ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με τον όρο-ονομασία "Ευχολόγιο" είναι
γνωστή μια ανθολόγηση-καταγραφή
προσευχών, για τα μυστήρια και τα γεγονότα
της ζωής των Χριστιανών και της Εκκλησίας,
από το "πέλαγος" των ανάλογων που
υπάρχουν σε χειρόγραφα!
Αυτό που στο παρελθόν (μέχρι την
έντυπη μορφή) ήταν αυτονόητη
δημιουργικότητα, μετά την ανακάλυψη της
τυπογραφίας, πλέον αποκτά την "ακαμψία"
της επαναλήψεως! Ακόμα και λάθη που
παρεισέφρυσαν στις αρχικές εκτυπώσεις
επαναλαμβάνονται επί αιώνες. Πολύ
περισσότερο θεωρείται αδιανόητη η όποια
αλλαγή. Ατυχώς, η ελευθερία του
παρελθόντος σε τυπικά και λειτουργικούς
τύπους, καθόλου δεν βοήθησε σε ευκινησία,
τα τέτοιου είδους θέματα.
Οι συνθήκες όμως πλέον άλλαξαν.
Τώρα οι Χριστιανοί κινδυνεύουν, λόγω του
φορμαλισμού του τύπου και της
επαναλήψεως, να "βλέπουν" μαγικά και
αυτοματισμένα την όποια σχέση τους με τον
1

Θεό· σαν να είναι τέτοιου ε ίδους βιβλία "η
σολομωνική" της Εκκλησίας! Ας μη
σκανδαλισθούμε με τον χαρακτηρισμό, απλά
να σκεφτούμε πώς βλέπουν οι Χριστιανοί το
νερό του Βαπτίσματος και με τί "φορτώνουν"
στον γάμο τον γαμπρό και την νύφη κατά το
μυστήριο!
Η ανάγκη των αλλαγών και της
μεταφράσεως προέκυψε από την
συνειδητοποίηση του… αδιάβροχου των
Χριστιανών μας από τα τελούμενα και τα
λεγόμενα! Πρέπει να ακούσουμε επιτέλους
τον άγιο Απόστολο Παύλο να κραυγάζει:
"ἐάν σάλπιγξ ἄδηλον φωνήν δῶ … οὐδείς
ἐτοιμασθήσεται πρός πόλεμον" Α' Κορινθ.
14,8.
Πιστεύουμε ότι κανείς χριστιανός, είτε
λαϊκός είτε κληρικός, δεν θέλει να...
αφουγκράζεται "άδηλα".
Εύχεσθε.
Αρχιμ. Θεοδόσιος Μαρτζούχος

2

Εισαγωγικά σχόλια
στον Μικρό Αγιασμό

"Αγιασμός" είναι ο ουσιαστικός
θεολογικός όρος-αποτέλεσμα της σχέσεως
των ανθρώπων με τον Θεό. "Τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ, ὁ ἁγιασμός ἡμῶν ἐστί". Είναι υπόθεση
πελώρια και ανεξάντλητη. Τρόπος ισόβιος και
κοπιώδης. Χρειάζεται μακρά διαδρομή μέχρι
να ταυτιστεί το θέλημά μας προς το θέλημα
του Θεού και αυτό όχι ως συμπεριφορολογική
στάση και κομφορμισμός, αλλά ως καλή
αλλοίωση της "ανυπαρξίας" μας προς την
Όντως Ζωή, που είναι ο Χριστός.
Τον αγιασμό μας τον επιτυγχάνωμε με
δύο διαδρομές. Με την εσωτερική απόφαση να
γίνουμε γνήσιοι δούλοι του Χριστού και να Τον
αγαπήσουμε τόσο, ώστε να είναι αυτονόητη η
τήρηση των εντολών Του, όπως και Εκείνος
λέει "ἐάν ἀγαπᾶτε με τάς ἐντολάς τάς ἐμ ᾶς
τηρήσητε" και με την σωματική μας μετοχή
στα μυστήρια της Εκκλησίας του Χριστού, δια
των οποίων "αποκτούμε" αγιασμό στό
"μέγεθος" και το "ποσοστό" του αδειάσματος
της καρδιάς μας από την εγωιστική της…
3

είναι υπόμνηση όλων των ανωτέρω.πληρότητα! Όσο μεγαλύτερο… δοχείο καρδιάς διαθέτουμε. ώστε σιγά-σιγά να επιτευχθεί για όλους μας αυτό που γραφόταν στην μίτρα που φορούσε επί της κεφαλής του ο αρχιερέας στην Παλαιά Διαθήκη: "ἅγιος τῷ Κυρίῳ". αφού ο Θεός "βρέχει ἐπί δικαίους καί ἀδίκους"! Αυτή η μικρή λοιπόν ακολουθία- προσευχή. 4 . τόσο περισσότερο αγιασμό θα πάρουμε. Απλά θέλει να μας μάθει κάθε εκδήλωμα της ζωής μας να το αναθέτουμε στον Χριστό ζητώντας Του την ευλογία του αγιασμού. Δεν έχει σχέση με τον αγιασμό του Βαπτίσματος (Θεοφανείων).

3. 4. 6. Ὁ ἐχθρός κατεδίωξε τήν ὕπαρξή μ ου καί μέ ἐξουδένωσε ἐντελώς. Ἄπλωσα τά χέρια μου πρός Ἐσένα. καί ἀεί. Ὁλιγοψύχησε ἡ ψυχή μου καί ταρά- χτηκε ἡ καρδιά μου. Θυμήθηκα τίς ἡμέρες τῆς δικῆς Σου παρουσίας. Μελέτησα ὅλα Σου τά ἔργα. ΜΙΚΡΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ Ε ὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν. τίς ἐνέρ γειες «τῶν χειρῶν» Σου ἐψηλάφησα.Ἀμήν. ἀφουγκράσου τήν δέησή μου. πάντοτε · νῦν. Δέξου τήν προσευχή μου Κύριε. γιατί κανένας ἄνθ ρωπος δέν εἶναι δίκαι ος ἐνώπιόν Σου. ΨΑΛΜΟΣ 142ος 1. Ἡ ὕπαρξή μου εἶναι σάν τό ἄνυδρο χωράφι. καί εἰς το ύς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Κύριε εἰσάκουσε τήν προσευχή μου. . 7. Μήν ἀποστρέψεις 5 . 5. 2. Μέ ἔκανε νά αἰσθάνομαι τό σκοτάδι τῶν νεκρῶν πού ἔχουν αἰῶνες πρίν πεθά νει. Εἰσάκουσέ μου κατά τό ἔλεός Σου καί μή μέ κρίνεις. μέ ἐγκαταλείπει ἡ ψυχή μου.

10. Ἡ τό χαῖρε δι’ ἀγγέλου δεξαμένη. ἄς μέ ὁδηγή σει στόν ὀρθό τόν δρόμο. Γνώρισέ μου τρόπο ζωῆς νά πορευ θῶ. γιατί σέ Σένα μόνον ἐλπίζω. πού ἤλπισα σέ Σένα. γιατί ἐγώ μονάχα δικός Σου εἶμαι δοῦλος. 9. Φανέρωσε γρήγορα τό ἔλεός Σου γιά μένα. Σ’ Ἐσένα καταφεύγω. 6 . Παρθένε. 12. ἀφού Ἐσύ εἶσαι Κύριος τῆς ζωῆς μου. σῷζε τούς σέ μεγαλύνοντας. 11. Λύτρωσέ μέ ἀπό τούς ἐχθρούς μου Κύριε. Μάθε μέ νά τηρῶ τό θέλημά Σου. καί τεκοῦσα τόν Κτίστην τόν ἴδιον. Τό πνεῦμα Σου τό ἀγαθό. Ἐξαιτίας τοῦ ἐλέους Σου θά ἐλευθε - ρώσεις ἀπό τήν θλίψη τήν ψυχή μου. Μέ τήν ἀγάπη Σου · πού εἶναι τό ὄνομά Σου. θά μέ ζωογονή σεις. θά ἐξολοθρεύσεις τούς ἐχθρούς μου καί θά ἀφανίσεις αὐτούς πού ταλαι πωροῦν τήν ψυχή μου.τό πρόσωπό Σου ἀπ’ ἐμέ καί καταντήσω πεθαμένος! 8.

καλῶς διαφύλ αξον. 7 . τούς δούλους σου φύλαξον. Δόξα Πατρί. Χριστέ μου Σῶτερ. Σῶτερ . καί πάντων τῶν Ἁγίων σου. Θεοτόκε. καί ἁγίῳ Πνεύματι· Τ όν Πατέρα καί Υἱόν δοξολογοῦμεν. Τ ῇ πρεσβείᾳ τῶν ἐνδόξων Αποστόλων. καί Υἱῷ. Τ ῇ πρεσβείᾳ τοῦ τιμίου καί ἐνδόξου Βαπτιστοῦ σου Προφήτου Προδρόμου τε. καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον. Τ ῇ πρεσβείᾳ τῶν ἐνδόξων Ἀναργύρων. καί τῶν ἄνω Τάξεων. καί Μαρτύρων. λέγοντες · Τριάς Ἁγία.Τ ῇ πρεσβείᾳ τῶν ἐνδόξων Ἀρχαγγέλων καί Ἀγγέλων. ὡς προστασία τοῦ κόσμου καί στήριγμα. τούς δούλους σου φύλαττε. τά σά ἐλέη τῷ λαῷ σου δώρησαι. σούς δούλους. σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν.

τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Παρθένε. σῷζε τούς σέ μεγαλύνοντας. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν). Ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (. Ἡ ἀῥῤήτως ἐπ’ ἐσχάτων συλλαβοῦσα. Ὑπέρ τοῦ ἁγιασθῆναι τό ὕδωρ τοῦτο.. καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως. Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου. εὐλαβείας καί φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ. παντός τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ. καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Καί νῦν. 8 . τῇ δυνάμει καί ἐνεργείᾳ καί ἐπιφοιτήσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.. εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν. Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν. καί τῶν μετά πίστεως. καί ἀεί. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. καί τεκοῦσα τόν Κτίστην τόν ἴδιον. (Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. ). τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τοῦ καταφοιτῆσαι τῷ ὕδατι τούτῳ τήν καθαρτικήν τῆς ὑπερουσίου Τριάδος ἐνέργειαν. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. κινδύνου καί ἀνάγκης. Ὑπέρ πάντων τῶν χρ ηζόντων τῆς παρά τοῦ Θεοῦ βοηθείας καί ἀντιλήψεως. Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπό πάσης θλίψεως. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. τήν εὐλογίαν τοῦ Ἰορδάνου. Ὑπέρ τοῦ γενέσθαι τό ὕδωρ τοῦτο ἰαματικόν ψυχῶν καί σωμάτων. διά τῆς τοῦ ὕδατος τούτου μεταλήψεώς τε καί ῥαντισμοῦ. καί πάσης ἀντικειμένης δυνάμεως ἀποτρεπτικόν. 9 . ὀργῆς. Ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν ἀναδείξῃ ἡμᾶς υἱούς καί κληρονόμους τῆς βασιλείας αὐτοῦ. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. διά τῆς ὁμοουσίου Τριάδος. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τοῦ καταπεμφθῆναι αὐτῷ τήν χάριν τῆς ἀπολυτρώσεως. Ὑπέρ τοῦ φωτισθῆναι ἡμᾶς φωτισμόν γνώσεως.

ἀχράντου. . καί διαφύλαξον ἡμᾶς. ὁ κτίστης τῶν ἁπάντων. Εὐχή τοῦ ἁγιασμοῦ . ἐλέησον. . τῇ σῇ χάριτι. σῶσον. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα. μετά πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες. ὥστε νά εἶναι εὐλογία γιά τούς μεταλαμβάνοντες καί χρήσιμο κατά πάσης δαιμονικῆς ἐνεργείας. Τῆς Παναγίας. ὁ Θεός. Σύ πού δημιουργεῖ ς ἀλλά καί μεταπλάθεις στό καλύτερο τά πάντα. νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας. Κ ύριε ὁ Θεός ὁ παντοκράτωρ. ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 10 .Κύριε.Ἀμήν. ὑπερευλογημένης. τιμή καί προσκύνησις. τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πν εύματι. . ἁγίασε αὐτό ἐδῶ τό νερό μεταποιώντας το καί ἐνισχύοντάς το μέ τήν χάρη σου. ἐλέησον.Σοί Κύριε.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ἀντιλαβοῦ.

Εἰρήνη πᾶσι. Καταξίωσέ μας νά τύχουμε τοῦ ἁγιασμοῦ σου μέ τήν μετάληψη καί τόν ραντισμό ἀπό αὐτό ἐδῶ τό νερό . Ἐσύ καί ὁ μονογενής Σου Υἱός καί τό Πνεῦμα σου τό Πανάγιο. .Τάς κεφαλάς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν. . ὑγιεία τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος. ὅτι θέλουμε νά εἴμαστε δικοί σου δοῦλοι. Κ Αταδέξου. νά γίνεται γι’ αὐτούς ὑγιεία ψυχῆς καί σώματος καί τρ όπος ἀπαλλαγῆς ἀπό κάθε πάθος καί ἀρρώστια. . . ἀφοῦ Σύ εἶσαι ὁ ἁγιασμός τῶν 11 . γιατί εἶσαι ὁ ἀγαθός καί φιλάνθρωπος Θεός μας.Δῶσε σέ ὅσους χρίονται μέ αὐτό ἤ νίπτονται ἤ ραντίζονται ἤ τό πίνουν. Κύριε. Δῶσε νά γίνει γιά μᾶς. Σύ. Εὐλόγησε ὅλους ἐμᾶς πού σκύβ οντας τόν αὐχένα μας σοῦ δηλοποιοῦμε . τώρα καί πάντοτε στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.Ἀμήν.Καί τῷ πνεύματί σου.Σοί Κύριε. πού καταδέχθηκες νά βαπτισθεῖς στόν Ἰορδάνη καί νά ἁγιάσεις τά νερά . νά μᾶς ἀκούσης . .

Ἄχραντε.ψυχῶν καί τῶν σ ωμάτων μας. Θεοτόκε Παρθένε. τοῖς ἐν πίστει λαμβάνουσι τήν εὐλογίαν σου. ἀγαθό καί ζωοποιό Πνεῦμα. καί τό σόν φυλάττων. τόν λαόν σου.) Ἤχος α’ Σ ῶσον. Κύριε. διά τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα. (Ραντίζοντας σταυροειδῶς τόν χῶρο ψάλλεται τό παρόν Τροπάριον·) Ἤχος β’ Τ ῶν σῶν δωρεῶν. Κύριε.Ἀμήν. τώρα καί πάντοτε καί εἰς τούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. 12 . παρορῶσα πλημμελήματα ἡμῶν. νίκας τοῖς εὐσεβέσι κατά βαρβάρων δωρούμενος. ἀξίους ἡμᾶς ποίησον. . καί Ἐσένα εὐχαριστοῦμε καί προσκυνοῦμε καθώς καί τόν ἄναρχο Πατέρα Σου καί τό Πανάγιο. (ἐκ γ’) . καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν σου. καί παρέχουσα τά ἰάματα. (Μέ τόν Σταυρό εὐλογεῖ τό νερό κάνοντας Σταυροῦ σχή μα μέσα σ’ αὐτό.

ἐπιτρόπων. συγχωρήσεως καί ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ. πυρός. κατά τό μέγα ἔλεός σου. ἐπισκέψεως. ἐμφυλίου πολέμου καί αἰφνιδίο υ 13 . εἰρήνης. σεισμοῦ. καί πᾶσαν πόλιν καί χώραν ἀπό ὀργῆς. Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεός. ἐπιδρομῆς. δεόμεθά σου ἐπάκουσον καί ἐλέησον. ἀλλοφύλων. ὑγιείας. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Μελετίου καί πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος. τῶν κ ατοικούντων καί παρεπιδημούντων ἐν τῇ πόλει ταύτῃ. μαχαίρας. λοιμοῦ. σωτηρί ας. λιμοῦ. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ ἐλέους. ζωῆς.καί ἀσπάζοντα ι οἱ χριστιανοί τόν Σταυρό εὐ λογούμενοι ἀπό τόν ἱερέα μέ μικρά ε ὐώδη κλαδάκια (βασιλικόν). συνδρομητῶν καί ἀφιερωτῶν τοῦ ἁγίου Ναοῦ τούτου] Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τήν ἁγίαν Ἐκκλησίαν καί τήν πόλιν (ἤ νῆσον) ταύτην. [τῶν ἐνοριτῶν. καταποντισμοῦ. […μνημονεύει των τελούντων] πάντων τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων χριστιανῶν.

εὐμενῆ καί εὐδιάλλακτον γενέσθαι τόν ἀγαθόν καί φιλάνθρωπον Θεόν ἡμῶν. ἵλεως γενοῦ ἡμῖν. Ἀπόλυσις. καί ἐλεῆσαι ἡμᾶς. τήν καθ’ ἡμῶν κινουμένην · καί ῥύσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐπικειμένης δικαίας αὐτοῦ ἀπειλῆς. καί σοί τήν δόξαν ἀναπέμπο μεν. Θεός ὑπάρχεις. καί ἐλεῆσαι ἠμᾶς. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τόν Θεόν φωνῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν. Δέσποτα. καί ἐλέησον ἡμᾶς . 14 . τοῦ ἀποστρέψαι καί διασκεδάσαι πᾶσαν ὀργήν καί ν όσον. Ἀμήν. ἡ ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καί τῶν ἐν θαλάσσῃ μακράν · καί ἵλεως.θανάτου· ὑπέρ τοῦ ἵλεων. τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύμ ατι νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. ἐπί ταῖς ἁμα ρτίαις ἡμῶν. Ἐπάκουσον ἡμῶν ὁ Θεός. ἐλεήμων γάρ καί φιλάνθρωπος. ὁ Σωτήρ ἡμῶν.

Θέλει ˝άλλα˝ για να γεμίσει. -Άραγε είναι ˝καλό˝ για τα παιδιά. -Τους βοηθάμε ψυχολογικά. Κάνοντας λοιπόν αγιασμό δεν κάνουμε μια μαγική τελετή! Δεν είναι το νερό το κυρίως θέμα. Θέλει καλοσύνη. Ο Σταυρός του Χριστού. Τίποτε απ’ όλα αυτά! Ο άνθρωπος έχει μυαλό και καρδιά. Θέλει αγάπη. τον οποίο βουτάμε στο νερό είναι υπενθύμιση ότι ο Χριστός ήρθε στη γη και ˝αναμίχθηκε˝ με μας προκειμένου 15 . Το μυαλό ˝γεμίζει˝ και καλύπτει τις ανάγκες του. στο σχολείο. με την μάθηση. Εισαγωγικά σχόλια στον αγιασμό σε σχολείο Γιατί άραγε κάνουμε αγιασμό στην έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς. από τον οποίο θα διδαχθεί και θα μάθει την αγάπη και την καλοσύνη. Η καρδιά δεν γεμίζει με τις γνώσεις. -Μήπως έτσι θα μαθαίνουν ευκολότερα τα μαθήματά τους. Το κυρίως θέμα είναι ο Χριστός. Θέλει να γνωρίσει τον Χριστό.

Όταν και μεις δεχθούμε αυτή την ταπείνωση του Χριστού. Να μας χαρίσει αγιασμό. τότε θα αρχίσει να αγιάζεται η καρδιά μας και να χαίρεται την αλλαγή του αγιασμού της.να μας αγιάσει. Να αγιάσει τον νου μας. όταν φεύγει το σκοτάδι και έρχεται το φως. 16 . Μ’ αυτή την μικρή ακολουθία έχουμε και πάλι υπόμνηση του γεγονότος ότι ο Χριστός έγινε…μικρός για μας. όπως χαίρεται κανείς το ξημέρωμα. ως προσωπική μας στάση.

