Évszázad Történelmi kor/ stílusirányzat Stílusirányzat jellemzői Szerzők, művek Műnemek, műfajok

ok
- ∞ - i.sz. Ókor - ókori görög-római Emberközpontúság, Homérosz eposzai: Iliász és Odüsszeia A legtöbb műfaj ekkor
476 kultúra: antikvitás kora: ókori természethűség, Nincs a magyar ókorról már létrejön: eposz,
klasszicizmus kiegyensúlyozott arányok, az fennmaradt emlék, csak himnusz, elégia, óda,
istenek világa is ember-léptékű lírai költemény,
következtetni lehet rá. Ezzel a
epigramma stb.
korszakkal a nyelvtörténet és a Ezeknek klasszikus
történelemtudomány foglalkozik, meghatározásait azért
feltételezhetően létező kell ismerni, hogy
népköltészetének nyomait a mai lássuk, mit
népköltészet őrzi. változtatnak rajta a
későbbi korok.
i.sz. 476 - Középkor / a középkor Fordítások Nyelvemlékek: szórványemlékek és
16. sz. “alkonya” a reneszánsz Latin szövegek, de megjelenik szövegemlékek:
a magyar nyelvű irodalom is 1. A tihanyi apátság alapítólevele A szórványemlékek
Nem volt fontos a szerző neve, (szórványemlék 1o55-ből, az első dokumentumok, nem
hanem az, mait Isten magyar mondat!); irodalmi alkotások, a
dícsőségére alkotott (LÁsd királyi kancellárián
Anonymus) készültek, latin
Istenközpontúság - a földi élet nyelven.
siralomvölgy, célja az Nyelvtörténeti
üdvösségre törekvés. jelentőségük van.

2. Halotti Beszéd és Könyörgés XII. Prédikáció, benne az
Sz. vége első rész eredeti
alkotás, a bűnbeesés
példáját fejti ki. A
második rész a
temetési szertartás
könyörgési részének
fordítása.

3. Ómagyar Mária-Siralom Himnusz, ugyanakkor
(himnusz, XIII. sz. vége, szintén siralom is, planctus,
fordítás); Margit legenda (jó nem a liturgia szövege,
példa a középkori ember tehát fordításának oka
világképére) az volt, hogy
megtetszett a
Franciaországban
hallott latin szöveg.
Sajátossága, hogy
Mária első személyben
siratja fiát. Ritmikája,
költői képei annyira
kidolgozottak, hogy
bizonyítékként
szolgálnak arra, hogy
magyar vers már
létezett, csupán ez az,
ami fennmaradt.

A legenda szentek
4. Margit legenda: a XIII. életét és csodatételeit
században keletkezett latin rögzíti, legenda
nyelven, Margit szenttéavatási született Szent Gellért
eljárása kapcsán, ezt a XVI. püspökről, Szent
század elején fordítja le Ráskai Istvánról, Szent
Lea apáca, aki ugyanabban a Imréről, Szent
Nyulak szigeti kolostorban élt, Lászlóról, Szent
mint a XIII. század közepén Erzsébetről, a magyar
Margit. A középkori középkorban ezek
embereszményre és világképre jó elsősorban latinul
példa: Margit királyi származása keletkeznek, de vannak

hogy minden dolog latin nyelven. melyek a fehér ló mondája) néphagyományban éltek. . XIV-XV. ebben Krónikák (latin): Anonymus – Gesta maradtak fenn a Hungarorum (Csodaszarvas. dictus magister”. ciliciumot visel. pécsi püspök. böjtöl. Pádova). Bár latin nyelvű történelmi mű. „P. ellenére alázatos. Lehel kürtje. Kálti Márk: Képes szolgálja. A (ferrarai korszakára jellemző). legendák is. hazatérve egyházi pályára lép. szerzője Krónika és mások) feltételezhetően III. Az Árpádházi (Más krónika: Kézai Simon: Gesta királyok legitimizálását Hungarorum. Humanizmus: a reneszánsz ezért menekülnie kell. elégia Janus Pannonius: itáliai tanulmányok (definíciókat lásd a (Ferrara. korbácsolja magát. nagyobb verseit fordításban olvassuk: epigramma hangsúlyt fektet az evilágra. a latrinát pucolja. csak lényege. tüdőbetegsége század eszmei háttere.másik táblázatban) szerte ismert költő. önsanyargató magyar nyelvű életet él. Líra: epigramma. részt vesz a Mátyás király elleni összeesküvésben. Három műfajban alkot. már diákként Európa. Hunor és honfoglalás környéki Magor. A mondák. Botond monda. alantas munkákat végez és kiszolgálja nála alacsonyabb sorból származó társait. Béla király jegyzője. végez vele. a latinul nem tudók (mi) mértéke az ember. ideológiája. panegyrikus.

hanem a szomszédos népeké is) jellemző. hogy csak ennyit tervezett). Adj már csendességet) Szerkezetileg az ókori Ciklusépítő költő: Petrarca olasz kiegyensúlyozottság. a török érdekes. a versek). horvátul). Úristen. válnak központi témává. az dicsérete (Egy katonaének. olaszul. Balassi Bálint: az első magyar nyelven tudd  A komédia író világi költője a magyar irodalomnak előszava nagyon (XVI. a magyaron kívül latinul. a természet. ahol a Reneszánsz: a humanizmus hódoltság alatt zajló végvári harcok fordításról. fontos a görög. egyházellenessége nem jelent gyülömlcsfa (elégiák) csak mondom. nyolc nyelven nyelv költészetre való n a XVI. Borivóknak életigenlés és életöröm/ bánat való) és az Istenkeresés (Bocsásd meg . könyvében. Békevágy De írt drámát is: Szép tanulmányozása. miből az első 66 vers és az összefoglalásnak szánt Szentháromság-himnusz készült el (de az is lehet. himnusz római hagyomány Névváltoztatásáról. lengyelül. a magyar Európába stílusirányzata. szó a studia humanitatis panegirikus vagy dicsőtő költemény kifejezésből ered. elégia emberre vonatkozó (magyarországi korszakára jellemző). a népköltészet hatása (nemcsak a magyar. az ókori művészetek beszél. Júlia. Művelt főúr. Reneszánsz szerző. Újjászületést idején. A humanizmus dunántúli mandulafa. Verseinek képi világára a reneszánsz főúri világ mintakincse. a katonaélet és a természet ) szerelem. Század közepén-végén élt. Líra: dal. tiszta formák ciklusba szervezi Maga kezével írott mérvadóak. jelent. szlovákul. Század újjászületését. ajánlja. feltételezhető a 33+33+33+1 tervezett szerkezet. hogy vallásellenességet is. Roskadozó viszont nem tanítják. szépasszonyoknak már igazodik: Istenről az emberre témái a szerelem (Anna-versek. e művek (epigrammák) . alkalmasságáról r. Ismerendő művei: Pannónia dicsérete. reneszánsz költő mintájára verseit mértéktartás. versei . Búcsú Váradtól. jelentése: az (pádovai korszakára jellemző). illetve az erdélyi (Itáliában is ehhez a korszakhoz törökül. Egy magyar komédia (ezt utánzása. tudományok. Értékrendjében németül. korábban helyeződik a hangsúly.

de ez Sylvester János (benne az első magyar lett belőle (vallástörténetben időmértékes vers) utána lehet nézni.) Irodalmi szempontból azért fontos. sz. mert Első teljes Bibliafordítás: 1590: Károli hirdeti az anyanyelvű Biblia. Nem Első teljes Újszövetség-fordítás: 1541: akart egyházszakadást. ami szerint az zsoltárfordítás (a mai református üdvözüléshez szükséges.n.ehhez szükséges a során erősödnek fel. de nála először megjelenik a szövegvers is (nótajelzés nélküli költemény) Ismerendő versei: Hogy Júliára talála így köszöne néki. fordítás. a XVI-XVII. sz. Huszita Bibliája wittenbergi templom kapujára kifüggeszti nyilatkozatát. illetve azok Prédikációirodalom: Bornemisza Péter: fejlődéséhez járult hozzá. őrzi a reformáció korabeli lefordítani a szentírást. Prédikációk. ez a magyar nyelv állapotát) nemzeti nyelvek presztízsének növekedéséhez. Korai újkor: Reformáció Ez lényegében vallástörténeti Az első magyar Bibliafordítások (még a 20. . de annak gesztusával kezdődik előszeleként) 1420-30 körül: Tamás és Európában. Egy katonaének. ezeket nevezzük dallamverseknek). hogy énekeskönyv ezekkel kezdődik) mindenki maga tanulmányozza és értelmezze rendszeresen a Hitviták: elsősorban az ellenreformáció Bibliát .zsoltár elve. fogalom. átnézett változata a mai református elkezdik Európa-szerte Biblia. Ördögi kísértetek Vallási alaptételei között szerepel a „Sola scriptura” Zsoltárok: Szenczi Molnár Albert 150 . Gáspár Vizsolyi Biblia (ennek 1908-ban olvasás szükségességét. 16. mikor a Bálint papok ú. Luther Márton 1517-i reformáció előttről. Századi magyar irodalom fontos . egy részét dallamra írta (ekkor még javarészt énekelték a verseket. Adj már csendességet.

de katolizál .istenes verseiben ez a Kb. lelkiismeretfurdalás is megszólal. . Balassi Bálint evangélikusnak születik . szövegei ezek.

házastársi hűség: Deli Krisztus katonája Vid és Borbála / Delimán és Cumilla. Zrínyi és Szulimán elején személyesen ábrázolása kiegyensúlyozott. juttatja. melyben körmondatok. Szulimán Jézus ígéri meg a hősi az egyetlen török. a hit. . a mozgalmasság. megismétlődnek a magyar és a török stb. a felelősségtudat terén is sokkal egymással a túlvilági értékesebbek. a ördögök küzdenek becsület. Jellemző a stílusra a magyarság és a nyugati kereszténység túl (heroizmus. A történelmi tulajdonsága (lásd a művészet eszközeivel is valóságban nem volt egy jelentős csata.1600-tól Barokk Az egyházi ellenreformáció Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Eposz: barokk eposz. (Athleta Christi). mert hazájuk védelmében Szűz Máriától kér küzdenek. visszaszerezze a költői fantázia azonban olyanná Azért barokk eposz. hogy a meg a végveszélytől. heroizmus. a látványosságra az adott témájú jelenetek ellentétek kedvelése törekvés. lehetetlenné tette a török számára a Jellemző rá az eposz és természetközpontúságtól az továbbhaladást. (Párhuzamos jelenetek: térben együtt a barátság: Juranics és Radivoj / Delimán hősökkel. Jeruzsálem című műalkotásokban is kifejezésre mely bár vereséggel végződött. a másik táblázatot). Dédapjának. Zrínyi Megszabadított katolikus egyház. az ellentétek tette. az önfeláldozás. 1566 sorból (a szigetvári mintája Tasso zsinat után megerősödik a csata évszáma). reformációban elvesztett növeszti. a sorsa dől el. melyben egy egész közösség. a törökök pedig önző segítséget. életét. akiről elismerően halált. s ezt a Miklósnak a hősies várvédelme a téma. akinek már az A két főhős. A II. 1750-ig stílusterméke. az érdekekért. hanem a barátság. mindegyiknek a végkicsengése ellenreformáció az . így eposz tárgyára méltóvá mozgalmasság. Isten. mégis spanyol eposza. így Európát mentette összes műfaji Isten és vallás felé. a Párhuzamos szerkesztésű mű. díszítettség. a mert a stílusjegyeken híveit.) a katolikus oldalon. a angyalok és az házastársi hűség. aki hit: Zrínyi a feszület előtt / Szulimán és az ő nevében áldozza a madárjóslat. túldíszítettség. Visszafordul az ember. tridenti 15 énekből áll. monumentalitás.hogy a magyarok nemcsak azért eszmevilágát képviseli: kiválóbbak. bonyolult kedvelése. a főhős és Rusztán bég.

felvilágosodással. kudarcba fulladt tervek a közül Flóra. A tény annyi. Az irodalomban esetében). XIV. címzett érdeklődésére udvarában. ezzel a változtatással azonban Zrínyi hősiességét emeli ki. más . hasonlatai a rokokó stílusra együtt jelenik meg a kései jellemzően finom. játékosság. A költői fantázia módosít több helyen is a történelmi tényeken. a fejedelemmel kapcsolatos események finom erotika. a mitológiából a leírása (napi rendtartás. ők lesznek az erkölcsi győztesek. bár meghalnak. A magyar azonban nemcsak a Franciaországban. hogy valóban Szigetvár ostroma alatt halt meg Szulimán. de betegségben. P. például Szulimán Zrínyi keze által esik el. hibája a pogányságán túl a hirtelen düh. miniatűr. Lajos széppróza első alkotása ez a könyv. vagy nem elküldésre jelenik „lázadó” stílus. finom erotika (ami még és virágok. Ezzel. kezdőbetűjű nagynénihez. a barokk Mikes Kelemen: Törökországi levelek: Irodalmi levél: valódi években szigorúságával szemben 207 fiktív levél egy teljesen fiktív. és a várból kirohanó 500 hős lelkét angyalok viszik az égbe. míg Zrínyit egy eltévedt janicsárgolyó öli meg.). utazások. mely meg díszítőművészetben jelent meg. gyakori a kagyló használata). Jellemző rá a Stílusára jellemző az élőnyelv tarthat számot. legfőbb Témái között szerepel a száműzött tárgya az epekedő szerelem. folyondárok hangneme. a társasági csevegés és csigamotívum. elsősorban a Konstantinápolyban élő. Hébé kedvelt. nyilatkozik a szerző. Jellemző még az megengedhető egy távoli nőrokon aszimmetria. nimfák. aprólékosan barokkal és a kidolgozott képek. a könnyeden hajló természetessége ( a székely tájnyelv vonalvezetés. puttók. 1750-es Rokokó A barokk kor végén. A döntő csata alatt az égi éls pokolbeli hatalmak is megküzdenek egymással. szabadságharc újraindítására stb. E. az istennők betegségek. szánt levél.

