q = 116

Franz Ferdinand - The Dark Of The Matinée. 1/2.
Drums/Batterie : Album : Franz Ferdinand (Domino Recording Co.) 2004.
Paul Thompson. 3' 57". Pop Rock.

Çë ÇÀÇ ä ÇÀÇ ä ÇÀÇ Î
_ ä ÇÀÇ ä ÇÀÇ ä ÇÀÇ ä ÇÀÇ
4 Ï
È j j óÈ ÈÏ ÏÈ ÏÈ ÏÈ j ÏÈ j j óÈ ÈÏ j ÏÈÈÈ
Intro

/=====================
4 ÏÈ ÈÈÏÈ È È
È È
È È
È
ÈÈÈ ÈÈÏ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÏÈÈ È
È È
È È È
È
ÈÈÈ ÈÏÈ ÈÈ =l l
ÈÈ ÈÈ Ï.ÈÈÈ Ï
È
È È
Ï.
È
È È È È È È È È È
f _Çë ëÇÇ ä ÇëÇj ä ÇëÇj Î ä ÇëÇj ä ÇëÇj ä ÇëÇj Î ä ÇëÇ ä ÇëÇ ä ÇëÇ Î
j ÏÈ j jÏÈ ÈÏ
Instrumental

Ï
È ó
È È Ï È
ÏÏÏ
È
/ Ò { ÏÈ ÈÈÏÈ Ï.È ÈÈÈ ÈÈÈÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ l ÏÈ ÈÈÏÈ ÈÏ. ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ l È Ï
È ó
È Ï È ÏÏÏ
È È È Ô ÈÈÏÈ ÏÈ ÈÏÈÈÏ = ÈÈÈ Ó{
===================== ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l Ï
È
ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ
ÇÇÇ
F _ë _î .
Verse/

_· _·
Couplet

/===================== Ô Ô Ô Ô Ô ÈÈÈ ÈÈÈ
ÏÏ
ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l l l l l l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ = ÈÈÈ ÈÈÈ l
ä ÇÀÇ ä ÇÀÇ ä ÇÀÇ ä ÇëÇ ä ÇÀÇ ä ÇÀÇ Î . ÇëÇ
j ÏÈ j j ÏÈ j j ÏÈ j ÏÈ ÏÈ j
/ ÏÈ ÈÈ ÏÈ ÈÈ l
===================== Ô l Ô l Ï ÈÈ ÏÈ æÈÈÈ ÈÈ =l l
ÈÈ ÈÈ È
ÈÈ ÈÈ ÈÈ
ä ÇëÇ ä ÇÀÇ ä ÇëÇ ä ÇÀÇ ä ÇëÇ ä ÇëÇ ä ÇëÇ ä ÇëÇ ä ÇëÇ ä ÇëÇ ä ÇëÇ Î
j ÏÈ j j ÏÈ j j ÏÈ j j ÏÈ j j ÏÈ j jóÈ ÈÏÏÏÏ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ
Pre chorus/

/===================== È È Ô È È È È È
Pre refrain

ÏÈÈÈ È ÏÈÈÈ È l l ÏÈÈ È Ï
È È l ÏÈÈ È È
Ï.ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ = ÈÈÈ ÈÈÈ l l
È È
È È
f _Çë ÇëÇ ä ÇëÇj ä ÇëÇj Î ä ÇëÇj ä ÇëÇj ä ÇëÇj Î
Chorus/
Refrain

/===================== ÏÈÈ óÏ
È
È ÈÈÈ ÈÈÈÏÏÏ
ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈ óÈÈ ÈÏÈÈ ÏÏÏ
ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ Ô Ô =Ó{
È
Ò { ÏÈÈ ÈÏÈ Ï.ÈÈ ÈÈÈ ÈÈÏÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÏÈÈ ÏÈÈ Ï.ÈÈ ÈÈÈ ÈÏÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l È l
È È È ÈÈÈÈ È È È ÈÈÈÈ
_ëÇ ÇÀÇ ÇÇÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÇÇ ÇÇÀ ÇëÇ ÀÇÇ ÀÇÇ ÀÇÇ ÀÇÇ ÇÇÇÇ ÇÀë Ç ÇÇ ÀÇÇ ÀÇÇ ÀÇÇ ÀÇÇ ÇÇÇÇ ÀÇÇ ëÇÇ ÀÇÇ ÇÀÀÀ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇÇÇ ÇÀë Ç ÇÇ ÇÇÇÇ ÇÀë Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
/===================== öÇ Çö öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ
ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈ Ï
È
È Ï
È
È Ï
È
È l ÏÈÈ Ï
È
È Ï
È
È Ï
È
È =l l
È È È È È È È È
_Çë ÇëÇ ä ÇëÇj ä ÇëÇj Î ä ÇëÇj ä ÇëÇj ä ÇëÇj Î ä ÇëÇ ä ÇëÇ ä ÇëÇ Î
j ÏÈ j jÏÈ ÏÈ
Ï ó È
ÏÏÏÏ È È È Ï ó È
Ï ÏÏÏ
È È È
Instrumental

È È
/ Ò { ÏÈ ÈÈÈÏ Ï.È ÈÈÈ ÈÈÈÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ l ÏÈ ÈÈÈÏ ÈÏ. ÈÈÈ ÈÈÈÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ l È È Ô ÈÈÈÏ ÏÈ ÏÈÏÈÈ = ÈÈÈ Ó{
===================== ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l Ï
È
ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ
ÇÇÇ
F _ë _î .
Verse/


Couplet

/ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ l ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ l Ô l Ô l Ô l Ô l Ô l Ô=l
=====================
ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ
Rufus O'Callaghan. 07 07 2005. http://www.rufusdrums.com
Please DO NOT copy or redistribute this drum score. Thank you.
Franz Ferdinand - The Dark Of The Matinée. 2/2.

ä ÇÇÇÀÇÅÇÀë Ç ÇÇ ä ÀÇÇÇÀÇÅÇÇÀÇÀÇ ä ÇÀÀ
ÇÇÇÅÇÀë Ç ÇÇ ä ÇÀÇÇÀÇÅÇÀÇ .
4 À jÈÏÏÈ
/ 4 ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ l
===================== Ô l Ô l = ÈÈÈ ÈÈÈ l l
ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ Ï
È Ï
È
ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ Ï
È È
Ï
_Çë ÇÀÇ äÇÀÇjäÇÀÇj äÇëÇj ÇÀÇjäÇÀÇjäÇÀÇjäÇëÇj ä ÇëÇjä ÇëÇjä ÇëÇjÎ ä ÇëÇj ä ÇëÇj ä ÇëÇj ä ÇëÇj äÇëÇjä ÇëÇjä ÇëÇjÎ
2nd time =
Pre Chorus/
1. 2.

ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ Ô ÏÈÈ óÈÈ ÏÈÈÈ ÏÏ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ óÈÈ ÏÈÈÈ ÏÏÏ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ
2ème fois =

/=====================
Pre Refrain

È È È
Ò { ÏÈÈ ÈÏÈ ÏÈÈ ÈÏÈ l ÏÈÈ ÈÏÈ ÏÈÈ ÈÏÈ l l ÏÈÈ ÈÏÈ Ï.ÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈÓ{ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÏÈ l ÏÈÈ ÏÈÈ Ï.ÈÈ ÈÈÈ ÈÏÈ =È È È È È È
È È
È È
È ll
È È È È È È È È È È È È ÈÈ È È È È È È È ÈÈÈÈ
f _Çë ÇëÇ ä ÇëÇj ä ÇëÇj Î ä ÇëÇj ä ÇëÇj ä ÇëÇj Î ä ÇëÇ ä ÇëÇ ä ÇëÇ Î äÇëÇ ä ÇëÇ ä ÇëÇ Î
Verse/

jÏÈ j jóÈ ÈÏÏÏÏ j ÏÈ j jóÈ ÏÈ ÏÏ
Chorus

Ï
È óÈ Ï È
ÏÏÏ È È Ï
È óÈ Ï ÏÏÏ
È È È È È È ÈÈÈ ÈÈÈ
1. 2.

/===================== È
È È
È È
È È
È È
È È
È È
È È
È È
È È
È È
È È
È Ô È
È È È
È È
È È
È È
È È
È È È
È
Ò { ÏÈÈ ÏÈÈ Ï.ÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÏÈÈ ÈÏÈ Ï.ÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l l ÏÈÈ ÏÈÈ Ï.ÈÈ ÈÈÈ ÈÏÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ Ó{ ÏÈÈ ÏÈÈ Ï.ÈÈ ÈÈÈ ÈÈÏ= È
È È
È l
È È È ÈÈÈÈ È È È ÈÈÈÈ È È È ÈÈÈÈ È È È È ÈÈ
_Çë ÇÀÇ ÇÇÇÇ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÇÇ ÇÇÀ ÇëÇ ÀÇÇ ÀÀ ÇÇ ÇÇ ÀÇÇ ÇÇÇ ÇÀë
ÇöÇ Ç ÇÇ ÀÇÇ ÀÇÇ ÀÇÇ ÀÇÇ ÇÇÇ ÀÇÇ ëÇÇ ÇÀÀÀÀ
ÇÇ Ç ÇÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÀë Ç
ÇÇö öÇÇ ÇÇö Çöö
ÇÇ ÇÇÇ ÇÀëÇ ÇÇ Ç ÇÇ
ÇÇ 6
/ ÏÈ Ç
ö Ç
ö ö Ç
=====================
ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈ Ï
È
È Ï
È
È Ï
È
È l ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ = ll 8
È È È È È È È È
P _Çë . Ç ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ _ÇÇÀ
Verse/

_
Couplet

q.
68 Î. l ÈÈÈÀ
/===================== ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ÈÈ ä ÏÈÈÈ l Ô l Ô l Ô l Ô l Ô l Ô=l l
= 53

ÈÏÈÈ .
ÇÇë .
_ _ÇÇÀ . _ÇÇÀ . _ÇÇÀ .
ÀÈÈ ÈÀ 44
/=====================
ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ÈÈÈ ä ÏÈÈÈ l ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ÈÈÈ ä ÏÈÈÈ l È Ô l Ô =
ll
F ä ÇÇ ä ÇÇ ä ÇÇ ä ÇÇ ä ÇëÇ ä ÇëÇ ä ÇëÇ ä ÇëÇ ä ÇëÇ ä ÇëÇ _î
Pre Chorus/
Pre Refrain

4 ë
j j j j À À À j j j j j j ÏÏ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÏ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
q

/=====================
4 ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ l Ô
= 116

ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ l ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÏÈ ÈÈ = È
È È
È ll
È È È È È È È ÈÈÈÈÈÈ
f _Çë ÇëÇ ä ÇëÇj ä ÇëÇj Î ä ÇëÇj ä ÇëÇj ä ÇëÇjÎ äÇëÇ ä ÇëÇ ä ÇëÇ Î
Verse/

jÏÈ j jóÈ ÏÈ ÏÏÈ È
Refrain

Ï
È ó È
ÏÏÏÏ È È È Ï
È óÈÏ È
ÏÏÏ È È
1.-3. 4.

È
/ Ò { ÏÈ ÈÈÈÏ ÈÏ. ÈÈÈ ÈÈÈÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ l ÏÈ ÈÈÈÏ Ï.È ÈÈÈ ÈÈÏÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ l È Ô Ô Ó{ ÏÈ ÈÈÈÏ Ï.È ÈÈÈ = ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ l
===================== ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ Ï
Ç_ë ÇÀÇ ÇÇÇÀÀÀ ÇÇÇÇÇÇÇÀÀÀÀ Ç Ç Ç Ç
Ç Ç Ç Ç ÇÇ Ç Ç
Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ç Ç Ç Ç
ÇÇ Ç ÇÇë
öÇÇ ÇÇÇÇöÇÇÇÀë ÇÇ ÇÀ ÇÀÀÀ ÇÇÇÇÀÀÀ
Ç
ö
ÇÇÇÀÀÀÀ ÇÇ ÇÇÇÇÀë
Ç
ö
Ç Ç ÀÇ ÀÀÀ ÇÇÇÇÇ Àë
Ç
ö
ÇÇ ÇÇÀë
Ç
ö
Ç Ç ÇÇ ÇÇÇÇ _
öÇ öö ÇÇ î .
/=====================
ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈÈ =Ó

Rufus O'Callaghan. 07 07 2005. http://www.rufusdrums.com
Please DO NOT copy or redistribute this drum score. Thank you.