Ἀμήν.Ἅγιος ὁ Θεός.Ἅγιος Ἀθάνατος. Καί νῦν. καί συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν αἴτησαι. ἐλέησον ἡμᾶς. καταπέμψας αὐτοῖς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον. . Φιλάνθρωπε. . Ἅγιος Ἰσχυρός. Εὐλογητός εἶ. ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν.Ἅγιος ὁ Θεός. Ἦχος πλ. . ὁ πανσόφους τούς ἁλιεῖς ἀναδείξας.δ’. καί δι’ αὐτῶν τήν οἰκουμένην σαγηνεύσας. ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ’). Δόξα. Ἅγιος Ἰσχυρός. πάντοτε · νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν. . Καί νῦν. Ἅγιος Ἀθάνατος. 17 . ἐν τῷ ψάλλειν ἡμᾶς τῶν Ἀγγέλων τόν ὕμνον. Δόξα. ἐλέησον ἡμᾶς. τῶν χειρῶν ἡμῶν τά ἔργα κατεύθυνον. Ἅγιος Ἀθάνατος. Παναγία Θεοτόκε Παρθένε. δόξα σοι.

τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. ἐλέησον. Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σ ύμπαντος κόσμου. Ὑπέρ τοῦ ἁγιασθῆναι τό ὕδωρ τοῦτο. Ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (…). τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. σῶσον. Τῆς Παναγίας. Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Ἀντιλαβοῦ. τῇ σῇ χάριτι. παντός τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τῶν ἐν τῇ σχολείῳ τούτῳ διδασκόντων καί διδασκομένων. τῶν εὐεργετῶν καί δωρητῶν. καί διαφύλαξον ἡμᾶς. μετά πάντων τῶν 18 . καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως. ὑπ ερευλογη- μένης. εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. τοῦ Κυρίου δεηθῶμ εν. καί πάντων τῶν συντελούντων εἰς τήν κατά Θεόν ἐπίδοσιν τοῦ σχολείου. ἀχράντου. ὁ Θεός. τῶν γονέων καί κηδεμόνων αὐτῶν. ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας. τῇ δυνάμει καί ἐνεργείᾳ καί ἐπιφοιτήσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

. ὁ κτίστης τῶν ἁπάντων. νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. . Σύ πού δημιουργεῖς ἀλλά καί μεταπλάθεις στό καλύτερο τά πάντα. . ἁγίασε αὐτό ἐδῶ τό νερό μεταποι ώντας το καί ἐνισχύοντάς το μέ τήν χάρη σου ὥστε νά εἶναι εὐλογία σέ ὅσους χρίονται μέ αὐτό ἤ νίπτονται ἤ ραντίζ ονται ἤ τό πίνουν. Νά γίνεται γι’ αὐτούς ὑγιεία ψυχῆς καί σώματος καί τρόπος ἀπαλλαγῆς ἀπό κάθε πάθος καί ἀρρώστια.Σοί Κύριε.Εἰρήνη πᾶσι. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα. Ἐσύ καί ὁ μονογενής Σου 19 .Ἀμήν. ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παρ αθώμεθα. γιατί εἶσαι ἀγαθός καί φιλάνθρωπος Θεός. .Ἁγίων μνημονεύσαντες. . . Κ ύριε ὁ Θεός ὁ παντοκράτωρ. τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι.Σοί Κύριε.Τάς κεφαλάς ἡμῶν τῷ Κυρί ῳ κλίνωμεν.Καί τῷ Πνεύματί σου. τιμή καί προσκύνησις.

Κύριε. τ ώρα καί πάντοτε στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. (Ραντίζοντας σταυροειδῶς τόν χῶρο ψάλλεται τό παρόν Τροπάριον·) Ἤχος β’ Τ ῶν σῶν δωρεῶν.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 20 .Υἱός καί τό Πνεῦμα σου τό Πανάγιο. (ἐκ γ’). Θεοτόκε Παρθένε. διά τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα. Ἄχραντε. . παρορῶσα πλημμελήματα ἡμῶν. ἀξίους ἡμᾶς ποίησον. νίκας τοῖς εὐσεβέσι κατά βαρβάρων δωρούμενος. καί παρέχουσα τά ἰάματα.Κύριε ἐλέησον.Αμήν.) Ἤχος α’ Σ ῶσον. τοῖς ἐν πίστει λαμβάνουσι τήν εὐλογίαν σου. τόν λαόν σου. . (Μέ τόν Σταυρό εὐλογεῖ τό νερό κ άνοντας Σταυροῦ σχήμα μέσα σ’ αὐτό. . καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν σου. καί τό σόν φυλάττων.

Κ ύριε Ἰησού Χριστέ. νά ὁλοκληρώσουν τις σπουδές τους καί νά εἶναι χαρά καί καύχημα γιά τούς γονείς τους καί τούς δασκάλους τους. Ἀξίωσέ τα. νά γεμίζει τήν ζωή μας. ἡ πηγή τῆς σοφίας καί τῆς γνώσης. Εὐλ όγησέ τα. σύνεση. καί νά ποθοῦμε. Εὐλ όγησέ μας. Σύ. που εἶναι μία καί ἔχει πηγή Ἐσένα. γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου. Κύριε. Δῶσε Κύριε. που τώρα οἰκοδομοῦν τή ζωή τους. αὐτό τό φῶς Σου να λάμψει καί στίς καρδιές ὅλων τῶν διδασκόντων καί τῶν μαθητῶν που σπουδάζουν στό ἐκπαιδευτηριο αὐτό. 21 . καί ἰδιαιτέρως αὐτά τά παιδιά. Σύ. Φώτιζέ τους νά ἀναζητοῦν τήν ἀλήθεια. πού με τό φῶς Σου διαλύεις κάθε εἴδους σκοτάδι. πού μέ τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. νά ἐπιθυμοῦμε νά κυβερνάει τήν ζωή μας τό φῶς Σου. ἔκανες τούς ψαράδες πά νσοφους ἀποστόλους. Κύριε ὅλους. δῶσε. νά ἐπιτύχουν στήν προσπάθειά τους. καί τούς ἔστειλες νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο.

ΑΜΗΝ Ἀπόλυσις 22 . σέ πίστη. Ἀξίωσέ τα νά προκόψουν. μέ τήν χάρη Σου καί μέ τήν εὐλογία Σου. σέ ἀνθρωπιά. καί σέ κ αλωσύνη.

.Ἀμήν. ἐν εἰρήνῃ κυβέρνησον τήν ζωήν ἡμῶν. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν. ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν. ἐν τῷ ψάλλειν ἡμᾶς τῶν Ἀγγέλων τόν ὕμνον. ὁ ποιῶν ἀεί μεθ' ἡμῶν κατά τήν σήν ἐπιείκειαν. Π αναγία Θεοτόκε Παρθένε. Ἦχος πλ. Καί νῦν.δ’. εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ 23 . Δόξα. Ἦχος δ’. Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπ αντος κόσμου. πάντοτε · νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰών ων. Ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν. Ἱερέας: Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. τῶν χειρῶν ἡμῶν τά ἔργα κατεύθυνον. μή ἀποστήσῃς τό ἔλεός σου ἀφ' ἡμῶν. ἀλλά ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις. καί συγχώρησιν τῶν πτ αισμάτων ἡμῶν αἴτησαι.

Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπό πάσης θλίψεως. παντός τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ. Τῆς Παναγίας. Ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (…). μετά πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες. σῶσον. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.Ἐκκλησιῶν. τῇ σῇ χάριτι. καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως. Ὑπέρ τοῦ ἁγιασθῆναι τό ὕδωρ τοῦτο. κινδύνου καί ἀνάγκης. τοῦ Κυρ ίου δεηθῶμεν. τῇ δυνάμει καί ἐνεργείᾳ καί ἐπι φοιτήσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. ὀργῆς. ὑπερευλογη - μένης. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. ἐν οἷς κατά τόν θεῖον αὐτοῦ φωτισμόν πράττομεν ἀγαθ οῖς. ἐλέησον. Ἀντιλαβοῦ. Ὑπέρ τοῦ γενέσθαι τόν Θεόν ἡμῶν συνεργόν καί ἀντιλήπτορα. ἑαυτούς καί 24 . ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεο τόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. ὁ Θεός. ἀχράντου. καί διαφύλαξον ἡμᾶς. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τοῦ καταπεμφθῆναι ἡμῖν πλουσίαν τήν θείαν Χάριν ἐν τοῖς ἔργοις ἡμῶν.

ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ
τῷ Θεῷ παρ αθώμεθα.
- Σοί Κύριε.
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμή καί
προσκύνησις, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ
Ἁγίῳ Πνε ύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς
αἰῶνας τῶν αἰώνων.
- Ἀμήν.
- Εἰρήνη πᾶσι.
- Καί τῷ Πνεύματί σου.
- Τάς κεφαλάς ἡμῶν τῷ Κυρί ῳ
κλίνωμεν.
- Σοί Κύριε.

Κ ύριε ὁ Θεός ὁ παντοκράτωρ, ὁ κτίστης
τῶν ἁπάντων, Σύ πού δημιουργεῖς ἀλλά
καί μεταπλάθεις στό καλύτερο τά πάντα,
ἁγίασε αὐτό ἐδ ῶ τό νερό μεταποιώντας το
καί ἐνισχύοντάς το μέ τήν χάρη σου ὥστε νά
εἶναι χρήσιμο κατά πάσης δαιμονικῆς
ἐνεργείας. Δῶσε σέ ὅσους χρίονται μέ αὐτό ἤ
νίπτονται ἤ ραντίζονται ἤ τό πίνουν, νά
γίνεται γι’ αὐτούς ὑγιεία ψυχῆς καί σώματος
καί τρόπος ἀπαλλαγῆς ἀπό κάθε πάθος καί
ἀρρώστια, γιατί εἶσαι ὁ ἀγαθός καί
φιλάνθρωπος Θεός μας, Ἐσύ καί ὁ μονογενής
25

Σου Υἱός καί Πνεῦμα σου τό Πανάγιό, τ ώρα
καί πάντοτε στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.
- Αμήν.
(Μέ τόν Σταυρό εὐλογεῖ τό νερό κάνοντας
Σταυροῦ σχήμα μέσα σ’ αὐτό.)
Ἤχος α’

Σ ῶσον, Κύριε, τόν λαόν σου, καί
εὐλόγησον τήν κληρονομίαν σου, νίκας
τοῖς εὐσεβέσι κατά βαρβάρων δωρούμενος,
καί τό σόν φυλάττων, διά τοῦ Σταυροῦ σου
πολίτευμα. (ἐκ γ’).
(Ραντίζοντας σταυροειδῶς τόν χῶρο
ψάλλεται τό παρόν Τροπάριον·)
Ἤχος β’

Τ ῶν σῶν δ ωρεῶν, ἀξίους ἡμᾶς ποίησον,
Θεοτόκε Παρθένε, παρορῶσα
πλημμελήματα ἡμῶν, καί παρέχουσα
τά

ἰάματα, τοῖς ἐν πίστει λαμβάνουσι τήν
εὐλογίαν σου, Ἄχραντε.
- Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
- Κύριε ἐλέησον.

26

Δ έσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός μας,
ἐσένα πού ἔγινες ἄνθρω πος ἀπό
ἀνέκφραστη φιλανθρωπία καί εὐλόγησες καί
ἔδωσες τήν χάρη σου σ’ ὅσους ἦσαν σέ
ἀνάγκη,
Ἐσένα παρακαλοῦμε καί ἱκετεύουμε,
ἐπίβλεψε καί τώρα ἐπί τόν δοῦλο σου (...) πού
ἐπιθυμεῖ, μέ τήν δική σου ἐνίσχυση, νά
ἀρχίσει αὐτήν ἐδῶ τήν ἐργασία πρός πορισμό
τῶν ἀναγκαίων του, καί εὐλόγησε αὐτόν καί
τά ἔργα του.
Δῶσε στόν δοῦλο σου ἐτοῦτον πλούσια
τά ἐλέη σου καί καθοδήγησε τίς ἐνέργειές
του σέ κάθε καλό ἔργο.
Φύλαξέ τόν ἀπό κάθε κακό. Χάρισε καί
σ’ αὐτόν καί σέ ὅσους ἐργάζονται ἐδῶ,
εἰρήνη, ἀγάπη, ὁμόνοια, κ αί εἰλικρίνεια.
Ἀφοῦ ἐσύ εἶσαι Θεός ἐλέους οἰκτιρμῶν
καί φιλανθρωπίας καί σέ σένα ἀναπέμπουμε
δόξα μαζί μέ τόν ἄναρχο Πατέρα σου καί τό
Πανάγιο καί ἀγαθό καί ζωοποιό σου Πνεῦμα
τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν
αἰώνων.
- Ἀμήν.
Ἀπόλυσις
27

28 .

ἐλέησόν ἡμᾶς. συγχώρησον τάς ἀνομίας ἡμῖν · Ἅγιε.. ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαι ς ἡμῶν. Κύριε ἐλέησον · Κύριε ἐλέησον · Κύριε ἐλέησον. Παναγία Τριάς.. Δέσποτα. ἄς γίνει τό θέλημά Σου ὅπως στόν οὐρανό. πάντοτε · νῦν. 29 . (ἐκ γ’).Ἀμήν. Ἅγιος Ἰσχυρός. καί νῦν. ΕΥΧΗ Την πρώτη ημέρα γεννήσεως παιδιού Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν. Δῶσε μας σήμερα τόν ἀπαραίτητο (γιά τήν ζωή μας) ἄρτο. Ἅγιος Ἀθάνατος. καί ἀεί. ἔτσι καί στήν γῆ. Ἅγιος ὁ Θεός. ἐπίσκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν. Δόξα. ἐλέησον ἡμᾶς · Κύριε. Δόξα. Πατέρα μας ἐπουράνιε. ἄς ἁγιασθεῖ τό ὄνομά Σου. ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. .καί νῦν. ἄς ἔλθει ἡ βασιλεία Σου. καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ανέτειλε τῷ κόσμ ῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως· ἐν αυτῇ γάρ οἱ τοῖς ἄσ τροις λατρεύοντες. τόν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης. Γιατί ἡ ἀληθινή δ ύναμη καί ἡ δόξα εἶναι δική Σου. Κύριε δόξα σοι. Δώρησε σ’ αὐτούς τήν εὐλογία 30 . ἔλα καί σ’ αὐτό τό σπίτι καί σ’ αὐτούς πού κατοικοῦν σ’ αὐτό. . σέ προσκυνεῖν. . τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. καί σέ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν. Προστάτευσέ μας ἀπό δοκιμασίες. Περιφρούρησέ μας ἀπό τόν πονηρό. καί εὐλόγησέ τους μαζί μέ τό νεογέννητο βρέφος τους.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’ Ἡ γέννησις σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν.Κύριε ἐλέησον Κ ύριε ὁ Θεός ἡμῶν. ὑπό ἀστέρος ἐδιδάσκοντο. Σύ πού ἦλθες στόν κόσμο καί ἔγινες ἄνθρωπος γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων . . Συγχώρησε τά ἁμαρτήματά μας ὅπως καί μεῖς συχωροῦμε τῶν ἄλλων.Ἀμήν.

στήν ἁγία Εὐχαριστία τῆς Ἐκκλησίας Σου. Σύ εἶσαι Κύριε ἡ ἀσφάλεια καί ὁ ἁγιασμός μας καί σέ σένα ἀναπέμπουμε δόξα μαζί μέ τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα.καί τόν ἁγιασμό Σου μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος. καί νά μετάσχει στό Ἅγιο Σῶμα καί τό Τίμιο Αἷ μα Σου. Ἐλεύθερο ἀπό κάθε βασκανία. . Εὐδόκησε νά διαφυλαχθεῖ ἀνώτερο τῆς κακίας τοῦ διαβόλου. καί περίθαλψέ την μέ ἀγγέλους σου φαιδρούς καί φωτεινούς. τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. ζῆλο ἤ ἐπιβουλή. Ζωογόνησε τό νήπιο καί τήν μητέρα του. Τήν δούλη Σου (…) προστάτευσέ την καί ἀπάλλαξέ την ἀπό κάθε πόνο καί ἀνάγκη. Ἀξίωσέ το νά λάβει τό ἅγιο Βάπτισμα. καί τήν ″σφραγίδα″ τῆς χάριτος τοῦ Μυστηρίου τοῦ ἁγίου Χρίσματος. φθόνο.Ἀμήν Ἀπόλυσις 31 .

32 .

Παναγία Τριάς. Ἅγιος Ἰσχυρός. ΕΥΧΗ Εὐλογίας νηπίου τήν ὄγδοη ἡμέρα τῆς γεννήσεως ( ἤτοι ὀνοματοδοσία) E ὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν. καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνω ν. ἄς ἁγιασθεῖ τό ὄνομά Σου. Δόξα. πάντοτε · νῦν. Πατέρα μας ἐπουράνιε. καί ἀεί. (ἐκ γ’). ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. ἄς γίνει τό θέλημά Σου ὅπως στόν οὐρανό. Δόξα. καί νῦν. Δέσποτα. Ἅγιος ὁ Θεός. Κύριε ἐλέησον· Κύριε ἐλέησον · Κύριε ἐλέησον. ἐλέησόν ἡμᾶς. ἐπίσκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν... ἄς ἔλθει ἡ βασιλεία Σου. ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Ἅγιος Ἀθάνατος.καί νῦν. .Ἀμήν. 33 . ἐλέησον ἡμᾶς · Κύριε. συγχώρησον τάς ἀνομίας ἡμῖν · Ἅγιε.

Δῶσε μας σήμερα τόν ἀπαραίτητο (γιά τήν ζωή μας) ἄρτο. Θεοτοκίον Ἤχος α’ Τ ῇ πρεσβείᾳ Κύριε πάντων τῶν ἁγίων καί τῆς Θεοτόκου.Κύριε ἐλέησον Κ ύριε ὁ Θεός ἡμῶν. ἔτσι καί στήν γῆ.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. . τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων . τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. στήν κα ρδιά καί στίς σκέψεις του. Περιφρούρησέ μας ἀπό τόν πονηρό. ὥστε νά ἐννοήσει τήν ματαιότητα τοῦ κόσμου καί τήν πονηρία τοῦ ἐχθροῦ -διαβόλου καί νά 34 .Ἀμήν. Προστάτευσέ μας ἀπό δοκιμασίες. . . τήν σήν εἰρήνην δός ἡμῖν καί ἐλέησον ἡμᾶς ὡς μόνος οἰκτίρμον. καί νά ″σημειωθεῖ″ ὁ Σταυρός τοῦ μονο γενοῦς Σου Υἱοῦ. Συγχώρησε τά ἁμαρτήματά μας ὅπως καί μεῖς συχωροῦμε τῶν ἄλλων. σέ ἱκετεύουμε καί σέ παρακαλοῦμε· νά φωτίσει τό φῶς τοῦ προσώπου Σου τόν δοῦλο Σου (…). Γιατί ἡ ἀληθινή δύναμη καί ἡ δόξα εἶναι δική Σου.

χαριζόμενον ἡμῖν καί τήν Ἀνάστασιν. Εὐφραίνου καί σύ Πρεσβύτα δἰκαιε. Ἀπολυτίκιον Ἤχος α’ Χ αῖρε Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε · ἐκ σοῦ γάρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης. . δ εξάμενος ἐν ἀγκάλαις. νά μήν ἀρνηθεῖ ποτέ.Ἀμήν.ἀκολουθήσει μέ ὅλη το υ τήν ψυχή τίς ἐντολές Σου. τόν ἐλευθερωτήν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. νά φέρει μέ χαρά πάνω του ἀκέραιη καί ἄθραυστη τήν σφραγίδα τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος. Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν. Δῶσε νά ζήσει κατά τίς ἐντολές Σου. καί ἔτσι νά κερδίσει τήν Βασιλεία Σου μέ τήν χάρη καί τήν φιλανθρωπία τοῦ μονογενοῦς Σου Υἱοῦ καί τοῦ Παναγίου καί ἀγαθοῦ σου Πνεύματος. Δῶσε Κύριε. τήν Ἁγία Ἐκκλησία καί νά ἁγιασθεῖ μέ τά "φρικτά" της Μυστήρια. τό ἅγιο Σου ὄνομα καί τήν πίστη στό δικό Σου πρόσωπο. αὐτός ὁ δοῦλος Σου. Δῶσε μέ τό Βάπτισμα νά ἐνωθεῖ στό Σῶμα Σου. Ἀπόλυσις μικρή 35 . φωτίζων τούς ἐν σκότει.

κατά τήν ἀναλογία τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ. Κύριε ἐλέησον · Κύριε ἐλέησον · Κύριε ἐλέησον.Ἀμήν. Δέσποτα. 36 ..καί νῦν. Δόξα. καί ἀεί. ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. EYXH ὅταν ἐκκλησιάζεται βρέφος τήν 40η ἡμέρα (Σαραντισμός) (τήν τεσσαρακοστή ἡμέρα τῆς γεννήσεως. ἐπίσκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν. Ἅγιος Ἰσχυρός. γιά νά εὐλογηθεῖ) E ὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν . ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. Δόξα. πάντοτε· νῦν. Ἅγιος Ἀθάνατος. συγχώρησον τάς ἀνομίας ἡμῖν · Ἅγιε. ἐλέησον ἡμᾶς · Κύριε. . καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἅγιος ὁ Θεός. ἔρχεται μέ τ ούς γονεῖς κάθε βρέφος στόν Ναό. (ἐκ γ’). καί νῦν … Παναγία Τριάς. ἐλέησόν ἡμᾶς.

τήν σήν εἰρήνην δός ἡμῖν καί ἐλέησον ἡμᾶς ὡς μόνος οἰκτίρμον. Συγχώρησε τά ἁμαρτήματά μας ὅπως καί μεῖς συχωροῦμε τῶν ἄλλων. Θεοτοκίον Ἦχος α’ Τ ῇ πρεσβεία Κύριε πάντων τῶν ἁγίων καί τῆς Θεοτόκου. ἄς ἁγιασθεῖ τό ὄνομά Σου. τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων .Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν . Προστάτευσέ μας ἀπό δοκιμασίες. . τοῦ Πατρός καί το ῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.Κύριε ἐλέησον 37 . ἔτσι καί στήν γῆ. Δῶσε μας σήμερα τόν ἀπαραίτητο (γιά τήν ζωή μας) ἄρτο. Περιφρούρησέ μας ἀπό τόν πονηρό. ἄς γίνει τό θέλημά Σου ὅπως στόν οὐρανό. Γιατί ἡ ἀληθινή δύναμη καί ἡ δόξα εἶναι δική Σου. ἄς ἔλθει ἡ βασιλεία Σου.Ἀμήν. Πατέρα μας ἐπουράνιε. .

τότε συνεχίζουμε ἕως τέλους). (Ἄν τό παιδί δεν ζεῖ. ἐλέησέ την καί καθάρισέ την ἀπό κάθε ἁμαρτία. τώρα πού προσέρχεται στήν Ἁγία Σου Ἐκκλησία καί ἀξίωσε την νά μ ετάσχη στην Ἁγία Εύχαριστία καί σε ὅλα τά ἅγια Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας Σου. ἁγίασέ το. φρόνηση. Καί τό παιδί πού ἐγέννησε.Κ ύριε καί Θεέ. ἀρτιότητα σκέψης · ἀφοῦ Ἐσύ Κύριε τό παρήγαγες καί τοῦ ἔδειξες τό αἰσθητό φῶς ὥστε νά καταξιωθεῖ διά τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος καί τοῦ δικοῦ Σου νοητοῦ φωτός καί νά συναριθμηθεῖ στά μέλη τού 38 . δώστου σύνεση. αύξησέ το σωματικά. εὐλόγησέ το. διαβάζεται ἡ εὐχή ἕως ἐδῶ καί κλείεται μέ τήν κατάληξη ὅτι ἀγαθός…ἄν ζεῖ. Παντοκράτορ. λογική καί ἄλογη μέ τόν Λόγο Σου· Ἐσένα πού ἀπό τήν ἀνυπαρξία ἔφερες σέ ὕπαρξη τά πάντα. Ἐσένα πιστεύουμε καί παρακαλοῦμε · τήν δούλη σου (…) τήν ὁποία διέσωσες ἀβλαβή σ’ ὅλη τήν περιπέτεια τῆς ἐγκυμοσύνης καί τῆς γεννήσεως. πατέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ · Ἐσένα πού δημιούργησες κάθε φύση.

εἶσαι δοξασμένος τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. . μα ζί μέ τόν ὁποῖο καθώς καί μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα. καί ἀποδεκτό ἀπό Ἐσ ένα ἔργο. ἀποσοβώντας ἀπό αὐτό κάθε δαιμονική ἐνέργεια.Κύριε ἐλέησον.Ἀμήν . Σύ πού τήν τεσσαρακοστή ἡμέρα σάν βρέφος προσφέρθηκες στόν ναό τοῦ Σολομῶντος ἀπό τήν ἀπειρόγαμο Μαρία. μέ τήν σημείωση πάνω του. καί κατευόδωσέ το σέ κάθε καλό. στήν ἁγία Σου Ἐκκλησία. τοῦ τύπου τοῦ Σταυροῦ Σου.Εἰρήνη πᾶσι. Σύ παντοκράτορ Κύριε. γιατί Ἐσύ φυλάσσεις καί τά νήπια Κύριε· ὥστε ἀφοῦ καταξιωθεῖ τοῦ ἁγίου 39 . . τήν ἁγία μητέρα σου. . εὐλόγησε αὐτό τό βρέφος πού σήμερα ἐμφανίζεται στόν Ναό Σου. τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Κ ύριε Ἰησοῦ Χριστέ.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. καί βαστάχθηκες στήν ἀγκαλιά τοῦ δικαίου Συμεών.δικοῦ Σου ποιμνί ου. μέσω τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ.

Βαπτίσματος, νά ἔχει μέρος μετά τῶν ἁγίων
στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας Σου, μέ τήν
χάρη τῆς ἁγίας καί ὁμοουσίου καί ἀδιαιρέτου
Τριάδος.
Γιατί σέ σένα πρέπει, Κύριε Ἰησοῦ
Χριστέ, δόξα, εὐχαριστία καί προσκύνησις
μαζί μέ τόν ἄναρχο Πατέρα καί τό πανάγιο
ἀγαθό καί ζωοποιό Πνεῦμα, τώρα καί
πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αιώνων.
- Ἀμήν
- Εἰρήνη πᾶσ ι.
- Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Κ ύριε Ἰησοῦ Χριστέ, εὐλόγησε τήν δο ύλη
σου (…) καί καταξίωσέ την διά τῶν
εὐχῶν τῶν πρεσβυτέρων τῆς Ἐκκλησίας Σου,
νά καταφύγει στήν ἁγία Σου Ἐκκλησία καί
νά τύχη ἐλεύθερης εἰσόδου στόν ναό τῆς
δόξης Σου, καί νά ἀξιωθεῖ νά μεταλάβει τό
τίμιο Σῶμα Σου καί τό ἅγιο Αἷμα Σου.
Συγχώρησέ της κάθε ἁμαρτία, καί
ἀξίωσέ την τώρα μέ τήν συμπλήρωση τῶν
τεσσαράκοντα ἡμερῶν, νά εἰσέλθη στήν
Ἐκκλησία Σου καί νά δοξάση μαζί μας τό

40

πανάγιο ὄνομα τῆς ἁγίας Τριάδος, τοῦ
Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίο υ Πνεύματος.
- Ἀμήν

Παίρνει ὁ ἱερέας στήν ἀγκαλιά του τό
βρέφος, καί σχηματίζοντας Σταυρό λέγει:
Α Ἐκκλησιάζεται ὁ δοῦλος(η) τοῦ Θεοῦ, εἰς τό
ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου
Πνεύματος.
- Ἀμήν

στό μέσον τοῦ ναοῦ:
Β Εἰσελεύσομαι εἰς τόν οἶκο ν Σου,
προσκυνήσω πρός Ναόν ἅγιόν Σου.
Ἐκκλησιάζεται ὁ δοῦλος(η) τοῦ Θεοῦ, εἰς τό
ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου
Πνεύματος.
- Ἀμήν

πρό τῆς ὡραίας πύλης
Γ Ἐν μέσῳ Ἐκκλησίας ὑμνήσω σε.
Ἐκκλησιάζεται ὁ δοῦλος(η) τοῦ Θεοῦ, εἰς τό
ὄνομα τοῦ Πατρ ός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου
Πνεύματος.
- Ἀμήν
41

Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλον σου, δέσποτα, κατά
τό ῥῆμα σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί
μου τό σωτήριόν σου, ὅ ἡτοίμασας κατά
πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς
ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καί δόξαν λαοῦ σου
Ἰσραήλ.
(ἀποδίδει τό βρέφος στήν μητέρα)

Ἀπόλυσις
Ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεών
βασταχθείς Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός……

42

συγχώρησον τάς ἀνομίας ἡμῖν · Ἅγιε. . ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν. 43 . Αγ αθέ.. τάς ψυχάς ἡμῶν. ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. ἐλέησον ἡμᾶς · Κύριε. Δόξα. (ἐκ γ’). ἐπίσκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν. Παράκλητε. ΕΥΧΗ Εἰς περίπτωσιν ἀκουσίας ἀποβολῆς βρέφους Ε ὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν. καί νῦν. καί σῶσον. πάντοτε · νῦν.Ἀμήν.Ἀμήν. Ἅγιος Ἰσχ υρός. καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. καί καθάρ ισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλῖδος. ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. . . Δέσποτα. ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν. καί ἀεί.Βασιλεῦ οὐράνιε. ἐλέησόν ἡμᾶς. Ἅγιος ὁ Θεός. τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας. ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καί ζωῆς χορηγός. Ἅγιος Ἀθάνατος. Παναγία Τριάς.

καί νῦν. Γιατί ἡ ἀληθινή δύναμη καί ἡ δόξα εἶναι δική Σου. ἄς ἔλθει ἡ βασιλεία Σου. Συγχώρησε τά ἁμαρτήματά μας ὅπως καί μεῖς συχωροῦμε τῶν ἄλλων.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Κύριε ἐλέησον · Κύριε ἐλέησον· Κύριε ἐλέησον. Περιφρούρησέ μας ἀπό τόν πονηρό. ἔτσι καί στήν γῆ. . τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.Κύριε ἐλέησον Δ έσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ. Σύ πού καταδέχθηκες νά γεννηθεῖς ἀπό τήν 44 . . Δῶσε μας σήμερα τόν ἀπαραίτητο (γιά τήν ζωή μας) ἄρτο.. Προστάτευσέ μας ἀπό δοκιμασίες.Ἀμήν. ἄς ἁγιασθεῖ τό ὄνομά Σου. Δόξα. ἄς γίνει τό θέλημά Σου ὅπως στόν οὐρανό. Πατέρα μας ἐπουράνιε. τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων . .

. Διαφύλαξέ την ἀπό τίς μηχανουργίες τοῦ διαβόλου. καί νά σπαργανωθεῖς σέ φάτνη ἀλόγων ζώων. χάρισέ της ὑγιεία καί εὐρωστία ψυχῆς καί σώματος καί περιφρούρησέ την μέ φωτεινό ἄγγελο σου ἀπό κάθε ἀπρ όοπτο κακό ἤ δαιμονική ἐνέργεια.ἁγία Παρθένο Μαρία. 45 . θεράπευσε τούς πόνους τῶν ἐνοχλήσεων τῶν σπλάγχνων της. καί εὐλόγησέ την νά ἔχει στό μέλλον τήν χαρά ἑνός νέου ὑγιοῦς καί ἄρτιου βρέφους· μέ τίς πρεσβείες γι’ αὐτήν τῆς πάναγνης Μητέρας Σου. ἁγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ὅλων τῶν ἁγίων Σου. Σύ Κύριε τήν δούλην Σου (…) πού ἀπέβαλλε τό κυοφορούμενο ἔμβρυο ἐλέησέ την καί συγχώ ρησέ της τά ἑκούσια καί τά ἀκούσια ἁμαρτήματα. Ἀπόλυσις μικρή. Συγχ ώρησε τήν δούλη σου (…) ἡ ὁποί α ἀκουσίως ἀπέβα λε τό κυοφορούμενο ἔμβρυο.Ἀμήν.

46 .

γίνεσαι. Δεν μπορεί παρά να είναι ελεύθερη απόφαση το να ακολουθήσει κάποιος τον Χριστό. συμβολικά. Αυτά πρέπει. όχι να ξέρουμε. για ένα τρόπο ζωής (τον μέχρι τότε) και ανιστάμενος από τόν Χριστό! "Συνετάφημεν τῷ Χριστῷ διά τοῦ βαπτίσματος". ώστε να μας "συνεγείρει" ο Χριστός "ἐν καινότητι ζωῆς" σε μια ζωή ενός Νέου τρόπου. αλλά να ζούμε όλοι οι χριστιανοί. Εισαγωγικά σχόλια στην Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος Το Βάπτισμα είναι το εισαγωγικό Μυστήριο στην Εκκλησία του Χριστού. 47 . Στο Βάπτισμα είναι κανείς γυμνός και βυθίζεται στα ήδη αγιασμένα νερά της κολυμβήθρας! Δηλαδή ακολουθεί τον Χριστό χωρίς δικές του αντιλήψεις (αυτό συμβολίζει το γυμνός) και "πεθαίνοντας" με το βύθισμα. Η Εκκλησία των κατακομβών στεντορείως δίδασκε: Χριστιανός δεν γεννιέσαι.

θεωρήσαμε απαραίτητο κάποια προσευχητικά στοιχεία για ενήλικες να τα αμβλύνουμε (αφού μόνον νήπια βαπτίζουμε πλέον) ώστε να μη ακούγεται ως ειρωνία αυτό που ο Αυγουστίνος έλεγε για τον εαυτό του "τόσο μικρός άνθρωπος και τόσο μεγάλος αμαρτωλός". Πόσο όλα αυτά σήμερα λειτουργούν και υφίστανται ας το αφίσουμε… Η ακολουθία του Μυστηρίου του Βαπτίσματος αφορά ενήλικες όπως είναι φυσικό. όπως λέει ο βασιλιάς στον Άμλετ του Σαίξπηρ: "Φράσεις χωρίς νόημα δεν πάνε στον ουρανό". Τα νήπια. 48 . επεκράτησε να βαπτίζονται απ΄όταν οι γονείς έγιναν συνειδητά και ελεύθερα χριστιανοί και η Εκκλησία τους εμπιστεύθηκε την κατήχηση των νέων αυτών μελών της. που ήταν ήδη μέλη των οικογενειών των Χριστιανών. Πολλά από τα λεγόμενα είναι εντελώς… αφύσικα για νήπια που ούτε καν μπορούν να μιλήσουν όχι να έχουν αυτενέργεια και άποψη…! Επειδή.

καί λέει: Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.Κύριε. ἐλέησον. Κύριε Θεέ τῆς ἀλήθειας. καί τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος. θέτω τό χέρι μου ἐπάνω στόν δοῦλο Σου αὐτόν. νῦν καί ἀεί. Τῶν γονέων. . καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΧΗΣΗ Ὁ Ἱερεύς πρῶτα σφραγίζει τό πρόσωπο καί τό στῆθος τοῦ βαπτιζομένου. Δέξου τίς προσευχές τῆς Ἐκκλησίας Σου γι'αὐτόν. . Εἰσαγωγική Εὐχή.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Σ τό Ὄνομα Σου. πάντοτε. τοῦ ἀναδόχου του καί ὅλων μας πού προσερχόμαστε Σέ Σένα 49 . Στήν συνέχεια ἐκφωνεῖ: Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν.

Βοήθησέ τον νά ἀκολουθεῖ τόν δρόμο Σου· καί νά τηρεῖ τίς ἐντολές Σου · τίς ὁποῖες ὅποιος τηρεῖ. καί τοῦ Ζωοποιοῦ Σου Πνεύματος. Ἐλευθέρωσέ τον ἀπό τό ἐνδεχόμενο νά γεμίσει ἡ καρδιά του λανθασμένες ἀντιλήψεις καί ἰδέες καί γέμισέ τον μέ πίστη.καί Σέ παρακαλοῦμε νά φυλάξεις αὐτόν τόν μικρό μελλοντικό Χριστιανό κάτω ἀπό τήν σκέπη τῶν πτερύγων Σου. Σύ. καί τό Ἅγιο Σου Πνεῦμα. 50 . Γράψε τον στό βιβλίο τῆς Ζωῆς Σου · καί ἕνωσέ τον στήν κοινότητα τῶν κληρονόμων Σου. ὅτι Σύ εἶσαι ὁ μόνος ἀ ληθινός Θεός. Ἐπίβλεψε προς αὐτόν μέ εὐσπλαγχνία καί καλωσύνη· δέξου τά λόγια τῶν προσευχῶν του. τό δικό Σου καί τοῦ ἀγαπητοῦ Σου Υἱοῦ. μέ ἐλπίδα καί μέ ἀγάπη σέ Σένα. θα ζήσει αἰώνια. Κάμε τό ἅγιο Ὄνομα. καί ὁ μονογενής Υἱός Σου. ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός. Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. καί νά δοξασθῆ ἀπό αὐτόν. νά γραφῆ στην καρδιά του. Κάμε τον νά καταλάβει.

ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς του. Γιατί Ἐσένα ὑμνεῖ ὅλ η ἡ δύναμη τῶν οὐρανῶν · καί σέ σένα ἀνήκει ἡ δόξα.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. καθάρισε τό ἔργο τῶν χ ειρῶν Σου.Κύριε. Δῶσε ἡ καρδιά του νά εἶναι γεμάτη χαρά ἀπό τά ἔργα του καθώς και ὅλη ἡ οἰκογένειά του. ἐλέησον. στόν Πατέρα καί στόν Υἱό καί στό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀμήν. . Ναί Κύριε. 51 . Κ ύριε Σαββαώθ. πού τυχόν τοῦ ἔχει ἐνσπείρει ὁ διάβολος! Ἐπιτίμησε τά ἀκάθαρτα πνεύματα. καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. . Σύ πού θεραπεύεις κάθε νόσο καί κάθε πάθος. ὥστε νά Σέ δοξολογεῖ καί νά προσκυνεῖ καί νά δοξάζει τό Ὄνομά Σου τό μέγα καί ὕψιστο. ἐρεύνησε. Θεέ τοῦ ἁγίου Ἰσραήλ. διῶξε τα. πρόσδεξαι καί δές εὐσπλαγχνικά αὐτόν τόν μικρό δοῦλο Σου. διαπίστωσε καί διῶξε ἀπό αὐτόν τό κάθε τί. Α' Εὐχή. τώρα καί πάντοτε.

Κύριε. δέν τόν περιφρόνησες. Σύ. . Ἀμήν. καί τοῦ ἔδωσες τήν δυνατότητα νά ἀποκτήσει αἰώνια ζωή· καί ὅταν αὐτός ἐξέπεσε. Σύ πού δημιούργησες τόν ἄνθρωπο κατ ᾿ εἰκόνα καί ὁμοίωσή Σου.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 52 . Δέσποτα Παντοκράτορ. Β' Εὐχή. χάρη καί δύναμη νά τόν νικήσει ὅπως καί κάθε ἀκάθαρτο πνεῦμα. ἐλέησον. .Κύριε. καί νά γίνει ἄξιος τοῦ ἐλέους Σου· καί ἄξιος νά μετέχε ι στά ἄχραντα καί ἐπουράνια μυστήρια Σου· καί νά ἀναπέμπει δόξα σέ Σένα· στόν Πατέρα στόν Υἱό καί στό Ἅγιο Πνεῦμα · τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ὁ Ὤν. οὔτε τόν παρέβλεψες ἀλλά μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ Σου οἰκονόμησες καί μεθόδευσες τήν σ ωτηρία τοῦ κόσμου.Καί μέ τήν κραταιά Δύναμή Σου σύντριψε τόν σατανά. Δῶσε στόν δοῦλο Σου αὐτόν. Βάλε τον κάτω ἀπό τά πόδια τοῦ δούλου Σου.

Σύ, Κύριε, λύτρωσε καί τό πλάσμα Σου
αὐτό ἀπό το ενδεχόμενο δουλείας στόν
ἐχθρό · καί δέξου το στήν Βασιλεία σου τήν
ἐπουράνια. Ἄνοιξε τά μάτια τῆς διανοίας του,
γιά νά μπορέσει νά δεχθῆ τό φωτισμό τοῦ
Εὐαγγελίου Σου. Δῶσε του, σύντροφο ισόβιο,
ἄγγελο φωτεινό· νά τόν σώζει ἀπό κάθε
παγίδα καί ἐπιβουλή τοῦ ἐχθροῦ, ἀπό κάθε
κακό συναπάντημα, ἀπό κάθε "δαιμόνιο
μεσημβρινό," ἀπό κάθε φάντασμα πονηρό.

Γ' Εὐχή.
Ὁ Ἱερέας φυσάει τρεῖς φορές τόν
βαπτιζόμενο στό πρόσωπο καί τόν σφραγίζει
μέ τό σημεῖο τοῦ τιμίου Σταυροῦ στό μέτωπο
καί στό στόμα καί στό στῆθος λέγοντας:

Ἐ κδίωξε ἀπό αὐτόν κάθε πονηρό καί
ἀκάθαρτο πνεῦμα, πού τυχόν φωλι άζει
στήν καρδιά του· (τρεῖς φορές)
πνεῦμα πλάνης, πνεῦμα πονηρίας,
πνεῦμα εἰδωλολατρείας, πνεῦμα πλεονεξίας·
πνεῦμα, πού σπρώχνει τόν ἄνθρωπο στό
ψέμα καί σέ κάθε ἁμαρτία, πού γίνεται μέ
προτροπή τοῦ διαβόλου.

53

Κάνε τον, πρόβατο λογικό τῆς ἁγίας
ποίμνης τοῦ Χριστοῦ Σου· μέλος τίμιο τῆς
Ἐκκλησίας Σου· σκεῦος ἅγιο · υἱό φωτός·
κληρονόμο τῆς Βασιλείας Σου.
Κάνε, νά ζήσει σύμφωνα μέ τίς ἐντολές
Σου· νά φυλάξει τήν σφραγίδα Σου
ἄθραυστη· νά διατηρήσει τόν χιτώνα Σου
ἀμόλυντο· καί νά γίνει καί αὐτός μέτοχος τῆς
μακαριότητας πού θά ἔχουν οἱ ἅγιοι στήν
Βασιλεία Σου,
μέ τήν χάρη καί τήν φιλανθρωπία τοῦ
μονογενούς Σου Υἱοῦ, μαζί μέ τόν Ὁποῖ ο καί
μέ τό πανάγιο καί ἀγαθό καί ζωοποιό Σου
Πνεῦμα, εἶσαι δοξασμένος· καί τώρα καί
πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.
- Ἀμήν.
Στρέφονται ὅλοι (ἱερέας, ἀνάδοχος,
βρέφος) πρός δυσμάς καί ὁ ἱερέας ρωτάει καί
ἀπαντᾶ ὁ ἀνάδοχος "ἐκ μέρους" τοῦ βρέφους.
- Ἀρνεῖσαι τόν σατανά; καί τά ἔργα του;
καί τούς υπηρέτες του; καί κάθε τι πού ἔχει
σχέση μαζί του; (Τρεῖς φορές)
Ἀπαντάει:
- Τά ἀρνοῦμαι .
Ὁ ἱερέας:
54

- Διαχώρισες τήν θέση σου ἀπό τόν
σατανᾶ; (Τρεῖς φορές)
- Τήν διαχώρισα.
Ὁ ἱερέας:
- Φύσηξέ τον καί φτύσε τον!
Ὁ ἀνάδοχος ὀφείλει νά "φυσήξει" καί νά
"φτύσει" τόν διάβολο οὐσιαστικά,
φανερώνοντας τήν ἀποστροφή του στήν
πιθανότητα σχέσεως μ' αὐτόν.
Καί στρέφοντάς τους πρός ἀνατολάς ὁ
Ἱερέας ρωτάει πάλι:
- Συντάσσεσαι μέ τόν Χριστό; (Τρεῖς
φορές)
- Συντάσσομαι. (Τρεῖς φορές)
- Συντάχθηκες μέ τόν Χριστό; (Τρεῖς
φορές)
- Συντάχτηκα. (Τρεῖς φορές)
- Καί πιστεύεις σ᾿ Αὐτόν;
- Πιστεύω ὅτι εἶναι Βασιλιάς μου καί
Θεός μου.
ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
(τήν κάνει-διαβάζει ὁ ἀνάδοχος)

Πιστεύω σέ ἕνα Θεό -πατέρα,
παντοκράτορα, ποιητή τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς

55

Καί σταυρώθηκε γιά μᾶς. Πιστεύω ὅτι ὁ Υἱός.γῆς καθώς καί ὅλων τῶν ὁρατῶν καί τῶν ἀοράτων. Καί ἀναστήθηκε τήν τρίτη ἡμέρα ὅπως μαρτυροῦν τά Εὐαγγέλια. ἀληθινός Θεός ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ. Καί ἀνελήφθη "στούς οὐρανούς" καί εὑρίσκεται μαζί μέ τόν Πατέρα. Ὁ ὁποῖος δέν δημιουργήθηκε ἀλλά γε ννήθηκε ὁμοούσιος μέ τόν Πατέρα. Καί ὁ ὁποῖος θά ἔλθει ἐνδόξως στόν κόσμο πάλι γιά νά κρίνει ζῶντας καί νεκρούς καί νά ἀρχίσει ἡ αἰώνια Βασιλεία Του. τόν μονογενῆ Υἱό τοῦ Θεοῦ. ἦλθε στόν κόσμο. ἔλαβε σάρκα μέ τήν συνέργεια τοῦ ἁγίου Πνεύματος καί τῆς ἁγίας Παρθένου Μαρίας καί ἔγ ινε ἄνθρωπος. Ὁ ὁποῖος εἶναι Φῶς ἐκ Φωτός. πού γεννήθηκε ἀπό τόν Θεό -πατέρα πρίν ἀπ' ὅλα. ἐπί Ποντίου Πιλάτου καί ἔπαθε καί ἐτάφη. τόν Ἰησοῦ Χριστό. γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους καί γιά τήν σωτηρία μας. 56 . Πιστεύω σέ ἕνα Κύριο. καί ὁ ὁποῖος δημιούργησε τά πάντα.

Ὁ Ἱερέας: 57 . (Τρεῖς φορές) Ἀπαντάει: . Ὁ ἱερέας: . πού εἶναι αὐθύπαρκτο καί ζωοποιό.Προσκύνησέ Τον. Πιστεύω τέλος στό Μυστήριο τῆς μίας ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. ΑΜΗΝ. τό ὁποῖο "ἐκπορεύεται" ἀπό τόν Πατέρα καί προσκυνεῖται καί δ οξάζεται ἀπό μᾶς. μαζί μέ τόν Πατέρα καί τόν Υἱό καί τό ὁποῖο μίλη σε διά τῶν προφητῶν. Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα. Ὁ ἀνάδοχος προσκυνεῖ λέγοντας: Προσκυνῶ. Ὁμολογῶ ἕνα Βάπτισμα. Πιστεύω καί στό Ἅγιο Πνεῦμα. Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον. γιά ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν. στό ὄνομα τῆς ἁγίας Τριάδος.Συντάχθηκες μέ τόν Χριστό. Πατέρα. Καί ρωτάει ὁ Ἱερέας πάλι: . Προσδοκῶ τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καί τήν αἰώνια ζωή μαζί μέ τόν Χριστό.Συντάχθηκα.

. ἀλλά υἱός τῆς Βασιλείας Σου. ἔχουμε χρέος νά Σέ δοξάζωμε· τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων....Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Μέ τήν χάρη καί μέ τήν καλωσύνη τοῦ μονογενοῦς Σου Υἱοῦ. ἄξιο γιά τήν αἰώνια ζωή · καί γέμισέ τον μέ τήν δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· γιά νά μπ ορέσει νά ἑνωθῆ μέ τόν Χριστό· ὥστε νά μήν εἶναι πιά ἕνα παιδί. Δ έσποτα. Εὐλογητός ὁ Θεός. πού θ έλει νά σωθοῦν ὅλοι καί νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια · τώρα καί πάντοτε· καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. στό ἅγιον Φώτι σμα· ἀξίωσέ τον νά λάβει τήν μεγάλη αὐτή χ άρη τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος· Πάρε ἀπό πάνω του κάθε τί τό παλαιό· κάμε Τον καινούργιο ἄνθρωπο. Κύριε ὁ Θεός μας. μαζί μέ τόν Ὁποῖο καί μέ τό πανάγιο καί ἀγαθό καί ζωοποιό Σου Πνεῦμα. Ἀπόλυσις 58 . πού τό γέννησε ἕνα ἀνθρώπινο σῶμα. . ἐλέησον. Ἀμήν.. προσκάλεσε τόν δοῦλο σου.Κύριε.

μή μέ σιχαθεῖς οὔτε νά ἀποστρέψεις τό πρόσωπό Σου ἀπό ἐμένα. Κύριε. Καθάρισέ μου τά σωματικά πάθη καί τόν μολυσμό τῆς ψυχῆς καί μέ τήν δύναμή Σου τήν ἀόρατη καί παντοδύναμη. πού παραβλέπεις ἁμαρτίες γιά νά β οηθήσεις τόν ἁμαρτωλό νά μετανοήσει. ἀλλά αὐτή τήν ὥρα. ἁγίασέ με ὁλόκληρο. ἐσύ. Σύ μόνος γνωρίζεις ὅλα τά μυστικά τοῦ ἀνθρώπου. Σύ. πρίν τό βάπτισμα. τά βάθη τῆς καρδιᾶς καί τῆς ὑπάρξεώς Του καί δέν ὑπάρχει τίποτα ἄγνωστο σέ Σένα ἀλλά ὅλα εἶναι γυμνά καί σαφῆ στούς ὀφθαλμούς Σου. Οὕτως ὥστε νά μή διδάσκω τήν ἐλευθερία στούς ἄλλους ἤ ἀκόμα καί νά τήν παρέχω διά τῆς πίστεως πού γεννιέται ἀπό τήν δική Σου ἀνέκφραστη φιλανθρωπία. ἐνῶ ἐγώ ταυτοχρόνως νά εἶμαι δοῦλος τῆς ἁμαρτίας καί συνεπῶς ἄχρηστος! 59 . πού γνωρίζεις καί ὅλα τά δικά μου. νά παραβλέψεις τά ἁμαρτήματά μου.Εὐχή πού διαβάζει ὁ Ἱερέας μόνος του πρό τῆς Ἀγίας Τραπέζης. Ὁ εὔσπλαγχνος καί ἐλεήμων Θεός.

πού θά βαπτίσω καί πού θά ἀναγεννηθεῖ διά τοῦ Βαπτίσματος μέσῳ τῆς ἐλεεινότητός μου. νά μοιάσει στόν Χριστό Σου καί συνάρμοσέ τον στό θεμέλιο τῶν Προφητῶν καί τῶν Ἀποστόλων Σου. μόνε ἀγαθέ καί φιλάνθρωπε. καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. τοῦ Πατρός. Ὥστε νά προκόπτει στήν ζωή τήν χριστιανική καί νά δοξάζεται καί διά αὐτοῦ τό πανάγιον ὄνομά σου. οὔτε νά τόν ἀπορρίψεις . Δῶσε σ ᾿ αὐτόν. μή μέ ἀπορρίψεις ντροπιασμένο καί ἐξουθενωμένο. Μή τόν ἀποκόψεις. Σέ παρακαλῶ. καί τοῦ Υἱοῦ. ἀλλά ρίζωσέ τον. στήν ἄμπελο τῆς Ἁγίας Σου Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. σάν ὑγιές καί ἀληθινό κλῆμα. τῆς ἐλευθερίας δηλαδή ἀπό τήν ἁμαρτία. Ὄχι Κύριε. τώρα καί πάντοτε καί εἰς τ ούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀλλά στείλε μου δύναμη ἀπό τόν θρόνο Σου καί ἐνίσχυσέ με στήν διακονίαν τοῦ μεγίστου καί ἐπουρανίου Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος. Ἀμήν. 60 .

Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης. Ὑπέρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡ μῶν Μελετίου. τῆς ἐν 61 . τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχών ἡμῶν. εὐλαβείας καί φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Εἰρηνικά Ἐν εἰρήνῃ. ΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ὁ Ἱερέας ἔρχεται στήν κολυμβήθρα. ἐλέησον. μέ τό ἅγιο Εὐαγγέλιο. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τῆς εἰρή νης τοῦ σύμπαντος κόσμου. Ὑπέρ τοῦ ἁγίου Οἴκου τούτου. Κύριε. καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως... τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. καί τῶν μετά πίστεως. εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιών. Πάνω ἀπό τήν κολυμβήθρα σχηματίζει Σταυρό λέγοντας ὅπως στήν ἀρχή τῆς Θείας Λειτουργίας: Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία.

τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τοῦ διαφυλαχθῆναι αὐτῷ τήν στολήν τοῦ Βαπτίσματος. τοῦ Κυ ρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τοῦ ἁγιασθῆναι τό ὕδωρ τοῦτο. τήν εὐλογία τοῦ Ἰορδάνου. Ὑπέρ τοῦ ἄξιον γενέσθαι τῆς ἀφθάρτου βασιλείας τόν ἐν αὐτῷ βαπτιζόμενον. παντός τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ. καί τόν ἀῤῥαβῶνα τοῦ Πνεύματος. Ὑπέρ τοῦ καταφοιτῆσαι τοῖς ὕδασι τούτοις τήν καθαρτικήν τῆς ὑπερουσίου Τριάδος ἐνέργειαν. διά τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ὑπέρ τοῦ καταπεμφθῆναι αὐτῷ τήν χάριν τῆς ἀπολυτρώσεως. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τοῦ φωτισθῆναι ἡμᾶς φωτισμόν γνώσεως καί εὐσεβείας. Ὑπέρ τοῦ γενέσθαι αὐτόν σύμφυτον καί κοινωνόν τοῦ θανάτου καί τῆς ἀναστάσεως Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. τοῦ Κυρ ίου δεηθῶμεν.Χριστῷ διακονίας. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. ἄσπιλον καί ἀμώμητον ἐν τῇ 62 . τῇ ἐπιφοιτήσει καί δυνάμει καί ἐνεργείᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἀντιλαβοῦ σῶσον. ὀργῆς. Κύριε. κινδύνου καί ἀνάγκης. ἑαυτούς καί ἀλλήλους. καί διαφύλαξον ἡμᾶς. τοῦ Κυ ρίου δεηθῶμεν. καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παρ αθώμεθα. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. τοῦ Κυρ ίου δεηθῶμεν. μόνο πού τό θέλησες. (τρεῖς φορές) Σύ. ἐλέησον. Α´ Ἁγιαστική εὐχή Μ έγας εἶσαι. Σύ. τῇ σῇ Χάριτι. ἀπό τό μηδέν σέ ὕπαρξη. Ὑπέρ τοῦ ρυσθῆναι αὐτόν τε καί ἡμᾶς ἀπό πάσης θλίψεως. ἔφερες χωρίς κόπο τά πάντα. Ὑπέρ τοῦ εἰσακούσαι Κύριον τόν Θεόν φωνῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν. 63 . Τῆς Παναγίας Ἀχράντου ὑπερευλογη - μένης ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτ όκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας μετά πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες.ἡμέρα τῇ φοβερᾷ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. ὁ Θεός. καί θαυμαστά τά ἔργα Σου · καί κανένας λόγος δέν ἀρκεῖ πρός ὕμνον τῶν θαυμασίω ν Σου.

Ἐσένα προσκυνοῦν. συγκρατεῖς τήν κτίση· καί μέ τήν πρόνοιά Σου.μέ τήν δύναμή Σου. Σύ "ἔφραξες" τήν θάλασσα. Οἱ χοροί τῶν ἀρχαγγέλων. ἀπό εὐλάβε ια στήν 64 . Ἐσένα ὑπηρετοῦν οἱ πηγές. Σέ Σένα ὑπακούει τό φῶς. στόν κύκλο τοῦ χρόνου. Σύ ρύθμισες τέσσερεις ἐποχές. κυβερνᾶς τόν κόσμο. Ἡ σελήνη Ἐσένα δοξάζει. Τά πολυόμματα Χερουβείμ. καί τά ἑξαπτέρυγα Σεραφείμ. Ὁ ἥλιος Ἐσένα ὑμνεῖ. Σέ Σένα ἀναφέρονται τά ἄστρα. μέ ἕνα τεῖχος ἀπό ἄμμο. Ἐσένα ὑπηρετοῦν. Οἱ Ἀγγελικές Δυνάμεις. Σύ δημιούργησες τούς γαλαξίες. Σύ συνάρμοσες ὁλόκληρη τήν κτίση. Ἐσένα "τρέμουν" οἱ κάθε εἴδους "ἄβυσσοι". Σύ δημιούργησες παντοῦ ἀέρα. κατάλληλο γιά ἀναπνοή. Οἱ νοερές τάξεις τῶν ἀγγέλων Ἐσένα "τρέμουν".

μέ τό Πανάγιό Σου Πνεῦμα. ἐλευθέρωσες τήν φύση μας ἀπό τήν κατάρα. Μέ τήν Γέννησή Σου. καί ἐπῆρες δούλου μορφή. εἴτε τριγύρω Σου πετοῦν. καί μᾶς ἔσωσες. εἴτε στέκουν. Ὁμολογοῦμε τήν εὐεργεσία Σου. καί συναναστράφηκες τούς ἀνθρώπους. Κατανοήσαμε τήν δωρεά Σου. καί ἔγινες ὅμοιος μέ μᾶς τούς ἀνθρώπους. Κύριε. Ἀλλά ἦλθες.ἀπρόσιτη δόξα Σου. Σύ. ἦλθες στήν γῆ. 65 . καί σύντριψες τήν δύναμη τῶν "νοητῶν δρακόντων". ἁγίασες τά νερά τοῦ Ἰορδάν ου. ὁ ἀπερίγραπτος . Ὅλη ἡ κτίση δίκαια Σέ ὕμνησε. Διακηρύττουμε τό ἔλεός Σου. ἐπειδή ἀπό εὐσπλα γχνία δέν ὑπέφερες. κατακαλύπτουν τά πρόσωπά τους. Γιατί Σύ. ὁ Θεός . νά τ υραννιέται ἀπό τόν διάβολο. Σύ. Θεέ μας. ὁ ἄναρχος καί ἀνέκφραστος. νά βλέπεις τό πλᾶσμα σου. πῆρες σάρκα καί ἦρθες αἰσθητά στήν γῆ. καί ἁγίασες τήν μήτρα τῆς ἁγίας Παρθένου Μαρίας.

Σ ύ. τήν χάρη τῆς ἀπολυτρώσεως. Κάμε τό νερό αὐτό. • ἀφθαρσίας πηγή· • ἁγιασμοῦ δῶρο · • ἁμαρτημάτων συγχώρηση· • νοσημάτων ἀπαλλαγή· • ἐξαφάνιση τῶν δαιμόνων · • κάνε νά καταργεῖ τοῦ διαβόλου τίς ἐνέργειες καί • νά εἶναι γεμᾶτο μέ τήν δύναμη τῆς χάρης Σου. λοιπόν. τό θαυμαστό καί ἔνδοξο καί φοβερό στούς διαβόλους. (τρεῖς φορές) Καί δῶσε σ ᾽ αὐτό. φιλάνθρωπε βασιλεῦ. γιατί ἐπάνω στό νερό αὐτό ἐπικαλεσθήκαμε τό Ὄν ομά Σου. τήν εὐλογία τοῦ Ἰορδάν ου. Β´ Ἁγιαστική εὐχή Ν ά συντριβοῦν μέ τήν σημείωση τοῦ τύπου τοῦ τιμίου Σταυροῦ Σου. (τρεῖς φορές) 66 . ὅλες οἱ δαιμονικές δυνάμεις. ἔλα καί τώρα. μέ τήν χάρη καί μέ τήν ἐπιφοίτηση τοῦ ἁγίου Σου Πνεύματος. Κύριε. καί ἁγίασε τό ὕδωρ τοῦτο.

Ἀλλά Σύ. νερό . Κύριε. πού προκαλεῖ σκότωση λογισμῶν καί τ αραχή τῆς διανοίας.ἁγιασμοῦ· ἐλευθερίας ἀπό πάθη · ἄφεσης ἁμαρτιῶν. 67 .ἀπολυτρώσεως· νερό . Σέ παρακαλοῦμε. νά ἐξαφανιστοῦν ὅλα τ ά ἐναέρια ἀφανῆ εἴδωλα · καί νά μή μείνει κρυμμένο στό νερό αὐτό κανένα δαιμόνιο σκοτεινό. καθαρισμοῦ καί φωτισμοῦ σώματος καί ψυχῆς · Δῶσε νά γίνει λουτρό παλιγγενεσίας· ἀνακαίνιση τοῦ πνεύματός μας · χάρισμα υἱοθεσίας· ἔνδυμα ἀφθαρσίας · πηγή ζωῆς. ἀνάδειξε τό νερό αὐτό. μέ τό νερό καί μέ τό Πνεῦμα. γιά νά καθαρισθῆτε. νά υποχωρήσουν. διῶξτε ἀπό τίς ψυχές σας τίς πονηρίες. Κύριε. Γιατί Σύ. μᾶς εἶπες "Πλυθῆτε". Κύριε τῶν ὅλων. κανένα πνεῦμα πονηρό. Σύ μᾶς χάρισες τήν οὐράνια ἀναγέννηση.

πού εἶναι γραμμένοι στό "Βιβλίο τῆς Ζωῆς". μαζί μέ τόν ἄναρχο Πατέρα Σου καί τό πανάγιο καί ἀγαθό καί ζωοποιό Σου Πνεῦμα. στό σῶμα Σου. καί προσκύνηση. γιατί σέ Σένα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἀνήκει δόξα. Γιατί μόνο ἄν ἐνταχθῆ μέ τό Βάπτισμα πού εἰκονίζει τόν θάνατό Σου. νά μήν ἀγαπήσει τόν παλαιό ἄνθρωπο πού φθείρεται ζῶντας μέ ἀπατηλές ἐπ ιθυμίες· ἀλλά νά ἐνδυθῆ τόν νέο · πού ἀναγεννᾶται κατ᾽ εἰκόνα τοῦ δημιουργοῦ του. καί αὐξήσει τήν χάρη πού τοῦ κληρονομήθηκε. θά γίνει καί συμμέτοχος στήν ἀνάστασή Σου. τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ὁ Ἱερέας εὐλογεῖ: 68 . δύναμη. Κύριε. τήν Ἁγία Ἐκκλησία. θά λάβει τό βραβεῖο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. τήν παρουσία Σου καί στό νερό αὐτό. αὐτός πού θά βαπτισθῆ. Καί μόνο ἄν φυλάξει τήν δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού θά τοῦ δοθεῖ. Ἀμήν. τιμή. καί θά συγκαταριθμηθῆ στούς ἁγίους. Κάμε. Δεῖξε.

σ ᾽ ἐκείνους πού ἦταν μέσα στή κιβω τό τοῦ Νῶε. νά χρησιμοποιοῦμε τόν καρπό τῆς ἐλιᾶς γιά τήν τέλεση τῶν ἁγίων Σου μυστηρίων· καί μέ τό λάδι ἐγέμισες. μέ τήν χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος.Καί τῷ Πνεύματί σου. . ὁ Θεός τῶν πατέρων μας· Σύ πού ἔστειλες τότε. Δίνει τό δοχεῖο τοῦ ἁπλοῦ ἐλαίου στά χέρια τοῦ ἀναδόχου καί πάνω ἀπό αὐτό ὁ Ἱερέας λέγει τήν εὐχή ἁγιασμοῦ τοῦ ἐλαίου. Κύριε.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. μέ ἕνα κλαδί ἐλιᾶς στό στόμα σάν σύμβολο εἰρήνευσης καί σωτηρίας τους ἀπό τόν κατακλυσμό. εὐλόγησε καί τό λάδι αὐτό. καί μέ ὅλα ἐκεῖνα προτύπωσες τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος · καί θέσπισες ἔτσι.Κύριε ἐλέησον Δ έσποτα. Κύριε. μέ τήν δύναμη καί ἐνέργεια καί ἐπιφοίτηση τοῦ ἁγίο υ Σου Πνεύματος· 69 . . ἐκείνους πού ἔζησαν στήν περίοδο τοῦ Νόμου . ΕΥΧΗ . .Εἰρήνη πᾶσι. ἕνα περιστέρι. ἰδίως ὅμως ἐμᾶς πού ζοῦμε στήν περίοδο τῆς Χ άρης· Σύ.

πού φωτίζει καί ἁγιάζει κάθε ἄνθρωπο . Ὁ Ἱερέας μέ τό δοχεῖο τοῦ ἐλαίου ρίχνει λάδι σταυροειδῶς στήν κολυμβήθρα τρεῖς φορές λέγοντας Πρόσχωμεν· Οἱ ψάλτες. τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν. καί τοῦ παναγίου καί ἀγαθοῦ καί ζωοποιοῦ Σου Πνεύματος. Εἰς δόξαν δική Σου. τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. καί τοῦ μονογενοῦς Σου Υἱοῦ. Ἀλληλούϊα (τρεῖς φορές) Ὁ Ἱερέας: Εὐλογητός ὁ Θεός. νά γίνει: χρίσμα ἀφθαρσίας · ὅπλο δικαιοσύνης· ἀνακαινισμός ψυχῆς καί σώματος · ἀποτρεπτικό κάθε διαβολικῆς ἐνέργειας · προφύλαξη ἀπό κάθε κακό γιά ἐκείνους πού τό χρίονται ἤ καί τό γεύονται μέ πίστη. πού ἔρχεται στόν κόσμο. Ὁ Ἱερέας ρίχνει στίς χούφτες τοῦ ἀναδόχου τό εὐλογημένο ἔλαιο καί μέ τά τρία δάχτυλα τοῦ δεξιοῦ του χεριοῦ (τοῦ ἱερέως) παίρνει λάδι καί χρίει τόν βαπτιζόμενο λέγοντας: 70 .

. Τοῦ πορεύεσθαι τά διαβήματά Σου (στά πόδια). στό Ὄνομα τοῦ Πα τρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.Χ ρίεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ . Αἱ χεῖρες Σου ἐποίησάν με καί ἔπλασάν με (στά χέρια). λέγοντας: 71 . Εἰς ἴασιν ψυχῆς καί σώματος (στό στῆθος) . Οἱ ἀθλητές ἀλείφονταν γιά νά μή τούς "πιάνουν" οἱ ἀντίπαλοι. (Ὅλα αὐτά εἶναι συμβολισμός ἀπό τόν χῶρο ἄθλησης τῆς ἀρχαιότητας..) Ὁ Ἱερέας βυθίζει στά ἁγιασμένα νερά τῆς κολυμβήθρας τό βρέφος. Ἀμήν. Ὁ ἀναγωγικός συμβολισμός ἀφορᾶ τόν ἀθλητή χριστιανό καί τόν ἀντίπαλο διάβολο. "ἔλαιον ἀγαλλιάσεως".. Εἰς ἀκοήν πίστεως (στά αὐτιά). Ὁ Ἱερέας τότε παίρνει στά χέρια του τό βρέφος καί ὁ ἀνάδοχος ἀλείφει ὁλόκληρο τό σῶμα τοῦ βαπτιζομένου μέ τό εὐλογημένο ἔλαιο..

... Ἡ κοπή τῶν μαλλιῶν καί ἡ προσφορά τους στό θυσιαστήριο 72 ..... Οἱ ψάλτες: Μ φορές) ακάριοι.. ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς. τό ἔνδυμα τῆς δικαίωσης στό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός (Ἀμήν) καί τοῦ Υἱοῦ (Ἀμήν) καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Ἀμήν). ὡς ἱμάτιον. Καί ψάλλομε: Χ ιτῶνά μοι παράσχου φωτεινόν.Β απτίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ . ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καί ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι.. (τρεῖς φορές) Εὐχή τῆς ἀφιερώσεως (διά τῆς τριχοκουρίας) (Κόβουμε λίγα μαλλιά τοῦ βρέφους κάνοντας ἀφιερωματική του ἀνάθεση (τοῦ βρέφους) στήν άγάπη τοῦ Θεοῦ. ὁ Θεός ἡμῶν... πολυέλεε Χριστέ.. Ἀμήν... (τρεῖς Ἐνδύει τό παιδί ὁ Ἱερέας μέ ἕνα πρῶτο μικρό ροῦχ ο λέγοντας: Ἐ νδύεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ .

ἐλέησον. καί τόν ἔφτιαξες νά ἔχει λογική ψυχή καί ὄμορφο σῶμα. σέ ὅλα τά θέματά τους νά 73 . μᾶς ἔδωσες ἐντολή. πρώτη του θυσία σέ Σένα. Κύριε. εὐλόγησε τόν δοῦλο Σου (. Σύ. Δ έσποτα. Φώτισέ τους. γιά νά μή τό βλάπτουν οἱ ἀλλαγές τῶν καιρικῶν συνθηκῶν · καί ὅλα τά ἄλλα μέλη.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Σαμψών-Ἀπόστολος Παῦλος - Κουρά μοναχῶν.) .Κύριε.. τά μαλλιά του.) πού ἦλθε μαζί μέ τόν ἀνάδοχό του νά προσφέρει.. . τά "φύτευσες" ἐκεῖ πού χρειάζονται.. τόν ἀπόστολο Παῦλο. Δέσποτα. ὥστε νά Σέ εὐχαριστεῖ σάν ἀριστοτέχνη καί νά Σέ εὐγνωμονεῖ γιά ὅλα · Σύ. πού μέ τό σκεῦος τῆς ἐκλογῆς Σου. ἄξιο νά ὑπηρετεῖ τή λογική ψυχή · καί ἔβαλες τό κεφάλι στό πιό ψηλό σημεῖο· καί τοποθέτησες σ᾽ αὐτό τίς πιό πολλές αἰσθήσεις· καί τό κάλυψες μέ τά μαλλιά. πού ἐτίμησες τόν ἄνθρωπο κατ' εἰκόνα Σου.. ὅλα νά τά κάνουμε πρός δόξαν Σου.τοῦ Θεοῦ εἶναι παλαιά καί διαρκής παράδοσις τῆς Ἐκκλ ησίας.

ἀναζητοῦν τήν λύση στόν νόμο Σου · καί νά πράττουν ὅσα εἶναι εὐάρεστα σέ Σένα. ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι. Μακάριος ἀνήρ. προσφέροντας στόν Θεό σάν ἀφιέρωση τοῦ ἑαυτοῦ του τά μαλλιά του. τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.. Οἱ ψάλτες μέχρι νά ἐνδυθῆ ψάλλουν τίς Καταβασίες τῆς Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ. ἐπαλαιώθῃ τά ὀστᾶ μου. ἀπό τοῦ κράζειν με ὅλην τήν ἡμέραν. Ἀμήν. καί ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι (ἐκ γ'). Γιατί εἶσαι ἐλεήμων καί φιλάνθρωπος· καί σέ Σένα ἀναπέμπομε τήν δόξα.. Ὅτι ἐσίγησα.· εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υ ἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.. Ὁ Ἱερέας κόβει μέ ψαλίδι σταυροειδῶς μαλλιά ἀπό τό κεφάλι τοῦ βαπτισθέντος λέγοντας: Κ είρεται... οὐδέ ἐστιν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ δόλος. Ἀμήν. Ὅτι 74 . ὁ δοῦλος τοῦ Θεο ῦ . Καί ἐνδύουν τό βρέφος. τόν Πατέρα καί τόν Υἱό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. ᾧ οὐ μή λ ογίσηται Κύριος ἁμαρτίαν.. ἤ τόν Ψαλμό 31: Μ ακάριοι.

ἐστράφην εἰς ταλαιπωρίαν ἐν τῷ ἐμπαγῆναί μοι ἄκανθαν. Πολλαί αἱ μάστιγες τοῦ ἁμαρτωλοῦ. Πλήν ἐν κατακλυσμῷ ὑδάτων πολλῶν. Ὑπέρ τ αύτης προσεύξεται πρός σέ πᾶς ὅσιος. Συνετιῶ σε καί συμβιβῶ σε ἐν ὁδῷ ταύτη ᾗ πορεύση. Εἶπα· Ἐξαγορεύσω κατ ᾽ ἐμοῦ τήν ἀνομίαν μου τῷ Κυρίῳ. πρός αὐτόν οὐκ ἐγγιοῦσι. δίκαιοι. Ὁ ἱερέας κρατώντας τό Εὐαγγέλιο μέ τό ἀριστερό χέρι καί θυμιάζοντας μέ τό δεξί καί ὁ ἀνάδοχος μέ τό νήπιο πού βρίσκονται 75 . τῶν μή ἐγγιζόντων πρός σέ. Μή γίνεσθε ὡς ἵππος καί ἡμίονος. Σύ μου εἶ καταφυγή ἀπό θλίψεως τῆς περιέχουσης με · τό ἀγαλλίαμά μου. Εὐφράνθητε ἐπί Κύριον καί ἀγαλλιᾶσθε.ἡμέρας καί νυκτός ἐβαρύνθη ἐπ ᾽ ἐμέ ἡ χείρ σου. ἐν καιρῷ εὐθέτῳ. Τήν ἀνομίαν μου ἐγνώρι σα καί τήν ἁμαρτίαν μου οὐκ ἐκάλυψα. τόν δέ ἐλπίζοντα ἐπί Κύριον ἔλεος κυ κλώσει. ἐπιστηριῶ ἐπί σέ τούς ὀφθαλμούς μου. καί σύ ἀφῆκας τήν ἀσέβειαν τῆς καρδίας μου. οἷς οὐκ ἔστι σύνεσις· ἐν κημῷ καί χαλινῷ τάς σιαγόνας αὐτῶν ἄγξαις. καί καυχᾶσθε πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ καρδία. λύτρωσαί με ἀπό τῶν κυκλωσάντων με.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ .Κύριος φωτισμός μου καί σωτήρ μου. καί νῦν. . (τρεῖς φορές) Δόξα. Ὅσοι βαφτιστήκαμε στό Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.Πρόσχωμεν. μέ τό βάπτισμά μας πεθάναμε καί ταφήκαμε.Πρός Ρωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τό ἀνάγνωσμα. μαζί μέ τον Χριστό: ἐπειδή 76 . . Ἀλληλούϊα.Κύριος ὑπερασπιστής τῆς ζωῆς μου. Ἀδελφοί.Σοφία. Χριστόν ἐνεδύσασθε. Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε Χριστόν ἐνεδύσασθε. Ἀλληλούϊα. . βαφτιστήκαμε στόν θάνατό Του· μέ ἄλλα λόγια.Πρόσχωμεν. Ἀλληλούϊα.ἀπέναντί του κάνουν τρεῖς κύκλους γύρω ἀπό τήν κολυμβήθρα ψάλοντας: Ὅ σοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε Χρι στόν ἐνεδύσασθε. . Δύναμις. .

ἐπειδή ξέρουμε ὅτι ὁ Χριστός ἀφοῦ ἀναστήθηκε δέν πεθαίνει πλέον· ὁ θάνατος δέν θά κυριαρχήσει ποτέ σ᾿ αὐτόν. ἄν μέ τό Βάπτισμά μας ἑνωθήκαμε μέ τόν θάνατο τοῦ Χριστοῦ. γιά τήν ἁμαρτία· καί ζωντανό γιά 77 . νά κάνουμε μιά καινούργια ζωή. ἡ ἁμαρτία δέν ἔχει κυριαρχία ἐπάνω του! Ἄν λοιπόν πεθάνουμε μαζί μέ τόν Χριστό.θέλουμε. Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος πεθαίνει. βγαίνοντας ἀπό τήν κολυμβήθρα. ἔτσι καί ἐμεῖς. Ὁ Χριστός πέθανε στόν σταυρό μιά γιά πάντα· καί τώρα ζεῖ παντοτινά μέ τόν Θεό. ὅπως ὁ Χριστός ἀναστήθηκε μέ τήν δύναμη τοῦ Πατέρα. Μέ τό Βάπτισμά μας ὁ παλαιός ἄνθρωπος πρέπει νά "σταυρωθῆ" καί πνευματικά νά πεθάνει· δηλαδή νά πάψει νά ἔχει ἐπάνω μας δύναμη ἡ ἁμαρτία ὥστε καί ἐμεῖς νά μήν εἴμαστε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας. πιστεύουμε ὅτι θά ζήσουμε καί μαζί Του. θά πρέπει νά ἑνωθοῦμε καί μέ τήν ἀνάστασή Του. Ἔχετε λοιπόν καί σεῖς χρέος νά θεωρεῖτε τόν ἑαυτό σας νεκρό μέν καί πεθαμένο. Γιατί.

ὄχι ὅμως ὅλοι· μερικοί ἐδίστασαν. Ξεκινήστε νά κάνετε μαθητές μου ὅλα τά ἔθνη. ἀπ᾿ ὅπου συνεχίζεται καί ἡ ὑπόλοιπη ἀκολουθία. στό ὄρος πού τούς εἶχε ὁρίσει ὁ Ἰησοῦς.τόν Θεό· ὅπως ἁρμόζει σέ κάθε ἄνθρωπο. Εἰρήνη πᾶσι.- (Τό Εὐαγγέλιο διαβάζεται ἀπό τήν Ὡραία Πύλη. πού πιστεύει στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Τότε πλησίασε ὁ Ἰησοῦς καί τούς εἶπε: . καί ὅταν τόν εἶδαν. τόν προσκύνησαν. 78 . Ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον ἁγίου Εὐγγελίου τό ἀνάγνωσμα.Μοῦ ἐδόθη κάθε ἐξουσία στόν οὐρανό καί στήν γῆ. Τ ῷ καιρῷ ἐκείνῳ ο ἱ ἕνδεκα μαθητές ἐπῆγαν στήν Γαλιλαία. Νά τούς βαπτίζετε στό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.) ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Σοφία. Ἀκούσωμεν τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου. πρόσχωμεν. Ὀρθοί.

Σύ. ἄθικτη · σκέπασέ τον μέ τήν Χάρη Σου· καί προστάτευσέ τον μέ τήν δύναμη τῆς ἀγαθότητάς Σου.Κύριε ἐλέησον Κ ύριε. Νά τούς διδάσκετε νά τηροῦν καί αὐτοί ὅλα ἐκεῖνα πού ἔχω πεῖ σέ σᾶς. μέχρι τήν συντέλεια τοῦ αἰῶνος. Δέσποτα Κύριε. κάμε νά λάμπει γιά πάντα μέσα στήν καρδιά του τό φῶς τοῦ προσώπου Σου· διατήρησε ἀκέραιη τήν πίστη του ἀπό κάθε ἐπιβουλή ἐχθρῶν · διαφύλαξε τό "ἔνδυμα τῆς ἀφθαρσίας" πού τώρα φόρεσε. πού τώρα ἔκανε. λ ύτρωση ἀπό τίς ἁμαρτίες του καί τοῦ χάρισες νέα ζωή. ὁ Ἱερέας λέγει: . μέ τήν δική Σου χάρη καί δύναμη. καί ἐγώ θά εἶμαι μαζί σας πάντοτε.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. πού μέ τό ἅγιο Βάπτισμα ἔδωσες στόν δοῦλο σου αὐτόν. πού μόλις ἔλαβε. τήν "πνευματική σφραγίδα". Διατήρησε τήν ὑπόσχεσή του. Σύ. . ΑΜΗΝ- Μετά τό Εὐαγγέλιο. ἀρρύπωτο καί ἀκηλίδωτο· συντήρησε. ἄσυλη · καί ἀξίωσέ τον νά φθάσει στήν 79 .

Ἀμήν. . .Καί τῷ Πνεύματί σου. 80 . γιατί Σύ μᾶς ἁγιάζεις · καί σέ Σένα ἀναπέμπουμε δόξα. στόν Υἱό καί στό ἅγιο Πνεῦμα. τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. .Εἰρήνη πᾶσι.αἰώνια ζωή · καί νά παρασταθῆ γιά πάντα ἐνώπιον Σου. στόν Πατέρα .

ΑΓΙΟ ΧΡΙΣΜΑ Η ΧΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΜΥΡΟ Τό χρῖσμα τό τελεῖ ὁ Ἱερέας στά σκαλοπάτια τοῦ Ἱεροῦ λαμβάνοντας τό δοχεῖο μέ τό Ἅγιο Μύρο ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα. . Δ οξασμένος εἶσαι. Θεέ Μέ τήν φανέρωση τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Σου καί Θεοῦ μας στόν κόσμο. Παντοδύναμε. πηγή τῶν ἀγαθῶν.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.Κύριε ἐλέησον. Ἥλιε τῆς δικαιοσύνης. Κύριε. ἄναψες μέσα στίς σκοτισμένες μας καρδιές τό φῶς τῆς σωτ ηρίας· Σύ καί τώρα εὐδόκησες νά ἀναγεννηθῆ ὁ νεοφώτιστος αὐτός δοῦλος Σου μέ τό νερό καί τό Πνεῦμα· καί τοῦ πρόσφερες τήν κάθαρση μέ τό ἅγιο Βάπτισμα · Σύ. εὔσπλαγχνε βασιλεῦ τῶν ὅλων. Δέσποτα. χάρισε καί σ ᾽ αὐτόν: τήν σφραγῖδα τῆς δωρεᾶς τοῦ ἁγίου καί προσκυνητοῦ Σου 81 . .

Πνεύματος· καί τήν μετάληψη τοῦ ἁγίου σώματος καί αἵματος τοῦ Χριστοῦ Σου. γιατί Σύ εἶσαι ὁ Θεός μας. 82 . στόμα. Λύτρωσέ τον. σέ ὅλα του τά ἔργα καί λόγια. Διατήρησε μέσα του τόν ἁγιασμό Σου. καί διατήρησε τήν ψυχή του μέ ἁγνότητα σέ πορεία πρός τήν σωτηρία.Καί τῷ Πνεύματί σου. ἀπό τόν πονηρό. μάτια. Νά εἶναι εὐάρεστος ἐνώπιόν σου. Ἀμήν .Εἰρήνη πᾶσι. καί νά γίνει υἱός καί κληρονόμος τῆς ἐπουράνιας Βασιλε ίας Σου. . . Στήριξέ τόν στήν ὀρθόδοξη πίστη. . ἐλέησον. .Κύριε. Ἀμήν. τώρα καί πάντοτε· καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. αὐτιά) στά χέρια· στά πόδια· στό στῆθος · Καί λέγει: . ὁ Θεός πού ἐλεεῖ καί σώζει καί σέ Σένα ἀναπέμπουμε δόξα στόν Πατέρα στόν Υἱό καί στό Ἅγιο Πνεῦμα. Καί ὁ ἱερέας χρίει τόν βαπτισθέντα στό πρόσωπο (μέτωπο.Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου.

τιμή καί προσκύνηση. Κύριε.. ἐκείνους πού πι στεύουν σέ Σένα· Σύ.. ἁγιάζεις μέ τό πλήρωμα τῆς χάρης πού δίδει ἡ κολυμβήθρα.Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεός.Κ ύριε καί Θεέ μας.. Σύ πού ἀπό καλωσύνη.Ἀμήν. κατά τό μέγα ἔλεός Σου· δεόμεθά Σου· ἐπάκουσον· καί ἐλέησον. Καί στεῖλε καί σ᾽ αὐτόν τό Πνεῦμα Σου τό Ἅγιο · ὥστε. .. ἔτσι εὐλόγησε καί τόν δοῦλο Σου (. Καί ὅπως μέ τά χέρια τοῦ προφήτη Σαμουήλ εὐλόγησες Δαβίδ τόν βασιλέα.. στόν πατέρα στόν Υἱό καί στό Ἅγιο Πνεῦμα· τώρα καί πάντοτε· καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Κύριε. μέ τήν χάρη καί τήν δύναμή Του.) μέ τό χέρι τό δικό μου. στούς ἐκλεκτούς σου. εὐλόγησε καί τό ν ήπιο αὐτό καί ἄς κατεβεῖ ἐπάνω του ἡ εὐλογία Σου. γιατί σέ Σένα ἀνήκει κάθε δόξα. νά προκόπτει σέ ἡλικία · νά φθάσει σέ βαθειά γειρατιά δοξολογώντας Σε· νά ἀξιωθῆ δέ νά ἔχει ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς του τά ἀγαθά πού δ ίνεις. . 83 .

χ.... Νά ἐπισημανθεῖ στούς γονεῖς τοῦ βρέφους. τοῦ ἀναδόχου . ζωῆς.. Ἀπόλυσις. Ἀμήν. σέ κάποιο ποτάμι πού βρίσκεται κοντά ἤ ἀκόμα νά τά φέρουν στό χωνευτήρι τοῦ ναοῦ). ὅτι τά νερά τοῦ πρώτου λουτροῦ θά πρέπει νά τά ρίξουν σέ χῶρο πού δέν πατιέται καί δέν βεβηλώνεται (π. τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι· νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀπελούσθης · εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.. καί φιλάνθρωπος Θεός ὑπάρχεις· καί σοί τήν δόξα ἀναπέμπομεν.. στή θάλασσα.. ἐμυρώθης.Ἔτι δεόμεθα ὑπ έρ ἐλέους. τοῦ νεοφωτίστου . 84 . ἡγιάσθης... Ὁ Ἱερέας μέ τό ἄκρο καθαρῆς πετσέτας σκουπίζει τό πρόσωπο καί τά χέρια τοῦ βαπτισθέντος λέγοντας: Ἐβαπτίσθης. ὑγείας καί σωτηρίας τῶν δούλων Σου. εἰρήνης. καί παντός τοῦ περιεστῶτος λαοῦ. Ὅτι ἐλεήμων. . Ἀμήν. ἐφωτίσθης.

Εισαγωγικά Σχόλια στην Ακολουθία
του Μυστηρίου του Ευχελαίου

Στα Μυστήρια της, η Εκκλησία του
Χριστού, χρησιμοποιεί τα στοιχεία του υλικού
κόσμου. Αυτά που αποτελούν τρόπο και
ανάγκη για την συνέχιση της ανθρώπινης
ζωής. Χρησιμοποιεί το νερό, το λάδι, το ψωμί
και το κρασί.
Επικαλείται την έλευση της χάριτος του
Παναγίου Πνεύματος και με την δύναμη του
Μυστηρίου του Σταυρού (όλα τα εις τους
αιώνας τελεσθέντα μυστήρια, ιερουργήθη-καν
επί του Σταυρού από τον Δεσπότη της Αγίας
Ιερωσύνης, Κύριό μας Ιησού Χριστό) το νερό
γίνεται αγιασμός, το λάδι Χρίσμα Πνεύματος
Αγίου και το χωμί και το κρασί Σώμα και Αίμα
Χριστού.
Όλα αυτά τα υλικά στοιχεία δεν
χρησιμοποιούνται ως σύμβολα. Δεν έχουν
αναγωγικό όπως οι εικόνες. ΕΙΝΑΙ αισθητά
σημεία της Χάριτος του Χριστού. Με κύριο
θέμα τα είδη της Θείας Ευχαριστίας και τα
υπόλοιπα (αγιασμός, χρίσμα) είναι υποθέσεις

85

προσκυνήσεως εκ μέρους των χριστιανών. Όχι
τιμητικής, αλλά λατρευτικής.
Το Μυστήριο του Ευχελαίου έχει αφορμή
διφυή. Θεραπείας σωματικής-αρρώστια και
θεραπείας ψυχικής-αμαρτία. (Εξ ου και η
συνήθεια τελέσεώς του σε προθανάτιους
ασθενείς).
Τελείται με ακολουθία Όρθρου και
πολλούς (επτά) ιερείς ή ιδιωτικά από ένα
ιερέα και όχι σα όρθρο. Εδώ παραθέτουμε την
δεύτερη περίπτωση.

86

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
(ΤΕΛΕΣΙΣ ΣΕ ΟΙΚΙΑ)

Ε ὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν, πάντοτε · νῦν, καί
ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
- Ἀμήν.
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος
Ἀθάνατος, ἐλέησόν ἡμᾶς. (ἐκ γ’).
Δόξα, καί νῦν..
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς · Κύριε,
ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαι ς ἡμῶν. Δέσποτα,
συγχώρησον τάς ἀνομίας ἡμῖν · Ἅγιε,
ἐπίσκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν,
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
Κύριε ἐλέησον · Κύριε ἐλέησον · Κύριε
ἐλέησον.
Δόξα,καί νῦν..
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
ἁγιασθήτω τό ὄνομά σου · ἐλθέτω ἡ βασιλεία
σου· γενηθήτω τό θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ,
καί ἐπί τῆς γῆς. Τόν ἄρτον ἡμῶν τόν
ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον · καί ἄφες ἡμῖν τά
ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς
87

Κύριε. τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος. ἐξάλειψε Σύ τήν ἀνομία μου. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καί προσπέσω - μεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. 88 .ὀφειλέταις ἡμῶν · καί μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν. Πλύνε μέ ὁλ όκληρον ἀπό τήν ἀνομία μου καί ἀπό τήν ἁμαρτία μου καθάρισέ με. Καί νῦν. Ὅτι σοῦ ἐστίν ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμις καί ἡ δόξα. . Δόξα. ἐλέησον (ιβ’). Δεῦτε προσκυνήσωμεν καί προσπέσω - μεν αὐτῷ Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ καί Θεῷ ἡμῶν. Δεῦτε προσκυν ήσωμεν καί προσπέσω- μεν Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. τήν ἁμαρτία μου ἐγώ παντοτινά θυμάμαι. ΨΑΛΜΟΣ 50ος Ἐλέησόν με κατά τό μέγα ἔλεός Σου Κύριε καί μέ τούς ἀπείρους Σου οἰκτιρμούς. Γνωρίζω Κύριε τήν ἀνομία μου. ἀλλά ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ.Ἀμήν. νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Μή προσμετρᾶς τίς ἁμαρτίες μου κα ί τίς ἀνομίες μου συγχώρησέ τες. καί ἡ μητέρα μου μέσα στήν ἁμαρτία γέννησε κί ἐμένα. 89 . Παρέβηκα τήν ἐντολήν Σου Κύριε καί ἔτσι ἔκανα πονηρίες ἐνώπιόν Σου καί δικαιώ - θηκε ἔτσι ἡ διδασκαλία Σου καί ἡ κρίση Σου γιά μένα. Τό ἄκουσμα τῶν λόγων Σου εἶναι γιά μένα ἀγαλλίαση καί εὐφροσύνη Κύριε. καί μέ τό Βάπτισμα λευκότερο ἀπό τό χιόνι θά μέ κάνεις. Σύ ὅμως Κύριε. Μέσα στόν κύκλο τῆς παράβασης καί τῆς φθορᾶς ἄρχισε κί ἡ δική μου ἡ ζωή. Θά καθαρίσεις τήν ψυχή μου μέ τό Πνεῦμα Σου τό ἅγιο. καί τά μεγάλα καί ἀφανή τῆς γνώσης Σου. ὥστε νά εἶναι καθαρή καί δός μου Πνεῦμα εἰλι κρί- νειας καί αλήθειας. τά φανερώνεις καί σέ μένα. τήν ἀλήθεια ἀγαπᾶς. Τήν καρδιά μου ἀνακαίνισε Κύριε. γιατί ἐλευθερώνει τήν ταπεινωμένη ἀπό τήν ἁμαρ - τία ὕπαρξή μου.

Ἡ γλώσσα μου θά εὐχαριστηθεῖ νά ἀναγγέλει τό ἔλεός Σου. τό θέλη μά Σου θά διδάξω στούς παράνομους καί θά βοηθήσω ἀσεβεῖς νά ἐπιστρέψουν πρός Ἐσέ να. καί τό Πνεῦμα Σου τό ἅγιο νά μή τό πάρεις ἀπό τήν ψυχή μου. Σύ ὁ Θεός τῆς δικῆς μου σωτηρίας. Εὐδόκησε νά «χτιστεῖ» τῆς ψυχῆς μου ἠ πόλη Κύριε. 90 . Ἀπό τά μάτια Σου μή μ’ ἀπορρίψεις Κύριε. Ὅλα θά γίνονται θυσία σέ Σένα. Τα χείλη Κύριε καί τό στόμα μου θά δοξολογοῦν γιά πάντα τό ὄνομά Σου. και νά οἰκοδομηθοῦν «τά τείχη» της. καί ἀγαπᾶς κάθε καρδιά ταπεινωμένη καί συντετριμμένη. πού πλέον δέν εὐδοκεῖς σέ αἱματη ρές ἀλόγων ζώων θυσιάσεις. μέ τό ἡγεμονικό Σου Πνεῦμα. ἀπό τόν κί νδυνο φόνου καί αἱμάτων Κύριε. ὅπως τῆς Ἱερουσαλήμ. Θυσία γιά Σένα εἶναι ἡ ταπεί νωση καί ἡ καλωσύνη Κύριε. καί στήριξε τίς ἐνέργειές μου καί τήν πορεία μου. Λύτρωσέ με. Δός μου τήν αἴσθησ η τῆς χαρᾶς ἀπ’ τήν ἀναμονή τῆς σωτηρίας μου. Ὅταν αὐτό γίνει.

τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. παντός τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ. Τότε στό «θυσιαστήριο τῆς καρδιᾶς μου» θά δεχτεῖς ἀναφορά τῆς ζωῆς μου ὁλό - κληρης. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. καί τῶν μετά πίστεως. Ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν . εὐλαβείας καί φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ. Τότε θά γίνει ἡ καρδιά μου θυσιαστήριο πού θά προσφέρει ″ὁλοκαύτωμα˝ σέ Σένα. Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν. ΕΙΡΗΝΙΚΑ Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου. καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως.. εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν. τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου.. τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας. 91 . σάν ὁλοκαύτωμα σέ Σένα καί σάν θυσία καλωσύνης. Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

).Σοί Κύριε. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 92 . τῇ σῇ χάριτι. τοῦ ἀπεκδεχομένου τήν χάριν τοῦ ἁγίου Πνεύματος. μετά πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες. ὁ Θεός. σῶσον. ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας. Ὑπέρ τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ (. Ἀντιλαβοῦ. ὑπερευλογη - μένης. τῇ ἐπιφοιτήσει καί δυνάμει καί ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ὑπέρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ. ἐλέησον.. καί τῆς ἐν Θεῷ ἐπισκέψεως αὐτοῦ. Τῆς Παναγίας. ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. . τοῦ Κ υρίου δεηθῶμεν. καί διαφύλαξον ἡμᾶς. καί ὑπέρ τοῦ ἐλθεῖν ἐπ’ αὐτόν τήν χάριν τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι αὐτόν τε καί ἡμᾶς ἀπό πάσης θλίψεως. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. κινδύνου καί ἀνάγκης. ὀργῆς. Ὑπέρ τοῦ εὐλογηθῆναι τό Ἔλαιον τοῦτο. ἀχράντου.

τοῖς πάσχουσι δούλοις σου · λύτρωσαι νοσημάτων. . θεραπεία καί ἀπαλλαγή ἀπό κάθε κακό· κάθε πάθος ψυχικό. ἐσύ πού κατά τό πολύ ἔλεος καί τούς οἰκτιρμούς θεραπεύεις τά συντρίμματα τῶν ψυχῶν καί σου τῶν σωμάτων μας. 93 . ἁμαρτία σαρκός καί πνεύματος· γιά νά δοξασθεῖ καί μέ αὐτό τό πανάγιο ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύμ ατος. μόνος ὑπάρχων Χριστέ. τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. δεῖξον ἐπίσκεψιν.Ἀμήν. ταχεῖαν τήν ἄνωθεν. (τοῦ ἁγίου τῆς ἐνορίας). (ΚΑΘΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΕΥΧΗ) Κ ύριε Ἰησοῦ Χριστέ. Δόξα. Σύ Δ έσποτα. ἦχος δ’ . Τ αχύς εἰς ἀντίληψιν. καί πικρῶν ἀλγηδόνων· ἔγειρον τοῦ ὑμνεῖν σε. μόνε φιλάνθρωπε. ὥστε νά γίνεται σέ ὅσους χρίονται μέ αὐτό. καί δοξάζειν ἀπαύστως · πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου. ἁγίασε καί αὐτό τό λάδι. ἀσθένεια σωματική. Ταχύ προκατάλαβε.

ἡ μ ονη ταχέως προστατεύουσα. πού μίλησαν στό ὄνομα τοῦ Κυρίου. Καθολικῆς Ἐπιστολῆς Ἰακώβου τό Ἀνάγνωσμα Ἀδελφοί μου. ἀφοῦ ὁ Κύριος εἶνα ι γεμάτος εὐσπλαχνία καί ἔλεος! Προπαντός. ἐλέου ς πηγή. τοῦ κόσμου καταφύγιον. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γένοιτο Κύριε τό ἔλεός σου ἐφ’ ἡμᾶς. Καλοτυχίζουμε ἐκείνους πού δείχνουν ὑπομονή. Καί νῦν…ἦχος β’ Π ρεσβεία θερμή. πάρτε γιά παράδειγμα καρτερικότητας στίς θλίψεις τούς προφῆτες. Ἀκούσατε γιά τήν ὑπομονή τοῦ Ἰώβ καί γνωρίζετε ὁ Κύριος ποιό τέλος τοῦ ἐπιφύλαξε. ἀδελφοί μου. καί τεῖχος ἀπροσμάχητον. νά μήν ὁρκίζεστε οὔτε στόν οὐρανό οὔτε στή γῆ οὔτε 94 . ἐκτενῶς βοῶμέν σοί · Θεοτόκε Δέσποινα πρόφθασον. καί ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς. Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ.

- ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ἐ κ τοῦ κατά Λουκᾶν Κεφ. Εἶναι κάποιος ἀπό σᾶς ἄρρω στος. ι’. Νά προσεύχεται.νά κάνετε κανέναν ἄλλο ὅρκο. Νά προσκαλέσει τούς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας νά προσευχηθοῦν γι’ αὐτόν καί νά τόν ἀλείψουν μέ λάδι. γιά νά θεραπευτεῖτε. ἐπικαλού μενοι τό ὄνο μα τοῦ Κ υρίου. Εἶναι κάποιος χαρούμενος. γιά νά μή βρεθεῖτε ἔνοχοι στήν τελική κρίση. Βρίσκεται κανένας σας σέ δύσκολη θέση. Κι ἄν ἔχει κάνει ἁμαρτίες. Ἡ προσευχή τοῦ δικαίου ἔχει μεγάλη δύναμη καί ἀποτελεσματικότητα. Ἄς εἶναι τό «ναί» σας πραγματικό ναί καί τό «ὄχι» σας πραγματικό ὄχι. Νά ἐξομολογεῖστε τίς ἁμαρτίες σας ὁ ἕνας στόν ἄλλο καί νά προσεύχεστε ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλο. θά τοῦ τίς συ γχωρήσει. 25-37 95 . Νά ὑμνεῖ τόν Θεό. Καί ἡ προσευχή πού γίνεται μέ πίστη θά σώσει τόν ἄρρωστο · ὁ Κύριος θά τόν κάνει καλά.

καί τόν πλησίον σου σαν τόν ἑαυτό σου. Ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπάντησε: Τί εἶναι γραμμένο στόν Νόμο. κατέβαινε ἀπό τήν Ἱε ρουσαλήμ γιά τήν Ἱεριχώ καί ἔπεσε σέ ἐνέδρα ληστῶν. ἀφοῦ τόν ἔγδυσαν καί τόν ἔδειραν. μέ ὅλη τήν καρδιά σου καί μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυ χῆς σου καί μέ ὅλη τήν θέλησή σου καί μέ ὅλη τήν δύναμη τοῦ μυαλοῦ σου . παρατώντας τον μισοπεθαμένο. Καί αὐτοί. τί πρέπει νά κάνω γιά νά ἀποκτήσω αἰώνια ζωή. 96 . ἔφυγαν. καί θά σωθῆς. θέλοντας νά δικαιολογήσει τόν ἑαυτό του ρώτησε τόν Ἰησοῦ: Καί ποιός εἶναι ὁ πλησίον μου. Ἐκεῖνος ἀποκρίθηκε καί εἶπε: Νά ἀγαπᾶς Κύριον τόν Θεό σου. πλησίασε τόν Ἰησοῦ μέ πρόθεση νά Τόν φέρει σέ δύσκολη θέση.Τ όν καιρό ἐκεῖνο. Τότε πῆρε ἀπό αὐτό ἀφορμή ὁ Ἰησοῦς καί τοῦ εἶπε: Ἕνας ἄνθρωπος. Αὐτό κάνε. καί Τόν ρώτησε: Διδάσκαλε. ἕνας βαθύς γνώστης τοῦ Μω σαϊκοῦ Νό μου. Μετά ἀπό λίγο ἔτυχε καί πέρναγε ἀπό τόν δρόμο ἐκεῖνο ἕνας ἱερέας. Τί κατάλαβες ἐσύ. Τοῦ εἶπε ὁ Ἰησοῦς: Σωστά ἀπάντησες. Ἐκεῖνος.

κατά τήν γνώμη σου. ρώτησε ὁ Ἰησοῦς: Ποιός ἀπό αὐτούς τούς τρεῖς. Καί ἀφοῦ τά εἶπε αὐτά. Ἔπει τα τόν ἀνέβασε καί στό ζῶο του. Στήν συνέχεια πέρασε ἀπό ἐκεῖ κάποιος Σαμαρείτης.τι ἐπιπλέον δαπανήσεις. τόν εἶδε καλά. τά ἔ δωσε στόν ξενοδόχο καί τοῦ εἶπε: Περιποιήσου τον. 97 . ἔγινε πλησίον. Καί ὅ. σ᾿ αὐτόν πού ἔπεσε στούς ληστές.τι ἔπρεπε γι ᾿ αὐτόν. Τό ἴδιο καί ἕνας λευίτης. Πῆγε κοντά του. ἐγώ ὅταν ἐπανέλθω θά σοῦ τά δώσω. ὅ ταν ἔφευγε. τόν σπλαγχνίσθηκε.Καί ἐνῶ τόν εἶδε. Πλησίασε καί τοῦ ἔδεσε τίς πληγές. Καί τήν ἑπόμενη ἡμέρα. Αὐτός μόλις ἔφθασε κοντά του καί τόν εἶδε. ἔβ γαλε δύο δηνάρια. καί τόν πῆγε σέ ἕνα πανδοχεῖο. χωρίς νά κάνει κάτι γι᾿ αὐ τόν. τόν προσπέρασε. Ἐκεῖ τόν περιποιήθηκε καλλίτερα.- Ψάλτης: Δόξα σοί Κύριε. ἀλλά προσπέρασε. δόξα σοί. ἀφοῦ πρῶτα τίς ἔπλυνε μέ λάδι καί κρασί. καί κάνε καί σύ τό ἴδιο. Τοῦ εἶπε τότε ὁ Ἰησοῦς: Πήγαινε λοιπόν στό καλό. Ἐκεῖνος Τοῦ ἀπάντησε: Ἐκ εῖνος πού τόν συμπόνεσε καί ἔκαν ε ὅ.

δ εόμεθά σου ἐπάκουσον καί ἐλέησον. ἐπισκέψεως. κατά τό μέγα ἔλεός σου. ὑγιείας. καί σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν.Κύριε ἐλέησον. εἰρήνης. . σωτηρίας. Ἱερεύς: Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεός.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. ἐλέησον (γ’) Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ ἐλέους. συγχωρήσεως καί ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ (…) καί ὑπέρ τοῦ συγχωρηθῆναι αὐτῷ πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιον τε καί ἀκούσι ον. .Ἀμήν. . ἐσύ δέν θέλεις τόν θάνατο τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀλλά τήν ἐπιστροφή του στήν ζωή· δέν ἀκουμπάω τό δικό μου ἁμαρτωλό 98 . τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι. ἐλέησον (γ’) Ὅτι ἐλεήμων καί φιλάνθρωπος Θεός ὑπάρχεις. Β ασιλεῦ ἅγιε. Κύριε. Υἱέ καί Λόγε τοῦ ζῶντος Θεοῦ. ζωῆς. νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Κύριε. εὔσπ λαγχνε καί πολυέλεε Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ.

ἐσύ Κύριε καί τόν δοῦλον σου (…. ˝δι’ ἡμῶν" ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν του· ἀλλά ἄπλωσε σέ παρακαλῶ τό δικό σου παντοδύναμο χέρι μέσῳ τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου τούτου τό ὁποῖο κρατῶ (οῦν) ἐπί τῆς κεφαλῆς τοῦ δούλου σου (. . σύ πού συγχώρησες μέσῳ τοῦ προφ ήτου Νάθαν στόν μετανοήσαντα Δαβίδ τά ἁμαρτήματά του.). Παρακαλῶ καί ἐγώ (μαζί μέ αὐτούς) καί ἱκετεύω τήν γεμάτη ἀμνησικακία καί ἔλεος φιλανθρωπία σου.) πού μετανοεῖ γιά τά ἁμαρτ ήματά του δέξου τον μέ τήν συνήθη φιλανθρωπία σου παραβλέποντας ὅλα του τά ἁμαρτήματα. Κύριε καί Σωτῆρα μας. Συγχώρησέ τον. Ἐσύ Κύριε μᾶς διέταξες νά συγχωροῦμε ὅσους ἁμαρτάνουν ὅσες φορές χρειασθεῖ γιατί τό ἔλεός σου εἶναι ἀπέραντο ὅπως καί ἡ μεγαλωσύνη σου καί σέ σένα ἀνήκει κάθε δόξα τιμή καί προσκύνηση.Ἀμήν. καί δέχθηκες τήν προσευχή μετανοίας τοῦ Μανασσῆ.χέρι στήν κεφαλή τοῦ ἐν μετανοίᾳ ἐπιστρέφοντος ἁμαρτωλοῦ ὁ ὁποῖος ζητάει ἀπό ἐσ ένα. τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.. 99 .

Ἐσύ Παντοκράτορ Κύριε.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. . Νά διαχωρίσουμε τήν ὕπαρξή μας ἀπό τόν τρόπο ζωῆς αὐτοῦ τοῦ κόσμου · νά "πεθάνουμε" δηλαδή γιά τήν ἁμαρτία. εὐαρέστησαν σέ σένα. ἐνίσχυσέ μας στήν διακονία τοῦ λαοῦ σου ὅπως ἔκανες μέ τό δοῦλο σου Μωϋσῆ καί τόν ἀγαπημένο σου Σαμουήλ καί τόν ἐκλεκτό σου Ἰωάννη καί μέ ὅλους ὅσους. ἅγιε ἁγίων. καί νά ζήσουμε μέ 100 . . Δῶσε νά γίνουμε καί ἐμεῖς καί μέ αὐ τό τό λάδι. Πάτερ Παντοκράτορ. σε κάθε γενιά.Κύριε ἐλέησον. στεῖλε τώρα τό ἅγιο σου Πνεῦμα καί ἁγίασε αὐτό τό λάδι καί κάνε νά γίνει στόν δοῦλο σου (…) πού χρίεται μέ αὐτό ἀφορμή πλήρους ἐλευθερίας ἀπό τίς ἁμαρτίες του καί μετοχή στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. ἀδιάδοχε. ὑπηρέτες τῆς φανερώσεως τοῦ καινούργιου κόσμου πού ἔφερε ὁ Υἱός σου καί γιά τόν ὁποῖο ἔχυσε τό Αἷμα του. Ἄ ναρχε. Σύ πού ἔστειλες σέ μᾶς τόν μονογενή σου Υἱό γιά νά θ εραπεύσει κάθε ἀσθένεια καί ἀδυναμία τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων μας.

ἕνα τρόπο ζωῆς σύμφωνο μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστο ῦ· ἄς μᾶς βοηθήσει σ’ αὐτό. προστασία κατά τῶν δαιμονικῶν ἐνεργειῶν. Σέ σένα μονάχα εἶναι δυνατή ἡ σωτηρία καί ἡ συγχώρησή μας Κύριε. Κύριε. ἰατρέ τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων. Παίρνει ὁ Ἱερέας ἀπό τό ἅγιο Ἔλαιο καί χρίει αὐτούς πού μετέχουν στό Εὐχέλαιο.Κύριε ἐλέησον Εὐχή Χρίσεως Π άτερ ἅγιε. αὐτό τό λάδι γιά μᾶς ἀγαλλίαση. τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. αἰώνια εὐτυχία. ἁγιασμός. δύναμη. σφραγίδα δική Σου πάνω μας.Ἀμήν. καί σέ σένα ἀναπέμπουμε δόξα μαζί μέ τόν Υἱό καί τό ἅγιο σου Πνεῦμα. Μακάρι νά γίνει. Κύριε. θεράπευσε τόν δοῦλον σου (…) ἀπό τήν σωματική καί ψυχική ἀσθένεια 101 . λέγοντας: . .Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν . ἡ χρ ίση ἀπό τό ἁγιασμένο ἔλαιο.

ἀμήν. τῶν ἀγίων ἐνδόξων καί καλλινίκων μαρτύρων. τοῦ ἁγίου . 102 . τοῦ ὁποίου τελοῦμε τήν μνήμη. ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ. Δι’εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν. μέ τίς ἱκεσίες τοῦ τιμίου... τῶν ὁσίων καί θεοφόρων πατέρων μας. μέ τήν δύναμη τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ Του. Παντελεήμονος κα ί Ἑρμολάου. τῶν ἐν ἁγίοις πατ έρων μας μεγάλων ἱεραρχῶν. Κύρου καί Ἰωάννου. καί ὅλων τῶν ἁγίων.. τῶν ἁγίων καί ἰαματικῶν Ἀναργύρων. Μωκίου καί Ἀνικήτου. Σαμψών καί Διομήδους. ἐνδόξου. προφήτου προδρόμου καί βαπτιστού Ἰωάννου · τῶν ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων ἀποστόλων. μέ τήν προστασία τῶν ἐπουρανίων ἀσωμάτων δυνάμεων. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός.πού τόν βασανίζει καί ζωογόνησέ τον μέ τήν χάρη τοῦ Χριστοῦ σου · μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας καί πανάμωμης Μητέρας Του. Θαλλελαίου καί Τρύφωνος· τῶν ἁγίων καί δικαίων θεοπ ατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης.

Στην νεώτερη (σε σύγκριση με τους πρωτογόνους) κοινωνία αποκτά πλήρη ταυτότητα και στοιχεία σύστασης. Η Εκκλησία είναι το μυστήριο της ζωοποίησης και της Μεταμόρφωσης. Δηλαδή. Εισαγωγικά σχόλια στην Ακολουθία του Γάμου Ο Γάμος είναι γεγονός πανανθρώπινο. νομικό πλαίσιο και κοινωνική αποδοχή αυτονοήτου. Η έλλειψή του από κάποιες λίγες πρωτόγονες κοινωνίες αποτελεί εξαίρεση. Δεν την απασχολούν κατεστημένα. Υπάρχει σχεδόν σ' όλες τις κοινωνίες και τους λαούς. Είναι ο "χώρος" όπου τα πράγματα αποκτούν 103 . Για την Εκκλησία του Χριστού όλα τα παραπάνω (θετικά και αρνητικά) δεν αποτελούν την υπόθεση που υπερασπίζεται! Η Εκκλησία δεν έχει αγωνία της την νομική κατοχύρωση του γάμου. Είναι η κιβωτός της Σωτηρίας. Ούτε την κοινωνική του παραδοχή. Ούτε αγωνιά για κοινωνικές αλλαγές του status του γάμου.

Στην Εκκλησία του Χριστού η απόφαση δύο ανθρώπων να συζήσουν "επικυρώνεται" ή μάλλον αποχτά σταθερότητα όταν την απόφασή τους αυτή την φέρνουν μέσα στην Εκκλησία και εκεί μπροστά στο θυσιαστήριο (τον Σταυρό του Χριστού δηλαδή) "ορκίζονται" ότι με Σταυρική αγάπη θα είναι μαζί σ' όλη τους την ζωή και για όλα τα θέματα της ζωής τους (χαρά. μέχρι και τον θάνατο). Στον Επίσκοπο. αρρώστια. ολόκληρα. δυσκολίες. Ζουν.. Άλλωστε παλαιότερα (και τώρα κάποιες φορές) ο Γάμος γινόταν μέσα στην Θεία Λειτουργία! Υπόμνηση της θυσίας του Χριστού και της θυσιαστικής τους αποφάσεως και σε κοινωνία με τους αδελφούς τους χριστιανούς. Τον Γάμο τον λύει μόνον ο θάνατος και ατυχώς κάποιες φορές και η. άνεση. πόνο.. Η ακολουθία λοιπόν του Γάμου είναι η Εκκλησιαστική καθιέρωση της απόφασής τους και η κοινωνικοποίησή της (της αποφάσεώς τους) στην Εκκλησιαστική Κοινότητα που ανήκουν. λύπη. τους πρεσβυτέρους και τους αδελφούς τους Χριστιανούς. απιστία στους 104 .οντότητα και ύπαρξη. Σώζονται! Δηλαδή γίνονται σώα.

στα παιδιά τους. η οποία θα φέρει ευλογία και χαρά σ' όλους. Στους συζύγους. Ας ευχηθούμε για μια βαθειά και ουσιαστική συνειδητοποίηση του Μυστηρίου του Γάμου. που φανερώνεται με εξωσυζυγικές ιστορίες. στην Εκκλησία ολόκληρη. στους δικούς τους."όρκους" της υποσχέσεως. 105 .

106 .

δόξα σοι. καί καλῶς σοι ἔσται. 2) Οἱ πορευόμενοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. 4) Μακάριος εἶ. 7) Ἰδού οὕτως εὐλογηθήσεται ἄνθρωπος ὁ φοβούμενος τόν Κύριον. ἀρχίζει μέ τήν ἀντιφωνική ψαλμώδηση του 127 ψαλμοῦ. 5) Ἡ γυνή σο υ ὡς ἄμπελος εὐθηνοῦσα ἐν τοῖς κλίτεσι τῆς οἰκίας σου. 6) Οἱ υἱοί σου ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν. ὁ Θεός ἡμῶν. 107 . Ὁ χορός σέ κάθε στίχο λέει ἐφύμνιο: Δόξα σοί. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ὅταν τό Μυστήριο τοῦ Γάμου τελεῖται ἔξω ἀπό τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστείας (στό ὁποῖο εἶναι ἡ φυσική του θέση). 3) Τούς πόνους τῶν καρπῶν σου φάγεσαι. ΨΑΛΜΟΣ 127ος 1) Μακάριοι πάντες οἱ φοβούμενοι τόν Κύριον. κύκλῳ τῆς τραπέζης σου.

καί ἴδοις τά ἀγαθά Ἱερουσαλήμ πάσας τάς ἡμέρας τῆ ς ζωῆς σου. Εἰρήνη ἐπί τόν Ἰσραήλ. . Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. καί τῶν μετά πίστεως. 108 . τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. εὐλαβείας καί φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ. εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν. (κατόπιν ὁ Ἱερέας σχηματίζει Σταυρό μέ τό Εὐαγγέλιο καί τά στέφανα. 9) Καί ἴδοις υἱούς τῶν υἱῶν σου. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. πάνω ἀπό τά κεφάλια τῶν μελλονύμφων λέγοντας:) E ὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. καί τῆς τῶν π άντων ἑνώσεως. Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν.Ἀμήν. νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 8) Εὐλογήσαι σε Κύριος ἐκ Σιών.

Ὑπέρ τοῦ εὐλογηθῆναι τόν γάμον τοῦτον. τῶν νῦν συναπτομένων ἀλλήλοις εἰς γάμου κοινωνίαν. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. ὡς τόν ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας. Ὑπέρ τοῦ δωρηθῆναι αὐτοῖς τε καί ἠμῖν πάντα τά πρός σωτηρίαν αἰτήματα. Ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Μελετίου. Ὑπερ τοῦ ῥυσθῆναι αὐτούς τε καί ἡμᾶς ἀπό πάσης θλίψεως. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. ὀργῆς. καί ἀκατάγνωστον διαγωγήν. τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου. καί καρπόν κοιλίας πρός τό συμφέρον. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τοῦ παρασχεθῆν αι αὐτοῖς σωφροσύνην. Ὑπέρ τοῦ εὐφραθῆναι αὐτούς ἐν ὁράσει υἱῶν καί θυγατέρων. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ (…) καί (…). κινδύνου καί ἀνάγκης. παντός τοῦ Κλήρο υ καί τοῦ Λαοῦ. τοῦ Κ υρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τοῦ δωρηθῆναι αὐτοῖς εὐτεκνίας ἀπόλαυσιν. τῆς ἐν Χριστῷ διακ ονίας. τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 109 . τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

. ὁδηγώντας τους σέ κάθε καλό ἔργο · γιατί σέ σένα ἁρμόζει δόξα καί 110 . Τῆς Παναγίας Ἀχράντου ὑπερευλογη - μένης. ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. τιμή καί προσκύνησις.Κύριε. ἐλέησον. Σύ πού συνένωσες τά διηρημένα σέ ἐνότητα καί σχέση ἄρρηκτη· Σύ πού εὐλόγησες τόν Ἰσ αάκ καί τήν Ρεβέκκα καί κληρονόμησαν αυτά πού τούς ὑποσχέθηκες · Σύ Κ ύριε Ἰησού Χριστέ εὐλόγησε αὐτά τά μνῆστρα καί ἔνωσε καί διαφύλαξε τούς δούλους σου τούτους ″ἐν εἰρήνῃ καί ὁμονοίᾳ″.Σοί Κύριε. Ἀντιλαβοῦ. νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι.Ἀμήν. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα. τῇ σῇ χάριτι. ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας. καί διαφύλαξον ἡμᾶς. ὁ Θεός. μετά πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες. σῶσον. ἐλέησον. . Ὁ αἰώνιος Θεός. . .Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

. Σύ πού εἶσαι ἱερουργός τοῦ μυστικοῦ γ άμου τῶν ψυχῶν μας μαζί Σου. κατά τόν συνήθη τῦπο: Ἀρραβωνίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ … τήν δούλη τοῦ Θεοῦ . 111 . τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.. Α’ Εὐχή τοῦ Γάμου . Σύ Κύριε πού ἔπλασες τόν ἄνθρωπο καί τόν κατέστησες βασιλέα τῆς κτίσεως. καί θέτει τά δαχτυλίδια στά χέρια τους.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. (τρεῖς φορές ἀκουμπώντας τά δαχτυλίδια στό μέτωπο καθενός τῶν νυμφευομένων). Ε ὐλογητός εἶσαι Κύριε καί Θεέ μας. εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱο ῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. ἐλέησον. . Σύ πού εἶσαι φύλακας τῆς πνευματικῆς ἀκεραιότητας καί ρυθμιστής καλός τῶν βιοτικῶν ἀναγκῶν. καί νομοθέτης τοῦ σωματικοῦ γάμου. εἶπες ″ὅτι δέν εἶναι καλό νά εἶναι μ όνος ὁ ἄνθρωπος ἐπί τῆς γῆς.Κύριε..Ἀμήν. καί τό Πανάγιο Πνεύμα.προσκύνηση μαζί μέ τόν ἄναρχο Πατέρα.

Εὐλόγησέ τους Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν. καί ὁ δοῦλος σου ἐτοῦτος νά εἶναι κεφαλή τῆς ἐνώσεώς τους. 112 . ὅπως εὐλόγησες τόν Ἰσαάκ καί τήν Ρεβέκκα. ὅπως εὐλόγησες τον Αβραάμ και την Σάρρα. γιά νά ζήσουν κατά τό θέλημά σου. (…) καί (…) καί κάνε ἡ κοπέλα αὐτή νά ἀγαπᾶ καί νά ὑπακούει τόν ἄνδρα της. εὐλόγησε τούς δούλους σου τούτους. Εὐλόγησέ τους Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν. ἄνθρωπος δέν ἐπιτρέπεται νά τούς χωρίζει· Σύ λοιπόν καί τώρα. Ἐξ αἰτίας αὐτοῦ θά ἐγκαταλείψει ὁ ἄνθρωπος τόν πατέρα καί τήν μητέρα του καί θά προσκολληθεῖ στήν γυναίκα του καί θά εἶναι οἱ δύο σάρκα μία · καί αὐτούς πού ἕνωσε ὁ Θεός. καί ἔλαβες ἕνα τμῆμα τοῦ σώματός του καί ἔπλασες τήν γυναίκα τήν ὁποία βλέποντας ὁ Ἀδάμ εἶπε · αὐτή εἶναι ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστῶν μου καί σάρκα ἀπό τίς σάρκες μου · θά ὀνομάζεται γυναίκα γιατί προῆλθε ἀπό τόν ἄνδρα της. Δέσποτα Κύριε ὁ Θεός.ἄς τοῦ φτιάξουμε ἕνα βοηθό ὅμοιο του˝.

Μνημόνευσέ τους. ὅπως εὐλόγησες τόν Μωϋσή καί τήν Σεπφόρα. ὅπως εὐλόγησες τόν Ἰακώβ καί ὅλους τούς πατριάρχες. ὅπως εὐλόγησες τόν Ἰωσήφ καί τήν Ἀσυνέθ. ὅπως διαφύλαξες τόν Ἰωνᾶ στήν κοιλιά τοῦ κήτους. ὅπως εὐλόγησες τόν Ζαχαρία καί τήν Ἐλισάβετ. Διαφύλαξέ τους. ὅπως εὐλόγησες τόν Ἰωακείμ καί τήν Ἄννα. Εὐλόγησέ τους Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν. Εὐλόγησέ τους Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν. Εὐλόγησέ τους Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν. Εἴθε νά ἔλθει σ’ αὐτούς ἡ χαρά ἐκείνη τήν ὁποία εἶχε ἡ μακαρία ἁγία Ἐλένη ὅταν βρῆκε τόν τίμιο Σταυρό. τόν Σήμ. ὅπως διαφύλαξες ἀπό τήν φωτιά τούς ἁγίους τρεῖς Παῖδες. τόν Ἠλία. 113 . ὅπως ἐμνημόνευσες τόν Ἐνώχ. στέλνοντας δροσιά ἐξ οὐρανοῦ. Εὐλόγησέ τους Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν. Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν. Εὐλόγησέ τους Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν. Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν. Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν. Διαφύλαξέ τους.

καί νά φθάσουν τόν ἁγιασμό τῆς μιμήσεώς Σου. Μνημόνευσε Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν. Δῶσε νά ἀποκτήσουν παιδιά. Μνημόνευσέ τους. ὅπως ἐμνημόνευσες τούς ἁγίους Σαράντα μάρτυρες δοξάζοντάς τους μέ οὐράνια στέφανα. Ἐσένα Κύριε. Μνημόνευσε Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν καί τούς δούλους σου τούς παρανύμφους πού μετέχουν σ’ αὐτήν ἐδώ τήν χαρά. Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν. 114 . στηρίζουν τά θεμέλια τῶν σπιτιῶν. νά είναι ὑγιῆ. Μνημόνευσε Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν τοῦ δούλου Σου (…) καί τῆς δούλης Σου (…) καί εὐλόγησέ τους. ἀφοῦ οἱ εὐχές τῶν γονέων. Δῶσε τους ἐπάρκεια ἀγαθῶν ὥστε νά βοηθοῦν σέ κάθε καλό καί εὐάρεστο σέ Σένα ἔργο. καί οἱ ἴδιοι νά ἔχουν ὁμόνοια στίς ψυχικές καί τίς σωματικές τους σχέσεις. Νά δοῦν παιδιά ἀπό τά παιδιά τους γύρω ἀπό τό τραπέζι τους · Να εὐαρεστήσουν μέ τόν τρόπο καί τήν ποιότητα τῆς ζωῆς τους. τούς γονείς πού τούς ἀνέθρεψαν.

στόν ὁποῖο πρέπει κάθε δοξολογία. Νά μη "μπορεῖ" νά κάνει κανείς ἐκ τῶν δύο. τιμή καί προσκύνησις τώρα καί πάντοτε στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Τά χέρια να εἶναι "δεμένα" σέ κοινή πορεία. Ἡ συνάρμοση τῶν χεριῶν εἶναι τρόπος. ἐλέησον. Τά δακτυλίδια καί τά στέφανα εἶναι σύμβολα. κάτι ἐκτός τοῦ ἄλλου. Το Μυστήριο ζητάει αὐτό ἀκριβως: τήν ἀλλαγή τοῦ μέχρι τότε τρόπου . Β’ Εὐχή τοῦ Γάμου (Αὐτό εἶναι ὁ κυρίως Γάμος: ἡ συνάρμοση τῶν χεριῶν. . καί τ ώρα Κύριε μέ τό δικό Σου χέρι. 115 . Σύ πού ἔπλασες ἀπό τό "χῶμα" τόν ἄνθρωπο καί ἀπό τήν "πλευρά" του ἔφτιαξες τήν γυναῖκα καί τούς ἅρμοσες σέ συζυγία ἀλληλοβοηθείας. ἀφοῦ ἀπό Ἐσένα δίδεται στόν ἄνδρα ἡ γυναίκα του. Ὁ Θεός ὁ ἅγιος. .Κύριε. Σύ. Τήν συμπόρευση σέ ὅλα καί πρός τόν Χριστό). ἀφοῦ ἔτσι ἄρεσε στήν πανσοφία σου. νά μήν εἶναι μόνος ὁ ἄνθρωπος στήν γῆ. συνάρμοσε τά χέρια τῶν δούλων Σου (…) καί (…).Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Στέφεται ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ (…) τόν δοῦλο τοῦ Θεοῦ (…) εἰς τό ὅνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος. (Αυτό το κάνει τρεις φορές ξεκινώντας από το μέτωπο του γαμπρού) . (Αυτό το κάνει τρεις φορές ξεκινώντας από το μέτωπο της νύφης) Κατόπιν τα αποθέτει στα κεφάλια τους ψάλλοντας· 116 . (Μετά ὁ ἱερέας εὐλογεῖ τά στέφανα πάνω στό Εὐαγγέλιο τρεῖς φορές. γιατί δική σου εἶναι ἡ ἰσχύς καί ἡ δύναμη καί ἡ δόξα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος. λέγοντας: Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος.Στέφεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ (…) τήν δούλη τοῦ Θεοῦ (…) εἰς τό ὅνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος. τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Δῶσε νά πορεύονται μέ ταυτότητα γνώμης· στεφάνωσέ τους νά γίνουν σάρκα μία· χάρισέ τους ˝καρπόν κοιλίας″ καί ἀπόλαυση παιδιῶν.) Κατόπιν τους στεφανώνει· .

Νά εὐχαριστεῖτε πάντοτε καί γιά ὅλα. ἀφοῦ ὁ ἄνδρας εἶναι ἀρχηγός τῆς γυναικός. Οἱ ἄνδρες. νά ἀγα πᾶτε τίς γυναῖκες σας. νά ὑποτάσσονται στούς ἄνδρες τους ὅπως στόν Κύριο. Ὅπως λοιπόν ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται στόν Χριστό. Πρός Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τό Ἀνάγνωσμα. ὅπως ὁ Χριστός εἶναι ἀρχηγός τῆς ἐκκλησίας. δόξῃ καί τιμῇ στεφάνωσον αὐτούς. στό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. ἔτσι καί οἱ γυναῖκες πρέπει σέ ὅλα νά ὑποτάσσονται στούς ἄνδρες τους. Οἱ γυναῖκες. τόν Θεό καί Πατέρα. Nά ὑποτάσσεστε ὁ ἕνας στόν ἄλλο. ὅπως ὁ Χριστός ἀγάπησε τήν ἐκκλησία 117 . μέ φόβο Χριστοῦ.Κ ύριε ὁ Θεός ἡμῶν. καί ἔδωκας αὐτοῖς μακρότητα ἡμερῶν. Ἀδελφοί. Ζωήν ᾐτήσαντό σε.(γ’) Ἀπόστολος Ἔθηκας ἐπί τήν κεφαλήν αὐτῶν στεφάνους ἐκ λίθων τιμίων.

Τώρα λοιπόν κι ἐσεῖς. ἐλάττωμα ἤ κάτι παρόμοιο. τήν καθαρότητα καί ἁγιότητα. Ἤθελε ἔτσι νά τήν ἐξαγιάσει. γιατί ὅλοι εἴμαστε μέλη τοῦ σ ώματός του ἀπό τή σάρκα του καί ἀπό τά ὁστᾶ του. καί θά γίνουν οἱ δυο τους. γιά νά ζήσει μαζί μέ τή γυναῖκα του. Γι’ αὐτό λέει ἡ Γραφή. χωρίς ψεγάδι.καί πρόσφερε τή ζωή του γι’ αὐτήν. ἀφοῦ τήν καθάρισε μέ τό νερό τοῦ βαπτίσματος καί μέ τόν λόγο. ἀλλά ἀντίθ ετα τό τρέφει καλά καί τό φροντίζει· αὐτό κάνει καί ὁ Κύριος γιά τήν ἐκκλησία. "σάρκα μία". Αὐτό τό γεγονός εἶναι μυστήριο μεγάλο καί ἔχει ἀναλογία μέ τή σχέση Χριστοῦ καί ἐκκλησίας. ὅτι θά ἐγκαταλείψει ὁ ἄνδρας τόν πατέρα καί τή μητέρα του. Ἔτσι καί οἱ ἄνδρες ὀφείλουν νά ἀγαποῦν τίς γυναῖκες τους! Ὅπως ἀγαποῦν τό δικό τους τό σῶμα! Ὅποιος ἀγαπάει τή γυναίκα του. ν' ἀγαπάει τή γυναῖκα του ὅπως ἀγαπάει τόν 118 . ὥστε ἡ ἐκκλησία νά τοῦ ἀνήκει μέ ὅλη της τή λαμπρότητα. τόν ἑαυτό του ἀγαπάει. Κανείς ποτέ δέν μίσησε τό ἴδιο του τό σῶμα. ὁ καθένας.

- .Ἀλληλούϊα (γ’) Εὐαγγέλιο . Δέν ἔχει ἔρθει ἡ δ ική μου ὥρα ἀκόμη. Γ ινόταν ἕνας γάμος στήν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας καί ἦταν ἡ μητέρα τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ· καί κάλεσαν καί τόν Ἰησοῦ καί τούς μαθητές του στόν γάμο. νά τό κάνετε. . . 119 . Ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην ἁγίου Εὐαγγελίου τό Ἀνάγνωσμα. Λέει ἡ μητέρα του σ’ αὐτούς πού βοηθοῦσαν στό γάμο: Ὅ.ἑαυτό του.τι σᾶς πεῖ. καί κάθε γυναῖκα νά σέβεται τόν ἄνδρα της.Εἰρήνη πᾶσι. Ἀλλά τελείωσε τό κρασί καί τότε ἡ μητέρα τοῦ Ἰησοῦ τόν πλησίασε καί τοῦ εἶπε · δέν ἔχουν κρασί.Εἰρήνη σοι τῷ ἀναγινώσκοντι. .Καί τῷ πνεύματί σου.Σοφία· ὀρθοί· ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου. Τῆς λέει ὁ Ἰησοῦς: Γιατί ἀναμιγνύεσαι στά δικά μου.

δόξα σοι. Τούς λέει πάλι ὁ Ἰησοῦς: Πάρτε τώρα καί δῶστε στόν ὑπεύθυνο τοῦ τραπεζιοῦ. ἦταν ἕξι πέτρινες ὑδρίες πού οἱ Ἰουδαίοι τίς χρησιμοποιοῦσαν νά βάζουν νερό γιά τούς τελετουργικούς καθαρμούς. ἀφοῦ μόνον οἱ βοηθοί τό ἤξεραν. Σύ γιατί φύλαξες τό ἐκλεκτό κρασί γιά τώρα. 120 . πού εἶχαν κουβαλήσει τό νερό) φωνάζει τόν γαμπρό καί τοῦ λέει: Κάθε ἄνθρωπος παραθέτει πρῶτα τό ἐκλεκτό κρασί καί ὅταν μεθ ύσουν.- Ψάλτης: Δόξα σοι Κύριε. καί κάθε μία ἀπό αὐτές χωροῦσε π ερίπου ἑκατό κιλά. Τότε αὐτοί τίς γέμισαν μέχρι ″τά χείλη″. Ἐκεῖ στόν χῶρο τοῦ γάμου. Ὅταν ὁ ὑπ εύθυνος γεύθηκε τό νερό πού εἶχε ἐν τῷ μεταξύ γίνει κρασί (καί ἐπειδή δέν γνώριζε ἀπό πού προέρχεται. τότε παραθέτει καί τό δεύτερης ποιότητας. Αὐτή τήν ἀρχή τῶν θαυμάτων ἔκανε ὁ Ἰησοῦς στήν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας. Καί ἐκεῖνοι τό ἔκαναν. Λέει στούς βοηθούς ὁ Ἰησοῦς: Γεμῖστε τίς ὑδρίες νερό. καί φανέρωσε τήν δύναμή του καί ἐπίστευσαν σ’ αὐτόν οἱ μ αθητές του.

Καί τῷ πνεύματί σου. (Ὁ χορός μεθ’ ἑκάστην δέησιν λέ γει·) Κύριε ἐλέησον (ἐκ γ’) Κύριε Παντοκράτορ. καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ἡμῶν εἴπωμεν. τῶν ἀπεκδεχομένων τό παρά σοῦ πλούσιον ἔλεος. ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν.Ἀμήν . καί λέγειν. .Ὅτι σοῦ ἐστίν. (ὅλοι μαζί) . ἀκατακρίτως.. Καί καταξίωσον ἡμᾶς. εἰρήνης. ὑγίειας καί σωτηρίας τῶν δούλων σου (…) καί (…) καί ὑπέρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ. ζωῆς. Δέσποτα μετά παρρησίας..Εἰρήνη πᾶσι .Πάτερ ἡμῶν.. δεόμεθά σου ἐπάκουσον καί ἐλέησον. 121 . Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς. τολμᾶν ἐπικαλεῖσθαι σε τόν ἐπουράνιον Θεόν Πατέρα. Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ ἐλέους.. .

πού μέ δική σου παραχώρηση παντρεύτηκαν. ἕνας Θεός πού ἐλεεῖ καί σώζει. Σύ καί τώρα τούς δούλους Σου (…) καί (…). . Γ’ Εὐχή τοῦ Γάμου . καί ἐσένα δοξάζουμε μαζί μέ τόν ἄναρχο Πατέρα καί τό πανάγιο καί ἀγαθό καί ζωοποιό Πνεῦμα. ἐλέησον. . Κ ύριε ὁ Θεός ἡμῶν. νά κρατήσουν ἀμόλυντη τήν συζυγική πίστη. διατήρησέ τους "ἐν ὁμονοία". - Δ’ Εὐχή τοῦ Γάμου (Κοινόν Ποτήριον) . 122 .Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Σύ πού κατεδ έχθης ὅταν ἔγινες ἄνθρωπος νά ἐπικυ ρώσεις τήν ἱερότητα τοῦ γάμου μέ τήν συμμετοχή Σου στόν γάμο τῆς Κανᾶ.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. ἐλέησον. τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. νά συμβιώσουν χωρίς ψυχικά τραύματα καί νά φτάσουν σέ βαθιά γηρατειά τηρώντας τίς ἐντολές Σου μέ καθαρή καρδιά. Δῶσε Κύριε νά πορευθοῦν μέ τιμιότητα. ἀφοῦ Σύ εἶσαι ὁ Θεός μας.Κύριε.Κύριε.

μέ τήν δύναμή Σου. καί στερέωσες τήν γῆ καί ἔκανες γεμάτο ὡραιότητα τόν κύκλο ὅλων αὐτῶν πού δημιούργησες. καί τό ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσομαι. τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Σύ Κύριε καί αὐτό τό κοινό ποτήριο πού δίδεις στούς ἤδη στεφανωμένους δούλους Σου. εὐλόγησέ τό μέ πνευματική εὐλογία. και κρατώντας με το αριστερό χέρι τον γαμπρό. Σύ πού. νά εἶναι γι’ αὐτούς μετοχή στήν δημιουργία καί ὑπόμνηση τῆς ἁγιωτάτης Εὐχαριστίας. τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. ἔφτιαξες τά πάντα. Μετά παίρνει στο δεξί του χέρι το Ευαγγέλιο. (Τότε ο ιερέας μεταδίδει τρεις φορές στον καθένα από το κοινό αυτό ποτήριο ψάλλοντας·) Ἦχος α’ Π οτήριον σωτηρίου λήψομαι.Κ ύριε. διότι εἶναι εὐλογημένο τό ὄνομά Σου καί εἶναι δοξασμένη ἡ Βασιλεία Σ ου. κάνει τρεις χορευτικούς κύκλους γύρω από το τραπέζι ψάλλοντας: 123 .

μεγαλύνθητι ὡς ἡ Σάῤῥα. Νυμφίε. ὡς ὁ Ἀβραάμ. οἱ καλῶς ἀθλήσαντες καί στεφανωθέντες. καί ἔτεκεν Υἱόν τόν Ἐμμανουήλ. καί εὐφράνθητι ὡς ἡ Ρεβέκκα. Ἦχος πλ. Ἀποστόλων καύχημα. πρός Δ όξα σοι Χριστέ ὁ Θεός. Νύμφη. τήν Παρθένον μακαρίζομεν.α’ Ἡ σαΐα χόρευε· ἡ Παρθένος ἔσχεν ἐν γαστρί. πορευόμενος ἐν εἰρήνῃ καί ἐργαζόμενος ἐν δικαιοσύνῃ τάς ἐν τολάς τοῦ Θεοῦ. ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν. ὧν τό κήρυγμα. καί πληθύνθητι ὡς ὁ Ἰακώβ. πρεσβεύσατε Κύριον. Μαρτύρων ