de plata din contract. daunele. Achitarea se va face pentru lucrările executate şi recepţionate sau pentru materialele furnizate în conformitate cu contractul. în cazul în care contractul presupune lucrări care urmează să fie executate. 002.pi (d) Data (e) Numărul încărcăturii (f) Indicarea camionului (g) Ora sosirii (h) Greutatea sau volumul (i) Semnătura supraveghetorului pe şantier Pentru înregistrarea datelor de livrare. comandate. în baza cantităţilor autorizate sau în baza cantităţilor de lucrări real executate şi recepţionate cînd aceste cantităţi sunt mai mici decât cele autorizate. altfel spus. Cantităţile pentru plată se vor limita la cantităţile real comandate sau. achitarea nemijlocita pentru aceste lucrări nu se va face.5. sau cheltuielile. nu vor fi achitate conform unor alte articole de plată. se va folosi un formular de un anumit format aprobat. altfel spus. sancţionate înainte de executarea acestor lucrări. pierderile. Recompensa prevăzută în contract pentru lucrări include şi toate riscurile. Lucrările cuantificate şi achitate conform unui singur articol de plată. Domeniul de plata Recompensa de plata prevăzută în contract este suma de plata achitată integral pentru executarea tuturor lucrărilor din contract pînă la capăt şi în mod satisfăcător. Cantităţile prezentate în ofertă pentru Licitaţie sunt aproximative. legate de natura acestor lucrări sau de supravegherea lor.

Tehnica Antreprenorului va fi exploatata şi întreţinuta în conformitate cu instrucţiunile producătorului. generatoare. etc. rezervoare. neprestarea serviciilor din partea unor furnizori nu înseamnă. El va mai trebui să asigure. de arendă şi altele. că este garantat accesul la localurile respective. depozitele. cabluri. unde vor fi amplasate birourile. Aici trebuie să existe spaţiu pentru birourile Inginerului şi pentru laborator. că. de asemenea.1. sau acestea trebuie să fie în apropierea acestor facilităţi. filtre şi alte lucruri necesare pentru a întreţine serviciile pentru Lucrări. uzina. substaţii. împrejmuirile. în conformitate cu normele şi procedurile locale de transportare şi evacuare. Antreprenorul va trebui sa păstreze în permanenţă teritoriile sale în ordine şi stare bună şi să întreţină toate facilităţile. Chiar la o etapa iniţială. în care aceasta s-a aflat la început. instalaţie de pompare. Prestarea Serviciilor Antreprenorul va organiza singur totul pentru asigurarea şi aprovizionarea cu apa. combustibil. iluminat şi energie electrica in toate punctele.2. Aceste măsuri includ. Facilităţile Antreprenorului pe şantier Antreprenorul îşi va găsi singur unul sau mai multe locuri pentru amenajarea unuia sau a mai multor teritorii ale sale. ateliere. datorita amplasării comode. Antreprenorul va fi în întregime responsabil pentru încheierea oricăror acorduri necesare cu furnizorii de servicii şi pentru achitarea tuturor taxelor. depozitele sale. îndiguirea spaţiilor de depozitare a materialelor periculoase şi construcţia de platforme consolidate cu sifoane pentru capturarea combustibilului in zonele de spălare a vehiculelor şi la staţiile de alimentare. nu sunt poluate cursurile de apă sau apele subterane. Echipamentul trebuie să fie dotat cu dispozitive pentru suprimarea zgomotului. asigurarea iluminatului şi alimentarea cu energie electrica pentru birouri şi alte clădiri pentru care sunt necesare aceste facilităţi. precum şi că are permisiunea de a ocupa şi de a folosi aceste localuri înainte de stabilirea Datei de Demarare. atelierele. CAPITOLUL 003. El va trebui să întreprindă astfel de măsuri. platformele etc. că Antreprenorul este scutit de obligaţiunile si responsabilităţile sale. După finalizarea Lucrărilor. prin activităţile sale. încît să fie sigur. eliberînd teritoriul şi efectuînd orice alte lucrări necesare pentru readucerea teritoriului la condiţiile iniţiale. MOBILIZAREA 003. Antreprenorul va trebui să dispună de planuri definite pentru localurile necesare şi să demonstreze. unde poate fi necesar pentru executarea Lucrărilor de construcţie. comutatoare de distribuţie. aşa cum este descris mai jos.. tuturor cheltuielilor legate de servicii. si alimentarea suficientă cu apă potabilă pentru forţa de muncă de pe şantier. Antreprenorul îşi va amenaja anumite teritorii ale sale pentru deşeuri si materiale uzate. tubulatură. Ca şi în cazul unor altor furnizori. 13 . Antreprenorul va asigura. 003. pe care le poarta în cadrul Contractului. El va trebui să asigure aprovizionarea adecvată cu apă. Antreprenorul va trebuie sa lichideze birourile sale. dar nu se limitează numai la ele. conform contractului. dacă este necesar. nici nu va putea să înainteze careva pretenţii ca urmare a acestor neprestări. uzina. şi. transformatoare.

aranja şi asigura. atunci el va trebui să obţină toate avizele necesare de la autorităţile locale. şi aprobarea Inginerului pentru schema detaliata. pe cont propriu. inclusiv şi pentru schema de organizare a circulaţiei rutiere. în conformitate cu prevederile Contractului. Ele trebuie sa fie asfaltate şi întreţinute în conformitate cu cerinţele Inginerului. dar aceasta nu înseamnă. Lucrările provizorii vor include drumurile de ocolire temporare acolo unde vor fi considerate ca fiind necesare. atunci cînd este necesar. După finalizarea Lucrărilor. fără mari tasări. el trebuie să asigure condiţiile necesare pentru amplasarea. Lucrări Provizorii Antreprenorul va proiecta. Măsurarea Achitarea pentru mobilizarea propriu-zisă nu se va face. posesorilor de servicii. acordul autorităţilor centrale şi locale.3. la starea iniţială sau conform indicaţiilor Inginerului. In cazul in care Antreprenorul va alege singur proiectarea şi construcţia după propria schemă. că Antreprenorul va fi scutit de responsabilitatea sa de a le proiecta. Condiţiile de reglementare a procedurii de achitare şi rambursare a avansului sunt incluse în Datele Contractului. Antreprenorul poate să proiecteze şi să construiască orice alt drum de ocolire temporar sau schemă a podului cu aprobarea lor. procurarea si transportarea elementelor necesare pe şantier si de pe şantier.003. pentru acoperirea costurilor imediate pentru mobilizare. Beneficiarul va achita un Avans în baza unei Garanţii cuvenite. făgaşe sau deformări ale suprafeţei carosabile. Dacă Antreprenorul alege o schiţă gata proiectată. organelor locale şi a altor părţi terţe. Drumurile de ocolire temporare trebuie să fie proiectate şi construite astfel încît să asigurare funcţionarea lor în mod satisfăcător. pe care au fost amplasate. autorităţile responsabile de rîuri (ape) etc. anexate la Condiţiile Contractului. cu condiţia că respectiva construcţie nu se va extinde în afara limitelor terenului stabilit de către Beneficiar (dacă e cazul). Beneficiarul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru indisponibilitatea oricăror elemente indicate in orice schiţe proiectate. întreţine în deplină măsură şi corespundere. Toate lucrările provizorii vor trebui sa fie satisfăcătoare pentru Inginer. Antreprenorul va trebui sa lichideze toate drumurile de ocolire temporare şi alte lucrări temporare şi să readucă terenul. 14 . Antreprenorul va trebui să obţină pentru lucrările provizorii. toate lucrările provizorii necesare pentru a efectua lucrările permanente.

004. Biroul pentru Inginer va trebui să fie disponibil odată cu funcţionarea laboratorului.05 şi Anexa la Cerinţele Generale. în cazul nerespectării acestei cerinţe va fi aplicată o penalitate de 1000 EURO/ pe zi. calculată din ziua expirării perioadei de 12 săptămîni. Biroul pentru Proiect Nu se aplică 004. un birou folosit de Inginer. împreună cu detaliile de organizare a teritoriului de pe şantier. Biroul va fi amenajat cu mobilier şi garnitura noi. un birou de a fi folosit pe şantier de către Inginer şi personalul său.07 de mai jos şi Anexa la Cerinţele Generale. in care se vor afla birourile. iar teritoriul ocupat de birouri va trebui să fie readus integral la starea iniţială sau. Antreprenorul va fi responsabil de obţinerea permiselor necesare.4. garnitura şi echipament noi. CAPITOLUL 004. în cazul unui teren viran. Biroul prevăzut prin Contract va fi amplasat intr-un loc prevăzut de Antreprenor şi aprobat de Inginer. 004.04 şi Sub-clauza 004.04 de mai jos şi Anexa la Cerinţele Generale.1. conform contractului. Detaliile pentru fiecare birou vor fi prezentate spre aprobare Inginerului în timp de 28 de zile din data Scrisorii de Acceptare. Detaliile de bază necesare ale clădirii. Schema de amplasare a biroului Inginerului conform Contractului şi biroului din Laborator Antreprenorul va transmite pentru aprobare Inginerului detaliile privind toate lucrările necesare pentru finalizarea birourilor. acesta va trebui să fie amenajat cu spaţii verzi la un nivel de standard acceptabil. mobila şi întreţine. Biroul prevăzut în Contract Antreprenorul va asigura.3. Clădirea. La finalizarea Contractului. fiind definit numărul de încăperi si suprafeţele lor. Cerinţele generale privind birourile Inginerului Spre fiecare birou vor fi asfaltate drumuri de acces de la şoseaua principală şi va fi amenajat un loc special acoperit pentru găzduirea unui anumit număr de vehicule 16 .5. aşa cum este specificat în Sub- clauza 004. sunt cuprinse în paragraful 004. FACILITĂŢI PENTRU INGINER 004. Biroul din Laborator Antreprenorul va asigura în incinta Laboratorului de pe şantier.04 de mai jos. şi cu reţinerea unei sume suplimentare de 100 000 Euro din următorul Certificat de Plată Interimar pînă cînd Antreprenorul nu va îndeplini această cerinţă. biroul va trebui să fie demolat şi lichidat de pe şantier. Suprafaţa necesară a spaţiului şi numărul de încăperi sunt indicate în paragraful 004. conform tuturor cerinţelor din tot Capitolul 004 şi Anexa la Cerinţele Generale. licenţelor etc. pentru lucrările de construcţie a birourilor prevăzute.2. aşa cum este specificat în paragraful 004.07 de mai jos şi Anexa la Cerinţele Generale. după cum e specificat în Sub-clauza 004. in care va fi biroul. specificat în compartimentul 005 de mai jos. 004. Biroul va fi amenajat cu mobilier. va trebui să fie finalizată şi gata de a fi ocupată şi utilizată de către Inginer în termen de 12 săptămîni din Data Demarării lucrărilor.

Intrările trebuie să fie prevăzute cu doua rînduri de uşi. reparate si deservite de către Antreprenor pe tot parcursul Lucrărilor de construcţie şi în timpul Perioadei de Garanţie. (d) Apă caldă. Reparaţia clădirilor.6. înălţimea încăperii trebuie să fie de cel puţin 2. un frigider de 150 I şi o plită electrică cu două arzătoare. în fiecare încăpere va trebui să fie prevăzut cîte un bloc de încălzire/răcire a aerului. împreună cu toate serviciile. două dulapuri pe podea şi două dulapuri de perete. toate cele necesare pentru interior şi echipamentul. specificate în Anexa la Cerinţele Generale. duşurile şi chiuvetele de bucătărioara vor fi constant aprovizionate cu apă caldă şi rece. Planul de amplasare. care se deschid. accesoriile şi mobilierul trebuie să fie satisfăcătoare pentru Inginer. vor fi efectuate si prestate de către Antreprenor imediat ce va apare această necesitate. (b) Aer condiţionat şi încălzire. (g) Linii de telefon internaţionale şi locale. calitatea lucrărilor.8 m. care va putea fi văzut dintr-una dintre încăperi. Fiecare clădire va avea la intrare un hol închis. Fiecare clădire şi teren amenajat pentru parcările acoperite şi neacoperite vor fi înconjurate de jur împrejur. Zona din preajma gardului trebuie să fie bine iluminată Birourile vor fi întreţinute. Toate ferestrele trebuie să fie duble cu cercevele. Birouri temporare In aşteptarea finalizării Biroului prevăzut de Contract. Lavoarele.6 metri. care este specificat mai sus. Antreprenorul va asigura găzduirea Inginerului intr-un birou temporar. atîta timp cît va fi necesar pentru Inginer. Fiecare bucătărioara va trebuie să conţină o chiuvetă. în fiecare încăpere vor trebui să fie prevăzute cel puţin trei prize legate cu pămîntul. care să poată menţine temperatura interioara de 20 0 C. suficient de mare pentru a permite intrarea vehiculelor. proiectul. indiferent de temperatura de afara. atâta timp cât vor fi necesare pentru Inginer. Toate clădirile vor fi hidroizolate şi protejate contra factorilor climaterici nefavorabili. furnizarea continuă şi întreţinerea următoarelor servicii pentru birouri: (a) Electricitate pentru lumina electrica si alimentarea cu energie electrica. Antreprenorul va organiza toate cele necesare şi va suporta toate cheltuielile necesare pentru instalarea. pe şantier sau 17 .25 0 C. dar şi destulă lumina electrica pentru a lucra pe întuneric. materialele. (f) Eliminarea deşeurilor solide. precum şi linii de fax. (e) Canalizare si evacuarea apelor uzate. Antreprenorul va asigura curăţenia zilnică in birouri. 004. pentru un consum total de 4 kW pentru fiecare încăpere. In fiecare încăpere trebuie sa pătrundă lumina naturala şi sa fie ventilaţie. lucrările de finisare. aflat la cel puţin 4 metri distanţă de la pereţi exteriori ai biroului. pentru o mai bună siguranţă. (c) Apă potabilă proaspătă. Gardul va fi prevăzut cu o poartă cu lacăt. cu un gard înalt de 1.

7.de şi-lInginer. Mijloacele sumele pentru de comunicare întreţinerea birourilor pentru Inginer sau pentru prestarea serviciilor în decursul perioadei Antreprenorul cuprinse între data de finalizare programată şi dataşireală va asigura linii directe internaţionale locale dede telefonieToate Preluare. Cazarea Inginerului si dotat conform cerinţelor Inginerului. Antreprenorul nu este obligat să asigure vehicule pentru Inginer în cazul nefinalizării lucrărilor de către Antreprenor pînă la data cuvenită. Inginerului. închiriere. va trebui să fie mobilat 004. servicii Antreprenor. 004.dar. lui cu Antreprenorul spaţii verzi la un nivelva trebui săde acceptabil pună la dispoziţie un standard. va fi reţinută din sumele de plata pentru Antreprenor. Antreprenorul Suma data pentru va furniza. suma cheltuielilor fiind restituită (rambursată) de Beneficiar. vor fi pentru folosirea predate intensiva Inginerului pentru şi îndelungată.06 de maila această sus. destinate doar pentru apeluri locale şi nu internaţionale. condiţii de funcţionare. de birourile când calitate bună.8. face nicipentru achităriInginer separate pentru întreţinerea şi deservirea biroului Inginerului şi biroului din laborator. a aerului şi va trebui să fie întreţinut de Măsurarea Antreprenor. Aceasta asistenţă va acordată la prelevarea de probe. Nu se vorVehicule 004. calculator folosit de Inginer la starea va trebui lui iniţială. La sfîrşit deacestui asigurarea Contract. prevăzute cu linii de telefonie locală şi cu accesul la necesare. doar organizarea după demolarea şi efectuarea clădirii şilucrărilor. despre care Beneficiarul şi atunci va cîndfi nu vor mai fi necesare anunţat de către Inginer. Inginerul î-şi va asigura singur denumirile şi serviciile temporare trebuie să fie. Mijloacele în cazul neasigurării de către Antreprenor a unor denumiri sau servicii pentru Inginer.încare necesar urmeazădesăsarcinile dependenţă fie aprobat puse. într-un loc. costurile de către şi sumele necesare pentru achiziţionarea echipamentului. Birourile vor fi necesare conform Contractului. Antreprenorul va acorda Inginerului asistenţa necesara în orice moment. Acestpebirou va menţine. Antreprenorul va 18 . tot considerată a mobilierul fi inclusă înprocurat articolulpentru aceste de plată birouri pentru va fi întors Antreprenorului. înainte de a le cumpăra din costul net al denumirilor din aceste facturi în Dacăafară de va biroul mobilier. jachete reflectorizante şi orice altă îmbrăcăminte de protecţie. de care în 70% achitate Antreprenorul la etapa se va de transmitere folosi Inginerului a biroului pentru proiectarea. Orice Antreprenorul astfel de sume vor va trebui să obţină fi achitate conformaprobarea Inginerului facturilor prezentate pentru şi nuprocurarea vor depăşi 75% tuturor denumirilor.11. acest la solicitarea birou prevăzut Inginerului. Achitarea după ce vor devenipoate parţială cunoscute fi făcutăcele organizare pentru desiAntreprenor mobilier numai dacăşiacesta planul de amplasare a birourilor. Biroul temporar poate fi mobilat cu furnitura şi echipament nou. restabiliriiProgramul dereaducîndu-l teritoriului. la dispoziţie atuncicelsuma puţinforfetară două programe va trebui desă calculator fie împărţitălicenţiate. cît e temporar de posibil. trebui săAntreprenorul fie lichidat lavaîncheierea mai punelucrărilor. Laborator. nu vor fi achitate 004. pentru totAmenajarea birourilor Inginerului cu mobilă mobilierul şi echipamentul. Suma pentru engleză. în ce priveşte controlul şi supravegherea Lucrărilor. încălţăminte de protecţie. in momentul cînd Inginerul tot mobilierul nu va mai şi echipamentul avea nevoie specificat.va fi asigurat în termen de 21 de zile de la Data Demarării. care vor cifi Lista de Cantităţi. Tarifele pentru apelurile internaţionale vor fi suportate de Inginer. Antreprenorul din cont include propriu. iar Antreprenorul sumele reţinutevanuachita vor maitoate tarifele inlegate fi calculate de folosirea baza ratelor acestordin sau preţurilor telefoane. va fi de birouri. Articol de plată Unitate de măsură în apropiere trebui de personalul sa asigure şantier. care ulterior vor face parte din mobilierul biroului permanent. de încălzire şi condiţionare sanitare. echipamentul de comunicare va fi întors Antreprenorului. aşa cum este prevăzut în Sub-clauza dreptul de a face mici modificări 004. unde se vor afla. dar fără a se limita numai la acestea. Suma pentru biroul Inginerului prevăzut in Contract va fi o anumită sumă forfetară. Diverse servicii pentru Inginer Antreprenorul va trebui să asigure Inginerul cu căşti de protecţie. Suma unor astfel de internet. Biroul temporar va trebui să aibă cel puţin 60% din suprafaţa necesară pentru biroul permanent.nu este vor fiobligat să asigure asigurate Inginerul condiţiile cu locşide de spălare trai. Inginerul îşi poate rezerva este furnizat pentru birourile temporare.10. separate şi accesul cheltuielile legate larg de întreţinere si servicii pentru Inginer vor fi suportate în decursul acestei perioade. finalizat Anexa la conectate şi mobilat. Acestea vor fi puse la dispoziţie în cantităţi suficiente pentru personalul Inginerului şi vizitatori.9.va la internet în birourile din Laborator şi cele prevăzute de Contract. şi abonamente. cizme de cauciuc. specificată 004. Cerinţele Generale la toate cuprinde serviciile şi in cerinţe orientative. şi 30% achitatecontrolul. suportate de Inginer. sauinclusiv birou. iar să fie cazul în limba engleză terenului viran-dupăşi va fi un program amenajarea licenţiat. în Contract mobilă va fişiachitată echipamentatuncinou. set întreg de manuale de operare a acestui program electronic în limba Nu va exista un articol de plată separat pentru biroul Inginerului din Laborator. la testările efectuate in laborator şi la lucrările de prospecţiune. Lista din folosinţă. intr-o măsură nu mai mare decît cele specificate pentru Antreprenorul biroul permanent.Nr. cel puţin. inclusiv şi în zilele Achitarea de odihna. cheltuieli. dar care de comunicare vor fi disponibile odată cu amenajarea birourilor. listă. La sfîrşitul Contractului vor constitui cheltuielile totale pentru astfel de necesităţi.

şi Sumă forfetară mobilarea acestuia Lump-sum Provide and furnish contract office 00402 întreţinerea biroului prevăzut în Contract.00401 Asigurarea biroului. Maintain Luni contract office Months . prevăzut in contract.

dacă este cazul. Laboratorul va fi amplasat fie pe şantier. deteriorare sau de apariţie a necesităţii înlocuirii acestora. necesar şi pentru vehiculele Antreprenorului. Laboratorul va fi utilizat în comun atât de Antreprenor cît şi de Inginer.. Acesta trebuie să fie prevăzut cu încăperi speciale pentru păstrarea probelor de materiale etc. trebuie să fie noi.evacuate din teren. cu suprafeţe interioare netede. aparatele etc. va fi asigurata o sursă de alimentare neîntreruptă cu energie electrică şi aprovizionarea continuă a Laboratorului cu apa (caldă şi rece). Clădirea trebuie să fie. avînd sistem de încălzire. CAPITOLUL 005. La finalizarea Contractului. uşor dec curăţat. aşa cum este specificat în Capitolul 004 [Facilităţile pentru Inginer] şi Anexa la Cerinţele Generale. de asemenea. pentru a crea condiţii pentru Laboratorul principal pentru prelevarea şi testarea probelor. acesta va fi amenajat cu spaţii verzi conform unor norme de standard acceptabile Laboratorul trebuie să fie instituit conform cerinţelor Departamentului de Standardizare şi Metrologie şi cerinţelor prezentului Contract. Pe parcursul întregului Proiect. 20 19 . în caz de necesitate. Clădirea va fi amplasată în zona de pază a Antreprenorului sau va fi separat îngrădită cu un gard prevăzut în scop de securitate. Schema laboratorului trebuie să fie de aşa dimensiuni. Antreprenorul va pune la dispoziţie echipamentul şi consumabilele necesare pentru efectuarea tuturor prelevărilor de materiale. Se va asigura un drum asfaltat de acces de la şoseaua principala şi va fi amenajat un teren de parcare suficient de mare pentru parcarea şi manevrarea a celor patru vehicule din posesia Inginerului şi cu destul spaţiu suplimentar. acesta din urmă fiind completamente readus la starea lui iniţială. o nouă clădire. fie aproape de sediul principal al Antreprenorului. prevăzut de contract. avînd o poartă cu lacăt.. care să permită prelevarea şi testarea tuturor probelor de materiale si determinarea calităţii lucrărilor. încercărilor şi înregistrărilor cerute conform Specificaţiei. iar materialele de la demolare . folosite pentru testare. conform cerinţelor din Specificaţii. corespunzător cerinţelor Inginerului. pentru orice caz de ieşire din uz. cu sistem de încălzire-răcire şi să fie protejat contra condiţiilor climaterice nefavorabile. Acesta trebuie să fie termoizolat. aerisită în mod corespunzător. menţinute în stare curată. astfel încât să fie comod amplasat şi pentru personalul din biroul Inginerului. în stare de funcţionare şi să fie verificate şi/sau periodic calibrate peste anumite intervale necesare de timp. Echipamentul şi consumabilele trebuie sa fie într-o cantitate de rezervă. conform unui proiect al său aprobat de către Inginer. distrugere. LABORATORUL Antreprenorul fie că va construi. Laboratorul trebuie să fie o construcţie robustă. fie că va înjgheba o construcţie din elemente prefabricate sau va renova o parte dintr- o clădire existentă sau o clădire în întregime. în clădire trebuie să existe şi un birou pentru Inginer. clădirea Laboratorului va fi demolată. precum şi a încercărilor suplimentare la indicaţiile Inginerului sau efectuate de Inginer. ventilaţie specială şi dispozitive de evacuare a fumului. Tot echipamentul. iar în cazul terenului viran.

dar în orice caz nu mai tîrziu de sfîrşitul Perioadei de Garanţie. cu instalarea şi funcţionarea acestuia. Antreprenorul va efectua toate încercările suplimentare solicitate de Inginer conform Contractului şi va permite Inginerului să efectueze propriile testări de verificare din cadrul Contractului. la locul de executare a Lucrărilor. atâta atimp cu excepţie cât va fi Generale. acceptabile să poată inspecta echipamentul. numai daca nu este altfel prevăzut în Condiţiile Speciale. spre aprobarea de către Inginer. etc. mobile pentru prelevarea şi testarea probelor în condiţii de cîmp. evacuarea deşeurilor Antreprenorul va fi necesara va duce pe toată de responsabilitate perioada. de reparată şi deservită proporţia Lucrărilor de Antreprenor realizate. prezentate şi aprobate conform tuturor cerinţelor Specificaţiilor. nu înseamnă eliberarea Antreprenorului de responsabilitatea de a furniza TOT 21 . datele de standard. se va faceincluding în bazaoffice uneiforanumite The Engineer Sume Totale. Nr. vor trebui să fie disponibile facilităţi alternative aprobate pentru efectuarea tuturor testărilor necesare pentru aceste Lucrări în curs de desfăşurare şi pentru materialele. înregistrate. timpulO executării bună salubritate cu Lucrărilor. număr adecvat de laboranţi şi lucrători în• teren 40% plătite în rate. cu ajutorul personalului tehnic al Antreprenorului dacă va fi necesar Laboratorul va fi terminat şi gata pentru folosire în termen de 12 săptămâni din Data Demarării. pe parcursul aprobarea întregului Lucrărilor. Articol de plată Unitate de măsură 0050 Asigurarea unui Laborator pe şantier care să includă Măsurarea un birou o sumă totală 1 pentru Inginer. Achitarea Antreprenorul Suma Totalăva angajapentru stabilită în laborator un dotarea asigurarea.după accesul teritoriului amenajarea nelimitat alcu Inginerului spaţii verzi în Laborator conform astfel ca el săunor poată asista norme la orice încercare. iar aprovizionarea întregului echipament din această lista aprobată. Denumirilor necesară conform Contractului • 20% plătite şi va trebui după să fie permanent demolarea păstrată într-o clădirii. cazul unui fără teren viran restricţii. Echipamentul şi aparatele din Laborator vor rămâne în proprietatea Antreprenorului şi vor fi evacuate de pe şantierul Lucrărilor. Dacă Antreprenorul va începe să selecteze sau să testeze careva materiale înainte de funcţionarea Laboratorului. . atunci când nu vor mai fi necesare Inginerului. dar care vor trebui a fi prezentate Inginerului spre aprobare sau dacă vor începe careva Lucrări de Bază (Permanente). fiind cunoscuţi cu toate procedurile relevante pentru Lucrările • Inginerul date. 40% dupăşipredarea Laboratorului tehnicienii în staredin vor avea suportul de partea funcţionare unui deplină. vaechipamentul fi folosit un generator necesar în de întregime o capacitate corespunzătoare. pentru asigurarea şi dotarea Laboratorului cu cele necesare. iar Antreprenorulîntrebuie să permită. Prezentarea unei astfel de liste şi aprobarea acesteia de către Inginer. iar înproiect. la starea lui iniţială. să fie ar asigurată putea fipermanent necesare înpentru Laborator. inginer şi calificat şi tehnicieni funcţionarea cu experienţă Laboratorului în va fi plătită după cumşiurmează: prelevarea testarea probelor. odată cu achitarea fiecărui certificat lunar de plată în Clădirea va fidependenţă întreţinută. Antreprenorul va furniza odată cu oferta sa şi o listă cu tot echipamentul necesar pentru testare. livrarea echipamentului din această listă. furnizarea oricărui echipament suplimentar. Această sumă cotata va trebui să includă şi orice facilităţi alternative temporare pentru testare. pentru Furnizarea efectuarea tuturor de gaze încercărilor trebuiecare solicitate. probele. considerat necesar Antreprenorul conform va asigura cerinţelor facilităţile Contractului. după cum e descris Achitarea Provide Lump-sum maisite laboratory sus. va servi drept temei de plată pentru echipamentul de laborator. readucerea stare curată şantierului şi îngrijită.

înainte de începerea lucrărilor de bază (permanente). că nu numai materialele componentele sunt în conformitate cu Specificaţiile. Pentru a-şi îndeplini obligaţiunile sale conform Clauzei 4. Antreprenorul va trebui să stabilească. El va prezenta descrierea materialelor. potrivit celui descris în standardele din seria ISO 9000. după caz. greutatea. Antreprenorul va trebui să prezinte Inginerului denumirile companiilor-furnizoare propuse de el pentru furnizarea unor astfel de materialele. detalii privind sistemul de asigurare a calităţii de către furnizor şi. in baza semnelor geodezice şi punctelor de 22 23 . amestecuri bituminoase şi amestecuri ale altor materiale pentru a demonstra. în cazul executării lucrărilor a doua zi. Va fi la fel expus modul de răsfrîngere a acestui sistem asupra furnizorilor şi sub-antreprenorilor şi modul de documentare a tuturor elementelor specifice acestui sistem. pentru definirea Lucrărilor au fost stabilite principalele puncte de reper prin jalonare. calitatea. Aici va fi prezentată buna organizare a Antreprenorului pe şantier cu privire la asigurarea calităţii şi va fi demonstrat angajamentul Antreprenorului de a verifica calitatea materialelor şi a lucrărilor. certificatele producătorului despre recentele testări efectuate pentru aceleaşi materiale. venind cu propunerile sale privind menţinerea pe şantier a calităţii tuturor amestecurilor Antreprenorul va ţine un registru pentru evidenţa Neconformităţilor şi un registru de evidenţă a Solicitărilor de Concesiune. specificaţiile producătorilor. rezistenţa şi originea materialelor. 006. în termen de 56 de zile de la Data Demarării. Antreprenorul va inspecta personal materialele şi verifica calitatea lucrărilor.3 din Condiţiile Contractului. Solicitările de Inspectare a lucrărilor vor trebui să fie.2. dacă este cazul. Antreprenorul va furniza Inginerului.7 din Condiţiile Contractului. ci şi amestecurile obţinute din aceste componente. Ca parte din sistemul de inspectare de rutină pentru Asigurarea Calităţii (Sistemul de Solicitare a Inspectărilor) fac parte şi solicitările de Concesiune înaintate Inginerului pentru materialele sau lucrările. şi va confirma cantităţile care urmează să fie achiziţionate. înainte de comandarea unor materiale de a fi incorporate în Lucrări. CAPITOLUL 006. mostre ale materialelor. Antreprenorul va pregăti şi prezenta Inginerului în scris. în conformitate cu Clauza 7. DIVERSE CERINŢE 006. Detaliile vor fi prezentate Antreprenorului de către Inginer în scris. pentru a permite Inginerului de a pune la dispoziţie personalul necesar pentru controlul independent.1. Jaloane şi Repere. Jalonarea (Trasarea) în timpul pregătirii acestui proiect. înainte de a fi recepţionate de Inginer sau pînă la achitare. copii ale cărora vor fi prezentate lunar Inginerului. Inginerul poate solicita vizitarea oricărui producător sau furnizor pentru a lua cunoştinţă cu facilităţile acestuia Antreprenorul va efectua încercări de probă pentru orice amestecuri de beton. Sistemul de Management pentru Asigurarea Calităţii Antreprenorul va fi în întregime responsabil de asigurarea calităţii materialelor şi lucrărilor în conformitate cu cerinţele acestei Specificaţii şi ale Condiţiilor Contractului. descrierea sistemului de management pentru Asigurarea Calităţii. El va demonstra. la solicitare. care nu satisfac cerinţele din Specificaţii (după cum e înregistrat şi în registrul pentru evidenţa Neconformităţilor). de regulă. că acestea vor fi în conformitate cu Specificaţiile. ca parte a Sistemului de Asigurare a Calităţii. înaintate Inginerului nu mai tîrziu de orele 17:00. convingîndu-se de faptul. cu întocmirea rapoartelor. raportul dintre amestecurile de încercare şi amestecurile de lucru.

cît şi cotele finite. de protecţia reţelelor înainte. Antreprenorul va face tot posibilul pentru facilitarea verificărilor efectuate de Inginer şi păstrarea punctelor marcate de Inginer în timpul acestei verificări. a punctelor de trasare principale şi secundare. în cazul fundaţiilor. pentru a defini condiţiile înainte de începerea lucrărilor. cotele în plan şi cotele verticale. Antreprenorul va trebui să pregătească Desenele tehnice de lucru în baza celor proiectate în Desenele tehnice din Contract.un caz nu înseamnă. că Antreprenorul va fi eliberat de responsabilitatea pentru exactitatea acestora. Antreprenorul va trebui. Dacă e necesar. în scopul aprobării trasării şi măsurărilor făcute pentru Lucrări.3. 24 . dacă e cazul. şi în orice caz nu mai tîrziu de 7 zile înainte de începerea lucrărilor indicate pe anumite Desene tehnice speciale. lucrărilor la terasamente sau acolo unde Inginerul consideră că este necesar. în nici într. care să fie aprobat de Inginer. cotele originale ale pămîntului. care vor trebui a fi clar marcate. produse de Antreprenor. Antreprenorul va trebui să prezinte cantităţile şi suprafeţele relevante. un profil longitudinal revizuit. dar în orice caz la un in interval de maximum 10 metri. Antreprenorul. Antreprenorul va trebui să pregătească. în cazul Desenelor tehnice de lucru pentru lucrările de asfaltare. în acest scop. 006. Antreprenorul va pregăti Desenele tehnice de lucru pentru executarea tuturor lucrărilor şi le va prezenta Inginerului din timp pentru examinare şi aprobare. sau va face alte măsurări necesare. va trebui să informeze despre aceasta Inginerul. un sistem adecvat de repere şi puncte de control secundare pentru executarea lucrărilor. dacă e necesar. va trebui mai întîi ca Beneficiarul să obţină avizul deţinătorilor de reţele. conform indicaţiilor Inginerului. va folosi. în Desenele tehnice cu secţiunile transversale pentru îmbrăcămintea rutieră. cu amănunte suficiente pentru a permite respectiv executarea şi măsurarea acestor lucrări în mod corespunzător. Antreprenorul va fi unicul responsabil de realizarea acestor lucrări. şi va răspunde. dacă este cazul.). vor fi indicate atît cotele existente. Pentru reamplasarea/demontarea reţelelor inginereşti indicate pe Desenele Tehnice. de păstrarea şi restabilirea. curent electric. atunci cînd vor fi prezentate Inginerului pentru aprobare Desenele tehnice de lucru. să scoată cotele existente pentru secţiunile transversal la interval coordinate cu Inginerul. semnate de Antreprenor şi Inginer. Aceasta va avea loc pînă la începerea lucrărilor pe orice sector. La baza măsurărilor pentru astfel de lucrări vor sta cotele şi dimensiunile coordonate şi înregistrate în scris. împreună cu Inginerul. telefon etc. Antreprenorul va trebui să asigure prezenţa sa. corelate cu punctele de referinţă şi înregistrate cu atenţie. iar Antreprenorul va fi responsabil de coordonarea programului de lucru cu aceşti deţinători şi de achitarea tuturor costurilor şi taxelor necesare prin Contract. Inginerul are dreptul să verifice sistemul secundar de repere şi puncte de control stabilit de Antreprenor. şi diferitele straturi ale îmbrăcămintei rutiere. Imediat ce Antreprenorul va găsi incoincidenţe în informaţia prezentată pentru trasare. în timpul şi după reamplasare/demontare. apă. inclusive. Chiar dacă vor fi verificate de Inginer punctele de trasare. împreună cu Inginerul. reper existente. Antreprenorul va trebui să organizeze efectuarea acestor lucrări de către deţinătorii acestor reţele. Protecţia şi Reamplasarea Reţelelor Inginereşti Acolo unde pentru implementarea Lucrărilor va fi necesară reamplasarea unor reţele inginereşti terestre sau subterane (gaz. de regulă.

în conformitate cu clauza 8.3 din Condiţiile Contractului. Antreprenorul este obligat să: • execute Acordul la Contract (Sub-clauza 1. • asigurarea unui Laborator în stare de funcţionare sau alte alternative aprobate. cînd Antreprenorul va depista în timpul executării Lucrărilor careva reţele inginereşti. Antreprenorul va fi responsabil de tratativele duse cu autorităţile locale competente. lucrările de construcţie şi testarea. Cu toate acestea. aflate în limita sau în apropierea Şantierului.2. timp de 28 zile din ziua primirii înştiinţării despre demararea lucrărilor. aprobarea şi achiziţionarea materialelor. De fiecare dată. lucrările de bază permanente nu vor începe. pe cont propriu.6. • un grafic cu identificarea consecutivităţii. • prezentarea Poliţiei Rutiere. furnizarea pe Şantier. Consecutivitatea Activităţilor de Bază din Contract în termen de 28 de zile de la primirea Scrisorii de Acceptare. Inginerul va lua legătura cu Beneficiarul şi deţinătorii acestor reţele pentru a coordona cu ei acţiunile sale în cazul unor reţele inginereşti. • prezentarea numelor şi detaliilor personalului cheie. el va trebui sa înştiinţeze imediat Inginerul despre acest lucru. pînă cînd Antreprenorul nu va satisface cerinţele Inginerului privind următoarele: • punerea la punct a poliţelor de asigurare (Clauza 18 a Condiţiilor Contractului).1 din Condiţiile Contractului Inginerul va emite o notificare despre demararea Lucrărilor. Antreprenorul va lua legătura cu oficiul deţinătorilor respectivi. Condiţiile Contractului). a unui program detaliat conform Sub-clauzei 8. dar care nu sunt indicate pe desene. fabricarea uzinei permanente pentru lucrări (dacă e cazul). Condiţiile Contractului). 25 . periodicităţii testărilor necesare conform Contractului în concordanţă cu graficul de mai sus. dar care nu necesită reamplasare/demontare. • prezinte o Garanţie de Performanţă acceptabila (Sub-clauza 4.4. Acest program va include următoarele: • un grafic detaliat cu timpul alocat pentru Documentele Antreprenorului (Desenele tehnice de lucru). 006. lucrările de înlăturare a daunelor sau convenind cu deţinătorii despre efectuarea unor astfel de lucrări de către însăşi sau de către o terţă parte. a unui plan acceptabil de organizare a circulaţiei rutiere. care ar trebui să fie reamplasate/demontate. ţinîndu-i la curent despre orice deteriorări ale reţelelor în timpul desfăşurării lucrărilor şi efectuînd. respectînd cerinţele Inginerului şi a deţinătorilor de reţele. în cazul lucrărilor la drum. Antreprenorul va trebui să prezinte. după cum e specificat. acceptabilă din punct de vedere al deţinătorilor pentru astfel de lucrări. Antreprenorul va fi în întregime responsabil de păstrarea şi menţinerea acestor reţele pe parcursul desfăşurării lucrărilor de bază permanente alături de acestea. • asigurarea biroului de bază sau temporar pentru Inginer.

Desenele tehnice de execuţie trebuie să poată a fi reproduse. la care se referă Sub-compartimentul 006. existenţa inventarului şi altor moment pentru a determina măsurile necesare de protecţie a acestor facilităţi. Desenele tehnice de execuţie fac parte din Documentaţia Contractului şi se vor baza pe Desenele tehnice de lucru. în care vor fi reflectate Lucrările definitive. Aceste Desene tehnice vor include toate caracteristicile importante ale lucrărilor de reabilitare. şantierul va fi inspectat. 006. în aceste Desene tehnice vor fi indicate toate detaliile reţelelor inginereşti afectate de Lucrări. la aceeaşi scară în general ca şi desenele din Contract.5. modificate conform oricăror indicaţii primite în timpul construcţiei din partea Inginerului. în momentul predării în posesie a şantierului. Inginerul va avea dreptul de a solicita Desenele tehnice de execuţie pentru a verifica exactitatea şi exhaustivitatea acestora. Desenele tehnice de execuţie Antreprenorul va pregăti şi va prezenta Inginerului Desenele tehnice de lucru cu datele exacte. • indicaţiile metodologice în general pentru lucrări • estimare a numărului şi categoriei personalului şi tehnicii Antreprenorului. cu cotele iniţiale şi finale. costurile pentru acţiunile necesare pentru satisfacerea acestor cerinţe se vor considera a fi incluse printre articolele de costuri existente din Lista Cantităţilor. Pe parcursul lucrărilor. cu excepţia celor specificate mai jos. pentru a crea o imagine deplină a acestor Lucrări finalizate. în prezenţa reprezentanţilor Inginerului. Antreprenorului şi Beneficiarului. aşa cum trebuie să fie după execuţie. originalul şi două copii imprimate.02 de mai sus. necesare pentru fiecare activitate • mijloacele băneşti în concordanţă cu primul grafic de mai sus. iar dacă undeva în acest document suma de plată nu este clar specificată. pentru ca Inginerul să poată avea. cît mai curînd posibil după terminarea Lucrărilor. fiind înregistrată starea general şi amplasarea indicatoarelor rutiere. dar nu mai tîrziu de sfîrşitul Perioadei de Garanţie. Achitarea Suma de plată pentru cerinţele stipulate în Capitolul 006 [Diverse Cerinţe] se va considera a fi inclusă undeva printre articolele de costuri din Lista Cantităţilor. 26 .

pentru evitarea pericolelor pentru aceste persoane. indiferent dacă au dreptul să fie pe şantier sau nu şi să întreţină ordinea pe Şantier (atîta timp cît acesta este sub controlul lui) şi la locul efectuării Lucrărilor. mijloacele de comunicare dintre persoanele de gardă responsabile de reglementarea circulaţiei rutiere. care să indice locul de amplasare a tuturor dispozitivelor de dirijare a traficului. în general. existenţa barierelor şi indicatoarelor rutiere de avertizare. • Un plan de întreţinere a acceselor pentru toate gospodăriile de-a lungul întregii porţiuni de drum cu restricţii/devieri ale circulaţiei rutiere. în orice caz nu mai tîrziu de 7 zile pînă la demararea lucrărilor planificate. Inginerului şi Administraţiei de Stat a Drumurilor pentru obţinerea avizului lor. nu e permisă. Antreprenorul va trebui să întreprindă toate măsurile necesare pentru direcţionarea traficului pe drumurile de ocolire şi pe 27 . măsurile pentru închiderea benzilor. acolo şi unde este necesar aşa cum e specificat în continuare. sistemele de semnalizare şi iluminare. Antreprenorul va trebui să poarte toată grija pentru securitatea tuturor persoanelor. împreună cu indicatoarele rutiere. amplasamentul persoanelor de gardă în calitate de agent de circulaţie sau a dispozitivelor de semnalizare pentru dirijarea traficului. pentru securitatea Lucrărilor şi pentru securitatea şi confortul publicului Antreprenorul va trebui să recurgă la toate mijloacele necesare pentru a evita perturbările circulaţiei rutiere în timpul Lucrărilor. că lucrările de reabilitare vor fi efectuate cu menţinerea circulaţiei rutiere şi că Lucrările vor trebui să fie. aşa cum este prevăzut în “Normele metodologice privind Condiţiile de închidere a circulaţiei rutiere şi de instituire a restricţiilor circulaţiei pentru executarea Lucrărilor pe drumurile publice si/sau pentru protecţia drumului. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI RUTIERE Antreprenorul trebuie să ţină cont de faptul. Prevederile pentru pietoni. în toate cazurile de restricţii pe drumurile publice sau în cazul unor drumuri temporare de ocolire. Această Schemă de Organizare a Circulaţiei Rutiere va include: • O diagramă desfăşurată. Antreprenorul va trebui să prezinte spre aprobare de către Inginer schemă generală de Organizare a Circulaţiei Rutiere. O astfel de Schemă detaliată de Organizare a Circulaţiei Rutiere va trebui să fie prezentată Inginerului spre aprobare înainte de orice restricţii sau devieri a circulaţiei rutiere pe drumurile temporare de ocolire. CAPITOLUL 007. marcajul. şi sa fie în concordanţă cu acesta. 194/108” aprobate pe data de 26 mai 2005 prin ordinul comun al Ministerului de Afaceri Interne şi Ministerului Transportului şi Infrastructurii Drumurilor. cerut conform Clauzei 8. Pe tot parcursul executării Lucrărilor şi a Perioadei de Garanţie. închiderea circulaţiei rutiere pe drum. Schemele vor fi prezentate din timp Poliţiei Rutiere. înainte de Data de Demarare. Antreprenorul va asigura şi întreţine funcţionarea tuturor semafoarelor. • Un tabel incluzînd toate mijloacele de dirijare a traficului care sunt reflectate pe diagramă.3 ale Condiţiilor Contractului. Nr. efectuate pe jumătăţi de drum. de regulă. Schema trebuie să fie alipită la programul de construcţie. schemele de organizare a circulaţiei rutiere. trebuie să fie în conformitate cu standardele Republicii Moldova. incluzînd indicatoarele rutiere de avertizare şi de restricţie a vitezei. incluzînd lungimea segmentelor şi durata închiderii.

Achitarea pentru organizarea circulaţiei rutiere şi siguranţa rutieră în timpul construcţiei se va face în 2 etape. fi conform Nici un de indicaţilor fel pe de Desenele lucrări nu vor începe tehnice saunici pe un primite dinsector parteade drum. acestea trebuie să fie clar marcate cu indicatoare pe toată lungimea lor. excepţie fiind anumite lucrări de întreţinere în timpul perioadei de iarnă (curăţirea zăpezii şi lichidarea poleiului). m. şi că echipamentul şi materialele nu vor fi păstrate pe drum în afara orelor de lucru. în cazul lucrărilor de construcţie pe etape. după cum sunt subliniate mai sus sau impuse ca fiind necesare conform altor cerinţe ale Contractului. că s-a ţinut cont în cazul unor astfel de neînlocuirii dispozitivelor deteriorate cu altele noi în timpul construcţiei. distanţa dintre aceste lungimi Toate drumurile temporare de ocolire şi porţiunile de drum cu restricţii de circulaţie trebuie să fie permanent menţinute într-o stare bună. cu excepţia indicatoare. Antreprenorul va trebuie să fie sigur. distanţa Orice astfelde defrînare nepericuloasă sume scăzute nu vor şimaidistanţa putea pentru depăşire fi recuperate maişitîrziu. el va trebui să demonstreze. suma timpul de aşteptare declarată în rînd. Restricţiile de trafic într-un Etapa 2: întreţinerea singur continuă sens de a zonei circulaţie mai menţionate nu trebuie să se răsfrîngă sus. de Antreprenor. saupe oînsingură cazul bandă. Achitarea Suma Forfetară prevăzută pentru organizarea circulaţiei rutiere va fi achitată lunar proporţional cu valoarea lucrărilor finalizate în cursul lunii faţă de valoarea totală a lucrărilor prevăzute în contract. se vor face reieşind dintr-o anumită Sumă Forfetară. fanioane. suma proporţională va restricţii de timpul necesar fi scăzutădedintranzit. cînd acostamentele rămin la un nivel mai jos de suprafaţa drumului. sectoare mai maribandă conuri rutiere. Măsurarea Orice măsurări de orice gen de organizare a circulaţiei rutiere. cît şi pevor siguranţă timp de noapte. şi (ii) va executa lucrările respective de întreţinere de rutină. Scopul este de lămpi/lumini a intermitente etc. incluzînd colmatarea gropilor. Antreprenorul va fi responsabil de accidentele rutiere din cauza nerespectării prevederilor contractului şi cerinţelor de organizare a circulaţiei rutiere în timpul lucrărilor la drum executate de Antreprenor şi Sub-antreprenorii săi.8 metri. evita pierderile de timp de aşteptare inutilă sau cozile lungi inutile în timpul circulaţiei cazul Atunci scoateriicînd Antreprenorul indicatoarelor va propune rutiere sau alelucrări altor pe jumătăţi de dispozitive de drum cu circulaţia siguranţă fixate. Antreprenorul va întreprinde măsuri pentru a reduce la minimum neregularităţile şi denivelările de pe suprafaţa îmbrăcămintei rutiere în timpul operaţiilor de reparaţie şi consolidare. înrutiere.5 metri şi. de 500reflectorizantă. că operaţiile sale de lucru nu vor împiedica în nici într-un mod activitatea de deszăpezire. aşa cum e indicat pe Desenele tehnice sau solicitat de Inginer. Antreprenorul va numi o persoană potrivită cu experienţa şi calificarea corespunzătoare pentru a supraveghea tot ce e legat de organizarea circulaţiei rutiere si de siguranţa rutiera. Nu vor fi luate în calcul în acest caz sumele pentru Denumirile Generale. nici într-un caz mai mică de 2. pînă Inginerului cînd Inginerul în timpul nu va construcţiei fi mulţămit îndeegală şi întreţinerii funcţionarea măsură Schemei aprobate de Organizare a Circulaţiei pe întreaga perioadă într-o anumită zonă de construcţie. Lucrările cu Ziua şi Sumele Preventive. Articol Unitate de Măsură 28 . aşa cum a fost aprobată. şi respectiv va înştiinţa Inginerul despre acest lucru.. Rutiere. unor cazuri coordonate persoane cu cuInginerul. în conformitate cu legislaţie actualmente în vigoare. plombările şi conservarea construcţiilor nefinisate. în timpul Executării Lucrărilor Antreprenorul va organiza şi menţine circulaţia rutieră pe drum. în timpul perioadei de iarnă Antreprenorul (i) va menţine circulaţia rutieră prin zonele nefinisate de lucru. şi anume: Nr. ce au tangenţă la Contract. Lăţimea minimă a benzilor de circulaţie va fi de cel puţin 3. folosind tot felul de asupra unor baricade. podurile Etapa 1: aflate Numărul în reparaţie atât şi tipul de în timpulde dispozitive zilei.

cu aprobarea de către Inginer. Garanţia de Performanţă O sumă Achitarea forfetarăse va face în două etape: 50% din suma vor fi Provide Performance Guarantee achitate cu prima factură pentru lucrările Lump-sum executate şi celelalte 50% vor fi achitate cu prima factură peste 12 luni după Data de Demarare Articolul de plată pentru prezentarea Garanţiei de Performanţă va fi constitui suma deplină de compensare totală a garanţiei prezentate în conformitate cu cerinţele Contractului. Achitarea Articolul de plată: Poliţele de Asigurare: o sumă forfetară 29 . cît şi Garanţia de Performanţă în conformitate cu cerinţele sub-clauzei 4. a doua treime va fi achitată cu prima factură peste 12 luni după Data de Demarare şi a treia parte din sumă va fi achitată după eliberarea Certificatului de Preluare. CAPITOLUL 008. Achitarea se va face în trei rate egale: o treime din sumă va fi achitată cu prima factură pentru lucrările executate după acceptarea garanţiei. Achitarea va fi făcută numai după obţinerea tuturor poliţelor Provide Insurances de asigurare conform cerinţelor Lump-sum Beneficiarului şi Inginerului şi după prezentarea copiilor poliţelor de asigurare în adresa 00802 Beneficiarului. Achitarea se va face după prezentarea Garanţiei de Performanţă Inginerului. Nr. cu evidenţele de plată a primelor de asigurare. în ceea ce priveşte condiţiile şi termenul. Articolde asigurare vor acoperi şi personalul Beneficiarului. POLIŢELE DE ASIGURARE Şl GARANŢIA DE PERFORMANŢĂ 00701 Dirijarea şi menţinerea circulaţiei rutiere pe durata perioadei Sumă de efectuare a lucrărilor forfetară Antreprenorul va prezenta poliţele de asigurare în conformitate Manage & maintain traffic throughout the period of the works Lump-sum cu Clauza 18 a Condiţiilor Contractului şi Datele de Contract. într-o formă corespunzătoare cerinţelor. Poliţele Unitate de Măsură Articolul de plată pentru poliţele de asigurare va acoperi pe deplin toate despăgubirile 00801 necesare Poliţele de pentru asigurare toate asigurările sociale prezentate deOAntreprenor sumă forfetarăconform Contractului.2 ale Condiţiilor Contractului şi Datele de Contract.

tipul echipamentelor şi lucrările necesare pentru selectarea şi producerea materialelor acceptabile şi să curăţe terenul pentru a folosi o anumită sursă. conform cerinţelor din programul de lucru. Antreprenorul va trebui să stabilească cantitatea. pînă cînd nu va fi aprobarea Inginerului Materialele trebuie să fie aprobate la locul sursei de livrare. pentru a accelera procesul de inspectare şi testare a materialelor. sursa poate fi ulterior respinsă. evacuînd materialele inacceptabile şi identificînd o altă sursă. cu respectarea cerinţelor Contractului şi Specificaţiei spre satisfacţia Inginerului. CONTROLUL MATERIALELOR 009. • Lista surselor specificate de Beneficiar Beneficiarul poate prezenta lista posibilelor surse a materialelor. inclusiv şi de sursele comerciale existente. Această aprobare nu înseamnă şi recepţionarea materialelor. Folosite vor fi sursele. Beneficiarul nu prezintă informaţia cu privire la calitatea. pietriş. prezentînd Inginerului copii ale tuturor documentelor relevante. Dacă pe parcursul executării contractului nu mai sunt livrate materiale acceptabile din această sursa aprobată. Surse de materiale locale Sursele de piatră. Antreprenorul va anunţa Inginerul despre toate sursele propuse înainte de a începe livrările pe Şantier.2. nisip. fie pentru Beneficiar. Antreprenorul nu va folosi pentru Lucrările de bază permanente nici un fel de materiale. Antreprenorul poate folosi aceste surse identificate. Decizia de a folosi o anumită sursă identificată rămîne în întregime la discreţia Antreprenorului.01 [Sistemul de Management pentru Asigurarea Calităţii] privind Asigurarea Calităţii în procesul de selectare şi furnizare a materialelor pentru Lucrări 009. CAPITOLUL 009. pînă la livrarea lor pe Şantier. E problema Antreprenorului ca să-şi bată capul de disponibilitatea limitată a surselor de livrare a agregatelor (de granit) pentru amestecul de asfalt în ţara Beneficiarului şi disponibilitatea mijloacelor de transport pentru livrarea lor. Antreprenorul va prezenta rezultatele testărilor de laborator şi informaţia disponibilă despre disponibilitatea materialelor acceptabile din surse. iar cantitatea suficientă de materiale este doar responsabilitatea Antreprenorului. conform punctului (b) de mai jos. pentru care sunt necesare rezultatele testării lor. Sursa livrărilor şi cerinţe de calitate Antreprenorul trebuie să selecteze sursele de livrare a materialelor şi calitatea acceptabilă a acestora. Antreprenorul va ţine cont de cerinţele Capitolului 006. • Surse localizate de Antreprenor Antreprenorul este responsabil de aceste surse.1. 30 31 . cantitatea materialelor sau disponibilitatea materialelor din aceste surse. care corespund tuturor cerinţelor contractului. Aceste surse sunt considerate ca surse localizate de Antreprenor. pămînt sau alte zăcăminte naturale localizate de Beneficiar pentru a fi folosite în Proiect sunt identificate în documente. Antreprenorul nu va folosi material dintr-o sursă inacceptabilă fie pentru Inginer. fără supunerea Beneficiarului unor cheltuieli.

Antreprenorul este responsabil de păstrarea tuturor materialelor depozitate. Materialele vor fi în aşa mod păstrate de către Antreprenor. Materialul frezat din îmbrăcămintea rutieră va fi păstrat pentru refolosire în anumite locuri selectate de Antreprenor şi aprobate de Inginer. vor trebui să fie folosite înainte de expirarea termenului şi în ordinea stabilită conform datelor de livrare sau datelor de fabricare. avînd grijă de calitatea şi starea lor bună pentru Lucrări.3. Antreprenorul va trebui să prezinte Inginerului copii ale tuturor coordonărilor făcute şi să readucă toate terenurile puse la dispoziţie de către Beneficiar pentru depozitare la starea lor iniţială. fără cheltuieli suplimentare suportate de Beneficiar. Antreprenorul va folosi doar materialele corect depozitate.009. înrăutăţindu-se în urma păstrării îndelungate. dacă este aprobarea Inginerului. Materialele vor fi mai întîi aprobate şi apoi depozitate. care din ele nu ar fi mai aplicabile Antreprenorul va asigura tot spaţiul suplimentar necesar şi nu va ocupa terenuri private pentru depozitare. decît pentru a fi evacuate în calitate de deşeuri. Destinaţia materialelor aflate în proces de lucru Dreptul de a utiliza şi procesa materialele găsite în procesul de lucru pentru anumite lucrări nu presupune utilizarea şi procesarea lor pentru alte lucrări. Deşeurile pot fi depozitate fie pe şantier. uzina şi tehnica corect amplasate şi va asigura respectarea cerinţelor stipulate în Planul de Management de Mediu. cu posibila lor inspectare repetată înainte de a fi folosite în lucrări. Dacă Antreprenorul produce sau procesează materiale pe teritoriul Beneficiarului în cantităţi mai mari decît cele necesare conform contractului.4. plătind Antreprenorului doar pentru costul de producţie. 32 . sau • va solicita evacuarea materialului. 009. încît să poată fi prompt inspectate. Beneficiarul poate: • întră în posesia materialelor în exces cu deciderea destinaţiei acestora. fără permisiunea în scris din partea deţinătorului sau arendaşului. dacă e cazul. într-o manieră acceptabilă pentru Inginer. Materialele. Antreprenorul este responsabil de identificarea şi securitatea locurilor din afara şantierului pentru deşeuri. înlocuirea acestuia cu un material de umplere potrivit şi readucerea zonei supra-excavate pînă la o stare satisfăcătoare. fără cheltuieli suplimentare suportate de Beneficiar. fie în afara şantierului. în anumite locuri aprobate. Depozitarea materialelor şi lucrările de Tncărcare-descărcare Antreprenorul va depozita şi descărca materialele cu atenţie. care pot să-şi schimbe proprietăţile.

CAPITOLUL011.
CAPITOLUL 010.BITUMUL
CIMENTUL
60-90 90-130
011.01. Bitumul
010.1. Cimentul Portland şi cimentul folosit pentru zidării
Viscozitatea dinamică minimă la 60°C (Pa.s) (295J 230
Cimentul va fi furnizat în conformitate cu GOST 10178-85 şi SNiP 3.06.04-91, anexa 3.
Bitumul va fi furnizat în conformitate cu SM GOST 22245-90 şi de aceeaşi marcă, care este
Pentru înachiziţionarea
indicată cimentului,tehnice.
desene sau specificaţiile Antreprenorul va prezenta Certificatul de Testare al
Producătorului împreună cu alte documente relevante ale companiei producătoare pentru a
înobţine
afară aprobarea
de cerinţeleInginerului.
din SM GOST, bitumul utilizat pentru amestecurile de asfalt va mai trebui
să respecteCimentul
010.2. şi următoarele
pentrucerinţe:
mortar
Cimentul pentru mortar va fi în conformitate cu GOST 25328-82. Cimentul de tip diferit sau
marcă diferită, sau cimentul de acelaşi tip sau de aceeaşi marcă dar de la furnizori diferiţi/sau
din loturi diferite, nu va fi amestecat împreună fără aprobarea Inginerului
010.3. Depozitarea
Pentru ciment trebuie să fie prevăzute condiţii adecvate de depozitare şi păstrare, fiind ferit
de umiditate. Cimentul trebuie depozitat în încăperi răcoroase, uscate şi închise. Cimentul nu
va fi depozitat în aer liber, direct pe pămînt sau sub folii (pelicule) de plastic.
Nu se va permite, în nici într-un caz, folosirea cimentului cu semne de stricăciune şi păstrare
incorectă:

• ciment parţial întărit
• ciment falsificat
• ciment din saci anterior deschişi
• ciment din saci rupţi

33

CAPITOLUL 012. AGREGATE Şl FILERUL MINERAL

012.1. Agregate şi nisip pentru mortar de ciment şi beton cu ciment Portland
Agregatele, balastul şi nisipul folosite pentru lucrările de betonare, poduri şi pasaje trebuie să
fie în conformitate cu GOST 26633-91 şi SNiP 3.06.04-91, anexa 3.
Componenţa granulometrică a agregatelor constituente în beton trebuie să fie cuprinse în
limitele indicate în tabelul 1 din SM GOST8267-93.
Agregatele din piatră concasată trebuie să fie în conformitate cu SM GOST 8267-93.
Nisipul pentru mortar şi beton trebuie să fie în conformitate cu SM GOST 8736-93.
012.2. Piatra spartă pentru fundaţia drumului, stratul de binder şi stratul de
uzură
Pentru achiziţionarea
Piatra concasată înbitumului, Antreprenorul
calitate de agregate va va prezenta
proveni Certificatul
dintr-o rocă durădeînTestare al
conformitate cu SNiP
Producătorului împreună cu alte documente relevante ale companiei producătoare pentru a Nu
2.05.02-85, SM OST 25607-94. Piatra folosită nu va conţine incluziuni organice sau argilă.
va fi folosită piatra sensibilă la ciclul de îngheţ-dezgheţ sau care se umflă în condiţii umede
obţine aprobarea Inginerului. Certificatele de testare vor trebui să fie prezentate pentru
Componenţa granulometrică corectă va fi obţinută prin metoda concasării, sortării după
fiecare livrare pe
dimensiuni şantier.
şi amestecării. Din agregatele de dimensiuni mici, care trec prin sita de 4.75mm,
Nu fac
esteparte
datănisipul natural sau
nici o metodă materialul
de testare concasat. în mod teoretic poate fi măsurată
a viscozităţii.
012.3. Agregatele
viscozitatea cinematică la pentru mixturi
60 şi 135°C bituminoase
utilizînd viscozimetre capilare, metoda de testare T201
conform AASHTO. Cu toate acestea, în practică, numaila
Din agregatele folosite pentru amestecuri pregătite temperaturi
metoda T 202 vor fi agregatele
(viscozitatea din granit
dinamică
concasat. Mărimea, calitatea şi structura agregatelor vor fi în conformitate cu SM STB
cu folosirea capilarului cu vid) se potriveşte pentru marca bitumului cu penetrarea la 60°C.
1033:2008.
Viscozitatea dinamică
Amestecurile poate fisămai
nu trebuie comodincluziuni
conţină măsuratăorganice.
cu ajutorul unui viscozimetru
Procentul de argilă mecanic de
şi de particule
tipul unui fustrebuie
molatice rotativ;să
defieexemplu
mai micviscozimetrul
de 0.5%. Brookfield.
012.4.
Pentru marcaNisipul
bitumului cu o altă penetrare decît cea specificată mai sus, cerinţele de
Nisipul folosit pentru amestecurile
viscozitate vor fi stabilite bituminoaseînva
de Inginer proporţional fi îninterpolării
baza conformitate cu SMdatele
folosind GOSTdin
8736-93.
tabelul
de Nisipul
mai sus. pentru fundaţia drumului va fi în conformitate cu SNiP 2.05.02-85.
012.5. Filerul mineral
Trebuie de menţionat faptul, că, în scopul recepţionării bitumului, viscozitatea dinamică şi
Filerul folosit pentru amestecurile bituminoase va fi în conformitate cu SM GOST 16557-78.
cinematică poate fi determinată în baza formulei: 1Pa.s = 1000 mm2/s
012.6. Aditivi pentru mortarul cu ciment şi pentru beton
011.2. Emulsie bituminoasă
Aditivii/adaosurile nu vor fi folosite pentru mortarul cu ciment şi pentru beton fără
consimţămîntul
Emulsia bituminoasă preventiv al Inginerului.
va fi furnizată Aditivii/adaosurile
în conformitate aprobaţi(te)
cu SNiP 3.06.03-85 vor fi 18659-81.
şi GOST folosite conform
SNiP 3.06.04-91, Anexa 3
011.3. Temperatura de lucru
Aditivii pot fi folosiţi pentru:
Bitumul în calitate de liant va fi folosit la temperaturile indicate în SNiP 3.06.03-85.
• o mai bună lucrabilitate a betonului şi reducerea proporţiilor de apă şi ciment
• o mai bună rezistenţă la îngheţ
• o mai bună impermeabilitate a betonului
• întărirea mai rapidă a betonului la temperaturi negative

L.
34
i 35

CAPITOLUL 013. ARMATURA DE OŢEL >,
CAPITOLUL 014. ALTE MATERIALE
013.01. Armatura de oţel p
014.1. Apa
Armatura de oţel
Apa folosită pentru
pentru betonul
betonul armat trebuie
şi mortarul să fiespălarea
cu ciment, în conformitate cu cerinţele
agregatelor şi întreţinerea betonului va
următoarelor standarde:
fi în conformitate cu SM GOST 23732-92.
W~9

014.2. • SM Vopsele
GOST5781-82**
în Tabelul X 2 sunt incluse valorile necesare în dependenţă de caracteristici şi limitele de
Numai dacă nu este indicat altfel, protecţia elementelor din metal se va face folosind vopsele în
• SM maximale
toleranţe GOST6727-80*
corespunzătoare. Toate cifrele din Tabelul X.2 sunt considerate fi 95%
conformitate cu SNiP 2.03.11-85.
de încredere,SM în GOST
corespundere
7348-81* cu cerinţele, şi în raport cu valoarea nominală +/- valoarea
014.3.
toleranţelorGeotextilul
stabilite de producător.
• SM
Numai dacă nuGOST23279-85
este indicat altfel, geotextilul folosit va fi în conformitate cu AASHTO M288.
Tabelul X.2 Cifrele necesare corespunzătoare limitelor de încredere de 95%
• SM GOST13840-68 Introducere
SM GOST
Lucrările din acest capitol103-76**
cuprind furnizarea şi aşternerea materialelor de geotextil în
calitate de mediu filtrant la
SM GOST lucrările de drenare
82-70*
metoda de testare Materialele Cerinţe (valoarea nominală
standardizată +/- toleranţe)
Geotextil ca membrană filtrantă - Cerinţe generale
Vaunitatea
Masa pe trebui sădefie posibilăENidentificarea
965 produselor
Valoareade toleranţei
geotextil, conform
maximaleEN ISO 10320 "Geotextil şi
suprafaţă
produse conexe la geotextil - Identificarea pe şantier".
Rezistenţa la rupere Valoarea EN ISO 10319 Rezistenţa minimă Valoarea
medie pentru MD Materialele
şi CMD din geotextil vor trebui să fie, de regulă, maximale
toleranţei în conformitate cu cerinţele stipulate în
EN 13249
(dinamica moleculară în lung " Geotextil şi produse conexe la geotextil - Caracteristicile necesare pentru
şi în lat) folosirea lor la construcţia drumurilor şi alte zone carosabile (cu excepţia căilor ferate şi
incluziunii lor în asfalt)".
Străpungerea statică EN Caracteristicile
ISO 12236 lor, folosireatoleranţei
Valoarea lor relevantă în condiţiile de folosire şi
maximale
metodele de testare sunt cuprinse în Tabelul 1 din EN 13249. Produsele de geotextil vor
Alungirea relativă la aplicarea EN ISO 10319 Alungirea minimală Valoarea
trebui să fie în conformitate cu toate condiţiile şi cerinţele stipulate în EN 13249, avînd
solicitărilor maximale Valoarea toleranţei maximale
semnul conformităţii CE şi de control al producţiei de fabrică FPC şi va trebui să aibă o
medie pentru MD şi CMD
rezistenţă
(dinamica moleculară durabilă > 25 ani (conform Anexei A din EN 13249).
în lung
şi în lat)
Indicele energiei de EN ISO 10319 Indicele minimal al energiei
deformare
Rezistenţa la perforarea EN 918 Dimensiunea maximală a găurii
dinamică Valoarea toleranţei maximale
Tabelul X1 Caracteristicile necesare, metodele de testare standardizate şi cerinţele
Dimensiunea ochiurilor, Q90 EN ISO 12956 Caracteristici maximale pentru

deschideri maximale Valoarea
toleranţei maximale
Permeabilitatea normală fără EN ISO 11058 Indicele minimal al vitezei
aplicarea sarcinii Valoarea toleranţei maximale
Toleranţ Valoarea necesară corespunzătoare limitelor
Caracteristici a de încredere de 95%

L,

36
37

maximal Specificarea pro filului (tipul)
ă 1 2 3 4 5
Rezistenţa minimală la rupere - 10% 15
6 10 20 26
(kN/m), Fa,95
Alungirea relativă la aplicarea - 20% 15 25 30 35
20
solicitărilor maximale (%), Ea,95
Diametrul maximal conului căzînd + 20% 42 36 27
21 12
(mm)
Indicele minimal al energiei (KN/m), 3,2 4,5 6,5
Ra,95 1,2 2,1
Indicele minimal al vitezei de - 30% 3 3 3 3 3
pătrundere, (m/s)
Caracteristicile maximale pentru
dimensiunile ochiurilor, (mm) + 30% 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15

Toleranţa maximală în cazul masei pe unitate de 21% 12 10% 10 10
suprafaţă % % %
Toleranţa maximală în cazul rezistenţei la -10%
străpungerea statică

acestea fiind considerate cancerigene. Plus la materialul întrebarea va de fiacordare unit prinasuprapuneri de cel primului ajutor. în Plan trebuie să fie descrise măsurile. • Mijloace de separare a zonelor de lucru de zonele cu circulaţie rutieră (restricţii de viteză. în acest plan trebuie să fie clar descrise măsurile luate de Antreprenor. riscuri şi cerinţe: • Măsurile de asigurare a celor necesare pe şantier. cu păstrarea profilului tridimensional. Antreprenorul va pregăti şi prezenta Inginerului “Planul de Securitate şi Igienă a Muncii”. peste suprafaţa pămîntului • O natural atitudineuşor compactat. timpul operaţiilor avîndde unlucru şi depozitate personal pentruacordarea instruit pentru păstrare conform primului indicaţiilor producătorului. care pot provoca în caz de inhalare iritaţii grave ale organelor respiratorii. care vor fi luate pentru reducerea la minimum expunerea la praf (udarea. din Tabelul în Plan va fi descris modul de reducere la X. contra razelor de folosire ultraviolete. a echipamentului abraziunii şi apei. inclusiv la locul de cazare.) • Operaţii de lucru cu materiile prime (sol. de creare a condiţiilor normale de lucru pentru lucrătorii săi.2.) • Demolarea structurilor existente. Bitumul în sine este considerat cancerigen şi contactul cu pielea trebuie Va fi aplicat evitat profilul chiar şi cu specificat atunci nr. facilităţile de spălare. mijloacele consumabile. stratului fundaţiei de pămint şi straturilor asfaltice. pe cît e de rezonabil posibil.) la construcţia rambleelor. zgomot. Conformitate dinpractica partea de lucru cu folosirea producătorului. CAPITOLUL 015. în Plan trebuie şi prinse cu clame sau capsate pe loc. este cauza unor riscuri de arsuri severe şi de expunere la acţiunea fumului. care pot cauza un nivel ridicat de zgomot. 1 Operaţiile defără lucrutăierea şi unirea cu varul din nouvarul (în special a ţesăturii. locul îmbinărilor. echipamentul necesar în acest scop şi accesul liber la apa Geotextilul curată folosit ca material filtrant trebuie să fie folosit în locurile indicate. care vor mai fi practicate după ce vor fi implementate toate măsurile de minimalizare a acestora • Lucrul cu materiale bituminoase. îmbrăcăminte de protecţie. şi forma în corectă. de un în proiect evitare a fumului Certificat de (măşti. pentru ca cu realimentare materialul să combustibil rămînă bine prins în acea poziţie în timpul operaţiilor a tuturor instalaţiilor staţionare şi mobile. care vor fi acele operaţii manuale. Planul trebuie să includă. de acordare a primului ajutor medical Operaţiile de lucru şi Aşternerea pe şantier unde se prepară bitumul (răsturnarea conţinutului din cuve) şi unde se Materialele vor acest aplică fi folosite bitumîn (stropirea). mai ales la temperaturi. reducerea zgomotului şi a vibraţiilor la minimumul practic posibil (cel mai înalt nivel de zgomot va constitui 85 dBA) şi mecanismele tehnice. inclusiv sub- antreprenori şi alte persoane de pe şantier. puţin 100Planul mm. suprapunerile trebuie să conţină fiind şi fixate cu referitor detalii ace sau la capsate ordineacude grijă. toate acestea provocînd praf. 2cînd este rece. prundiş. care vor fi bine presate catalizare şi aditive reprezintă un pericol potenţial. pentru respectarea normelor de igienă şi securitate. Planul urmează să definească. asigurarea de măşti). marcaj. IGIENA MUNCII Şl SECURITATEA TEHNICĂ înainte de a începe lucrările de construcţie. specialîncarburanţii. în acest nestins). Planul trebuie să conţină explicaţii despre modul de amortizare a zgomotului şi vibraţiilor produse de tehnică şi să includă măsurile de protecţie a personalului. toaletă. minimum a contactului cu pielea (îmbrăcăminte Inginerului va trebui să fie prezentat pentru geoetxtilul folosit de protecţie). vibraţii. de securitate generală (numărul stingătoarelor de foc şi locurile anti-incendiare amenajate). garduri etc. praf din cauza dărâmăturilor căzînde. să fie descrise măsurile adecvate care vor fi luate pentru a evita contactul cu 40 38 . etc. etc. agregate. acolo de unde este posibil. la pliuri sau clinuri. etc. de asemenea. adăposturi pentru a fi folosite în timpul pauzelor. similară trebuieretezat să fieşiluată adus faţă cu atenţie la cotele orizontale de materialele şi verticale cu o inflamabilitate corecte sporită.ulterioare. Planul trebuie să includă accesul la apa potabilă curată. cît şi a vehiculelor. măşti contra prafului. prevederi relevante la următoarele probleme. ajutor. vibraţii şi necesitînd operaţii manuale grele. rocă etc. bitumului Geotextilul va fi fierbinte în dependenţă livrat într-un ambalaj dede direcţia protecţie vîntului). cimentulscopşise va materiale alte recurge. care vor fi luate (protecţia auzului. care vor fi utilizate pentru a reduce operaţiile de lucru manuale. fără a se limita numai la acestea.