török szőlőtermesztés. zeneiség. A mozgalom vezetőinek célja az volt. hogy a világot „az irracionalitás.) megkérdőjelezése. szokások és Kölcsey Ferenc (de ő már romantikus erkölcsök kritikai is. selyemhernyó- tenyésztés. század filozófiai Csokonai Vitéz Mihály: lásd a szintézist ás / eszmeáramlata a nyugati létrehozó költőknél lent. s a levelet műformaként használva irodalmi alkotást termetett. de ismerte az erdélyi emlékiratírók hagyományát is. Felvilágosod A XVIII. helyüket olvasmányélmények. a babonák és a zsarnokság hosszú időszaka után a fejlődés útjára vezessék”. A levélformát Mikes Franciaországban ismerte meg. Berzsenyi Dániel: Közelítő tél lényege a hagyományos Kazinczy Ferenc intézmények. A fejedelem halála után megcsappan az események száma. klasszicizmu filozófiában. elmélkedések veszik át. Jellegzetes motívum a virágzó személyiségekkel kapcsolatos kert. a a csilingelő rímek. információk (pl.). a török hatalmasságok udvari pletykái stb. Legfontosabb gondolatai:  Merj gondolkodni! (Sapere aude – . Bercsényi). a miniatűr ábrázolásmód. ezt a kettőt ötvözte művében. az értelmet s állították a középpontba. török vendéglátás. Törökországban tapasztalt szokások megjelenítése (pl.

Testvériség.  Minden vétek és bűn a tudatlanságból ered. Testvériség)  Az emberi jellem nevelés kérdése. (pontosabban: Szabadság. Igazság.  Teljes optimizmus jellemzi: az igazság megismerését követi a megvalósítás.  Az alapvető polgári jogokat követelik és . Egyenlőség.  A természetben vannak elrejtve a társadalom és gondolkodás törvényei. Horatius felszólítása.  A munka mindenki számára erkölcsi követelmény.  A tudás forrása a megfigyelés és a tapasztalat.)  A világ megismerhető.  Az egyén és közösség érdeke összehangolható. amely a felvilágosodás jelmondata lett.  Magasztos erkölcsi nézeteket hirdet: Jóság.

ezért mindegyikük szükségesnek tartotta a megváltoztatását. szabad tulajdonbirtoklás. hogy.  Legfontosabb politikai nézetük: Mindenfajta társadalmi rendszer az emberek megállapodásának eredménye: ezért megváltoztatható. szólás-. rokokó. Ilyen jogok: törvény előtti egyenlőség.  Minden felvilágosodott gondolkodó egyetért abban. sajtószabadság. szentimentalizmus A klasszicizmus: Olyan művészeti irányzat. a változás mértékét és módját különbözőképpen állapítják meg. gondolat-. küzdenek értük. amely a .  Stílusirányzatai: klasszicizmus. a feudalizmus az emberek közötti egyenlőtlenség rendszere.

Egy bizonyos válsághangulat tükröződik benne. mely a . Esztétikai elvük. Ennek az irányzatnak a forrása az ész mindenhatóságába vetett hit megrendülése volt. és állítja az irodalmi alkotások középpontjába. szabályokat.és levélregény lizmus egyoldalú és túlzott racionalizmus helyett az empirizmusra épült. és főleg az érzelmeket. a szimmetria. főként az ókori görög- római alkotásokban megvalósuló eseményeket. Szerinte ez az arányos emberi alakban rejlik. elemzi. a rend és az egyszerűség. Szentimenta A szentimentalizmus az Kármán József: Fanni hagyományai Napló. hogy csak egyetlen művészi szépség van. múlt. amit már az ókori művészet is elért: a mérték. hagyományokat tartja követendő példának. a tapasztalatok által kiváltott lelki folyamatokat vizsgálja. A klasszicisták fennkölt és harmonikus szépségideálja szembeszegült a barokk és rokokó nyugtalanságával.

ezért sorsuk a lassú rejtett sorvadás.társadalmi rend kialakult szokásai. nem élhetnek boldog házasságban. Ezek a hősök és hősnők. valójában cselekvésképtelenek. gyakran társadalmi-vagyoni különbségek miatt nem lehetnek egymáséi. akik különböző okok. Nem képesek harcolni a boldogságukat lehetetlenné tevő akadályok ellen. emberi kapcsolatrendszere. bár érzelmeikben rendkívül gazdagok. Az érzelmek szabadságát hirdeti. csak szenvedni. és a velük szemben tehetetlen egyén összeütközéséből fakadt. intézményei. hangot ad a személyes vonzalmon alapuló szerelem jogosságának. A külvilág . majd a halál. A szentimentalizmus irodalmának tipikus szereplői azok a szenvedélyes emberek. tiltakozik az embereket elválasztó érdekházasság erkölcstelensége ellen. lemondani tudnak. gyötrődni.

a drámai költemény. Ábránd. ami több művészeti Tünde. A merengőhöz műfajaként megjelenik század vége. A ágra együttesen terjedt ki. a fenséges hegyek világába. minden ütésére. a csendes erdők. A szentimentalizmusra egyébként is jellemző vonás az elfordulás a társadalmi kötöttségeket jelentő várostól. s összefonódott a természet kultuszával is. Romantika / A romantika egy egységes Vörösmarty Mihály: Csongor és Dominál a líra népiesség korstílus. cigány. Ez az irányzat különösen fogékony a melankolikus és elégikus kedélyállapotok iránt. Vén A műfajkeverés Kialakulásának időszaka a 18. Gondolatok a könyvtárban. visszahúzódással reagálnak. a század Katona József: Bánk bán második felében a késő Elbeszélő költemény . az elvágyódás a társasági élettől a szabad természetbe. Előszó. hiszen sérülékeny és sérült lelkű hősei bánatukkal rendszerint a természet magányába menekülnek. század első fele. minden megpróbáltatására kétségbeeséssel. Guttenberg albumba. mely némaságával megőrzi a sebzett szívű ember titkait. virágkora a 19.

A puszta. balladák (Ágnes asszony. felvilágosodás eszméit forradalmi költészete. . az Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (a individuum előtérbe kerülése.) egyik fő ismérve a klasszicizmus-ellenesség.romantikus). a realizmus határán helyezkedik el. Szondi két apródja. Gavallérok (inkább lángoló életöröm. Központi témája a szabadság eszméje és vágya. feldolgozó regény). realista). a Mikszáth Kálmán: Ő a romantika és csalódás.történelmi ballada). vagy éppen realista.a bűn és elvesztették a felvilágosodás bűnhődés balladája.ars poeticák. de romantikus jegyek is vannak az ezzel ellentétes benne). de általános jellemzői: a romantika stílusjegyeit magán hordozva)  a felfokozott életérzés kifejezése. hitvesi megtagadó forradalomban (és költészet annak eszméiben): nem hozott korábban a ráció sem megoldást. Arany János: Toldi trilógia.paródiák. az egyén. Csalódnak a télen. világfájdalom A Noszty fiú esete Tóth Marival (inkább ("spleen"). Őszikék illúzióvesztés. A romantika irodalmának Mindvégig . Lejtőn stb. a reményvesztettség. A romantikus irodalom benne a lélektani realizmus elemeivel. ciklus versei (Letészem a lantot. Hídavatás . jellemző az V. László . Az Alföld. Beszterce ostroma. Szeptember végén. forradalom és szabadságharc élményeit az önkifejezés szabadsága áll. Az arany ember (a polgárosodás témakörét bejáró regény. optimizmusát. közben az egyházból is kiábrándultak. Új  az eszményítés. kiábrándultság. Szent Péter esernyője (kisregény forradalmi hevület és .romantika és a romantikából kiinduló irányzatok voltak Petőfi Sándor: János Vitéz. az Zrínyiász . Romantikus regény jelentősek.

a folklór iránti érdeklődés.jó palócok: Az a romantikus alkotások a fekete folt. a nemzeti kultúra. a híres dudás. gazdag bárány érzelemvilágot tárnak fel  felélednek a nemzeti irodalmak. A bágyi csoda. Bede szabadság eszméit Anna tartozása. Lapaj. melyek a jelenből vagy az adott világból való elvágyódást tükrözik  fontos szerepe lesz a kalandos. bonyolult . a népköltészet. egzotikus vidékeken. fantáziadús. idealizálás: a novellái: Tót atyafiak . kultúrákban. szövevényes. A néhai keresik. főleg a gótika iránti rajongásban nyilvánul meg  nagy mennyiségben jelennek meg a távoli. egzotikus szereplőkkel játszódó történetek. a nemzeti múlt. ezzel egyidőben elindul a népmesék gyűjtése és a népnyelv beemelése az irodalomba  a múlt felé fordulás leginkább a középkor.

a detektívregény és detektívnovella is. az ellentétek nagy száma. a zeneiség.  hangnem: legelterjedtebb a patetikus. sok a töredékben maradt alkotás.  az epikai műfajok között vezető szerepet tölt be a regény. humoros (főleg fekete humor) és az ironikus hang. az álom és a valóság ellentmondásainak a felfedése  stílus és nyelv tekintetében jellemző a líraiság. a festői monumentalitás (mintha a mű egy freskó lenne). Ekkor jön létre a bűnügyi irodalom. mint a . nagyszámú történelmi regény és kalandregény születik a korszakban. sokszor egymással ellentétes síkon játszódó történet. cselekménynek  elterjed a két.  kialakul több átmeneti műfaj is.

vagy látomásait írja meg.  a költő és író szerepe megváltozik. világdráma vagy a drámai költemény. vátesz szerepe van. Modern kor Realizmus Mikszáth Kálmán Gárdonyi Géza Móricz Zsigmond Klasszikus Kosztolányi Dezső modernség Krúdy Gyula Tamási Áron Babits Mihály Szimbolizm Vajda János us Ady Endre Impresszioni Tóth Árpád zmus Juhász Gyula Áprily Lajos Expresszioni Ady Endre . látnok. szabadságharcokban vesz részt. A lírában nagy szerepet kap a dal. a nemzeti függetlenségi törekvések szólójává válik. az elégia. a költő utat mutat a népnek. Sok alkotó maga is példamutatásképpen forradalmakban.

melyekben a kor felvilágosodás alapgondolatait fejti ki irányzat (jól ismeri Rousseau és Voltaire és a többi francia felvilágosodott műveit. korai. zmus József Attila Dadaizmus Avangárd Kassák Lajos Tárgyias József Attila intellektuali Pilinszky János zmus Nemes Nagy Ágnes Posztmoder n (1960- 1980) Jelenkor irodalma Szintézi Csokonai Vitéz Mihály: műveiben st alkotó a felvilágosodás gondolatai. klasszicizmus mint stílus. de később nagy szintézisverseket hoz létre. Csokonai e kettőt műen az ötvözvehozza létre nagy filozófiai adott költeményeit. Már akik diákként rendkívül tehetségesnek bizonyo tartották tanárai. és a rokokó és szentimentalizmus is megtalálható. Ezek mind két részből állnak: egy pictura . iskolai s korban stílusgyakorlatként született verseiből éltek. A Magánossághoz. egy dolog vagy személy leírása) illetve a ók szentenciát (ami egy megadott téma egyértel érvelő kifejtése).) Ilyen verse Az Estve. aihoz gondolatait. Konstancinápoly. nem Az iskolában két típusú verset sorolhat gyakorlotattak: a piktúrát (ami egy táj. a szerzők.

a Lilla-daloknak címzettje egy komáromi kereskedő lánya (nyilván kudarcot vall a házasulási szándék). Ezek a versek részben a rokokó. részben a szentimentalizmus jegyében születtek: Tartózkodó kérelem. A szamóca / A tihanyi echóhoz. Szerelemdala csikóbőrös kulacshoz. egy vűrost írnak le. A Reményhez. Arany János József Attila Dsida Jenő . Szerelmes verseinek. és a leírásból nő ki a szentencia rész. mely egy tájat. Ő az egyik első költő aki a népiesség stílusát is alkalmazza: Szegény Zsuzsi a táborozáskor.részből.