Preferabile în locul măştilor de hârtie sun măştile de cauciuc cu filtre detaşabile. Antreprenorul va trebui să instaleze panouri vizibile de informare despre locul de aflare a acestora. ochii şi inhalarea (ochelari de protecţie. bolile venerice. operaţiilor de lucru folosind tehnica grea şi operaţiilor grele de muncă manuală şi explicaţii referitor la măsurile disponibile de minimizare a acestor pericole. HIV- SIDA.) • Pentru ca lucrătorii să înţeleagă care sunt riscurile legate de igiena şi securitatea muncii. Planul trebuie să conţină explicaţii referitor la modul de răspîndire a informaţiei în rîndurile lucrătorilor referitor la problemele cotidiene legate de sănătate. 41 . Informaţia transmisă trebuie să includă. trebuie minimum să includă explicaţii referitor la pericolul zgomotului. pentru acordarea primului ajutor medical şi îngrijirea în cazul unor leziuni minore. Giardia lamblia. fapt ce le face a fi mai uşor de utilizat. în afară de pericolul direct în cazul operaţiilor de lucru nemijlocite de pe şantier. fiind amănunţit descrise aceste responsabilităţi Pe lîngă întocmirea Planului pentru Igiena şi Securitatea Muncii. mai bine şi pot fi schimbate filtrele în dependenţă de scopurile diferite (praf. pielea. şi măsurile de reducere la minimum a operaţilor manuale. incluzînd folosirea măştilor. boala Scistosomiazis. Folosirea îmbrăcămintei de protecţie necesare va fi obligatorie pentru toţi lucrătorii de pe şantier. avînd permanent la dispoziţie asistenţi medicali şi surori medicale chirurgicale cu experienţă. va fi de dorit ca acestea să fie de tipul celor cu supape de evacuare. etc. prafului. solvenţi. securitatea lucrătorilor şi crearea condiţiilor normale pentru lucrători. vibraţiilor. • Indicaţiile şi instructajul. în general. ce îl prezintă pentru sănătate malaria. disponibili pe tot parcursul Lucrărilor. antifoane pentru protecţia urechilor. • întreţinerea vehiculelor şi tehnicii deseori presupune contactul cu solvenţi. hepatita. avertismente referitor la riscul. trebuie sa fie organizata instruirea şi instructajul lor. scorpionii. Antreprenorul trebuie permanent să respecte toate cerinţele medicale şi de reglementare în muncă ale organelor publice de resort şi să organizeze puncte traumatologice în locurile uşor accesibile de la locul de muncă sau în alte locuri indicate. indicînd direcţia. febra galbenă. ce au directă relevanţă la operaţiunile de pe şantier. încălţămintei de protecţie. viermii laţi. şerpii şi insectele înţepătoare în Plan va fi expusă responsabilitatea purtată de Antreprenor pentru sănătatea. cu dotarea şi întreţinerea lor. îmbrăcămintei de protecţie. deoarece acestea se potrivesc. ochelarilor de protecţie şi mănuşilor. E bine ca în Plan să fie descris modul de reducere la minimum a contactului cu pielea. viermii intestinali. şi să pună la dispoziţie toate mijloacele de transport necesare pentru primul ajutor medical. viermii anchilostoma. în Plan mai trebuie să fie abordate şi alte pericole. şi pentru ca ei să fie conştienţi de existenţa unor măsuri de minimizare a acestor riscuri. Antreprenorul va mai trebui să asigure şi organizarea punctelor de prim ajutor. legate de modul de viaţa pe şantier. cu dotarea şi întreţinerea lor în mod adecvat pe parcursul Lucrărilor. care arfi necesare. fumului. traficului. îmbrăcăminte de protecţie şi măşti). • De fiecare dată cînd vor fi folosite măşti pentru praf. meningita. în Plan trebuie să fie descris modul de instructaj şi instruire a lucrătorilor într-o formă eventual accesibilă. ochii şi a inhalării cu solvenţi prin asigurarea îmbrăcămintei de protecţie şi aplicarea practicilor avansate de lucru. vestelor reflectorizante. dar fără a se limita în mod necesar numai la aceasta. căştilor rezistente. amibele.

016.> 1 CAPITOLUL 016. Recultivarea Toate taluzurile debleurilor şi rambleurilor. Deşeurile de petrol. pe care Antreprenorul este obligat să-l implementeze pe tot parcursul perioadei de construcţie. staţionărilor în scop de lucru. La Finalizarea Lucrărilor. conform celor descrise. Antreprenorul este avertizat despre necesitatea de respectare cu scrupulozitate a fiecărui punct în parte identificat mai jos pe tot parcursul executării proiectului şi este atenţionat asupra faptului. Observatorii vor raporta Beneficiarului şi Inginerului despre orice încălcări ale cerinţelor de mediu.3. a fost întocmit un Plan Generic de Management de Mediu (PMM). 016. carburanţi şi materiale bituminoase 43 . nu vor trebui să rămînă nicăieri în zona lucrărilor permanente sau temporare suprafeţe dezgolite. dar cu toate acestea. CONCORDANŢA CU CERINŢELE DIN PLANUL DE MANAGEMENT DE MEDIU Şl SOCIAL Conform politicilor de protecţie a mediului ale Beneficiarului şi donatorului. în zona acceselor temporare sau taberelor de staţionare. fiind reţinută din următorul certificat interimar de plată o sumă suplimentară de 100 000 Euro pînă cînd Antreprenorul nu va respecta cerinţele de mediu şi nu va rectifica orice daune aduse ca rezultat mediului. un Plan detaliat de Management de Mediu pur specific pentru şantier cu indicaţiile metodice /planurile generale. Pe rambleurile mai înalte de 3 metri recultivarea va consta din crearea unui ecran de protecţie continuu de cel puţin 1. arbuşti şi iarbă. Antreprenorul va trebui să prezinte. 016. indiferent de faptul existenţei sau inexistenţei unui articol special de plată. să întreprindă toate acţiunile necesare pentru afînarea şi aerarea pămîntului pînă la întreaga adîncime bătătorită. încît aceste operaţii de lucru să fie organizate cu stricteţe în perioada uscată a anului. Planurile de Management de Mediu trebuie să fie în conformitate cu programele de lucru/indicaţiile metodice finalizate. în baza Planului Generic de Management de Mediu. Antreprenorul trebuie să-şi programeze astfel lucrările în zona adiacentă cursurilor de apă. Nerespectarea oricăror cerinţe de mediu va fi penalizată cu 1000 EURO/ pe zi din ziua cînd Antreprenorul a primit indicaţii de remediere a încălcărilor. fără sol vegetal. Acolo unde această bătătorire e inevitabilă. Pe tot parcursul executării Lucrărilor va avea loc monitorizarea independent a mediului.2. t Mai jos sunt date cerinţele esenţiale din Planul de Management de Mediu.1. Multe din aceste cerinţe se conţin în Specificaţie.4. 016. cît şi zonele de staţionare a taberelor şi alte locuri unde se duc lucrări temporare trebuie să fie recultivate cu plante. inclusiv şi în zona taberelor. cavalierele şi gropile de împrumut. ex. Bătătorirea inutilă a pămîntului Va fi depus orice efort pentru a evita bătătorirea inutilă a pămîntului. Antreprenorul va trebui. personalul Inginerului la fel va monitoriza zilnic modul de respectare a cerinţelor de mediu. precum că toate costurile legate de respectarea cerinţelor de mediu sunt considerate a fi incluse în ratele şi preţurile cotate de Antreprenor.5 metru înălţime din arbuşti şi tufari în spatele acostamentelor neconsolidate. Contaminarea cursurilor de apă Contaminarea cursurilor de apă trebuie să fie prevenită. aprobate de Inginer. pînă a recurge la procesul de recultivare. etc.

unde au loc lucrări.10. trebuie să fie ermetic acoperite. Uzinele de asfalt trebuie să fie dotate cu filtre pentru praf. Praful Drumurile neasfaltate trebuie să fie udate în mod regulat. carburanţi şi materiale bituminoase trebuie să fie evacuate doar într-un mod aprobat de autorităţile responsabile de mediu. care transportă material din fracţii mici. 016. care ar putea fi afectată. 016. Pe tot parcursul exploatării lucrărilor temporare. gropi de împrumut.) vor fi executate doar cu aprobarea autorităţilor competente din teritoriu. dacă Inginerul consideră că o localitate. înainte de perturbarea terenului. vor fi obţinute toate avizele necesare pentru lucrările de construcţie temporare şi permanente. 016. în nici într-un caz. 016.8. Staţionarea în tabere. bariere de protecţie a zonelor de importanţă critică (şcolile. evacuarea deşeurilor din locurile de staţionare Lucrările temporare ale Antreprenorului (tabere. Barierele contra zgomotului Antreprenorul va folosi. prezentînd copii Inginerului. 016. care să asigure mereu o suprafaţă umedă în timp ce drumul este exploatat de mijloacele de transport de construcţie. cariere. Deşeurile de petrol.) contra efectelor zgomotului mare produs de tehnică.11. pentru a reduce praful cauzat de mijloacele de transport de construcţie. în orele de muncă de la 08:00 pînă la 18:00 şi numai în zilele normale de lucru. pentru a nu admite emisii decît cele ce se încadrează în toleranţele publicate de producător. etc. care generează un nivel de zgomot mai mare de 85 dBA la o distanţă de 10 metri în condiţii normale de lucru. Acoperirea vehiculelor încărcate Toate camioanele.. care pot provoca praf. Antreprenorul va trebui să garanteze păstrarea şi evacuarea tuturor deşeurilor de orice fel numai prin mijloace aprobate. etc. spitalele.0 6. descărcate sau abandonate la întîmplare. 016. Nivelul zgomotului Tehnica care produce mare zgomot va fi folosită limitat. Vor trebui să fie asigurate facilităţi sanitare în toate locurile. toate acestea fiind aprobate de autorităţile locale şi Inginer pînă la începerea unor operaţii de construcţie.7.5. Tehnica ce produce un mare zgomot e definită ca tehnică. Restricţiile faţă de zgomot pot fi mai mici. ca să nu fie admise emisii considerabile de praf.9. drumuri pentru transportarea materialelor de construcţie. 016. Astfel de material nu trebuie să fie. se află totalmente în afara zonei de percepere a zgomotului şi dacă Inginerul e satisfăcut de măsurile de protecţie implementate. Stropirea regulată cu apă înseamnă stropirea la anumite interval. dacă există aşa indicaţii. cavaliere. Emisiile Tehnica de construcţie trebuie să fie cum se cuvine întreţinută. aşa cum sunt: folosirea dispozitivelor de protecţie auditivă şi de minimalizare a zgomotului cauzat de tehnică. etc. Deschiderea şi exploatarea carierelor şi gropilor de împrumut 44 . în special în tabere trebuie să fie asigurate toate serviciile şi să fie clar determinat locul de destinaţie pentru deşeuri.

Inspectorul desemnată. avînd o personalului rîndurile construcţie durabilă aprobate său în calitate de Inginerresponsabil de Inspector şi de autorităţile competente de Mediu. evidenţiate mai sus sau impuse de Contract se vor face. pentru determinarea periculoase concordanţei cu orice cerinţe ale Planului de Management de Mediu. Antreprenorul fapt ce trebuie este responsabil să fie reflectat de problemele legate deînMediu. acest acces va trebui să rămînă în aceeaşi măsură disponibil în timpul lucrărilor temporare. Orice astfel ca să fie evitate pagubele aduse mediului.14. că personalul său. Articol de plată Unitatea de măsură Nici o carieră. Inginerul va lua sfaturi de la observatorii de mediu. Ruteledin de contract. reieşind dintr-o Sumă Toate materialele periculoase sau potenţial periculoase (incluzînd. 016. Munca cu Ziua şi Sumele Preventive. Toate carierele. petroliere. Inspectorul fie clar definit responsabil în ce măsură vor fi de Mediu. Mediu. la mediu. timpul Lucrărilor. permanente. Securitateadin Vieţii teritoriu. Planul va cuprinde şi toate Antreprenorul va trebui să întreprindă măsurile necesare. îngrădite. rănească animale sau să practice braconajul dăunător pentru faună sau să distrugă fără necesitate fauna. păstrate Securitatea unele îngrădiri Vieţii şi Sănătăţii permanente (dacă e cazul) după terminarea Lucrărilor.se numai Forfetară.15. uneiInginerul înştiinţînd construcţii noi la despre momentul persoana preluării. să pregătească Şedinţele publice un plan de lucru amplu. 016. Suma Tot restul forfetară pentrusau surplusul de respectarea materiale cerinţelor dinvaPlanul fi evacuate. Acest Inspector va fi împuternicit de a 016. Tăierea copacilor Antreprenorul va trebui să întreprindă întotdeauna acţiunile necesare pentru a reduce la minimum distrugerea copacilor şi vegetaţiei. vîneze. ciment) vor fi depozitate în locuri special amenajate sau încăperi cu protecţia Achitarea deplină împotriva oricăror efecte de scurgere şi revărsări. El va trebui să fie sigur. în mod disponibil în timpul orelor de muncă pentru a răspunde la întrebări şi a reacţiona la plîngerile cuvenit. primi indicaţii din partea Inginerului pe probleme legate de mediu. pentru a nu admite pătrundere pe teritoriu a persoanelor neautorizate în din partea publicului în legătură cu operaţiile de lucru. acces în calcul nu vor fi luate Denumirile Generale. precum a fost pînă la executarea acestor 45 .17. groapă devaîmprumut iar Antreprenorul trebui săsau cavalier fie sigur de nu vor lucru. gropilor de Securitatea împrumut Vieţii şi a cavalierelor. de securitatea vieţii Habitatele nedorite şi sănătăţii personalului pe şantier şi de securitatea operaţiilor pe şantier. incluzînd detalii despre nivelarea cu publice. bituminoase. acest fi deschise fără acordul organizînd lucrărilepreventiv ca să nual Inginerului. care să fie solului vegetal şi recultivare. etc. Măsurările Materiale 016. în cazul unor repetate măsuri inadecvate la acest compartiment pe Toate rutele de acces spre zonele temporar ocupate de Antreprenor vor fi astfel direcţionate. acest domeniu. vor soluţionînd problem de aşa natură pe şantiere şi va cunoaşte toate regulamentele şi fi fi considerate că fac parte din costurile de exploatare a unor astfel de facilităţi şi vor suportatereferitoare legislaţia de Antreprenor. acestea vor fi de va desemna o aşa natură o persoană şi de un aşadin responsabilă tip. Inginerul va putea respectiv reduce suma achitată lunar.Nr. înainte de aprobarea unor astfel de rute. creeze înainte de solicitarea unui aviz oficial pentru orice astfel de zonă.16. la acestea: materiale combustibile. dar nu limitîndu. de aşternere a lucrări. gropile de împrumut şi cavalierele vor fi. lucrărilor finalizate pe parcursul lunii comparativ cu valoarea totală a lucrărilor 016. va trebui 016. 016.Măsurarea apa stătătoare sau stagnantă). ucidă. drenaj. lucrări. planurile de lucru Vieţii Securitatea şi de şi restabilire Sănătăţiia teritoriului. inclusive organizînd şedinţe detaliile pentru măsurile de restabilire a teritoriului.12. parcursul construcţiei. folosind procedee de Management aprobate de Mediu achitatăde a nu proporţional lunar provoca urmări negative pentru cu valoarea mediu. pentru a informa publicul despre amploarea lucrărilor şi programul propus de grederul şi profilare. a fi create. Dacă va fi de cuviinţă. Astfel de rute vor fi aprobate de Inginer. Accesul la curţile private Pe tot parcursul executării Lucrărilor va trebui să fie respectat accesul la curţile existente a oamenilor cu ieşire la drumul principal din cadrul proiectului.13. despre măsurile de prevenire a sedimentărilor. Va fi examinat şi controlat vectorul ecologic în toate zonele de lucru şi nu va fi admisă crearea habitatelor nedorite (ex. Antreprenorul incomodităţi. adîncimii/înălţimii propuse şi consecutivităţii ordinii de lucru. peste Dacăau tot unde îngrădirile vor fiAntreprenorul loc lucrări.18. şi avînd aspectul Sănătăţii. cu stabilirea locului. Costurile pentru îngrădirea responsabil de carierelor. Vînătoarea. Antreprenorul va interzice personalului său să pescuiască.19. şi Sănătăţii fie că vacufi experienţă va fi o persoană permanentăînsau temporară. înainte de de scăderi din sume nu vor mai putea fi recuperate înapoi mai tîrziu. nu va întreprinde nici o dată acţiuni neautorizate de tăiere sau doborîre a copacilor. El va trebui să asigure cel puţin un membru din rîndurile personalului său. Acolo unde există acces la curţile oamenilor. zonei. securitatea vieţii şi sănătăţii. în avizele obţinute din partea autorităţilor competente din teritoriu trebuie să 016.

01601 Respectarea cerinţelor din Planul de Management de sumă forfetară Mediu Lump-sum Compliance with Environmental Management Plan Requirements .

quality control and acceptance. Executarea.03-01-95 Căile Ferate cu Ecartamentul 1520mm 7 CP D.04-2007 Determinarea Caracteristicilor Hidrologice de Bază prin metoda de calcul 6 NCM D. NCM A.02-2009 CI! Design of Embankments for 1520mm Gauge Railways 32.01. Rules of execution.D.03.03.01.04-05-95 Daylighting and Artificial Lighting Iluminatul natural şi artificial 3 NCM F 01. Reguli de execuţie. beton armat şi beton precomprimat.04. 1.01-2006 1520mm Gauge Railways MCH 3. reinforced concrete and prestressed 2007 concrete. controlul calităţii şi recepţia 5 SNiP 2. controlul calităţii şi recepţia terenurilor de fundare şi a fundaţiilor 4 NCM F 02.03.06. 2 NCM C.14-83 Determination of Basic Design Hydrologic Characteristics by Replaced by CP calculation method D. General data. Date Generale.03-02 2002) against dangerous geological processes. Lista standardelor încorporate ca referinţe ANEXA LA CERINŢELE GENERALE.01-2009 1520mm Gauge Railways CTH 14-01-95 Căile Ferate cu Ecartamentul 1520mm 8 CP. Performance. SPECIFICAŢII No. Type of Standard/ Title Definition / Tipul normativului N Denumirea titlului r. buildings and constructions 1 (MCH 2.03. Protecţia tehnică a teritoriului. Elemente prefabricate de beton. clădirilor şi construcţiilor contra proceselor geologice periculoase.01-2006 Technical protection of the territory. Precast concrete elements.104-98 Proiectarea Terasamentelor Căilor Ferate cu Ecartamentul 1520mm 46 47 . quality control and acceptance of subgrades and 2009 foundations.

04.01.03-84* Bridges and culverts (Design standards) Poduri si podeţe (Norme de proiectare) 14 SNiP 3. Este înlocuit capitolul 2 cu NCM F.02.03-2005 "Executarea.03-84 Survey and setting out works in construction Lucrări topo-geodezice în construcţie SNIP 3.01.03 . Hotărîrea nr.02.03. Chapter 2 replaced by NCM F. 17 SNIP 3. 22 Regulations) Poduri si podeţe (Prescripţii la efectuarea lucrărilor şi recepţia lor) . (CP E.04.01-87 Performance Rules.03-2005. 15 SNIP 3.06.02. Prevederi generale.01-87 Bearing and Fencing Structures.05.02.285 Recepţia lucrărilor finalizate.06. 9 SNiP 2.02.02-85* Highways (Design standards) Drumuri ( Norme de proiectare) 13 SNiP 2.03 . Applicable 16 Decision No.03.01. controlul calităţii si recepţia Lucrărilor din beton şi beton armat monolit”. General Provisions. Quality Control and Acceptance of Subgrades Replaced by and Foundations NCMF.285 în vigoare. Drumuri auto (Prescripţii referitor la efectuarea şi recepţia lucrărilor) SNiP 3.04-87 Acceptance of Completed Works.03-2005 Elemente portante şi de împrejmuire.03-85 Flighways (Performance and Acceptance of Construction Works).01-85* Organization of construction operations Organizarea activităţii de construcţie. Chapter 7 replaced by NCM F. C PE.06-85 Electrical devices Dispozitive electrice 21 SNiP 3. capitolul 7 este înlocuit cu NCM F.01.02.03-85 Pile foundations Fundaţii din piloţi 11 SNiP 2.04 -91 Bridges and culverts (Construction and acceptance of works.04.02-85* Foundations of Water Retaining Structures.03.03-2004 “Executarea şi recepţia Lucrărilor de zidărie" 19 SNiP 3.-2009 Reguli de execuţie.05.85 Protection of Structures and Facilities against Corrosion Protecţia construcţiilor şi facilităţilor împotriva coroziunii.05. Controlul calităţii şi recepţia terenurilor de fundare şi fundaţiilor 18 SNIP 3.03.03-2005) Protecţia construcţiilor contra coroziunii 12 SNiP 2. Fundaţii hidrotehnice 10 SNiP 2.2005 20 SNiP 3.11 -85* Protection of Structures against Corrosion.

90 Paved Roads with Anti-skidding Surfaces.23 SNiP 3.3.03. Construction and Backfill of RC and Concrete Culverts.88 Road Repair and Maintenance. 31 VSN 32 .81 Waterproofing to Road. (Supliment) Instrucţiuni privind organizarea circulaţiei rutiere în timpul lucrărilor de construcţie a drumurilor.35to 3. Technical standards. străzi şi căile ferate. Instructions. reparaţie şi exploatare a drumurilor auto 30 VSN 24 . Instructions. Technical Standards. construcţia şi astuparea podeţelor din beton şi beton armat 36 VSN 86 .51 of SNiP is applied Lucrări de construcţie în zona seismică NCM F. Reguli de inspectare şi testare 24 SNiP 11-7-81 *(for Construction in Seismic Areas cl. Inspection and Testing Rules Poduri şi podeţe. Norme metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării lucrărilor pe drumurile publice şi/sau securităţii pe aceste sectoare de drum 33 Norme Method Rules of Traffic Closure and Restrictions and Road Safety metodologice during Roadworks on Public Roads Norme metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării lucrărilor pe drumurile publice şi/sau securităţii pe aceste sectoare de drum 34 VSN 38 .07-86 Bridges and Culverts. 32 VSN 37 . Normele tehnice de reparaţie şi întreţinere a drumurilor auto.83 Designing and Mounting of Rubber Bearing Pads. Repair and Maintainance. Instrucţiuni privind hidroizolarea elementelor podurilor şi podeţelor de pe drumurile auto. Instructions Instrucţiuni referitor la fabricarea. Normele tehnice de executare a îmbrăcămintei rutiere cu o suprafaţă anti-derapantă 35 VSN 81 -80 Manufacturing. Instructions Instrucţiuni de protecţie a mediului în timpul lucrărilor de construcţie. Street and Railway Bridges and Culverts.02- 2005) 25 SNiP III-4-80* Construction Safety Tehnica securităţii în construcţii 26 SNiP 111-18-75 Steel Structures Construcţii din metal 27 PUE Electrical Rules (7th revised issue) Normativ pentru instalaţii electrice (redacţia 7) 28 PTE Technical Operation of Electrical Installations Exploatarea tehnică a instalaţiilor electrice 29 VSN 8-89 Environmental Protection during Road Construction.06.84 Traffic Management and Safety during Roadworks. Instructions .

Metode de determinare a consistenţei normale. Specifications. Technical Requirements and Designation Acoperirea cu lac si vopsea. Metode de determinare a conţinutului de cloruri 50 GOST 4389 . General Provisions. Method for Determination of Standard Consistency. Tipuri. pc E 2-1 -45 Mechanized and Manual Earthwarks. Grades.3-76* Cements.1 -76* Cements.4-81 Cements. Cimenturi. Ordinary Carbon Steel. Instructions Construcţia îmbrăcămintei rutiere din beton cu ciment. Proiectarea îmbrăcămintei rutiere suple. .90 Sheet and Strip Brass. Technical Conditions. Tablă şi benzi din alamă.74* Lacquer and Paint Coatings. Metode de determinare a fineţei de măcinare 45 GOST 310. Methods for Determination of Sulphate content Apa potabilă.82* Hot-rolled Steel for Reinforced Concrete Structures.72 Drinking water. Prevederi Generale 44 GOST 310. Cerinţe tehnice 52 GOST 5781 . Instrucţiuni 38 ODN 218. Plase de oţel ordinare. Metode de determinare a rezistenţei la încovoiere şi compresiune 47 GOST 380-94. Cerinţe tehnice 49 GOST 4245 . Test Methods. Lucrări de terasamente mecanizate şi manuale 40 ENiR.032 . GOST 380-2005 Oţel-carbon obişnuit. Instrucţiuni privind proiectarea şi montarea aparatelor de reazem din polimeri la poduri 37 VSN 139-80 Construction of Cement Concrete Pavements. Cimenturi. Metode de testare. Methods for Determination of Flexural and Compressive Strength. Method of Coarseness Determination Cimenturi. Cimenturi. of Setting Time and of Soundness of Cement. 42 GOST 82-70* Universal hot-rolled steel wide strips Laminarea universală a benzilor late de oţel la temperaturi înalte 43 GOST 310. Technical conditions.046-01 Designing of Flexible Road Pavements. Methods for Determination of Chloride Content Apa potabilă. Instrucţiuni 39 ENiR.72 Drinking water. Instructions. Marca de oţel 48 GOST 931 .2-76* Cements. prizei şi schimbării uniforme a volumului 46 GOST 310. Cerinţe tehnice şi destinaţia. Metode de determinare a conţinutului de sulfaţi 51 GOST 5336-80* Single Bar Steel Meshes. pcE18-24 Revegetation Lucrări de înverzire 41 GOST 9. Types.

61 SM STB Man-made Bumps on Roads and Streets. 53 GOST 5802 .94 Ready-mixed concrete. Technical Requirements Amestecuri gata de beton. prundiş concasat şi prundiş pentru lucrările de construcţie. deşeuri industriale pentru lucrările de construcţie. Cerinţe tehnice.93* Crushed Stone and Gravel from Dense Rocks for Construction. Industrial Wastes for Construction. Piatra spartă dintr-o rocă naturală. Cerinţe tehnice 65 GOST 9812-74* Waterproofing Bitumen. deşeuri industriale pentru lucrările de construcţie. Test methods. Cerinţe tehnice şi reguli de aplicare 62 GOST 8269. Industrial Wastes for Construction.87* Crushed Aggregates of Natural Rock. Specificaţiilor 57 GOST 7473 . Metode de testare 60 GOST 8269.0-97* Crushed Dense Aggregates and Gravei of Natural Rock. Technical Requirements Piatra concasată şi prundiş dintr-o rocă densă de munte pentru construcţie. Metode fizico-mecanice de testare. Crushed-Gravel Aggregates and Gravel for Construction Works. Metode de testare 54 GOST 6665-91 Concrete and Reinforced Concrete Kerbs. Testing Methods. Technical Requirements Sîrma din oţel cu conţinut redus de carbon întinsă la temperaturi joase. Metode de testare 64 GOST 8736 -93* Sand for Construction. Technical Requirements Nisip pentru lucrări de construcţie. Aliaje cu un conţinut scăzut de elemente de aliere pentru construcţiile podurilor. Methods of Chemical Analysis Piatra concasată şi prundiş dintr-o rocă densă de munte. Cerinţe tehnice 58 GOST 8267 . Specificaţii tehnice.86 Construction Mortars.88* Sand for Construction. Metode de testare prin analiza chimică 63 GOST 8735 . Condiţii tehnice 56 GOST 6713-91 Low-alloyed Structural Rolled Stock for Bridge Building. 59 GOST 8269 . Nisip pentru lucrări de construcţie. Technical Requirements I . Specifications. Specificaţii tehnice 55 GOST 6727-80* Cold-drawn Low-carbon Steel Wire for Reinforced Concrete. Oţel laminat la temperaturi înalte pentru armarea construcţiilor din beton armat. Piatra concasată şi prundiş dintr-o rocă densă de munte. Borduri din beton şi beton armat.1-97 Crushed Dense Aggregates and Gravei of Natural Rock. Mortare de construcţii. 1538:2009 Application Rules Denivelări artificiale pe drumurile şi străzile auto. Test Methods. Specifications. Physical-mechanical testing methods. Technical Requirements.

Cerinţe tehnice 66 GOST 9825 -73* Paint Materials. Metode de determinare a rezistentei la îngheţ- dezgheţ 68 GOST 10178-85* Portland Cement and Portland Blast Furnace Slag Cement. Noţiuni. transportarea şi păstrarea probelor. Sample Handling and Storage. Metodele de testare 71 GOST 10704-91 Electrically-welded Steel Line-weld Pipes. General Technical Requirements (Modificarea nr . Penetration Testing Method. Amestecuri de beton. Water Absorption.4-78 and Water Resistance Testing Methods .0-78 to Concretes. 96: 2012 Soluri. Materialele de vopsire. Bitumul petrolier. Technical Requirements Bitumul tăiat pentru Drumuri. Metode de determinare a rezistenţei şi rezistenţei la deformare 78 SR EN 1463-1 Road Marking Products. definiţii şi destinaţia 67 GOST 10060. Prelevarea probelor. Metode de determinare a rezistenţei în baza probelor de control 70 GOST 10181-2000 Concrete Mixtures. Moisture Content. Frost Resistance. Soils. Butoane reflectorizante 79 GOST 12536-79 Soils. Cerinţe tehnice 76 GOST 12071 -2000 Soils. Sampling. Bitumul petrolier pentru hidroizolare.3) Replaced by SM GOST R 52290:2009 Indicatoare rutiere. Metode de determinare a penetraţiei 74 GOST 11503-74* Petroleum Bitumen. Viscosity Testing Method. Soluri. Technical Requirements Ciment Portland şi ciment Portland cu adaos de zgură produs în furnale (Cerinţe tehnice ) 69 GOST 10180-90 Concretes. Density. Definitions and Designation. Soluri. Bitumul petrolier. Strength and Shear Strength Laboratory Testing Methods. Porosity 80 12730. Test Methods.0-95 Types of Concrete. Test Method. ambalarea. Sortiment 72 GOST 10807-78* Road Signs. Cerinţe tehnice generale 73 GOST 11501 -78* Petroleum Bitumen. 77 SM GOST 12248. Road Studs Produse pentru marcajul rutier. Laboratory Grading Analysis Method. Metode de determinare a viscozităţii 75 GOST 11955-82* Cutback Road Bitumen. Terms. Methods for Strength Determination Tipuri de beton. Range of Products Ţevi de oţel electric sudate pe o linie dreaptă. Metode de determinare în laborator a compoziţiei granulometrice GOST 12730. Tipuri de beton.

Soluri. Soils. Cerinţe tehnice 90 GOST 20522 . Cerinţe tehnice 86 GOST 18105-86* Concretes. Tipuri. Technical Requirements. Reguli de control a rezistenţei betonului 87 GOST 18164 -72 Drinking Water. 89 GOST 18659-81 Road Bitumen Emulsions. Traffic Lights.96 Soils. Metode de determinare a impermeabilităţii 82 GOST 13508-74* Road Marking Marcaj rutier 83 GOST 14098-91 Welded Joints of Reinforcements and Inserts for Reinforced Concrete Structures. Tipuri de beton. Application. Water Resistance Testing Methods. Emulsii bituminoase pentru drumuri. Classification Soluri. Metode de laborator de determinare a densităţii maximale 93 GOST 23279 . Specificaţii tehnice 85 GOST 16557-78 Filler for Asfaltic-concrete Mixtures. .5-84* Concretes. Replaced by Parapets and Marker Posts. Metode de prelucrare statistică a rezultatelor testărilor 91 GOST 22245 -90* Viscous Petroleum Road Bitumens. structura şi dimensiuni 84 GOST 15836 -79 Bituminen-Rubber Insulating Mastic. Types. absorbţiei de apă. Apa potabilă. Specificaţii tehnice 92 SM GOST 22733 . umidităţii.85 Welded Reinforcing Meshes for Reinforced Concrete Structures and Units. Structure and Dimensions. Specificaţii. Cerinţe generale tehnice 93A GOST 25100 -95 Soils. Laboratory Method for Determination of Maximum Density 2009 Soluri. Marking. Specifications Bitumul vîscos pentru drumuri. Metoda de determinare a conţinutului de particule solide 88 GOST 18599-2001* Polythene pressure pipes. Clasificare 94 GOST 23457-86* Traffic Control Devices: Road Signs. Method for Determination of Total Solids Content. Tipuri de beton. Methods for Statistical Processîng of Test Results. Specifications Mastic bituminos cu cauciuc izolant. Technical Requirements Filer pentru beton asfaltic. Rules for the Strength Control Tipuri de beton. General Specifications Plase din armaturi sudate pentru construcţii şi elemente din beton armat. Specifications Ţevi de presiune din polietilenă. Sudarea armaturilor şi a elementelor înglobate pentru construcţiile de beton armat. Cerinţe generale pentru metodele de determinare a densităţii. porozităţii şi impermeabilitate 81 GOST 12730.

Specificaţii 10 GOST 23732 .nisip pentru îmbrăcăminte şi straturi de bază ale autostrăzilor şi aerodromurilor. 97 SM STB 1115-2008 Asfalt concrete mixtures for road and aerodromes and asfalt concrete. Treated with Inorganic Binders for Road and Aerodrome Construction. Specifications. 3 Clasificarea betonului. Specificaţii 10 GOST 25584 . GOST R 52289.79 Water for Concrete and Mortars. 10 GOST 25328 . parapete. 52289:2009 Reguli de aplicare. prelucrate cu lianţi anorganici pentru construcţia drumurilor si aerodromurilor. Bitumuri rutiere modificate. Specifications. 95 Asfaltic Concrete Mixtures for Roads and Aerodromes and Asfaltic Concrete. Condiţii tehnice 10 GOST 26633-91* Heavy-weight and Fine-grained Concretes. Technical Specifications SM GOST 25607:2010 Amestecuri de piatră concasată . Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri şi aerodromuri şi cerinţe tehnice pentru betonul asfaltic 98 SM STB 1220-2008 Modified Road Bitumens. Metode de determinare în laborator a coeficientului de filtrare 10 GOST25607 . Specifications L . Bitumuri de petrol pentru stratul superior al îmbrăcămintei rutiere. Specifications. Methods of testing. 1 Apa pentru beton şi mortar. marcajul rutier.82 Building Mortar Cement. semafoare. Condiţii tehnice 96 SM STB 1062-2008 Oil bitumens for road pavement Wearing course. Specifications. Cerinţe tehnice generale.2009 Crushed Stone-Gravel-Sand Mixtures for Road and Aerodrome 6 Pavements and Subbases. Specifications Amestecuri de piatră concasată-prundiş-nisip şi soluri.90* Soils. Specifications. Swelling and Shrinking Laboratory Testing Methods 2 Soluri. Specificaţii 100 GOST 23558 . Mijloace tehnice de organizare a circulaţiei rutiere: indicatoare 2004 SM GOSTR rutiere. Specificaţii 99 SM STB 1311 -2008 Cubical Crushed Stone from Dense Mountain Rocks. SM STB 1033. borne de semnalizare.94* Crushed Stone-Gravel-Sand Mixtures and Soils. Filtration Factor Laboratory Testing Method 5 Soluri. Metode de determinare în laborator a caracteristicilor de gonflare şi contracţie 10 GOST 25192-82* Concrete Classification and General Technical Requirements.2008 SE REPETA 140 Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri si aerodromuri si beton asfaltic. 4 Ciment pentru mortar de construcţii. Specifications. Specificaţii 10 GOST 24143-80 Soils. Condiţii tehnice. Piatra spartă de formă cubică dintr-o rocă densă de munte.pietriş .

7 Beton greu cu granulaţie măruntă. Reguli de aplicare. Accesorii. Cerinţe pentru starea de exploatare. 11 GOST 9238-83 Construction and Rolling Stock Clearance Diagrams for Railways of 3 1521 (1524) mm gauge Diagrame cu dimensiunile de apropiere între liniile căilor ferate cu ecartament de 1521(1524) 114 SM GOST P 50597. Requirements for Admissible Maintenance 2009 Condition under Moldova Road Traffic Safety Requirements Drumuri şi străzi auto. Mijloace tehnice de organizare a circulaţiei rutiere: indicatoare rutiere. Specificaţii tehnice 118 GOST 25459-82 R/C Posts for Road Signs. Specificaţii tehnice 116 Traffic Control Devices. Parapets 2 52289:2009 and Marker Posts. General technical requirements. Roads and Streets. Cerinţe tehnice generale 117 GOST 25458-82 Wooden (timber) Posts for Road Signs. General Technical Requirements GOST P 52607- 2006 Mijloace tehnice pentru organizarea circulaţiei rutiere. Specifications 8 GOST 26804 -86 Parapete metalice de siguranţă. admisibilă conform condiţiilor de asigurare a securităţii traficului rutier pe teritoriul Republicii Moldova 115 GOST 26804-86 Metal Road Safety Barriers. Specificaţii tehnice.Furniture Elements. Condiţii tehnice generale 11 SM GOST R Traffic Control Devices: Road Signs. Tipuri si parametri de baza. 10 GOST 28013-98* Mortar Types. 9 Tipuri de mortar. Specifications. Stîlpi de beton armat pentru montarea indicatoarelor rutiere. parapete. Parapete de siguranţă pentru vehicule. Roadside Barriers. Specifications. Marking. General Technical Conditions. Application. Technical Requirements Parapete metalice de siguranţă. Specifications Stîlpi de lemn pentru montarea indicatoarelor rutiere. Types and basic parameters. Traffic Lights. Borduri din beton şi beton armat. Specificaţii tehnice . semafoare. Cerinţe generale GOST R 52766- 2007 120 GOST 6665-91 Concrete and R/C Kerbs. General 52575:2011 Requirements 119 Vopsele pentru marcajul rutier. Cerinţe tehnice generale 11 GOST 30055-93* Polymeric and Combined Ropes. marcajul rutier. Specificaţii SM GOST R Paint Materials for Road Marking. Specificaţii tehnice 10 Metal Road Safety Barriers. Specifications 0 Odgoane din materiale polimerice şi odgoane combinate. SM GOST R51256:2009 Marcajul rutier. Specificaţii 111 GOST R 51256-99 Road marking. borne de semnalizare.

Reguli de aplicare pe teritoriul Moldovei 124 SM GOST R Road Signs.3. General Technical 51256:2009 Requirements Applied in Moldova Marcaj rutier.06-85 Nature protection. Determination of Standard Requrements 6 for Topsoil Removal during Earthworks Protecţia naturii. Methods for Statistical Processing of Data in Determination 8 and Control of Machine Emitted Noise Level Zgomotul. Measurement of Roughness. General Technical Requirements. Metode de măsurare a planeităţii ale suprafeţei fundaţiilor şi îmbrăcămintei rutiere 12 GOST 17. produs de mijloacele tehnice 12 GOST 27436-87 External Noise of Motorized Vehicles. Types and Main Characteristics. 5 Method for Base Courses and Pavements. Testing Methods. SM GOST R 52290:2009 applied GOST R 52290:2004 în Moldova ndicatoare rutiere. Nivelul admisibil şi metode de măsurare 13 SP MD 93-16-001. Cerinţe tehnice generale. Traffic flows. Metode de testare . Fluxul de transport. Cerinţele de determinare a normelor de decopertare a staturilor fertile în timpul lucrărilor de terasament 12 GOST 20444-85 Noise. General Technical 50971:2009 Requirements Applied in Moldova Reflectoare de lumină pentru circulaţia rutieră. Drumuri auto şi aerodromuri. Tipuri şi parametri de bază. Reguli de aplicare pe teritoriul Moldovei 123 SM GOST R Traffic Control Devices. Roadways. Condiţii tehnice generale.121 SM GOST R Road Marking. Indicatoare kilometrice PROFESIONAL 13 GOST 12801-98 Materials on the Basis of Organic Binders for Road and Aerodrome 1 Construction.5. Kilometer posts 0 95 STANDARD Lucrări de drumuri. Methods of Noise Characteristic Measurement 7 Zgomotul. Replaced instead of 52290:2009 GOST P 52290-2004 apllied in RF. GOST P 52290-2004 înlocuit cu SM GOST R 52290:2009 pe teritoriul Moldovei 12 GOST 30412-96 Automobile Roads and Aerodromes. Soluri. Permissible Level and 9 Methods of Measurement Zgomotul exterior produs de mijloacele tehnice auto. General Technical Requirements Applied in 50970:2009 Moldova. Materiale în baza lianţilor organici pentru construcţia drumurilor şi aerodromurilor. Metode de măsurare a caracteristicilor zgomotului 12 GOST 27408-87 Noise. Cerinţe tehnice generale pe teritoriul Moldovei 122 SM GOST R Road Marker Posts. Borne de dirijare a circulaţiei rutiere. Lands. Metode statistice de prelucrare a datelor pentru determinarea şi controlului nivelului de zgomot. Road Reflectors. Cerinţe tehnice generale.

Types Electrozi acoperiţi din oţel de construcţie termorezistent pentru sudarea manuală cu arc electric. General Specifications 7 . Range of Dimensions 13 GOST 2591-88 Square Hot-rolled Steel Bars. Specifications. Specificaţii 14 GOST 10923-93* Ruberoid. Specifications 4 Şaibe. elemente constructive şi dimensiuni 13 GOST 5915-70* Hexagonal Nuts. Tipuri de bază. Assortment 8 Ţevi din oţel cu secţiune pătrată. Metodele de determinare a rezistenţei prin testarea probelor din construcţii 14 GOST 30547-97 Roofing and Waterproofing Materials in Rolls. Construction and Dimensions 5 Piuliţe hexagonale. marca produsului B. Dimensions 2 Platbandă de oţel laminat la temperaturi. Specificaţii 14 GOST 28012-89 Removable Mobile Scaffoldings. Sortiment 13 GOST 8639-82* Square Steel Pipes. Sortiment 2591-2006 13 GOST 5264-80* Manual Arc Welding. Sortiment 13 GOST 8734-75* Seamless Cold-deformed Steel Tubes. Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri si aerodromuri si beton asfaltic. Method of Determination of Strength Testing the Samples 6 from Structures Betoane. Welding Joints.13 GOST 103-2006 Hot-rolled Steel Strips. Range of Dimensions 3 Replaced by GOST Bare din oţel cu secţiune pătrată laminate la temperaturi. Basic Types. fără îmbinări sudate. Structura şi dimensiunile __ 13 GOST 8239-89 Steel Hot-rolled I-beams 6 Grinzi cu secţiunea I din oţel laminat la temperaturi 13 GOST 8509-93 Hot-rolled Steel Equal-leg Angles. Specifications 2 Răşini epoxidice neîntărite. Assortment 7 Corniere din oţel cu aripi egale laminat la cald. Product Grade B. Sortiment 14 GOST 9128-2009 Asfaltic Concrete Mixtures for Roads and Aerodromes and Asfaltic 0 SMSTB 1033:2008 Concrete. Tipuri 14 GOST 10587-93 Uncured Epoxy Resins. Specifications 3 Ruberoid. Specificaţii 14 GOST 11371-78* Washers. Design Elements 4 and Dimensions Arc de sudură manual. îmbinarea rosturilor prin sudare. Condiţii tehnice 14 GOST 9467-75* Metal Coated Electrodes for Manual Arc Welding of Structural and 1 Heat-resistant Steels. Condiţii tehnice 14 GOST 28570-90 Concretes. Assortment 9 Ţevi din oţel deformate la rece. Specifications 5 Schele mobile şi demontabile.

27. 9 GOST 6713-91 Specifications. Construcţia şi dimensiunile 152 ODMD 27.06. Specifications Elemente din beton armat pentru podeţe tubulare şi podeţe cadru folosite la căile ferate şi drumuri auto. Road and Bridge Metal Barriers. Specificaţiilor 150 OST 35. Design and Installation of Neoprene Bearings for Bridges 00149334-2003 Ghid de proiectare şi instalare a aparatelor de reazem din neopren pentru poduri 157 TU 5210-001.27. Waterproofing Layer Using a Bituminous Coated Fiber Glass Mat 76 Strat izolant din fibre de sticlă prelucrate cu bitum 156 TU 2539-008.09-7.500. Design and Dimensions.1-1. Specificaţii generale 14 GOST 8240-97 Hot-rolled Steel Channels.2002 Recommendations for Cold Recycling Method of Asfalt from Flexible Pavements Used for Road Rehabilitation Recomandări referitor la metoda de reciclare la rece a asfaltului din îmbrăcămintea suplă folosită la reabilitarea drumurilor 153 “Method Statements for Road Subbase Construction of Lean Concrete SOIUZDORNII/Moscow 2003 ODMD 2003 “Indicaţii metodologice referitor la construcţia fundaţiilor sistemului rutier din beton "slab"" SOIUZDORNII/Moscova 2003 154 Membrane Waterproofing Layer TU 400-1-51-75 Strat izolant 155 TU 400-1/55-16. Assortment 8 Profil U de oţel laminat la temperaturi.0-85 Reinforced Concrete Units for Box and Pipe Culverts Used for Railways and Roadways. Specificaţii 151 OST 35 . Specifications 25432924-2008 Parapet metalic pentru drumuri şi poduri de tip barieră. Sortiment 14 Low-alloyed Structural Rolled Stock for Bridge Building. Materiale pentru acoperişuri şi hidroizolare în rulouri. Specificaţii 158 TU 14-4-1731-2007 Dowel-nails with Washers Dibluri-cuie pentru montare 159 Standard design Drainage Structures for Runoffs 503. Elemente din beton armat pentru podeţe cadru folosite la drumuri auto şi căi ferate.2 .84 Construcţii pentru evacuarea apelor de pe drumurile auto 160 Standard design R/C Piles of Solid Rectangular Section for Bridge Piers series 3.85 Reinforced Concrete Units for Box Culverts Under Railways and Roadways. Aliaje cu un conţinut scăzut de elemente de aliere pentru construcţiile podurilor.93 Piloţi din beton armat cu secţiune plină dreptunghiulară pentru pilele podurilor .

0 m pe Piloţi 171 Standard design Reinforced Concrete Pile Infrastructure for Road Bridges with Spans Series 3.501-129 Railway Underpasses Aparate de reazem pentru suprastructuri din beton armat cu lungimea de la 4. Pile-coloane.0 pînă la 34.2m pentru poduri de cale ferată 164 Standard design Precast R/C Beams of 2. Elemente de fier.1- Elemente prefabricate din beton armat pentru sisteme de evacuare a 66 apei de pe drumurile auto 170 Standard design 6m and 9m Span Bridges of RC Precast Elements on Piles Series 3.m Infrastructuri cu piloţi din beton armat pentru poduri cu deschideri de pînă la 24.501-150 0 to 2.1-79 to 24.Om . Redacţia 3.161 Standard design Precast.6m Length for Railway series 3.501. Metal Elements.0 si 9.503-29 Poduri din dale prefabricate din beton armat cu deschideri de 6.501-146 Underpasses.0 si 9.5m Length for Railway series 3.503. Column Piers.5m pentru poduri de cale ferată.0 m Span Bridges of Slabs on Pile Piers Series 3.6 m Length for series 3.95m to16.95 pana la 16.503. Issue 3. şi la podeţe 167 Standard design 6. As-built Drawings Grinzi prefabricate din beton armat cu lungimea de la 2. Issues series 3.2m Lengths for series 3.6m pentru poduri de cale ferată 162 Standard design Precast R/C Beams of 2.503-41 Racordarea podurilor si pasajelor de sosea cu terasamentul rampei de acces 169 Reinforced Concrete Precast Elements for Drainage Systems for Standard Design Runoffs Series 3.Om and 9.0 to 34. Desene de execuţie 165 Standard design Unified Piers for Railway Underpasses of Precast Elements.5m pentru poduri de cale ferată 163 Standard design Bearings for R/C superstructures of 4.6m to 27. Design Materials Pile unificate pentru poduri de cale ferată cu utilizarea elementelor prefabricate. Materiale pentru proiectare 166 Standard design Slope and Wateway Concrete Protection at Small.1-75 Poduri din elemente prefabricate din beton armat cu deschideri de 6.95 to 16.0 m pe pile din piloţi 168 Standard design Bridge and overpasses approaches Series 3.1-156 Sized Bridges and at Culverts Protecţia albiilor şi taluzurilor la podurile mici şi mijlocii.501-91 Railway Underpasses Grinzi prefabricate din beton armat pretensionat cu lungimea de la 16.503.95 pînă la 16.501-108 Underpasses Grinzi prefabricate din beton armat cu lungimea de la 2. pretenssioned R/C Beams of 16.and Medium- Series 3. Redacţia 0-2.5 pînă la 27.

503. 24m and 33m Length for Bridges and Overpasses Located on Public Roads. 18m.172 Standard design Superstructures on Precast Pretenssioned Reinforced Concrete l- Series 3. Concrete Bridge and Overpass Decks of 33m Length 101 Hidroizolarea părţii carosabile. străzi şi drumuri în oraşe 173 Standard design Approaches to Bridges and Overpasses Series 3. Birourile Inginerului Suprastructuri pe grinzi cu secţiunea dublu T prefabricate şi Birourile Inginerului specificate în capitolul 004 vor consta din: pretensionate din beton armat de 12. 15.00 m lungime pentru poduri şi pasaje amplasate pe drumuri publice. acoperirea rosturilor de dilataţie a suprastructurilor din beton armat cu lungimea de pînă la 33.1.1-96 Racordarea podurilor şi pasajelor cu terasamentul drumului 174 Standard design Waterproofîng to Carriageway. Expansion Joints on Reinforced Concrete Bridge and Overpass Decks of 33m Length.503. 15m. Hidroizolarea părţii carosabile. Biroul 4 un E CNJ .503.0 .1-81 Type Beams of 12m. Standard design Series 3.00 m pentru poduri şi pasaje 175 Standard design Approaches to Bridges and Overpasses Series 3.503.21.0 şi 33.1-96 Racordarea podurilor şi pasajelor cu terasamentul drumului 176 Waterproofîng to Carriageway. Urban Streets and Roads 2. Expansion Joints on Reinforced Series 3.0. 21m.0.0 . acoperirea rosturilor de dilataţie a 101 suprastructurilor din beton armat cu lungimea de pînă la 33.503.24. 18.1.00 m pentru poduri şi pasaje Denumirea Biroul din Contract Biroul din laborator Biroul 1 20 m2 Biroul 2 15 15 m2 Biroul 3 15 m2.

taburete pentru desen 1 Comod cu 8 sertare 1 Rafturi pentru desene cu braţe suspendate 1 Dulap pentru fişiere cu compartimente pentru fişiere (4 sertare) 2 Etajeră (din 5 rafturi. Antreprenorul trebuie să nu uite că mai trebuie să asigure şi alt spaţiu Ceainic electric 2 litri 1 1 suplimentar. 1. de care el ar avea nevoie pentru personalul propriu.6 m) 1 Scaune pentru sala de conferinţe 12 Planşetă de desen cu mişcare paralelă 1 Scaune . Duş 1 buc. Mobilier şi echipamente pentru biroul Inginerului Mai jos urmează lista orientativă cu denumirile necesare Sală de conferinţe 30 m* Toaleta cu Cabine de toaletă cu jet de apă 3 buc. Filtru de cafea 1 litru 1 Cratiţe 1 1 Cuier -stativ 2 2 .I 3. TOT Spaţiu de parcare a autoturismelor Parcare acoperită pentru 4 autoturisme 2 autoturisme autoturisme DENUMIRE BIROUL din BIROUL din CONTRACT LABORATOR Instalaţie de condiţionare/încălzire a aerului 5 conectat prin perete 1 Mese pentru birou cu patru sertare cu încuietoare 4 (1.3 m) cu 3 rafturi şi încuietori 2 Centrală telefonică cu 5 extensii 1 Instalare unică a telefonului cu număr aparte 1 Veselă şi tacâmuri 4 1 Ceainic electric 1 litru Pentru 15 Pentru 6 Reţineţi că facilităţile de cazare din Laborator (inclusiv parcarea persoane acoperită) sunt exclusiv persoane pentru Inginer.8 x 0. Bucătărie mică 10 5 Magazie 10 m2.8 m x 0. 1 buc.8 m x 0.3 m) 6 1 Dulap (1. 1 buc.7 m x 0. Chiuvetă 2 buc.9 m ) 2 Scaun cu spătar capitonat 12 3 Masă pentru sala de conferinţe (2. capitonat cu spătar înalt 4 1 Masă (1.6 x 1.9 m x 0.9 m) 1 Scaune rotative.

Frigider (150 litri) 3 1 Frigider (50 litri) 1 Instalaţie de condiţionare/încălzire a aerului conectat prin perete 1 1 .

1. LUCRĂRI PREGĂTITOARE T .

Lista întreagă cu toate datele pentru punctele de referinţă pe axă şi punctele de reper va fi predată Inginerului.01. lucru Descrierea lucrărilor Lucrările 30% vor fi topografice şi de achitate odată cutrasare vor fi de acceptarea în conformitate către Inginer cu SNiP 3.03-84 a Desenelor tehnice de execuţie La începutul Lucrărilor Antreprenorul va Achitarea se va face pentru următoarele articole: trebui imediat să întreprindă un complex de lucrări geodezice repetate folosind datele de bază furnizate de Inginer şi. Recepţia lucrărilor Măsurarea Lucrările geodezice şi de trasare vor fi măsurate în kilometri sau unităţi din kilometru Pregătirea Desenelor tehnice de lucru şi de execuţie va fi măsurată în kilometri sau unităţi din kilometru Achitarea Nr. de trasare vor întră în responsabilitatea Antreprenorului. 10102 Kilometru Pregătirea Desenelor tehnice de lucru (poduri) Kilometre Preparation of Construction Drawings (bridges) . Restul lucrărilor baza preţul unitar pe kilometru prevăzut în contract. în punctul lor de început. Antreprenorul va stabili clar. pentru DateleDesenelor pregătirea de bază în ceea ce tehnice depriveşte punctele-cheie lucru acceptate de trasare de Inginer se va şi cotele face în vor fi furnizate de Inginer. care apoi va servi drept bază pentru controlul cotelor orizontale şi verticale pentru Lucrările din continuare. 101. care va efectua controlul aşa cum consideră el de cuviinţă şi va aproba lista. Despre orice eroare suspectată sau incoincidenţă a datelor se va raporta imediat Inginerului.2. achitate odată cu finalizarea şi acceptarea stratului final de uzură. 70% din cost vor fi achitate odată cu acceptarea de către Inginer a Desenelor tehnice de 101. punctele de referinţă si de reper pe axă la intervale nu mai mari de 250 metri. Indiferent de aprobarea Inginerului. ci doar cele legate de schimbarea costurilor ca rezultat al modificărilor cantităţilor.1. pentru întreaga lungime a proiectului.Kilometru Lucrările geodezice si de trasare Surveying and Setting Achitarea pentru lucrările geodezice şi de trasare se va face pe măsura desfăşurării Kilometer out Works lucrărilor. generală Desenele Antreprenorultehnice este de lucru obligatşi de să execuţie efectueze toate lucrările geodezice necesare pentru executarea Achitarea Lucrărilor. Lucrările geodezice Articol de plată si Trasarea Unitate de măsură Lucrările măsurate conform indicaţiilor de mai sus şi confirmate de către Inginer vor fi plătite 10101 în funcţie de preţul unitar pe kilometru prevăzut în contract. despre care Antreprenorul va fi informat.9 [Desene tehnice sau Indicaţii întîrziate] din Condiţiile Contractului. Nu vor fi admise nici un fel de revendicări legate de întîrzieri sau extra costuri din cauza datelor de bază greşite. 20% vor fi Informaţie 101. CAPITOLUL 30% 101. dacă e cazul. plus adăugător punctele de referinţă pe axe pentru toate curbele.3. din cost vor PREGĂTIREA fi achitate odată cuŞANTIERULUI acceptarea deDE CONSTRUCŢIE către Inginer a listei cu punctele de referinţă şi punctele de reper 101. verificîndu-le. Antreprenorul va rămîne şi în continuare total responsabil de datele complete din această listă şi exactitatea lor. Această activitate trebuie să fie efectuată cu mult timp înainte de lucrările permanente de bază. tranziţie şi sfîrşit şi. 50% vor fiIntroducere achitate odată cu acceptarea de către Inginer a frezării şi stratului de egalizare în capitolul şi/ori dat sunt construcţia descriserutier unui sistem cerinţele pînă pentru lucrările în partea de susgeodezice a stratuluişi de de bază trasare din de a fi piatră efectuate de concasată gatacătre Antreprenor pentru aşternereaîn straturilor scopul executării Lucrărilor de asfalt. care va face orice corecţii necesare. deşi rămîne totalmente în vigoare Sub-clauza 1. cît şi de păstrarea în continuare a tuturor punctelor de referinţă şi de reper pînă la finalizarea Lucrărilor. în acelaşi timp.4. punctele de tangenţă în locul de intersecţie (IP-uri).

10103 Kilometru Pregătirea Desenelor tehnice de execuţie Preparation of Kilometre Record Drawings .

dacă e cazul. indicate în prezentul capitol. de scoatere a copacilor şi extragere a rădăcinilor vor fi măsurate în hectare (ha) sau metri cubi de sol vegetal decapat şi depozitat pentru refolosire sau bucăţi. pietre etc. în conformitate cu cerinţele din Capitolul 203. Gropile vor fi astupate şi compactate.06. Rădăcinile trebuie să fie îndepărtate pînă la o adâncime de cel puţin 1 metru de la cota finală a terenului sau a fundaţiei de pămînt finisate Stratul vegetal trebuie să fie amplasat separat. Stratul vegetal va fi decapat în locurile indicate de Inginer şi pînă la adîncimea la fel indicată de el. Acesta trebuie să fie păstrat cu grijă şi să nu fie amestecat cu alte materiale. argilă. astfel de lucrări vor fi executate conform acestui Capitol. Materialul nu trebuie să conţină impurităţi dăunătoare. Copacii. gunoaie. extragerea copacilor. doborîrea copacilor. cioturile pînă la o adâncime de cel puţin 1 metru de la cota finală a terenului sau a fundaţiei de pămînt finisate. Plata efectuată pentru acest articol va fi plata integrală pentru lucrările finalizate. Recepţia lucrărilor Pentru recepţia lucrărilor se va verifica. extragerea rădăcinilor şi cioturilor. Copacii vor fi scoşi doar în locurile concret indicate de Inginer. cu scoaterea arbuştilor şi tufarilor. Arderea lor se va face conform cerinţelor stipulate în Capitolul 103 de mai jos. 03. vegetaţiei şi Hectare decaparea stratului vegetal Clearing brush. Achitarea Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Inginer vor fi plătite conform preţului pe unitate prevăzut în Contract. rădăcinile. Introducere Acest capitol se referă la curăţarea terenului. într-o parte. tufarii şi alte materiale nefolositoare vor fi arse sau. 02. după caz. Plata se va face pentru următoarele articole: Nr. 102. decaparea stratului vegetal. şi în modul aprobat de Inginer. Articol de plată Unitate de măsură 10201 Defrişarea tufarilor. în locurile de extracţie a copacilor. în anumite locuri selectate de Antreprenor şi aprobate de către Inginer. decapare a stratului vegetal.05. CURĂŢAREA ŞANTIERULUI 102.1. vor fi extrase şi rădăcinile. 102. decaparea stratului vegetal. undergrowth and vegetation and removal of topsoil . Informaţie generală De fiecare dată cînd va fi necesară pentru Lucrări curăţarea terenului. Măsurarea Lucrările de curăţare a terenului.03-85 şi SNiP2. particule tari. cu alte cuvinte. CAPITOLUL 102. pentru refolosirea lui la amenajarea debleurilor şi taluzurilor rambleurilor. pe straturi nu mai mari de 20cm.02-85. lăstărişului. şi va fi utilizat în conformitate cu SNiP 3. lichidate într-un mod acceptabil pentru autorităţile locale şi Inginer. daca lucrările descrise mai sus sunt realizate în conformitate cu Desenele şi specificaţiile tehnice.

decaparea. loaded. transported and stockpiled for re-use 10203 Buc. Scoaterea copacilor şi evacuarea lor Tree clearance and disposal .stripping.10202 Decaparea stratului vegetal . încărcarea m3 şi depozitarea pentru refolosire Removal of topsoil .

evacuarea sau într-un loc de depozitare indicate de către Inginer. Articol de plată măsură 10301 Demontarea bordurilor de beton si evacuarea lor metri lineari Removal of concrete kerb and dispose . de ardere. a stîlpilor. în prezentul Materialele demolatecapitol. care pot fi restabilite. cenuşa sau materialele incomplete arse. sau pentru Achitarea deteriorate. vor fideevacuate 103. indicatoarele. însăşi materialele cît şi utilizarea lor trebuie să fie în conformitate cu prevederile în timpul recepţiei lucrărilor Capitolului va fi controlat. bordurilor. Mutarea indicatoarelor rutiere.în metri liniari. păstrate.6. plătite care vaînrepara preţurile prevăzute sauvizavi Contract schimba toatearticole.în cazulRecepţia necesităţiiLucrărilor unor materiale de umplutură. cu acordul autorităţilor locale şi cu aprobarea Plata se va face pentru unele sau toate articolele de mai jos: Inginerului. în general. Toate materialele CAPITOLUL care 103. bornelor kilometrice şi a altor nu va fi predat focului fără aprobarea explicită a Inginerului. bornelor kilometrice şi a altor Elementele restabilite fie că vor fi reutilizate în Lucrări. Aceste locuri de depozitare a deşeurilor nu vor fi folosite fără aprobarea Inginerului b) Arderea resturilor Unitate de Nr.ai sus au fost efectuate 103. Din categoria de articole refolosibile sau lichidarea reziduurilor vor face parte. Destinaţia materialelor conform Desenelor tehnice şi Specificaţilor tehnice.4. Tot materialul folosit pentru astupare va fi compactat cu ajutorul unui compactor mecanic sau vibrant. convenite cu autorităţile locale competente din teritoriu. Evacuarea materialelor Evacuarea deşeurilor de materiale se va face în acest scop. ard şi careDE LUCRĂRILE nu DEMOLARE vor mai fi refolosite pot fi lichidate prin ardere. fie că vor fi reutilizate de Beneficiar. vor fi Inginer. după cum urmează: a) Transportarea în afara şantierului Antreprenorul va fi responsabil de transportarea deşeurilor de materiale în cavaliere/zone de depozitare a deşeurilor. fără a întreprinde careva acţiuni. inclusiv şi orice beton de fixare. 02. fără a da foc la ceva. toate gropile vor fi astupate şi compactate. de acele părţile componente care se conţinşi în elementele programulde defixare. cu evacuarea lor la gropile de gunoi. O copie a acestui aviz pentru ardere şi locul de Acest capitol se referă la demontarea indicatoarelor rutiere. iar demontarea Inginerul va indica Destinaţia în parte pentru fiecare element sau grup de elemente. în straturi nu mai mari de 20 cm. parapetelor de siguranţă. în cazul parapetelor de siguranţă şi a bordurilor . Achitarea Toate articolele Lucrările măsuraterefolosibile după cumpentru Lucrări mai este indicat trebuie sus. dacă203. focul va fi stins. Antreprenorul va trebui să le livreze pe un poligon denumiri vor fi incluse şi toate lucrările concomitente. 103.07. în aceste măsurări sub aceste reutilizării elementelor de către Beneficiar. Materiale umpluturăconform prevederilor alineatului (a) de mai sus. toate materialele. obiecte de acest gen şi depozitarea lor pentru reutilizarea şi/sau arderea lor sau evacuarea După lor înprocesul alt mod. Antreprenorul va trebui mai întîi să obţină avizul din partea autorităţilor din 103.02 şi în modul în cazul cum indicaţiilor a fost aprobat de din partea Inginerului. ale articole aceste indicatoarelor şi parapetelor va fi făcută integral de siguranţă pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate 103. gardurilor. Elementele. în conformitate cu cerinţele Capitolului 203.să şi fie depozitate confirmate de cu grijăInginer către pe şantier vor fide cătrelaAntreprenor. Tot ce a rămas. componente de acest gen va fi măsurată după numărul de bucăţi. conform Sub-clauzei 001. bornelor de dirijare. înainte de ardere. fiind respectate regulamentele locale şi cerinţele specificaţiei O copie a tuturor documentelor cu acordul autorităţilor locale din teritoriu pentru locul de depozitare a deşeurilor evacuate va fi prezentată Inginerului. 103. Introducere teritoriu. 01.3. şi demontate Betonul sau bordurile din piatra vor fi demolate în întregime. cele descrise m. pierdute ofertă. După demontarea stîlpilor de suport sau pilonilor. inclusiv astuparea gropilor. scoaterea copacilor. Nimic pentru reţele. trebuie păstrate în anumite locuri pe bucăţi gata Măsurarea de a fi transportate. inclusiv stîlpii cu toate accesoriile şi parapetele de siguranţă. stîlpilor ardere va fi prezentat Inginerului pentru obţinerea acordului lui. care pot fi restabilite.5.

Traffic signs removal and deliver to Employer 10306 Decaparea sistemului rutier mai jos de îmbrăcămintea Square Metre rutieră metri lineari Removal of the old road pavement under pavement .10302 metri lineari Demontarea Barierelor de protective cu otgoane si transmiterea lor Beneficiarului Remove cable type Guard Rail and deliver to Employer 10303 metri lineari Demontarea barierelor de protective cu glisiere in forma de W si transmiterea lor Beneficiarului Remove steel w- beam type guard rail and deliver to Employer 10304 Demontarea bornelor de semnalizare si evacuarea lor Buc. Remove marker posts and dispose 10305 Demontarea indicatoarelor rutiere si transmiterea lor Beneficiarului Buc.

barierele şi alte dispozitive de semnalizare (marcaje) se vor reduce la cele real necesare pentru lucrările în curs de desfăşurare. conurilor şi altor dispozitive de semnalizare. în timpul perioadei de lucru vor fi respectate următoarele cerinţe: a) Poziţionarea stîlpilor pentru indicatoarele rutiere. separarea zonei de lucru de zona circulaţiei vor fi realizate conform cerinţelor din Capitolul 007 [Organizarea Circulaţiei Rutiere] şi a regulilor de circulaţie din VSN 37-84. Folii reflectorizante: Anexa 3 la SM GOST 10807-78 Stîlpii din beton armat pentru indicatoarele rutiere: SM GOST 25459-82 105. a drumurilor temporare de ocolire.1. care sunt deteriorate sau defectate. h) Foliile reflectorizante de pe indicatoarele rutiere. barierele şi alte dispozitive de semnalizare (marcaje). 105. f) Toate indicatoarele rutiere instalate vor fi păstrate în stare curată. NU ESTE APLICAT CAPITOLUL 105. va fi propusă de către Antreprenor şi aprobată de către Inginer înainte de începerea lucrărilor. drumuri temporare de ocolire. drumurile temporare de ocolirile. orice indicatoare rutiere. a barierelor si a altor dispozitive de semnalizare (marcaje) va fi schimbat în dependenţă de necesităţi.2. Introducere Acest capitol se referă la construcţia şi demolarea drumurilor temporare de ocolire pentru construcţia noilor structurilor sau drumuri. CAPITOLUL 104. d) Indicatoarele rutiere. care sunt inutile la anumite etape de lucru.3. drumurile temporare de ocolirile. conuri şi bariere vor fi schimbate sau înlocuite după necesitate sau conform indicaţiilor în caz de . cît şi la montarea şi demontarea indicatoarelor rutiere temporare de indicare a direcţiei în scopul siguranţei rutiere în timpul desfăşurării lucrărilor Instalarea indicatoarelor rutiere necesare pentru dirijarea circulaţiei rutiere pe drumurile temporare sau pe carosabile cu ocoliri în timpul lucrărilor vor fi în conformitate cu VSN 37-84 şi GOST 23457-86. c) Locul de amplasare a stîlpilor pentru indicatoarele temporare. a barierelor. b) Indicatoarele rutiere. bariere şi alte dispozitive de semnalizare (marcaje). vor fi demontate sau acoperite. imediat după primirea solicitării din partea Inginerului de a le rectifica. Informaţie generală Direcţionarea traficului pe drumul principal sau de ocolire. DRUMURI TEMPORARE Şl IISTALAREA INDICATOARELOR RUTIERE 105. Instalarea indicatoarelor rutiere temporare va fi în conformitate cu cerinţele prezentei Specificaţii şi a Desenelor tehnice. e) Antreprenorul va repara sau înlocui.78. Materiale Materiale din care sunt făcute indicatoarele rutiere temporare trebuie să fie în conformitate cu următoarele cerinţe Dimensiunile indicatoarelor rutiere pentru perioada de construcţie: SM GOST 10807. pe cont propriu.

105.6. Nici într-un caz nu vor fi mai puţin de 2 benzi de circulaţie pe aceste drumuri de ocolire. Indicatoarele rutiere vor fi făcute din lemn. 50mm de beton asfaltic. Antreprenorul va fi pe deplin responsabil de asigurarea tuturor terenurilor necesare pentru drumurile temporare de ocolire propuse de el şi va trebui. Indicatoare rutiere temporare Toate indicatoarele rutiere temporare pentru organizarea circulaţiei rutiere vor fi din materiale reflectorizante aprobate. 105. Antreprenorul va construi drumuri temporare de ocolire. partea de sus a fundaţiei fiind de 150 mm. Antreprenorul va trebui să achiziţioneze sau să ia în leasing terenurile necesare de la deţinători/proprietari. va trebui să fie cu grijă programată consecutivitatea operaţiilor astfel încît să fie asigurate intervale de timp şi distanţe normale de la un semafor la altul pentru un volum de trafic intens 105. 105. aceste persoane vor fi bine instruite şi echipate cu îmbrăcăminte de protecţie (veste reflectorizante) fanioane distinctive şi/sau baghete. cît mai curînd. Barierele pot fi din metal. Drumurile temporare de ocolire vor fi construite. avînd minimum o fundaţie de jos de 200mm.7. barierele şi alte dispozitive de semnalizare (marcajele) vor fi demontate sau anulate (lichidate). pentru care au fost necesare aceste drumuri de ocolire. la starea lor iniţială.4. Conuri Conurile vor fi montate în conformitate cu punctul 105.01 şi se vor utiliza împreună cu bariere în scopurile menţionate în punctul 105. fiecare bandă avînd lăţimea de 2. să readucă aceste terenuri. toate aceste avînd sub ele o fundaţie de pămînt minuţios compactată cu un Indice portant CBR nu mai mic de 6% pentru o adîncime de 300mm. în opinia Antreprenorului. 105. imediat ce vor fi finalizate lucrările.8 metri.01. sau unde. e mai puţin rentabil de a menţine circulaţia rutieră pe o jumătate a carosabilului existent. care vor fi prezentate Inginerului pentru aprobare. Semnalizatori şi Semafoare în cazul în care dirijarea traficului va fi efectuată de persoane. la sigur.5. material plastic şi vor fi montate de fiecare dată cînd va fi necesară ocolirea de la traseul normal al drumului.04 de mai sus. toate indicatoarele rutiere temporare. Bariere Barierele se vor monta în conformitate cu punctul 105. i) După terminarea lucrărilor. Acestea vor fi folosite împreună cu conurile de separare a circulaţiei rutiere în direcţii opuse şi de separare a zonelor de lucru de zonele cu circulaţie. în cazul în care sunt prevăzute semafoare cu control automatizat. metal sau alt material aprobat. Lăţimea necesară pentru drumul temporar de ocolire va fi indicată de Inginer. Construcţia drumurilor temporare de ocolire Antreprenorul va pregăti pentru fiecare drum temporar de ocolire un proiect şi Planul de Organizare a Circulaţiei Rutiere. 105.8. Va trebui de făcut tot posibilul ca aceste drumuri temporare de ocolire să se încadreze în hotarele amprizei existente a drumului. Dacă acest lucru nu va fi posibil. doar dacă nu va fi altfel practic şi nu va fi aprobat în mod explicit de Inginer. drumurile temporare de ocolire.9. deteriorare. Asigurarea drumurilor temporare de ocolire Acolo unde nu este posibil. .

Antreprenorul va schimba locul de poziţionare a acestor dispozitive de dirijare .13. gropi. ca fiind necesare. circulaţiei rutiere pe carosabilul existent în timpul executării lucrărilor. înlocuirea Recepţia lucrărilor unei grinzi ale tablierului podului. Materialele rezultate din demolarea drumurilor temporare de ocolire nu vor fi.12. 105. temporare Pentru bariere vor fide ocolire se necesare. 102. Antreprenorul trebuie să le menţină într-o stare pe Desenele tehnice. Exploatarea instalaţiilor temporare drumului existent sau de construcţie. fără făgaşe. cu temporare menţinereaşicirculaţiei instalarearutiere pe cealaltă mijloacelor jumătate de de direcţionare drum. executării drumul unuidedrum temporar ocoliresauvaa fi unui pod. calculelor hidrologice pentru a demonstra. După terminarea lucrărilor din zona drumurilor temporare de Drumurile ocolire si temporare restabilireade ocolire aprobate. în cazul fostul carosabil. iar la sfîrşitul lucrărilor. circulaţiei rutiere pe autorizate.05. doar decît pentru stratul de bază al fundaţiei ori pentru îmbunătăţirea stratului fundaţiei de pămînt şi numai cu aprobarea Inginerului 105. Iluminarea indicatoarelor rutiere Toate indicatoarele rutiere de bază. la va întreţine. Locurile a traficului vor fi acceptate numai atunci cînd lucrările vor fi efectuate conform Desenelorfi tehnice acceptate pentru drumurile temporare de ocolire. reconstrucţie complicată a unui pod sau unei structuri Exploatarea majore pentruinstalaţiilor drenaj. indicatoare rutiere temporare Antreprenorul va identifica locul de poziţionare a barierelor. trebuie să fie iluminate pe timp de noapte. Astfel de circumstanţe vor exista doar în cazul executării lucrărilor de ridicare a terasamentului 105. a căror loc de amplasare şi lungime sunt concret indicate momentul cînd nu mai sunt necesare. acestea fiind asigurate toate indicatoarele de semnalizare şi iluminarea. care vor fi în conformitate cu capitolele 101. va include temporar de ocolire şi atunci cînd întreţinerea suprafeţelor reflectorizante ale indicatoarelor rutiere.clauzei 103. conurilor. care vor fi amplasate corect. Antreprenorul va fi pe deplin responsabil de proiectarea corectă. în va cazface numai atunci. cînd cursul de apă trebuie direcţionat pe sub drumul temporar de Măsurările efectuate pentru lucrările necesare la drumurile temporare de ocolire autorizate ocolire. sau conform ordinului Inginerului. asumîndu-şi toată temporare de ocolire.11. le va pune în aplicare. Specificaţiilor tehnice şi cu aprobarea Inginerului. în nici într-un caz. aprobării Inginerului pentru drumulbariere sau altede temporar mijloace pentru necesare pentru reglementarea circulaţiei rutiere pe drumurile ocolire. şi barierelor. marcajului. Nu va temporare. conurilor va fi necesară reconstrucţia pe toată lăţimea drumului sau executarea hidroizolării. vor indicate şipe Desenele tehnice. Orice alt drum temporar satisfăcătoare. cînd construcţia semafoare cu lumini lor va fi executată în locuri satisfăcute pentru Inginer şi numai în cazul. 105. indicatoarelor rutiere. vor fi executate lucrările necesare pentru organizarea circulaţiei rutiere vor fi considerate a fi incluse în suma de pregătitoare. 103. circulaţieiPlata rutieresepevaaceste face numai pentru drumuri acele drumuri temporare temporare de ocolire şi pînă în de ocolire. pentru redirecţionarea responsabilitatea traficului pentru menţinerea pe alt drum permanent sau pentru a circulaţiei organizarea rutiere sistemului pe acest drum de de ocolire. de ocolire. ocolire la rata sau preţul pentru fiecare metru prevăzut deschiderii Din momentul în Lista de Cantităţi. iar terenul readus la starea iniţială. pe apăcare Antreprenorul stagnantă şi fără decide să-l construiască. că cursul temporar de apă propus este unul Nu se va face separat corespunzător. ce au atribuţie la dirijarea şi devierea traficului. Articol de plată măsură Achitarea conform pentru drumurile cerinţelor. Bariere. alte condiţii de disconfortvapentru fi în întregime din cont propriu trafic. Toate materialele ca rezultat al lucrărilor de curăţire pe drumurile temporare de ocolire vor fi lichidate sau evacuate de pe şantier în conformitate cu cerinţele Sub. Pe parcursul Lucrărilor. plată descrisă Capitolul 007 sau în compartimentul de plată pentru drumurile temporare de Antreprenorul ocolire de mai jos va direcţiona traficul pe drumurile temporare de ocolire în conformitate cu dispoziţiile prezentului capitol şi va trebui sa fie sigur de separarea totală a traficului de Achitarea ocolire de zona de lucru. conuri. utilizate pentru noile straturi ale îmbrăcămintei rutiere. cu executarea vor fi făcute în metri lineari de drum temporar de ocolire autorizat pentru construcţie . de indicaţii. circulaţie într-o singură direcţie. la indicaţia Inginerului. Toate acestea înainte de construcţia unor drumuri temporare de ocolire. Unitate de Nr. fi cazul deexecutate conform achitare pentru drum Contractului.10. vor fi plătite după metri lineari de drum de scos din uz şi decapat. cu excepţia cazurilor de reutilizare a lor în Lucrări cu permisiunea Inginerului. atunci Antreprenorul trebuie să proiecteze structura necesară. achitarea Indiferent pentru indicatoarele de existenţa rutiere temporare. semafoarelor şi altor dispozitive de acest gen. astfel încît să cînd e imposibilă fie clar menţinerea vizibile. aceste lucrări fiind necesar de executat pe jumătăţi dedrumurilor Executarea drum. de avertizare de culoarea chihlimbarului. le va demonta. atunci cînd e necesar pentru Lucrări. Mai pot fi cazuri cînd drumurile temporare de ocolire sunt necesare în cazul unor lucrări la Măsurarea poduri sau în cazuri.

10501 Provide diversion road metri lineari Asigurarea drumului temporar de ocolire .

Dacă devine evident pentru Inginer. Inginerul respectiv va reduce ratele de achitare. . că perioada de exploatare va fi mai mare decît perioada anunţată. cînd Antreprenorul nu va respecta cerinţele Specificaţiei de întreţinere a drumului de ocolire şi respectiv suma totală pentru drumul temporar de ocolire va fi redusă. LUCRĂRI DE TERASAMENT Achitarea pentru drumurile temporare de ocolire va fi efectuată în trei etape: 40% din sumă va fi achitată odată cu finalizarea drumului temporar de ocolire. 40% din sumă va fi achitată lunar în rate egale pe parcursul perioadei anticipate de exploatare a drumului temporar de ocolire. Antreprenorul va trebui să informeze Inginerul despre perioada anticipată odată cu prezentarea Planului de Organizare a Circulaţiei Rutiere. 2. Achitarea nu se va face pentru acele luni. 20% din sumă va fi achitată după demolarea drumului temporar de ocolire şi readucerea terenului la starea iniţială. distribuind suma pe toată perioada extinsă.

ex. buturugi. de procesare. SNiP 3.05.01. Terasamentele vor fi executate conform SNiP 2. furnizarea şi plasarea materialelor pentru lucrările de terasament.1. b) Exploatarea gropilor de împrumut.03-2009 201. Dacă materialul de la excavări. cînd sunt efectuate lucrări de rectificare în zonele alunecărilor de teren. materialul suplimentar va fi furnizat din gropile de împrumut. NCMF. conform celor stipulate în capitolele 102 şi 203.02-85. Tot materialul folosit pentru umplerea rambleurilor. depozitare(stocare).05. transportare a materialelor în cazul lucrărilor pregătitoare. o gonflare mai mică de 1 % şi un Indice de Plasticitate mai mic de 30 %. Excavare presupune pe lîngă excavare şi lucrările de profilare şi de lărgire a rigolelor laterale ale drumului.2. bun pentru construcţia terasamentelor.02. . SNiP 3. care va fi depozitat şi refolosit.06. cu turbă. cioturi. c) Depozitarea materialului corespunzător. Ca materiale necorespunzătoare sunt considerate materialele provenite din mlaştini. malaxare.03-85. CAPITOLUL 201. bălţi.02-85. cu excepţia celor 300 mm mai jos de stratul fundaţiei de pămînt va fi compactat pînă la 92 % din Densitatea Maximală în stare uscată MDD. pentru Antreprenor poate fi imposibilă refolosirea imediată a materialului la terasamente. cu excepţia decapării stratului vegetal. cu buşteni. sau cu treceri mai mult de 80 % prin ciurul de 75 microni conform BS 410 sau orice alte materiale considerate astfel la decizia Inginerului. Lucrări de terasament Lucrările de terasamente vor consta în următoarele a) Excavarea Excavarea dea-lungul drumului pînă la cota profilului de construcţie. rădăcini şi alte materiale care putrezesc sau sunt inflamabile. Materialul de umplere pentru stratul de 300 mm din stratul fundaţiei de pămînt va fi compactat pînă la 95 % din Densitatea Maximală în stare uscată MDD.3. Materiale Materialele trebuie să fie în conformitate cu SNiP 2. EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENT 201. de irigare. Introducere Acest capitol se referă la achiziţionarea. nivelare şi compactare a terasamentelor pînă la densitatea specifică şi pînă la finisarea deplină a lucrărilor de terasament pînă la cotele şi declivităţile necesare finite 201. Aici sunt incluse şi lucrările de excavare. nu este în cantităţi suficiente. Materialele pentru construcţia terasamentelor nu trebuie să facă parte din categoria "Materialelor necorespunzătoare". mocirle. în anumite situaţii.01-87. Materialele pentru construcţia terasamentelor vor avea un indice portant CBR nu mai mic de 15% măsurat după 4 zile de imersare în apă a unei probe pregătite în laborator şi compactate pînă la densitatea în stare uscată de 95 % din Densitatea Maximală în stare uscată MDD (AASHTO T180). de profilare. în aceste cazuri materialul va trebui a fi depozitat şi refolosit mai tîrziu d) Construcţia terasamentelor. cu argilă şi nămol care conţin multe incluziuni organice şi avînd un indice de curgere mai mare de 65 %.

4. Drumurile pentru transportarea materialelor. Gropile de împrumut trebuie să fie în toate privinţele exploatate conform cerinţelor din aceste Specificaţii Tehnice Gropile de împrumut vor fi exploatate în mod normal şi regulat. de respectarea tuturor revendicărilor legate de despăgubiri ca urmare a .85. pentru ca la sfîrşitul lucrărilor să poată fi făcute măsurările.6. Depozitarea solului vegetal Solul vegetal trebuie să fie depozitat aparte de materialul folosit pentru lucrările de terasament şi aparte de orice alt tip de sol sau material. Gropile de împrumut vor fi restabilite conform normelor şi standardelor naţionale şi în conformitate cu cerinţele din aceste Specificaţii 201. Materialele pentru construcţia terasamentelor nu trebuie să conţină granule de dimensiuni mari: nu mai mari de 100 mm şi nu mai mari de 50 mm . 201. care va trebui să respecte toate normele si cerinţele Autorităţilor locale. că e necesară depozitarea materialelor excavate. la fel şi pentru toate achiziţionările din zona unor astfel de gropi de împrumut. la fel şi cerinţele stipulate în această Specificaţie. culturilor. el va fi în întregime responsabil de amplasarea şi funcţionarea acestora.în stratul de 300mm al fundaţiei de pămînt. Drumurile pentru transportarea materialelor de construcţie vor fi în întregime asigurate din contul cheltuielilor Antreprenorului. cu respectarea tuturor revendicărilor de despăgubire ca rezultat al exploatării unor astfel de gropi de împrumut. Lucrări pregătitoare înainte de începerea lucrărilor de terasament. Indicaţii generale: E interzisă dăunarea pămîntului sau solului vegetal. 201. acolo unde vor fi necesare. măsurat după 4 zile de imersare în apă a unei probe pregătite în laborator şi compactate pînă la densitatea în stare uscată de 95 % din Densitatea Maximală în stare uscată MDD şi va fi compactat pînă la 97% din Densitatea Maximală în stare uscată MDD. să zicem materialele din zona alunecărilor de teren. el va fi în întregime responsabil de locul şi modul corespunzător de depozitare si de obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare. clădirilor şi instalaţiilor din afara zonelor concret delimitate pentru executarea lucrărilor de terasament. de obţinerea tuturor permiselor şi autorizaţiilor necesare.8. 201. trebuie să fie din timp stabilite şi aprobate de Inginer.5. precum şi de achiziţionarea zonelor pentru depozitare. că e necesară importarea materialelor pentru lucrările de terasament din gropile de împrumut. lucrările de curăţare şi demolare conform cerinţelor din Capitolele 101. ex.06. Lucrările de construcţie Lucrările de construcţie vor fi executate în conformitate cu cerinţele SNiP 3. Depozitarea materialelor Atunci cînd Antreprenorul va considera. avînd un Indice al Plasticităţii nu mai mare de 8 şi un Indice Portant după imersarea în apă mai mare de 15%. 102 şi 103.03. 201.7. vor trebui a fi executate lucrările pregătitoare pe şantier. Materialul selectiv pentru umplerea acostamentelor trebuie să fie un material cu mai puţin de 30% treceri prin ciurul de 75 microni conform BS 410. Exploatarea gropilor de împrumut Atunci cînd Antreprenorul va considera.

numai dacă Antreprenorul. La construirea terasamentelor. pămîntul va fi plasat şi compactat în straturi de grosime optimă de 150mm. atingînd densităţile specificate pînă la adîncimi mai mari de 150mm. acestea fiind considerate ca lucrări concomitente necesare pentru construcţia terasamentelor. Banchetele nu trebuie să fie mai adînci decît grosimea a două straturi umplute cu material şi acestea vor putea fi excavate odată cu lucrările de umplere. mai jos de rambleu. nu a demonstrat. că tehnica lui de compactare e capabilă să compacteze uniform.03-85. cu respectarea tuturor revendicărilor de despăgubire ca rezultat al exploatării unor astfel de zone. Insuficienţa materialului va fi compensată cu materialele excavate din gropile de împrumut. pe cît e maximal posibil.05. va fi făcută în felul următor: a) rambleuri pe pante mai mici de 3:1 Zona curăţată va fi scarificată sau afinată pînă la o adîncime de 15 cm cu un plug sau un scarificator şi compactată pînă la 92 % din Densitatea Maximală în stare uscată MDD (AASHTO T180) pe o adîncime minimală de 150 mm. Terasamentul ridicat va fi compactat pînă la minimum 92% din Densitatea Maximală în stare uscată MDD la un conţinut optimal al umidităţii în teren +1-2%. Construcţia terasamentelor Terasamentele vor fi executate conform cerinţelor din SNiP 3. Exploatarea zonelor de depozitare trebuie să fie din toate punctele de vedere în conformitate cu cerinţele din aceste Specificaţii. SNiP 2. Banchetele vor fi săpate pe pante pe măsura construcţiei rambleului cu compactarea materialului pe straturi.9. Terenul existent de reazem pentru patul drumului va fi compactat pînă la minimum 92% din Densitatea Maximală în stare uscată MDD pe o adîncime minimală de 150 mm.06. exploatării unor astfel de zone. compactare şi folosire a tehnicii. b) rambleuri pe pante existente mai abrupte de 3:1 Pe panta existentă vor fi săpate banchete orizontale de o lăţime suficientă pentru operaţiile aşternere. Fiecare banchetă va fi începută în punctul de intersecţie a terenului natural cu latura vertical săpată a banchetei precedente. 201. avînd grijă ca materialul adus pentru umplere să fie amestecat în procesul de lucru cu materialul excavat din banchete. Materialul pentru construcţia terasamentelor va trebui să fie obţinut.02-85. Inginerul fiind satisfăcut de acest lucru. .10. Pregătirea patului drumului Pregătirea la faţa locului a terenului de reazem pentru patul drumului. Terenurile utilizate pentru depozitare vor fi restabilite conform normelor şi standardelor naţionale şi în conformitate cu cerinţele pentru gropile de împrumut şi cavaliere din aceste Specificaţii 201. nici într-un caz mai mare de 250 mm. Dar această adîncime nu va fi. din locurile de executate a lucrărilor generale de excavare pe Şantier. în timpul compactărilor de probă. Nu vor fi făcute nici un fel de măsurări pentru lucrările de excavare a banchetelor si nici nu se vor plăti.

concomitent cu structura. Fiind aprobat conţinutul de umiditate al materialului pentru compactare. fără a o deteriora. Stratul fundaţiei de pămînt va fi compactat în două etape pînă la minimum 95% din Densitatea Maximală în stare uscată MDD. nu mai este valabil.05.13. Excavarea şi finisarea taluzurilor Excavarea. Achitarea nu se va face pentru executarea de către Antreprenor a terasamentelor de un volum mai mare.12. pe cît e de posibil. Compactarea în timpul compactării. Inginerul poate să-şi retragă aprobarea pentru Lucrările afectate pînă cînd Antreprenorul nu va executa lucrările de reparaţie pentru restabilirea Lucrărilor la starea lor iniţială. Antreprenorul trebuie mereu să ţină cont. folosind un aparat după metoda lui Kovaliov Tipul de mecanisme de compactare şi numărul de treceri în timpul compactării vor fi determinate prin compactări de încercare şi vor fi de aşa natură. dacă nu sunt alte indicaţii din partea Inginerului. Formarea stratului fundaţiei de pămînt Acolo unde urmează a fi aşternută îmbrăcămintea rutieră deasupra unui terasament finisat. nivelarea şi finisarea taluzurilor vor fi executate în conformitate cu prevederile din SNiP 3. Compactarea straturilor trebuie să fie făcută cu păstrarea profilului şi secţiunilor transversale necesare. făgaşele şi lamelările din cauza supracomactării. SNiP 2. acest conţinut nu va trebui să varieze faţă de cel aprobat cu mai mult de +/- 2%. Cheltuielile pentru aşa lucrări de reparaţie şi testări suplimentare vor fi suportate de Antreprenor 201.03-85. stratul de 300 mm din partea de sus a terasamentului construit va fi considerat ca fundaţie de pămînt. Antreprenorul va executa terasamentele după dimensiunile şi cotele indicate în Desenele tehnice din Contract. încît să poată fi asigurate densităţile specificate fără perturbarea straturilor sau structurilor de mai jos. Materialul pentru umplere nu trebuie să fie depozitat pe terasamente fără permisiunea explicită a Inginerului. fiind înlăturate toate gropile. Materialele din stratul fundaţiei de . cu dimensiuni mai mari decît cele indicate pe Desenele tehnice. 201. Conţinutul optimal de umiditate (OMC) la compactare şi densitatea trebuie determinate prin testare în conformitate cu SM GOST 22733-77 şi aprobate de către Inginer. fiind determinat prin noi testări şi fiind din nou aprobat. în cazul unor astfel de daune. atunci acest conţinut va trebui să fie revăzut.02-85. Componenţa granulometrică se determină în conformitate cu GOST 12536-79. cînd conţinutul optimal al umidităţii. umplerea trebuie făcută. rata de compactare se determină în conformitate cu GOST 5180-84. Construind terasamente în zona podeţelor şi peste podeţe. 201. Antreprenorul va trebui să execute aceste lucrări simultan din ambele părţi ale unor astfel de structuri şi. la executarea lucrărilor de terasament de condiţiile meteorologice şi de trafic. Avînd aprobarea Inginerului. în cazul schimbării condiţiilor sau tipului de pămînt. care pot să dăuneze. în timpul construcţiei terasamentelor Antreprenorul va trebui să ţină sub control şi să dirijeze transportul de construcţie în mod uniform pe toată lăţimea.11.06. umiditatea materialului de umplere să varieze de la conţinutul de umiditate optim cu mai mult de 2%. care fusese aprobat..

Acolo unde va fi necesar.clauza 201.03. Surplusul de material va fi evacuate de pe şantier şi dus în cavaliere sau va fi livrat material suplimentar aprobat. cu recompactarea cuvenită pentru ambele cazuri. aceste lucrări fiind considerate ca lucrări concomitente cu lucrările generale de excavare şi ridicare a terasamentelor. pămînt vor avea un Indice Portant CBR mai mare de 15% măsurat după 4 zile de imersare în apă a unei probe pregătite în laborator şi compactate pînă la densitatea în stare uscată de 95 % din Densitatea Maximală în stare uscată MDD (AASHTO T180).16. în cazul cînd fundaţia nu se încadrează în aceste toleranţe. 201. acostamentele existente vor fi reprofilate şi reamenajate cu grederul.16. în cazul în care fundaţia de pămînt se încadrează în aceste toleranţe. celor descrise în AASHTOM288 201.14. după caz. fie că va trebui de lichidat aceste neajunsuri prin scoaterea surplusului de material cu grederul. vor fi tăiaţi copacii şi arbuştii la nivel cu suprafaţa pămîntului. Informaţie generală Atunci cînd geotextilul trebuie să fie aşternut direct pe pămnînt. astfel de excavări ale casetelor vor fi supuse măsurărilor şi incluse în volumul excavărilor generale. în procesul de construcţie a terasamentelor. adăugarea materialului suplimentar. amestecare şi recompactare. Va fi înlocuit sau reparat tot geotextilul care este rupt. acestea fiind indicate pe desenele tehnice sau fiind executate la indicaţia Inginerului. Solul vegetal şi stratul verde nu va fi decapat. o gonflare mai mică de 1 % şi un Indice al Plasticităţii mai mic de 30 %. Geotextilul 201. fie prin scarificare şi adăugare de materiale. iar volumul necesar al lucrărilor de umplere a acestor casete va fi inclus în volumul lucrărilor de construcţie a terasamentului Nu se vor face măsurări pentru volumul de lucru la banchetele excavate. după caz. Vor fi înlăturate toate obiectele ascuţite şi bolovanii mari de piatră. 201. cu suprapunere de 1 metru dincolo de zona afectată. de regulă. în limita toleranţelor de +0 / -35mm. descris în Sub-clauza 201. 201. . sau va înlătura aceste neajunsuri prin folosirea unei cantităţi mai mari de material în următorul strat. formînd o fundaţie stabilă. fiind readuse în conformitate cu secţiunile transversale necesare. Construcţia şi amenajarea acostamentelor Acolo unde urmează a fi construite sau reconstruite acostamentele. Excavarea casetelor în cazul excavării casetelor cu înălţimea laturii verticale mai mare de 75 cm.16. dar e mai jos de cotele proiectate. Gropile şi depresiunile vor fi umplute cu un material potrivit. dar din cont propriu. Introducere Aceste lucrări include livrarea şi aşternerea geotextilului în calitate de membrană separatoare permeabilă sau ca măsură de prevenire a eroziunii. Antreprenorul fie că va ridica acest nivel prin scarificare.1.09 de mai sus. acestea vor fi formate din material selectiv adus ca umplutură conform celor specificate în Sub. Tipurile de geotextil şi destinaţia lor trebuie să fie conform. Fiecare strat al fundaţiei de pămînt finisat va fi paralel cu profilul finisat al îmbrăcămintei rutiere de pe Desenele tehnice.15. Va fi scos geotextilul din zona afectată şi va fi aşternut un petec de geotextil de acelaşi tip.2. găurit sau plin de noroi.

16. fără suprapuneri.17. ca să nu se mişte din loc.03 din Specificaţiile Tehnice 201. 201. Pentru protecţia contra eroziunii va fi folosit geotextilul în . Geotextilul va fi prins. materialul tăiat. defectele vor fi reparate şi se va recurge la tehnica de compactare fără vibraţii. Suprapunerile vor fi executate în direcţia operaţiilor de construcţie. şi nu se vor achita suplimentar careva lucrări de încărcare-descărcare. la preţul pe unitate de măsură din contract pentru articolul de plată de mai jos. virajele de către tehnica de construcţie.4. Movila de material răsturnată la capăt va fi împrăştiată peste geotextil într-un strat cu grosimea de minimum 300 milimetri. Suma de plată va constitui întreaga remunerare pentru lucrările prevăzute din acest compartiment. Achitarea pentru cantităţile acceptate şi măsurate conform celor prevăzute mai sus. în curbe.17. Vor fi ulterior aşternute următoarele straturi de material în aceeaşi manieră.3. Dacă se întîmplă din nou acelaşi lucru de tasare a suprafeţei. Drenarea apelor de pe suprafaţa drumului va fi amenajată aşa cum e indicat proiect pentru drenele laterale betonate. Nu vor fi efectuate manevrări ale tehnicii direct pe suprafaţa geotextilului. care este inclus şi în ofertă. Toate făgaşele formate de tehnica de construcţie vor fi astupate cu material suplimentar. 201. Compactarea acestui material aşternut peste geotextil va fi executată cu ajutorul unui compactor pneumatic sau cilindrilor fără vibraţie. Nu vor fi executate suprapuneri longitudinale în locurile anticipate de trecere a roţilor maşinilor. risipa de material. capse sau cu movile de material. începînd de la margini sau din capătul unde s-au oprit cu aşternerea acestui material. Suprapunerile vor fi de minimum 0. depozitare sau transportare. Măsurarea Măsurarea geotextilului folosit în terasamente se va face pe metri pătraţi. etc. conform recomandaţiilor producătorilor. Materialul descărcat la capătul geotextilului va fi aşternut deasupra lui.201. cu ace. Pentru aceste straturi pot fi folosite şi compactoare vibrante. care va fi aşternut deasupra.3 Cerinţe generale Crestele cu pante abrupte şi taluzurile rambleurilor vor fi protejate contra eroziunii aşa cum e indicat pe Desenul tehnic relevant la compartimentul geotehnic.17. Suma nu include suprapunerile. unde vor fi aşternute alte fîşii adiacente ori acestea vor fi cusute între ele. Făgaşele nu vor fi nivelate cu tehnica de aşternere.1 Introducere Lucrările din acest capitol include lucrările de protecţie a taluzurilor în zonele de alunecări de teren. Separarea şi Stabilizarea. geotextiilul va fi aşternut cu falduri sau fiind tăiat.2 Materiale Materialele folosite pentru aceste lucrări trebuie să fie în conformitate cu următoarele cerinţe: Piatra concasată M GOST 8267-93*** Geotextilul (în calitate de material filtrant) punctul 014. Protecţia terasamentelor contra eroziunii 201. informaţia despre care e prezentată pe Desenele tehnice relevante la compartimentul geotehnic. Domeniile de Aplicare Geotextilul va fi neted aşternut.5 metri la capete şi în părţile laterale. liber fără întindere sau deformare şi fără încreţituri. 201.16.17. Vor fi evitată staţionarea sau pornirea bruscă. toate acestea vor fi incluse în rata de bază.

în conformitate cu Specificaţiile.5 metri. aprobat de către Inginer în aşa scop. va fi dus în afara şantierului şi evacuat în cavaliere. Acele dea-lungul suprapunerilor vor fi la un interval distanţă de 1-metru din central suprapunerii. unde vor fi aşternute alte fîşii adiacente ori acestea vor fi cusute între ele. Acest compartiment va include şi orice excavări ale oricăror materiale întîlnite. geotextilul. Măsurările Măsurările vor fi făcute în felul următor: a) Construcţia terasamentelor folosind material provenit din Excavările Generale sau din Gropi de împrumut Măsurările vor fi făcute în metri cubi. va fi utilizat ca material selectiv pentru umplerea acostamentelor. Acest compartiment include şi . Va fi aşternut şi ancorat.02-85. care este achitat ca terasament cu folosirea materialelor depozitate.17. de la cota zero a pămîntului după decaparea stratului vegetal pînă la adîncimea indicată de Inginer. cel nepotrivit sau surplusul de material.4 Amenajarea stratului de protecţie Creasta existentă şi taluzul rambleului vor fi profilate după cum e indicat pe Desenele tehnice ##.05.04. Suprapunerile vor fi făcute de sus în jos şi din amonte spre aval. 201.18. ţinînd cont de tasările terasamentului sau a fundaţiei pe care este plasat terasamentul. pe o suprafaţă netedă pregătită cu ajutorul grederului şi aprobată. cu aprobarea Inginerului. conform indicaţiilor Inginerului b) Excavări Excavarea acostamentelor existente. dacă e de o calitate corespunzătoare. Rosturile dintre capete vor fi deplasate într-o parte. 201.03-85. Antreprenorul va face orice ajustări necesare ale cotelor. Solul vegetal existent şi materialul de umplere perturbat şi în stare liberă vor fi pas cu pas retezate.06. Pentru protecţia malurilor cursurilor de apă lungul geotextilului va fi aşternut în paralel ca axa canalului. Agregatele folosite pentru protecţia taluzurilor vor fi plasate peste geotextil. aşa cum e indicat pe Desenele tehnice. minus orice volum. Pentru protecţia taluzului şi contra formării valurilor. (Decaparea asfaltului şi fundaţiilor de sub asfalt este subiectul abordat în Capitolul 310). cu excepţia rocilor. va fi încorporat în terasamente. SNiP 3. Recepţia lucrărilor Recepţia lucrărilor de terasament se va face conform Sub-clauzei 001. începînd de la poale în sus. Suprapunerile vor fi de minimum 300 milimetri la capete şi în părţile laterale. conform cotelor orizontale şi verticale finale indicate pe desenele tehnice. Agregatele vor fi compactate pe straturi pînă la 92 % din Densitatea Maximă în stare uscată MDD (AASHTO T180). Acest tip de lucrări include pregătirea patului drumului sub terasamentul nou format. celor stipulate în proiect şi indicaţiilor Inginerului. Materialul potrivit ca rezultat al excavărilor. Pentru fixarea geotextilului pot fi folosite ace. pentru a crea posibilitatea de a compacta mai eficient materialul granular de umplere. Sub această denumire va fi măsurat şi orice volum de material folosit ca umplutură în locul materialului scos ca fiind nepotrivit. terasamentelor sau taluzurilor va fi măsurată în metri cubi. lungul geotextilului va fi aşternut în josul pantei. sau. calitate de filtru şi materialul granular de piatră concasată (#10/40 mm) cu grosimea stratului de 1000 mm. cu condiţia executării lucrărilor conform SNiP 2. conform recomandaţiilor producătorilor. minimum la o distanţă de 1. iar orice alt material.

profilare. transportare. Articolul include lucrările ocazionale. materialul excavat fiind aprobat de către Inginer pentru a fi utilizat în Terasamente. acostamentelor sau cavalierelor Excavarea casetelor este inclusă în excavarea generală. care va fi . Articol de plată de măsură . aşternerea. Achitarea se va face pentru unele sau toate articolele de mai jos: Unitate Nr. din care se va scade volumului de materiale disponibile ca rezultat al Excavărilor şi ca rezultat al altor lucrări de excavare în altă parte. vizavi de acele articole care sunt indicate în programul din ofertă. pregătire. Lucrările de umplere şi refacere a conurilor. inclusiv lucrările de excavare. folosind material liber drenant vor fi recepţionate şi măsurate conform Capitolului 500. Suma de plată pentru aceste articole va fi suma integral achitată pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul capitol. Rata va include extragerea materialelor din surse. vor fi plătite la ratele prevăzute în contract. profilarea şi compactarea. după cum este indicat mai sus şi confirmate de către Inginer. transportarea. procesare. Articolul mai include încărcarea şi transportarea materialului de la gropile de împrumut la terasamente d) Acostamente Materialul selectiv pentru umplerea acostamentelor trebuie va fi măsurat în metri cubi de material necesar pentru a atinge cotele profilului transversal de standard. furnizare şi aşternere a materialului. iar preţul va include costurile de evacuare a surplusului de material în cavaliere şi de aprovizionare a materialului suplimentar. Volumul de material cu drept de plată ca material de împrumut va fi acel volum. pînă la cotele necesare e) Protecţia Terasamentelor contra Eroziunii Lucrările de protecţie a taluzurilor şi de reparare folosind beton armat monolit şi lucrările de protecţie a albiei rîurilor cu piatră but vor fi măsurate în metri pătraţi de suprafaţă protejată sau reparată. dar aceste lucrări vor fi măsurate şi plătite numai atunci cînd aceste casete vor avea o înălţime mai mare de 75 cm şi vor vi indicate în mod special pe Desenele tehnice ori vor fi indicate de Inginer c) Materiale din Gropile de împrumut Materialul obţinut din gropile de împrumut va fi măsurat în metri cubi de material calculat ca volum necesar pentru încorporarea lui în Lucrări. Achitarea Lucrările măsurate. amestecare şi compactare a materialului pînă la densităţile specificate. de amenajare a casetelor. Amenajarea acostamentelor cu grederul va fi măsurată în metri pătraţi de acostament amenajat.07. încărcarea şi transportarea materialului din zona debleurilor în zona rambleurilor. udare. încărcarea. în mod normal. care sunt pe larg detaliate în Sub-clauza 201. descărcarea. acolo unde e necesar. Rata va include remunerarea pentru achiziţionare. necesar pentru construcţia terasamentului.

Metre 20102 incl. fill in new road embankment and access roads adjustments. inel haulage and benching of embankment slope for widen the existing road embankment (material from cut to fill). transportarea şi compactarea pînă la 20101A 95% din Densitatea Maximală în Stare Uscată (MDD) Provide and place suitable material for widening of existing embankment. Cubic Furnizarea şi aşternerea materialului potrivit pentru lărgirea Metre terasamentului existent. incl temporary storege at site for re-use.1 (manual) Metre Finishing and trimming of cut and fill slopes (manual) 20105 Profilarea stratului fundaţiei de pămînt (nivelul de formare) Shaping Square of the subgrade layer (formation level) Metre 20105. incl haulage and compaction to 95%MDD Cubic Excavarea materialului din zona drumului (din debleu in rambleu). Load. depozitarea temporară pe şantier în scop de reutilizare Excavate material in road area (cut to fill). Pămînt selectiv pentru umplerea acostamentelor Select Fill to Cubic 20103 Shoulders (Shoulder fill) Metre Finisarea şi amenajarea taluzurilor debleurilor şi rambleurilor Square 20104 Finishing and trimming of cut and fill slopes Metre Finisarea si amenajarea taluzurilor debleurilor si rambleurilor Square 20104. place and compact to 95%MDD in road embankment. executarea noilor rambleuri şi racordarea cu drumurile de acces. Cubic Excavarea după decaparea tuturor materialelor de orice fel din Metre suprafaţa asfaltata din ampriza drumului şi racordarea cu drumurile de acces pînă la orice adîncimi indicate de Inginer (excavarea cu 20102A evacuarea în cavaliere) şi evacuarea în cavalierele Antreprenorului de pe şantier Excavate after removal of bituminous surface all type of material in road area and access roads adjustments to any depth as directed by the Engineer (cut to spoil) and dispose in contractors dump site. Cubic Metre Excavarea materialului nepotrivit pînă la orice adîncimi indicate 20102B de Inginer şi evacuarea în cavalierele Antreprenorului de pe şantier Excavate material in road area unsuitable material to any depth as directed by the Engineer and dispose in contractors dump site. Metre transportarea şi executarea pe taluzuri a scărilor de înfrăţire pentru lărgirea terasamentului existent (materialul de la debleu la 20101 rambleu).1 Profilarea stratului fundaţiei de pămînt (nivelul de formare) Square (manual) Metre Shaping of the subgrade layer (formation level) (manual) 20106 Profilarea stratului fundaţiei de pămînt si compactarea lui Square (acostamente) Metre Shape and compact subgrade (Shoulders) 20107 Square Plasarea geotextilului şi a membrane de separare pentru filtrare Metre Placement of geotextile and filter separating membrane Profilarea repetată a acostamentelor cu grederul Regrading of Square 20108 shoulders Metre . încărcarea. inel. aşternerea şi compactarea pînă la 95% din Densitatea Cubic Maximală în Stare Uscată (MDD) a pămîntului din terasament. inel.

Introducere Acest capitol se referă la executarea tuturor rigolelor în afara secţiunilor transversale ale drumului. declivitatea fundului şi amplasarea pe orizontală. jumătate moloz. iar a doua jumătate Recepţia lucrărilor din sumă . formînd un fel de maluri (banchete). după necesitate. Achitarea rezultat materialul pentru formarea terasamentului în urma excavării se va şanţurilor vaface trebuiintegral plasatdupă într-oplasarea parte dematerialului sus în jos. fie ca material nepotrivit. grosimea stratului de 1000 mm Metre Protection of slopes with and granular fill composing of crushed stone (#10/40 mm)) with layer thickness of 1000 mm Unitate de Nr.1.după şi alte refacerea obiecte deplină a de aşa natură.după refacerea deplină a zonele sau Gropilor de împrumut. EXECUTAREA RIGOLELOR 202. plasate Pentru în terasament. Informaţie generală Şanţurile vor fi executate conform celor proiectate şi. sau evacuat în La alt finalizarea mod. a îndeplini după aprobarea această cerinţa. fiind specificate dimensiunile şanţului.în terasament. fie ca surplus de material faţă de cerinţe. se valucrărilor şi înainte face în două etape: de eliberarea prima jumătateCertificatului din sumă vade Preluare. sporind capacitatea si protecţia în partea de jos. după cum urmează: Metre 20117-02 Protecţia taluzurilor şi umplerea lor cu material granular din piatră Cubic concasată (#10/40 mm) . 202. of slopes conform the geotextile indicaţiilor de mai sus. Achitarea 20117-01 Protecţia Achitareataluzurilor cu geotextil pentru volumul Protection măsurat. indicaţiilor.2009. Astfel de maluri de Achitarea protecţie pentru vor avea excavări se vao face diferenţă de pentru integral nivel constantă între materialele creasta care excavate. Articol de plată măsură 20201 Excavarea rigolelor în afara secţiunilor transversal ale drumului Excavation of ditches outside the road cross section Cubic Metre . Square se va face la preţul pe unitate de măsură din contract. dacă este necesar. liniei şanţului. fi achitată toate după şanţurile ce materialul (rigolele) vor fidetotalmente va fi evacuat pe şantier curăţate şi a douade orice crengi. conform tuturor detaliilor şi indicaţiilor suplimentare necesare din partea Inginerului. Lucrări pregătitoare înainte de începerea lucrărilor. conform faţă de cerinţa maximal teoretică prevăzută în SM GOST 22733 . în cazul unor indicaţii din partea Inginerului sau a celor indicate pe desenele tehnice. Măsurarea Lucrările de executare a şanţurilor vor fi măsurate în metri cubi de material necesar de a fi excavat.4. 202.2. altele decît drenele laterale deja incluse în compartimentul excavărilor generale. în conformitate cu cerinţele prezentei Specificaţii Recepţia şanţurilor şi malurilor executate se va face în conformitate cu cele stipulate în Sub- clauza 001.3. Şanţurile vor fi periodic curăţate şi păstrate în aşa condiţii. încît apa să curgă liber fără obstacole. CAPITOLUL 202. terenul va fi curăţat în conformitate cu capitolull02. compactarea conform Specificaţiei şi profilarea. în conformitate cu cerinţele prezentei Specificaţii Materialele rezultate din excavarea şanţurilor vor fi utilizate la construcţia Rambleurilor. 202. care creează cavalierelor sau altorobstacole zone de depozitare a materialelor evacuate. materialul terasamentului compactat vade fi transportat dea-lungul către Inginer. cu numai dacăpentru Achitarea nu forexcavarea fi utilizateînpentru întărirea Gropile malurilor de împrumut va sau evacuat fi în două ca fiind etape: primainutil sau ca jumătate din surplus sumă deva materiale fi achitatăfaţă de cerinţe după ce materialul adus din Groapa de împrumut este plasat în Terasament. din sumă nămol . Malurile vor fi compactate pînă la 95% Achitarea pentru materialul excavat cu destinaţia de a fi evacuat în cavaliere.04. malurilor şi cota urmează a fi de jos a şanţurilor.

Pentru materialele excavate. conform indicaţiilor. după caz. în conformitate cu cerinţele prezentei Specificaţii Suma de plată pentru excavarea şanţurilor va include suma pentru transportarea . sau evacuat în alt mod. care conform indicaţiilor. Achitarea pentru materialul excavat cu destinaţia de a fi evacuat în cavaliere.după refacerea deplină a cavalierelor sau altor zone de depozitare a materialelor evacuate.I materialelor la terasamente sau în cavalierele aprobate. Achitarea se va face integral pentru toate materialele excavate şi folosite la rambleuri sau la formarea malurilor. şi suma pentru consolidarea malurilor conform celor descrise mai sus. în conformitate cu cerinţele prezentei Specificaţii. se va face în două etape: prima jumătate din sumă va fi achitată după ce materialul va fi evacuat de pe şantier iar şanţurile for fi în mod cuvenit profilate şi recepţionate şi a doua jumătate din sumă . vor fi trebui sa fie evacuate în cavaliere sau evacuate în orice alt mod. plata se va face în două rate: 95% din suma vor fi achitată atunci cînd materialul va fi evacuat de pe şantier iar şanţurile vor profilate aşa cum se cere şi vor fi acceptate. suma pentru incorporarea materialelor în terasament sau pentru readucerea cavalierelor la o stare bună. iar celelalte 5% din suma vor fi achitate atunci cînd cavalierele sau alte zone de depozitare vor fi readuse pe deplin într-o stare bună. după ce terasamentul compactat va fi aprobată de Inginer.

Antreprenorul este responsabil de proiectarea.02. dacă consideră că este impus de împrejurări. Inginerul poate.2% determinat conform SM GOST 22733-77. liber şi fără obstacole. indicatoare rutiere de avertizare.3.5 metri sau atunci cînd Antreprenorul va considera necesar la altă adîncime mai mică. facilităţi de pompare şi evacuare a apei după cum pot fi necesare pentru securitatea muncii. Introducere Capitolul se referă la excavările pentru toate tipurile de structuri. astfel de lucrări temporare. După lucrările de umplere cu pămînt. de responsabilitatea pentru executarea lucrărilor temporare şi de asigurarea securităţii pentru lucrătorii săi. Aceste lucrări de excavare vor include şi orice lucrări de amenajare a paturilor de fundaţie pentru structuri. în legătură cu aceasta să asigure o mai bună protecţie din cont propriu. Astfel de construcţii de protecţie sau de sprijin vor fi necesare de fiecare dată cînd adîncimea de excavare va depăşii 1. 203. Lucrările includ: excavarea fundamentelor şi lucrări de fundare şi umplerea acestora folosind sol potrivit din aceste excavări iniţiale sau adus din gropile de împrumut şi transportarea surplusului de material în rambleuri sau în cavalierele aprobate. fără perturbarea straturilor de mai jos.4. CAPITOLUL 203. 102. în conformitate cu capitolul 101. Materiale pentru astupare Pământul utilizat pentru umplere nu va conţine material din categoria celui nepotrivit pentru aşa scopuri. iar Antreprenorul va trebui. cu argilă sau pămînt sensibil la mişcări în condiţii umede. Fără a-l elibera pe Antreprenor. cu bolovani mari. va fi executată compactarea la un conţinut optimal de umiditate +/. Materiale folosite ca umplutură trebuie să fie din categoria materialelor granulare echivalente cu cele de standard folosite pentru straturile fundaţiei de jos necesare pentru drumuri 203.1. .01-87. Lucrări pregătitoare Terenul va fi fără vegetaţie şi resturi de materiale organice. montarea şi mutarea oricăror construcţii de protecţie (pereuri) şi construcţii temporare de sprijin necesare. Antreprenorul este responsabil de asigurarea.03. 203. 103 şi SNiP 3. a publicului larg. iluminat. de fiecare data cînd pe parcursul executării lucrărilor se întîlnesc facilităţi publice Pentru toate lucrările de excavare vor fi prevăzute bariere. conform celor specificate în Sub-clauza 201. aşa cum sunt podurile temporare pentru pietoni şi vehicule.2. furnizarea. şi trebuie să asigure. să dea indicaţii Antreprenorului de a schimba metodele lui de lucru pentru o mai bună protecţie a lucrătorilor lui. într-un mod sau altul. Informaţie generală Lucrările de excavare a tranşeelor sau a fundamentelor se vor realiza pînă la cotele indicate în Desenele tehnice. Lucrările de umplere în jurul structurilor vor executate simultan din ambele părţi în mod egal pentru a evita acţiunea diferitor forţe laterale asupra structurilor. care ar putea fi necesare pentru a permite accesul. EXCAVĂRI PENTRU STRUCTURI Şl OPERAŢIILE DE ASTUPARE 203.

Stratul din material granular pentru patul fundaţiei. pe straturi nu mai mari de 150 mm. 203. a) Alte structuri decît cele ale podeţelor Materialele pentru patul de fundaţie vor fi aşternute. conform SM GOST 22733-77. va fi compactat pînă la 95 %MDD (AASHTO T180). fiecare strat extinzîndu-se pînă la limitele excavării sau pînă la limita terenului natural b) Podeţe Materialul pentru umplere va fi plasat şi compactat sub porţiunea liberă de jos a tubului: Antreprenorul va trebui să întreprindă orice acţiuni conform indicaţiilor Inginerului ca să nu admită folosirea în jurul podeţelor şi sub podeţe a solurilor susceptibile la îngheţ. care vor fi convenite cu Inginerul. Adîncimea de excavare va ţine cont de grosimea necesară pentru orice pat de fundaţie. Umplerea obişnuită Toate lucrările de umplere trebuie să fie în conformitate cu Proiectul tip 3. Materialele pentru umplere vor fi compactate pe straturi.03-84. sub structuri va fi plasat un strat de material pentru patul fundaţiei. aşa cum este necesar. la fel şi VSN 24-88. vor fi lăsate cavităţi pentru amenajarea rosturilor conform SNiP 2.501. SNiP 2. profilate si compactate la un nivel specificat de standard. Pregătirea pentru lucrările de fundare în cazul în care condiţiile din teren sunt de aşa natură încît nu poate fi executat fundamentul solicitat pînă la cotele de excavare finale. Patul de fundaţie trebuie să fie dintr-un material granular. Procesul va fi repetat pînă la atingerea unui nivel . va fi compactat pămîntul din partea de jos excavată pînă la 92 % din Densitatea Maximală în stare Uscată MDD (AASHTO T180).03-84 şi Proiectului tip 3. pînă nu se va ajunge peste tot la o densitate omogenă nu mai mică de 95% din densitatea maximală. apoi compactat pînă la 95% conform SM GOST 22733-77. pe straturi nu mai mari de 150 mm b) Podeţe înainte de a folosi materialul granular sau betonul pentru patul fundaţiei.08 Umplerea se va face în mod uniform în jurul structurii din toate părţile. cu grosimea cea specificată conform Desenelor tehnice.501.1-144 şi VSN 24-88. în conformitate cu SNiP 2.05. 203. Fiecare strat va fi compactat în conformitate cu Compartimentul 203. 203. Patul fundaţiei va fi executat conform VSN 81-90. materialul necorespunzător fiind înlocuit cu altul bun. Fiecare strat de material va fi amplasat pe toata lăţimea excavării.1-144. ' Orice fundamente excavate şi umplute trebuie să fie aprobate de Inginer. Antreprenorul va scoate tot materialul nepotrivit pînă va da de un material corespunzător sau pînă la acea adâncime şi de aşa lăţime.5 metri mai departe de marginea structurii. Atunci cînd e cazul. Cea mai mare fracţie de piatră concasată nu trebuie să depăşească în lungime 75 mm a) Umplerea obişnuită Materialul pentru umplere va fi aşternut în straturi orizontale nu mai mari de 150 mm grosime.02-85. Executarea patului fundaţiei Atunci cînd este indicat pe Desenele tehnice sau există indicaţii din partea Inginerului.5. cu drenare liberă.7. pînă la linia terenului natural sau cu 3.05. ce nu ar fi mai puţin.05.6.

umplerea fundaţiei cu material. compactoarele cu crampoane. 203. 203.02-85) • Structuri şi tranşee pe drum sau alături cu drumul: 93% din densitatea maximă de lîngă carosabil • Structuri şi tranşee în ampriza drumului. de tipul berbecului.11. care vor fi compactate în conformitate cu sub-compartimentul 201. utilizate în zonele cu acces limitat pentru manevrare Cerinţe de compactare sunt următoarele: • Sub structuri: 95 % din densitatea maxima (în conformitate cu SNiP 2. Pamîntul pentru umplerea şanţului trebuie sa fie un material corespunzător adus de la debleuri sau din gropi de împrumut şi aşternut pe straturi nu mai mari de 20 cm grosime.9. Compactarea Compactarea trebuie să fie realizată prin utilizarea tehnicii mecanice.8. Recepţia Lucrărilor Lucrările vor fi recepţionate pentru plată cu condiţia ca acestea vor fi realizate în conformitate cu Desenele tehnice şi Specificaţiile şi aprobate de Inginer Măsurarea şi plata Excavările pentru structuri. Aceste costuri vor fi incluse în costul structurilor . compactoarele vibrante (cilindri). de minimum 300 mm deasupra părţii superioare a tubului podeţului. formarea patului de fundaţie. precum sunt compactoarele pneumatice. plăci vibrante operate manual şi dispozitive manuale de compactare sau mecanice.05. materialul pentru umplere şi construcţiile temporare de sprijin a malurilor excavate nu vor fi măsurate pentru achitare. dar nu ca parte a carosabilului 90% din densitatea maximă • Tranşee în afara amprizei drumului: nu mai puţin de 90% din densitatea medie Vor fi utilizate numai materiale care întrunesc cerinţele de standard ca materiale de umplere.

finalizarea procesului de însămînţare. vor fi scoşi.8 m fiecare. la o adâncime de Achitarea 0. Tufe: Tufele şi arbuştii trebuie să fie selectaţi din stocurile locale disponibile şi aprobate de La trei luni după plantarea tufarilor. E de preferat.0 metri şi trebuie să fie din specii cu rădăcini puternice şi frunziş des şi fertilizat cu plantarea altor noi specii 204. Conform ENIR E2-1-45 sau ENIR E18-24. până la recepţia lucrărilor. fi satisfăcutsolului de creşterea pentrustabilă şi viguroasă a ierburilor şi tufarilor pe întreaga însămânţare suprafaţă în cauză. Udarea Suprafaţa plantată va fi uşor udată timp de 10 zile după însămânţare sau în cazul unor condiţii climaterice extrem de uscate. avînd grijă de a nu turbă şi nisip vătăma rădăcinile în timpul sădirii.după scarificare. Introducere 204.6se m. varului sau nitratului de amoniu însămînţare: ENIR E2-1-45 Însămînţare: ENIR E18-45 conform necesităţii sau cu folosirea altor seminţelor alternative. trebuie să aibă o înălţime de la 1.0.înAchitarea cu rădăcini se va face groapa săpată pentru într-un mediu de lucrările creşterefinalizate.se va efectua în timpul vînturilor se vaputernice.0. cînd ating o dezvoltare bună. Materiale udarea lor conform necesităţilor. care nu trebuie să fie Terenurile selectate vor fi amenajate pînă lamai mică de 2000 profilul m2 şi vor fi uşor scarificate. 204. în mod corespunzător.5 la creştere normală. Procedurile şi echipamentul folosit pentru udare trebuie să fie de aşa natura. va fi lor final plasat solul vegetal pe o adîncime nuMăsurarea mai mica de 150 mm si va fi înverzit. conform Specificaţiilor vegetaţie. CAPITOLUL selective aprobate vor AMENAJAREA fi plantate pe toate Şl PLANTAREA taluzurile terasamentelor TALUZURILOR şi Şl SUPRAFEŢELOR debleurilor EXCAVATE aproximativ cîte un tufar tînăr sau un "cuib" de puieţi la 5 m.nu au dat colţi. care nu vor avea o Inginer. articole aşa cum e descris mai sus 204.10. materialele Antreprenorul trebuie va repeta să respecte operaţiunea următoarele cerinţe:deHidro- însămânţare cu utilizarea suplimentară a îngrăşămintelor. însămânţarea şi plantarea Seminţele trebuie să fie sădite în conformitate cu EN TER E2-1-45 sau ENIR E18-24 . 204.9. însămînţarea se va face şi alte cu în conformitate ENIR forme deE2-1-45 recultivare ENIRdupă şi udare.45 . Plantarea inclusă în costulşide însămînţarea însămânţare vor aveametru a unui loc imediat pătrat. Protecţia şi întreţinerea plantelor în creştere vor fi asigurate pe sectoarele de însămânţare. pe toată perioada de germinare şi primele firicele de sine stătătoare şi stabilirea stratului 204.AchitareaGroapa va fi astupată cu pămînt mai jos de cota pămîntului original.5.3. şi/sau E18-24 necesitate. cînd Inginerul vaPregătirea 204.p. însămânţarea inclusiv Capitolul nu 001. descrise cu din cernoziom.4. Articol de plată măsură Tufele din specii204. după caz. va pregătind face pentrudinurmătoarele timp groapa. Sezonullucrărilor Recepţia de însămînţare Însămînţarea Lucrărilor Recepţionarea va fi efectuată la începutul se va face sezonului de Tehnice. Solul vegetal fi uşor unei compactat germinări stabile şi apoi scarificat şi continue nu va fipînă la o adîncimedar măsurată.6 puieţi cu lungimea de 0. încît apa să fie asigurată permanent. Dacă la plantarea tufarilor se vor folosi puieţi şi nu arbuşti tineri. locul de plantare va fi din nou pregătit 3. ca udarea să fie efectuata după-amiaza tîrziu sau seara 204. fără erodarea solului vegetal. pe diagonală. înurmător: sol foarte 5oumed % dinsau în vor sol fiîngheţat Achitarea pentru lucrări face în felul sumă achitatesau dupăîn condiţii nefavorabile. Pregătirea seminţelor Prezentul capitol se referă la lucrările de finisare a terasamentelor. Tufarii aprobaţi. se va face inspectarea şi orice tufari. Lucrările Tufele semăsurate conform vor planta celor indicate prin săparea mai sus unor gropi nu şimai confirmate mici de 50de cm către în Inginer diametruvorşifi 50 plătite cm în conform Preţului adîncime. în prezentul capitolaprobate de către Inginer. funcţie de unde seminţele metoda aplicată. iar celelalte 50% din sumă vor fi achitate. Unitate de Nr. 204.1. aceştia vor fi plantaţi în "cuiburi" a cîte 5 . cu 204.7. si înainte de aceasta. Tufarii sau cuiburile vor fi plantate într-un mod neregulat. înîn orice locuri. Fertilizarea. pietrele mai mari Apa folosită pentru asigurarea şi menţinereava de 50 mm vor fi scoase. Protecţia şi întreţinerea plantelor vegetal. de va 100fi mm. la orice etapă a germinării şi creşterii.6.5 . pe vor Tufele Unitate din să trebui Contract şi indicat fie sădite în ofertă.2.8. lăsînd o adîncitură de 5 cm în jurul plantei pentru acumularea apei în timpul udării. care includ distribuirea şi nivelareaseminţelor Pregătirea stratului vegetal.

plasarea lui pe taluzuri cu grosimea minimă de 150 mm. compactarea uşoară Loading of stockpiled topsoil. întreţinerea Square Metre m pînă la sfîrşitul perioadei de garanţie Provide grassing to embankment and road sides. maintenance up to end of defects liability period . compactarea uşoară Provide top soil. light compaction 20402 Asigurarea cu sol vegetal. incl. plasarea lui pe taluzuri şi la Cubic Metre m3 marginea drumului cu grosimea minimă de 150 mm. light compaction 20403 Însămînţarea taluzurilor şi marginii drumului. spread on embankment slopes and road sides of min 150 mm thickness.20401 Cubic Metre m3 încărcarea solului vegetal depozitat. spread on embankment slopes of min 150 mm thickness. inel.

Pentru plantele cu rădăcini dezgolite sau bine dezvoltate.1. care din experienţă s-au dovedit a fi cei mai potriviţi pentru Apa folosită pentru asigurarea şi menţinerea unei germinări stabile şi continue nu va fi localităţile. inclusiv cu udarea lor după necesităţi pînă la recepţia lucrărilor. atât pe marginea drumului cât şi pe va fi satisfăcut de creşterea stabilă şi viguroasă a copacilor. puternice. Recepţionarea PLANTAREA Lucrărilor COPACILOR se va face conform Specificaţiilor Tehnice. inclusiv Capitolul 001. arborii noi plantaţi vor fi monitorizaţi cu atenţie pentru depistarea unor semne de ofilire sau uscare. Marginile gropilor săpate în Achitarea mod mecanizat vor necesita în mod normal prelucrată manual. dar va fi inclusă în costul de sădire a unui copac. rădăcinile copacilor vor fi retezate. constata căMateriale nu s-a prins nici un copac. în general. Fertilizarea în conformitate cu ENIR E2-1-45 sau ENIR E18-24 205.6.sub formă de pernuţă. Protecţia şi întreţinerea plantelor Protecţia şi întreţinerea plantelor în creştere va fi asigurată pe toate sectoarele plantate. numărul de copaci recepţionaţi în final. Udarea Imediat după plantarea unui copac. sumele achitate vor fi scăzute din plată Ca materialele vor fi folosiţi arbori din specia foioaselor şi arbuşti de dimensiuni mari.3. care se va îmbiba în sol.7. Articol de plată măsură 20501 Plantarea copacilor Buc . iar pentru plantele cu rădăcini grupate într-un singur bulgăre . cam aproximativ jumătate din adîncimea gropii. Plantarea Copacii trebuie să fie sădiţi în gropi corespunzător dimensiunilor puieţilor şi speciilor.5. astuparea iniţială cu pămînt se va face fie sub forma unei moviliţe. locul de plantare va fi din nou pregătit şi fertilizat cu sădirea altor noi specii de copaci 205. fiecare strat fiind bine şi cu grijă compactat.2. dacă se va 205. acesta va fi bine udat. Recepţia Lucrărilor Unitate de Nr. Achitarea se va face pentru următoarele articole Fiecare groapă trebuie să fie parţial umplută cu sol fertil adăugând compost. iar coroana tunsă. la aproximativ 8 m distanţă unul de altul sau la alte distanţe potrivite pentru diversele specii 205. în funcţie de condiţiile climaterice şi starea plantelor. Copacii trebuie să fie plantaţi în anumite locuri indicate de Inginer sau. cu aproximativ 25 de litri de apă. humus şi îngrăşămintele necesare şi adecvate pentru anumite speciile plantate. gropile trebuie săpate manual.4. CAPITOLUL 205. Achitarea 205. Sezonul de plantare Lucrările măsurate conform celor indicate mai sus şi confirmate de către Inginer vor fi Plantarea plătite se va conform face lapeînceputul Preţului sezonului Unitate din Contractdeşivegetaţie. Gropile trebuie să fie săpate cu excavatoare sau forate cu ajutorul unui burghiu. în dependenţă de specie. aşa Măsurarea cum sunt plopii şi sălciile.8. unde vor fi plantaţi măsurată. vor fi scoşi. pentru lucrări Introducere se va face în felul următor: 50 % din sumă vor fi achitate după finalizarea procesului de plantare. ce nu au dat dovadă de o creştere bună. înainte de plantare. La finalizarea perioadei de plantare. Ulterior. Achitarea seva vaface efectua în timpullucrările pentru vînturilorfinalizate. dacă este necesar. Udarea trebuie să se efectueze de preferinţă după-amiaza tîrziu sau seara 205. indicat în însămânţarea nu se ofertă. recurgînd la procedura de udare suplimentară. Gropile vor fi apoi astupate cu straturi de sol fertil. Achitarea se va face după taluzurile rambleurilor sau în alte zone indicate. după caz. va fi organizată inspectarea lor şi orice copaci. în sol foarte descrise umed sau în prezentul în sol îngheţat sau în condiţii nefavorabile. 205. capitol. în cazurile cînd locurile sunt inaccesibile pentru tehnică. La trei luni după plantarea copacilor. cînd Inginerul Prezentul capitol se referă la plantarea copacilor. 205. iar celelalte 50% din sumă vor fi achitate.

Planting of trees Number 20502 Plantarea arbuştilor Buc Planting of shrubs Number .

cu toată informaţia despre materialele folosite (sursa de furnizare. Dacă proporţia pietrei concasate în stare neanrobată amestecată în asfaltul frezat e mai Aditivi Prin dispoziţia Inginerului mare de 35 %. şi foarte din Tabelul 4 al SM GOST 9128-84 (cu excepţia coeficientului macrogranulare (fracţii mari) şi microgranularede lungă durată).03. dacă e necesar. asfaltic foarte poros ÎMBRĂCĂMINTEA pentru amestecurile conform RUTIERĂ poroase celorporoase. prin existentă frezare. Materiale (fracţii mici) cu o granulometrie continuă (neîntreruptă) Materialele trebuie să corespundă pentru straturile următoarelor cerinţe:de jos ale îmbrăcămintei rutiere sau a stratului de bază conform SM STB 1033-2008.4 mai mari de 50mm. Proprietăţile amestecului Materialul de se asfalt frezat stabilesc prin probe cu înălţimeafracţiei Conţinutul şi diametrul de 71. de rezistenţă la apă pe un termen 301. adăugarea liantului mineral (de obicei ciment). Ciment Portland zgură (dacă e SM apei şicuaditivilor GOST malaxarea necesar). Caracteristicile de performanţă cerinţelor pentru betonul 3. Introducere caracteristicile fizico-chimice şi altele).2. CAPITOLUL de RECICLAREA Construcţie LA RECE A BETONULUI ASFALTIC DIN ÎMBRĂCĂMINTEA RUTIERĂ Reţeta de lucru a mixturii.mmcompactate nu sub acţiunea unei sarcini de 7 MPa la o temperatură trebuie să de 20 ± 2 °C 5şi% depăşească uscate pînă la o greutate constantă. Cimentul Portland (Cimentul Portland cu zgură) 2-4% Piatra concasată adăugată la asfaltul frezat Conform dispoziţiei Inginerului Apa 2-6% . la faţa locului pe SM Piatră concasată drum. al componenţilor încît să din amestec fie obţinută după granulometria greutatea granulatuluinecesară de beton aasfaltic amestecului. Lucrările prevăd: frezarea stratului existent de asfalt şi. după din greutate. trebuie să fie prezentate în scris Inginerului pentru aprobareprevăd Lucrările nu mai reciclarea tîrziu de 21materialelor zile calendaristice înainte de începutul din îmbrăcămintea lucrărilor rutieră de asfalt la drum. 301. adăugarea de SMpiatră GOSTconcasată 10178-85 în stare neanrobată sau anrobată (dacă e necesar) la materialele frezate din asfalt. în amestec se adaugă piatră concasată anrobată. Conţinutul fracţiei mai mici de 0.063 mm nu trebuie să fie mai mic de 5 % din greutate. avînd toate arată în felul următor:proprietăţile necesare specificate.1. adăugînd Conţinutul noi agregate orientativ în aşa proporţii. 24 ore de păstrare în condiţii Curbele granulometrice acceptate sunt cele trebuie să corespundă umede. Cerinţe301. sau 8267-82 GOST după cum vor fi indicaţiile Inginerului. 301. Toate operaţiile descrise mai sus vor fi executate direct pe şantier. parţial şi a stratului de bază. 10178-85 componenţilor şi aşternerea amestecului într- Marca 300un strat constructiv compactat.

Tehnica de frezare va trebui să Maşina de frezare fie dotată a asfaltului cu o comandă de control a cotelor pe orizontală şi verticală Dacă 301. fiind stropit cu apă. Tehnica benzi a cîte minimum 1.putere. evitate prin executarea lucrărilor carate trebuie să fie extrase din îmbrăcămintea rutieră aşternută la fiecare 5000 m2. drumul poate fi deschis pentru circulaţie.5 ore după Compoziţia finală a stratului aşternerea amestecului trebuie reciclat iniţial. aibăSuficientă o culoare uniformă. tracţiune iar timpul şi stabilitate de malaxare de frezare constantătrebuie să fie stabilit la adîncimea de 200 în timpul mm încercărilor de probă în teren (precizia de pînă la 10 mm). Limita de viteză pentru mijloacele de transport.° Sistemul Aşternerea automat deşi Compactarea control a cotelor amestecului verticale. în SNiP La folosirea 3.stratului reciclat cît şi în iniţial trebuie conformitate să dispoziţii cu orice fie prelucrată cu emulsie bituminoasă. conform cotelor orizontale şi • Lăţimea de aşternere nu mai mică de 1. cu compactarea ulterioară a suprafeţei Frezarea se va face folosind tehnica special predestinată în aşa scopuri. pe cît e de posibil.1. în amestec.06. 301.5 m.071 301.în cimentului 85 şi amestec. pentru a provoca (induce) în strat microcrăpături.0 97-98 0. Densitatea probei în Coeficientul de plată Coeficientul de procente compactare 98-100 1 >0.8 mm la rata de 8 .5 metri lăţime dintr-o sigură trecere.2 . 304).11.4 l/m2.98-1. 301. Aceste microcrăpături în stratul de bază pot fi de obicei obţinute în urma a trei treceri a compactoarelor vibrante. Ajustarea densităţii f) Pentru achitare în cazul vorcimentului folosirii fi folosiţi următorii coeficienţii. adîncimeatrebuie de 200sămm. mai puţin de 6 în timpul unei zile de lucru.98 . trebuie Proprietăţile să fie limitată.03. Pentru un control mai rapid. cu cerinţele din SM STB 1033-2008 pentru betonul asfaltic poros.5. Recepţia b) Lungimea aşternută trebuie să fie maximală ca şi în timpul unei zile depline de Recepţia stratuluipentru producţie. rezistenţa probelor vad)fi Iniţial amestecul verificată după 24 aşternut ore la va temperatura fi compactat de cu cilindri 20 °C vibranţi pînă cînd nu la compresiunea va fi obţinută uniaxială sau densitatea specificată. ca tehnică de bază Pregătirea amesteculuipentru frezare e folosită freza. unei alte în dependenţă tehnici. pînă la aşternerea următorului strat. Gradul de compactare va fi stabilit în baza testării caratelor.4.97-0. după îmbrăcămintei rutiere care va fi acoperită cu agregate mărunte de 3 . pentru toate materialele folosite pentru producţia după asfaltic 24 orereciclat la rece va fi stratului după aşternerea aplicat coeficientul deciment. a) Amestecul va fi aşternut într-un strat neted şi drept.10. stabilizat cu plată pepeste tone. Aceste microcrăpături sunt necesare în stratul stabilizat cu ciment pentru a evita apariţia necontrolabilă a crăpăturilor în rezultatul contractării stratului de bază stabilizat cu ciment. • Viteza de lucru nu mai mică de 5 m/min laAmestecul apa pentru întărire. atunci temperatura aerului suprafaţa nu mai joasă de 0 °C. suprafaţa lui va trece un compactor vibrant.sădacă fie stabilită în acest în timpul strat încercărilor reciclat se conţinede ciment. ale Inginerului 301.9. b) Următorul strat nu trebuie să fie aşternut mai devreme de 4 .8. capabilă de a freza 301. de obicei.12 kg/m2. nu trebuie să depăşească 40 km/oră. rigiditatea după Marshall. stratului reciclat nu trebuie să fie mai mică de 98 % din densitatea obţinută în timpul compactării de probă în teren. suprafaţaDacă achitarea pentru compactată materiale a stratului se vacuface stabilizat înciment baza ratelor trebuie să fie permanent menţinut umed. conform lungimea indicaţiiloraşternută din partea Inginerului. iar în final va fi compactat cu cilindri fără vibraţii. reciclata va fi făcută reduce în conformitate numărul de rosturi cu cerinţele stipulate transversale. componenţii se Caracteristicile de bazălaale adaugă. fără boţuri de materiale. cimentul. frezei pentru materialele betondin frezate asfaltic: asfalt în următoarea consecutivitate: piatra concasată. aprobată de Inginer. Restricţiile Climaterice c) Dacă Lucrările trebuieaşternerea să fie executateurmătorului strat climaterice în condiţii se reţine favorabile cu mai mult şi lade 48 ore. rata fiind de Frezarea 1.6. atunci procesul de malaxare a materialului Amestecul frezat poate din îmbrăcămintea fi pregătit pe loc odată rutieră este executat cu procesul pe loc de frezare saucu ajutorul aparte. dar nu pe toate benzile simultan.7. Aproximativ betonului unitare pe tonă. 301. stratului ţinînd cont reciclat de timpul din beton necesar pentru asfaltic trebuie să fie în conformitate întărirea amestecului pe banda adiacentă. reciclat trebuie să fie făcută amorsarea (capitolul |. verticale şi conform secţiunilor transversal proiectate. Minimum 6 c) Rosturile longitudinale trebuie să fie. probă în teren şi trebuie înaintesă defieurmătorul aprobatăstratde Inginer.95 > 0. 301. emulsia. în procesul de amestec. întreţinerea stratului reciclat în timpul întăririi a) După evaporarea conţinutului liber de apă (timp de aproximativ 2 ore după finalizarea compactării). de tehnica şi metodologia propuse de Antreprenor. Rezistenţa normativă la 24 ore se stabileşte în timpul elaborării compoziţiei e) Densitateamixturii.

Compactarea.200 mm. măsurate aşa cum e descris mai sus.97 95-96 0. Măsurarea Stratul reciclat se măsoară în m2. Regulation to required transverse and longitudinal profile.95-0. 4.200 mm. Egalizarea pînă la nivelul necesar al profilului transversal şi longitudinal. Achitarea Achitarea se face pentru volumele aprobate. Achitarea se face pentru următoarele denumiri: .96 Mai mic de 95 Sector cu rebut Sector cu rebut Unitatea de :Nr. Compaction. împărţind densitatea medie a carotelor la Additives included densitatea eşantioanelor remodelate din carote (cl.300 mm Notă: 30105 Cimenta ) Densitatea unei probe se determină. împărţindIndus densitatea medie la densitatea Cementaparentă. fiind exprimată în %. 96-97 0. Grosimea totală a stratului de 50 . în baza ratelor unitare. included 30107 Aditivi Indus b) Coeficientul de compactare se determină.în tone.96-0.85 >0.300 mm Cold recycling of the asfalt concrete pavement at a depth of 100 .16 GOST 12801-84). m3 Adăugarea în amestec a 50% de noi agregate şi stabilizarea cu 4 % de ciment. Articol de plată măsură 30103 Reciclarea la rece a betonului asfaltic din Cubic Meter îmbrăcămintea rutieră la adîncimea de 100 . emulsia bituminoasă şi aditivii . Mixing in of 50% new aggregates and stabilization with 4 % cement. specificate în Contract. Total layer thickness 50 .90 > 0.

doar aprobate de Inginer. fără stratul final. 302. • Sistemul automat de control a cotelor verticale • Lăţimea de aşternere nu mai mică de 1. va fi aprobată de Inginer decaparea unui alt sector îmbrăcămintea rutieră existentă va fi frezată la adîncimea specificată pe o lăţime minimă de 1. ci va consta pe alocuri din prundiş mai măşcat.3. • Suficientă putere. Articol de plată măsură 30201 Frezarea betonului asfaltic din îmbrăcăminte Cubic Metre . iar pe alocuri acesta va fi un material mai mărunt Frezarea şi decaparea straturilor existente ale îmbrăcămintei rutiere vor fi executate pe timp uscat.1. tracţiune şi stabilitate de frezare constantă şi cu precizie pînă la adîncimea de 50 mm. Suma indicată pentru achitare este suma Aceste lucrări includ deplină lucrările de de remunerare frezare pentrudin a asfaltului lucrările din acest capitol. 302. Numai după finalizarea noilor straturi.85 Pentru siguranţa rutieră a transportului public.1. FREZAREA ASFALTULUI DIN ÎMBRĂCĂMINTEA RUTIERĂ 302. spaţiul dintre mira de nivelment şi suprafaţa drumului nu trebuie să depăşească 20 mm. va fi asigurată o trecere treptată şi lină de pe banda de asfalt frezată şi îmbrăcămintea rutieră existentă înainte de deschiderea drumului frezat pentru circulaţie.03 . CAPITOLUL Cantităţilor. Construcţia noilor straturi ale îmbrăcămintei rutiere pe astfel de sectoare deranjate se va face cît mai curînd posibil. iar secţiunea transversală a noii suprafeţe obţinute trebuie să fie dreaptă şi netedă. e formată din diferit tip de asfalt cu un diferit conţinut de prundiş. Procesul va fi aplicat pe toată lăţimea benzii de circulaţie.5 m. îmbrăcămintea rutieră existentă. Recepţia Recepţia asfaltului frezat se va face în conformitate cu Desenele tehnice şi Specificaţiile şi prin aprobarea Inginerului. Achitarea Achitarea pentru lucrările recepţionate se va face în baza ratelor specificate în Lista Unitatea de Nr. şi trebuie să fie conform SNiP-ului 3. Planeitatea suprafeţei va fi măsurată cu ajutorul unei mire de nivelment de 3 m. Achitarea seCerinţele de Construcţie va face pentru Tehnica următoarele denumiri: . Materialul din îmbrăcămintea rutieră existentă de asfalt nu va corespunde întocmai unei anumite granulometrii.06. Achitarea seIntroducere va face pentru denumirile de mai jos. de aceea materialul de a fi refolosit pentru stratul de egalizare trebuie să fie cel puţin trecut prin ciur şi sortat (dacă e necesar) pentru a corespunde cerinţelor. care va trebui să fie frezată şi procesată.5 m 302. Măsurarea Asfaltul frezat din îmbrăcămintea rutieră existentă va fi măsurat în m 3 la adîncimea specificată în Lista Cantităţilor. Asfaltul frezat va fi folosit în manoperă doar la indicaţiile Inginerului. Frezarea îmbrăcămintea rutieră existentă. Frezarea şi decaparea se va face pe sectoare mici. de pe suprafaţa lui vor fi lichidate toate particulele libere de asfalt şi alte materiale rămase pe suprafaţă 302.Maşina de frezare a asfaltului Maşina de frezare a asfaltului trebuie să posede următoarele caracteristici: • Viteza de lucru de 16 m/min la adîncimea de 50 mm.4. care se conţin în ofertă.

LĂRGIREA Şl RECONSTRUCŢIA CAROSABILULUI EXISTENT Şl NOUA ÎMBRĂCĂMINTE RUTIERĂ 303. la casetele de lărgire a îmbrăcămintei rutiere existente.1. Noile lucrări de construcţie sunt posibile la benzile suplimentare de accelerare.03. Aceasta se referă la sectoarele de reconstrucţie a îmbrăcămintei rutiere existente şi de construcţie a unei noi. la executarea unei îmbrăcăminte rutiere totalmente noi. VSN 123-77 îmbrăcămintea din stabilizat cu ciment VSN 16-95 Balast SM GOST 25607-93 . Materiale Materialele folosite pentru construcţia sau reconstrucţia îmbrăcămintei rutiere trebuie să întrunească următoarele cerinţe: pînă la orice adîncime m3 Asfalt Concrete Pavement Milling to any depth 30202 Frezarea betonului asfaltic din îmbrăcăminte Square pînă la adîncimea de 2cm Metre „2 m Asfalt Concrete Pavement Milling at a depth of 2 cm 30203 Frezarea betonului asfaltic din îmbrăcăminte Square pînă la adîncimea de 2-4 cm Metre m2 Asfalt Concrete Pavement Milling at a depth of 2-4 cm m 30204 Frezarea betonului asfaltic din îmbrăcăminte Square pînă la adîncimea de 4-6 cm Metre „2 Asfalt Concrete Pavement Milling at a depth of 4-6 cm m 30205 Frezarea betonului asfaltic din îmbrăcăminte Square pînă la adîncimea de 6-8 cm Metre „2 Asfalt Concrete Pavement Milling at a depth of 6-8 cm m 30206 Frezarea betonului asfaltic din îmbrăcăminte Square pînă la adîncimea de 8-10 cm Metre Asfalt Concrete Pavement Milling at a depth of 8-10 „2 cm m 30207 Frezarea betonului asfaltic din îmbrăcăminte Square pînă la adîncimea de 10-12 cm Metre Asfalt Concrete Pavement Milling at a depth of 10-12 m cm 30208 Frezarea betonului asfaltic din îmbrăcăminte Square pînă la adîncimea de 12-14 cm Metre Asfalt Concrete Pavement Milling at a depth of 12-14 m2 m cm Amestecul de asfalt Capitolul 305 şi SMSTB 1033-2008 Stratul de amorsare cu bitum SM GOST 11955-82 Piatra concasată SM GOST 8267-93 Macadam anrobat cu bitum SNiP 3. CAPITOLUL 303. cu schimbări considerabile pe orizontală şi verticală a aliniamentului 303.06.85. Introducere Acest lucru constă în construcţia noii îmbrăcăminte rutiere pe toată adîncimea. pe deplin. îmbrăcăminte rutiere.2.

Cotele stratului de fundaţie de pămînt după compactare trebuie să fie peste tot corecte. pe sectoarele de reconstrucţie şi a îmbrăcămintei noi includ lucrări de excavare a stratului de fundaţie pînă la cota destinată.04 mai jos conform cerinţelor SM GOST 25607-93.36 20-45 1. care va fi compactat cu ajutorul cilindrilor vibranţi sau a compactoarelor cu plită vibrantă. în legătură cu lucrările noi de construcţie vor fi necesare şi lucrările de reconstrucţie a acostamentelor. Cotele stratului de nisip după compactare trebuie să fie peste tot corecte. descrise în amănunte în capitolul 306 din această Specificaţie 303.075 4-15 303. Informaţie Generală Lucrările de construcţie nouă la casete.75 30-60 2. Procedura de Construcţie întregul sector pentru construcţie nouă a îmbrăcămintei rutiere va fi excavat pînă la cota necesară a stratului de fundaţie de pămînt. de amenajare a stratului drenant de nisip.0 70-100 20.3. pînă la rigolele laterale ale drumului sau la taluzul rambleului Granulometria pentru calcarul concasat După recepţionarea stratului de nisip va urma un strat de bază de jos dintr-un material conform capitolului aprobat.4. iar acest strat de fundaţie va fi compactat minimum pînă la 95% din densitatea maximală în stare uscată (AASHTO T180) sau pînă la minimum 100% din densitatea determinată conform SM GOST 22733-77. Grosimea diferitor straturi e indicată pe Desenele tehnice.0 40-75 4. a stratului(rilor) de bază de jos din prundiş de rîu sau calcar concasat. fiedebalast 306. va urma stratul drenant din nisip aprobat. a stratului de amorsare primară şi a stratului(rilor) de legătură (binder) şi a stratului de uzură. După recepţionarea stratului de fundaţie de pămînt. fie calcar concasat conform Nisipul următoarelor cerinţe de granulometrie SM GOST 8736-93 Geotextil AASHTO M288 Procentul de treceri prin ciur după Dimensiunea ciurului (mm) greutate 63.0 50 -85 10. a stratului(rilor) de bază din piatră concasată de granit de o anumită marcă şi granulometrie. de compactare a acestui strat de fundaţie.18 15-37 0. în limita toleranţelor de +0 pînă la -35 mm . în limita toleranţelor de +0 pînă la -35 mm Stratul de nisip trebuie să se extindă pînă dincolo de carosabil pe sub acostamente.0 100 40.

fiind în limita toleranţelor de +0 pînă la -35 mm După recepţionarea stratului de bază de jos. Materialul va trebui să corespundă cerinţelor din SM GOST 8267. Volumele vor fi măsurate Subbase strict conform courses cotelor curat of crushed proiectate. iar executarea lucrărilor se va face conform SNiP-ului 3. Articol de plată măsură 30301 Stratul drenant de nisip Capping layer m3 Toleranţe pentru Suprafaţă 30302 Suprafeţele Straturilevor de fibază verificate de josîndin sensul calcarîncadrării concasatînh=200 limitele toleranţelor m3 conform cerinţelor din capitolul mm 305 303. cu grosimea cea indicată pe Desenele tehnice. produsă şi aşternută în conformitate cu cerinţele stipulate în capitolul 305 şi SNiP 3. Compoziţia mixturii de asfalt va fi elaborată. Grosimea minimală a stratului va fi de 100 mm. iar gradul de compactare nu va fi mai mic de 98% din densitatea maximală în stare uscată (AASHTO T180). fie că e strat de bază de jos. pentru denumirile incluse în ofertă. Straturile de legătură din asfalt (de binder) şi stratul de uzură trebuie să fie aşternute conform cotelor indicate pe Desenele tehnice. Unitatea de Nr.03-85 De fiecare dată cînd va fi aşternut asfalt nou alături de asfaltul existent.93. Cerinţele minime de compactare pentru stratul de Binder şi stratul de Uzură cuprind 98% din Densitatea după Marshall (AASHTO T230). cel puţin. materialul trebuie să fie aşternut şi procesat în două sau mai multe straturi. Subbase courses lucrărilor Recepţia of crushed limestone h=200 mm Noile lucrări de construcţie a îmbrăcămintei rutiere vor fi recepţionate conform Specificaţiilor 30303 Straturile de bază de jos din calcar concasat h=150 m3 Tehnice. limestone h=100Tonele mm de beton asfaltic vor fi obţinute din volumul net convertit în tone în dependenţă de densitatea compactată 30304 Excavarea şi evacuarea sau refolosireaAchitareamaterialului m3 din îmbrăcămintea Achitarea rutieră pentru lucrările existentă măsurate Excavation conform and celor indicate mai sus şi confirmate de Inginer se disposal or reuse of existing pavement material va face conform ratelor prevăzute în contract. Suma de achitare pentru aceste denumiri este suma deplină pentru 3finalizarea tuturor lucrărilor din 30305 Stratul acest de bază din piatră concasată h=300 mm Base m capitol. chiar imediat înainte de aşternerea asfaltului proaspăt. inclusiv Capitolul 001.03-85 Grosimea compactată a oricărui strat aşternut. fie că e strat de bază. pămînt. course crushed limestone 30306 Straturile fundaţiei din balast h=200mm Subbase m3 courses of ballast h=200mm Achitarea se va face pentru unele sau toate denumirile de mai jos: Compactarea va fi executată cu ajutorul compactoarelor vibrante.06. mm Măsurări Subbase courses of crushed limestone h=150 mm Toate lucrările noi de construcţie ale îmbrăcămintei rutiere vor fi măsurate conform denumirilor 30303A de mai Straturile m2 pentru jos. fiedeînbază de josstratul de fundaţie din calcar deh=100 concasat în3 m3 pentru stratul de nisip.5. va urma un strat de bază din granit concasat aprobat de o anumită marcă şi anumite fracţii. nu trebuie să depăşească 150 mm. Cerinţele de compactare pentru stratul de bază de jos şi stratul de bază granular cuprind. 98% din densitatea maximală în stare uscată (AASHTO T180). care vor fi prelucrate cu bitum conform cerinţelor capitolului 304 şi capitolului 305. marginile asfaltului vechi vor fi proaspăt tăiate cu grijă pentru a forma faţete verticale curate. . fiem stratul mmde bază de jos şi stratul de bază sau în tone de beton asfaltic. Cotele stratului de bază de jos final vor întocmai cotelor orizontale şi verticale. iar în cazul necesităţii de compactare a unei grosimi mai mari.06.

combustibili. inclusiv de bitum. La curăţarea stratului de bază nu va fi folosită apa. nemijlocit înainte de amorsarea primară şi după curăţarea cu peria. Tehnica ■ Distribuitor de bitum cu autopropulsie ■ Perie mecanică rotativă ■ Compresor (pentru straturile de bază în special prăfuite) 304. Metoda aplicată trebuie să fie una potrivită pentru pregătirea suprafeţei înainte de aplicarea stratului de amorsare. care ar putea solicita o curăţire suplimentară. Pregătirea Suprafeţei înainte de orice amorsare primară sau amorsare generală. Amorsarea primară constă dintr-un strat de bitum tăiat aplicat pe suprafaţa finalizată a stratului granulär de bază. Introducere în acest capitol e prevăzută amorsarea primară şi straturile de amorsare obişnuită. Nu va fi executată nici amorsarea primară nici cea obişnuită pe timp cu ceaţă sau pe timp umed. în cazul unor operaţii majore de asfaltare.4. Antreprenorul poate liber să folosească mături mecanice. uleiuri. cînd suprafaţa este vizibil umedă (mai mult decît jilavă). suprafaţa trebuie să fie inspectată şi aprobată de Inginer. dispozitive de sablare şi de frezare a suprafeţei. dar. După curăţare şi înainte de aplicare a stratului Primar şi General de Amorsare.5. Condiţiile Climaterice în cazul folosirii pentru amorsarea primară şi generală a bitumului tăiat. 304. amorsarea se face şi între straturile de suprafăţare. Amorsarea generală va fi în special aplicată pe suprafeţele curate şi uscate. pentru a contribui la penetrarea stratului de amorsare Suprafaţa existentă sau cea nou aşternută de asfalt va fi curăţată de orice substanţe sau materiale străine. care va fi un obstacol pentru stropirea uniformă. suprafaţa trebuie să fie curăţată cu peria. stropitoare de apă cu jeturi. AMORSAREA PRIMARĂ Şl CEA OBIŞNUITĂ A SUPRAFEŢELOR PORTANTE 304. trebuie de avut grijă să nu fie deranjată structura acestui strat. cauciuc. pe timp cu vînt destul de puternic.1. material pentru marcaj şi particule în stare liberă.3. cînd temperatura suprafeţei e mai joasă de 10°C şi cînd conţinutul de apă din stratul de bază e mai mare de 50% faţă de conţinutul optim . La curăţarea stratului de bază. lucrările vor fi executate doar pe timp uscat stabil.2. Materiale Materialele folosite vor trebui să fie în conformitate cu următoarele standarde: • Bitumul tăiat: SM GOST 11955-82 • Emulsia bituminoasă: SM GOST 18659-81 304. Amorsarea obişnuită se face de fiecare dată cînd e aşternut asfalt nou peste sau alături de asfaltul vechi. material bituminös sau nebituminos folosit pentru colmatarea rosturilor. înainte de asfaltare. stratul de bază poate fi uşor stropit cu apă. dacă expiră mai mult de 72 ore din momentul aşternerii stratului de mai jos şi pînă la aşternerea noului strat de mai sus 304. atunci cînd sunt aşteptate ploi. CAPITOLUL 304.

în limitele bună.decupulverizare un termometruînregistrate şi acuratelor calibrat indicate precizie pentrude indicarea Inginer temperaturii de pulverizare Stratul a bitumului de amorsare obişnuită se va măsura pentru plată doar atunci.7. citrebuie Distribuitoarele vor fi considerate să fie de ocaaşa parte integrală din construcţie. Pompele de Suprafeţele. la o rată de pulverizare Lucrările specificată. cu autopropulsie şi cu o de construcţie capacitate pentru liant de 4000 litri. Pulverizarea va începese Achitarea cuvazonele adiacente face pentru desau unele la marginea drumului toate denumiri şi apoi de mai jos: pe partea centrală pentru a minimiza scurgerile. lucrărilor capabile dedeamorsare a menţine primară va fi măsurată temperatura în m 2 de bitumului în suprafaţă limitele acoperită în baza specificate. Straturile de amorsare obişnuită între straturile succesive posibilitatea ei de adaptare la lăţimi mai mici prin închiderea jeturilor (duzelor). la vel vor fi verificate ratele de pulverizare longitudinale şi transversale Vor fi protejate suprafeţele obiectelor din apropiere pentru a nu fi stropite sau murdărite. Se aşterne următorul strat superior în timp de 4 ore de la amorsare. Aplicarea straturilor de amorsare primară se va face în concordanţă cu rata indicată în Distribuitoarele limitele vordefi dotate toleranţei +/-0. care va înregistra cu precizie presiunea bitumului la bara de pulverizare. Primară de Amorsare surplusulşiva fi înlăturat de pe suprafaţă cu o Obişnuită racletă Amorsarea de cauciuc. Distribuitoarele aceste denumiritrebuie dotate cu va constitui o lanţetă întreaga de mînă sumă pentru cu finalizarea duze de pulverizare fixate deindicate tuturor lucrărilor ea pentruîn a pulveriza în zonele prezentul capitol mici.0. de legătură pulverizare şi trebuie de orice să straturi poată fi intermediare. şi suprafaţa care trebuie prelucrată înainte de aplicare şi vor fi făcute ajustări în funcţie de variaţiile condiţiilor din teren Ratele exacte de aplicare a stratului de amorsare primară şi a stratului de amorsare obişnuită vor fi stabilite în urma încercărilor de probă în teren .4 kgm/m2. Inginerul va fi acela care va aproba rata exactă de aplicare. măsurate după Dacă bara cum e indicat mai este sus şiprevăzută confirmate cude duze turbionare.pentru achitare. Suma de achitare pentru de vînt.04. necesare nu vor fiind paralelă cu fisuprafaţa supuse măsurării drumului.0. Bara de de egalizare. vor fi calibrate înălţimea barei de pulverizare. Unitatea de Nr. a căror caracteristică esenţialăAchitarea este capacitatea de a pulveriza liantul uniform. Nu se va permite circulaţia peste stratul de amorsare în afară de traficul inevitabil al Distribuitoarele tehnicii trebuie să fie de tipul celor cu presiune constantă.6.1. temperatura. Inginerul va aproba rata exactă de aplicare. Aplicarea asfaltic se aplică straturilor în exces. Articol de plată măsură Dacă materialul 304. cînd se va aplică pe suprafaţa de asfalt originală Bara de pulverizare trebuie săimediat înaintelade fie adaptată aşternerea lăţimea unui strat de aplicare de egalizare a bitumului de 2. fără celor mai mici rate supraîncălzirea lui.1 L/mcu vitezometru 2 cu diapazon . în mod similar pulverizare vor începe din partea de jos apoi în partea de sus şi din interiorul curbelor cu dever spre exterior. ca procesul de aşternere bitumul fierbinte a asfaltului să circule prin baraşi costul unei astfelchiar de pulverizare. real .05 către 2 şofer. cu nou strat de asfalt. Se va asigura distribuţia uniformă fără omiterea unor porţiuni sau fără suprapuneri. pe carevorvor pompare a liantului fi aplicate trebui straturiledede să fie capabile amorsare a menţine obişnuită constantă o presiune şi primară. temperatura şi suprafaţa care trebuie prelucrată înainte de aplicare şi vor fi făcute ajustări în funcţie de variaţiile condiţiilor din teren Aplicarea stratului de amorsare obişnuită trebuie să fie făcută la rata indicată de către Inginer şi va fi în mod normal. care pot ridicată sau coborîtă fi necesare deasupra pentru drumului. Inginer atunci conform vor fi achitate aceasta trebuie să fie dotată cu o capotă pentru reducerea perturbaţiilor provocate ratelor prevăzute în contract pentru denumirile indicate în ofertă.30sau a unui metri. Ratele pentru a fi menţinută aplicate pe şantier ovor viteză constantă exactă în timpul fi verificate. de asfalt următor. în limita de 0. Distribuitoarele pentru bitumul tăiat vor fi Măsurăridotate cu arzătoare în combinaţie cu o pompă de Cantitatea circulaţie. unghiul de înclinare a duzelor.25 . inaccesibile şi pentru a corecta deficienţele ratei de pulverizare Săptămînal. Aplicarea stratului de amorsare primară trebuie să fie făcută la rata indicată de către Inginer şi va constitui în mod normal 0. iar aplicarea stratului mic (a cincea obişnuită de amorsare roată) în stare de lucru .0 kgm/m2. vor fi în timpul recepţionate stropirii conform Sub-clauzei 001. bine toleranţei devizibil de L/m +/. Acestea vor fi dotate cu un manometru 304. stropirii la o anumită rată uniformă specificată.8 . Recepţia Lucrărilor calibrat. atingerea la înălţimi grosimii specificate. presiunea pompei. primară Suprafeţele şi obişnuită amorsate se lasă va fi executată cu să se usuce ajutorul unui deplin înainte distribuitor de de aplicarea bitum de tip stratului aprobat. de amorsări şi cînd nuvaarefi considerată loc stropireaa fi inclusă în ratele cotate pentru aşternerea betonului asfaltic Barele de pulverizare trebuie să fie dotate fie cu duze canelate sau de preferat cu duze de turbionare.

8 to 1.0 l/m2 Prime- coat using cutback bitumen.2.1. 0.8 -1.25 to 0. 0.4 l/m2 Tack coat using cutback bitumen or bitumen emulsion. 0. 305.08 SM GOST 22245-90 şi suplimentar cerinţele Capitolului 011 Bitum obţinut din ţiţei Piatră spartă SM GOST 8267-93 Nisip SM GOST 8736-93 Filer SM GOST 16557-78 . Introducere Acest capitol se referă la cerinţele de executare a unui sau mai multor straturi din amestec fierbinte de beton asfaltic în conformitate cu SM STB 1033-2008.4 L/m2 Beton asfaltic SM STB 1033-2008 şi compartimentul 305. Materiale Materialele vor fi în corespundere cu următoarele standarde: 30401 Litre Amorsarea primară cu bitum tăiat. 0. BETON ASFALTIC PENTRU ÎMBRĂCĂMINTEA RUTIERĂ 305.25 Litre .0 L/m2 30402 Amorsarea cu bitum tăiat sau emulsie bituminoasă. CAPITOLUL 305.0.

mineral va trebuie sau în amestecuri să convină evacuat. Porţiunile ridicate mai sus de cota proiectată a stratului de asfalt îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic (pregătirea. trebuie să fie atent protejate în compactarea) va fi conform Capitolului 10 din SNiP 3. şi care nu vor reîncepe decît în cazul unor condiţii climaterice favorabile Acesta trebuie să pe stabilizate fie ocapabil perioadă de mai aşternerea materialelor bituminoase fără segregare. ardere sau alte neajunsuri şi să respecte toleranţele pentru cotele specificate şi planeitate. a compoziţiei amesteculuiîn orice caz. Astfel de pete pot duce la respingerea lucrărilor în 305. mărunte şi va trebui fie astfel dotat. transportarea. Distribuitoarele operaţiile de aşternere a de Asfalt astfel încît operaţiile de asfaltare să fie oprite pe toată asfaltului. dependenţă de cerinţele şi porţiunile de lucru ridicate. un burghiu de alimentare şi o plită vibrantă reglabilă şi încălzită. suprafaţa trebuie să fie inspectată şi aprobată de către Inginer.03-85. va considerăva Antreprenorul că. amestecului. Materiale de perioada bituminoase iarnă. care e descrisă în dată cînd un nou strat de beton Manualul asfaltic va fi expus Institutului traficului de Asfalt MS-2. 305. care urmează să fie aşternut. respectiv. Cîntarul de la uzina de asfalt va fi sensibil pînă la 0. nu sunt acceptabile ambiant mai mare de 6°C şi crescătoare la o viteză a vîntului mai mică de 25 km/oră şi/sau o temperatură a mediului Dozarea. în cazul descreşterii temperaturilor. deva Inginerul asfalt fi în cu un să drept sistem dea automatizat de control al cotelor şi al profilului transversal. în afară de amorsarea Inginerul se va consultainiţialăcupecei suprafaţa asfaltului din laboratorul existent. 305. CerinţevaGenerale trebui să fie cu grijă amorsat cu bitum tăiat pentru o fixare mai bună a asfaltului proaspăt aşternut. din careva motive. Amestecurile poroase nu sunt neacoperite după terminarea lucrărilor de asfaltare nu trebuie să fie cumva pătate sau acceptate pentru lucrări murdărite în timpul stropirii /împroşcării bitumului. în conformitate cu Metoda Marshall. Orice altă de amorsare aprobareaobişnuită. vechi. aprobate ordin de a nu mai aşterne asfalt în perioada între 15 octombrie şi 31martie de Inginer 305. sauediţia expus 6. Beneficiarului. carenuvor va fitrebui plătită săseparat. aşternerea. unuitoate trafic documentele intens pe suprafaţa de testare stratului aşternut. zona afectată Echipamentul decu solicitarea rectificării daunelor de către Antreprenor pe cont malaxare propriu. Sistemul va trebui să colecteze toate particule de praf perioada cu o probabilitate înaltă de cădere a precipitaţiilor.a care la o temperatură să mediului funcţioneze împreună. pe cît e ca pentru reutilizare defiler posibil practic. Burghiul trebuie să se termine cu 200 mm pînă la marginea plitei Tipul Numărul de Fracţia Conţinut Conţinutu Stabilita Numărul mixtur lovituri după nomin ul I maximal t minimal ii Marshall la al minimal de goluri ea de goluri fiecare capăt a de goluri (%) minimal în al mixtur (%) ă schelet eşantionului ii (kN) ul (mm) mineral . SM STB încît Inginerul 1033-2008. zona ridicată. ci va fide fie satisfăcuţi considerată compoziţiaaamestecului fi inclusă în rata pentru betonul în condiţiile asfaltic Republicii Moldova înainte de aşternerea asfaltului şi după orice amorsare. va produce atent lipite în de diferite locurile tipuri. Aceasta trebuie să fie o uzină de 305. sau cele care. înBordurile necesare. este la procesul necesar de elaborare un strat de amorsare. Pregătirea CompoziţiaSuprafeţelor AmesteculuiPortante şi Testarea Stratul de amorsare Amestecurile obişnuită asfaltice. Condiţiile Climaterice dozare a agregatelor pentru amestec şi trebuie să aibă o capacitate de producţie nominală de cel puţin 120 Aşternerea de tone straturilor dinpebeton oră. şi-l va după mai informa mult dedespre permanent 10 ziledecurgerea între două procedurii. straturi aşternute Atunci succesiv cînd va fivorelaborată fi cu siguranţă necesaresatisfăcătoare o compoziţie straturile de amorsare obişnuită. cadrul aşternut un nou strat trebuie să fiede beton asfaltic peste îmbrăcămintea rutieră existentă sau de fiecare elaborate de către Antreprenor. timpul acestei operaţiuni de amorsare primară. înainte justificative.permite pentruInginerului o mai bunăsălegătură participeîntre straturi. care va intra în contact cu stratul de asfalt finisat. sunt delimitate sau se mărginesc cu borduri. Pentru în cazulaşternerea lipsei unui straturilor de asfalt acord privind vor fi sezonului închiderea utilizate numai finisoarele de lucru. formă de ploi/lapoviţă. insule sau alte platforme ridicate. vor fi lăsate neacoperite. demontării bordurilor obţinut un produs din beton şi înlocuirii lor cu altele permanent uniform în conformitate cu prezenta Specificaţie.06. la ova Utilajul necesar viteză a vîntului fi aprobat mai de către mică de 55 km/oră sau în cazul grosimii < 30 mm la o viteză a vîntului mai mică Inginer. încît particulele mărunte colectate să fie disponibile Inginerul. fie folosind hîrtie groasă de carton.3. cînd temperatura va atinge necesară 6°C Uzina trebuie să fie dotată cu un sistem modern de control al emisiilor gazelor de eşapament Aşternerea straturilor din beton asfaltic nu trebuie să fie făcută pe timp de ploaie sau în şi de colectare a particulelor de praf. aceastăvaperioadă aceasta poate fi prezentată fiInginerului redusă substanţial în cazul cu pentru aprobare. asfaltic Uzine cu o capacitate trebuie de producţie să fie făcută mai mică. în cazuri extreme astfel Uzina de asfalt trebuie să fie de o decapacitate contaminăride pot duce la producţie solicitareafiind constantă. malaxarea ambiant maivor şi descărcarea mare de 10°C şi crescătoare fi automatizate. toate lucrările vor fi stopate.05. a amestecului. şi înla conformitate acţiunea condiţiilor atmosferice cu cerinţele într-o aşa şi procedurile din măsură. de lungă durată în echipat cu un buncăr.împreună cu Antreprenorul care va dacă e cazul fi data închiderii sezonului de lucru şi.7. înaintetrebuie să fie aşternute de preconizarea unor cu ajutoruldeunui perioade distribuitor precipitaţii autopropulsat.8. tragerea după îndelungată sine a materialelor. careşi rămân va fi microgranular dens sau macrogranular dens. care ar putea solicita o ulterioară curăţire sau alte lucrări pregătitoare (dacă e necesar) înainte de permisiunea de amorsare Specificarea după Marshal a mixturilor dense de asfalt şi a mixturilor SMA: Atunci cînd marginile stratului. data deschiderii sezonului de lucru pentru 30 5. echipamentul.5% din sarcina maximă posibil de 25 km/oră. sau o folie Asfaltul se plastică.4.6. va fi aplicat care urmează să defiefiecare dată utilizate în cînd va fiLucrărilor.

0 14 HMA 75 19 3.5 18 SMA 50 14 3.5 3.5 5 8.5 5 8.5 5 8.0 11 .5 5 8.5 5 6.0 12 HMA 75 38 3.0 13 HMA 75 25 3.0 17 HMA 75 12.SMA 50 10 3.5 5 5.

fierbinte dimensiunile SMA = agregatelor > 5 mm Asfalt din piatră şi mastic. 100 mm extrase pentru fiecare 800 m 2 de asfalt ASTM aşternut pentru 1075 7. toate lucrările de asfaltare vor fi încetate imediat ce va fi depistată problema.2%. stabilităţii după Marshall că amestecul produs la nuimersarea în apă. iar pentru straturile de Drept -ocualternativă uzură mai mult dela+/-0. 31. După aprobare. . în scopul reducerii la minimum a riscului rezultatelor negative la deformarea plastică. Pe parcursul Lucrărilor. 0. a eşantionului pentru testare timp de 22 - 24 ore la 60°C +/-1 grad. Probele vor fi selectate la uzina de asfalt şi / sau din finisor la indicaţia Inginerului cu o periodicitate nu mai mică de: • Cel puţin o probă pentru fiecare 400 de tone de amestec produs pentru stratul de egalizare şi binder • Cel puţin o probă pentru fiecare 200 de tone de amestec produs pentru stratul de uzură. ediţia nr. Asfalt1% pentrudens. +/. conţinutului de bitum. vor trebui să fie selectate. aditivi speciali pentru o mai bună adeziune sau substanţe reactive patentate. procedura din ASTM 1075. timp 30 . fără variabile sau toleranţe. Antreprenorul mai poate aplica metoda de măsurare a pierderii Dacă rezultatele testărilor indică. greu de compactat. 1993.2 determinarea Grupul densităţii. Fluidităţii. Componenţa granulometrică determinată prin testare şi exprimată în procente nu va trebui să varieze faţă de valorile compoziţiei aprobate a amestecului cu mai mult de: +/.1 Grupul . Această procedură nu este necesară pentru amestecurile SMA Pentru a evita un amestec dur şi rigid.1.Imersarea în apăgrosimii şi golurilor. Golurilor şi Absorbţiei Apei. . Golurilor şi Absorbţiei Apei Aceste probe vor fi testate pentru determinarea granulometriei agregatelor. procedura de testare va trebui să fie modificată în felul următor: cerinţe.4. ca parte din scheletul mineral de agregate de piatră concasată Amestecul prezentat pentru aprobare trebuie să fie exact definit. Va urma procedura de măsurare a stabilităţii după Marshall. 2% pentru dimensiunile agregatelor >15 mm *HMA =+/. şi nu va mai fi aşternut asfalt pînă cînd nu vor fi determinate şi înlăturate cauzele sau pînă cînd nu va fi elaborată şi aprobată ASTM 1075 o nouă1 compoziţie 7. 2 . conţinutului de bitum. Anexa D). probe ale asfaltului pentru testări. în cazul în care amestecul de asfalt nu întruneşte cerinţele conform Testului de Sensibilitate a Apei (ASTM 1075). aşa cum este cimentul Portland.40 minute la 60°C +/-1 grad. stabilităţii după Marshall. Minimum vor măsurare fi extrase şi testate 2 carote gemene a stabilităţii cu diametrul dupădeMarshall. nr. în mod regulat. cît şi procentul de reactiv adăugat în amestec vor trebui să fie demonstrate în baza ulterioarelor rezultate ale testărilor Compoziţia amestecului de asfalt dens va fi verificată pentru determinarea densităţii pînă la refuz în rezultatul compactării continue după Marshall (TRL Notiţe despre Drumurile din afara ţării. apei: să nu trebuie Procentul de la varieze de păstrare a stabilităţii amestecul aprobat după imersarea în apă (ASTM D1075): minimum 75% pentru straturile de legătură şi de egalizare cu mai mult de +/-0. dar cu aprobarea Inginerului.bitumului/Testarea sensibilităţii determinat prin testare. în amestec trebuie să rămînă minimum 2% de goluri (AASHTO T269). Antreprenorul trebuie să propună folosirea unei substanţe reactive pentru îmbunătăţirea adeziunii. Fluidităţii.Imersareaaîn amestecului. amestecul folosit în teren trebuie să întrunească cerinţele din SM STB 1033- 2008. Antreprenorul poate să folosească nisip natural (rotunjit) pînă la 15 % maximum.varul stins. conformpentru apă a eşantionului procedurilor testarede maidesus. Va urma procedura de Grosimea şi densitatea straturilor de asfalt aşternute vor fi verificate prin carotaj. Asfaltul poros nu va fi folosit.5% pentru dimensiunile agregatelor < 5 mm Testarea adeziunii Conţinutul de bitum.3%.1. cu toleranţele de mai jos. Aceste probe vor fi testate pentru determinarea granulometriei agregatelor. în acest este în conformitate cu aceste caz. Proprietăţile benefice ale substanţei reactive propuse. stabilităţii după Marshall.

10. în limitele toleranţei specificate. vor fi verificate grosimile straturilor ca medie a trei grosimi mai puţin sau mai mult uniforme. uleiurilor sau altor reziduuri. procesul de încălzire a agregatelor poate fi întrerupt la o aşa temperatură. Un minimum absolut de 3 carote vor fi extrase pentru o zi de muncă. Instalaţia de malaxare va avea o construcţie. dacă acestea vor fi folosite pentru transportarea asfaltului. Pregătirea bitumului Bitumul va fi încălzit uniform pentru a permite introducerea continuă a acestuia din rezervorul de păstrare în malaxor. Malaxarea Proporţiile de bitum şi agregate din malaxor trebuie să fie în conformitate cu formula amestecului aprobat. nici într-un caz.un caz.12. Este interzisă încălzirea bitumului pînă la temperaturi mai mari de 175° C. agregatele trebuie să fie încălzite şi uscate la temperatura corectă. Numai dacă nu s-a convenit altfel cu Inginerul. Durata de malaxare va trebui să fie destul de suficientă pentru a obţine o anrobare deplină a agregatelor cu bitum şi o malaxare deplină a filerului cu bitumul şi. Conţinutul de umiditate a agregatelor la momentul introducerii lor în malaxor nu va fi. Compoziţia granulometrică şi greutatea specifică pentru agregatele reci vor fi testate conform indicaţiilor din partea Inginerului. . Transportarea Materialul de asfalt amestecat va fi transportat de la uzină la locul de aşternere în camioane autobasculante special pregătite şi destinate pentru acest scop. compoziţia amestecului. Camioanele vor avea o caroserie de fier. mai mare de 1% Arzătoarele utilizate pentru încălzirea şi uscarea agregatelor trebuie să fie reglate astfel. încălzirea bitumului va fi făcută indirect prin utilizarea unor spirale umplute cu ulei sau alte sisteme autorizate de încălzire.11. Instalaţia de malaxare trebuie să fie de o aşa construcţie. nu va fi mai mică decît durata de malaxare recomandată de producătorul uzinei 305. adăugat la fiecare amestec de asfalt dozat şi malaxat 305. măsurînd circumferinţa carotelor cu ajutorul şublerului. încît să poată separa agregatele încălzite în nu mai puţin de patru fracţii de agregate. care va permite cîntărirea precisă a bitumului. Orice bitum încălzit pînă la o temperatură mai mare de 180° C sau care a fost supus carbonizării din cauza încălzirii îndelungate. Camioanele vor trebui să fie permanent acoperite.9. care va asigura introducerea lor în malaxor la o temperatură cuprinsă între 155 şi 170 grade C. vor fi ermetic acoperite cu pînze impermeabile (prelate). care vor fi apoi recombinate după greutate pentru a reproduce. 305. Pregătirea Agregatelor înainte de introducerea în malaxor. în baza carotelor. nici într. Asfaltul compactat pe şantier trebuie să atingă o densitate de cel puţin 98% din densitatea după Marshall. dar în mod normal nu mai puţin de o dată pe zi. încît agregatele să nu fie dăunate prin supraîncălzire sau contaminate prin depunerea funinginii. va fi eliminat şi evacuat de la uzină 305.

asfaltul poate fi aşternut manual. poate fi admisă folosirea. Compactarea Compactarea amestecului se va face conform SNiP 306. dacă astfel de straturi nu sunt special prevăzute conform proiectului.14. Distribuirea manuală se va face de către personalul cu experienţă. Orice lucrător al Antreprenorului care va fi prins. Nu vor fi aşternute straturi mai subţiri de 40 mm grosime. unde nu este posibilă înlăturarea neregularităţilor din cauza obstacolelor inevitabile prin metoda mecanică de aşternere. a substanţelor reactive anti- aderente. Materialele vor fi aşternute. Camioanele pentru transportarea asfaltului trebuie să fie asigurate cu porturi (orificii) de fiecare parte a caroseriei pentru măsurarea temperaturii încărcăturii. pe diagonală. în nici într-un caz nu vor fi admise substanţe reactive.85. Aceste substanţe anti-aderente trebuie aprobate de către Inginer. va fi imediat sau în mod automat expulzat de pe şantier.03. în mod obligatoriu. Grosimea straturilor de uzură nu va fi mai mare de 60mm iar grosimea straturilor de legătură (binmder) nu va fi mai mare de 80 mm. încontinuu. Antreprenorul va trebui la sigur să aducă această dispoziţie. Amestecul va fi livrat încontinuu şi descărcat în distribuitor fără întîrziere pentru a fi aşternut.06-85. iar după gradul de finisare asfaltul aşternut manual nu va trebui să fie vizibil mai inferior decît cel aşternut cu ajutorul tehnicii. capabile să măsoare temperatura. pe cît e de optimă metoda utilizată şi va demonstra consecutivitatea operaţiilor cilindrilor Cilindrarea va fi efectuată paralel cu axa drumului cu deplasarea în direcţie transversală a cilindrilor realizată prin compactarea treptată. Furnizarea şi Aşternerea Furnizarea şi aşternerea amestecului de asfalt se va efectua conform SNiP 3. Pentru a preveni lipirea asfaltului de caroserie şi pentru o mai bună dezlipire în timpul descărcării. autorizat. în locurile neaccesibile. înainte de aşternerea mixturilor bituminoase pentru lucrările permanente. Rata de livrare a materialului trebuie să fie astfel reglementată. în cantităţi limitate. cu devieri nu mai mari de 15 grade de la direcţia axială. fiind penetrate la 1 metru în adîncul încărcăturii. Va trebui să fie evitată cu orice preţ deplasarea bruscă în altă direcţie a cilindrilor pe suprafaţa asfaltului proaspăt . Antreprenorul va dispune în punctul de livrare de sonde speciale pentru folosire în condiţii dificile (tip Rototherm sau de alt tip aprobat). Antreprenorul va efectua pe teren încercări de probă pentru a demonstra pe cît de adecvată este uzina. atît în ceea ce priveşte tipul cît şi rata de aplicare. fără a se opri Viteza de deplasare a distribuitorului şi modul de operare vor fi ajustate pentru a asigura aşternerea regulată (cursivă) şi uniformă a materialului livrat în serie şi aşternut pe întreaga lăţime. acestea nefiind aşternute fără a obţine în prealabil aprobarea din partea Inginerului 305.13. pe cît e de practic posibil. cu interzicerea absolută de a mai fi vre-o dată reangajat în proiect în orice calitate. că foloseşte astfel de reactive sau care încuviinţează aplicarea lor. fără tragerea după sine a materialului şi fără segregări. care reacţionează sau întră în reacţii cu liantul.06. la cunoştinţa tuturor persoanelor implicate în lucrările de asfaltare 305. pentru verificarea temperaturi asfaltului înainte de descărcarea în finisor. încît distribuitorul să opereze. Antreprenorul va asigura un număr suficient de cilindri de dimensiuni şi greutate adecvată pentru atingerea unei compactări specificate. nivelate şi presate cu ajutorul unui distribuitor autopropulsat.

Dacă densitatea medie a tuturor probelor de material compactat. atunci vor fi considerate ca rebut doar acele sectoare. astfel încît cilindrul(ii) să se poată deplasa pe suprafaţa de asfalt şi în afara lui fără a le deforma. Toate marginile expuse ale benzii/stratului vor fi proptite cu ajutorul unor scînduri de lemn. care vor demonstra că nu întrunesc cerinţele generale de standard. aceste laturi trebuie să fie prelucrate cu bitum tăiat în calitate de material de amorsare primară în conformitate cu capitolul 304. în general. conform schemei. să aibă aceeaşi . Singura excepţie de folosire a cilindrilor în direcţie axială este atunci cînd e necesară compactarea îmbinărilor (rosturilor) transversale. Inginerul poate să de indicaţii pentru extragerea carotelorîn această zonă. numai cu permisiunea expresă a Inginerului şi cu utilizarea procedurilor aprobate de către Inginer. pentru a întruni cerinţele specificate referitor la densitate. se vor forma rosturi.15. cilindri vor părăsi suprafaţă asfaltică pentru a-şi schimba direcţia şi vor fi utilizaţi perpendicular faţă de axa drumului. iar compactarea finală va fi făcută înainte de scăderea temperaturii mai jos de 80°C. este mai mică de 98% din densitatea medie a probelor de laborator prelevate în aceeaşi zi. cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau neglijentă a cilindrilor. că anumite sectoare executate întrunesc cerinţele generale. Rosturile. Aceste rosturi trebuie să asigure o tranziţie perfectă şi continuă între vechea şi noua suprafaţă. folosind în exclusivitate cilindrii fără vibraţie. Cilindrarea va fi începută înainte de scăderea temperaturii mai jos de 120°C. Compactoarele pneumatice nu vor fi folosite pentru compactarea amestecurilor SMA 305. Asfaltul compactat în teren trebuie să atingă o densitate de cel puţin 98% din Densitatea după Marshall. prelevate într-o anumită zi. Dacă Inginerul va fi mulţumit. Cu toate acestea. nu va fi recepţionată toată îmbrăcămintea rutieră aşternută în acea zi. folosind un dispozitiv de tăiere aprobat (freză circulară montată pe compactor sau o altă alternativă aprobată). Aşternerea noului asfalt alături de marginile netăiate ale asfaltului aşternut anterior este permisă numai atunci cînd acest asfalt a fost aşternut cu mai puţin de 6 ore în urmă. Marginea benzi vechi sau anterior aşternute trebuie să fie tăiată atent. spre satisfacţia Inginerului. cilindrarea trebuie începută mai întîi de la rosturi. Dacă densitatea a careva din probele prelevate în aceeaşi zi va fi mai mică de 94%. într-un mod îngrijit. în cazul rosturilor. dacă temperatura e mai joasă de 80°C. cilindrarea trebuie începută de la margine spre centru/din partea de jos în sus. Nici un fel de cilindrare nu e permisă. Antreprenorul va fi liber de a institui un program intens de carotaj în cazul lucrărilor afectate pentru a demonstra. în timp ce alte sectoare nu le întrunesc. profilarea şi curăţarea marginilor în locurile unde amestecul de asfalt proaspăt aşternut vine în contact cu îmbrăcămintea rutieră existentă ori cu asfaltul aşternut mai înainte. şi că orice rezultat al testărilor mai mic de 94 % reprezintă minimum un singur sector cu rebut Compactarea amestecurilor SMA trebuie începută imediat după aşternerea lor. Amestecul asfaltic trebuie să fie aşternut în mod continuu şi uniform. cu laturile verticale. îmbrăcămintea rutieră aşternută în acea zi nu va fi recepţionată. chiar înainte de aşternerea noului asfalt. cu condiţia că sectoarele cu rebut nu sunt mai mici decît suprafaţa reprezentată de încărcătura unui camion de asfalt. Pentru verificarea compactării în zona rosturilor. Antreprenorul va fi responsabil de repararea unor sau a tuturor daunelor. aşternut. în aceste cazuri. şi în acest caz. Antreprenorul este în întregime responsabil de asigurarea gradului necesar de compactare peste tot unde sunt rosturi.

012. Dacă va fi necesar. m la aşa intervale.obişnuite folosite (în afară de unica amorsare iniţială).de asfalt va fi recepţionată conform prevederilor Capitolului 002 a prezentei Specificaţii şi SNiP 306. considerate de personalul Inginerului ca fiind cu multe a obţine volumul de asfalt. Pentru bitumul indicate în prezentul capitol livrat în vrac. fie că vor fi folosite cele trei denumiri acceptabilă. pentru refacerea suprafeţei vorGrosimea medie fi suportate va fi de către grosimea medie determinată în baza caratelor (unde rezultatele mai mari decît grosimea Antreprenor necesară vor fi interpretate ca grosimi necesare). bitumul. vor din puteaanumite fi făcute motive. în conformitate cu cerinţele toleranţelor.03-85. înmulţit la cea mai mică valoare. în acestmai mică mod. cu nuşi mai achitare puţinsun de incluse: 6 puncteagregatele. Zona. achitarea să fie zona cu grosime decapate redusă. încît nu mai mult de 30% din punctele din matriţă să coincidă cu locurile prelucrarea îmbinărilor de trasare a(rosturilor) şi amorsările punctelor iniţiale de control. atunci cînd se confirmă. care sunt indicate în ofertă. aplicînd densitatea neregularităţi. la intervale de 10 de cele necesare vor fi considerate ca grosimi necesare). fie că e (ii) grosimea necesară pentru metri. Această periodicitate este menită de a fi utilizată devizul pentru îmbrăcămintea rutieră fie că vor fi folosite o serie de denumiri măsurate pentru testele de rutină. Verificările vor fi făcute atît paralel.16. şi grosimii nu mediide mai scurte măsurate 25 metri. în limitadeposibilităţilor asfalt de o Antreprenorului. Verificările vor fi efectuate la intervale constante specificate de către grosimea medie determinată conform caratelor (cînd rezultatele unor grosimi mai mari decît Inginer. Iniţial. transportarea. Procedurile de Recepţie considerare în timpul calculului grosimi medii. marginea Recepţiabenzii/stratului filerului se va va fi proptită face conformcu o bucată de Sub-clauzei scîndură de o grosime corespunzătoare. Adăugător la testările efectuate pe şantier.11. zonele cuconform asfaltul se va măsura ca metri pătraţi de asfalt net necesar pentru aşternere. cît şi perpendicular cu axa drumului. întreaga sumăîntru respectarea pentru cerinţelor finalizarea tuturor prezentei lucrărilor Specificaţii. Cantităţilor. ratelor prevăzute în contract pentru acele denumiri. din toate punctele de vedere. într-un mod aprobat de către Inginer Straturile finisate ale îmbrăcămintei rutiere vor fi recepţionate în baza cerinţelor din Sub- 305. Articol de plata Măsură 30501 Stratul de uzură din beton asfaltic din piatra si Square Metre . 2 toate operaţiile de malaxare. aşternerea şi compactarea. care Pentru verificarea planeităţii suprafeţei finale după compactarea iniţială. vor putea fi corectate prin afînare. fixată de stratul de mai jos pentru a permite compactarea marginii. decît lăţimea înmulţită unei benzi la pătratul de circulaţie. decât zonele cu grosimea defecte vor necesară trebui a fi decapate pe toată grosimea stratului şi aşternute din nou. Pentru din denumirilor bitumul Listalivrat în cisterne.şiToate împărţită la pătratul costurile grosimii specificate. că livrările sunt uniforme şi de o calitate în metri pătraţi cu includerea grosimilor respective. Trebuiededeel avut şi aprobat o mare INNAINTE de grijă pentru adeevita permisiunea a deformarea marginilor stratului expedia acest bitum pe şantier în timpul trecerii cu compactorul peste ele. cu toate testările şi orice alte lucrări de orice natură. dar nu mai puţin de două verificări pe fiecare bandă de circulaţie. după de Antreprenor necesitate sau conform indicaţiilor. Suma de Bitumul achitare furnizat pe şantier pentru aceste trebuie denumiri vasă fie periodic constitui testat. se va folosi o miră de ca metri pătraţi de asfalt aşternut şi recepţionat. pentru fiecare 100 filerul.16 Cît mai curînd posibil după compactare. iar cotele straturilor finisate de uzură trebuie să se Lucrările deînasfaltare încadreze vor fi măsurate limitele toleranţelor în tone cuprinse sau+15mm între metri pătraţi de orice şi OOmm. defecte cerinţelor indicate pe Desenelor tehnice şi indicaţiilor Inginerului. va duce în rezultat la o suprafaţă acceptabilă cu un grad de compactare specificat. va fi acea îmbrăcămintea indicată de cătrerutieră Inginer. matriţă prevăzută Pentru de către măsurare Inginer. măsurat nu Dacă corecţiile este. acestui capitol Grosimea straturilor de consolidare finalizate de asfalt nu trebuie să fie mai mică decît Măsurări grosimea indicată pe Desenele tehnice. anumită grosimecare specificată. Acest Unitate de Nr. Achitarea Recepţia bitumului după Lucrările măsurate se vacum face conform e indicat SM mai susGOST 22245-90 şi confirmate de şi cerinţelor Inginer vor fi suplimentare din achitate conform capitolul 011. Materialul din îmbrăcămintea rutieră şi materialul din amestecuri vor în recepţionate în Tot materialul obţinut în rezultatul tăierii şi retezării va fi eliminat şi evacuat de pe şantier în conformitate cu Sub-clauza 012. Dacă Atunci se cînd măsurarea va dovedi se face a fi o procedură în metri pătraţi acceptabilă. în minimum un set de testări pentru fiecare 10 tone primite. O zonă medie a asfaltului. şi reaşternute va fisă trebuie calculată nu fie mai ca înguste sumă nominală restantă. adăugare sau eliminare a materialului. Aceste cifre vor fi apoi transformate în tonaj.17. Zonele care urmează pentru specificată. în timp ce materialul ar fi legate de acestea. tonajul pentru achitare se va calcula este încă suficient de fierbinte pentru a fi efectuate corecţiile ulterioare. iar Inginerul permite ca o astfel de grosime redusă să rămână. şi în orice alte locuri. suprafaţa va fi verificată dacă se încadrează în limita Lucrările de asfaltare trebuie să fie. Inginerul va solicita efectuarea testelor cu o periodicitate mult mai măsurate în frecventă. în scopul ajustării sumei de plată. expuseva mai fi efectuat jos. care urmează să fie luată în 305.04. Dacă măsurarea se face în tone. grosime şi textură certificat trebuie ca prezentat să fie şi bandaInginerului precedentă. va fi efectuat minimum un set de testări pentru fiecare Achitareaîncărcătură se va facea conform rezervorului. tip devor Cotele asfalt aşternut fi verificate conform odenumirilor folosind din Devize. fie că e (i) nivelment de 3 metri. conformitate cu cerinţele Specificaţiei. Toleranţe pentru lucrările finisate clauza 305. reprofilare şi Acolo unde grosimea stratului de asfalt compactare. determinată în rezultatul testării densităţii caratelor cu defecte e considerată acea zonă cu devieri mai mari de 5mm sub mira de nivelment.05. toate livrările de bitum vor mai trebui să fie însoţite de un certificat al producătorului de conformitate cu toate cerinţele Specificaţiei.

mastic. Grosimea 40mm mz Wearing course of stone mastic asfalt concrete Thickness 40 mm .

30502 Stratul de legătură (binder) de beton asfaltic M1. Square Metre rrr Grosimea de 40mm Binder course of asfalt concrete M1 .Thickness 40 mm .

30503 Stratul de legătură (binder) de beton asfaltic M1- Square Metre rrr
Grosimea de 60mm
Binder course of asfalt concrete M1 - Thickness 60
mm

30504 Stratul de uzură de beton asfaltic din bertonul asfaltic Square Metre m
Tip V M III Grosimea de 50 mm Wearing course of
asfalt concrete from asfalt concrete Type V M III
Thickness 50 mm

I

CAPITOLUL 306. DECAPAREA, RESTABILIREA Şl REPARAREA
ACOSTAMENTELOR
306.1. Introducere
Acest capitol se referă la lucrările de excavare a acostamentelor existente şi reconstrucţia lor
cu un stat drenant, cu material aprobat pentru umplere şi o suprafaţă consolidată.
306.2. Materiale

Materialele folosite pentru reconstrucţia acostamentelor vor fi:
30504A Stratul de uzură de beton asfaltic din bertonul asfaltic Square Metre m
Tip V M III Grosimea de 40 mm Wearing course of
asfalt concrete from asfalt concrete Type V M III
Thickness 40 mm
30504B Stratul de uzura de beton asfaltic din bertonul asfaltic Square Metre rrr
Tip V M III Grosimea de 60 mm Wearing course of
asfalt concrete from asfalt concrete Type V M III
Thickness 60 mm
30505 Stratul de legătură (binder) de beton asfaltic M II- Square Metre m
Grosimea de 60mm
Binder course of asfalt concrete M II Thickness 80
mm
30506 Stratul de uzură de beton asfaltic Tip B M III Grosimea Square Metre rrr
de 40 mm
Wearing course of asfalt concrete Type B M III
Thickness 40 mm
30507 Geocompozit Square Metre rrr
Macadam
Strat drenant din nisip SM GOST 8736-93
Material selectiv pentru umplere cu PI < 8
Material selectiv pentru umplere şi CBR > 25%
Amestec din piatră concasată,
prundiş şi nisip pentru suprafaţa SM GOST 25607 - 94
acostamentelor

acostamentului vor fiArticol de plată
aşternute simultan cu straturile adiacente aleUnitate
îmbrăcămintei
Nr. rutiere în proces de construcţie. de
Măsură
Materialele obţinute în rezultatul demolării acostamentelor pot fi utilizate pentru lucrările de
3060 Excavarea şi evacuarea sauîntrunirii
refolosirea materialului din 201. DacăCubic Metre
1 terasament, cu condiţia cerinţelor Capitolului aceste
3
materiale nu întrunesc
acostamentele existente (material de umplere de la m
aceste cerinţe, în conformitate cu cerinţele prezentei Specificaţii, acestea vor fi evacuate în
acostamente)
cavaliere ca deşeuri
Excavation and disposal or reuse of existing shoulder material
306.4. Consolidarea Suprafeţelor Acostamentelor cu Beton Asfaltic
(Shoulder material to fill)
3060 în cazul cînd acostamentele vor trebui a fi consolidate sauSquare parţial consolidate cu beton
Materialul pentru consolidarea acostamentelor Shoulder
2 asfaltic, acele porţiuni ale acostamentelor vor fi reconstruite simultan
Metre cu straturile adiacente
surfacing material
ale îmbrăcămintei rutiere conform cerinţelor de reconstrucţie rv,2a îmbrăcămintei rutiere din
Capitolul 306. m
306.5. Recepţia Lucrărilor
Lucrările menţionate în acest capitol vor fi recepţionate conform Sub-clauzei 001.04.
Măsurări
Excavarea şi evacuarea materialelor din acostamente, precum si reconstrucţia
acostamentelor, vor fi măsurate în m3 de material decapat sau necesar pentru umplere, cu
excepţia stratului de amorsare primară şi asfaltului, măsurate în rrr
Achitarea
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Inginer vor fi achitate conform
ratelor prevăzute
306.3. Decaparea în contract pentru acele
şi Reconstrucţia articole de plată, care sunt indicate în ofertă. Suma
Acostamentelor
de plată pentru aceste articole va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în
Acostamentele vor fi decapate şi reconstruite/construite oriunde vor fi dictate de lucrările de
prezentul capitol
asfaltare (de exemplu, în cazul necesităţii de lărgire a părţii carosabile, în cazul unei benzi
Dacă acostamentele
suplimentare, în cazulvorreconstrucţiei
trebui să fie asfaltate, atunci achitarea
îmbrăcămintei rutiere saupentru lucrările
conform celordeindicate
construcţie
pe
aDesenele
stratului de fundaţie, a bazei, pentru amorsare primară şi aşternerea betonului
tehnice referitor la necesitatea de reconstrucţie a acostamentelor pentru asfaltic se va
a
face conform articolelor pentru lucrările de reconstrucţie a îmbrăcămintei rutiere din Capitolul
îmbunătăţi condiţiile de drenare în stratul de fundaţie de pămînt sau conform celor indicate de
306. Achitarea pentru materialul selectat pentru umplerea acostamentelor va fi făcută în baza
Inginer).
articolului de plată pentru Lucrările de Terasament cu materiale din Gropile de împrumut şi
De fiecare dată cînd lucrările de reconstrucţie/construcţie a acostamentelor vor necesita
Lucrările pentru Formarea Terasamentului. Achitarea pentru demolarea (excavarea)
decaparea asfaltului existent, va trebuie să fie atent marcată poziţia finală a marginii
acostamentelor vechi va fi făcută în baza articolului de plată pentru excavările generale din
asfaltului, frezînd surplusul de asfalt cu o freză (cu disc de diamant sau o altă freză circulară
Lucrările de Terasament, iar achitarea pentru livrarea şi aşternerea solului vegetal - în baza
cu disc abraziv) pentru a lăsa o margine curată, alături de care va fi construit acostamentul
articolului de plată pentru de livrarea şi aşternerea solului vegetal din Lucrările de Terasament
Acostamentele vor fi mai întîi excavate pînă la adîncimea indicată pe Desenele tehnice sau
cea indicată de către Inginer. în general, excavarea se va efectua pînă la nivel cu talpa
stratului drenant de nisip din baza îmbrăcămintei rutiere de pe carosabil.
Stratul fundaţiei de pămînt de sub acostamente va fi apoi compactat pînă la o densitate nu
mai mică se
Achitarea de va
95%
facedin densitatea
pentru maximă
unele sau toateîndenumirile
stare uscată la OMC
de mai jos: (OMC=optimum moisture
content/conţinutul optim de umiditate) (AASHTO T180).
Alături de stratul drenant de sub îmbrăcămintea rutieră, se va aşterne un strat drenant de
nisip de 200 mm, care va asigura o legătură între acel strat şi drenele laterale, ieşind pe
taluzul rambleului. Apoi va fi folosit materialul selectiv pentru a aduce acostamentul pînă la
cota inferioară necesară. Materialul selectiv pentru umplutură va fi plasat şi compactat în
straturi de maximum 150 mm grosime, nu mai mari, la o densitate de cel puţin 97% din
densitatea maximă în stare uscată la OMC (AASHTO T180).
Acostamentele vor fi finisate cu un strat de 150mm din material folosit pentru consolidarea
suprafeţei sau piatră concasată de calcar (M400), compactate pînă la o densitate de cel puţin
98% din densitatea maximă în stare uscată la OMC (AASHTO T180) adiacent părţii
carosabile şi cu un strat de sol vegetal din partea exterioară, aşa cum este indicat pe
Desenele tehnice.
în locurile de reconstrucţie a îmbrăcămintei rutiere, toate straturile de reconstrucţie a

Recepţia Acest capitol lucrărilor se referă la executarea lucrărilor mici de asfaltare pentru trotuare. Aşternerea amestecului Asfaltul pentru lucrările mici va fi aşternut cu mîna. Trebuie de avut grijă ca reziduurile de asfalt să nu se lipească de unelte şi trebuie prevăzute mijloace adecvate pentru încălzirea uneltelor şi menţinerea acestora în stare caldă pe tot parcursul procesului de aşternere şi distribuire. Unitate de Nr. în conformitate cu cerinţele din Capitolul 304.9. borduri. platăLucrările din acest numai dacă suntcapitol sunt acelecu în conformitate lucrări. Compactarea Amestecul asfaltic va fi compactat minimum pînă la 94 % din densitatea după Marshall a probelor testate şi compactate sub acţiunea a 75 lovituri aplicate pentru fiecare faţetă. adiacente.06 307. dacă repararea nu este posibilă. conform celor definite în sub-clauza 305.8. pentru acele în conformitate articole cu toate de plată. insulelor sau a platformelor ridicate vor fi prelucrate cu un strat bituminos de amorsare.04 şi 305. şi care nu sunt Inginer. toate suprafeţele adiacente trebuie să fie protejate în conformitate cu cerinţele Capitolului 304 şi Sub-clauza 305.1. învecinate cu zonele de asfaltare mecanizată. prin decapare şi reaşternere . care Desenele nu pot şi tehnice fi Specificaţiile efectuate în Tehnice mod mecanizat. 307.4. îmbrăcămintei cum eiar indicat mai sus compoziţia şi confirmate amestecului de Inginer şi calitatea asfaltuluivortrebuie fi achitate să conform fie ratelor . cu excepţia numărului de testări. Transportarea Asfaltul trebuie transportat în camioane destinate pentru acest scop. raclete. lopeţi. întru facilitarea acestui proces 307.5. care va fi revizuit de către Inginer ţinînd cont de volumul de asfalt produs şi aşternut într-o anumită perioadă de timp AchitareaPregătirea 307.06. recepţionate în scop de etc. după caz. platformele Lucrările vordefi staţionare a autobuselor. Aşternerea va fi efectuată de echipe cu experienţă. Zonele cu devieri mai mari de 10 mm sub mira de nivelment vor fi respinse. Formulaeste măsurat înde Amestecului tone Asfalt Achitarea Asfaltul folosit trebuie să fie identic cu amestecul utilizat pentru principalele lucrări de Lucrările amăsurate asfaltare după rutiere. Acestea vor fi reparate prin metode aprobate sau. etc. cerinţele care sunt din Capitolul 305.6. Capitolul prezentul capitol. deplin echipate cu uneltele necesare manuale.indicate Trebuie în ofertă. Atunci cînd se aplică bitumul.12 307.07. Restricţiile climaterice Asfaltarea va fi limitată de condiţiile climaterice. cu respectarea cerinţelor din Sub-clauza 305. din toate prevăzute punctele în contract de vedere.2. se va face pentru denumirile suprafeţei de mai jos de suport Suprafaţa de suport va fi pregătită în conformitate cu articolele 304. Introducere 307. să Suma de în fie respectate plată pentrutoate întregime aceste articole va procedurile de fiverificare suma pentru finalizarea şi testare tuturor a calităţii lucrărilor prevăzute în indicate în305. cu ajutorul şi sunt aprobate tehnicii de către de asfaltare. greble. Suprafeţele de contact ale bordurilor.3. DIVERSE LUCRĂRI DE ASFALTARE 307.7. roabe. şi nici nu fac parte din lucrările Măsurările concomitente cu aceste lucrări de asfaltare majoră executate cu un distribuitor Volumul lucrărilor 307. Articol de plată Măsură CAPITOLUL 307. 307. Toleranţele pentru suprafaţă Uniformitea va fi verificată în lung şi în lat cu ajutorul unei mire de nivelment metalice de 3 metri lungime.

grosime Metru pătrat 60mm Square meter Base course of sand mixed with cement. Thickness 60mm 30704 Pavaj cu pietre mari de granit de culoare roşie Paving Metru pătrat with bolder granite stone of red color Square meter .30701 îmbrăcăminte rutieră de asfalt. Grosimea tone 30mm Tones Asfalt Pavement. type V M III. Thickness 30 mm 30702 Strat de bază din beton B20. tip V N III. grosime 200mm Base Metru pătrat course of concrete B20. Thickness 200mm Square meter 30703 Strat de bază din nisip amestecat cu ciment.

materialele sunt alimentate pe proporţii după volum. după cum sunt reglementate conform acestor Specificaţii. stratul fundaţiei de pămînt slab şi instabil va fi adus la o condiţie mai stabilă. iar în cazul alimentării neîntrerupte. finisare şi îngrijire. sunt necesare recipiente de păstrare a cimentului cu sistem de aer comprimat pentru eliminarea posibilităţii de turbionare a cimentului. Dispozitive de măsurare şi conveierul vor fi între ele interconectate şi astfel sincronizate. încît să poată fi asigurată o proporţie constantă între pămînt.0mm.1. 308. cimentul şi apa sunt amestecate la o uzină central de tipul unui măcinător sau de tipul unei darabane cu un tăvălug rotativ cu dozare sau alimentare neîntreruptă. secţiunilor transversal tipice de pe planuri. Materialul inutil sau surplusul de material va fi decapat şi evacuat în cavaliere special destinate în aşa scop. satisfăcătoare pentru Inginer. Malaxorul va fi dotat cu dispozitive de măsurare de un anumit tip aprobat cu ajutorul cărora va fi introduce în malaxor cimentul şi apa în proporţiile dorite. fără tasări. Materiale Cimentul Portland şi apa vor fi conform Specificaţiilor. Stratul fundaţiei de pămînt va fi tare şi stabil. care vor produce rezultate. Uzina va fi dotată cu facilităţile necesare. vor fi executate lucrări de retezare şi reprofilare necesare cu grederul pentru executarea stratului de bază conform declivităţilor. că pentru alimentarea cu precizie a cimentului. sub greutatea tehnicii de construcţie şi la compactarea specificată în continuare. declivităţile. care vor trebui să întrunească cerinţele pentru măcinarea pămîntului. compactat. ciment şi apă. malaxare. pămîntul va fi descărcat din containerele sau alimentat din zonele de depozitare. materialele sunt alimentate pe proporţii după greutate.3. în cazul dozării. cotelor orizontale. în calitate de strat de protecţie şi pentru îngrijire va fi folosită emulsia de bitumul iar materialul granular nu va conţine prundiş de rîu sau piatră de dimensiuni care vor rămîne în ciurul de 50mm sau mai mult de 45% de piatră care rămîne în ciurul de 5. pentru deschiderea porţilor de calibrare sau de schimbare a ratei de alimentare. trecînd prin porţi ajustabile şi calibrate sau pe un conveier fixat cu o comandă de control ajustabilă a vitezei. Antreprenorul o va face. 308. aplicarea apei. prin cîntărirea probelor de control. . în cazul folosirii de către Antreprenor a unui tip de malaxor cu acţiune şi alimentare continuă. o combinare de mecanisme sau echipamente.4. CAPITOLUL 308. cu cotele. înainte de orice operaţii de construcţie. în zonele prevăzute pentru asfaltare. compactare. finisat şi îngrijit conform acestei Specificaţii. Operaţiile de Malaxare la Uzina Centrală Pămîntul. va fi conform VSN 16-95. Tehnica şi pregătirile Stratul de bază stabilizat cu ciment Portland va fi executat cu orice mecanisme. înainte de operaţiunile de construcţie. aplicarea cimentului. Toată tehnica necesară pentru executarea normală a stratului de bază va trebuie să fie disponibilă la faşa locului în stare bună înainte de a începe lucrările de construcţie. Atunci cînd Inginerul consideră. Introducere Stratul de bază stabilizat cu ciment constă din pămînt uniform amestecat cu ciment Portland. în stare să reziste. 308. fiind nivelate. LUCRĂRILE DE STABILIZARE CU CIMENT A STRATULUI DE BAZĂ 308. cu adaos de apă.2. incorporarea materialelor în manoperă. grosimile şi secţiunile transversale indicate pe Desenele tehnice sau conform indicaţiilor Inginerului.

7. dacă Orice creste în opinia lui. pînă Inginerul va da După finalizarea lucrărilor pe o parte a lăţimii. Suma plite sau compactoarelor pneumatice. va trebui să fie acestea menţinută fiind stocate umedă pînăşi nufolosind va fi tehnica aprobată pentru distribuire. alt mod. pătrat. malaxare Finisarea pentru a putea produce un amestec stabilizat cu ciment de minimum 150t pe oră. formînd o masă întreagă şi un amestec uniform cu un aspect neschimbător. unor ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată.de orice instalaţii fără crăpături. care sunt indicate în ofertă. cu adăugarea a şaptezeci şi cinci (75) procente din cantitatea iniţială de ciment . compactoarelor vibrante sau compactoarelor cu de plată pentru aceste articole va fi suma pentru finalizarea tuturoriniţială. acţiune în stare liberă. Compactarea finală pînă la densitatea specificată va fi executată cu ajutorul cilindrilor. după va menţine cum vorstratulfi indicaţiile de bazăInginerului.5. vor suprafaţa trebuie să stratului fie încheiate pregătit pînăde al fundaţiei la pămînt expirarea va afi şase udată (6) ore din momentul şi menţinută umedă pînă adăugării apei în la aşternerea amestec. va fi retezat în mod îngrijit. Apa va fi aplicată în stropi mici pentru a nu cauza segregarea în movile peste stratul fundaţiei cimentului de pede pămînt. compactoarelor pneumatic sau compactoarelor vibrante. după cum sunt indicaţiile Inginerului. Unitatea de Nr. cînd în malaxor au nimerit toate materialele.sau nu ondulaţii poate fi vor fi lichidate produs cu ajutorul un amestec unui greder. conţinutul de apă din amestec va fi în limita de două (2) procente diferenţă faţă de conţinutul Măsurări de apă optimal specificat. şi apa nu vor fi distribuite în mod uniform. din pămînt Cu şi ciment rosturile în transversale stare bună. fi măsurat în tone Compactarea materialului în stare liberă va continua pînă cînd nu va fi atinsă o densitate Achitarea uniform de o sută (100) procente din Densitatea Maximală Proiectată. Articol de plată măsură Greutatea• dozatăReprocesarea aceluiaşi material în cazul malaxorului cu dozare din sau pămînt rataşideciment după în alimentare expirarea cazul unui a douăzeci malaxor cu alimentareşicontinuă patru (24)nu ore de la trebuie săaplicarea fie mai mari iniţială decăt a acelea. şi înlocuirea lui cu un fie nou prin alte ajustări. treizeci (30) minute.va fi aşternut într-un singur strat cu o densitate uniform de o aşa grosime. se Achitarea dinva cont facepropriu. suprafaţa îşi rezervă dreptul la indicaţiitrebuie de a folosisă rămînă netedă. pe cont propriu al Antreprenorului. lucrărilor indicatevaînfi crampoane sau altor mijloace aprobate de Inginer. cu adăugarea malaxarea ao deplină sută (100) Zonele a tuturor materialelor. După compactarea Inginerul finală. pentru stratul Operaţiile de bază de finisare din pămînt şi construcţie şi ciment. pe toată adîncimea stratului de bază cu amestec proaspăt Compactarea 308. amestecului. Nu va fi permisă răsturnarea materialului aplicat stratul de protecţie. Materialele vor fi transportate de la uzina central pînă la locul de aşternere cu ajutorul Suprafaţa unor camioaneaconvenabile.iniţialăunde de ciment. • Finisarea operaţiei de aşternere în două (2) straturi. unde urmează să fie aşternut permisiunea de a continua lucrările. la rata de 2. folosind beton asfaltic pe o Nici într-un caz nu va fi perioada de malaxare mai mică de treizeci (30) secunde din momentul adîncime totală în mediu de 75mm. retezat deîntreţinerea la margini va fi aşternut uniform peste stratul fundaţiei de pămînt de alături şi compactat Antreprenorul. rostul longitudinal. în zonele unde Amestecul va fi compactat timp de două (2) ore după adăugarea apei. încîtlanu o temperatură va reuşi să treacăde 20°C mai. dozare creste sau sau malaxare cu material întreruptă. înainte Volumulde dealucrări începevacompactarea. Amestecul particulele de pămînt. înainte de aplicarea stratului de asfalt. amestecul va fi lăsat în stare liberă pe toată adîncimea. • Reprocesarea aceluiaşi material din pămînt şi ciment timp de douăzeci şi patru (24) ore de la aplicarea iniţială a cimentului şi apei. compactată stratului de bază acoperite cu prelate. Depresiunile de pe suprafaţă vor fi aduse la nivelul cuvenit prin plombări cu beton asfaltic. paralel cu bordurile. sauînfolosit decursulîn Contractului. Acest strat de protecţie va fi aplicat pe toată lăţimea drumului şi va trebui lăsat pentru o întărire bună. Zonele de lucrucusedefecte va proceda vor fi înlocuite în mod similar. de pămînt cu ciment sau beton. determinată prin Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Inginer vor fi achitate conform testarea densităţii în stare umedă. După compactarea amestecul prezentul capitol profilat conform declivităţilor şi secţiunilor transversal necesare. material Malaxarea materialelor va continua pînă cînd cimentul aprobat şi procesat în conformitate cu aceste Specificaţii. satisfăcător. pentru să îndeplinească denumirea de maiuna jos din următoarele operaţiuni. îngrijireaîncît după compactare suprafaţa stratului de bază din pămînt şi ciment finit va corespunde cotelor şi secţiunilor transversale. Trebuie să existe o capacitate suficientă de 308. La începutul compactării. suntdecorectate. avînd laturile verticale. Acolo unde va fi necesar. at material.5 litri pe metro aşternerii materialului pe benzile adiacente în orice loc. procente din cantitatea moarte din malaxor. iar Imediat materialul înainte de obţinut după materialului aşternerea greder va fi evacuate din teren. suprafaţa cu urme posibile după compactare va fi răzuită. cimentului careşipermit apei. Orice amestec din stratul de protecţie a dispărut din cauza circulaţiei rutiere sau din altă cauză va fi din nou pămînt cu ciment care nu a fost compactat şi finisat nu va fi lăsat în stare intactă mai mult de aplicat imediat un alt strat de protecţie.6. nu nimereşte materialul sau unde materialul• nuDecaparea este bine agitat. în cazul cînd nu este obţinută densitatea specificată. Compactarea poate fi executată cu ajutorul cilindrilor. 308. Materialul 308. Aşternerea va continua fără întrerupere şi Pe suprafaţa astfel umedă organizată.50°C mult de va treizeci fi aplicat(30) un minute strat dedinprotecţie momentuldin emulsie de bitum. stratului bază dinfiepămîntprin reducerea şi cimentvolumului de material. Antreprenorul va trebui.8.

Stratul de bază stabilizat cu ciment Cement-stabilized Square Meter 30801 „2m base .

03-85.3. se vor mai fi adăuga încă cribluri. Bitumul în calitate de liant va fi Gudronul specificat în SNiP sau comandat de Inginer. dar fără acoperirea lor.4. Aplicarea Criblurilor Imediat după aplicarea Macadamului Anrobat şi pe cînd încă este în stare caldă.1. capitolul 9.5. încît să poată fi compactat sub acţiunea cilindrilor. agregate 309. pînă cînd piatra nu va fi minuţios încastrată în liant şi nu-şi va găsi locul său. Hopurile şi valurile. Unitatea de Nr. în timpul compactării. care va fi compactat pentru a obţine o suprafaţă ermetic închisă la nivel cu suprafaţa din zona adiacentă. deasupra. cît mai curînd posibil. în timp ce va continua compactarea. Compactarea va continua pînă cînd suprafaţa nu va deveni tare şi netedă. pe suprafaţă. 309. vor fi lichidate prin scarificare şi re- compactare sau prin alte mijloace. pînă cînd nu se vor închide spaţiile dintre agregatele măşcate. Vor fi întotdeauna de o calitate destul de uniformă. Suma de plată pentru aceste articole va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor309. Protecţia îmbrăcămintei Rutiere Stratul de protecţie va fi aplicat. cu o bună împănare. pămînt. Generalităţi Macadamul anrobat cu bitum va fi în conformitate cu SNiP 3.înThickness 60 mm contract pentru „2 care sunt acele articole de plată. CAPITOLUL indicate în prezentul capitol MACADAM ANROBAT CU BITUM Achitarea se va face pentru denumirile de mai jos 309.06. grosimea 60 mm Square Metre Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Inginer vor fi achitate conform Coatedprevăzute ratelor Macadam. peste suprafaţă vor fi uşor presărate cribluri în cantitate exact suficientă pentru a preveni lipirea lor de roţile compactoarelor.7. Stratul de protecţie Suprafaţa va fi măturată pentru a curăţi tot materialul în stare liberă şi prelucrată cu un al doilea strat de liant în aceleaşi condiţii ca şi cele descrise în Sub-clauză 309. m 30902 Macadam anrobat cu bitum. după aplicarea criblurilor şi stratul de la suprafaţă va fi protejat contra traficului (diferit de transportul esenţial de construcţie) pînă nu va fi finalizat stratul de protecţie Măsurări Volumul de lucrări eArticol măsuratdeînplată tone. praf sau alte impurităţi 309. măsură Achitarea 30901 Macadam anrobat cu bitum.6. Baza va fi apoi măturată pentru a curăţi tot materialul în stare liberă sau materialele străine 309. cu distribuirea lor pe suprafaţă cu ajutorul unei mături. indicate în ofertă. în cantităţi mici. care afectează viabilitatea suprafeţei carosabile. convenite cu Inginerul sau indicate de Inginer. 309. grosimea 80 mm Square Metre __2 Coated Macadam. Pregătirea bazei sau a suprafeţei existente Dacă suprafaţa pentru tratament conţine gropi sau depresiuni. Apoi se va face compactarea şi simultan.6. Imediat după aplicarea liantului. fără conţinut de argilă. avînd formă unghiulară şi de aşa formă. fără mişcări perceptibile sub acţiunea compactorului 309.2. Apoi suprafaţa va fi compactată. vor fi repartizate uniform. Thickness 80 mm m . cu ajutorul unei mături. Agregate Agregatele vor fi din rocă concasată sau prundiş de rîu concasat. astfel de neregularităţi vor fi reparate prin lichidarea materialului în stare liberă şi folosirea în locul lui a unui amestec potrivit pentru plombare sau a altui material aprobat de Inginer.

CAPITOLUL 310. Acest indice e în concordanţă cu standardele internaţionale stabilite şi poate fi corelat la alte mărimi (măsuri) ale planeităţii 310. Calificarea trebuie să conţină şi informaţia despre echipamentul de profil pentru determinarea planeităţii IRI cu specificaţiile producătorului şi certificatele actuale de calibrare din partea unei autorităţi recunoscute pe plan internaţional. 310.03. Antreprenorul nu va putea începe lucrările de aşternere a stratului de uzură pînă cînd Inginerul nu va aproba compania sau laboratorul şi echipamentul de profil propus pentru determinarea planeităţii IRI. ce reiese din definiţia planeităţii. deci. Antreprenorul va trebui să prezinte Inginerului denumirea şi calificările unui laborator independent în calitate de parte terţă. care va executa măsurările pentru determinarea planeităţii. Planul de Control al Calităţii (QC) prezentat de Antreprenor conform Anexei B. 2. rugozitatea îmbrăcămintei rutiere e definita ca "o abatere de la suprafaţa cu adevărat plană cu dimensiuni caracteristice care afectează dinamica mijloacelor de transport auto şi calitatea de deplasare (viabilitatea). MĂSURAREA PLANEITAŢII ÎMBRĂCĂMINTEI RUTIERE 310." Indicele Internaţional al Planeităţii e folosit în acest Contract ca un indice de standard al planeităţii suprafeţei finisate a drumului.04.1 Introducere Conform ASTM E867. Suma numerică a planeităţii IRI este exprimata în metri/kilometri (m/km). Acest indice nu depinde de lungimea sectoarelor şi poate fi uşor determinat ca valoare medie. 6. şi. Acest indice reflectă pe larg efectele reacţionării mijloacelor de transport la neregularităţile de pe suprafaţă şi a senzaţiilor percepute de utilizatori pe lungimi de unde. 5. 4. Acest indice poate fi reprodus pe cale matematică pentru orice profil cunoscut într-o anumită perioada stabilită de timp.1. Avantajele primare ale IRI sunt: 1.2 Procedura de măsurare a IRI Metoda-etalon de obţinere a datelor IRI se aplica în baza ASHTO PP 37-04: .04. 3. echipamentului de profil necorespunzător si/sau a planului de CC (QC). aplicînd Indicele Internaţional al Planeităţii (IRI).01. Antreprenorul va fi responsabil de toate măsurările planeităţii şi de raportarea costurilor.02. Măsurarea IRI 310. în privinţa cărora Inginerul nu se va putea determina 310. cu date despre calificarea şi instruirea persoanelor care vor executa lucrările de investigare a planeităţii. Antreprenorul va fi unicul responsabil de orice tergiversări ale Lucrărilor de aşternere a stratului de uzura din cauza calificărilor necorespunzătoare ale companiei responsabile de testări. Acest indice este compatibil cu măsurările efectuate cu ajutorul echipamentului de profil din alte ţări Europene. ce merită atenţie. 310. Acest indice porneşte de la scara zero. are relevanţă la definiţia planeităţii. Timp de 28 zile după înştiinţarea despre demararea lucrărilor.

Practica de Standard de Determinare a Indicelui Internaţional al Planeităţii pentru Calificarea Planeităţii îmbrăcămintei Rutiere în plan cantitativ. Trebuie sa fie urmate toate procedurile recomandate de producătorul echipamentului. ambuteiajul şi siguranţa rutieră nu prezintă o problemă atît de mare. poate colecta aceste date ale planeităţii în afara orelor de vîrf sau noaptea. Colectarea datelor trebuie sa fie efectuate în condiţii bune de timp. pentru asigurarea calităţii. care trebuie să treacă peste aşa obstacole. Antreprenorul trebuie să identifice clar care sunt "acele sensuri de circulaţie pentru inventariere" pentru care se vor înregistra datele IRI. Nu trebuie să fie incluse pentru . atunci cînd stabilitatea echipamentului nu este afectata de vînt sau cînd îmbrăcămintea rutiera e uscata. 310.04. Antreprenorul trebuie să prezinte Inginerului planul CC (QC). ca bază pentru estimarea IRI exprimat în unităţi de centimetru pe kilometru (cm/km) se aplica măsurarea. atunci cînd restricţiile de viteză. • Datele planeităţii trebuie să fie colectate în condiţii stabile ale îmbrăcămintei rutiere.3 Cerinţe suplimentare de colectare a datelor despre planeitate Suplimentar la practica de standard din Anexa pentru îmbrăcămintea rutieră. pentru ca Beneficiarul să poată folosi în perspectivă aceste date pentru aceleaşi sensuri de circulaţie în timpul unor similare investigaţii. Planul de CC (QC) trebuie să fie întocmit conform Anexei referitoare la îmbrăcămintea rutieră. Datele nu vor fi colectate în timpul iernii (ger/îngeţ sau îngheţ/dezgheţ) sau în condiţii umede. siguranţa rutieră. cum sunt: restricţiile de viteză. conform ASTM E-950. Tot echipamentul trebuie să fie operat aşa cum este indicat în caracteristicele tehnice ale producătorului. Conform metodei. pentru investigările făcute în teren mai sunt recomandate şi următoarele îndrumări: • Dat fiind. că datele planeităţii vor fi colectate în ambele sensuri de circulaţie. • Vor fi excluse din măsurări rampele podurilor şi trecerile peste căile ferate (sau alte discontinuităţi) considerate ca impacte. pentru a trece uşor peste aceste obstacole. Atunci cînd Inginerul pune la îndoiala datele de măsurare ale planeităţii. Datele nu trebuie să fie colectate în timpul iernii (ger/îngheţ sau îngheţ/dezgheţ) sau în condiţii umede de timp. măsurări suplimentare efectuate de o companie de testări. Planeitatea trebuie să fie măsurată şi exprimată în unităţi IRI pentru toate sectoarele. atît pe sectoarele cu doua benzi de circulaţie. Dacă e necesar. ambuteiajul. Toate măsurările vor fi întotdeauna executate la o viteză constantă. nu mai tîrziu de 60 zile înainte de aşternerea planificată a stratului de uzură de beton asfaltic. încît să obţină valori de însemnătate ale planeităţii cu ajutorul echipamentului de profil. Antreprenorul trebuie să-şi planifice măsurările IRI astfel. Vor trebui respectate şi toate procedurile recomandate de producătorul echipamentului • Datele vor fi colectate într-un diapazon de viteze recomandate de producător. etc. la fel şi pe sectoarele cu trei benzi de circulaţie. Pentru realizarea planului de investigare a planeităţii. • Datele vor fi colectate atunci cînd starea îmbrăcămintei rutiere va fi stabilă. Antreprenorul. din contul Antreprenorului. el poate fi în drept să solicite.etalon din Anexa pentru îmbrăcămintea rutieră. Antreprenorul nu va începe investigarea planeităţii fără aprobarea planului CC (QC) de către Inginer. Cînd vîntul nu poate afecta stabilitatea echipamentului şi cînd îmbrăcămintea rutieră e uscată. Datele vor fi colectate în condiţii climaterice bune. cît şi pe sectoarele cu a treia bandă de circulaţie. a profilului longitudinal.

organizarea circulaţiei rutiere şi siguranţa rutieră. el va folosi rezultatele măsurărilor prezentate de Antreprenor (prin compania de testare angajată de Antreprenor). Inginerul va înştiinţa Antreprenorul despre sectoarele respinse după examinarea în întregime a datelor de măsurare IRI în decurs de 14 zile de la prezentarea lor de către Antreprenor. unde IRI nu va depăşi 2.2. Antreprenorul va trebui să întocmească. • Acest proces de reparare va continua pînă cînd toate sectoarele respinse de 1 km lungime nu vor satisface criteriile de recepţionare în baza IRI. Orice sector cu IRI depăşind 250 cm/km va fi respins de către Inginer. măsurări nici căile de pe poduri. astfel ca. Recepţionarea sectoarelor va fi făcută de Inginer. poate fi măsurată o porţiune mai scurtă a acestui sector. în timpul colectări datelor în viitor de către Beneficiar. Astfel de măsurări de asigurare a calităţii QA nu trebuie sa depăşească 10 procente (10%) din lungimea totală măsurată pentru controlul calităţii. scopul constă în obţinerea planeităţii îmbrăcămintei rutiere pe drumuri şi nu pe poduri. totuşi. iar sectoarele nu vor fi mai mici de un km lungime (1 km). în baza rezultatelor de măsurare IRI. 310. • Nici un fel de lucrări de reparare nu vor începe pînă nu va fi aprobat de către Inginer planul lucrărilor de reparaţii. Dacă acest minimum nu poate fi asigurat înainte de începutul eşantionului ales. Inginerul poate solicita de la Antreprenor măsurări suplimentare ale IRI pentru asigurarea calităţii (QA) şi în scop de verificare a anumitor sectoare. Orice costuri sau toate costurile legate de reparaţii şi tergiversările. 310.5. un plan al Lucrărilor de reparare pentru decaparea şi înlocuirea stratului de uzură de beton asfaltic pe sectoarele respinse. Lungimea oricărui sector de reparare nu trebuie să fie mai mic de 50 m. Antreprenorul va trebui să măsoare din nou IRI pe toate benzile de circulaţie de pe sectoarele respinse şi reparate. pentru o stabilitate a echipamentului şi vitezei. • Măsurările planeităţii trebuie să fie efectuate. Cerinţe pentru IRI 310. care sunt sub semn de întrebare în ceea ce priveşte calitatea rezultatelor înregistrate ale IRI. înainte de începutul măsurărilor propriu-zise.5. conform specificaţiilor producătorului ar putea să fie necesară o anumita distanţă minimală suplimentară pînă la începutul sectorului.1 Criterii de recepţionare în baza IRI Stratul de uzură de asfalt va fi recepţionat pe toate sectoarele de drum.50 m/km (250 cm/km). • După finalizarea lucrărilor de reparare. dar se va face o menţiune referitor la aceasta. Dar. Pentru ca Inginerul să se poată determina. în planul lucrărilor de reparare trebuie să fie inclus şi graficul de reparare. dacă fiecare din acest sector nu va fi mai mic de un kilometru (1 km) lungime. acolo unde e posibil. să fie întotdeauna măsurată aceeaşi porţiune de drum. inclusiv şi măsurările repetate ale IRI vor fi doar pe seama Antreprenorului . cu respectarea şi altor cerinţe din contract.2 Lucrări de reparare a stratului de uzură din beton asfaltic Procedurile de reparare a sectoarelor de drum respinse vor consta în următoarele: • în decurs de 14 zile după primirea înştiinţării Inginerului despre sectoarele respinse. pe o întreagă lungime a unui sector de drum în ambele sensuri de circulaţie şi pe sectoarele cu o trei benzi de circulaţie.

1. această practică va fi. Metoda de Testare de Standard pentru măsurarea Profilului Longitudinal pe suprafeţele carosabile cu ajutorul unui Accelerometru de stabilire inerţială a profilului ÎNSEMNĂTATEA Şl UTILITATEA 3. totuşi. Această practică utilizează procedurile de standard pentru măsurarea profilului longitudinal şi calcularea Indicelui Internaţional al Planeităţii (IRI) pe suprafaţa drumurilor magistrale în scopul unor estimări ale IRI pentru soluţionarea aspectelor legate de îmbrăcămintea rutieră la nivel de reţele. Este responsabilitatea Antreprenorului de a stabili practicile corespunzătoare pentru securitatea tehnică şi de a determina. Media statistică a acestor doi indici IRI e relatată ca fiind planeitatea îmbrăcămintei rutiere a sectorului de drum. indicele internaţional al planeităţii (IRI)—o statistică folosită pentru estimarea gradului de planeitate (gradului de rugozitate) în baza unui profil longitudinal măsurat.1. pentru acceptarea (recepţionarea) stratului de uzură din beton asfaltic nou construit.3. 1. legate de aplicarea acesteia. este abaterea de la suprafaţa cu adevărat plană. Această practică nu este menită să abordeze toate problemele de securitate tehnică. Indicele Internaţional al Planeităţii (IRI) este statistic calculat în baza unui singur profil longitudinal măsurat cu ajutorul unei maşini de verificare a profilului. înainte de aplicarea acestei practici. dacă e cazul. în sensul acestei practici.2. rugozitatea sau planeitatea reprezintă media statistică a doi indici IRI calculaţi în baza măsurărilor profilului longitudinal. Principalele documente de referinţă sunt următoarele Standarde ASTM: • ASTM E 867. cît şi în afara urmelor roţilor de pe suprafaţa îmbrăcămintei rutiere.1. după scopul ei pus. aplicabilitatea restricţiilor actelor normative legate de aplicarea ei DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Această Anexă se bazează pe AASHTO: cu indicativul modificat pentru Moldova PP 37-04. 4. pentru suprafeţele noi construite ale stratului de uzură (nedeschise încă pentru circulaţie) poate fi suficientă doar o singură măsurare pe urmele roţilor pe fiecare bandă de circulaţie. Terminologia relevantă la sistemele de corelaţie între mijloacele de transport auto şi îmbrăcămintea rutieră • ASTM E 950.1. TERMINOLOGIA 4. 1. în scopul Controlului Calităţii (QC) în cadrul acestui contract. Cu toate acestea. Dar.1. Definiţii: 4. Dacă această practică vine în contradicţie. care afectează dinamica mijloacelor de transport auto şi calitatea de deplasare (viabilitatea). profil longitudinal—un set de abateri perpendiculare ale suprafeţei îmbrăcămintei rutiere de la linia-etalon stabilită ca fiind linie plană pe orizontală. ANEXA referitoare la îmbrăcămintea Rutieră: Determinarea Indicelui Internaţional al Planeităţii (IRI) pentru Evaluarea Cantitativă a Planeităţii îmbrăcămintei Rutiere din Moldova SCOPUL 1.1. 4.1. cîte una pe fiecare urme de roti. rugozitatea—conform ASTM E 867. De regulă. din careva puncte de vedere. prioritară.4. prin modelarea unui sfert de lungime cu ajutorul . determinate dea-lungul unei benzi de circulaţie. atît pe urmele roţilor. Indicele IRI este calculat în baza unui singur profil longitudinal. 1.3. e necesară doar o singură măsurare pentru fiecare bandă de circulaţie. aşa cum sunt standardele ASTM.2. care să executată respectiv pe urmele roţilor. Practica recunoaşte necesitatea unui plan de control al calităţii QC şi propune îndrumări pentru elaborarea unui astfel de plan al QC. cu trimiterile din careva documente de referinţă. avînd dimensiuni caracteristice. Aceasta este o practică cu descrierea metodei de determinare a planeităţii îmbrăcămintei rutiere pe un anumit sector de drum. Măsurările profilului sunt efectuate în conformitate cu ASTM E 950.

5.2. 8.3. RAPORTUL DESPRE REZULTATE 8.1. în planul QC. Punctele profilului longitudinal pentru calcularea IRI trebuie să fie la o distanţă nu mai mare 15 cm în lungime. care sunt cunoscute pe plan internaţional ca standarde pentru calcularea statisticii IRI în baza unui profil longitudinal. pentru care sunt colectate datele. Pentru a elimina apariţia unor unde mai mari de 100 m vor fi folosite filtre de unde mari.1.3. CONTROLUL CALITĂŢII 5. Temperatura suprafeţei îmbrăcămintei rutiere. enumerate mai jos.4.1. 8. care să fie satisfăcător pentru Inginer.7. Va fi amplasat un cenzor la mijlocul osiei între roţile din spate sau doi cenzori. Rezultatele planeităţii vor fi calculate conform Compartimentului 7.1.3. şi 5. Date despre precizia şi calibrarea echipamentului folosit pentru investigare.3. Calcularea valorilor IRI se va face pentru fiecare 100 m pe fiecare bandă de circulaţie. 8.3.3.2. Lungimile folosite pentru generalizarea datelor vor fi intervalele de 100 m. 5. Calificarea şi pregătirea profesională a persoanelor responsabile de aceste investigaţii.1. 5.2.3. Identificarea Sectorului—Va fi inclusă toata informaţia disponibilă şi necesară pentru localizarea sectorului. 6. Lungimea sectorului în metri. NB: Folosirea filtrelor contra efectelor de suprapunere a semnalelor şi de rotunjire a datelor pînă la o valoare medie. în baza unor principii inginereşti sănătoase şi în consultare cu Inginerul. .4.1.3. Graficul investigărilor. 8.5.3. Intervalul profilului de probă. să indice banda(benzile) şi sensurile de circulaţie pentru investigare. Se preconizează ca Antreprenorul. 8. De la Antreprenorul care va aplica această practică se cere elaborarea unui plan al CC (QC). cu folosirea sistemului de referinţă actual al Beneficiarului. CALCULE 7. eliminarea lungimilor de unde mici de pe profil. Instalaţia de filtrare a lungimilor de undă lungi. 8. Dar aceasta nu împiedică o înregistrare şi mai exactă a IRI. rămîne la discreţia companiei responsabile de testare în baza recomandaţiilor producătorului echipamentului. Data prezentării rezultatelor COLECTAREA DATELOR 6.1. Minimumul de date înregistrate şi păstrate pentru fiecare sector va cuprinde: 8. 8. Data de colectare a datelor (luna/ziua/anul). la o distanţă de aproximativ 147 cm -180 cm unul faţă de altul pe urmele roţilor. şi 8.1. IRI pentru fiecare bandă de circulaţie pe urmele roţilor (cm/km). Planul trebuie să includă următorul minimum de cerinţe. sau conform unei altei metodologii acceptabile sau programe de calculator. unui automobil.2.3.1 cu exactitatea de pînă la 1 centimetru pe kilometru (1 cm/km).6.1.1.

PODURI SI PASAJE i. L li L L L L L .T T T r r r 4.

accommodation of traffic (ravine/channel crossing). trecerea normal peste calea ferată. vor Asigurarea trece pestetemporară rîuri. incl. incl maintenance of the road diversion and its access ramps (kept dust-. întreţinerea şi demontarea Lump-sum barierelor. măsurile de siguranţă rutieră conform schiţei de pe Desenul tehnic Temporary by-pass. Pentru trecerea peste calea ferată va trebui să fie obţinut Avizul întreprinderii Căilor tuturor schelelor şi cofrajelor folosite în timpul Sumă Ferate de Stat. traffic safety measures. trasarea. Articol de plată măsură 40001 Trasările pe şantier pentru construcţia podului. indicatoarele rutiere pentru redirecţionarea during construction woks. fără gheaţă) şi funcţionarea barierelor. asamblarea. According sketch on the drawing 40005 Construcţia drumului de ocolire temporar (cu o suprafaţă Lump-sum consolidată). appropriate railroad crossing. şi a echipamentului temporar pentru forfetară inspectarea şi aprobarea de către Inginer a suprastructurii şi pilelor Provide. level crossing of railroad. păstrarea şi Metri lineari scoaterea ţăruşurilor după finisarea podului. construcţiei. întreţinerea drumului de ocolire şi a rampelor de acces (menţinerea lor în stare remove curată pe tot parcursul exploatării: fără murdărie. vor fi aconstruite Lump-sum conform Desenelor tehnice. service and traficului. maintenance and forfetară Acomodarea removal after Circulaţiei the bridgeRutiere construction has been finished. to be used during construction period. 40006 Lucrările la trecerea peste calea ferată la discreţia Provisional beneficiarului (Ampriza) sum Reserve on railroad crossing works for employers Sumă disposal preventivă . întreţinerea drumului temporar de ocolire şi a rampelor de acces (menţinerea lor în stare curată pe tot parcursul exploatării: fără murdărie. fără zăpadă. temporary inspection equipment for the inspection and approval of the superstructure and piers by the engineer. Unitate de Nr. inel. fără zăpadă.. Installation. INSTALAŢII PE ŞANTIER. assemble. DIVERSE LUCĂRI PREGĂTITOARE. Sumă bariere. barriers. 40004 Drumul de ocolire temporar. Temporary carrying regulation ferată. indicatoare forfetară rutiere pentru drumul temporar de ocolire. barierele corespunzătoare pentru trecerile peste calea Traffic safety measures. Drumurile temporare. Railroad crossing to be approved by the State Railway Corporation. acomodarea traficului Linear meter (trecerea peste ravenă/canal). trecerea normală peste calea ferată. Pe toată perioada de construcţie. 40002 Măsuri de siguranţăcare rutieră. Trecerea peste calea ferată urmează a fi aprobata de întreprinderea de Stat a Căilor Ferate Construction of temporary bypass (furnished with a proof surface). trecerea peste calea ferată. fără gheaţă) şi funcţionarea 40003 Furnizarea. inel. incl. Sumă Vor fi asigurate: construcţia drumurilor temporare de ocolire (cu o suprafaţă consolidată) în deservirea şi demontarea forfetară locul de trecere peste calea ferată. inel. Instalarea. şi scoaterea ţăruşilor după finisarea podului Sumă ACOMODAREA CURCULAŢIEI RUTIERE Site set-up for the bridge construction. snow. traffic signs for traffic diversion. va fi întotdeauna acomodată circulaţia rutieră pentru toate podurile. maintain and remove all falsework and scaffolds. incl. maintenance and removal after the bridge construction has been finished. set-up. păstrarea Lump-sum CAPITOLUL 400. indiferent de condiţiile climaterice.and icefree during the entire time of use) and operation of barriers. ordinii în timpul lucrărilor de construcţie.

sistemul selectat de precomprimare pentru grinzile prefabricate forfetară etc. forfetară 40010 Fotografiile vor fi folosite ca material ilustrativ la rapoartele lunare. steel-bar lists. datei şi o scurtă descriere sau titlu. construction-stages. geotechnical investigations. sistemul de Provide working drawings precomprimare selectatshowing pentru the chosen grinzile construction prefabricate system (forţele de pretensiune şi transmiterea of forţelor bridge de (e.Rom for approval. sistemul de pre-comprimare. SUPORTUL TEHNIC Prezentarea Desenelor Desenele Tehnice de tehnice de lucru. Lump-sum sistemului de lucru selectat pentru toate podurile (ex. 40009 Aceasta va include: analiza structurală pentru părţile noi construite ale podurilor. Pregătirea şi scoaterea la imprimantă a unui set întreg cu toate Sumă Desenele tehnice indexate ce se referă la drum. prezinte Desenele tehnice investigaţiile de lucru conform geotehnice. construction details. în cazurile Lump-sum necesare pentru a demonstra clar anumite detalii şi incluzînd toate Desenele tehnice cu reţelele tehnico-edilitare.) elaboreted with CAD- aprobare. Unitate de Nr. de construcţie. fotografiile existing situation vor deveni proprietate a Beneficiarului. numai la acestea: ridicarea topografică. înregistrînd lucrările în desfăşurare. în care s-au făcut modificări sau care fac parte din acest proiect. armatura. and including all utility drawings for which modifications have been performed for or as part of this project. Articol de plată măsură Analiza structurală a elementelor de construcţie pentru poduri. amenajarea teritoriului. pretensiune). vor fi făcute fotografii din poziţii selectate de Inginer. detalii şi prezentate de construcţie) elaborate în sistemul CAD şi prezentate Beneficiarului în format DXF pe CD-rom si 3 exemplare pe suport Beneficiarului în format DXF pe CD- de rom şi 3înexemplare hîrtie pe suport de(în adresa Inginerului hîrtie Inginerului engleză pentru aprobare. Sumă acestea: date topografice. detaliile de construcţie. cotele. etapele de construcţie. Lump-sum exemplare fiecare etapele de construcţie. incluzînd Desenele forfetară tehnice originale executate la o scară mai mare. adică along the road before construction and submission Antreprenorul le va preda pe toate pe un CD. dar fără a se limita numai la on CD. sistemul de precomprimare. pre- Corecţii /amendamente în 3 exemplare în limba engleză pe CD-rom Inginerului pentru stress system. but not limited to: topographic setting.) elaborate inc. Desenele tehnice de execuţie pentru poduri Antreprenorul va pregăti şi prezenta Desenele tehnice de execuţie pentru toate podurile şi toate elementele şi detaliile coordonate (ex. . including larger scale original drawings where necessary to clearly show adequate detail. dar fără a se limita armatura inel. etc. Corrections /amendments in 3 copies in English to the Engineer on CD. temporare şi analiza stabilităţii..) elaborate în sistemul CAD şi prezentate Inginerului în format DXF pe CD-rom. Lump-sum construcţie Provide OdatăDigital photo documentation cu finalizarea of all thedigitale lucrărilor. dar fără a se limita forfetară Antreprenorul numai la acestea:varidicarea trebui sătopografică. construcţiile temporare şi analiza stabilităţii. lista armaturilor de oţel. investigaţiile detalii geotehnice. şi română) pentru Analiza Structurală a Podurilor aprobare. temporary constructions and stability analyses. Prezentarea Imaginile imaginilor fotografice fotografice printate în format nu vor digital avea pe CD dimensiuniSumă pentru mai mici decît 150 mm x 100 mm şi vor fi însoţite de inscripţii cu indicarea toate situaţiile dea lungul drumului înainte de lucrările de locului.g. construcţiileout. 40008 Prepare one complete set of marked-up prints of all drawings concerning the road. Corecţii /amendamente în 3 exemplare în engleză prezentate Achitarea Inginerului pe CD-rom pentru aprobare Structural analyses for 40007 construction parts of bridges. reinforcement inc. cîte 4 (forţele de pretensiune şi transmiterea forţelor de pretensiune). ranforsarea etc. Lucru pentru Poduri demonstrînd sistemul Sumă selectat de construcţie al podului (exemplu. lista CAD în sistemul armaturilor. system and submitted as DXF-file to the client on CD-Rom and Imagini fotografice cu desfăşurarea lucrărilor la poduri hard copy in 3 copies to the Engineer (in English and Romanian language) for lună în fiecare approval. selected pre-stressed -system for pre- cast beams (pre-stress forces and pre-stress-assignment).

diamterul de 75 (100) mm incluzînd racordările. conform măsurărilor geodezice. adapters. plasate sub supravegherea inginerului. sub supravegherea inginerului. utilities. adaptoarele. pînă la 160 mm.2 0 mm. detalii. accesoriile. a unor Number şuruburi cu diametru de 1 0 . diameter 10 to 20 mm. including sureveying (to national grid) and all ancillary cuzineţilor la poduri pentru fixaţii sunt la fel incluse în Desenele tehnice. inflexible PVC. Sumă podeţelor. Sumă Pregătirea şi prezentarea Desenelor Tehnice cu lucrările la drum forfetară executate. Provide and prepare As-Built Drawings of the road (as but not limited to): topographic data. Articol de plată Unitate de măsură 40014 Asigurarea şi fixarea. cum ar fi (dar fără a se limita numai la acestea: date Lump-sum topografice. accessories. Nr. length more Drumurile than 120 up şitopodurile 160 mm. din alamă. componentele drenajului. Prezentarea imaginilor fotografice în format digital pe CD în timpul Sumă tuturor etapelor de construcţie a podurilor Provide Digital photo forfetară 40012 documentation of all construction phases of bridge and submission Lump-sum on CDs. reţelelor inginereşti. culverts and Lump-sum utlities. drainage components. a tuburilor Number inflexibile din PVC.vor fi indicate place pe Desenele according supervisiontehnice. etc. Fotografii în timpul tuturor etapelor de construcţie a drumului. elaborate în sistemul CAD ţi prezentate Beneficiarului în format 40013 DXF pe CD-rom şi cîte 4 exemplare pe suport de hîrtie în adresa Inginerului aparte în engleză şi română. reţele inginereşti. lungimea mai mare de 120 Buc. cîrligele din sîrmă şi Achitarea dopurile. diameter 75 (100) mm including connections. Detaliile de fundaţie şi engineer. elaboreted with CAD-system and submitted as DXF-file to the Engineer on CD-Rom and 4 hard-copies in Romanian and English each. recorded on CD. încastrate în bancheta fireleand works de cablu vor fi încastrate tuburi PVC cu diametrul de 75 mm/unite prin manşoane. incluzînd DIVERSEtopografia (conform reţelei naţionale). Buc. materials Iluminatul va fi de tipul indicat detaliat de Beneficiar 40015 Asigurarea ţi instalarea. etc. înregistrate pe CD Construction forfetară 40011 Photographs of all construction phases of road works. hook . toate lucrările concomitente şi materialele Provide and install measuring bolts Iluminarea Drumurilor şi Podurilor related to the geodetic survey.demade a fi iluminate of brass. inclusiv toate lucrările concomitente şi materialele Provide and install of lining pipes. details.

tipul măsurărilor şi exactitatea lor.2 / pagina 56 ff) • Testarea Dinamică a piloţilor conform EDIN 1054: 2000-2012 (Capitolul 8. datele ACŢIUNEA de înregistrare pentru toate SARCINILORT măsurările consecutive şi respectiv interpretarea lor. min 80x80x80 cm or size accordingAchitareato the prevailing m. 9 fiecare în parte) conform EN/DIN 1054 sau similar (conform specificaţiilor. 4002 Piloţi temporari pentru testare. install and remove testing equipment and all construction materials needed to execute pile load tests to one bridge with piles. 40016 Construcţia prezinte Inginerului canalelorpentru pentruaprobare detaliile cabluri. toate lucrările concomitente şi 0 materialele Number/buc. install and remove testing equipment and all construction materials needed to execute pile load tests to one bridge with piles. Temporary piles necessary to pile tests.l.4. Unitate de Nr. "Bridges". Number/buc. cu descrierea modului de aplicare PILOŢILOR TESTAREA a sarcinilor SUB dinamice. Articol de plată măsură . "Poduri". locul respectiv selectat pentru măsurări. Pentru fiecare pod va fi executată cîte o testare de fiecare tip a piloţilor. Pentru achitare va fi folosită cîte o sumă forfetară pentru fiecare pod unde vor fi cu succes efectuată• testarea Testareadinamică. Rezultatele testărilor dinamice vor trebui să fie într-un raport cu toate calculele pregătite. one on each abutment or pier. Static and dynamic pile load tests (abutment.4. care va conţine diferite etape de aplicare a sarcinilor dinamice. andff)closing caps according supervision engineer. Cu cel puţin o lună înainte de finalizarea unui anumit pod. piling). regulations. Statică a piloţilor conform EDIN 1054: 2000-2012 (Capitolul 8. Articol de plată măsură 4001 8 Asigurarea. cîte unul pentru fiecare culee sau pilă. inel. including all ancillary works and materials. Testarea dinamică conform procedurii aprobate va fi executată pe cît de curînd posibil după finalizarea fiecărui pod. baterea piloţilor). conform celor de mai jos. TESTAREA DINAMICĂ Şl STATICĂ PRIN APLICAREA SARCINILOR LA PODURI Toate podurile vor fi supuse testărilor dinamice pentru a fi siguri că distorsiunile sub acţiunea sarcinilor dinamice corespund cu distorsiunile obţinute în urma calculelor ca parte din analiza structurală. Antreprenorul va trebui să prezinte Inginerului pentru aprobare programul de testare. dar cel puţin înainte de predarea provizorie. punctul 400. aplicarea sarcinilor la un pod cu piloţi Provide. 40017 Asigurarea. 4001 Testarea piloţilor prin aplicarea sarcinilor statice şi dinamice (culee. including all Achitarea Nu mai works ancillary tîrziu and de 30 zile din data Scrisorii de Acceptare (Recepţie) Antreprenorul ca trebui să materials.3 / pagina 58 wires. each one) according to EN/DIN 1054 or equal (according to specifications item 400. rezultatele calculate în dependenţă de sarcinile aplicate în aceste punte selectate pentru măsurări. Unitate de Nr. instalarea şi demontarea tehnicii de testare şi toate Number materialele de construcţie necesare pentru testarea piloţilor prin Buc. min despre 80x80x80 cmmetoda sau delui de testareLinear a piloţilor prin aplicarea sarcinilor şi echipamentul folosit dimensiunile prevăzute conform normelor predominante Construct meter cable duct. aplicarea sarcinilor la un pod cu piloţi Provide. instalarea şi demontarea tehnicii de testare şi a tuturor materialelor de construcţie necesare pentru testarea piloţilor prin Number/buc.

Rata rămîne aceeaşi. de descărcare şi depozitare a materialului. transport and waiting time. 25 to per truck. forfetara . maintenance and removal of testing equipment forfetara provided by the independant test engineer. all equipment for the respective bridge. Rate as per bridge 4002 Asigurarea. inel. incl. Suma Provision. chiar dacă Inginerul desemnat pentru testare are nevoie de Lump- mai puţine sau mai multe vehicule. 25 tone. off-loading and forfetara depositing of the material. întreţinerea şi evacuarea echipamentului de Lump- 2 testare din partea unui inginer de testare independent. Rata în dependenţă de pod sum/ Provide 4 tipper trucks loaded with any material with a total weight of Suma min. installation. tot sum/ echipamentul pentru respectivul pod. The rate remains if the appointed test engineer needs less or more vehicles. instalarea. timpul de transportare şi aşteptare.4002 Asigurarea a 4 autobasculante încărcate cu orice fel de material. avînd 1 fiecare greutatea totală de min. 4002 Analiza rezultatelor testării şi prezentarea Inginerului a raportului Lump- 3 despre aceste rezultate pentru podul respectiv în 4 exemplare sum/ Analysis of test results and provision of test report of the respective Suma bridge in 4 copies to the Enginer.

armat. Echipamentul Pentru lucrările descrise în acest capitol va fi posibil necesar următoarea tehnică: • Macara pentru scoaterea dalelor de pe tablier cu lungimea de 6. Plata se va face pentru unele sau pentru toate articolele de mai jos Demontarea elementelor metalice ale rosturilor de dilataţie. ale podurilor evacuarea materialelor.503. greutatea de 2 tone. VSN 32-81 şi în conformitate cu cerinţele Inginerului. greutatea minimă de 5 tone. în scop de plată. Recepţia lucrărilor Lucrările vor fi recepţionate conform prevederilor Capitolului 001. evacuarea măsurată în metri liniari. SNiP 3. Demolarea betonului armat la rosturile grinzii tablierului.2. DEMONTAREA STRUCTURILOR Măsurarea EXISTENTE 401. • Compresor (compresoare) cu utilaj pentru demolarea betonului si decaparea asfaltului. Articol de plată măsură CAPITOLUL 401. Elementele prefabricate rămase întregi după demolare şi demontare şi care mai pot fi utile în continuare. măsurate în metri cubi de în acest capitol elemente demontatesuntşidescrise denumiri diversele demolate. de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în Demontarea elementelor deteriorate din beton armat de pe taluzuri şi canale. prezentul capitol. Demontarea Decaparea elementelor stratului metalice de asfalt de de existent la rosturile pe podurideşidilatare va fimaterialelor. cu condiţia executării lor conform Specificaţiei. e necesarăşicurăţirea hidroizolatei al stratului de egalizare de pe tablierele podurilor.0 m. Demolarea scărilor deteriorate din beton armat de la culeele podului. 401. la fel să nu fie afectate armăturile existente.06. vor trebui să fie identificate de către Inginer şi transportate de către Antreprenor într-un loc special de depozitare al Beneficiarului 401.ladepoduri.tipuri de măsurare Această lucrări de volumetrică demolare necesare va fi strict pentru netă.4. seurmătoarele: poate conveni cu Inginerul de a măsura cantitatea materialului demolat în tone Demolarea parapetelor din beton armat. Diversele Introducere lucrări de demontare şi demolare vor fi. Proiectul-tip 3. • Instalaţie de tăiere cu acetilenă. Achitarea Lucrările măsurate Demontarea dalelor conform celordin prefabricate indicate mai sus şi confirmate de către Inginer vor fi plătite beton armat. de regulă.1. la cazincluzînd la caz. Demontarea parapetelor pietonale metalice. Demontarea şi demolarea elementelor Demontarea şi demolarea diverselor elemente ale podurilor se va executa astfel încît să nu fie afectată structura betonului şi stratul de hidroizolare rămas. Unitate de Nr. . • Macara pentru demontarea elementelor trotuarelor.1-81. Suma Demolarea betonului armat al infrastructurii şi al elementelor tablierului. Deşeurile rămase de la demolare trebuie să fie transportate şi evacuate în conformitate cu cerinţele prezentei specificaţii şi în conformitate cu actele normative ale autorităţilor locale. Parapetele metalice demontate şi scoase cu screperul ca fiind inutilizabile vor fi măsurate înainte de demontarea Demolarea trotuarelor din lorbeton în metri liniari de parapete. Curăţarea reziduurilor de pe grinzilor de rigidizare a pilelor şi culeelor 401. unde de protecţie. Curăţarea banchetelor cuzineţilor de la pile şi culee se va măsura printr-o anumita sumă stabilită pentrustratului > Decaparea fiecare structură.04-91. şi apoi transformată. executarea Acolo undelucrărilor e posibil. în metri cubi folosind densităţile tipice. îmbrăcămintea > Decaparea rutiera stratului de asfalt de asfalt de pe existent dincalea podului punctele va fi măsurata de racordare în metrişipătraţi. conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole care sunt indicate în ofertă.3.

40112 Demolarea betonului armat de la rosturile dintre grinzi şi Cubic meter evacuarea Demolition and disposal of reinforced concrete to deck beam joints. 4010 Decaparea îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic de pe 6 Square meter tablierul podului şi evacuarea m Removal and disposal of the asfalt pavement on the bridge deck. Cubic meter Evacuarea tuturor materialelor demolate m3 Dismantling of PC reinforced concrete deck slabs. 4010 4 Demontarea şi evacuarea balustradelor din beton armat Linear meter Dismantling and disposal of reinforced concrete handrails. Disposal of all demolished materials. m. 40110 Diverse lucrări de demolare a betonului armat din infrastructura Cubic meter podului şi a elementelor tablierului. m3 . 4010 Decaparea îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic din 7 Square meter punctele de racordare ale podului cu terasamentul şi evacuarea m2 Removal and disposal of the pavement on bridge approaches. Disposal of all demolished materials. Evacuarea materialelor decapate m3 Removal of superstructure waterproofing including protective and leveling layers. Evacuarea tuturor materialelor demolate m3 Removal of deteriorated elements of the reinforced concrete slope and channel protection. 40109 Demontarea dalelor de beton prefabricate de pe tablier.l. Disposal of all demolished materials. 4010 2 Demontarea şi evacuarea balustradelor din oţel Dismantling Linear meter and disposal of the steel handrails.4010 Demontarea parapetelor/barierelor de beton de pe pod sau 1 Cubic meter terasament.l. m. 4010 3 Demontarea şi evacuarea barierelor de oţel Dismantling and Linear meter disposal of the steel guard rails. şi a Cubic meter straturilor de protecţie şi egalizare. 40108 Decaparea stratului de hidroizolare a suprastructurii. m.l. 40111 Demontarea elementelor deteriorate de beton armat din pereul Cubic meter de protecţie de pe taluzuri şi a canalului. Evacuarea tuturor Cubic meter materialelor demontate m3 Dismantling of reinforced concrete sidewalks. Disposal of all demolished materials. Evacuarea tuturor materialelor demontate m3 Removal of concrete parapets/guard rails of the bridge or embankment. Disposal of all demolished materials. 4010 5 Demontarea trotuarelor din beton armat. inel. Evacuarea tuturor materialelor demolate m3 Miscellaneous demolition of reinforced concrete to bridge substructure and deck elements. Disposal of all demolished materials.

Evacuarea tuturor materialelor demolate m3 Demolition of deteriorated reinforced concrete stairs on abutment slopes. Disposal of all materials. Cleaning of piers and abutments caps of waste.l.Disposal of all demolished materials. Disposal of all materials. Evacuarea tuturor materialelor Sumă forfetară Cleaning of concrete used for joints between deck slabs from the sides. Disposal of all m3 demolished materials. different 40119 Demontarea elementelor podeţului existent. Evacuarea tuturor Cubic meter materialelor m3 Demolition of masonry constructions. Disposal of materials. 40116 Demontarea dalelor de racordare prefabricate. Evacuarea tuturor Cubic meter materialelor Dismantling of existing culvert sections.40113 Demolarea scărilor deteriorate de beton armat de pe taluz din Cubic meter partea culeelor. m3 no such Bill . Evacuarea tuturor materialelor Buc. 40115 Demontarea şi evacuarea elementelor de metal ale rosturilor Linear meter de dilatare Removal and disposal of metal expansion joint elements. 40118 Demolarea construcţie din zidărie. Evacuarea Cubic meter tuturor materialelor Dismantling of precast approach slabs. 40117 Curăţarea betonului folosit la rosturile dintre dalele Lump-sum marginale de pe tablier. Disposal of all materials. m. 40114 Curăţarea banchetelor cuzineţilor de la pile şi culee de Number murdărie.

cu un berbec. Măsurarea Lucrările executate din acest capitol vor fi măsurate în metri cubi de pămînt aşternut în locurile cuvenite şi compactat conform unei din cele trei denumiri de mai jos. Specificaţiile Tehnice.00 m timp de 24 ore şi va trebui să fie corespunzător celui descris în Raportul Tehnic.2.06. distribuirea. Umplerea cu material în spatele culeelor se va face pe lăţimea calculată conform SNiP 3.04-91. 402. Articol de plată măsură . 402. cu compactoare cu plită vibrantă sau cu mina.06. Plata se va face pentru unele sau pentru toate articolele de mai jos i Unitate de Nr.11.06. restabilind forma corectă a conurilor şi semi-conurilor la culele dezgolite.04-91. Suma de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul capitol. folosit pentru lucrările din acest capitol va avea un coeficient de filtrare nu mai mic de 2. granulär. Pămîntul va fi distribuit pe straturi de 10-15cm grosime şi compactat la un conţinut de umiditate optimal. compactarea pămîntului şi lucrările de finisare. folosind material selective. Introducere Lucrările din acest capitol cuprind: umplerea golurilor cu material de umplere a terasamentului din spatele culeelor şi aripilor de zid.06.04. Cerinţe generale Materialul liber drenant şi cel normal pentru umplere poate fi folost doar după testarea şi verificarea calităţii lui conform Specificaţiei Tehnice şi fiind aprobat de Inginer. acolo unde nu e posibilă compactarea mecanică. pămînt aprobat liber drenant. Excavarea albiei rîului va fi măsurată în metri cubi de material excavat şi evacuat. Cerinţele pentru metoda de umplere şi cea de testare sunt incluse în SNiP 3. în cazul lucrărilor de refacere a taluzurilor existente. Recepţia lucrărilor Recepţia lucrărilor se va face conform Capitolului 002.04-91. Coeficientul de compactare pentru pămînt va fi pînă la 98% din densitatea după Proctor. LUCRĂRI DE REPARAŢIE A TERASAMENTULUI LA CULEE 402. Materiale Pămîntul granulär liber drenant. Pe lîngă acestea lucrările mai cuprind: restabilirea albiei spălate a cursului de apă şi a malurilor prin excavare şi prin compactarea pămîntului adus aici.1. I CAPITOLUL 402.4.3. SNiP 3. depozitarea. Coeficientul de filtrare va fi determinat conform SM GOST 25584-90. descărcarea. Lucrările vor fi în conformitate cu SNIP 3. transportarea. Achitarea Lucrările măsurate conform celor indicate mai sus şi confirmate de către Inginer vor fi plătite conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole care sunt indicate în ofertă. Conţinutul de umiditate şi proprietăţile pămîntului vor fi determinate conform Sub-clauzei 201. nivelarea cu grederul. 402. Albia spălată a cursului de apă şi malurile vor fi restabilite folosind pămînt normal din categoria nisipului argilos. vor fi excavate banchete.91.04. Aceste lucrări include: excavarea. cu aprobarea Inginerului.

Provide. compactarea şi pregătirea suprafeţei Cubic meter Provide. 40204 Excavarea/cavitatea ravenei/albiei rîului în zona podului.60 x 0. Haulage and disposal of excess and/or unsuitable material. nivelarea. întreţinerea şi demontarea sistemului de desecare Lump-sum (pompe.40201 Lucrări de excavare în zona culeelor. Haulage and disposal of excess and/or unsuitable material. .) a apelor freatice din toată zona lucrărilor de Sumă construcţie forfetară Provide. aşternerea şi compactarea materialului selectiv Metru cub pentru umplerea gropilor de fundaţie pentru culee. 40207 Patul fundaţiei din piatră concasată. peretele fără palplanşe ca protecţie a Square meter fundaţiilor de construcţie (ex. H= according to Cubic meter requirements.g. incl. Metru cub Transportarea şi evacuarea surplusului de material şi/sau a materialului nepotrivit Cubic meter Excavation/cavity of ravine/river bed in the bridge area. 40202 Furnizarea. 40208 Palplanşe pentru culee. Lungimea palplanşelor conform rezultatelor de analiză a stabilităţii. pentru construcţia pereţilor Metru cub din spate. elementele de oţel). 40205 Excavarea brîului fundaţiei (ex. place and compact of suitable material to widening of existing embankment and reconstruct the slopes of the abutments. aripilor de zid şi pereţilor de sprijin. Furnizarea. dacă e necesar cu ancorarea lor. retaining walls. 40203 Reînnoirea terasamentului din zona culeelor. place and compact selected fill for pits of abutments area. compaction and preparation of surface.) for ground water of entire construction work. Metru cub aşternerea şi compactarea materialului potrivit pentru supralărgirea terasamentului existent şi reconstrucţia taluzurilor Cubic meter în zona culeelor Renewal of embankment at the abutments area.60 x 0.80) Excavate Metru cub foundation strips (e. Transportarea şi evacuarea surplusului de material şi/sau a materialului nepotrivit Cubic Excavation of embankment on the abutment area for new back-. 0. H= conform cerinţelor Metru cub Crushed stone layer on the foundation bed. Metro pătrat interconectate şi bătute în pămînt. maintain and remove dewatering system (pumps. achitarea: lungimea pe orizontală . etc. etc. inel. meter wing-.80). Cubic meter 40206 Asigurarea. levelling. 0.

04. pentru decît cele specificate hidroizolare pe desenele tehnice. fundaţie deinterlocked. fără pete uleioase.9. 3.3. Pompe pentru va face pomparea pentru apei din gropi. murdărie. rugină.06. vor fi unite între ele prin suprapunere. Hidroizolarea Hidroizolarea trebuie să fie făcută conform cerinţelor SNiP 3. drivensupralărgirii pămîntîn scopul and removed. de alt tip sau Mastic bituminös diametrul. de Suma de plată pentru armare aceste denumiri şi pentru va fi sumabetonului aprovizionarea deplină de cu remunerare cada.2. măsură . 3.7. demontarea articole care suntinstalarea pentru indicate înplaselor ofertă. Proiectul.g. for abutments.construite spayment: Lucrări de horizontal Betonare length x driven depth. 403. Recepţia Lucrărilor Recepţia lucrărilor prevăzute în acest capitol trebuie făcută în conformitate cu prevederile capitolului 002. Excavator pentru excavarea gropilor de fundaţie. Macara pentru montarea contract şi pentru acele cofrajului. 403.04-91.4.SNiP 3. Nu se permite folosirea hidroizolare armaturilor fără certificatul producătorului Orice înlocuiri a armaturilor de altă clasă.06. Este interzisă adăugarea apei în beton la locul de turnare pentru a-i restabili lucrabilitatea. trebuie să fie hidroizolate cu două straturi de hidroizolare. aşa cum se cere CULEE) conform Desenelor tehnice. sub fundaţia pilelor şi a Cofraje 403. Tehnica Achitarea Lucrările măsurate Se prevede conform următoarea celor indicate mai sus şi confirmate de către Inginer vor fi plătite tehnică: conform ratelor prevăzute în 1.04-91. murdărie sau praf.06. SM GOST 26633-91 şi SNiP 3. Armaturile şi orice elemente încastrate trebuie Articol de plată Unitate de Nr.pilelor şi culeelor vor fi 403. Sheet PILE nu vor ŞlPilingfi sudate. SM GOST5781-82 403. Defectele minore apărute după scoaterea cofrajului trebuie să fie înlăturate reparate folosind mortar din ciment şi nisip. Suprafaţa înainte de hidroizolare trebuie să fie uscată. anchoring. următoarele SM de denumiri GOST 26633-91. trebuie sa fie convenite cu VSN 32-81 Inginerul.4. dacă la momentul turnării betonul şi-a pierdut lucrabilitatea. se va face conform Desenului Lucrările cuprind lucrări de construcţie a according fundaţiei lastability pile şi culee din beton armat monolit pe o tehnic şi în conformitate cu cerinţele SM GOST 14098-95.06. Sheetde încastrare length prin sudare analyses. Armatura de oţel Amorsarea primară cu bitum VSN 32-81 pentrusa fie în conformitate Armaturile vor trebui cu SNiP 3. x adîncimea praf şi pete uleioase.04-91 Excavarea fundaţiilor pentru pile şi astuparea lor Lucrările Piatră spartă se vor executa folosită de cerinţelor SM conform pentru patul GOST stabilite în 8267-93 Capitolul 203. PODULUI Armaturile. îngropate în pământ. precum şi îngrijirea betonului în timpul întăririi în structură. cu condiţia că lucrările vor fi executate conform Proiectului tehnic. fiind aprobate de Inginer 403. Pregătirea. VSN 32-81 şi Specificaţiilor.03-85 şi VSN 32-81. 4. trebuie să fie efectuate în conformitate cu Specificaţiile. SNiP-ului 3.06. bătută înINFRASTRUCTURII pămînt. Amestecul de beton Plata şi secomponenţii 5. transportarea 403. 403. SNiP mai jos 403.5.04-91 Materialele şi elementele prefabricate folosite pentru lucrările din acest capitol vor întruni Nuurmătoarele va fi folositcerinţe: betonul în structura presupusă pentru turnare.1. free sheet wall as protection of building pits (e.10. 2.06. Cerinţe Generale Măsurarea Lucrările de construcţie a pilelor vor trebui a fi executate conform cerinţelor din SNiP Lucrările 3. Hidroizolarea trebuie făcută pe un strat de amorsare primară. care (FUNDAŢIA. sa fie curăţate CAPITOLUL deCONSTRUCŢIA 403. Lucrările de hidroizolare vor fi executate la o temperatură a aerului mai mare de plus 5°C 403. Materiale şi turnarea betonului. culeelor Cofrarea seîncastrate Armaturile şi elementele va executa conform cerinţelor Proiectul.91 din acest capitol vor fi măsurate în metri cubi de beton armat folosit.6.04-91. Aparat de sudat pentru lucrările de sudură. conform proiectului şi cu aprobarea Inginerului. Suprafeţele pilelor. Vibratoare pentru compactarea betonului turnat în structuri. pentru lucrările executate din acest capitol.8. as required podurilor with Fundaţiile existente. conform celor stipulate în Capitolul 417. Introducere Unirea armaturilor şi elementelor steel elements).

inclusiv forarea m. dalele de racordare. Piloţi 35/35 cm. including drilling of borehole and piping. turnarea betonului. total length of one pile approximate 12-18 m. all ancillary works and materials 4030 pentru construcţia banchete cuzineţilor pe culee for the Cubic meter 6 construction of pile cap on abutments. protection of connecting reinforcement during removal of concrete and disposal of debris.20 m. clasa betonului C25/30. Piles 35/35 cm or diameter 60 cm. etc. evacuarea fluidului (detritusului). inclusiv trunchierea capetelor pînă la 5cm Buc. provide and install reinforcing steel. concrete class C25/30. grosimea min. cofrajul Cubic meter m3 (instalarea şi demontarea) în calitate de material de căptuşire ermetică sub radierul de ridigizare a piloţilor. inel. diameter 1.supralărgirea pilelor şi culeelor Cubic meter 7 for the construction of flat foundation .widening of piers and m3 abutments . 4030 Fundaţia din piloţi. 40302 Astuparea cu beton a cavităţilor culeelor existente. conform SNiP-ului în ce priveşte construcţia podurilor. according SNIP for the bridge construction including all devices necessary for installation. protect. cast. construcţiilor de oţel în formă de inele de distanţare (de separare) cu fixarea piloţilor în anumite puncte. Lean Concrete.20 m.40301 Beton slab de clasa C 8/10. protecţia armaturilor de conectare în timpul înlăturării betonului şi evacuarea molozului Piles foundation Customize pile heads for connection to the pile head slab. de 10 cm. clasa betonului Cubic meter C 8/10 m3 Fill of cavity on existing abutments with concrete. livrarea şi montarea armaturilor de oţel. m3 4030 pentru construcţia fundaţiei plate . incluzînd şi toate dispozitivele pentru instalare. lungimea totală a unui pilot de aproximativ 12-18 m. and all ancillary works and materials. armaturi de oţel.l. fundaţii.l. class C 8/10. deasupra marginii de jos a dalei. including truncation of pile heads to a level of 5 cm above bottom edge of slab. lungimea de pînă la 35 m. foundations. including formwork (install and remove). etc. 4030 Linear meter 5 Baterea piloţilor din beton armat. 4030 Fundaţia din piloţi foraţi pentru culee turnată pe loc pentru culee. length up to 35 m. Potrivirea capetelor piloţilor pentru a le uni cu o Number 4 dală de rigidizare. inel. cure. Livrarea şi asamblarea piloţilor m. structural steel as spacer rings and pile point bracing. găurilor şi introducerea tuburilor. disposal of drill cuttings and earthy material. îngrijirea. Piles foundation Cast-in-situ Bored Piles for Abutments. Delivery and assembly of precast concrete piles. Beton de clasa C25/30. Drive against reinforced concrete piles. approach slabs. cofrajul (instalarea şi demontarea). toate lucrările concomitente şi materialele Concrete class C25/30.formwork (install and remove) as blinding/soling under pile slabs. Linear meter 3 cu diametru de 1. reinforcement steel. 10 cm thickness inel. prefabricaţi din beton armat. compactarea. class C 8/10. min. compact.

new back. Betonul şi componenţii Raportul tehnic. inel. 4031 Banchetele cuzineţilor prefabricate din beton armat pentru noile Cubic meter 8 m3 pile şi culee. CONSTRUCŢIA SUPRASTRUCTURII PODURILOR 404.1. wing-/retaining walls 4031 pentru construcţia noilor culee. SNiP 3. a grinzii transversale m3 for the widening of existing piers. Introducere Lucrările descrise în acest capitol cuprind: livrarea grinzilor şi dalelor prefabricate din beton armat.04-91 Mortarul din ciment şi nisip Specificaţiile Tehnice. Materiale 4030 pentru construcţia Toate fundaţiei materialele plate .pentru şi elementele noile aripi de prefabricate zid/pereţii folosite Cubic meter pentru lucrările din acest capitol vor 8 de sprijin m3 întruni următoarele cerinţe: for the construction of flat foundation . 4031 Cubic meter 4 pentru supralărgirea pilelor existente. wing-/retaining walls 4031 pentru aparatele de reazem/plinta seismică for bearing / seismic Cubic meter 6 plinth m3 4031 Coloane din beton armat prefabricat pentru noile pile şi culee. Production accordig to site. Production accordig to site.06. SM GOST 26633-91.pentru noii pereţi din spate cu Cubic meter 9 aripi de zid m3 for the construction of flat foundation . îmbinarea transversală a dalelor. inel. a aripilor de Cubic meter 5 zid/pereţilor de sprijin m3 for the widening of existing abutments. cross beam 4031 pentru supralărgirea culeelor existente. transportarea. backwall and wingwalls. a pereţilor din spate şi aripilor Cubic meter 3 de zid m3 for the construction of new abutments inel.with wing walls 4031 pentru fundaţia din piloţi din elemente prefabricate pentru Cubic meter 0 supralărgirea pilelor sau culeelor m3 for the piles foundation of precast elements for widening of piers or abutments 4031 pentru brîul fundaţiei la taluzuri Cubic meter 1 for the strip foundation of slopes foundation m3 4031 pentru construcţia noilor pereţi din spate cu aripi de zid/pereţilor de Cubic meter 2 sprijin m3 for the construction of new back-. Lucrările de demolare elementelor podului şi de demontare a tablierului podului existent din beton armat mu fac parte din lucrările din acest capitol. 404. executarea aparatelor de reazem.2. SNiP 3.new wing-/retaining walls 4030 pentru construcţia fundaţiei plate . SM GOST 28013- 89. Cubic meter 7 Producţia conform cerinţelor pe şantier Precast reinforced m3 concrete columns for new piers and abutments. Lucrările de hidroizolare pe noile tabliere ale podurilor şi pe cele reparate sunt incluse în Capitolul 408. Producţia conform cerinţelor pe şantier Precast reinforced concrete caps for new piers and abutments. încărcarea-descărcarea.06. de diferite dimensiuni. ci fac parte din Capitolul 401. Lucrările include: fabricarea.r CAPITOLUL 404. pentru noile poduri şi pentru înlocuirea celor deteriorate la podurile existente. inel. inel.04-91 .

06.04-91 Dalele din beton armat cu nervuri pentru Raportul tehnic.04-91 . SNiP 3. SNiP 3.Armaturile şi elementele încastrate Raportul tehnic.04-91 suprastructură Pîslă îmbibată cu bitum în rulouri SNiP 3.06.06.

loc conform necesităţilor. beton îmbinarea prelevat din loculdalelor se va face de extindere nu vaconform atinge Raportului Tehnic. lor şi se Montarea vor adăuga dalelor armaturi suplimentare. manipulaţi şi bătuţi aşa cum e descris în Contract. depozitarea. cu accentuai pe următoarele: denumiri. Lucrările de montare a noilor dale vor fi măsurate în bucăţi de dale real montate. 404. fiind poziţionate. . numai dacă nu există permisiunea contrară în scris. 2. care indică schimbarea condiţiilor solului faţă Orice surplus de lungime al piloţilor faşă de cea necesară pentru infrastructură va fi de cele preconizate conform interpretării rezultatelor investigaţiei. pentru a evita deteriorarea lor prin undoiere excesivă. fi bătuţi pînă nu va trece cel puţin 28 zile după turnarea lor. fi dezgolirea armaturilor lor şi montarea pînă vor la otrebui distanţă să de minimumcerinţelor fie conform 300 mm din cu adăugarea armaturilor Raportul Tehnic şi SNiPşi 3. O altă alternativă. Aparat de sudat pentru lucrările de sudură. fiind poziţionate.4. Antreprenorul va mai trebui să imediat de lungime să raporteze Inginerul despre orice circumstanţe.3 -85. 404. rezistenţa specificată la 28 zile şi 404. lungimea şi data turnării. Executarea dalelor prefabricate de beton armat. Piloţi prefabricaţi de beton. din către aspectele. nu va fi Lucrărilecorectarea permisă pentru construcţia noilor tabliere lor prin metodă forţată. sau Reprezentatului Inginerului. Pe fiecare pilot va fi marcat. încărcarea-descărcarea. Pe piloţii precomprimaţi de beton va fi indicată forţa de precomprimare aplicată. noile tablierepiloţii vor fi amplasaţi pe suporturi rezistente într-un loc cu ale podurilor.5. substanţial capacitatea portantă a piloţilor. Numai dacă nu este aprobată o altă metodă de către Inginer. fapt ce ar putea afecta trunchiată şi eliminată. Dalele vor fi montate • pînă pe cît mortarul cînd rezistenţa este cuburilor deîncă moale.08. care vor fi bine legate de armaturile pe tablier pilotului. Informaţie generală despre piloţi Baterea piloţilor va fi făcută din toate aspectele după principiile stipulate în SNiP 2. conform iar piloţii celor indicate precomprimaţi mai sus de beton vor şiface confirmate de toate parte. rosturi şi îngrijirea betonului Turnarea şi îngrijirea betonului se va face la rosturi aşa cum e descris în Clauza 402. sudarea lor cap-în-cap. denumirilor artransportarea executate. Inginer vor din fi plătite seria conform ratelor prevăzute în contract pentru aceste 1400-1700 conform acestei Specificaţii. Măsurarea Acolo unde poziţionarea piloţilor nu va fi corectă în limitele descrise în Contract. Unitate de Nr. Baterea piloţilor Piloţii nu vor 404. Inginerul va informa despre acordul său cu 24 ore înainte de procedura de Va fi necesară următoarea tehnică: batere. Alungirea piloţilor 3. Turnarea • pînă cînd nu va fibetonului aprobarealaInginerului.06. turnat pe "DIVERSE". ale podurilor şi de înlocuire a dalelor pe tablierul podurilor existente Testarea vor fiaplicarea piloţilor prin măsuratesarcinii în metri vacubifi de beton armat conform celor prefabricat descrise în şi de beton monolit Capitolului 400. dar cu aprobarea recepţia Inginerului. Articol de plată măsură Pe lîngă prezentarea Eliminarea surplusului datelor de înregistrare necesare. suprafaţa stabilă şi tare. Malaxor metoda principalăde beton cu pompe. Verticalitate Recepţia lucrărilor 1 la 75 abateri pe verticală Recepţia Unghilucrărilor de înclinare din acest capitol1 lase25vaabateri face conform de la unghiul Capitolului de înclinare 001. tuturor lucrărilor din acest capitol şi suma deplină pentru montarea şi îmbinarea tuturor Atunci cînd enecesare elementelor necesarăladepozitarea. cu ceva de neşters. numai dacă nu este Tehnica acordul Inginerului.6. Dalele suprastructurii vor fi montate pe o platformă de reazem dintr-un strat de mortar din Nu va reîncepe: ciment şi nisip de 2-3cm grosime plasat deasupra unui strat de pîslă îmbibată cu bitum. Adîncimea şi ordinea stabilită aprobate de Inginer. Piloţii scoşi Toleranţele maximal admise: Piloţii scoşi ca rezultat al baterii alături de ei ai altor piloţi vor fi rebătuţi conform cerinţelor Poziţia 75 mm într-o direcţie sau alta la nivelul Inginerului trunchiat 404. concreşterea betonului armat vor fi conform Lucrările măsurate Specificaţiei.3.7.06.8. 1. fiind aprobate de Inginer. numărul lui de identificare.02. Macaralor Poziţionarea pentru va fi montarea făcută în dalelor pe tablier.şi dezgolirea armaturilor la o distanţă de 40 ori mai mare de despicarea decît diametrul 404.04-91.04-91 pe perpendiculară şi Specificaţiilor. Piloţii vor fi bătuţi în poziţia. Suma de achitare pentru lucrărilor indicate în prezentul capitol va fi suma pentru finalizarea Piloţii vor trebui să fie sprijiniţi. pentru alungire va fi aplicată 4. Informaţie generală Achitarea Fabricarea. care sunt indicate în ofertă. cu condiţia executării lucrărilor conform cerinţelor din SNiP 3. Vibratoare pentru compactarea betonului monolit. prezenţa greutatea Inginerului 3 tone.

incl. inc. Producţia în conformitate cu cerinţele de pe şantier Precast reinforced concrete beams for widening of superstructure incl. cofrajul (instalarea şi demontarea). including formwork (install and remove). incluzînd toate dispozitivele necesare pentru instalare. H=1. L=11. livrarea şi montarea armaturilor de oţel. T- beams according SNIP. turnarea betonului.15 m3 m. înălţimea: 1. connection to existing edge beam. 40403 Grinzi prefabricate din beton armat pentru supralărgirea Cubic meter suprastructurii. inel. Delivery and assembly of precast pre-stressed concrete T- beams. T- beams according SNIP. Length: 21 m. T-grinzi conform SNIP-ului.23 m. conexiunea cu grinda existentă de la margine.93 m.0 m.08 m. B precomprimat în formă de T.53 m.0 m3 m. .40401 Livrarea şi asamblarea grinzilor de beton prefabricat şi Number/buc.08 m. H=0. connection to existing edge beam. toate lucrările concomitente şi materialele Concrete class C30/37.. Delivery and assembly of precast pre-stressed concrete T- beams.3-19.53 m. incluzînd toate dispozitivele necesare pentru instalare. Length: 33 m. Production accordig to site. cure. incl. T-grinzi conform SNIP-ului. L=11. H=0. A precomprimat în formă de T.36 -15 m. compact. Lungimea: 24 m. H=1. conexiunea cu grinda existentă de la margine. height: 1. incl. cast. Beton de clasa C30/37. îngrijirea. 40401 Livrarea şi asamblarea grinzilor de beton prefabricat şi Number/buc. protect. compactarea. protecţia. L=16. connection to existing edge beam. înălţimea: 1. L=16.3. avînd construcţia conform SNIP- ului cu referinţă la construcţia podurilor. Producţia în conformitate cu cerinţele de pe şantier. Precast reinforced concrete beams for widening of superstructure incl. height: 1. according SNIP for the bridge construction including all devices necessary for installation.23 m. all ancillary works and materials 40404 pentru deschiderile podului existent cu suprastructura Cubic meter supralărgită din beton armat monolit.19. Lungimea:33 m. 40402 Grinzi prefabricate din beton armat pentru supralărgirea Cubic meter suprastructurii. provide and install reinforcing steel.36 .93 m. avînd construcţia conform SNIP- ului cu referinţă la construcţia podurilor. according SNIP for the bridge construction including all devices necessary for installation. conexiunea cu grinda existentă de la margine m3 for the construction of reinforced concrete in situ spans to widening of existing bridge superstructure. Production accordig to site.

Producţia în conformitate cu cerinţele de pe şantier. Cubic meter conform Desenelor tehnice m3 for the construction of the deck slab on the precast T. livrarea şi montarea noilor dale de racordare. unde nu sunt dale. cofrajul. DALE DE RACORDARE ALE PODULUI. formwork. elementele prefabricate pentru lucrările din acest capitol vor întruni următoarele cerinţe: 40405 pentru dala tablierului de pe suprastructura din T-grinzi. SNiP 3.503-41 şi vor include lucrările de demolare şi demontare a dalelor existente. incl. respectively. Materiale Materialele.-41 Prelucrarea cu bitum pentru hidroizolare VSN 32-81 Prelucrarea cu mastic pentru hidroizolare VSN 32-81 Dala de racordare din beton armat Raportul tehnic . 405.1. aşa cum e pe Desenele tehnice m3 for the construction of support beam (cross beam) for pre- stressed beams on abutments.04-91 Patul din piatra concasată pentru aripile de zid SM GOST 8 267-93. incl. SM GOST 26633-91. as shown in the drawings. de la culee Armaturile Project-tip 3.45 m.beams of superstructure 40406 pentru grinda de suport (grinda transversală).3 and 0. CAPITOLUL 405. şi reparate Mounting of existing slabs and beams of superstructure that were unmounted and repaired. peretele frontal şi conexiunea dedesubt.2. Lucrările vor fi executate conform proiectului.06. unde au fost reparate/înlocuite cele distruse sau incorect montate pentru deschideri mai mari de 10 metri. 40407 pentru consola suprastructurii supralărgite a podului existent Cubic meter for the construction of the cantilever to superstructure widening of existing bridges m3 40408 Dale prefabricate de beton armat cu lungimea de 6 m şi 9 m şi Cubic meter H=0.3 şi respectiv 0. 40409 Montarea dalelor şi grinzilor existente. 405. care au fost demontate Number/buc.503. Production accordig to site. m3 Precast reinforced concrete slabs 6 and 9 m length H=0. pentru grinzile Cubic meter precomprimate pe culee. asigurarea patului din piatră concasată. forehead-wall and connection underneath. Betonul şi componenţii Raportul tehnic.45 m. Introducere Lucrările din acest capitol cuprind lucrările de executare a dalelor de racordare la noile poduri şi la cele existente. Raportului Tehnic şi Proiectului tip 3.

NU SE APLICĂ 405. Proiectului protecţia.06.clauzei 403.01-85. protect. Nu vor fi achitări separate pentru remove). Suma de plată pentru aceste denumiri va fi suma deplină de remunerare pentru lucrările executate din acest capitol. Hidroizolarea Suprafaţa dalelor de racordare va trebui să fie hidroizolată.3. Turnarea şi îngrijirea betonului pentru dalele de racordare Turnarea şi îngrijirea betonului la dalele de racordare se vor face conform Sub. compactarea. Lucrările de montare şi reparare a dalelor de racordare vor fi conform SNiP 3. dar achitarea and installpentru înlocuirea îmbrăcămintei rutiere reinforcing decapatesteel. toate lucrările concomitente şi materialele pentru dalele Măsurărilede racordare Măsurarea lucrărilor din acest capitol pentru achitare se va face doar în metri pătraţi de dale Concrete class C25/30.04-91 armaturilor deşioţel. corn-pact. Măsură 405. betonului.503-41. Capitolul turnarea 002.08. SNiP 3. Lucrările vor îngrijirea.06. îmbrăcămintei rutiere egală cu distanţa măsurată din spatele la lungimea 40502 peretelui de la culee pînă la faţa din spate a grinzii portante plus pînă la talpa patului din Livrarea şi instalarea dalelor de racordare prefabricate din Cubic Metre m3 piatră concasată şi pînă la nivelul finisat al drumului beton armat Furnishing and installing of precast reinforced concrete approach slabs.09. . de racordare including afectate. Patul din piatră concasată Patul va fi executat din piatră concasată de anumite fracţii pentru a o împănare bună conform SNiP 3. cure. 405.09. Cerinţe generale Lucrările din acest capitol nu vor fi executate pînă nu vor fi finalizate lucrările prevăzute în Capitolul 402.06. Lucrările vor fi executate conform celor descrise în Clauza 403.deinel.7. Recepţia lucrărilor 40501 Recepţia Beton lucrărilor de clasa C25/30. livrarea şi montareaSNiP 3.4. cast. Achitarea Lucrările măsurate conform celor indicate mai sus şi confirmate de către Inginer vor fi plătite conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole care sunt indicate în ofertă. provide lucrările de excavare şi umplere. 405.6.5. Plata se va face pentru unele sau toate denumirile de mai jos 405. tip 3. reparare cofrajula(instalarea podurilor şiîn punctele Cubic de racordare Metre m3se va face conform cerinţelor din demontarea).Pămînt aprobat pentru umplere SM GOST 23735-79 şi Capitolul 406 Articol de plată Unitate de Nr.9. 405.04-91 şi Proiectului tip 3. fi executate conform Specificaţiilor Tehnice. se vaallface ancillary conformworks and materials denumirilor for thedin Capitolul 3 în baza ariei obţinute prin respective construction înmulţirea oflăţimii approach slabs.503-41.8. formworksuprafaţa fiind măsurată (install and dalelor.03-85 405. Tehnica Va fi necesară următoarea tehnică: Malaxor de beton cu pompe pentru turnarea betonului Vibratoare pentru compactarea betonului monolit turnat pe loc.

Materiale Materialele utilizate pentru construcţia rosturilor din acest capitol trebuie să fie în conformitate cu următoarele cerinţe: (i) profilul rosturilor elastomerice (polimer SBR/BR) indentaţia după metoda lui Shore A 58+5 SHE min. Pentru tablierele cu lungimea de pînă la 12 m. unde nu există rosturi de dilatare. PARAPETE DE SIGURANŢĂ DIN BETON nu se aplică CAPITOLUL 407. Asamblarea şi montarea rosturilor de dilatare se vor face doar la temperaturi mai mari de +50C. Introducere Lucrările din capitolul dat constau în înlocuirea elementelor deteriorate ale rosturilor de dilatare. rezistenţa la rupere 14 N/mm2min • alungirea la rupere min. . Rosturile vor fi montate conform Specificaţiilor/instrucţiunilor Producătorului şi Desenelor tehnice.1. 20 max.3. şi la podurile noi. în zona noilor rosturi de dilatare. corespunzătoare dimensiunea tablierului cu hidroizolarea 407. dezgolind suprafaţa deschiderilor şi a pereţilor de la marginea culeelor. Cerinţe Generale Pe podurile şi pasajele existente. zincare la temperaturi. va fi decapată îmbrăcămintea rutieră pe carosabil. 25 % 72 ore/20°C fy = 360 N/mm2 înaltă 22 ore/20°C (ii) rezistenţă la rupere fy = elementele de oţel 460 N/mm2 ■ profil de fixare prin prindere 80pm.2. 400% • rezistenţa la îmbătrînire (7 zile la 70°C) • duritatea + 8 SHE ± 15 % ■ rezistenţa la rupere ± 25 % ■ alungirea “0“. CAPITOLUL 406.5 pphm/48ore ■ deformarea la compresiune max. Rosturile vor fi executate din elemente patentate şi aprobate. folosind elemente noi la podurile existente. fără crăpături vizibile ■ rezistenţa ozon 0. cu straturi din ■ şuruburi oxizi de fier/răşini epoxidice ■ dibluri pentru beton ■ protecţia contra coroziunii 407. ROSTURI DE DILATARE 407. rosturile de dilatare vor fi executate conform Desenelor tehnice.

Nu măsură este admisă înşurubarea ulterioară. sudările după alinierea transversale lor pe centru. fiind aprobate de Inginer. Nu vaîn fidependenţă de temperatura permisă metoda de unire a reală a suprastructurii. zincate la temperaturi sprijin) vor trebui să fie testate de un laborator independent.Nr. unireabine sigilate lor prin cu sudură beton compactat. ne acţiunea fiind admisă sarcinilor. Forţa minimală de control va trebui să fie aplicată doar atunci cînd rosturile sunt definitiv închise. 407.laAceasta deschiderile de pînă va fi unica la 120 unitate de mm. 80 pm) sau cîteva Braţele (în cazul din mijloc unor . constructive de alături. Ar putea fi schimbate fîşiile de sigilare pînă la o deschidere de minimum 30 mm. Sistemul de control va fi unul cinematic. două braţe inclusiv de oţel). Rosturile de dilatare 18) Producătorul vordefi dilatare rosturilor de o aşava construcţie. 12) Sistemul de control contra mişcărilor va consta dintr-o serie de elemente de uretan rezistente doar la compresiune. Specificaţii pentru Rosturile de Dilatare Modulare: 16) Unirea Rosturile braţului din mijloc de dilatare vor ficudebraţele de sprijin tip modular. culee /peretele din spate. Rosturile trebuie să se poată independent acomoda la mişcări în toate direcţiile. livrînd rosturi similare pentru astfel de mişcări Rosturile de 407. Aceste Nu vor fispaţii admiselăsate pentru în zona nişe vor trebui carosabilului să fie. 407. sigilarepentru trebuie să sedin fiecare acomodeze în mod de cele trei descrieri automat mai jos. adică elementele de ancorare vor fi sudate la marginile Rosturilor de Dilatare şi încastrate în mod . din Capitolul bandă cu de circulaţie la alta). iar forţa maximală de control va trebui să fie aplicată doar atunci cînd rosturile sunt definitive deschise. dar lăsîndu-le ermetic finalizarea rosturilorînchise cu cele de dilatare. dilatare vor fi absolute ermetic închise pentru a nu nimeri apa. fiind destul de rezistent pentru a compensa dilatările la temperaturi şi fiind respectate toleranţele în timpul fabricării şi montării. Suma 11) de Fîşiile depentru plată sigilareaceste nu vordenumiri fi destinate va pentru fi sumatransmiterea unor sarcini pentru deplină de remunerare (orizontale sau executate lucrările verticale). care vor fi unite între ele prin sudarea longitudinală cu arcul fiind introduce Spaţiul dintre una în alta. 15) Rosturile de dilatare vor fi un element integral al structurii. lor prin conform instrucţiunii producătorului. ceşiauunul ((înlacazul ajuns unor starea de mişcări obosealăde (ex. Trebuie să fie garantată majorarea treptată a forţei aplicate. Pentru o precizie înaltă.braţul de mişcări >80 mm) elemente elastomerice pentru sigilare. Nu vor fi folosite pentru fixare careva buloane. 13) Pentru îmbinări articulate care se mişcă: 14) Nu va fi admis un sistem de control bazat pe arcuri. lucrărilor Recepţia Nu e admisă asamblarea de reparare lor pedeşantier a rosturilor dilatare(cula excepţia unirii lor pe podurile existente şi deîn construcţie lungime dina cauza restricţiilor rosturilor limitate de dilatare pentru transport la podurile noi va fisau în cazul făcută montării conform lor consecutive cerinţelor de la o001. Dar acest Măsurările lucru trebui să fie demonstrate Beneficiarului. Articol de plată Unitate de normal în beton sau sudate de suprastructura de oţel. cu experienţă în testarea cu protecţia contra coroziunii dinamică. Toate piesele metalice ale Rosturilor de dilatare vor fi executate din oţel laminat la Ştifturile (laţurile) din structura rosturilor vor trebui să fie unite cu armaturile structurii prin temperaturi. din acest capitol. Rosturile Recepţia de dilatare Lucrărilor vor fi livrate pe şantier ca o unitate întreagă în stare gata pentru montare. Specificaţiilor Tehnice. cap-în-cap.04. sudura în integrate fileurilor sau unirea elementele prin înşurubare. refacerea corespunzătoare a îmbrăcămintei rutiere. Toate elementele Instalarea mai jos de suprafaţa tablierului podului vor trebui să fie protejate de umiditatea care se poate Rosturile de dilatare vor fi montate în adînciturile (nişele) formate între dalele de pe tablier şi prelinge de pe suprafaţa tablierului. îndeplinindu-şi mai departe funcţionalitatea lor (adică fără a mai măsură pentru lucrările din acest capitol şi va include toate operaţiile necesare pentru fi smulse din loc. va fi admisă doar în cazul montării de la o bandă de circulaţie la alta. marginile longitudinal trecînd prin laţurile ştifturilor. dea- Fîşiile a lungulderostului. lipici sus şi confirmate sau Inginer de către alte dispozitive de vor fi plătite fixare. se vadin constînd face prin sudură margini de oţel cu penetrarea rezistente sub totală. elemente de oţel. conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole care sunt indicate în ofertă. presare (extrudare). braţul din mijloc şi marginile vor fi din două rînduri de etriere şi cîrlige. de 10 ani. O durată de serviciu de minimum 40 ani trebuie să indice testarea oboselii. Roţileeste dacă automobilelor cazul nu trebuie să calce peste elementele de sigilare.6. din braţul central (în cazul unor mişcăriconexiunile 17) Toate mai mari de 80 pm) critice. încîtosăexperienţă trebui să aibă poată fi acomodate la mişcările de producere şi a lor minimum rotaţiile de mai jos. alat. condiţia executării lor conform proiectului. 10) Fîşiile de sigilare trebuie cu braţele de oţelAchitarea printr-un sistem de blocare prin introducere una în Lucrările măsurate conform celor indicate maişuruburi.5. Lucrările de construcţie şi reparare a rosturilor de dilatare vor fi măsurate în metri liniari. ambele aplicînd părţi ale rosturilor o procedură automatizatătrebuie să fie fixat de sudură.

e. type D 80. Evacuarea tuturor materialelor Sumă Cleaning of joints between existing deck slabs and back wall. Total dilatation 80 mm.zinc galvanized) or similar.40701 Linear Metre Livrarea şi instalarea rosturilor de dilatare pe carosabil şi m. (MAURER & SÖHNE. forfetară Disposal of all materials. m. corrosion prevention.l. . Dilatarea totală de 80 mm Provide and install expansion joints in the carriageway and sidewalks.l. 40703 Curăţirea rosturilor dintre dalele existente pe tablier şi Lump-sum/ peretele din spate. 40702 Livrarea şi instalarea elementelor simple pentru rosturi în Linear Metre formă de suprapunere a tablierului peste peretele din spate. în formă de jgheab cu bandă de acoperire conform Desenelor tehnice şi toate lucrările concomitente şi materialele. ex. zincate la cald Provide and install simple expansion joints elements as overlap of existing deckand back wall. material hot-dip galvanized. prevenirea coroziunii. zincate la cald) sau similare. tip D 80.g. ermetic închise. According dawings. trotuare. watertight. hot . Conform Desenelor tehnice. with strip and a course as shown in the drawings and all ancillary works and materials. (MAURER & SÖHNE.

Materiale Materialele folosite pentru hidroizolare trebuie să fie în conformitate cu următoarele cerinţe Prelucrarea cu mastic bituminos VSN 32-81 Mastic bituminos VSN 32-81 . în conformitate cu VSN 31-82. în timpul lucrărilor de înlocuire a hidroizolaţiei pe podurile existente. CAPITOLUL 408. HIDROIZOLAREA 408. Lucrările din acest capitol mai includ şi lucrările de hidroizolare a elementelor infrastructuri îngropate în pămînt. Introducere Lucrările din acest capitol includ lucrările de înlocuire a hidroizolaţiei din zona carosabilă şi trotuare pe tablierele podurilor existente şi de executare a hidroizolaţiei pe tablierele noilor poduri. va fi necesar de înlăturat stratul de protecţie dintr-o membrană permeabilă şi stratul de egalizare.2. Lucrările de hidroizolare pe podurile existente includ lucrări de aplicare a unui strat de egalizare de beton cu grosimea de 30 mm. Lucrările din acest capitol includ de asemenea şi lucrările de hidroizolare pe trotuarele din beton armat de pe tablierele podurilor. 408. Restabilirea îmbrăcămintei rutiere din asfalt The peste aceste lucrări nu este inclusă în lucrările de hidroizolare. Acestea constau din aplicarea cu peria a două straturi de mastic bituminos.1. a unui strat de hidroizolare de 8 mm grosime şi un strat de protecţie din asfalt cu mastic de 40 mm grosime. acestea fiind achitate conform denumirilor din Capitolul 305.

Suma de plată pentru aceste denumiri va fi suma deplină de remunerare pentru lucrările executate din acest capitol. de protecţie vor fideexecutate sau ceva Metre conform proiectului) Desenele tehnice). Recepţia lucrărilor Recepţia hidroizolaţiei pentru structurile noi şi existente va fi realizată în conformitate cu Capitolul 001. uscată a stratului de egalizare. după cum este specificat în Capitolul 412 Hidroizolarea elementelor îngropate în pămînt ale culeelor podului şi aripilor de zid se va realiza în conformitate cu cerinţele din VSN 32-81.503. Membrană ranforsata pentru Achitarea hidroizolare. egalizare existent sand de pe blasting or carosabil vasurface equivalent. Proiectul-tip 3. Proiectului tip 3. hidroizolare trebuie să fie netede.503. 2 iar suprapunerilor vor fi realizate în direcţia scurgerii apelor. mastic.101 40mm SMA 50mm SM STB 1033-2008. se va VSN sau face pentru unele 32-81 şi specificaţiile toate denumiri deproducătorului mai jos: de 6 mm grosime în rulouri Beton pentru stratul de egalizare (şapă) şi Specificaţiile Tehnice. Cerinţe generale Square Pregătirea suprafeţei de beton pentru colmatare.1 stratul de protecţie de asfalt cu mastic de . curăţirea suprafeţei suprastructurii . Materialele hidroizolante vor fi plasate la rosturi prin suprapuneri bituminos m de cel puţin 10 cm.101. înlăturarea Stratul lăpticului de egalizare.3. conform celor patru tipuri diferite de hidroizolare de mai jos Achitarea Lucrările măsurate conform celor indicate mai sus şi confirmate de către Inginer vor fi plătite conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole care sunt indicate în ofertă. Hidroizolarea va fi efectuată pe suprafaţa netedă. orice strat ulterior va avea o Provide and apply epoxy prime and seal coat on the concrete suprapunere deplasata faţă de cea a stratului precedent cu cel puţin 30 cm. cu condiţia respectării cerinţelor proiectului şi Specificaţiei Tehnice. Astfel de hidroizolare va trebui totalmente să se usuce înainte de îngroparea în pămînt 408. fiind aprobate de Inginer Măsurarea Hidroizolarea va fi măsurată în metri pătraţi de suprafaţă hidroizolata. fără semne de umflare sau bulbucare a suprafeţei şi trebuie să fie bine lipit peste tot. curată.06. Removal of laitance from Stratul concretedesurface. fi scos cleaning pînă la construcţia tablierului. Stratul de surface prior to bituminous sealing. continue. VSN 32-81 şi SNiP m 2 3. fiind lipită prin încălzire cu Metre flacăra.4.4- Preparation 91.1 tipul acesta. 40802 Hidroizolarea se va aplica numai după montarea elementelor rosturilor de dilatare Square Asigurarea unui strat primar de grund din epoxid şi a unui strat etanşMembrana hidroizolantă de protecţie pe suprafaţa vade fi beton aşternută peste înainte de stratul stratul de egalizare. Imediat după stratul de hidroizolare trebuie să fie aplicat stratul de protecţie din asfalt cu . de ciment de hidroizolare de pe suprafaţa şi sablarea de beton. cel puţin în două straturi. Capitolul 305 din aceste Specificaţii Articol de plată Unitate de Nr. măsură 40801 408. of the concrete surface for sealing. care va fi aplicat cu peria. Stratul de protecţie din asfalt cu mastic peste stratul de hidroizolare va avea o grosime de 40mm. Lucrările de hidroizolare trebuie să fie executate numai în cazul temperaturilor de afară şi a betonului de pe tablier e mai mare de 5°C. folosind un mastic bituminös aprobat. of superstructure. după care va urma un strat de SMA.

. material de umplere) ---------^— m Provide and apply bituminous protection layer made from mastic asfalt. rosturile de dilatare. 40804 Asigurarea unui strat bituminos de protecţie din asfalt cu mastic. 40807 Aplicarea pe suprafaţa trotuarelor a unui strat primar de 1mm (1.l. toate lucrările concomitente Provide and apply synthetic resin (for prime coat) and bituminous sealing compound to seal joints along wearing course and caps. 40805 Aplicarea cauciucului sintetic (stratul primar) şi a unui compus Linear bituminos de colmatare a rosturilor dea lungul stratului de uzură şi Metre elementelor de acoperire. all ancilliary works 40806 Aplicarea unui strat bituminos hidroizolant (stratul primar-stratul Square final) peste toate suprafeţele de beton care contactează cu pămîntul Metre şi apa m2 Provide and apply water and damp proof bituminous coat (prime coat + final coat) on all concrete surfaces with earth and water contact. ramele gurilor de m.40803 Aplicarea a 2 straturi de pîslă îmbibată cu bitum. scurgere. reinforced with fibreglass Metre mesh. Grosimea de 5mm. gully-frames. over the entire carriageway between the sidewalks. Asfalt cu mastic 0/11.6 kg / m2) epoxy resin primer as seal coat according to the instructions of the manufacturer on surface of sidewalk. crushed and natural sand. cu plasă din fibră de sticlă. ambele straturi bine sudate între ele Square Provide and apply 2x bituminous felt. (gravel or crushed stone material. thickness 5 mm. Square grosimea 40 mm. filling mater.6 Square kg / m2) din cauciuc epoxidic în calitate de material etanşant Metre conform instrucţiunilor producătorului pentru trotuare m2 Provide and apply 1 mm (1. în calitate de hidroizolare de protecţie a suprastructurii. peste întreaga lăţime a carosabilului dintre Metre trotuare. nisip concasat sau natural. (prundiş de rîu sau piatră concasată. m2 properly welded first and second layer. as waterproof sealing of the superstructure. incl. thickness 40 mm. expansion-joints. Mastic asfalt 0/11. inel.

2 kg / m2) din cauciuc epoxidic în calitate de material etanşant. Introducere Aceste lucrări includ furnizarea şi montarea barierelor metalice de siguranţă pe poduri şi la rampe. pentru a obţine o suprafaţă rezonabilă a trotuarelor omogenă şi anti-derapantă Square Provide and apply 2mm (3.0491 .1. CAPITOLUL 409. SM GOST 26804-86.11-85 . 409.2.slippery surface on walkways. Vopsea SNiP 2. Materiale Materialele şi elementele prefabricate folosite la lucrările din acest capitol vor fi în conformitate cu: 40808 Aplicarea pe suprafaţa trotuarelor a unui al doilea strat de 2mm (3.2 kg / m2) epoxy resin primer as second Metre coat with spread quartzite sand 1-2mm. Demontarea parapetelor vechi de pe poduri şi terasamente este inclusă în capitolul 416. cu distribuirea nisipului de cuarţ intr-un strat 1-2mm. SNIP 3. SM GOST 26633-91.03. Specificaţia Tehnică Barierele de siguranţă pentru vehicule Desenele tehnice din proiect. SNiP 3. Beton pentru fundaţii Desenele tehnice din proiect.06. stîlpii si garnitura de montare de metal trebuie să fie zincate la cald.03. SM GOST 26804-86. PARAPETE DE SIGURANŢĂ 409. Barierele.85.04. to obtain a corporate m appearance of walkway and a homogeneous non.

incluzînd ancorarea. fiind aprobate de Inginer. Materialul zincat la cald Delivery and installment of a single guard-rail on the shoulder of the bridge 409.75 tehnice. şi în Metru liniar 3 punctele de racordare a unui parapet singular conform standardului Linear Nr.ancillary works and materials. pilonii de suport Linear şi toate lucrările concomitente şi materialele.m on the midie Toateof elementele the carriageway including zincate anchoring. Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos: . distance 2. Suma de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul capitol. în 4090 Livrarea şi instalarea conformitate cuparapetelor din 2 părţi601.75 m incluzînd ancorarea.80 m. Acesteofvariante and install 2 sided sunt bridgereflectate peguardrail type steel DeseneleH=0.00 m. Hot-dip galvanized material. cu condiţia executării lor conform Desenelor tehnice. iar montarea de tablier se vaLinear face prin înşurubare.4.00 m. and all 409. SM GOST 26804-86 şi acestor Specificaţii.area including approaches Cerinţele de lucruaccording to standard No. 503-0- 17.80 m. Recepţia lucrărilor Hot-dip galvanized material. pilonii conformitate cu Desenele tehnice. Including anchoring.75 m including anchoring. dar cu trimitere la Desenele tehnice.75 m în mijlocul carosabilului. Pole length 1. Anchorage of the Toate lucrările de instalare a barierelor de siguranţă de metal pe terasamente vor fi în poles into the earth. Materialul zincat la cald meter Provide and instal of bridge type steel guardrail H=0. distanţa 2.10 m cu un tub de oţel. Instalarea barierelor de siguranţă de metal pe structuri va trebui să fie. de regulă. 4090 Livrarea şi instalarea pe acostamentele din zona podului.guardrail vor fi conform cerinţelor dinsupports Capitolul 601. pilonii de suport şi toate Linear lucrările concomitente şi materialele. care sunt indicate în ofertă. prevedeMaterialul un stîlp mai scurtuţ meterinstalat pe un soclu de zincat beton la caldexistent şi o alta variantă care prevede montarea unui stîlp mai lung instalat direct pe Providetablier. Sunt de suport şi toatedouă prevăzute lucrările concomitente variante: o variantăşi care materialele. Măsurarea şi Achitrarea Lucrările de montare parapetelor metalice de siguranţă vor fi măsurate în metri liniari de fiecare tip de parapete instalate şi măsurate dea-lungul lor din faţă. galvanized material.3. hot-dip conformitate cu cerinţele din Capitolul 601. Ancorarea meter pilonilor în pămint. Articol de plată Unitate de măsură 4090 Livrarea şi instalarea parapetelor de oţel de tipul celor folosite pentru Metru liniar 1 poduri H=0. Connection to the guard rail on the sidewalk. detaliilor care trebuie să fie 4 poduriînH=0. Materialul zincat la cald meter Provide and instal of bridge type steel guardrail H=1. inel. inel.Nr. Conectarea la parapetul de pe trotuare. Hot-dip galvanized material. guardrail supports and all ancillary works and materials. 503-0-17. guardrail supports and all ancillary works and materials. Lungimea pilonilor 1. cerinţele Capitolului de tipul celor folosite cu excepţia Metru liniar la structurilor. 4090 Livrarea şi instalarea parapetelor de oţel de tipul celor folosite pentru Metru liniar 2 poduri H=1. ancorarea. Recepţia lucrărilor se va face conform Capitolului 001. Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Inginer vor fi achitate conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată.10 m with one steel tube.

4. RecepţiaArticol de plată lucrărilor Unitate de 410.503. Introducere măsură Recepţia lucrărilor din acest capitol se va face de către Inginer în baza Desenelor tehnice din Aceasta categorie Proiectul-tip de lucrări 503. Suprafeţele metalice trebuie să fie vopsite în conformitate cu SNiP 2. tablier. Reţineţi. va aceste denumiri va fi suma găsită pentru o altă finalizarea alternativătuturor de agăţare.03.axei casiului. că nici una din lucrări nu va fi întreruptă/dăunată din cauza celorlalte. Casiurile vor fi executate din beton armat monolit Construcţia şi casiurilor piatră.503. care sunt indicatedin tubului de alungire.03-85. lucrările de betonare vor fi în conformitate cu capitolul 504.3. inclusiv şi montarea înapoi a ramei. potrivind grila în poziţie paralelă cu suprafaţa finisată a tablierului de pod şi fixată cu 20 mm mai jos de nivelul suprafeţei de asfalt final (toleranţă +/. Lucrările la gurile de scurgere trebuie să fie coordonate cu toate lucrările de hidroizolare pe tablier. EVACUAREA APELOR DE PE SUPAFAŢĂ Nr. Lucrările de reparare a gurilor de scurgere pe tabliere vor măsurate în bucăţi separat pentru numărul de Pentru repararea gurilor de scurgere pe tabliere vor fi necesare gratii de fontă instalate la guri de acolo intrare intrareunde (grilelipsesc.84 include construcţia şi Specificaţiilor casiurilor de scurgere localizate pe taluzurile relevante de la rampe.5 mm). fie că sunt turnate pe loc. 410. Acolo unde lungimea extremităţii în afară ofertă. Astfel de lucrări de reparaţie trebuie să fie în prezentul capitol.1-81.2. Casiurile vor fi executate conform Măsurarea Proiectului. 410. Elemente de beton armat prefabricate E de preferinţă. Grila folosită la gurile de intrare va trebui să fie conform Specificaţiilor Tehnice şi Proiectului tip 3. repararea gurilor de scurgere pe tabliere. sub alungite). Achitarea Materiale se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos: Materialele şi elementele din beton armat prefabricat folosite vor trebui să fie conform Specificaţiilor Tehnice şi Proiectului tip 503-09-7. CAPITOLUL 410. 410. Detaliile proiectate pentru orice casiuri. dacă e necesar. ca elementele prefabricate de beton pentru casiuri să fie furnizate de la o Uzina specializată în producţia unor astfel de elemente.03-85.11 -85 şi SNiP 3. va fi măsurată că repararea în emetri casiurilor liniari inclusă dea-lungul în Capitolul 502. conform Proiectului tip 3. fie că sunt prefabricate de o Uzină- producătoare.5.84. acesta va fi capsat pe loc.1.04. vor fi supuse examinării şi aprobării de către Inginer 410.06. pentru a fi siguri. iar armarea va fi în conformitate cu SM GOST 23279-85 şi SM GOST 5781-82. cum Acolo undemai e indicat lungimea sus şiextremităţii confirmatedin deafară e suficientă Inginer pentru vor fi achitate prindere conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată. în lucrărilor aceste indicatecircumstanţe e prevăzut lipiciul epoxidic. Proiectului tip ului 503-09-7. 410. Extinderea va fi executată din tuburi după Lucrările măsurate de plastic. Cerinţe generale Orice lucrări de terasament necesare pentru repararea casiurilor vor fi executate în conformitate cu capitolul 203. lucrările de reparaţie vor consta în extinderea extremităţilor tuburilor pînă Achitarea mai în jos de structura tablierului. Orice element prefabricat pentru casiuri. Pentru instalarea elementelor metalice pentru gurile de scurgere pe tablier vor trebui să fie toate lucrările necesare. metalice) iar şi în gurile parteadedeieşire (tuburile jos.09-7.eSuma prea descurtă platăpentru pentruaceastă opţiune.84. care vine în contact cu pămîntul va trebui să fie prelucrat cu un strat de bitum conform SNiP 3.6. Fundaţia casiurilor trebuie să fie strict paralelă cu linia de proiectare a terasamentului. Lucrări de betonare Toate lucrările de turnare a betonului monolit vor fi executate în conformitate cu prevederile capitolului 504 .1-81. Dacă aceste elemente sunt prefabricate pe şantier.

Gura de Buc.2. pentru acostamentele de la capătul trotuarelor. for connection shoulder to end of sidewalk. Materiale Materialele şi elementele prefabricate folosite pentru aceste lucrărilor fi conform următoarelor: 4100 Asigurarea şi instalarea sistemului de drenaj. 15/30 cm. incluzînd stratul de suport din beton slab de meter 10 . use of machines and materials. D=150 mm. 4100 Asigurarea şi instalarea tuburilor de desecare din oţel zincat. grate ~30 x 40 cm with inlet chamber and swan neck down- pipe pipe made of cast iron (pipe 111 150 mm) incl fittings and galvanized supports/fixations. meter anchoring. L= 15cm. 4100 Forarea găurilor (carotajul) în grinzile precomprimate pentru Buc. Linear unindu-le cu ele. made of concave riprap in concrete. CAPITOLUL 411. Metru liniar 3 incl. 41005 Construcţia pe taluz. D=150 mm Linear Provide and install dewatering pipes of galvanized steel. 1 scurgere ~30 x 50 cm. Piatra concasată ca pat pentru scări SM GOST 8267-93 . gratii ~30 x 40 cm cu un cămin de Each recepţie şi un tub cotit de evacuare din fonta (tub UU 150 mm) inel. a unui canal de Metru liniar desecare cu lăţimea de 60cm cu anrocament în beton în Linear formă concavă. toate lucrările Each concomitente. SCĂRILE DE ACCES PE TALUZURI 411. incl. 15/30 cm. în zona culeeior.14 cm şi stratul de rigidizare din beton slab din spatele bordurilor Provide and place curb stones. L= 15cm. incl. gully ~30 x 50 cm. Lucrările de reparare constau în turnarea betonului în spaţiile deteriorate şi montarea balustradelor metalice de siguranţă pentru pietoni. in abutment area. pentru protecţia Metru liniar 4 taluzurilor. incl. ancorarea. steel mats and curb stones 10/30 cm. 411. 4100 Livrarea şi instalarea bordurilor. ancilliary works and materials. all ancilliary works. lucrări concomitente şi materiale. inclusiv plasele din armaturi şi bordurile 10/30 meter cm Construct 60cm wide dewatering channel on slopes. 2 tuburile de drenaj LU ca 20 cm. folosirea tehnicii şi materialelor Core drilling through pre-stressed beams for drainage pipes. fitinguri şi suporturi/fixaţii zincate. for slope protection. Provide and install bridge drainage system. 111 ca 20 cm. including lean concrete support 10 to 14 cm and lean concrete bracing at the back of the curb.1. incl. Introducere Lucrările din acest capitol cuprind lucrările de construcţie şi de reparare a scărilor de acces pe taluzuri la rampele podurilor.

Suma de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul capitol. class C20/25Materialele folosite incl. SNIP 3. Hot-dip galvanized material.03. and install steel handrails Recepţia lucrărilor for the slope stairs including anchoring. Proiectului tip primer and final coat. care sunt indicate în ofertă.04-91 Armaturile şi elementele încastrate Desenele tehnice din proiect. layer of 10 cm.501. and all ancillary works and Recepţia lucrărilor se va face conform Capitolului 001. SM GOST 5781-82 Balustrada metalică pentru scări Desenele tehnice din proiect Nr. and place of crushed Condiţii stone for the bed underneath the generale stairs.g. primul 504. meter lăţimea 80 cm.3. Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos: . meter toate din Desenele tehnice şi aprobate de Inginer. Lucrările vor fi executate conform materials as shown on drawings. din beton slab C8/10 cu Linear 1 grosimea de 10cm. and curb stones 10/30 cm. Provide 411. SM GOST 26633-91 SNiP 3. 3.4. oţel pentru Linear scări. 4110 Patul din piatră concasată de sub scări. Pentru 4110 construcţia Asigurarea scărilor vor ţi instalarea fi folosite din balustradelor elemente prefabricate. steel vor fi conform cerinţelor din Capitolul 402. formwork andpentru scărilesteel reinforcing din beton armatmats). Repair works of existing slope access stairs of concrete. plasele de meter oţel).04. strat de prelucrare şi stratul final Lucrările de terasament necesare pentru scări vor fi conform cerinţelor din Capitolul 203.06.06. Construcţia scărilor va fi executată după finalizarea lucrărilor de terasament la rampe.156. cofrajul şi armaturile Construct concrete stairway on slopes. lucrările Orice beton concomitente monolit necesar şi materialele conformpentru celor poziţionarea indicate pe şi fixarea elementelor prefabricate pentrutehnice. cofrajul şi armatura (ex. Formwork and reinforcing steel. 10 cm thick lean concrete C8/10. Specificaţiilor Tehnice. detaliilor de proiectare balustradă.11-85 şi Proiectul tip 3.03-85. 4110 Lucrările de reparaţie la scările de acces existente pe taluz din Linear 2 beton clasa C20/25 incl. Balustrada şi toate elementele de fixare vor fi zincate la cald după fabricare conform standardelor pentru parapete. şi borduri 10/30 cm. handrail supports. Desenele scări va fiMaterial conformzincat cerinţelor la din Capitolul cald. incl. Desenelor tehnice.04-91. meter Provide 411. inel. riser / height of steps= 20cm. strat de 10cm Cubic 3 Vopselele folosite vor fi conform cerinţelor din SNiP 2. Aceste elemente vor fi fabricate 4 conform incluzînd cerinţelor suporturilor ancorarea.Betonul şi componenţii Desenele tehnice din proiect. Concrete class C20/25. Măsurarea Lucrările de executare şi reparare a scărilor vor fi măsurate în metri liniari dea lungul scărilor pe taluz.1. Beton de clasa C20/25. începînd din vîrful terasamentului pînă la poalele lui. treapta de păşire= 30cm pe terasament. (e. Articol de plată Unitate de măsură 4110 Construcţia pe taluz a scărilor. witdh 80 cm. cu aprobarea Inginerului. tread of step= 30cm on embankment. din Capitolul pentru 504. înălţimea treptelor = 20cm. Achitarea Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Inginer vor fi achitate conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată.

Suma Materialele de plată folosite pentru pentru aceste aceste denumiri lucrări vor fi înva fi suma pentru conformitate finalizarea cerinţe: cu următoarele tuturor lucrărilor indicate în prezentul capitol. Lucrările Materiale 412.503.conurilor şi taluzurilor la rampe. Grosimea betonului monolit de 12 cm va fi turnată peste un strat de piatră concasată de 10 cm grosime.503. 412. Măsurarea . Lucrările vor fi executate conform Specificaţiilor Tehnice.1-156.1. demontare şi curăţire a porţiunilor distruse şi deteriorate de protecţie înainte de repararea lor cu beton armat. Lucrările de armare vor fi executate conform cerinţelor din SNiP 3. Desenelor tehnice.2. Introducere Lucrările de umplere şi refacere a conurilor cu material liber drenant vor fi recepţionate şi Nr. Cerinţe generale Lucrările de protecţie vor fi executate conform Proiectului tip 3. Lucrările de protecţie CAPITOLUL a taluzurilor 412.06. Lucrările de demolare. PROTECŢIA din beton armat monolit şi de protecţie a albiei nurilor cu TALUZURILOR piatră but vor fi măsurate în metri pătraţi de suprafaţă protejată sau reparată. SNIP 3. măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Inginer vor fi achitate conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată. Protecţia albiei rîurilor de sub poduri Lucrările de protecţie a albiei rîurilor de sub pod vor consta dintr-un strat de piatră but de 50 cm grosime peste un strat de piatră concasată de 10 cm grosime conform Proiectului tip 3. Lucrările măsuratedin acest Articol conform capitol de plată include cerinţelor din lucrările402 Capitolul Unitateprotecţia de consolidare pentru de semi. 412. Pentru toate lucrările de protecţie din beton va fi folosite plase de armaturi cu diametru 6mm într-un singur strat 200x200mm conform SM GOST 5781-82.1-156 412.1.501.501.04-91 şi Capitolul 504 Armaturile Piatra concasată SM GOST 5781-82***** Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos: Piatra concasată de 25cm SM GOST 8267-93*** SM GOST 8267-93*** 412.06.7.06. Proiectului tip 3. care sunt indicate în ofertă. Protecţia conurilor la culeele podurilor Protecţia conurilor va fi executată din beton armat monolit de 8 cm pe un strat de piatră concasată de 10 cm grosime. 412. Lucrările de protecţie vor trebui să fie executate pe o suprafaţă netedă compactată.3. Protecţia taluzurilor rambleurilor la rampe Stratul de protecţie a taluzurilor adiacente la culee va fi de 12 cm.04-91. Achitarea inclusive de protecţie a albiei rîului de sub pod.04-91. divizată în mai multe porţiuni conform Proiectului tip 3. sunt incluse în Capitolul 401. Orice lucrări de umplere necesare pentru refacerea conurilor şi taluzurilor înainte de executarea lucrărilor de consolidare pentru protecţia lor vor fi executate conform cerinţelor din Capitolul 402.5.6.4. SNIP 3. Recepţia lucrărilor Recepţia lucrărilor se va face conform Capitolului 001. cu aprobarea Inginerului.00 m.1-156. 412.156. lucrările de reparaţie în aceleaşi locurimăsură şi în acelaşi scop de protecţie. Lucrările de protecţie a taluzurilor la rampe (pereul) nu va fi executat pe lungimi mai mici de 1. Betonul şi componenţii SM GOST 26633-91**.

incl.2. Descriere Lucrările din acest capitol cuprind lucrările de aşternere a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic SMA de 50mm pe calea podului. incl. compact. îngrijirea. reinforced concrete. thickness about 13 cm. protect. îngrijirea. cast. grosimea 13cm. compactarea. cure. livrarea şi instalarea armaturilor (plaselor de oţel). ÎMBRĂCĂMINTEA RUTIERĂ DE BETON ASFALTIC 413. a layer 10 cm of crushed stones. a layer 10 cm of crushed stones and necessary earthworks. livrarea şi plasarea armaturilor (plaselor). thickness of 13 cm. beton armat. protecţia. protecţia betonului. formwork of expansion joints and necessary earthworks. Beton armat. 41203 Protecţia albiei ravenei/canalului de sub pod. thickness of 13 cm. Reinforced concrete. reinforced concrete. între trotuarele de pe calea podului (pe carosabil) şi lucrările de protecţie a acostamentelor la rampele podului. un strat de 10 cm de piatră concasată. cast. turnarea. turnarea. CAPITOLUL 413. incl. Metre/m2 compactarea. provide and install reinforcing steel (steel mats). un strat de 10 cm de piatră concasată. inel. a layer 10 cm of crushed stones. după terminarea lucrărilor la tablier. cofrajul pentru rosturile de dilatare şi lucrările de terasament necesare Slope protection on the abutments area. 41204 Cubic Metre m3 Anrocamentul pentru protecţia malurilor afuiate de ape. beton armat. and formwork of expansion joints. compact. class C20/25. 4120 Square 2 Lucrările de reparaţie la pereul existent de pe taluz în zona Metre/m2 culeelor. SMA 50mm Capitolul 305 şi SM STB 1033-2008 Stratul de protecţie din asfalt cu mastic de 40mm . protect. class C20/25. 413. incl. şi cofrajul pentru rosturile de dilatare Protection of ravine/channel bed beneath bridge. incl. cure. grosimea de 13 cm. lucrările de excavare şi evacuare a pămîntului excavat Construction of Rip-rap for the slope protection of scour including excavation works and removing excavated ground. Square clasa betonului C20/25. lucrările de terasament necesare Repair works to existing slope protection on the abutments area. Lucrările de decapare a îmbrăcămintei rutiere de pe calea podului sunt descrise în capitolul 401. clasa betonului C20/25. grosimea de circa 13 cm. class C20/25.1. un strat de 10 cm de piatră concasată. Materiale Materialele folosite pentru lucrările din acest capitol trebuie să respecte următoarele cerinţe: 4120 Pereul de protecţie pe taluzuri în zona culeelor. Square 1 Metre/m2 clasa betonului 20/25. provide and install reinforcing steel (steel mats).

Lucrările trebuie să fie executate în conformitate cu SNiP 3.3. Achitarea se 414. Desenele tehnice şi Specificaţia.4. SM GOST 8267-93 CAPITOLUL Lucrările 414.03-85. Acostamentele Atunci cînd este indicat pe Desenele tehnice sau atunci cînd există aşa indicaţii din partea Inginerului. necesare pentru realizarea lucrărilor de protecţie a acostamentelor Porţiuni de standard de metal Achitarea Specificaţiile Tehnice. va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos: Materiale Materialele şi elementele folosite la lucrările din acest capitol vor fi în conformitate cu următoarele cerinţe: Nr. pe carosabilul de pe calea podurilor va fi acoperit cu aşternut un strat de asfalt cu piatră şi mastic (SMA) de 50 mm. pietoni. curăţirea şi vopsirea tuturor parapetelor existente. Works to be executed together with wearing course of the adjacent road surface. Proiectul tip 3. trotuarelor existente şi lucrările de protecţie a acostamentelor vor fi măsurate în metri pătraţi de suprafaţă finisată de o anumită grosime sau în tone de asfalt folosit. Stratul de bază şi de asfalt la acostamente vor fi în conformitate cu cerinţele din capitolele 303. repararea. Carosabilul şi trotuarele După finalizarea tuturor lucrărilor de hidroizolare şi de protecţie a hidroizolaţiei şi a tuturor lucrărilor legate de gurile de scurgere pe tablierul podurilor. Aşternerea va fi executată conform cerinţelor din Capitolul 308 referitor la aşternerea în mod mecanizat. care sunt indicate în ofertă. acostamentele de la rampele podului vor fi protejate cu un strat de 50 de mm de asfalt pe o bază de piatră spartă cu grosimea de 100mm. Recepţia lucrărilor Recepţia lucrărilor de asfaltare pe calea podului. pe trotuare şi acostamente se va face conform celor descrise în Capitolul 001. Articol de plata Unitate de măsură 41301 Aplicarea unui strat bituminos de 50 mm (asfalt din piatră Square concasată şi mastic) peste suprastructură pe tot carosabilul.1.Piatra concasată pentru acostamente SNiP 2.1-81 pentru parapetele pietonale . Suma de plată pentru Aceste lucrări includ aceste furnizarea şi denumiri montareavanoilor fi suma pentru finalizarea elemente metalice detuturor siguranţă pentru lucrărilor indicate în prezentul capitol. 413. 413. 413. Aşternerea asfaltului pe trotuare va fi executată conform cerinţelor din Capitolul 307.06. Introducere conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată. PARAPETE măsurate PIETONALE după cum e indicat mai susDEşi SIGURANŢĂ confirmate de Inginer vor fi achitate 414.5. 305 şi 307.05. Stratul de protecţie din asfalt cu mastic pentru colmatare va fi aplicat în mod manual.2. satisfăcînd cerinţele Inginerului Măsurarea Lucrările de asfaltare a carosabilului.503. meter Lucrările urmează a fi efectuate împreună cu stratul de uzură m pe suprafaţa adiacentă a drumului Provide and apply 50 mm bituminous cover layer (stone mastic asfalt) on the superstructure over the entire carriageway. Măsurarea asfaltului pentru protecţia acostamentelor va include şi stratul de bază din piatră concasată şi orice lucrări de excavare şi evacuare a materialelor.02-85. Asfaltul de protecţie la acostamente va fi folosit după executarea parapetelor de siguranţă şi a casiurilor.

cu aprobarea Inginerului Măsurarea Lucrările din acest capitol. Hot. CPE 04. Livrarea şi instalarea elementelor ce lipsesc. iar acele elemente care vor fi prea ruginite pentru a putea fi reparate. Imediat existente după curăţire.03-85. Lucrările vor fi executate conform Proiectului tip 3. un compus grund Vopsirea de plumbatprimară (prelucrarea de calciu.4. Recepţia lucrărilor Recepţia lucrărilor la parapetele pietonale la trotuarele de pe pod se va face conform Capitolului 001. în bază de epoxid. Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos: Vopsele SNiP 2.503. Părţile sudate vor fi vopsite cu vopsea cu zinc Provide and install of missing parts. care sunt indicate în ofertă. galvanized material. şi şi materialele conform celor indicate pe Desenele tehnice.15.03-2005 şi SNiP ancillary works and materials as shown on drawings. steel vopsea: primul strat (0.06.3. Painting (primer and final coat). acolo unde e necesar. 3. Lucrările de reparare vor include toate lucrările necesare de demontare şi Provide and install montare înapoisteel handrails. care se referă la asamblarea. curăţirea fiind executată 4140 pînă labalustradelor Repararea luciul metalului. anchoring. handrail supports. toate lucrările concomitente parapetelor existente vor fi îndreptate.503.1-81 sau proiectului tehnic final. primer and final coat and all Vopsirea parapetelor va fi executată conform SNiP 3. . înainte de a le vopsi. de pe elementele parapetelor va fi scoasă vopseaua veche.Aplicarea straturilor de grund şi a sistemului de vopsele aprobat va urma timp de o săptămînă de la aplicarea primului strat. repararea parapetelor pietonale vor fi măsurate în metri liniari. refolosite. curăţită rugina. inclusive şi ancorarea.81 sau conform Desenelor tehnice. anchoring. şi stratul final).15!/m2). Cerinţe generale 4140 Asigurarea şi instalarea balustradelor (parapetelor) de oţel 1 Parapetele metalice de siguranţă pentru pietoni vor fi conformMetru liniar tip Proiectului H=1. deteriorate din oţel. fi executată acoperirea elementelor cu un 2 Metru liniar ancorarea. Suma de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul capitol.03- 2005 SM GOST 9.20l/m2). stratul final (0.04-91. Elementele Linear deformate meter şi deteriorate ale stratul primar şi final de prelucrare. de zincare la rece. Articol de plată Unitate de măsură 414. Culoarea şi calitatea vopselelor vor fi aprobate de Inginer.0.10 a elementelor m including parapetelor.04.11-85.1. reparate sau vopsite.1-0.04.dip 3. 414. vor fi înlocuite Material zincat la cald cu altele noi. H=1. Linear meter RepairVor of fidamages aplicate existing 2 straturi de handrails.vainel. pe toată lungimea parapetelor executate. CPE 04. urmat de 2 straturi de strat gros de zinc. suporturile pentru balustradă.032-74 Nr.03.10 m incluzînd ancorarea. SniP 3.03-85. readuse la forma lor normală. va fi efectuată degresarea şi înlăturarea impurităţilor. inel. Achitarea Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Inginer vor fi achitate conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată.

aparatele de reazem Suprastructura podului nu va fi coborîtă peste noile aparate de reazem. 91. fără distorsiuni sau deformări în timpul operaţiilor de Pernuţe de cauciuc armat pentru VSN 86-83 ridicare.capitol. pentru a nucu ajutorul cricurilor pentru a permite de a pregăti suprafaţa de reazem. Vopsirea trebuie Materialele să fie folosite realizată pentru cu undescrise lucrările pulverizator pneumatic în acest capitolsau vorunfi pulverizator fără aer în conformitate cu aprobat şi secerinţe: următoarele va realiza numai în condiţii de vreme calmă. mai includoperaţiilor în timpul şi lucrări de temporare curăţare necesare de ridicare se va acţiona a tablierelor cu atenţie. fie în3. Suma de platăde 3. 415.06. numărul de Echipamentul aparate de reazem.6. aparatele de reazem vor fi examinate pentru defecte. Achitarea Lucrările măsurate 2. Articol de plată Unitate de măsură .04. Echipamentul pentru sablareaceste denumiri pentru va fi suma prelucrarea pentru finalizarea suprafeţelor tuturor ruginite ale aparatelor de lucrărilor indicate în prezentul reazem metalice din rulmenţi.06.3. asigurînd conform ratelorşiprevăzute sprijinul în sarcinilor. cu condiţia executării lucrărilor conform Desenelor tehnice şi Specificaţiilor. Nu este permisă ridicarea numai a unui singur capăt al deschiderii. Ridicarea cu ajutorul cricurilor a suprastructurii podurilor pentru montarea aparatelor de reazem din cauciuc Ridicarea Prelucrarea primară cu ajutorul cricurilor a tablierelor podurilor pentru instalarea aparatelor de reazem şi vopsirea Achitarea se va face pentruSMunele GOST sau9. APARTATELE DE REAZEM LA PODURI 415. prevede următorul a echipament: banchetei cuzineţilor.032-74.4. Lucrările de instalare a cricurilor trebuie să asigure ridicarea uniformă a întregii suprastructuri pe întreaga04. toate denumiri de mai jos: din pernuţe de cauciuc se va face în conformitate cu VSN 86-83 şi SNiP 3. Introducere Vopsirea aparatelor de reazem Lucrările Aparateledin de acest reazem capitol includ metalice cu lucrările suprafeţe desubstanţial executare deschise a aparatelor de reazem vor trebui să fiedin cauciuc curăţate şi armat vopsite. cu aprobarea Inginerului Măsurarea Lucrările de instalare a aparatelor de reazem din pernuţe de cauciuc vor fi măsurate după 415.7. de a deteriora elementele de beton armat ale aparatelor de reazem sau betonul din jurul lor.1. Recepţia lucrărilor Recepţia Lucrărilor de instalare şi de vopsire a aparatelor de reazem din pernuţe de cauciuc se va face în conformitate cu prevederile Capitolului 001. etc. care sunt indicate în ofertă. Dacă vor fi Materiale depistate defecte serioase. 415. distribuirea contract pentru acele articole de plată. Lucrările temporare trebuie săSNiP SNiP 2. CAPITOLUL reazem. vor fi măsurate şi plătite conform prevederilor din capitolul 417. de reazem unde vorlipsesc astfel fi curăţite de la pînă aparate luciul de reazem. 415.2. cazuri betonul trebuie să fi învelit cu ceva sau protejat în alt mod pe tot parcursul procesuluiinclude Lucrările de curăţare lucrări de curăţire şi vopsire a aparatelor de reazem existente din oţel.03.5.03-2005 deschidere.03-85. Toate lucrările suplimentare de reparaţie la capetele grinzilor.3 (vezi Specificaţiile Speciale pentru detaliile podurilor). în zona Se de reazem. Lucrări după cum temporare pentrue indicat maicricurilor instalarea sus şi confirmate de controldeînInginer timpul vor fi achitate instalării. Cricuri cu capacitate adecvată pentru ridicarea greutăţii estimate a suprastructurii.4. curăţare. fără vînt.4. în bucăţi cu un coeficient de rezervă de 1.06. 4.04-91 Armaturi SM GOST 5781-82 Mortar din nisip şi ciment SM GOST 28013-89 Nr. Circulaţia rutieră pe calea podului Circulaţia rutieră va fi permisă pe pod imediat după coborîrea suprastructurii peste aparatele de reazem din pernuţele de cauciuc şi după scoaterea cricurilor. Imediat după 415. pînă nu vor trece cel puţin 7 zile de la folosirea SNiP Beton polimerizat betonului şi mortarului în jurul aparatelor de 3. Curăţarea şi vopsirea aparatelor de reazem vor fi măsurate după prin 1. înrepara betonul şi monta aceste aparatele de reazem. conformitate cu SNiP 111-18-75 şi CPE 3. dar nu înainte de întărirea betonului folosit la reparaţia aparatelor de reazem pînă la cel puţin de 75% din rezistenţa proiectată 415. Macara pentru asamblarea şi demontarea lucrărilor temporare.11-85. metalului prinLucrările sablare. Inginerul va da indicaţii referitor la măsurile întreprinse de rectificare. numărul de aparate de reazem curăţate şi vopsite. timp uscat şi la o temperatură respectivă de peste +5°C 415.la Elementele noile tablieremetalice ale podurilor a unor şi astfel la acele detabliere aparateexistente. 91.

inclusiv şi pregătirea unui strat de suport/de reazem dintr-un anumit mortar cu epoxid şi plăcuţe . Gumba).41501 Livrarea şi instalarea aparatelor de reazem laminate/ranforsate Number elastomerice dreptunghiulare fixate/sau care se mişcă liber. pe suprafeţe pregătite deasupra culeelor şi pilelor.4 MN (ex. maximală (direcţia transversală a structurii) = 1. sarcina buc.

şi 416. • Perforator pentru găuri în beton cu diametrul de pînă la 20 mm. armat folositTehnica în manoperă. Antreprenorul va trebui să lichideze aceste defecte.06. pe cont propriu 416.04-91. DALELE armaturilor rectangular PENTRU şi elementelor elastomeric TABLIERELE încastrate PODURILOR. Desenele tehnice. Cofrajul Cofrajele vor fi în conformitate cu cerinţele din SNiP 3.06. laminated/reinforced TROTUARELE lucrările trebuie DE PE să fiePOD.pe Gumba). care şi-au pierdut lucrabilitatea necesară. Achitarea Lucrările măsurate • Aparatul după cum e indicat mai sus şi confirmate de Inginer vor fi achitate de sudare.06.3. NuPentru se vorlucrările din acest face măsurări capitol pentru separate va fi folosită următoarea alte careva tehnică: denumiri legate de acestea. Nici un fel de armaturi nu vor fi aduse sau folosite pe şantier fără certificate de conformitate cu cerinţele din partea producătorului.8. including preparation of the supportingsare se îndoaie / tare Lucrările din acest capitol includ turnarea betonului armat monolit pentru dalele de pe 416.4evitată MN (e. executate PARAPETE în conformitate Şl STRATUL cu DE cerinţele BETON din PE bearings fixed/free to move. Orice schimbare sau înlocuire de către Antreprenor a categoriei. indicate în prezentul fundaţia parapetelor. conform celor indicate pe Desenele tehnice şi conform calculelor efectuate de Antreprenori: dimensiunile de 300 x 400 x 85 mm Acolo Provide CAPITOLUL unde and sudarea install 416.04-91.04-91. temporare.1. SNiP 3. cît e de on posibil şi să areas prepared nu fie on efectuată the top fără permisiunea explicită a Descrierea Inginerului.04-91. diametrului sau tipului armaturilor. Achitarea seArmaturile va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos: Lucrările de armare vor fi executate în conformitate cu SNiP 3. dacă acest lucru e aprobat de Inginer. murdărie. as shown precumon şi the beton armatbetonului. cofrajul armaturi şi toate alte lucrări şi turnarea betonului. toate armăturile trebuie să fie curăţate de rugină.04-91 Lucrările de betonare a dalelor pe tablierele podurilor vor fi măsurate în metri cubi de beton 416. praf şi degresate. maximum load (transverse direction of SM TALUZURI GOST 14098-95.g. mm 3. 416. VSN 32-81. and all ancillary works and materials. Orice defecte ale suprafeţelor descoperite după scoaterea cofrajelor vor fi eliminate şi remediate prin netezirea lor cu mortar de ciment şi nisip. trebuie să fie aprobată de Inginer. şi instalarea lucrările necesare pentru plaselor din denumirile din acest capitol. faţă de cele indicate în Desenele Tehnice şi/sau Specificaţia Tehnică. 416. Măsurările pentru denumirile de mai jos vor conţine toate materialele • Macara. cele noi.04-91. care sunt indicate în • Arzător cu oxigen şi acetilenă/aer insuflat şi acetilenă pentru îndoirea armaturilor ofertă.4. pentru îmbinări. Nu este permisă îmbunătăţirea Materialele lucrabilităţii folosite pentru lucrărilebetonului din acestprin adăugarea capitol trebuie să de corespundă apă suplimentară în următoarelor amestecul cerinţe: de beton. la parapete.06. 416. cu condiţia executării acestor lucrări în conformitate cu Specificaţiile. executînd din nou lucrările. structure) 1.06. Recepţia lucrărilor Recepţia lucrărilor se va face în conformitate cu prevederile Capitolului 001. Cerinţe Generale cu aprobarea Inginerului Lucrările vor fi executate în conformitate cu cerinţele din Specificaţiile Tehnice şi din SNiP Măsurarea 3. pentru montarea şi demontarea cofrajelor. Specificaţiile Tehnice şi SNiP 3. Nu este permisă sudarea armaturilor of the abutments and piers. Materiale Nu vor fi folosite amestecurile de beton. inclusiv betonul. .6.5. toate lucrările concomitente şi materialele.2. armaturile din brîuri vor fi unite prin suprapunere pe o lungime de cel puţin 40 ori mai mare de decît diametrul lor şi în conformitate cu cerinţele din Specificaţia Tehnică. pe taluzuri şi trotuarele de steelAmestecarea plates. Sudarea armaturilor trebuie să= fie the416. • Vibratoare pentru compactarea betonului monolit. conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată. Suma de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor pentrucapitol. armaturile. este inevitabila.06. orice element de încastrare.din oţel zincat. layer made seating Lucrări of de an betonare appropriate epoxy mortar and galvanized tablierele podurilor existente. Lucrările vor lucrările de îngrijire fi executate conform (protejare) cerinţeloradin drawings and betonului according vor fi to efectuate contractors conform calculations: cerinţelor 300 acestei x 400 x 85 SM GOST 26633-91 şi SNiP Specificaţii. înainte de utilizarea lor. Dacă defectele sunt prea serioase pentru a fi aprobate. ca parte din tablier. pe podurile transportarea existente şi şi turnarea.7.

partea tehnicede jos a suprastructurii.a cricurilor.41502 41601 Livrarea pentru plinte şi instalarea (trotuare). toate lucrările concomitente şi materialele for the construction of caps (sidewalks). forfetară 41504 Ridicarea suprastructurii cu ajutorul cricurilor şi instalarea Number pernuţelor de reazem din neopren buc. Jacking superstructure. plăcuţelor incluzînd deancorarea oţel zincatla îndeschiderile punctele de Number Cubic Metre m3 instalare existente. Evacuarea materialelor sum Cleaning of existing bearings and top of cross beams of concrete Sumă used (rests). inel. for jack points as shown 41602 inpentru stratul de egalizare din beton peste the drawings bottom and superstructure incl grinzile existente all ancillary de works Cubic Metre m3 pe materials. calitatea lucrărilor conform celor conform indicate celorpe indicate Desenele pe Desenele tehnice. workmanship install according galvanized steel platesdrawings. furnishing and installing neoprene bearing pads . în buc. and tablier for the construction of the concrete leveling layer on the existing 41503 Curăţirea deck beams. Disposal of all materials.de beton (resturi) a aparatelor de reazem existente şi a Lump suprafeţei grinzilor transversale. including anchoring to existingand Provide spans.

EN 1504-2 Protejarea cu 20% de liant •organic lucrările de vopsireEN cu polimeri a suprafeţelor 1504-2 vizibile ale infrastructurilor şi suprastructurilor. Materiale Injectarea materialelor polimerice Materialele folosite(epoxid. LUCRĂRILESNiP 3. Vopsea pentru Lucrările beton de reparaţie minore include restaurarea şi consolidarea porţiunilor culeelor. de ciment crăpăturilor. Armaturi şi elemente încastrate.04- • consolidarea pilelor cu deteriorări majore. ENA1504-3 DE REPARARE BETONULUI polimeri Beton 417.06. prin astuparea categoria unor crăpăturilor cimenturi ultra mărunte şi fisurilor peînsuprafaţa elementelor de beton calitate de liant 417. SNiP 3. pilelor EN 1504-2 şi suprastructurilor. rosturile ENV1504-9 de îmbinare între elementele suprastructurilor.04-91. Proiectul SM GOST 5781-82 • executarea pantelor pentru evacuarea apelor de pe grinzile Hidrofug (silan şi/ori siloxan) transversale. ENîn1504-5 acest capitol vor fi în conformitate cu poliuretan şi lianţi acrilici cerinţe: următoarele .04-91 de reparaţie minore şi de restabilire a elementelor infrastructurilor Mortar de ciment şi beton şi suprastructurilor şi includ: SM GOST 26804-86. • lucrările de repare a elevaţiilor infrastructurilor. în cazul exfolierilor betonului.1.06. VSNdescrise pentru lucrările 24-88. aledin EN 1504-5 armaturilor dezgolite. EN 1504-3 • executarea Pigmenţi activi pentru prelucrarea armaturilor SMlaGOST lucrărilor 5781-82.06.Mortar şi beton polimerizat SNiP 3. EN 1504-3 Mortar de ciment şi beton modificate CAPITOLUL cu 417.06. 91.04-91. Introducere SM GOST 26633-91. Desenele Lucrările din acest capitol lucrări tehnice şi SNiP 3. conform cerinţelor proiectului tehnic prin repararea defectelor majore ale Injectarea hidraulică a pastei betonului.2.

echipamente de ridicare a greutăţilor pentru lucrări de reparaţii. 417. Armaturile dezgolite trebuie să fie prinse de jur-împrejur în mortar. Macara pentru asamblarea şi demontarea instalaţiilor auxiliare. Va fi executată o pantă de 1% pentru scurgerea apelor mortar din nisip şi ciment pe rigla de ridigizare şi culee. Mortarul gata cumpărat pentru prelucrarea suprafeţei de plombare va fi folosit conform instrucţiunilor producătorilor.5 părţi de nisip după densitatea volumetrică. şi apoi stropită cu o perie pe suprafaţă. Schele temporare. cu temperaturi mai mari de 5° C. Lucrările vor fi întotdeauna executate numai pe timp uscat şi rezonabil de cald. Vor fi înlăturate cavităţile şi betonul defectat pînă la betonul sănătos. perie de sîrmă sau echipament de sablare pentru curăţarea betonului sau armaturilor de metal. Locul va fi umezit înainte de plombare. şi substituind o parte din cimentul Portland alb prin cimentul Portland obişnuit de culoare sură pentru a reda suprafeţei prelucrate după .06. Vibrator adînc pentru compactarea betonului. numai că fără agregate din piatră. Echipament pentru pomparea betonului. 5.04-91.06. pentru a preveni absorbţia apei de către mortarul de plombare. culeele şi feţele exterioare ale dalelor de pe tablier conform VSN 24-88. elevaţia. goluri cu armaturile dezgolite. Compresor pentru ciocan pneumatic pentru curăţarea/uscarea crăpăturilor.06. Proporţiile vor fi nu mai mari decît următoarele: 1 parte de ciment Portland la 2. 6. 30. Tehnica E posibil să fie necesar următorul echipament şi instalaţii speciale auxiliare: 1. Mortarul pentru plombare va fi pregătit din aceleaşi material şi aproximativ în aceleaşi proporţii ca şi pentru beton. 3. conform SNip 3.04-91. locurile vor fi tăiate pe sub armaturi pînă a nu a ajunge la betonul neafectat. Legătura între mortarul de plombare şi suprafaţă va fi atinsă prin aplicarea pe suprafaţă a unei paste de ciment sau a unui adeziv epoxidic. Acolo unde sunt cavităţi sau defecte similare. Proporţiile componenţilor pentru pasta de ciment sunt următoarele: 1 part e de ciment Portland şi 1 parte de nisip trecut prin ciurul nr.4.04-91. inclusiv şi o suprafaţă din jur în raza de cel puţin 150 mm. 4. 2.417. îmbinarea elementelor tablierului şi consolidarea piloţilor pilelor vor fi executate cu beton armat şlefuirea şi curăţirea betonului şi armaturilor conform Proiectului. Echipament de injectare a betonului în conformitate cu VSN 24-88. După finalizarea lucrărilor din acest compartiment vor fi vopsite cu o suspensie lichidă de ciment cu polimeri suprafeţele pilelor. VSN 24-88 şi SNiP 3. pile auxiliare.3. pentru un aspect mai bun şi uniform. Vor fi tăiate cu discul marginile perpendiculare cu suprafaţa sau uşor tăiate de jos. pentru a obţine o bună legătură cu mortarul de plombare. Nu vor fi admise margini cu zimţi. Lucrări de reparaţie Lucrările de reparaţie la elevaţia pilelor şi culee vor fi executate cu mortar din nisip şi ciment şi beton în bază de polimeri de 2-3 cm grosime conform SNiP 3. amestecate pînă la consistenţa unei creme groase.

Curăţirea şi protecţia armaturilor Armaturile curăţate trebuie să întrunească următoarele cerinţe: • De pe suprafaţa armaturilor trebuie să fie înlăturată rugina. mortar. • Curăţirea armaturilor trebuie să fie făcută fără afectarea lor şi a locului de sub ele sau a betonului din jur şi a mediului. sau unde aceste lucrări nu vor fi executate bine. pînză de iută sau compuşi pentru întărire. Pe suprafeţele nefinisate. locul curăţat de sub ele şi armaturile vor fi prelucrate pentru protecţia contra contaminării lor din nou. Mortarul folosit va fi compactat în suprafaţă. vor fi curăţate de zimţi. tencuială. După evaporarea apei de pe suprafaţa pentru plombare. Locul plombat va fi menţinut în stare umedă timp de cel puţin 7 zile. Suprafeţele plombate vor fi cu grijă finisate. • Numai dacă armaturile nu vor fi curăţite imediat înainte de aplicarea oricăror materiale de reparaţie. avînd o textură similar cu cea a suprafeţelor de beton din jur. membrana hidroizolantă. folosind un piston special sau ceva de tipul acesta. • Armaturile trebuie să fie uniform curăţate pe toată circumferinţa. Suprafeţele pentru a fi hidroizolate. Materialul plombat va avea aceeaşi textură ca şi suprafeţele finisate din jur. în ele va fi împănat şi bine ticsit. beton. Deşi aceasta nu se referă la metodele electrochimice. folosind pentru acoperire stofe impermeabile. spaţiile goale şi crăpăturile fiind plombate la nivel cu suprafaţa.uscare acelaşi aspect ca şi suprafaţa din jur. Compuşii pentru întărire nu vor fi folosiţi pe suprafeţe atunci. Cînd stratul de legătură începe să-şi piardă luciul. Găurile ce trec în întregime prin pereţi vor fi injectate. creste şi materialul rămas. lăsîndu-l puţin mai ridicat faţă de suprafaţa din jur. Locul plombat va fi lăsat neatins timp de cel puţi 1 oră. se aplică mortarul pentru plombare. Se va face şlefuirea suprafeţelor sau va fi adăugat mortar pentru a aduce suprafaţa la acelaşi nivel şi verificarea nivelului cu ajutorul unui fir cu o bucată de plumb. în drept cu suprafaţa. materialele etanşante şi de ştemuire. • Armaturile contaminate cu clor sau alte substanţe care provoacă coroziune vor fi spălate sub presiune mică de jur-împrejur pînă nu vor fi . vopsea sau alte materiale de finisare sau prelucrare a suprafeţei. mortarul. betonul. Lucrările finisate de reparaţie vor fi îngrijite în mod cuvenit timp de 10 zile. adezivi. va fi cu putere aplicat cu peria stratul de legătură. Proporţia cimentului Portland de culoare albă va fi determinată prin încercări de probă. pentru o bună legătură. se vor face crestături care vor fi plombate şi apoi finisate exact pînă la nivelul suprafeţei din jur. Locurile unde în rezultatul lucrărilor de reparaţie nu vor avea acelaşi aspect ca şi suprafeţele din jur. cînd folosirea lor ar fi în detrimentul legăturii dintre beton. iar apoi fiind finisate lucrările. praful şi alte particule în stare liberă. pînă cînd nu vor arăta conform cerinţelor din Specificaţii. pentru aşezarea mortarului după contracţie. Cavităţile mari şi a cavităţilor în urma căderii pietrelor care sunt prea mari pentru a fi plombate cu mortar vor fi curăţate pînă la suprafaţa tare. vor fi refăcute din nou. avînd aceeaşi textură şi culoare. care ar putea reduce gradul de legătură între armaturi şi materialul de reparaţie aplicat.

lucrările de hidroizolare prin aplicarea a două straturi de mastic cu o perie. Sumaaceste substanţe. Recepţia lucrărilor Recepţia lucrărilor va fi făcută conform cerinţelor din Capitolul 1 şi Sub-clauzelor 002.înainte de injectare. Achitarea Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Inginer vor fi achitate conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată. Măsurarea Măsurarea lucrărilor de reparaţie minoră. Măsurarea lucrărilor de reparaţie şi vopsire va fi în metri pătraţi de suprafaţă acoperită cu mortar din nisip şi ciment sau cu o suspensie lichidă de ciment cu polimeri. • atunci Achitarea se vacînd face pe suprafaţa pentru armaturilor unele sau va trebui toate denumiri să fie de mai jos:prelucrată cu 'pigmenţi activi' pentru protecţie. Protecţia armaturilor dezgolite se va face pe întreaga suprafaţă a lor.04. Lucrările de plasare a armaturilor şi de betonare vor fi executate în conformitate cu cerinţele din SNiP 3. prin extracţia clorului în mod electrochimie. dacă e posibil (ex. HCI. Crăpăturile apărute în rezultatul clorului aplicat pe armaturi contra coroziunii nu vor fi injectate.06.06. Lucrările de excavare şi hidroizolare sunt descrise în compartimentele respective. de îmbinare şi executare a taluzurilor descrise în acest capitol va fi în metri cubi de beton armat sau beton armat polimerizat. din crăpături. locurile defectate şi cavităţi va depinde de materialul injectat. fiind aprobate de Inginer. ex. care Unitate de Nr. Nu vor fi folosite pentru curăţare aşa lichide agresive cum sunt acidul clorhidric. 417. în cazul injectării. aplicînd metoda de compresiune. Umplerea crăpăturilor. astuparea cu pămînt şi compactare lui în straturi de 15 cm grosime. Articol de plată măsură .2 şi 002. Consolidarea pilelor din beton armat Lucrările vor fi executate după curăţarea albiei rîului de sub pod şi vor include: lucrări de excavare a pămîntului în jurul pilelor pînă la adîncimea necesară. lucrările de consolidare cu beton armat pregătit pe loc. locurilor defectate şi a spaţiilor între elemente poate fi făcută prin injectare. Cu ajutorul apei sau aerului). p cu condiţia executării acestora în conformitate cu SNiP 3. de plată pentruDeşi aceasta aceste nu se denumiri vareferă la pentru fi suma metodele electrochimice. de consolidare. Proiectul tehnic. Substanţele reactive folosite pentru protecţia armaturilor nu trebuie să contamineze locul de sub ele. de mortar din ciment şi nisip. îndepărtate sunt indicate în ofertă. dacă aceasta va afecta adeziunea dintre această suprafaţă şi materialul folosit pentru reparaţie. pînă nu va fi înlăturat betonul atacat cu un conţinut de clor mai mare decît valoarea-limită sau pînă cînd nu va fi redusă concentraţia de clor. armaturile vor fi curăţate pînă la un grad de curăţare specificat pentru aceste lucrări. Curăţarea şi coimatarea crăpăturilor Crăpăturile vor fi curăţate cu ajutorul unor jeturi de apă şi uscate a cu ajutorul unor compresoare de suflare a aerului. Va fi urmărită care este temperatura suprafeţei pentru injectare (injectarea poate fi făcută doar la temperaturi mai mari de zero grade).04-91 417. Crăpăturile vor fi umplute în conformitate cu VSN 24-88.91. de mortar polimerizat. Specificaţiile Tehnice. gravitaţională sau metoda vacuum. finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul capitol. 417.6.7.5. Cu toate că e posibil de a injecta unele material special sub presiunea apei.04. conţinutul admisibil de umiditate din crăpături. locurile defectate şi spaţiile dintre elemente vor fi înlăturate impurităţile.

41704 Curăţirea crăpăturilor şi umplerea lor cu o suspensie lichidă de ciment cu polimeri aprobată de Inginer Linear Metre Cleaning and filling of cracks using liquid suspension of m. Method according to contractor. cement with polymers. Metre/m2 Conform metodei Antreprenorului Cleaning of visible concrete surface of exist. 41706 Plombarea suprafeţelor infrastructurilor şi suprastructurilor. 41703 Curăţirea suprafeţelor armaturilor folosind o emulsie contra ruginirii Linear Metre Coating of visible reinforcement using anti-rust emulsion. As required with steel mats.l.and superstructure surfaces using concrete with polymers. Cleaning of visible reinforcement (removal of rust) approval by the engineer. Method according to contractor. loose concrete and mortar particles). aplicînd o Metre/m2 suspensie de epoxid Priming of the visible surfaces of the substructure and superstructure concrete elements using epoxy suspension.and superstructure plaster using epoxy mortar. Square folosind beton cu polimeri. 41708 Prelucrarea suprafeţelor vizibile ale infrastructurilor şi Square suprastructurilor. . m. folosind o suspensie lichidă de ciment cu polimeri Metre/m2 Coating of the visible surfaces of the sub. de beton şi mortar) a suprafeţelor de Square beton vizibile ale infrastructurii şi suprastructurii existente. Plase de oţel după necesitate Metre/m2 Patching of the sub. Sub. 41702 Curăţirea (de rugină) a suprafeţelor armaturilor cu Linear Metre aprobarea Inginerului. folosind un mortar epoxidic. Plase de oţel Metre/m2 după necesitate Visible concrete surfaces of existing sub. Conform metodei Antreprenorului m.41701 Curăţirea (de praf.and superstructure (removal of dust.l. approval by the engineer.l. 41705 Prelucrarea primară a suprafeţelor vizibile ale elementelor Square de beton ale infrastructurilor şi suprastructurilor. As required with steel mats. 41707 Tencuirea suprafeţelor vizibile ale infrastructurilor şi Square suprastructurilor.and superstructure elements using liquid suspension of cement with polymers.

If necessary. a părţii boltite a podului Square zidit din piatra. Including all ancillary works and materials. If necessary.41709 Repararea peretelui zidit din piatră. cu aprobarea Inginerului. înlocuirea cu alte pietre dacă e necesar. 41710 Repararea peretelui zidit în piatră. . arched-wall of arch bridge. Toate lucrările concomitente şi materialele Repair of stone brickwork. 41711 Cămăşuirea elementelor infrastructurii cu beton armat Square Metre/m2 Jacket of the substructure elements using reinforced concrete 41712 Prelucrarea suprafeţelor vizibile ale infrastructurilor şi Square suprastructurilor cu material din seria Sikagard® sau alte Metre/m2 materiale de felul acesta Coating of the visible surfaces of the substructure and superstructure elements using Sikagard® series materials or approved equal. replacement of stones. înlăturarea defectelor din cauza cavităţilor dintre Metre/m2 pietre folosind mortar din ciment. Toate lucrările concomitente şi materialele Repair of stone brickwork. vertical wall. approval by the engineer. replacement of stones. Defective condition of the grooves between stones to improve using cement mortar. Defective condition of the grooves between stones improve using cement mortar. înlăturarea Metre/m2 defectelor din cauza cavităţilor dintre pietre folosind mortar din ciment. Including all ancillary works and materials. approval by the engineer. înlocuirea cu alte pietre dacă e necesar. cu aprobarea Square Inginerului.

STRUCTURILE DE DRENAJ .5.

Cerinţe generale Elementele şi materialele folosite pentru podeţe vor fi conform cerinţelor din SNiP 2. alungirea podeţelor existente şi/sau înlocuirea podeţelor sau a altor sisteme de drenare 501. l Lucrările de înlocuire a podeţelor existente includ excavarea.05. Surplusul de materiale va fi evacuat de pe şantier în conformitate cu Specificaţia. sau conform unor indicaţii din partea Inginerului. numai dacă nu este altfel specificat. SM GOST 5781-82. i 501. fiind decapată împreună cu stratului fundaţiei de pămînt. dimensiunile şi locul de amplasare fiind conform Desenelor tehnice. Introducere Aceste lucrări includ construcţia podeţelor. Informaţie generală Alungirea podeţelor se va face din elemente prefabricate. PODEŢE Şl SISTEME DE DRENARE 501.0-85. L l .2.1-85. 501. aşa cum e indicat pe Desenele tehnice. Alungirea podeţelor existente Alungirea podeţelor existente se va face. Etanşarea rosturilor Rosturile trebuie să fie etanşate cu de aşa tip şi de aşa componenţă a materialelor.02-85. Alungirea podeţelor existente se va face conform Desenelor tehnice din proiect. fiind transportate în locurile de depozitare ale Beneficiarului. OST 35-27. Folosirea materialelor şi a structurilor în manoperă se vor face numai după aprobarea de către Inginer a lucrărilor pregătitoare sau Lucrărilor de fundare 501. OST 35-27.7. Toate elementele vor fi totalmente îmbinate între ele.6. CAPITOLUL 501. începînd cu demontarea extremităţilor podeţelor existente.5.1-83. înlocuirea podeţelor existente Antreprenorul va pregăti scheme de organizare a circulaţiei rutiere pentru perioada de construcţie şi va obţine avizul de la Autorităţile respective şi de la Inginer înainte de înlocuirea podeţelor existente.0-83 şi SM GOST 12586. Tuburile podeţelor. lucrările de umplere cu pămînt şi compactare a pămîntului în jurul tuburilor şi capetelor de aval şi amonte în conformitate cu capitolul 203. instalarea capetelor de aval şi amonte.3. Montarea va începe cu capătul din aval. Tuburile de beton vor avea o lungime de 2.03-84.5 m.2-85.1. vor fi demontate şi evacuate de pe şantier de către Antreprenor în conformitate cu Specificaţia. hidroizolarea podeţelor noi. 501. Lungimea tuburilor trebuie să fie cea indicată în Proiectul-tip.05. numai dacă nu este altfel specificat. II După finalizarea lucrărilor de umplere pînă la cota fundaţiei de pămînt. aşternerea unui strat de piatră spartă pentru patul fundaţiei. care să fie aprobate de Inginer 501. ultimele straturi de pămînt vor fi compactate în conformitate cu cerinţele Sub-clauzei 201. îmbinarea la rosturi.4.13. indicate de Beneficiar. va fi scarificata toata îmbrăcămintea rutieră. instalarea podeţelor. SM GOST 12586. Tuburile Tuburile podeţelor trebuie să fie în conformitate cu SNiP2. OST 35-27. peretele portal şi capetele din amonte şi din aval podeţului. prelucrarea rosturilor.

cu diametrul de 50 mm.8. Lucrări suplimentare la capetele de aval şi amonte vor fi efectuate. vor fi prevăzute orificii. Protecţia suplimentară Atunci cînd sunt indicate pe Desenele tehnice sau există indicaţii din partea Inginerului.9. pentru care achitarea se face conform Capitolului 504. la nivel cu drenele de scurgere din fundaţia drumului lateral. podeţelor rămîne a fi determinată) cu excepţia cerinţelor pentru demontarea podeţelor existente Construcţia 501. peste un pat compactat de cel puţin 100 mm de roca spartă. Acolo unde betonarea se va întinde pe o lungime mai mare de 3 metri. Acestea vor fi prevăzute cu pereţi portal şi aripi de zid de dimensiuni potrivite reieşind din dimensiunile drenelor laterale. atunci va fi prevăzută o structură masivă din beton armat în conformitate cu cele proiectate de Inginer. cu excepţia altor indicaţii. îmbinîndu-le cu mortar. înlocuire a podeţelor existente şi de construcţie a noilor podeţe se va face în conformitate cu Capitolele 001 şi 002 şi conform Desenelor tehnice şi Specificaţiilor. pentru drenarea apelor de sub. capetelor de Construcţia noilor Numărul amonte şi aval podeţe de capete de aval şi amonte ale podeţelor tubulare (diametrull Construcţia noilor podeţe se construite de fiecare va face conform mărime cerinţelor din Sub-clauza 501. va consta dintr-un strat de beton armat monolit sau din elemente prefabricate. Elementele prefabricate vor fi cu atenţie unite între ele. fără obstrucţiuni în aval şi în amonte. la intervale de 1 metru. dacă acestea vor fi indicate pe Desenele tehnice sau dacă vor fi indicaţii din partea Inginerului. cu aprobarea Inginerului Măsurarea ale podeţelor cadru (diametrul podeţelor construite de fiecare mărime Măsurarea pentru lucrările de alungire si înlocuire a podeţelor existente şi de construcţie a rămîne a fi determinată) noilor podeţe se va face în felul următor: Construcţia podeţelor tubulare (diametrul Metri liniari de podeţe construite de fiecare podeţelor rămîne a fi determinată) dimensiune Construcţia podeţelor cadru (dimensiunile Metri liniari de podeţe construite de fiecare podeţului rămîn a fi determinate) mărime Alungirea podeţelor tubulare (diametrul Metri liniari de podeţe construite de fiecare podeţelor rămîne a fi determinată) mărime Alungirea podeţelor cadru (dimensiunile Metri liniari de podeţe construite de fiecare podeţului rămîn a fi determinate mărime .07 de mai sus. 501. capetelor de Podeţele amonte şide aval Numărul la intrările de capete în curţi şi de ladedrumurile aval şi amonte laterale De fiecare dată cînd drenele laterale se intersectează cu întrai în curţi sau întretaie o intersecţie cu un drum lateral şi există necesitatea unui podeţ pentru tranzitarea apelor alături de curţile oamenilor sau drumul lateral. iar betonarea pe loc va fi prevăzuta cu rosturi de dilatare la intervale nu mai mari de 7 metri. Atunci cînd protecţia suplimentară de un aşa standard este considerată a fi inutilă din cauza imposibilităţii de sprijinire a înălţimilor.11. 501.Demontarea capetelor de amonte ale Numărul de capete de aval si amonte podeţelor existente demontate Demontarea podeţelor tubulare Aşternerea existente straturilor şi compactarea Metri liniari de podeţ demontat îmbrăcămintei rutiere şiseevacuate vor face în conformitate cu cerinţele din capitolul 303 Construcţia 501. O astfel de protecţie. pe aceeaşi linie cu canalul de scurgere se va construi în acest scop un podeţ tubular cu diametrul de 600 mm. Podeţele de la intrările în curţi şi de la drumurile laterale vor fi aşezate pe un pat de piatră spartă de 150 mm şi umplute cu piatră spartă.10. Recepţia lucrărilor Recepţia lucrărilor de alungire. cu o grosime minimă de 70 mm. la capetele de aval şi amonte ale podeţelor vor fi efectuate măsuri de protecţie împotriva eroziunii. fiind asigurată scurgerea liberă.

l. Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos podeţele cadru (diametrul rămîne a fi stabilit) Construction of culvert inlets and outlets to box culverts (state size) 50105 Construcţia noilor podeţe tubulare din beton (diametrul Linear Metre rămîne a fi stabilit) m. atunci costurile pentru lucrările suplimentare de protecţie vor fi incluse în rata pe metru liniar pentru finisarea podeţelor. Achitarea Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Inginer vor fi achitate conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată. Articol de plată Unitate de măsură 50101 Number/buc. culvert barrel 50103 Construcţia capetelor de beton din amonte şi aval la Number/buc. Cubic 1 Demontarea descărcătorului-puţ Removal of culvert drop Metre/m3 50102 Linear Metre Demontarea podeţului tubular existent Removal of existing m. Demontarea capetelor de aval şi amonte Removal of Culvert Inlet or Outlet 50101. Construction of new box culverts (box size to be stated) 50107 Alungirea podeţelor tubulare din beton (diametrul rămîne a Linear Metre fi stabilit) m. Măsurarea în metri liniari a podeţelor de la drumurile laterale trebuie să includă în cost şi costul structurilor pereţilor portal şi aripilor de zid în amonte şi aval.l. care sunt indicate în ofertă.l. Suma de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul capitol.Lucrările de protecţie la capetele de Metri pătraţi de lucrări de protecţie amonte si aval construite Podeţe (600 mm dia) la intrările în curţi ţi Metri liniari de podeţe construite la drumurile laterale Nr. Extension of pipe culverts (pipe diameter to be stated) . Orice măsuri suplimentare de protecţie necesare trebuie să fie măsurate în metri pătraţi şi plătite conform denumirilor din Lista Cantităţilor. podeţele tubulare (diametrul rămîne a fi stabilit) Construction of culvert inlets and outlets to pipe culverts (pipe diameter to be stated) 50104 Construcţia capetelor de beton din amonte şi aval la Number/buc. Construction of new pipe culverts (pipe diameter to be stated) 50106 Construcţia noilor podeţe cadru din beton (diametrul rămîne Linear Metre a fi stabilit) m.l. Dacă aşa denumiri nu există.

l. Construction of culverts (600 mm dia) at side roads .l. Extension of box culverts (box size to be stated) 50109 Lucrări suplimentare de protecţie la capetele de amonte şi Square aval Metre/m2 Additional protection works at inlets and outlets 50110 Livrarea şi pozarea podeţelor tubulare de beton (600 mm Linear Metre dia) la drumurile laterale m.50108 Alungirea podeţelor cadru din beton (diametrul rămîne a fi Linear Metre stabilit) m.

cu marginile de sus exact în drept cu nivelul suprafeţei rambleului Introducere 502.4. Acolo unde vorGreutatea (e) fi necesare şi alte apei lucrăripe adăugate suplimentare. indiferent Mortarul de volumul pentru lucrărilor rosturi. Rata pentru (f)curăţare Greutatea cimentului va trebui adăugat să includă pe metru şi costul cub de beton. READUCEREA cu refacerea LA STAREA patuluiŞldeREPARAREA NORMALĂ fundaţie. Canalelor de Fugă şi Casiurilor Rigolele de beton. Lucrările de reparare a podeţelor la rosturi şi de curăţare a podeţelor pe loc vor fi măsurate (c) Greutatea în stare uscată a fracţiilor mari şi mărunte a agregatelor. nu trebuie să conţină bulgări. să nu fie parţial întărit. SM GOST 26633. trebuiea casiurilor. 502. seRepararea va face pentru unele podeţelor capetelor sau toate denumiri de mai jos Vor fi curăţate toate capetele din aval şi amonte. Nr. Repararea capetelor deexprimat Conţinutul de aer antrenat (oclus) în betonul plastic în procente aval şi amonte va fidin volum. indicaţii de reparare.91). prezentul capitol. pentru care au a) O parte de ciment hidraulic (vezi SM GOST 25192-87.2. Curăţirea rigolelor de beton Aceste lucrări constau din curăţarea pe loc a podeţelor existente. fiind dintr-un beton solid. cu aprobarea de către Inginer (a) Tipul şi sursa(ele) tuturor materialelor propuse pentru folosire. să conţinăcanalelor de următoarele: fugă. după căderea care auconului. readucerea în stare normală Atunci cînd sunt a capetelor indicaţii de aval din partea şi amonte Inginerului. Vor vi reparate toate locurile neermetic închiseşi defectele structurale. vor fi cu grijă reconstruite. fiind scos şi lichidat tot molozul din ele. de curăţare vor fi considerate ca lucrări concomitente cu acestea şi va fi inclusă în costul acestor lucrări suplimentare. Casiurile CAPITOLULprevăzute pentru reparare 502. a rosturilor RIGOLELOR. înainte Recepţia lucrărilor de pregătirea pentru plată amestecului se va face de beton. cu de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în posibilitatea de folosire în spaţii şi crăpături înguste. iscusită. rigolelor de beton laterale vor fi măsurate în metri liniari de structuri. Măsurarea (b) Certificatul pentru toate materiale propuse pentru folosire . fost dateîn cm.3. şi alte lucrări pe segmentele curăţate. cîndfracţiilor nu vor mici mai fişinecesare mari de agregate. Cimentul fost indicaţii de reparare. Rigolele vor fi curăţate în primele 3 luni ale contractului şi existente vor 502. Repararea Rigolelor. existente.1.7. pe un pat bine amenajat. unde au loc scurgeri. pentru a le readuce în întregime la starea iniţială. CURĂŢIREA. care trebuie să fie reparate. Curăţirea pe loc a podeţelor existente Toate corpurile străine din interiorul tuburilor şi anexelor la podeţe (inclusiv structurile capetelor de aval şi amonte) vor fi scoase şi evacuate. fi întreţinute curate pe tot parcursul lucrărilor Materiale 502. Curăţarea va fi măsurată şi achitată aparte (d) Granulometria numai atunci. utilizat Lucrările structuri minore dede reparare beton. Articol de plată Unitate de Măsură . Suma c) Apă după necesitate pentru obţinerea unui amestec uşor de lucrat cu el. care să corespundă 502. prin orice metode nedăunătoare pentru podeţe Achitarea 502. după măsurată (h) Consistenţa numărul maximală de capete a betonului de aval plasticpentru şi amonte. în metri liniari de podeţe reparate sau curăţate. Inginer vor fi achitate conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată. care trebuie să fie readuse la starea lor normală. metru cub deacţiunile beton. trebuiedesăfugă canalelor fie şi curăţate casiurilorde gunoaiele adunate. care sunt indicate în ofertă. cu înlocuirea CAPETELOR elementelor DE AVAL şi Şl prelucrarea AMONTEminuţioasă EXISTENTE. cu condiţia proporţiile executării betonului vor filucrărilor în conformitate prezentate cu Inginerului pentru Desenele tehnice şi Specificaţiile referitoare aprobare. pe metru cub. de întreţinere a rigolelor sau podeţelor în stare curată (g) pe toată durata Contractului. rigolele repararea de beton şi curăţarea existente drenelor. CANALELOR pentru DE FUGĂ aŞlobţine casiuri CASIURILOR de o bună executare într-o manieră îngrijită.5. 502. să nu fie folosit dintr-un sac deschis anterior sau supus acţiunii Achitarea umezelii (hidratării). cote şi după declivitate. Minimum vor fi prezentate următoarele: la segmentele concrete. vor fi demontate. cu mortar după reunire. Lucrările măsurate după cum e indicat b) Două părţi de nisip mărunt fără argilă mai sus şi certificate sau alte corpuridestrăine. Recepţia lucrărilor Betonul trebuie sa fie în conformitate cu cele din tabelul 504-1 din aceste Specificaţii.6. delareparaţie.

Repararea structurilor din amonte şi aval Repair of culvert Number inlet and outlet structures 50204 Repararea casiurilor şi canalelor de fugă pe taluzuri Repair Metru liniar of Chutes and spillways on embankment slopes Linear meter 50205 Repararea rigolelor (drenelor) laterale de beton Metru liniar Repair of lined side drain Linear meter 50206 Repararea descărcătorului-puţ din amontele structurii Buc.50201 Repararea rosturilor la podeţe Repair culvert joints Metru liniar Linear meter 50202 Curăţirea podeţelor existente Cleaning of existing culverts Metru liniar Linear meter 50203 Buc. podeţului Number Repair of culvert drop inlet structures 50207 Curăţirea rigolelor (drenelor) laterale de beton Cleaning Metru liniar lined side drain Linear meter 50207 A .

Patulconform fi achitate excavat al fundaţiei va trebui să fie paralel cu suprafaţa finală necesară a canalului de scurgere. cuşiexcepţia să coincidă indicate rigolelor excavărilor pe Desenele laterale şi atehnice. care sunt indicate în ofertă. CAPITOLUL 503. ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată. sunt iar în necesare cazul plase cursurilor de din apăarmaturi. casiurile se vor termina într-un bazin construit aşa cum e arătat pe Desene. ancorate la intervale egale pe pante de > 5 0 • Tip 3: consolidare de dimensiuni ieşite din comun cu plasă din armături. Rigolele laterale şi albiile betonate Rigolele laterale şi cursurile de apă betonate vor fi construite în conformitate cu Desenele tehnice. Introducere cm construit la faţa locului din beton armat monolit de Măsură 503. fără Lucrările eroziunide consolidare a canalele de fugă/casiurilor pe taluzuri.2. astfel de lucrări nefiind supuse măsurărilorsă Materiale trebuie corespundă separate şi nicicerinţelor nu vor fiprezentei achitate Specificaţii separat. Toate casiurile şi gurile de scurgere vor fi amenajate în conformitate cu detaliile din Desenele tehnice. incluzînd materialele drenante şi patul de fundaţie din piatră spartă. pentru rigole majore din afara zonei drumului. în compresiune cazul rigolelordupă 28 de . în bucăţi. Gurile de scurgere vor fi măsurate după numărul Cursurile de apă consolidate vor fi construite în conformitate cu Desenele tehnice şi a acestora în funcţie de cele două tipuri specificate.conform zile de 25 N/mm2. Acolo unde este indicat pe Desenele tehnice. Casiuri şi guri de scurgere Lucrările vor fi executate în conformitate cu Capitolul 504. iar bazinele vor fi măsurate la fel după Programelor de Lucru. Cursurile cursurilor de apădeneînvecinate apă consolidate cu de orice tip drumul. în costuri vor fi incluse şi orice excavări necesare. conform celor indicate pe Desene. CANALE CONSOLIDATE ALE CURSURILOR DE APĂ • Tip 4: rigolă deArticol de plată formă dreptunghiulară cu lăţimea de 60 cmUnitate şi adâncimea de 45 503. amenajări ale patului 503. orice lucrări de sprijinire a malurilor excavate şi de umplere. Acolo unde este indicat pe Desenele tehnice. lucrărilor rigolelor de beton şi cursurilor Recepţia de apă consolidate. standardelor acestea făcînd GOST relevante parte din excavări obişnuite 503. tip pentru direcţionarea scurgerilor numai într-o singură direcţie şi al doilea tip.Aceste lucrări Recepţiaconstau în construcţia casiurilor consolidate pe taluzuri. numărul lor. Se prevăd patru tipuri de rigole betonate • Tip 1: consolidare simplă de dimensiuni de standard pentru pante < 5 0 • Tip 2: consolidare de dimensiuni de standard cu blocuri. folosind elemente prefabricate accesibile pentru comercializare sau elemente făcute la comandă pentru casiuri.5. avînd lăţimea de 4 metri în partea de sus şi adâncimea de 1 metru. Gurile de Achitarea scurgeresevorvafiface pentru uneleunsau toate denumiri de mai jos de două tipuri. rigolele laterale de beton se vor termina într-un bazin.6.pentru scurgeri în ambele direcţii. cu aprobarea Inginerului. Suma de Compoziţia plată amestecului pentru aceste denumirideva beton trebuie fi suma să fie pentru calculatătuturor finalizarea şi aprobată în conformitate lucrărilor cu indicate în prezentul cerinţele capitol. lucrărilor pentru platăneînvecinate se va face cu cudrumul carosabil. trebuie care vor fisămăsurate fie executate dinconform exact beton cu dimensiunea dimensiunilor maximă interioare. cu blocuri ancorate la intervale egale. rigolelor (drenelor) laterale şi cursurilor de apă vor fi măsurate în metri liniari. sau cînd sunt indicaţii din partea Inginerului. condiţia cît şilorlucrările executării relevante de în conformitate cula capetele de aval şi amonte. a fracţiilor pentru care de 20 mm se achitarea şi rezistenţa minimă la va face separat. Desenele tehnice şi Specificaţiilor pentru segmentele în cauza. . cu aprobarea de către Inginer Destinaţia casiurilor consolidate şi a gurilor de scurgere pe taluzuri este de a tranzita apa de Măsurarea pe suprafaţa îmbrăcămintei rutiere pe rambleu şi mai departe spre poalele rambleului. Capitolului 504 503. Materiale fundaţiei. folosit în punctele joase .conformacestea vor fi conform prevederilor Capitolului 202. 503.1. pe pante de > 5 0 . Informaţie generală Achitarea Excavările Lucrările vor fi efectuate măsurate după cumcue exactitate indicat maiconform cotelor orizontale sus şi certificate şi vor de Inginer verticale.4.3. prevederilor Acolo Capitolului unde 201.

Lined side drain or waterway Type 1 with precast concrete units or cast in situ 50302.l. Lined side drain or waterway Type 3 with precast concrete units or cast in situ 50302. Concrete shoulder spillway one side discharge Each 50305 Construcţia bazinului de disipare contra eroziunii la rigola Buc. Rigolă (drenă) laterală betonată sau cursul de apă de Tip 1 din Linear 1 elemente prefabricate de beton sau din beton monolit meter/m. Each (drena) laterală betonata sau cursul de apă Construct erosion basin to lined side drain or waterway 50306 Construcţia bazinului de disipare contra eroziunii la casiul de Buc. Rigolă (drenă) laterală betonată sau cursul de apă de Tip 2 din Linear 2 elemente prefabricate de beton sau din beton monolit meter/m.60 x 0.45.50301 Construcţia canalului de fugă pe taluz din elemente prefabricate Linear de beton meter/m. New construction of Lined side drain with precast concrete units and/or concrete cast in situ rectangular 0. dreptunghiulară 0.l. double sided Each 50304 Canal de fugă pe acostamente cu o singură scurgere Buc. Lined side drain or waterway Type 2 with precast concrete units or cast in situ 50302.l.l. Rigolă (drenă) laterală betonată sau cursul de apă de Tip 3 din Linear 3 elemente prefabricate de beton sau din beton monolit meter/m. pe taluz sau cursul de apă Each Construct erosion basin to embankment chute or waterway 50307 Consolidarea rigolelor cu piatră concasată Linear Crushed stone stabilization of ditches meter/m. Construction of spillway on embankment slope made of precast concrete units 50302.60 x 0.45.l.l. 50303 Construcţia gurii de scurgere din 2 părţi la intrarea în casiu Buc. . Construct chute entry gulley. Construcţia noilor rigole laterale betonate din elemente Linear 4 prefabricate şi/sau din beton monolit de formă meter/m.

(c) Certificatul pentru toate materiale propuse pentru folosire . care va avea următoarea compoziţie: a) parte de ciment hidraulic vezi SM GOST 10178-85 şi tabelul 3. vor fi prezentate pentru aprobare proporţiile propuse ale componenţilor din beton. Nu va fi folosit cimentul. (d) Greutatea în stare uscată a fracţiilor mari şi mărunte a agregatelor. Minimum vor fi prezentate următoarele: (a) Rezistenţa betonului demonstrată prin testarea probelor de beton luate din amestecul propus pentru folosire (b) Tipul şi sursa(ele) tuturor materialelor propuse pentru folosire. după caz 504. (i) Consistenţa maximală a betonului plastic după căderea conului. de zgură concasată sau prundiş de rîu concasat. care să poată fi folosit în locurile greu accesibile 3. care conţine bulgări. 2. Nu vor fi amestecate diferite tipuri de ciment de diferită marcă sau de la diferiţi producători. care vor fi supuse următoarelor testări: analiza trecerilor prin ciururi. înainte de pregătirea betonului. care parţial s-a întărit sau dintr-un sac deschis anterior. pentru obţinerea unui amestec uşor de lucrat cu el. uzura şi cantitatea de particule de praf. Mortar . (e) Granulometria fracţiilor mici şi mari de agregate. pe metru cub. (g) Greutatea cimentului adăugat pe metru cub de beton. (f) Greutatea apei adăugate pe metru cub de beton. fără aprobarea Inginerului Bordurile din beton pot fi turnate la faţa locului sau prefabricate din blocuri de aceeaşi lungime 504. în cm . (h) Conţinutul de aer antrenat (oclus) în betonul plastic exprimat în procente din volum.02-85 b) Două părţi de nisip mărunt fără argilă sau alte materiale dăunătoare c) Raportul maximal dintre apă şi ciment trebuie să fie de 0. Introducere Acest capitol cuprinde cerinţele de bază pentru construcţia unor structuri mici din beton şi va fi citit în context cu alte Capitole. Agregatele vor fi în conformitate cu SM GOST 10268-84 (nu este în lista standardelor. Compoziţia betonului Betonul trebuie sa fie în conformitate cu Tabelul 504-1. rezistenţa. STRUCTURI DE BETON MINORE 504.5.2.1 din SNIP 2.1.material pentru rosturilor structurilor minore de beton.05. Materiale 1. CAPITOLUL 504. de verificat) şi vor fi nişte agregate din piatră concasată tare şi dură. Ciment Portland Cimentul Portland va trebui să fie conform cerinţelor specificate în SM GOST 10178-85.3.

conform pînă cînd suprafaţa proaspăt prelucrată nu va căderii deveni destul de conului omogena ca şi suprafaţa betonului din jur. înainte de turnarea să Inginer certificate de fie unsevorcufi achitate o substanţă anti- conform adezivă ratelor sau ulei. fiind permanent menţinut în stare umedă şi protejat contra acţiunilor dăunătoare atmosferice. betonului.Nr. diferite adîncituri şi găuri de tipul celor făcute de insecte. de şantier sau subbetonul. După întărirea betonului. trebuie Aceastaexecutate în unitate va fi unica conformitate cu cerinţele de măsură Capitolului folosită. conform indicaţiilor metodice aprobate pentru lucrările de reparare. Odată ce va fi începută turnarea betonului. fără rosturi de lucru sau fără adăugarea de aditivi pentru întărirea betonului. cu mai puţin de o orăSM proaspăt proprietăţilor în GOST urmă. dar să poată fi scoase în orice moment fără deteriorarea betonului.7. 504. 26633-91 pot fi reparate cu mortar din ciment conform cerinţelor din Capitolul Raportul maximal de apă şi ciment 401.6. după la compresiune cu condiţia 28 executării 20. cu aprobarea de către Inginer Măsurarea Atunci cînd achitarea va trebui efectuată pentru structurile minore conform acestei denumiri. în stare curată şi. pierderile componenţilor din amestec sau contaminarea betonului. dacă Achitarea seînvaamestec suntunele face pentru folosiţi sauaditivi. condiţiilor cofrajele. 0. Nu va fi turnat beton proaspăt alături de betonul.7lor întocmai conform Desenelor tehnice şi Specificaţiilor zile referitoare la segmentele date de lucru. Acestea trebuie să fie păstrate Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şibetonului. încît să fie evitate segregările. de la un rost de lucru la altul. Cu o unealtă de muncă va fi atent îndepărtat surplusul de mortar şi betonul de la rosturile de Conţinutul de aer antrenat 4 lucru 504. incluzînd pierzîndu-şi excavările forma şi lucrările sub acţiunea de umplere. din cont propriu al Antreprenorului. golurile . Tot betonul afectat de ger sau îngheţ va fi înlocuit cu alt beton. Cofrajele trebuie să fie din lemn. Chiar înainte de turnarea betonului. vor fi lichidate defectele de pe suprafaţă. Antreprenorul fiind responsabil.49 10 acesta va fi ras cu o pînză deConsistenţa sac sau alt maximală tip de material aprobat. care a fost turnat cu mai mult de 30 minute înainte. toate fiind vizibile. Drept defecte ale suprafeţei sunt considerate crestăturile de legătură. Antreprenorul va trebui să întreprindă măsuri de ţinere sub control a componenţilor betonului. acest proces va trebui să fie neîntrerupt. dacă betonul nu s-a întărit suficient pînă la rezistenţa de cel puţin 5 MPa. în contract pentru acele articole de plată.4.5. Acest timp poate fi extins de către Inginer. care sunt indicate în ofertă. acestea fiind aprobate de Inginer. 203. inclusiv ploia şi soarele. Betonul va fi turnat în decurs de o oră de la pregătirea lui. 504. cofrajele şi fundaţia vor fi umezite. Suma de prevăzute plată pentru 504. tehnice. Informaţie generală măsurarea va fi făcută în metri cubi de beton necesar pentru structurile specificate sau indicate Excavarea pe Desenele şi umplerea tehnice. acţiuneaarmaturile. Atunci cînd temperatura de afară va fi mai mare de 30°C în timpul turnării betonului. metal sau Achitarea din alt material potrivit. de toate măsurile de protecţie. rosturile de lucru şi zimţii. acestebetonului Turnarea denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentul capitol. Articol de plată Unitate de Măsură sau spaţiile de aer. fiind destul de rezistente. îngrijirea betonului Betonul va fi îngrijit timp de minim 7 zile. care va include toate lucrările necesare pentru realizarea definitivă a structurilor aşa cum sunt Cofrajele vor avea o aşa construcţie. pînă la sfîrşit. toateBetonul vade denumiri fi mai transportat jos şi turnat în aşa mod. pentru a nu permite deformareaproiectate/indicate pe bombarea sau Desenele lor. metri cubi. goluri în locul pietrelor căzute. Fracţia agregatelor Recepţia lucrărilor variază RecepţiaRezistenţa Lucrărilor pentru minimăplată se va face. Suprafeţele descoperite ale betonului vor fi finisate în continuare astfel: Imediat după scoaterea cofrajului şi/sau cît mai curînd practice posibil. greutăţii îngrijirea betonului şi finisarea. astfel ca temperatura betonului aşternut să nu fie mai mare de 30°C Nu va fi admisă scăderea temperaturii betonului turnat mai jos de 5eC. acoperindu-l cu o pînză groasă de sac (cînepă) sau un alt material/prin altă metodă. Specificarea Suprafeţele turnate din beton.

5 Grinda portantă din beton armat monolit Cast-in-place RC bearing beam 5040 Square 6 Fundaţia din beton monolit B20 cu grosimea de 20cm Cast- Metre/ m2 in-place B 20 concrete base of thickness 20cm 5040 Number/buc. box culvert 5040 Number/buc. 4 Dala prefabricată din beton armat 300x100x20cm Precast RC slab 300x100x20cm 5040 Number/buc. 3 Poduri pietonale Pedestrian bridges 5040 Number/buc.5040 Cubic Metre 1 Diverse structuri minore de beton Miscellaneous minor m3 concrete structures 5040 Cubic Metre 2 Disipator în aval. podeţ cadru Outlet dissipater. 7 Dala prefabricată din beton armat 300 x100x10cm Precast RC slab 300 x100x10cm . m3 Concrete B 20. Beton B 20.

drenele de intercepţie. vor fi90-100 construite acolo unde vor fi trotuare. fi măsurate în metridrenele liniari. numai la acestea sau nu. Lucrările necesare în acest context se vor reduce la următoarele. cumvor ar fifi podeţele executate(vezi în locurile Deseneleşi conform tehnice).5 mm 10-45 . va fi tranzitată spre cel drenele de aducţie mai apropiat cursde delaapă podeţe. Drenajul subteran direcţiona debitul înspre capetele din amonte ale podeţelor. materialîncurat.drene) 40 mm 100 Canalele deschise (U-drenele neacoperite cu capace detaşabile). liniari. drenele tăiate îngust sub unghi. Drene betonate de tip închis în Zonele Rezidenţiale (U . 20 mm Apa de pe suprafaţă 65-90va fi tranzitată spre cel mai apropiat curs de apă sau descărcată într- un sistem de drenaj existent cum ar fi podeţele (vezi Desenele tehnice). drenele de intercepţie. Antreprenorul va trebui să execute diguri Măsurareade pămînt la drenele laterale.cotelor vertical şi orizontale indicate pe Desenele tehnice sau conform indicaţilor Inginerului. drenele de aducţie. structurile din pămînt maicupot Paralel fi folosite U-drenele. amplasate dea-lungul trotuarelor. T180): 505. Lucrările de umplere şi compactare includ lucrările de livrare a materialului şi compactarea lui pînă la cel puţin 92% din Densitatea Maximală MDD conform T180. drenele laterale. Digurile din pămînt vor fi executate din pămînt selectiv pentru umplere compactat Drenaj subteran va fi executat dintr-un material granular pînă drenant la densitatea 50x50minimă în stare în cm. neapărat. U-drenele vor fi din beton C 20/25. Introducere vor fi construite Drenele deschise de acolo unde forma vor fi trotuare.lungul 30 mm trotuarelor. fără a se limita. dependenţă de situaţia tare şi dur în teren legată cu o proporţie dede minimal viitorul terasament pentru drumul auto şi de necesitatea fracţii mici şi va avea următorul conţinut granulometric: de canalizare a apelor prin terasament.4. în mod obligatoriu. de capturare a apelor. Măsurarea Măsurarea drenelor laterale şi a şanţurilor de drenaj se va face în metri liniari.1. % din densitatea Maximală celor indicate MDD (AASHTO pe Desenele tehnice. U-dreneledrenele tăiate vor de tip închis îngust sub un unghi. pentru a evita un debit de apă decît capacitatea lucrărilor de drenaj sau pentru a 505. Canalele de tip închis (U-drenele cu capace detaşabile). Apa de pe drenele de capturare suprafaţă a apelor. Drene Laterale şi şanţuri de drenaj (V . vor trebui amenajate drene laterale şi şanţuri de drenaj temporare saunatural Materialul permanente drenantpeva diferite fi un lungimi. va fişiamenajat ca structuri un drenajcontrasubteran. fiind necesare toate din ele: • excavarea drenelor laterale şi a şanţurilor de drenaj • evacuarea surplusului de materiale • curăţirea terenului pentru drenele laterale şi şanţurile de drenaj • lucrările de umplere şi compactare la drenele laterale şi şanţurile de drenaj şi • desecarea apei din drenele laterale şi şanţurile de drenaj. construite pe un strat de beton slab C 12/15. CAPITOLUL de tipDRENE deschis vor DE fiTIP măsurate în metri DESCHIS. LATERALE DRENE 505. amplasate dea. Acolo unde sunt indicate pe Desenele tehnice sau există indicaţii din partea Inginerului. acolode un sistem unde suntexistent drenaj aplicabile.( U-drenele 505. în mod similar. împăturit uscată de 90 conform geotextil.3. construite pe un strat de beton slab C 12/15. 10mm 40-85 U-drenele vor fi din beton C 20/25. 5mm 30-80 Măsurarea 2mm 15-75 1 mm 12-60 0.drenele) 505. Straturile de compactare nu trebuie să fie mai mari de 20 cm grosime.2. drenele din sau descărcată într- pămînt. V. Dimensiunea % treceri ciurului Drene betonate deschise în zonele rezidenţiale (U . eroziunilor.drene) Pe parcursul lucrărilor de construcţie.

Drene laterale din beton în vîrful terasamentelor Elementele de beton pentru drenaj. excavarea şi evacuarea surplusului de material.00 m sau mai mult şi cu o pantă orizontală mai mare de 2%.l.l. dimensiunile şi măsurările. Măsurarea Elementele de beton pentru drenaj vor fi măsurate în metri liniari Achitarea .065 mm 0-10 Nr. geotextilul şi materialul granular drenant. depozitele Antreprenorului Cut V-drains parallel to the road embankment including disposal of the excess material into the deposit of the contractor 50502 Canal de beton de tip închis conform Desenului tehnic Linear Closed concrete channel as per drawing Metre m. evacuarea surplusului de material la Metre m. 50503 Canal de beton deschis conform Desenului tehnic Open Linear concrete channel as per drawing Metre m. Acolo unde e cazul. Măsurarea Măsurarea pentru plată se va face pe metro liniar. conexiunea Cubic 3 tuturor ţevilor la şanţurile (rigolele) existente conform Metre/m instrucţiunilor Inginerului supervizor Number/buc Rectangular reinforced manholes including all pipe connections to existing ditches etc. clasa betonului C20/25 (sau 30/37) amenajate în vîrful terasamentelor cu o înălţime de 3. as instructed by the supervision engineer 50505 Drenaj subteran din material granular Granular subsurface Linear drainage Metre m. 50504 Cămine dreptunghiulare din beton armat. inc. drenele laterale de beton. pe Desenele tehnice vor fi indicate tipul. inel.l. Articol de plată Unitate de Măsură 50501 Excavarea drenelor în formă de V paralel cu rambleul Linear drumului.l. 0. inel.

pînă la cotele orizontale şi verticale Acolonecesare. Locurile de placare din pietre cimentate vor fi îngrijite cu pînze umede de saci (cînepă) sau alt material aprobat pentru acoperirea lor timp de o perioadă nu mai mică de 4 zile după chituire. pietre Articol de platăpietre D50 <=350mm Unitate de 350mm < D50< 1000mm pietre Măsură 1000mm < Placare din pietre cimentate D50<Pitching Stone 1500mm (grouted) Square Metre 50601 Square Livrarea şi plasarea pietrelor în mortar. Lucrările de protecţie în legătură cu Măsurarea canalele de drenare. mortezări cu ciocanul. pînă la cotele orizontale şi verticale necesare. Orice spaţii dintre pietre vor fi umplute cu mortar de ciment sau o pastă subţire de ciment (compusă din ciment şi nisip în proporţie de 1:6) şi va trebui de executat acest lucru cu atenţie de a nu vărsa mortar peste feţele expuse ale pietrelor. Cu pasta dintre rosturi se va lucra astfel ca să fie asigurate toate spaţiile şi golurile dintre pietre închise deplin pe toată adîncimea pietrelor. pe cînd încă betonul este proaspăt. Pietrele (cu dimensiunea minimal de 150 mm) vor fi minuţios curăţate de orice murdărie sau argilă şi umezite. Achitarea 506. etc. Antreprenorul va trebui să execute lucrări de protecţie contra eroziunilor.3. partea Inginerului. formarea Anrocamentele albiilorîn vor fi măsurate rîurilor m2 vor fi. pînă cînd este încă moale. cît şi în alte locuri. pînă cînd este încă moale. Pasta vărsată peste pietre va fi ştearsă de pe suprafaţa lor. folosind pastă de ciment Provide and place stones in mortar. Atunci cînd vor fi necesare. fără a le supune unor greutăţi (sarcini). Măsurarea Lucrările de placare cu pietre vor fi măsurate curat în m2 de lucrări finisate. pentru atehnice pe Desenele nu rămîne saucareva există material indicaţii îndin stare liberă. dimensiunea pietrelor/bolovanilor va fi variabilă: Nr. vor fi executate pe suprafaţa placată. executate prin pavaj din pietre cimentate şi chituite. pînă cînd nu se vor întări bine. piatră but sau bolovani mari de piatră aranjate pe maluri şi la talpa din amonte a cursurilor de apă şi în albia rîurilor. Placarea se va face din pietre. în dependenţă de pantă şi debitul preconizat. apoi compactată.2. CAPITOLUL 506. cu umplerea Metre spaţiilor/golurilor între ele. praguri. aşternute pe un strat de beton (C12/15) de 75mm. iar rosturile dintre pietre vor fi cu grijă chituite. lucrări în curbe. pentru Suprafaţa Introducere anrocament va fi pregătită. Mortarul şi pasta vor fi turnate încontinuu într-un singur loc atîta cît permite lumina zilei. Placarea din pietre cimentate Zona pentru placare va fi pregătită. unde ar putea fi necesar acest tip de protecţie. anrocament sau gabioane/saltele. pante. orificii de drenare. capetele de aval şi amonte ale podeţelor.1. Mortarul vărsat peste pietre va fi şters de pe suprafaţa lor. de regulă. 506. Nu vor fi luate în calcul nici un fel de feţuiri. iar rosturile dintre pietre vor fi cu grijă chituite. fill spaces/voids with grout . fiind cu grijă retezată. Anrocamente Anrocamentele sunt nişte îngrămădiri din pietre de dimensiuni mari. apoiindicat unde este compactată. fiind cu grijă retezată. LUCRĂRI DE PROTECŢIE 506.

ambele cu diafragme la 1 metru de la centru. numai dacă nu sunt alte indicaţii din partea Inginerului.2 240 legat Saltea 240 2. şi va fi în conformitate cu cerinţele de mai jos Sîrma pentru carcasa Gabioanelor/Saltelelor 50602 Anrocament în amonte şi aval de podeţ cu pietre D50 <= 350mm Square Rip-rap on culvert in.9 290 de la Saltea 3. Introducere Gabioanele vor fi de tipul boxelor 'Maccaferri' şi/ori saltele 'Reno' sau ceva de tip similar aprobat.and outlets with stones 1000mm < D50< m2 1500mm Descrierea Diametru (mm) Zincare (g/m2) Plasa Boxă 3.4 275 margine .7 260 Sîrmă de Boxă 2.2 Tivitura Boxă 3. CAPITOLUL 507. Sîrma folosită pentru carcasa gabioanelor fie că va fi dintr-un material plastic dur sau acoperit cu plastic. GABIOANE Şl SALTELE 507.and outlets with stones 350mm < D50< m2 1000mm 50602 Anrocament în amonte şi aval de podeţ cu pietre 1000mm < D50< Square B 1500mmm Metre/ Rip-rap on culvert in. Dimensiunile maximale ale plaselor vor fi 100 mm x 120 mm în cazul boxelor şi 60 mm x 80 mm în cazul saltelelor.4 275 Saltea 2.1.and outlets with stones D50 <= 350mm Metre/ m2 50602 Anrocament in amonte şi aval de podeţ cu pietre 350mm < D50< Square A lOOOmmm Metre/ Rip-rap on culvert in.

507. Specificaţiile Speciale sau conform indicaţiilor din partea Inginerului. atît pe orizontală cît şi pe verticală. ele vor trebui să fie înlocuite. BS 6906: Partea Partea 4 nu mai interioară mică dea1500 gabioanelor N. Curăţirea şi întreţinerea care vin în contact cu pămîntul existent sau pămîntul adus în calitate de material de umplere. făcînd cel Saltelele vorpuţin o cusătură fi măsurate la fiecare 50 mm. gabioanele plasate alături nu trebuie să varieze una faţă de alta cu mai mult cu 25 mm pe orizontală şi/ori verticală. va fi aşternut geotextil.înălţimea aceasta sau fiindlăţimea nu maiindicată mică de± 10 3% faţă de lungimea indicată. Gabioane Informaţie generală: încărcarea-descărcarea. Suprafeţele fixat de gabioane.3. în locurile indicate lui de neîntreţinere pe Desenele a sistemului tehnice de drenaj.2. contractului.indicate dimensiunile mai jos pe de Desenele care nu mai mult de tehnice sau5% din din rezultatele scontate ale testării vor scădea în valoare. fiecare capăt al sîrmelor fiind fixat de carcasă în m2.de aplicarea Saltelelegabioanelor vor fi umplute. Antreprenorul va trebui să prezinte probe. şi partea de sus vor fi împachetate strîns şi bătute pentru a-şi găsi locul lor. litri pe m2 pe secundă. la o sarcină acestea de tracţiune nu mai fiindmică aprobate de Inginer. de testare formînd din BS un perete.00 x 1. filtrante în timpul lucrărilor de construcţie sau lucrărilor de umplere în jurul gabioanelor.filtrante ('Terram' sau similare. cu pietre de dimensiuni corespunzătoare. Drept valoare de rezistenţa construite Gabioanele caracteristică a materialului vor avea forma şi va fi valoarea. Gabioanele vor fiPlus la aceasta măsurate pe m3.vor conform fi compactate pînă cu indicaţiilor. încît procedura respectă să fie evitate de rosturile continue. va fi li ea împachetată manual. păştrîndu-şi la rupere nu maitimp integritatea micădedecel 40 2 kg/mm . prinderea lor vor fi conform 0. Membrana de separare (geotextilul) va fi dintr-un material de polipropilenă/amestec de Gabioanele de polipropilenă şi vatipul boxelor fi adus de latrebuie să fie care producători. 507. dar aprobat) mai în spate de folosi ţesături feţele 507. amenajate în aşa că au demonstrat ordine. care să demonstreze că Toată sîrma materialul va fi conform propus este destulcerinţelor din BSla1052.4. Geotextilul vavafi măsurat Antreprenorul în m2.5.100împachetarea şi 300 microniva în începe timpul testării mai întîiconform cerinţelor de la margini. iar în canalelor şi drenelor în stare curată. pînă la sfîrşitul caz de rupere sau deteriorare a acestor ţesături. ASTMD4533- Toată partea din interior 85 va fi nu mai mică de 300 N.00 x Informaţie generală: încărcarea-descărcarea. 507. dar din 5) bucăţi mai mici Rezistenţa de pietre.iar cea acoperită cu un material plastic sau dintr-un material plastic corespunzător material va fitrebuie 1) Geotextuilul produsă săde un producător reziste cu reputaţie. Pe partea care vine în contact cu pămîntul. control al calităţii. 6906:Partea folosind 2. în orice direcţie testată sub o presiune constantă de 100 mm. la pietre densitatea minimal în stare de dimensiuni uscată de corespunzătoare. Măsurarea Centrarea gabioanelor trebuie să fie corectă în limita toleranţelor de 100 mm de la centrarea indicată. prindera lor vor fi conform Achitarea indicaţiilor producătorului. mari cele mai 4) bucăţi. prin îndoirea lor de două. conform indicaţiilor. vor fi umplute cu pămînt existent. Saltele Elementele gabioanelor împachetate din timp vor avea dimensiuni de 2. fixarea. 50 m şi vor fi aranjate aşa cum e indicat pe Desenele tehnice de standard. de rezistent cu rezistenţa instalare. umplerea. fixat de gabioane. inclusiv şi pe Perioada de Garanţie sau o perioadă echivalentă şi va repara orice Spaţiile defectedin spateleîngabioanelor cauzate finisate timpul Lucrărilor dinşivina la capete. fixarea.90 % din Densitatea Maximală MDD (AASHTO T180) şi retezate pentru a reda forma necesară pînă la nivelul indicat. fiind minuţios compactat de la gabioane într-o parte şi finisate la nivelul de sus al gabioanelor. Mediaede majoritatea din ele la vîrf a rezistenţei fiind aranjatevacufi faţa perforare dreaptă în timpul în exterior testării conform pentru a creade cerinţelor o faţă testare din netedă şi îngrijită. Gabioanele vor fi umplute. fără nămol sau alte material depozitate. Articol de plată Unitate de Măsură 3) Gabioanele Geotextilul vor va fiavea o astfel de împachetate cu distribuire mina cu rocă a porilor spartă . de 7 KN/m în timpul Zincarea testării va trebui a unei să fieconform "fîşii late" conformcerinţelor cerinţelorde dintestare BS 443. sau la indicaţiile Inginerului. din BS 6906: Partea 1. Măsurarea Acolo unde e indicat pe Desenele tehnice sau există indicaţii din partea Inginerului. Gabioanele amenajate trebuie să se încadreze 2) Permeabilitatea în toleranţele va fi testată conform BS de 6906: ± 5 % Partea faţă de3. puţin 30 ani.Nr. . umplerea. Măsurarea Gabioanele vor fi prinse între ele cu sîrmă de legare cu lungimea de minimum 600 mm. Geotextilul (ţesătura filtrantă) Gabioanele de alături vor fi legate între ele cu sîrmă de legare în toate punctele de tangenţă. indicaţiilor producătorului. Pe partea care vine în contact cu pămîntul.de încît media 150 minimum de 090 mmva fi cuprinsă300 şi maximum între mm. iar nivelul oricărui strat de gabion va fi corect în limita toleranţelor de 50 mm de la nivelul indicat. minimală iar straturile la uzură în timpulse testării vor termina în partea conform de sus cerinţelor de cu bucăţi testare dinmai mari. gabioanelor şi sub saltele. podeţelor. va fi aşternut geotextil. Antreprenorul va trebui să asigure integritatea ţesăturilor Antreprenorul va fi responsabil de întreţinerea tuturor structurilor de drenaj.

dublu perforat cu acul. umplerea şi tixirea materialului B selectiv Cubic Metre Provision of Rockfill material. bracing 50702 Asigurarea materialului Rockfill. filling and packing with selected m3 material Geotextilul (ţesătura filtrantă)/Geotextile (filter fabric) 50704 Asigurarea şi plasarea Geotextilului (filament continuu de Square poliester. desfacerea şi legarea A lor) Cubic Metre Delivery and placing of mattresses (inel unfolding and lacing) m3 50703 Asigurarea materialului Rockfill. 50703 Excavarea şi pregătirea suprafeţei pentru saltele Square Metre/ m2 Excavation and surface preparation for bedding of mattresses 50703 Livrarea şi amplasarea saltelelor (inel. fixările Provision and placing of Gabions. inel cutting. toate dimensiunile. min 500gr/m2). double twist hexagonal 3. including unfolding. min 500gr/m2). cheutorile. faces with selected material Saltele/Matresses Locul de amplasare şi cantitatea urmează a fi determinate de Inginer Location and Quantity to be determined by the Engineer.0mm wire mesh. placing and fixing.0mm. filling and packing. all sizes. incluzînd m3 desfacerea. cîrligele. 50702 Cubic Metre Excavarea pentru gabioane Excavation for gabions m3 50702 Asigurarea gabioanelor. din plasă cu sîrmă dublu răsucită cu Cubic Metre A secţiune hexagonală de 3. tăierea. Gabioane/Gabions Locul de amplasare şi cantitatea urmează a fi determinate de Inginer Location and Quantity to be determined by the Engineer. lacing. Cubic Metre B formarea feţelor din material selectiv m3 Provision of Rockfill material. Metre/ m2 plasarea şi fixarea Provide and install Geotextile (continuous polyester filament double needle-punched. umplerea şi tixirea materialului. inel. .

sprijinire dacă poate fi este necesar îngrijit prin îngropare sau udare. să fie unse cu o substanţă anti- adezivă sau ulei.borduri înalte de sprijin va pentru zona fi proptita cuurbană. se va întări. înainte mai sus şi de turnarea certificate betonului. condiţiile de şantier sau sub presiunea betonului. Betonul 508. Aceste dimensiuni ale betonului pentru sprijinirea bordurilor vor fi prevăzute şi indicate pe Desenele tehnice. • Tip 2 . pentru a nu permite prezentul capitol. Achitarea Cofrajele trebuie să fie din lemn.1. Acestea trebuie să fie Lucrările păstratemăsurate după cum în stare curata e indicat şi. Bordurile vor fi aşezate pe această fundaţie. pentru a le fixa cu exactitate pînă la cotele orizontale şi verticale proiectate. în spatele bordurilor va fi turnat beton pentru sprijinirea lor. inclusiv orice Cofrajele lucrări vor avea oprofilare de excavare. pierzîndu-şi forma sub acţiunea condiţiilor de şantier sau sub Achitarea acţiunea se va face greutăţii pentru unele betonului. pentru a fi 1. metal sau din alt material potrivit. aşa construcţie.2. lăsate să se usuce timp de 28 de zile de la turnare. Bordurile a prefabricatelor. dar să permită înlăturarea lor în orice moment fără deteriorarea betonului.4. după cum e specificat. Instalarea bordurilor Betonul de fixare a bordurilor va fi turnat la faţa locului în două etape. vor fi dacă fabricate bordurileborduri la comandă. de o amplasare sau umplere. Bordurileşi dimensiuni prefabricatespecificate din beton în nuDesenele vor fi. fără a-l netezi. de Inginer unse vor fi achitate cu o substanţă conform de desprindere ratelor prevăzute a cofrajelor în contract pentru acele articole de plată. Două tipuri de borduri sunt de 150 mm în spatele lor. cu o rezervă de cu cel puţin 50 mm în faţa bordurilor şi 200 mm în spatele acestor borduri. pentru a asigura o legătură mai bună în timpul ulterioarelor operaţii. aşa rezistenţă suficientă. fiind destul de rezistente. Acestea trebuie să fie păstrate în stare curată şi.3. metal sau dintr-un alt material potrivit. Cînd mortarul 508. sunt produse special la o uzină destinate specială de în acest scop producere pentru curbe. dar săsau toatefi denumiri poată scoase înde maimoment orice jos: fără deteriorarea betonului. fiind aprobate de Inginer Toate lucrările de excavare şi umplere necesare trebuie să fie executate în conformitate cu Măsurarea cerinţele Capitolului 203. înainte de turnarea betonului.6. Articol de plată Unitate de r Măsură CAPITOLUL între 508. îngrijirea betonului 508. de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în Cofrajele vor avea o aşa construcţie. Materiale Bordurile prefabricate trebuie să fie îngrijite cu grijă în timpul producţiei lor. care sunt indicate în ofertă. de timp Mortar 7 ziledin ciment după Portland turnare. Suprafaţa acestui pat de beton trebuie să rămînă rugos. cu condiţia executării lor întocmai conform 505. drenajului şi evitarea scurgerilor incontrolabile a apelor peste suprafaţa acostamentelor şi taluzurilor. cofraje. Bordurile vor fi unite . pînă Introducere la un nivel nu mai mic de 50 mm din partea de sus a bordurilor şi de o grosime nu mai mică Acest capitol cuprinde cerinţele pentru executarea bordurilor. Nr. Mai întîi va fi turnat o bază (un pat) din beton de cel puţin 150 mm grosime cu 5 -15 mm mai jos de nivelul necesar pentru amplasarea bordurilor prefabricate. 508. Bordurile va fi aceljoase suntînînDesenele tip definit primul rînd destinate tehnice sau pentrude acel tip indicat amenajarea Inginer. Măsurările vor fi în metri liniari şi vor cuprinde toate lucrările necesare finisate. umflături sau strâmbări în sprijin al bordurilor. folosind mortar de ciment.5.02dede mai sus. cu Capitolulbetonul cu acordul Inginerului. deformarea sau bombarea lor. 508. într- Acolo unde bordurile trebuie să fie amplasate în curbe cu o rază mai un caz.de ele cu mortar BORDURI ciment. nicitehnice.borduri înalte pentru Tipul corect de borduri folosite în anumite zona localităţi rurală. a bordurilor ca să nu apermită şi turnarea betonului de deformări. Partea din spate a • betonului Tip 1 . în conformitate Alternativ. 3. dotată cuvor fi făcute din beton cu fracţia instalaţii aprobate de prelucrare cu aburi. Aceste cerinţe pot fi revăzute. mică de 10 m. Patul de beton astfel realizat trebuie să fie suficient de lat. Bordurile asigurată prefabricat rezistenţa maximă de abeton de o calitate betonului. prioritare faţă de orice alte dimensiuni indicate pe Desenele tehnice. maximă a agregatelor de 20 mm şi avînd rezistenţa la compresiune Betonul după 28 pentru sprijinirea zile minimum bordurilor trebuiedesă35fieMPa acoperit cu o pînză umedă de sac (cînepă) 2. Desenelor Cerinţe tehnice şigenerale Specificaţiilor referitoare la segmentele date. pentrulucrărilor Recepţia fixarea bordurilor cu fracţia maximă a agregatelor de 40mm şi avînd rezistenţa la compresiune după 28 zile minimum de 20 MPa Recepţia Lucrărilor pentru plată se va face. 504. Suma sau ulei. Cofrajele trebuie să fie din lemn.

CAPITOLUL 509. DRENE, CĂMINE DE VIZITARE, GURI DE SCURGERE

509.1. Introducere
Acest tip de lucrări include construcţia şi umplerea drenelor cu material drenant, construcţia
căminelor de vizitare şi a gurilor de scurgere
509.2. Materiale
Materiale trebuie să fie în conformitate cu:

Instalarea bordurilor prefabricate de beton şi fixarea lor- tip 1 Linear Metre
5080 Precast concrete kerbing and backing - type 1 m.l.
1

Instalarea bordurilor prefabricate de beton şi fixarea lor- tip 2 Linear Metre
5080 Precast concrete kerbing - type 2 m.l.
2

Nisip de o fracţie mare SM GOST 8736-93
Granit concasat SM GOST 8267-93
Tub din polietilenă „SL” GOST 18598-83

• Cota de jos a şanţului +5 cm;
• Grosimea stratului filtrant +10%.
Amestec de prundiş de rîu cu nisip SM GOST 25607-2010
Măsurarea
Căminele deUnitate
vizitare,
degurile de scurgere
măsurare: metru liniar SM GOST 3634-99
pentru
Achitarea
Nr. Articol de plată Unitate de
Măsură
50901
Construcţia drenelor transversale Construction of Metru liniar
transversal drains Linear meter
50902
Construcţia drenelor filtrante Construction of the filter Metru liniar
drain Linear meter
50903
Construcţia căminelor de vizitare Construction of the Metru liniar
manholeca membrană filtrantă
Geotextil Linear meter
50904 Number/buc.
Construcţia
Acesta va fi ungurilor de aprobat,
material scurgere fabricat
la ieşiredin
Construction
filamente integre, neîntrerupte de 100%
polipropilenă stabilizată cu raze ultraviolete, neţesute, dar îmbinate mecanic. Va avea rezistenţă
of the exit gully
minimă la întindere în orice direcţie de 7.5 kN/m, o permeabilitate minimă de 100 Iitri/m2/sec, o
grosime minimă de 0.9mm şi o densitate minimă de 100 gm/ m2. Deschiderea maximală a
ochiurilor va fi de 110 microni. înainte de achiziţionarea şi transportarea pe şantier a oricărui
material folosit ca material filtrant, vor trebui să fie prezentate Inginerului mostre ale acestor
materiale şi rezultatele testărilor pentru materialul propus
509.3. Condiţii de lucru
Fundaţiile vor fi executate din nisip şi granit concasat de 40-70mm. Asamblarea tuburilor va fi
executată conform SNiP 3.07.03-85 şi SNiP 3.05.05-84.
La talpa taluzului va fi construit un ecran impermeabil. Tuburile vor fi acoperite cu: prundiş de răi
40-70 mm/granit concasat de 20-40 mm. Fiecare strat: de prundiş de rîu şi nisip/din
geotextil/argilă va fi de 15 cm grosime la 0.5 m adîncime.
Căminele de vizitare vor fi poziţionate acolo unde şanţul îşi vor schimbă direcţia sau declivitatea.
Pe sectoarele continue, în aceeaşi direcţie, căminele de vizitare se vor repeta la fiecare 50 m. în
aceste locuri şanţurile vor fi mai late şi mai adînci cu 0,5 m, malurile vor fi întărite cu panouri.
Căminele de vizitare vor fi amplasate pe o fundaţie din prundiş de rîu compactat. Va fi indicat
locul pe unde va trece tubul în partea de jos a căminului. Capătul tubului va fi prelucrat cu mortar
de ciment. Tubul va avea găuri necesare pentru asamblarea tuburilor de drenaj, iar rosturile vor fi
umplute cu mortar de ciment. Căminele de vizitare vor fi acoperite cu capace. La ieşire va fi o
gaură. Fundamentul va fi săpat dea latul. Adîncimea va fi de 0,8m, lungimea de - 3,5m.
509.4. Recepţia lucrărilor
Toleranţele maximale vor fi:
• Declivitatea longitudinală +0.0005;
• Dimensiunile transversale +5 cm;

6. LUCRĂRI OCAZIONALE

CAPITOLUL 601. PARAPETE DE SIGURANŢĂ

601.1. Introducere
Aceste lucrări se referă la furnizarea şi instalarea glisierelor din tablă de oţel zincată de tip
W, ca elemente a parapetelor
601.2. Materiale
Materialele trebuie să fie în conformitate cu următoarele Capitole şi Subcapitole:
• Beton - Capitolul 504
• Elementele din tablă zincată SM GOST 26804-86, şi prevederile
prezentului Capitol
• Vopsea pentru parapete de siguranţa.
Dacă e indicat undeva pe Desenele tehnice sau undeva în această specificaţie,
parapetele vor fi vopsite conform acestor indicaţii. Vopseaua va trebui să fie în
conformitate cu cerinţele Sub-clauzei 014.02 al prezentei Specificaţii, dar, cu
toate acestea, va fi aplicat următorul tratament preliminar:
601.3. Condiţii de lucru
Pregătirea suprafeţei
Suprafeţe zincate vor trebui să fie minuţios curăţate, folosind un mijloc de curăţare acceptat
pentru suprafeţele din metal zincate pentru a îndepărta orice urme ale straturilor de
protecţie de cauciuc sau din alt material.
Suprafeţe astfel curăţate vor fi bine spălate şi frecate pentru a îndepărta toate urmele de
grăsime, ulei, murdărie, etc.
Prelucrarea cu Grund
Vor fi aplicate două straturi de grund din plumbat de calciu cu o grosime a stratului uscat de
cel puţin 0,025 mm.
Primul strat de vopsea şi cel de al doilea, de balansare, făcînd parte dintr-un sistem de
vopsele aprobate, vor fi aplicate în termen de o săptămână după aplicarea grundului.
Instalarea parapetelor de siguranţă va fi în conformitate cu SM GOST R52289:2009 si SNIP
2.05.02-85.
601.4 Cerinţe Suplimentare pentru Parapetele de Siguranţă
Toţi stîlpii parapetelor de siguranţă vor fi de metal. Parapetele de siguranţă vor fi instalate,
folosind garnituri de reglare şi ajustare a distanţei minime de 250 mm între parapete şi stîlpi.
Toate elemente metalice ale parapetelor de siguranţă, garniturile de distanţiere, stîlpii şi
elementele de prindere (fixare) trebuie să fie zincate. Toate elementele deformabile ale
parapetelor, garniturile de distanţiere şi stîlpii vor fi acoperire cu un strat de zinc prin
imersare la temperaturi conform AASHTO M232, metodă predestinată pentru articolele, ce
fac parte din produsele de Tipul A. Toate şuruburile, piuliţele, şaibele trebuie să fie acoperite
cu un strat de zinc prin imersare la temperaturi conform AASHTO M232, metodă
predestinată pentru articolele, ce fac parte din produsele de Tipul C. Elementele
deformabile ale parapetelor de siguranţă (glisierele) nu trebuie să fie adunate claie una
peste alta în timpul depozitarii lor.

piuliţele. nu poate furniza aceste articole exact în conformitate cu cerinţe menţionate. Stîlpii Dacă îmbrăcămintea rutieră se va afla în limita de 1m distanţă de la stîlpii parapetelor de siguranţă. stîlpii. 601. Demontare şi re-instalarea parapetelor de siguranţă Lucrările de demontare a parapetelor existente. Elementele deformabile ale parapetelor de siguranţă şi stîlpii vor fi livrate împreună cu toate şuruburile. Suprapunerea elementelor va fi în direcţia circulaţiei rutiere. pentru a nu deranja din loc parapetele prealiniate. fiind cel puţin similare cu cele specificate. Dimensiunile gropilor nu trebuie să depăşească dimensiunile necesare pentru stîlpi. sunt descrise în Capitolul 103. şaibele şi accesoriile de fixare necesare. Dacă nu sunt indicaţii referitor la acest lucru. vor fi schimbate toate parapetele. Reînnoirea va fi făcută în felul următor: . stîlpii pentru parapetele de siguranţă pot fi bătuţi direct în pământ. consta în: stabilirea locurilor şi săparea gropilor. 601. Diametrul găurilor sau dimensiunile crestăturilor nu vor fi modificate.7. depozitării şi reinstalării. Dacă acest lucru nu este posibil din cauza pământului tare. Această procedură permite asamblarea precisă a elementelor în poziţia lor corectă. fără deformări vizibile. a stîlpilor şi accesoriilor existente şi livrarea acestora în anumite depozite ale Beneficiarului sau. acestea fiind perforate sau forate. producătorul va trebui să propună o soluţie alternativă. înainte de reutilizarea glisierelor.5. expusa aici. Pentru glisierelor reutilizate de către Antreprenor. ataşarea garniturilor de distanţiere şi a elementelor deformabile ale parapetelor cu fixarea şi asamblarea lor în poziţia lor finală. Metoda recomandată de instalare cu respectarea toleranţelor.6. Aprobarea Inginerului va depinde în ce măsură detaliile propuse vor satisface cerinţele. Va trebui să fie păstrată minimum aceeaşi lungime a stîlpilor pentru parapetele de siguranţă. Glisierele din tablă de metal Toate glisierele pentru curbe cu raza egală sau mai mică de 45 metri vor fi realizate în ateliere. poziţionarea stîlpilor la locul lor de amplasare. Şuruburile vor fi toate bine strînse. în ce priveşte funcţionalitatea şi calitatea. în gropi va fi turnat cu mare atenţie beton. Elementele deformabile ale parapetelor (glisierele) Elementele deformabile ale parapetelor (glisierele) pot fi instalate înainte de asfaltarea adiacentă la stîlpi sau după finalizarea asfaltării. Vor fi folosite şuruburi. 601. inclusiv şi şuruburile de fixare de stîlpi şi de fixare a garniturilor de distanţiere. solicitat de Antreprenor. în cazul unor indicaţii de a fi refolosite - în anumite depozite ale Antreprenorului. Dacă conform Desenelor stîlpii trebuie să fie montaţi în beton. Dimensiunile secţiunilor parapetelor de siguranţă şi a capetelor vor fi după cum sunt indicate în Desenele tehnice. Atunci cînd va fi gata asamblarea corectă conform cotelor orizontale şi verticale. atunci aşa trebuie să fie. atunci stîlpii vor fi întăriţi înainte de aşternerea îmbrăcămintei rutiere. aprobata de Inginer. accesoriile deteriorate în timpul demontării. care vor străbate dincolo de piuliţă cu nu mai puţin de 6 mm şi nu mai mult de 25 mm. care este specificată în Desenele tehnice. Dacă furnizorul parapetelor de siguranţă. acestea vor trebui să fie reînnoite. pentru stîlpi se vor face gropi cu ajutorul unor mecanisme.

în baza epoxidului. un compus folosit pentru metoda galvanică rece de zincare. privite din orice punct. de balansare. Lucrările de înlocuire a stîlpilor (cu excepţia stîlpilor deterioraţi în timpul operaţiilor de lucru). chiar dacă acestea vor fi în limita toleranţelor nominale. care sunt indicate în • Sablarea ofertă. Lucrările de reînnoire şi reinstalare a parapetelor de siguranţă. după care vor fi aplicate două straturi de grund de plumbat de calciu cu o grosime a stratului uscat de minim 0.025 mm. Reinstalarea va fi făcută cu folosirea noilor şuruburi şi piuliţe. Primul strat de vopsea şi cel de al doilea. Vopsirea. 601. vor fi măsurate după numărul de stîlpi. conform aceleaşi Specificaţii ca şi pentru elementele noi de fixare a parapetelor. demontate pentru executarea lucrărilor. Unitate de N r. Alinierea finală a glisierelor Parapetele de siguranţă finisate trebuie să fie în poziţia corectă. pentru reînnoire • îndreptarea şi restabilirea formei iniţiale Achitarea • Concreşterea tuturor găurilor deformate sau deteriorate şi sfredelirea noilor Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi confirmate de Inginer vor fi achitate găuri pentru a asigura o cuplare de standard din 8 şuruburi conform ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată. dacă sunt indicaţii Reinstalarea vaAchitarea consta din: se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos: • Transportarea pe şantier • Montarea lor pe şantier în conformitate cu toate cerinţele clauzelor ce urmează Imediat după curăţarea tuturor suprafeţelor de metal dezgolite prin sablare. vor fi aplicate în termen de o săptămână după aplicarea grundului. conform cotelor orizontale şi verticale. formînd o linie dreaptă sau curbă continuă şi lină. zincate prin imersare la temperaturi. +/. în bucăţi. făcînd parte dintr-un sistem de vopsele aprobate. folosiţi pentru reinstalarea glisierelor reînnoite şi glisierelor fără înnoire. cu condiţia executării acestora în conformitate cu planurile din Desenele tehnice şi specificaţiile referitoare la segmentele date. incluzînd şi capetele lor. Recepţia lucrărilor Recepţia Lucrărilor pentru plată se va face.10 mm în orice punct. Atunci. fiind aprobate de Inginer Măsurarea Parapetele de siguranţă vor fi măsurate în metri liniari dea-lungul lor din faţă. parapetele nu trebuie să fie aliniate în mod neregulat nici pe orizontală nici pe verticală. parapetele de siguranţă vor fi ajustate şi corectate. . Articol de plată Măsură Măsurările se vor face separat pentru glisierele reînnoite şi reinstalate şi separat pentru • Ridicarea elementelor destinate de la depozit glisierele reinstalate fără reînnoire. atunci el poate da indicaţii de a reinstala parapetele fără reînnoirea lor 601. cînd Inginerul consideră că parapetele existente. Suma depînă platăla pentru stratul aceste de metal denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor • indicate în prezentul capitol. în cazul unor neregularităţi vizibile în acest respect. în afară de aceasta. sunt suficient de noi şi într-o stare destul de bună şi nu necesită reînnoire. parapetele trebuie să treacă lin dintr-un punct în altul. acestea vor fi prelucrate cu un strat gros de zinc. • Transportarea Demontarea acestora glisierelor la locul Capitolului va fi conform predestinat103. de ridicare a parapetelor vor fi măsurate în metri liniari dea-lungul lor din faţă.9.8.

60101 Instalarea barierelor de siguranţă din oţel zincat. Provide new post for re-set guardrail . type 11 DOMJ 60102 Reinstalarea barierelor existente cu glisiere W de oţel Metru liniar fără renovare Linear meter Re-install existing steel W beam guardrail without refurbishment 60103 Metru liniar Renovarea şi reinstalarea glisierelor W de oţel Refurbish Linear meter and re-install existing steel W beam guardrail 60104 Asigurarea noilor stîlpi pentru glisierele reinstalate Number/buc. tip 11 Metru liniar DOMJ Linear meter Install new galvanised steel guardrail.

NU ESTE ASA DENUMIRE 602. chiar alături de parapetele de siguranţă tip New Jersey de pe poduri . pentru de siguranţă PARAPETE DEvehiculelor protecţia SIGURANŢĂ (dinPENTRU metal şi PROTECŢIA VEHICULELOR beton) 602. on pe sectoarele periculoase cu pante abrupt şi în curbele înguste. petoate inel. lucrările de prelucrare. şaibele vor fi conform standardului de mai sus. piuliţele şi şaibele. Acolo unde va fi necesară înşurubarea parapetelor de structuri. fiind cele din Capitolul 400 "Poduri şi Betonul pentru Structuri". Şaibele vor fi conform AASHTO M293. poduri şi drumuri.5. DIN 17100 sau AASHTO. Lucrările de sudare vor fi conform cerinţelor din ANSI/AASHTO/ANS D 1. hot galvanized . Stîlpii pentru parapetele de siguranţă a vehiculelor pe poduri vor fi sudaţi în partea de jos a bazei de o placă de oţel. concomitente (lucrări de terasament şi betonare. etc. Unitate de Nr. Glisierele acestor parapet vor fi ondulate. incl. Toate componentele de oţel. ratele din Lista Cantităţilor vor include şi toate aceste lucrări necesare. Toate conexiunile.) . etc. Şuruburile de prindere vor fi nişte buloane de oţel conform AASHTO M314. materialele conexe.1. piuliţele.2. inclusive lucrările de sudare. all ancillary works (earth and concrete 7 works.) ‘l Provision and complete installation of metallic Guard Rails (crash barrier).Rails (metallic Guard PARAPETE DE SIGURANŢĂ TIP New Jersey and concrete) 60201 Parapetele Livrarea de siguranţă şi instalarea deplină atipBarierelor New Jersey sunt nişte metalice bariere (pentru din beton protecţia armat de clasa C20/25 Linear (sau C30/37) vehiculelor). vor fi zincate după metoda de zincare la temperaturi şi vopsite conform unui sistem descris în Specificaţie. i I etc. Capetele parapetelor de siguranţă vor fi undoiate înapoi sub un unghi de 1:20 pînă în pămînt fiind la capătul unor secţiuni de 15 m (vezi Desenele Tehnice). metal works. baterea stîlpilor. Barierele Metalice Barierele pentru protecţia vehiculelor vor fi instalate pe acostamentele drumurilor înainte/după poduri. inclusiv plăcile. fiind dotate cu reflectoare. Şuruburile de fixare a parapetelor vor fi livrate împreună cu piuliţele şi şaibele. Piuliţele vor fi conform AASHTO M291. cerinţele Metre lucrările de calitate m. inclusive şuruburile. materialul fiind conform AASHTO M270. Măsurarea şi Achitarea Ratele pe unitate incluse în Lista Cantităţilor pentru parapetele de siguranţă de protecţia a vehiculelor vor include şi toate lucrările necesare de instalare. Conexiunile sudate vor fi capabile de a dezvolta un moment de rezistenţă (inerţie) egal cu capacitatea maximală a stîlpului. betonul. protecţie. şuruburile. lucrări cu metalul. zincateşilavor fi instalate temperaturi. Parapetele de siguranţă pentru vehicule vor fi în conformitate cu cerinţele din EN 1317-2.l. iar între stîlpii parapetelor şi distanţiere se reperul de oţel de tip U conform standardului de mai sus. Articol de plată Măsură CAPITOLUL Parapete 602.

metal works.) over selected culverts. incl all ancillary works (earth and concrete works. zincate la temperaturi.60202 Livrarea şi instalarea deplină a Barierelor duble (ranforsate pentru Linear protecţia vehiculelor). lucrări cu metalul. m. toate lucrările Metre concomitente (lucrări de terasament şi betonare. hot galvanized .) peste podeţele selectate Provision and complete installation of doubled metallic guard rails (reinforced crash barrier). incl. etc.l. 60203 . etc.

îngrădiri din Sîrmă Asigurarea deplină a unui gard din plasă de sîrmă (cu un strat de PVC) (înălţimea de 2000mm).Om). ÎNGRĂDIRI 603. grosimea de 2 cm. totalmente încercuit de o ramă de metal. Toate componentele de oţel.2. inclusive şuruburile. fixat pe secţiuni de oţel HEA 120 ancorate în plinta trotuarelor de pe pod peste liniile de electrificare a căilor ferate.00m. Toţii stîlpii pentru gard vor fi betonaţi îngropi de 40 x 40 cm şi adîncimea de 1. Lucrările vor include toate lucrările conexe. După instalarea stîlpilor. Gardul de Siguranţă de pe Poduri (prevenirea contactului cu liniile aeriene ale Căii Ferate) Gardul de siguranţă va avea funcţia de prevenire a contactului cu liniile aeriene de electrificare a căii ferate. lăţimea de 6.1. lucrările de construcţie (beton slab pentru fundaţii). CAPITOLUL 603. asigurarea tuturor materialelor şi echipamentului Stîlpii de suport de oţel vor fi nişte ţevi de apă puternice de cel puţin 50mm. gropile vor fi umplute cu mortar ca şi pentru beton 1:3. fiind executat din sticlă acrilică. lucrările cu metalul (porţi. piuliţele şi şaibele vor fi zincate. Cerinţele de calitate pentru sudură şi ancorare vor fi conform cerinţelor pentru "Parapetele/ Balustradele Pietonale" de mai sus. . aşa cum sunt lucrările de terasament (pentru fundaţia stîlpilor). 603.

trebuie să fie convenită cu Inginerul. fi conform rosturile GOST 23279-85 de dilatare. 604. ce nu ar fi mai puţin. care sunt indicate degresată. necesare pentru confirma conformitatea cu cerinţele.04-91. GOST 26633-91 şi SNiP 3. prezentul capitol. Condiţii generale. cu armatură de un alt diametru sau de o altă Achitarea categorie. acolo unde e posibil. Materiale Măsurarea Betonul pentru Lucrările pereţi vaafipereţilor de construcţie conformvorGOST 26633-85 fi măsurate în metri cubi de beton.5. PEREŢII DE SPRIJIN Nr. Drenajul de jur împrejur va fi executat din piatră concasată de granit. aşa cum e reflectat pe Desenele tehnice sau marcă. Nu se permite livrarea măsurate în metri lineari de drene executate conform indicaţiilor sau real instalate. acolo unde vor fi indicaţii sau dispoziţii din partea Inginerului. Acolo unde sudarea armaturilor şi a elementelor înglobate este inevitabilă. Măsurarea drenajului se va face incluzînd toate lucrările de orice natură. Nu va fi folosit betonul. precum şi îngrijirea lui. Nu se admite îmbunătăţirea lucrabilităţii prin adaos de apă în betonul pregătit. incluzînd toate materialele. Suma de de 30 plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în ori mai mare decît diametrul armaturilor şi în conformitate cu cerinţele Specificaţiilor Tehnice. Lucrările înainte demăsurate după a fi folosită. Orice defecte ale suprafeţelor după scoaterea cofrajului vor fi înlăturate. transportarea şi turnarea betonului. Materialulşi toate alte lucrări legate de acestea. din beton armat monolit cu condiţia turnat executării lor pe loc.06. curăţită de Inginermurdărie. Betonul folosit la pereţi va fi turnat în straturi nu mai mari de 1. prin care se va puţin. incluzînd orice excavări mod va cuprinde toate lucrările de executare în necesare pentru pregătirea terenului înainte de construcţie a structurilor. trebuie să fie efectuate în corespundere cu cerinţele Specificaţiilor Tehnice. conform cerinţelor din conform indicaţiilor din partea Inginerului Desenelor tehnice sau Specificaţiilor Tehnice. pe cont propriu 604. Dacă defectele sunt prea grave pentru a obţine o astfel de aprobare. unde sunt necesare drene din tuburi. cofrajul. Lucrările de betonare Amestecarea. Armatura în spatele pereţilor sau altor structuri. prin netezire cu mortar din ciment şi nisip. Pereţii vor fi executaţi cu rosturi de dilatare. Rosturile de dilatare vor fi executate cu ajutorul scîndurilor din lemn moale îmbibate cu compuşi antiseptici (conservanţi). îngrijirea betonului Măsurarea drenant dinmaterialului drenant asigurat în spatele pereţilor. şiînasigurarea exact materialului conformitate drenant cu planurile şi/ori a tuburilor şi specificaţiile. Articolul de plată Unitate de 604. vor fi achitate conform praf şi ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată. Sudarea armaturilor trebuie să fie evitată. Unirea capetelor de armatură se face prin suprapunere pe o lungime minimum în ofertă. cumarmatura toată e indicattrebuie mai sussăşifie confirmate derugină.4-91.1. Schimbarea armaturii de o anumită marcă a oţelului cu o altă instalarea materialului drenant şi/ori tuburilor. Introducere Recepţia lucrărilor măsură Lucrările din acest capitol includ: construcţia pereţilor de sprijin Lucrările vor fi recepţionate conform condiţiilor din Capitolul 002. Măsurarea efectuata în aşa Armatura va fi conform GOST 5781 -82 şi Plasa dinîntregime a pereţilor.06.4. prundiş de rîu şi conform celor prezentate schematic în Desenele Tehnice Pereţii şi drenele subterane vor fi construite în conformitate cu Desenele Tehnice . lucrările date vor fi Achitarea executateseîn va face pentru cu corespundere unele sau toate cerinţele denumiri din GOST de mai jos 14098-95.6. şi nu trebuie executată fără permisiunea explicită a Inginerului 604. 604. CAPITOLUL 604. ce nu ar fi mai sau folosirea pe şantier a armaturii fără certificatul de calitate a producătorului. de drenare cu referinţă în spatele la acest zidurilor segment. betonul. care şi-a pierdut lucrabilitatea.2. armaturi va armatura. Antreprenorul va executa din nou aceste lucrări. se va jur pentru drena face în metri lineari de drene executate conform indicaţiilor sau real instalate.3.5m. acestea vor fi Lucrările de armare se vor executa în conformitate cu SNiP 3. sau a altor cu aprobarea construcţii din partea Inginerului 604. dacă Inginerul aprobă acest lucru. înlocuirea armaturii de un anumit diametru sau categorie.

behind structures 60403 Tuburile subterane de drenaj în spatele structurilor Linear metre m.60401 Construcţia peretelui de sprijin din beton armat m 13 Construct retaining wall in reinforced concrete.l.l. 60401A 60402 Prundiş de rîu în spatele structurilor Gravel drain Linear metre m. Pipe drain behind structures .

MARCAJUL RUTIER SI INDICATOARELE RUTIERE .7.

Stîlpii noi vor fi montaţi prin batere cu ajutorul unei sonete cu berbec sau montaţi în gropi forate sau perforate. va trebui să fie prezentată Inginerului spre aprobare lista indicatoarelor cu toate detaliile despre indicatoarele nestandarde şi despre bornele de semnalizare. după care vor urma primul strat şi al doilea strat de vopsea dintr-un sistem aprobat de vopsele. Montarea indicatoarelor rutiere individuale cu panouri prefabricate. Nu vor fi sfredelite nici un fel de găuri în panouri în condiţii de cîmp. care se evidenţiază din partea din faţă a indicatoarelor rutiere vor fi vopsite. pot fi schimbate locurile de instalare a indicatoarelor rutiere şi a bornelor de dirijare din planuri. Stîlpii de suport existenţi vor trebui să fie bine curăţiţi şi vopsiţi cu un strat primar gros de grund cu zinc în bază de epoxid. stîlpilor kilometrici şi bornelor de dirijare. Materiale Materialele vor fi în conformitate cu următoarele: • Toate panourile de semnalizare vor fi fabricate conform SM GOST R52289:2009 • Stîlpii vor fi fabricaţi conform Proiectului-tip # 3. Introducere Lucrările includ lucrările de construcţie a noilor indicatoare rutiere permanente pentru dirijarea circulaţiei rutiere.1-89. 701.2. şuruburilor. 701. a stîlpilor. a indicatoarelor de dimensiuni nestandarde şi a bornelor de semnalizare. Modelul indicatoarelor rutiere şi instalarea lor vor trebui să fie aprobate de Poliţia Rutieră 701. DIRIJAREA PERMANENTĂ A CIRCULAŢIEI RUTIRE 701. Panouri de semnalizare Panourile de semnalizare rutieră vor fi instalate pe stîlpi conform Proiectului-tip # 3.3. împreună cu Inginerul. acesta va fi acoperit cu un material opac. Stîlpii de suport pentru indicatoarele rutiere Pentru o mai bună acomodare la condiţiile din teren.503. Nu va fi aplicat scotch pe faţada indicatoarelor rutier. Indicatorul va rămîne aşa acoperit.1. Toate capetele buloanelor. Culoarea vopselei trebuie să se potrivească cu fonul de alături ale celorlalte elementele de ajustare. a oricăror alte borne necesare. aşezaţi pe fundaţii conform Proiectului Tip 3. piuliţelor. înainte de a face comanda tuturor indicatoarelor rutiere. . Cerinţe generale Furnizarea dispozitivelor pentru dirijarea circulaţiei rutiere va fi în conformitate cu SM GOST R52289:2009. Lungimea stîlpilor va fi determinată în momentul trasării (pichetării) în natură. pînă cînd mesajul nu va deveni aplicabil.503. Acolo unde va fi posibil. poate fi făcută pe loc în timpul instalării. Soclurile de beton vor fi construite conform Capitolului 504 701. Dacă un mesaj purtat de un indicator rutier nu este aplicabil în timpul montării.5. care se evidenţiază. vor fi folosite elemente de fixare contra-furt.9-80. • Betonul va fi conform cerinţelor din Capitolul 504.503. Mijloace tehnice pentru organizarea traficului rutier.4.9-80. CAPITOLUL 701.

Nr. Unitate
Articol de plată de
măsură
70101 Instalarea noilor
Părţile indicatoare
deteriorate vor rutiere pe construcţii
fi reparare sau înlocuite,cadru Installşinew
inclusiv number
folia reflectorizantă
signs on metallicBorne gantryde frame buc.
701.6. dirijare şi kilometrice
70102 Instalarea noilor indicatoare rutiere pe stîlpii de suport existenţi number
Install Bornele
new signs deon dirijare şi stîlpii
existing kilometrici vor fi construite şi instalate înbuc
supports locurile corecte în
conformitate cu Desenele tehnice şi standardele naţionale relevante
70103 701.7. noilor Recepţia
Instalarea lucrărilor Install new marker posts
borne de semnalizare number
Lucrările vor fi acceptate pentru achitare, cu condiţia executării lor buc în conformitate cu
70104 planurile
Instalarea noilorşiborne
specificaţiile,
kilometrice ce se referă
Install new la kilometer
acest segment,
posts cu aprobarea number din partea Inginerului
Măsurarea buc
70105 Instalarea noilor indicatoare
Instalarea indicatoarelor rutiere pe va
rutiere noifistîlpi de suport,
măsurată după inel. number
numărul acestora, în bucăţi. Instalarea
instalarea buc.
stîlpilor rutiere include şi suporturile pentru ele. în cazul unor indicatoare rutiere, ce
indicatoarelor
Install diferă
new signs
cu multon new
unul supports, including
de altul, pentru ele installation of posts
vor fi aplicate diferite articole cu diferite denumiri.
Va fi măsurat în parte fiecare indicator rutier cu mai multe configuraţii.
70106 LivrareaBornele
noilor de dirijare şirutiere
indicatoare stîlpii kilometrici
noi stilpi dedesuport, inc. drumului vornumber
la marginea fi măsurate după numărul
lor în bucăţi.
instalarea stîlpilor buc
Install new Direction signs on new supports, including Achitarea
installation
of posts nu este in Exell DIFERĂ DENUMIREA
Lucrările măsurate după cum e indicat mai sus şi certificate de Inginer vor fi achitate conform
70107 Semafor Traffic
ratelor light
prevăzute în contract pentru acele articole de plată, care sunt numberindicate în ofertă. Suma
buc
de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în
prezentul capitol.

Achitarea se va face pentru unele sau toate denumiri de mai jos:

CAPITOLUL 702. MARCAJUL RUTIER PERMANENT
702.1. Introducere
Acest compartiment cuprinde condiţiile tehnice şi cerinţele pentru marcajul rutier
conform SM GOST R 51256:2009, SM GOST R 52575:2011 şi cerinţele tehnice pentru
circulaţia pe drumurile publice.
Din considerente de siguranţă, marcajul rutier va fi neapărat aplicat împreună cu bilişoare fine
reflectorizante pentru a fi vizibile pe timp de noapte.
Liniile permanente ale marcajului vor avea o durată de serviciu garantată (termen de garanţie)
şi vor fi executate dintr-un material de culoare albă.
Liniile temporare ale marcajului sunt linii executate fără o durată de serviciu garantată (termen
de garanţie) şi, de regulă, dintr-un material de culoare galbenă.
702.2. Materialele
a) Cerinţe generale
Materialele folosite pentru marcaj şi aplicarea liniilor vor fi vopsele aprobate aplicate
pe suprafaţa îmbrăcămintei rutiere cu ajutorul mijloacelor mecanice împreună cu
bilişoare reflectorizante (ballotini) pulverizate pe suprafaţa vopsită umedă în procesul
de aplicare.
După aplicarea şi uscarea materialului se vor obţine linii reflectorizante de o anumită
grosime şi lăţime specificată, care să reziste la uzura traficului.
1) Vopsea pe bază de solvent organic cu uscare la aer de culoare albă sau galbenă,
formînd o peliculă după ce se usucă.
2) Vopsea pe bază de solvent şi apă ( ecologică) cu uscare la aer, de
culoare albă sau galbenă, formînd o peliculă după ce se usucă.
3) Vopsea tip masă plastică pe baza de solvent şi apă (ecologica) cu uscare la aer
de culoare albă
4) Produse compuse din două componente aplicabile în stare rece
5) Termoplast aplicat în stare caldă, se aplica la temperaturi cuprinse între
180° C si 200° C, cu grosimi între 2000 - 4000 pm, pe suprafeţe bituminoase noi sau
vechi, fără defecte, pe suprafeţe de beton ciment utilizînd un strat de grund sau de
vopsea de anumit tip pentru marcaj. Aceasta este o peliculă folosită pentru marcaj în
formă de linii neîntrerupte sau alte forme de diferite modele, avînd un puternic efect
zdruncinător.
Produsele termoplastice asigura vizibilitatea pe timp de zi şi noapte, pe timp uscat sau
umed. Aceste produse conţin microbilişoare de sticlă, dar pentru un mai bun efect
reflectorizant, după aplicarea lor, se mai pot aplica suplimentar pe suprafaţa acestor
produse alte microbile.
Calitatea acestor produse şi timpul de întărire se determină în baza documentelor de
însoţire furnizate de producător, durata de exploatare fiind minim de 2 ani
6) Produse gata aduse de la uzină pentru marcajul rutier, care sunt formate din
elemente care se asamblează şi se aplică în stare caldă, cu grosimea de 3000 pm,
pe suprafeţe bituminoase noi sau vechi, în stare bună, deasupra termoplastului în
stare bună şi pe suprafeţe de beton ciment, utilizînd un strat de grund.
Aceste produse conţin microbile înglobate, dar pentru un efect reflectorizant

mai bun, după aplicarea lor, se mai folosesc suplimentar şi alte microbile de sticlă.
Aceste produse pentru marcajul rutier asigura vizibilitatea pe timp de zi şi noapte, pe
timp uscat si umed.
Aceste produse pentru marcajul rutier mai creează şi un efect puternic zdruncinător
Reţineţi: Coeficientul de reflecţie, luminozitatea şi nuanţele culorilor, alb şi
galben, definite după coordonatele cromatice pentru marcajul rutier, vor fi
cele prevăzute în SM GOST R 51256:2009.
Bilişoarele mici şi mari de sticlă pot fi folosite ca atare aparte, dar şi în amestec cu
bilişoare antiderapante.
b) Vopseaua pentru drum
Vopseaua va trebui să fie în conformitate cu cerinţele din SM GOST R51256:2009
pentru vopselele produse gata de culoare albă şi galbenă. Timpul de uscare nu va
depăşi 30 minute.
Toate vopselele trebuie să fie livrate în recipiente rezistente, pe care să fie clar
indicate greutatea pe galon, volumul vopselei din galoane, culoarea, lotul, seria şi
numărul codului. De asemenea, trebuie să fie indicat conţinutul procentual de
pigmenţi, proporţia de pigmenţi şi ulei, denumirea şi adresa producătorului.
Orice vopsea, care s-a întărit sau se îngroaşă în recipiente, încît nu poate i adusă
prin amestecare la o consistenţă uniformă, care ar putea fi uşor întinsă cu o
paletă pentru obţinerea unei suprafeţe vopsite neted şi uniform, va fi respinsă,
indiferent de faptul verificării şi aprobării la întreprindere. Va fi respinsă şi orice
vopsea, care este prea groasă pentru o bună aplicare cu peria, chiar dacă
caracteristicile, din toate punctele de vedere, sunt în conformitate cu Specificaţie
Tehnice date. Vopseaua va fi folosită aşa cum e livrată; în nici într-un caz nu va fi
permisă subţierea vopselei.
Toate vopselele pentru acest proiect vor fi livrate amestecate gata pentru aplicare,
fără necesitatea utilizării suplimentare de ulei sau diluanţi.
c) Culoarea
Termoplastul pus la dispoziţie va fi de culoare albă sau, dacă e indicat în Desenele
tehnice, de culoare galbenă.
(i) Alb - Marcajul de culoare albă trebuie să fie cu No. 00E55 din BS 4800. Ca
pigment va fi bioxidul de titan, care va corespunde cu BS 1851.
(ii) Galben - Marcajul de culoare galbenă trebuie să fie cu No. 08E51 din BS
4800.
d) Bilişoare reflectorizante
Bilişoarele mici şui mari reflectorizante, bilişoarele anti-derapante vor fi în
conformitate cu SR-EN-1423/A1:2004. Cantitatea bilişoarelor folosite trebuie
să fie acea cantitate, care e indicată de Reprezentantul Beneficiarului în baza
încercărilor demonstrative realizate de Antreprenor, dar nu va fi mai mică de
0.8 kgm/litru de vopsea.
e) Certificate de testare

Antreprenorul trebuie să prezinte pentru fiecare lot de vopsea şi bilişoare
(reflectorizante) livrate în teren certificate de la producător, care să confirme că
materialele corespund din toate punctele de vedere cu cerinţele specificaţiilor
relevante pentru produse.
Cu cel puţin 21 de zile înainte de aplicarea marcajului pe suprafaţa
îmbrăcămintei rutiere, Antreprenorul va prezenta Inginerului o copie în scris cu
recomandările producătorului pentru aplicarea marcajului. Ar putea fi necesară o
încercare de probă în teren, la faţa locului, pentru a demonstra pe cît de
rezonabile sunt aceste recomandări.
Materiale pentru marcaj trebuie să fie transportate în recipiente normale, pe care
să fie clar indicată următoarea informaţie corespunzătoare pentru fiecare
material furnizat:
• Denumirea şi adresa producătorului
• Denumirea produsului
• Numărul lotului, seria
• Culoarea
• Greutatea netă şi volumul
• Data fabricării
• Data expirării
• Specificarea conţinutului
• Proporţiile amestecului sau indicaţii în cazul necesităţii amestecării
• Informaţie despre păstrare
702.3. Aplicarea Marcajului Rutier
(a) Păstrarea modelelor existente de marcaj
Acolo unde locul marcajului existent coincide cu locul marcajului final, înainte de
orice lucrări de asfaltare vor fi însemnate locurile de existenţă a acestora (zonele
de interdicţie pentru trecere, liniile de la margine, etc.). După finalizarea ultimului
strat, înainte de aplicarea marcajului, vor fi stabilite, pentru aprobare, limitele
liniilor pentru noua îmbrăcăminte rutieră. Stabilirea liniilor de marcaj se va face
conform SM GOST R51256:2009.
(b) Restricţiile din cauza condiţiilor climaterice
Materiale pentru marcajul rutier nu se aplică pe suprafaţă umedă şi nici în cazul
cînd umiditatea relativă depăşeşte 80%, nu se aplică nici la temperaturi mai mici
de 10°C, sau atunci cînd în opinia Inginerului puterea vîntului poate afecta în
mod negativ operaţiile de aplicare
(c) Echipamentul Mecanizat pentru Aplicare
Echipamentul trebuie să fie compus dintr-un dispozitiv mecanizat de curăţire a
suprafeţelor, dintr-o maşină pentru aplicarea marcajului rutier, precum şi din alte
echipamente necesare operate manual şi folosite pentru finalizarea lucrărilor.
Maşina de aplicare a marcajului rutier trebuie să poată aplica simultan cel puţin
două linii şi să aplice vopseaua în straturi de o grosime uniformă la o rată de
aplicare specificată. Maşina pentru aplicarea marcajului va avea o astfel de
construcţie, încît să poată aplica,

Maşina trebuie să fie dotată pentru pulverizarea bilişoarelor reflectorizante peste vopseaua umedă în timpul operaţiilor de aplicare a acesteia la o rată necesară. (c) Pregătirea Suprafeţelor Marcajul rutier va fi aplicat pe suprafeţele bituminoase doar după o perioadă suficientă de timp. O atenţie deosebită va fi acordată suprafeţelor proaspete de beton în zonele unde urmează să fie fixate butoanele reflectorizante. urmează să fie indicat pe suprafaţa drumului însăşi locul marcajului rutier propus. măturare sau folosind aer comprimat dacă este necesar. va trebui să fie înlăturat de pe suprafaţa de beton tot lăpticul de ciment sau compuşii rămaşi după îngrijire. este suficient ca aceste puncte să fie de aproximativ 10mm în diametru. Dimensiunile şi locul de poziţionare a marcajului rutier trebuie să fie aşa cum este indicat în Desenele tehnice sau cum este specificat în actele normative naţionale pentru indicatoare şi marcajul rutier.0 km/oră. cum ar fi liniile punctate şi punctele de început şi sfîrşit ale liniilor de separare a traficului. Maşina pentru aplicarea marcajului trebuie să execute operaţiile la o viteză nu mai mică de 5. Porţiunile suprafeţei de aplicare a marcajului trebuie să fie curăţate în mod corespunzător prin procedee de spălare. în nici într-un caz marcajul rutier nu va fi aplicat înainte de expirarea minimum a 2 săptămâni după finalizarea lucrărilor de asfaltare sau a unui termen de mai lungă durată specificat de Inginer. marcajul pe o anumită lăţime specificată în limitele toleranţelor admisibile specificate mai jos. grăsimi. care să se asigure exactitatea aplicării. Aceste marcări punctiforme trebuie să fie realizate la aşa interval. şi după o circulaţie suficientă a traficului pe suprafeţe pînă la dezgolirea în proporţii semnificative a agregatelor pe suprafaţă. în mod normal.5 metri. pentru a nu afecta suprafaţa bituminoasă din cauza substanţelor volatile ce se evaporă din ea. înaintea de aplicarea marcajului. Locul de poziţionare şi conturul marcajului special trebuie să fie marcate cu cretă pe carosabilul finisat şi aprobate de către Inginer înainte de aplicarea marcajului propriu-zis. convenită cu Inginerul. Aceste marcări preliminare trebuie să fie aprobate de către Inginer înainte de începerea oricărei operaţii de aplicare a marcajului. figurile sau semnele pentru a fi marcate trebuie să fie trasate cu puncte de vopsea de aceeaşi culoare ca şi liniile sau marcajul final propus. Acolo unde marcajul rutier va fi aplicat pe suprafeţe de beton. (e) Trasarea în natură pentru marcajul rutier Liniile. lipsite de orice urme de glod. De asemenea maşina pentru aplicarea marcajului rutier mai trebuie să poată executa linii de diferite lăţimi prin ajustarea jeturilor de pulverizare sau prin intermediul unor echipamente suplimentare ataşate la maşină. care pot fi în detrimentul unei bune legături între materialul marcajului şi suprafaţă. suprafeţele trebuie să fie curate. . simbolurile. uscate. fără scurgerea sau împroşcarea vopselei. şi nici într-un caz la intervale mai mari de 1. acizi sau oricare alte materiale. După trasarea în natură a punctelor. uleiuri. în mod uniform.

Maşina va putea fi folosită pentru lucrări permanente numai dacă va fi corect ajustată. şi imediat după aplicarea vopselei. semne. aşa cum este arătat în Desenele tehnice sau cum e indicat de Inginer. rate mai mari. Locurile de amplasare a butoanelor reflectorizante vor fi din timp marcate pe carosabil şi vor fi aprobate de către Inginer înainte de fixarea acestora. Vopsele patentate de o anumită marcă comercială vor fi aplicate la ratele nominale specificate de producător. acest lucru va fi executat în două straturi. în timpul depozitării. Operatorul trebuie să aibă experienţă de lucru cu astfel de maşinii. în mod obişnuit vopseaua pentru marcajul rutier se aplică la o rată nominală de 0. De cele mai multe ori vopseaua pentru marcajul rutier reacţionează cu suprafaţa bituminoasă. înainte de aplicarea pe scară largă la lucrările permanente şi ulterior zilnic. Rata aplicării bilişoarelor reflectorizante va fi de 0. Rata de aplicare trebuie să fie verificată şi ajustată. simboluri. Cerinţe de construcţie Materialul pentru marcajul rutier va fi aplicat sub formă de figuri. litere. Vopseaua se va aplica fără adaos de diluanţi. care nu va face parte din lucrările permanente. Nu se vor utiliza maşinile care aplică bilişoarele reflectorizante numai prin metoda căderii libere a bilişoarelor.42 2 l/m . Folosirea şabloanelor aprobate va fi permisă. care ar putea solicita. care va face parte din componenţa maşinii de aplicare a marcajului sau va fi ataşată la această maşină. înainte de folosirea maşinii de aplicare a marcajului rutier la lucrări permanente. în acord cu Inginerul 702.4. Maşina va fi ajustată şi după aceasta vor urma încercări suplimentare. Rata aplicării bilişoarelor . Bilişoarele vor fi aplicate simultan cu aplicarea vopselei într-o singură operaţie continuă. linii continue sau întrerupte. acestea urmînd a fi aprobate de către Inginer. înainte şi în timpul aplicării. pregătirii.pe un tratament al suprafeţei. liniile vor fi aplicate simultan de către aceeaşi maşină. dacă este necesar. al doilea strat fiind aplicat nu înainte de uscarea suficientă a primului strat. amestecării. în cazuri speciale de aplicare a vopselei în mod manual. va fi aplicat într-un singur strat. de aceea aceasta trebuie să fie aplicată printr-o singură atingere a periei sau rotilei (tăvălugului). Antreprenorul va fi responsabil de toată trasarea marcajului rutier. sau conform celor indicate de Inginer. Termoplastul va fi aplicat la rata nominal de 5 kg/m 2 pe suprafaţa de asfalt şi la rata de 6 kg/m2. în urma încercărilor de probă în teren. cu condiţia aprobării locului de poziţionare a marcajului de către Inginer înainte da începerea aplicării marcajului. aceasta fiind o singură operaţie continuă. care va fi ca o parte componentă din maşina de aplicare a marcajului sau ca parte secundară ataşată la această maşină. cu aprobarea de către Inginer. în cazul în care trebuie să fie aplicate două sau trei linii una lîngă alta. sau alte semne. Materialul pentru marcajul rutier va fi aplicat cu ajutorul unei maşinii de aplicare a marcajului. Bilişoarele reflectorizante de sticlă se vor aplica cu ajutorul unei maşini potrivite. Bilişoarele de sticlă reflectorizante se vor aplica cu ajutorul unei maşini adecvate. vor fi întotdeauna respectate cerinţele specificate în indicaţiile producătorului. Bilişoarele vor fi pulverizate peste stratul de vopsea.8 kg/litru de vopsea sau o altă rată specificată în contract sau convenită cu Inginerul. va trebui să fie demonstrat modul de funcţionare a maşinii pe o porţiune normală de drum.

(c) Alinierea Marcajului Marginile linilor aliniate în lungime nu trebuie să devieze de la aliniamentul corect cu mai mult de 10 mm la intervale de 15m. să îndepărteze ratelor prevăzute în contract pentru acele articole de plată. prezentul capitol. şabloane. să nu fie afectată în nici într- care un au numaibituminoasă fel suprafaţa funcţia de aplicare prin metoda căderii libere. care sunt indicate în ofertă. (d) Linii întrerupte Lungimea segmentelor.8 kg/litru propriu. nu trebuie să devieze de la lungimea specificată cu mai mult de 150 mm Pentru liniile întrerupte. Bilişoarele vor trebui să fie de sub marcaj. Marcajul aplicat va Inginerului avea un aspect curat şi îngrijit. Achitarea Zonele marcate Lucrările măsuratetrebuie după să fieeprotejate cum de sus indicat mai traficşipînă la uscarea confirmate marcajului de Inginer vor fiînachitate lipsa circulaţiei conform rutiere. care nu corespund cerinţelor.7. literelor. Suma materialul de vărsat plată pentru în timpul aceste marcajului. ci trebuie să repete corect raza drumului 702. Nu vor fimai să nu reapară utilizate maşinile tîrziu pe de de suprafaţa aplicare asfalt aşi bilişoarelor reflectorizante. lungimea segmentelor şi spaţiului între segmente trebuie să fie conform Desenelor sau aşa cum sunt indicate de Inginer. aplicare. vor fi eliminate sau curăţate de . organizarea şi dirijarea bună a circulaţiei rutiere Marcajul rutier va fi aplicat cu precizie în limita toleranţelor stabilite mai jos: (a) Lăţimea Lăţimea liniilor şi altor marcaje nu trebuie să devieze de la lăţimea specificată cu mai Achitareamult se va deface 5%. Liniile amplasate în curbe. vopsea. înlocuite sau reparate conform cerinţelor Inginerului. fie întrerupte sau continue. borduri. de lucru Acest vopsea va fisau o în făcut altă rată aşa mod. conformitate cu Aplicareatehnice Desenele marcajului pe suprafaţa şi specificaţiile îmbrăcămintei referitoare rutiereîntrebuie la segmentul cauză. Articolul de plată Unitate de măsură reflectorizante către Antreprenorvapefi cont de 0. bariere. fie aplicatcuneîntrerupt pe toată zonă condiţia executării lor în marcată. denumiri marcajul va fi suma pentru dinfinalizarea zone neautorizate sau oricare tuturor lucrărilor alt marcaj indicate în cu defecte. Recepţia lucrărilor Fiecare strat Lucrările vor fide marcaj trebuie recepţionate pentrusă achitare. Protecţia Liniile marcajului rutier se măsoară în metri liniari pentru fiecare lăţime în parte. barierelor şi altor măsuri de protecţie care pot fi necesare. Antreprenorul trebuie să înlăture toate liniile marcate preventiv. bilişoare ballotini. de producători. marcajul simbolurile se măsoară după rutier trebuie numărulsăacestora fie protejat saucontra dupădeteriorărilor cauzate de suprafaţa marcată. în stratul de vopsea. butoanelor reflectorizante şi altor marcaje nu trebuie să devieze de la poziţia corect specificată cu mai mult de 20 mm. figurilor. Toleranţe indicatoare rutiere temporare. conurilor. fanioanelor. marcajul Antreprenorul rutier este responsabil poate fi în final pentruaria măsurat şi după montarea. să fie efectuată cu aprobarea dinîn sensul partea circulaţiei rutiere conform SM GOST R 51256:2009. Marcajul rutier respins. cît şi vopseaua sau materialele de marcaj care au fost vărsate sau stropite pe suprafaţa carosabilului. specificată în contract încît marcajul sau sau convenităvărsată vopseaua cu Inginerul.6. GOST 13508-74. cît şi a spaţiilor întrerupte între linii. Calitatea rea a lucrărilor sau a materialelor Dacă pe teren sunt livrate sau folosite la lucrări materiale. trasare. trafic sau Alternativ. săgeţilor. exprimată tuturor în panourilor metri pătraţide avertizare. alte cauze. pulverizate 702. pe contul propriu al Antreprenorului. pentru unele sau toate denumiri de mai jos (b) Locul de poziţionare Poziţionarea liniilor. de o calitate bună şi vizibil în timpul zilei şi pe timp de noapte Măsurarea 702. Literele sau După aplicare.5. incluzînd costul pentru orice straturi de prelucrare primară necesare conform celor specificate 702.8. nu trebuie să fie formate din segmente drepte. astfel de materiale sau lucrări vor fi eliminate.Nr. atît a liniilor. structuri sau alte suprafeţe. amplasarea suprafeţei şi demontarea real marcate. curăţire. sau dacă lucrările executate sunt inferioare cerinţelor de standard.

de Metre/ culoare albă m.1 m. width 0. insuliţe de refugiere.) 70206 Triunghiuri de cedare a drumului (dinţi de rechin) Give way Number/buc.l. colorate în alb sau galben (săgeţi. letters.1 m. zebra crossings. line. etc.1 m. ratio 3:1.l. width 0. Arrows.l. letters. Double line (centre line) passed through. acostamente). treceri zebră. lăţimea de 0. etc. shoulders). 70205 Diverse zone.1 m. acostamente). Săgeţi.1 m.70201 Linear Linie dublă (linia de pe centru) continuă. lăţimea de Metre/ 0. de culoare albă sau galbenă Broken line m.) Square Various areas.1m. litere. Metre/ lăţimea de 0. raportul 3:1. etc. Metre/m2 traffic islands. white or yellow color (arrows. white 70202 Linear Linie continuă groasă (linia de pe centru. white or yellow 70204 Number/buc. de culoare albă sau galbenă Full line (centre m. simboluri. white or yellow 70203 Linear Linie întreruptă (linia de pe centru. etc. width 0. shoulders) passed through. triangles (shark teeth) . (centre line.

Măsurarea Lucrările relevante la construcţia noilor trotuare şi suprafeţe noi din beton asfaltic vor fi măsurate (după grosimea proiectată a straturilor îmbrăcămintei rutiere sau după grosimea real acceptată. Construcţia trotuarelor Lucrările legate de construcţia noilor trotuare şi /ori a noii suprafeţe de beton asfaltic trebuie să fie efectuate în acelaşi timp. va fi efectuată conform Capitolului 306 în crea ce priveşte baza din macadam şi Capitolul 311 în ceea ce priveşte suprafaţa de asfalt. Recepţia Lucrărilor Recepţia lucrărilor din acest compartiment va avea loc în conformitate cu Sub. Noua îmbrăcăminte rutieră pe trotuare.04 şi cu condiţia executării lor conform cerinţelor Proiectului. fi măsurate după Introducere lungimea scărilor Achitarea Acest tip de lucrări se referă la construcţia noilor trotuare şi /ori la consolidarea trotuarelor Lucrările existente măsurate cu o nouă după cumdin suprafaţă e indicat mai sus beton asfaltic sauşibeton confirmate ciment.93 • Scările de acces . Repararea trotuarelor în cazul unor indicaţii din partea Inginerului. Antreprenorul va trebui să repare trotuarele existente prin eliminarea materialului împrăştiat de asfalt şi reaşternerea unui nou strat de 40mm din amestec de beton asfaltic cu nisip pentru trotuare 703. Acolo unde sunt necesare borduri între carosabil şi trotuare.conform proiectului • Pavele de beton . conformitate cu TROTUARE articolele de plată incluse în ofertă.conform proiectului • Amestec de nisip şi ciment .2. ce şi îmbrăcămintea rutieră de pe carosabilul principal. Desenelor tehnice şi Specificaţiilor. Lucrările de terasament legate de trotuare trebuie să fie în conformitate cu Capitolul 201. ratelor prevăzute Materiale în contract pentru acele articole de plată.Nr.50 m). 703.00 . acestea vor fi în conformitate cu Capitolul 505 703.5. Tehnica Antreprenorului trebuie să fie capabilă de a construi îmbrăcămintea rutieră la trotuare cu lăţimea proiectată (1. bordurile trebuie să fie plasate înainte de construcţia straturilor de sus ale îmbrăcămintei rutiere şi ale trotuarelor.4.clauza 002.1. .conform proiectului Materialele pentru trotuarele din beton (dacă pentru construcţia trotuarelor e folosit betonul) vor fi în conformitate cu Capitolul 504 iar acolo unde sunt folosite borduri.1.SM GOST 8267 . cu aprobarea din partea Inginerului. Materialele.3. care sunt indicate în ofertă. constînd din fundaţie de macadam şi strat din amestec de beton asfaltic cu nisip pentru trotuare. Articolul de plată Unitate de măsură CAPITOLUL în 703. care din ele nu ar fi mai mică) după suprafaţă sau volum. elementele şi structurile ce se referă la aceste lucrări din acest compartiment Suma de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate trebuie să fie în conformitate cu următoarele standarde: în prezentul capitol • Amestec din beton asfaltic cu nisip şi materialele pentru pregătirea acestuia - SM STB 1033:2008 • Agregate pentru fundaţia trotuarelor .de Inginerindicaţiilor conform vor fi achitate conform 703. Lucrările legate de construcţia scărilor vor 703.

70301 Square Reparaţia trotuarelor existente cu beton asfaltic Metre/m2 Repair of existing sidewalk with asfalt concrete 70302 Construcţia noilor trotuare din beton asfaltic Square Construction of new sidewalk with asfalt concrete Metre/m2 surface 70303 Construcţia noilor trotuare din beton ciment Square Construction of new sidewalk with cement concrete Metre/m2 surface 70304 Construcţia noilor trotuare din pavele Square Construction of new sidewalk with concrete Paving Metre/m2 Blocks .

Antreprenorul va trebui să vină la Inginer cu o propunere referitor la reamplasarea acestor reţele în afara şantierului. de toată lucru. Propunerea trebuie să conţină termenele. liniilor electrice aeriene de 10 kV şi 0. Desenele tehnice ale mijloacelor de protecţie şi calitatea materialelor cu avizul Deţinătorilor. situate în zona liniilor reamplasate 801.4kV with executarea lucrărilor din acest Capitol. de piloni 80102 Linear Metre m.l. 80102 Reamenajarea liniilor electrice aeriene de 10 kV The Number of Poles rearrangement of aerial power lines of 10kV Num. asigurarea iluminatului. Achitarea se va face pentru următoarele light denumiri.l. Dacă pe şantier vor fi reţele. acestea vor fi inspectate de către Deţinători. 801. Antreprenorul va trebui mai întîi să înştiinţeze despre acest lucru organizaţiile deţinătoare ale instalaţiilor de pe şantier. indicate în Contract. INGINEREŞTI dacă organizaţia deţinătoare va solicita acest lucru. înainte de a fi astupate.4 kV agăţate în acelaşi loc. .l 80104 Num. Antreprenorul va fi pe deplin responsabil de deteriorări ale instalaţiilor în timpul operaţiilor de 8. Măsurarea Lucrările de reamenajare a liniilor electrice aeriene de 10 kV şi 0. CAPITOLUL 801. Suma de plată va reprezenta piloni suma de remunerare The pentru rearrangement of aerial power lines of 0.2. REŢELE lucru şi vor trebui să le repare. Antreprenorul este în întregime responsabil de coordonarea tuturor activităţilor de lucru cu orice organizaţii afectate. La fel. A Reamenajarea liniile electrice subterane de 10 kV The rearrangement of subterranean cable power lines of 10kV 80103 Reamenajarea liniilor electrice aeriene de 110kV The Num. cu indicarea locului de poziţionare.4 kV cu Remunerarea pentru volumul de lucrări recepţionate se va faceofconform Number Poles preţurilor unitare corpuri de iluminat pentru Num. fiind coordonate cu organizaţiile date. vor trebui să fie similare cu cele ale instalaţiilor existente. Avînd indicaţiile Inginerului. de piloni / rearrangement of aerial power lines of 110kV m. ce aparţin unor organizaţii.1. Materiale Materialele. 80105 Instalarea noi substaţii Installation of new Substation Number/buc. planurile şi detaliile de reamplasare. Antreprenorul va trebui să găsească tehnica disponibilă sau/personalul necesar pentru repararea instalaţiilor defectate. de piloni / Asigurarea iluminatului Arrangement of external lightning m. Şanţurile pentru reţele şi materialul folosit pentru umplere vor fi conform Capitolului 203. utilizate pentru protecţia şi reamplasarea instalaţiilor. detaliile despre toate materialele de a fi folosite şi certificatele necesare care confirmă calitatea acestor material. Lucrările de asigurare a iluminatului vor fi măsurate supă numărul corpurilor Articol de plată de iluminat Unitate de Achitarea Măsură 80101 Reamenajarea liniilor electrice aeriene de 0. solicitînd de la ei să marcheze orice instalaţii ce le aparţin. achitările fiind făcute totalmente din cont propriu. Introducere Acest capitol se referă la reamenajarea liniilor electrice aeriene de 110 kV. După reamplasarea reţelelor în locul nou. Antreprenorul va întreprinde toate măsurile de protecţie a instalaţilor contra gerului. REAMENAJAREA REŢELELOR ELECTRICE Şl ILUMINAREA 801.3.4 kV vor fi măsurate după numărul de fundaţii pentru piloni şi în metri liniari. Condiţii de lucru înainte de a începe lucrările.

1. art. Construction of complete shelter for bus stop as shown on drawings. STAŢIILE utilizate DE AUTOBUZ pentru protecţia şi reamplasarea instalaţiilor.3. înainte de a începe lucrările. inel. 80203 Reamenajarea gazoductului subteran Linear Avînd indicaţiile Inginerului. Dacă pe şantier vor fi reţele.2. solicitînd de la ei să marcheze Măsură orice instalaţii ce le aparţin. necesar pentru 80201A repararea instalaţiilor Reamenajarea cablului defectate. inc. planurile şi detaliile de reamplasare. cable La fel. deţinătoare Antreprenorul va trebui să găsească tehnica disponibilă sau/personalulm. Măsură 80301 Construcţia deplină a copertinei la staţia de autobuse conform Number Desenelor tehnice.şi/ori conform Condiţii de Lucru indicaţiilor din partea Inginerului. fiind coordonate cu reprezentaţii organizaţiilor date. Desenele tehnice ale mijloacelor Rearangement de protecţie of underground şi supply water calitatea materialelor cu Metre avizul Deţinătorilor. către Deţinători. detaliile despre toate materialele de a fi 80202 Reamenajarea conducteinecesare folosite şi certificatele de apă subterane care confirmă calitatea acestorLinear material.l. Staţiile devor trebui vor autobus să fie similare cu cele fi reamplasate/ ale instalaţiilor reabilitate în acelaşiexistente. Capitolului 203. including all ancillary work . trebuie să conţină termenele. Antreprenorul Articol de plată va trebui mai întîi să înştiinţeze despre acest Unitate de lucru organizaţiile deţinătoare ale instalaţiilor de pe şantier. Şanţurile pentru reţele şi materialul folosit pentru umplere vor fi conform m. Antreprenorul poartă întreaga responsabilitate pentru colaborarea cu orice j organizaţii situate în limita zonei de reamplasare.l.l. achitările de comunicaţie fiind făcute subteran totalmenteLinear din fibră din cont propriu. REAMENAJAREA LINIILOR DE COMUNICAŢII 802. de protecţie a liniilor subterane de i comunicaţii. Staţiile de autobus. cu indicarea locului de poziţionare.l. Antreprenorul va trebui să vinăMetre optică la Inginer cu o propunere referitor la reamplasarea acestor reţele în afara Rearangement of underground communication optic cable şantierului. Materiale CAPITOLUL Materialele. 803. 80204 Linear Reamenajarea liniilor de comunicaţii aeriene The Metre rearrangement of aerial communication lines m. Propunerea m. lucrările de reamenajare a liniilor subterane de comunicaţii. dacă organizaţia Metreva solicita acest lucru. copertinele vor fi construite conform Desenelor Tehnice relevante 802. ce aparţin unor organizaţii.l. Antreprenorul va întreprinde toate măsurile de protecţie a Rearangement of underground gas pipeline Metre instalaţilor contra gerului. Descriere articol Achitarea Unitate de Nr. acestea vor fi inspectate dem. 80201 Reamenajarea Antreprenorulcablului va fi pe de comunicaţie deplin subteran responsabil Linear în timpul operaţiilor de de deteriorări ale instalaţiilor Rearangement of underground lucru şi vor trebui communication să le repare. După reamplasarea reţelelor în locul nou. 802. loc. toate lucrările concomitente buc. Introducere Acest capitol se referă la lucrările de reamenajare a liniilor aeriene de comunicaţii. CAPITOLUL 802. înainte de a fi astupate.

ce nu ar fi mai mare. deteriorări sau reţineri inutile ale trenurilor sau afectarea unor bunuri ce aparţin căilor ferate. înălţimea= 2. măsurate la rampele de acces ale trecerii. acestea fiind cerinţe de construcţie a podeţelor cadru. TRECEREA PESTE CALEA FERATĂ "Trecere" înseamnă orice trecere denivelată. CAPITOLUL 804. Numai dacă nu sunt alte dispoziţii din partea Direcţiei Căilor Ferate din Moldova / Chişinău. Lucrările vor fi executate în întregime de către Direcţia Căi Ferate din Moldova / Chişinău sau de un Antreprenor desemnat de Direcţia Căi Ferate din Moldova / Chişinău. . atunci cînd va fi construită o trecere. Lucrările în ampriza căilor ferate vor fi executate fără crearea de obstacole în calea circulaţiei trenurilor. iar detaliile coordinate pentru trecerea peste calea ferată vor fi prezentate Inginerului pentru aprobare. Asigurarea indicatoarelor de semnalizare despre trecerea peste calea feroviară va fi făcută conform cerinţelor stabilite de Direcţia Căi Ferate din Moldova / Chişinău CAPITOLUL 805. fie a drumului peste calea ferată. înainte de a începe orice lucrări în ampriza căilor feroviare.50m). Antreprenorul va fi responsabil de stabilirea legăturilor de comunicaţie cu Căile Ferate de Stat din Azerbaidjan şi obţinerea tuturor avizelor necesare. Patul fundaţiei la trecere va fi construit din materialele solicitate de Direcţia Căi Ferate din Moldova / Chişinău sau care vor fi compatibile cu cele mai recente internaţionale introduse. fără rampe de acces în locul de trecere.4 . această trecere va avea aceeaşi lăţime ca şi lăţimea carosabilului împreună cu acostamentele. Asigurarea marcajului rutier şi a indicatoarelor rutiere la trecere va fi conform standardelor şi regulamentelor relevante din Moldova. trotuarele.TRECERILE PENTRU ANIMALE Trecerile subterane pentru animale vor fi amenajate pe sub structuri de beton armat (lăţimea= 4. fie a căii ferate peste drum. Antreprenorul va evita orice accidente. Nu vor fi executate nici un fel de lucrări în vecinătatea căilor ferate.00m. vor fi clarificate între Antreprenor şi Direcţia Căi Ferate din Moldova / Chişinău toate detaliile tehnice. fără implicarea întreprinderii Căi Ferate.

LUCRĂRI DE REMEDIERE ÎN ZONA ALUNECĂRILOR DE TEREN .9.

4. Orice alt material calificat ca fiind corespunzător. fie că va fi folosit la diverse lucrări de umplere a terasamentelor în zona de alunecări.1. Excavarea Stratul vegetal va fi decopertat şi depozitat pentru a fi refolosit în conformitate cu prevederile din Capitolul 102. Materialul alunecat va fi calificat ca material nepotrivit pentru refolosire. Noul terasament în locul unui existent vechi va fi în întregime format din materiale provenite din carierele de împrumut cu Indicele . măsurarea şi achitarea pentru aceste lucrări se vor face conform articolelor specificate de mai jos.02-85. Materialul rezultat din excavarea treptelor poate fi refolosit. care sunt relevante la lucrările de remediere în zona alunecărilor de teren 901. LUCRĂRI DE TERASAMENT 901. şi în scopul facilitării lucrărilor de excavare şi accesului transportului de construcţie. în conformitate cu cerinţele expuse în Capitolul 201. de regulă.5. sunt necesare trepte de înfrăţire.3. trebuie să existe o continuitate a acestora. dar avînd avizul autorităţilor responsabile de destinaţia terenului. de regulă. Excavarea în Carierele de împrumut Materialul necesar pentru înlocuirea materialului din terasamentul drumului va fi adus de către Antreprenor din cariere de împrumut în conformitate cu prevederile din Capitolul 201. Materialul alunecat este evacuate în cavaliere şi nu este folosit decît la astuparea ravenelor. CAPITOLUL 901. Introducere De regulă. lucrările de terasament necesare in zona alunecărilor de teren vor fi executate în conformitate cu cerinţele din Capitolele 102 şi 201. cotelor orizontale şi verticale indicate pe Desenele Tehnice sau conform celor indicate de Inginer. numai dacă nu există alte indicaţii. Materiale Materiale necesare pentru construcţia terasamentelor trebuie să corespunda cerinţelor din SNiP 2. însă. Indiferent de modificarea treptelor de înfrăţire sau nu. Materialul din partea de sus a terasamentului existent va fi excavat pînă la adîncimile indicate pe Desenele Tehnice şi va fi folosit la executarea noilor contrabanchete la poalele terasamentului. cu acordul Inginerului. în acest caz. pot fi admise şi alte dimensiuni ale acestor trepte de înfrăţire. prevederilor din Capitolul 201 şi. Datorită naturii specifice a lucrărilor şi necesităţii unui control suplimentar al materialelor. din prezentul capitol 901. fie că va fi utilizat pentru la construcţia contrabanchetelor. la contrabanchete şi alte diverse lucrări de terasament 901. Construcţia terasamentelor Construcţia terasamentului şi compactarea trebuie să fie.05. Construcţia terasamentului pe o pantă mai mare de 1:3 Pentru construcţia unui nou terasament pe o pantă mai mare de 1:3 sau după cum este indicat în Desenele Tehnice. Dimensiunea treptelor de înfrăţire trebuie să fie în general conform detaliilor din Desenele tehnice. Excavarea materialului alunecat va fi executată conform profilului. ca surplus de material faţă de cerinţe. şi va fi evacuat in cavaliere. ori va fi evacuat în cavaliere. însă. latura verticală a unei trepte trebuie să se intersecteze cu treapta orizontală a următoarei trepte.6. acest material tva avea un Indice Portant CBR minimum de 6% şi nu mai mic 901. adică. 901. dacă este bun.2. în conformitate cu prevederile din Capitolul 201.

înainte de aşternerea noului material în partea de sus rambleului drumului. aceasta formînd stratul de fundaţie pentru îmbrăcămintea rutieră reconstruită Măsurarea Diversele lucrări de terasament din zona alunecărilor de teren vor fi peste tot măsurate curat în metri cubi. Lucrările de profilare. stratul de sus al fundaţiei de pămînt. după cumcă e umplerea cu sus indicat mai material a terasamentului. cu excepţia compactării terasamentului înainte de amplasarea noului material.8. de aşternere a solului vegetal şi de însămânţare sau înverzire cu iarbă vor fi măsurate şi plătite conform articolelor de plată respective din Devizul pentru Lucrările de Terasament Nr. din orice alt material alunecat ca sau excavat din treptele de înfrăţire (banchete). pe toată adîncimea în întregime. Reţineţi faptul. după cum e specificat în Capitolul 902. Densitatea solului după operaţiile de compactare. Articol de plată Achitarea Unitate de Măsură . Măsurarea şi achitarea pentru drenajul subteran vor fi efectuate aşa cum este stabilit în Capitolul 905. şi construit aşa cum este specificat în Capitolul 905. Lucrări de Terasament. cît şi pentru lucrările de drenare. de plată.13. taluzurile şi alte suprafeţe destinate pentru recultivare. nu trebuie să fie mai mică de 95 % din densitatea maximală la un conţinut de umiditate optim 901. va trebui conform ratelorsă fie efectuată prevăzute paralel cu în contract straturile pentru acelede consolidare articole din geotextil. Suma de plată pentru aceste denumiri va fi suma pentru finalizarea tuturor lucrărilor indicate în prezentulşicapitol Contrabanchetele alte diverse lucrări de terasament din zona alunecărilor de teren vor fi executate din materialul excavat în partea de sus e terasamentului existent. Lucrările de profilare. Portant >măsurate Lucrările 6%. 901. După amenajarea lor conform profilului necesar. Drenajul subteran Drenajul subteran trebuie să fie amenajat. după cum se cere în Capitolul 204. care fa vi măsurată în metri pătraţi. aşa cum este indicat în Desenele tehnice. vor vi acoperite cu un strat de sol vegetal şi însămînţate cu iarbă sau plantate cu arbuşti. Căminele de vizitare pentru drenajul subteran vor fi executate aşa cum este indicat pe Desenele tehnice. care suntaşa cum este indicate în arătat în Desenele tehnice. va trebui să fie adînc scarificat pînă la o adîncime nu mai mică de 400 mm şi temeinic compactat. de aşternere a solului vegetal şi de însămînţare sau înierbare vor fi măsurate şi achitate conform denumirilor din Devizul. şi confirmate pînăvor de Inginer în partea lui de fi achitate sus.7. care va fi calificat ca material corespunzător pentru aceste scopuri. ofertă.9. 901. pe care va fi ridicat noul terasament. Stratul fundaţiei de pămînt Partea superioară a terasamentului ridicat va fi finisată conform normelor de standard pentru fundaţiile de pămînt. vor fi aşternute după cum e indicat în Desenele Tehnice 901. Materiale de geotextil Materialele de geotextil folosite atît pentru consolidarea terasamentului. conform cerinţelor din Capitolul 204. cuprinse în cerinţele din Capitolul 201.10. Finisarea taluzurilor Taluzurile vor fi retezate şi finisate conform cotelor orizontale şi verticale.

şi care să corespundă următoarelor cerinţe: 9010 Excavarea tuturor tipurilor de materiale. îmbinate mecanic şi stabilizat cu raze UV. E din fibre foarte rezistente.350 statică (Testarea Indicelui minimum Portant) Testarea cu căderea conului [EN ISO 13433] mm 22 maximum. fabricat din filamente integre. CAPITOLUL 902. 1 Metri cubi inclusiv a pământului alunecat şi a treptelor de înfrăţire.2. [EN ISO 1031] % 100/40 MD/CD minimum Rezistenţa la străpungerea [EN ISO 12236] N 2. incluzînd lucrările de consolidare cu straturi de geotextil Cubic meter Construct road embankments with material from borrow including working with geotextile layers 9010 Compactarea stratului superior al rambleului drumului după 5 Metri cubi excavare şi înainte de aşternerea materialului din carierele de împrumut Cubic meter Compaction of upper surface of road embankment after excavation and prior to placement of borrow material Proprietăţi [ Standard ] U Parametri M Rezistenţă la întindere. cu evacuarea materialelor în cavaliere sau utilizarea lui la Cubic meter contrabanchete sau la diverse lucrări de terasament Excavation in all materials other than concrete including slipped soil and benches with material run to spoil or used in counterberms and miscellaneous embankment works 9010 Excavări în partea de sus a rambleului drumului existent. neîntrerupte de 100% polipropilenă. cu excepţia betonului. Materiale GEOTEXTIL Tip 1 Geotextil pentru drenajul transversal subteran Acesta va trebui să fie un material aprobat inert. MD/CD [EN ISO 10319] kN/ 16/16 m minimum Alungire la sarcina nominală. (gaură-0) .1. eu Metri cubi 2 folosirea materialului la contrabanchete sau evacuarea lui în cavaliere Cubic meter Excavation in top of existing road embankment with material run to counterberms or to spoil 9010 Furnizarea materialului pentru noul rambleu al drumului din 3 Metri cubi gropile de împrumut cu Indicele Portant în stare saturată> 6% Cubic meter Provide material for new road embankment from borrow pits with soaked CBR > 6% 9010 Construcţia rambleurilor drumului cu materialele din carierele de 4 Metri cubi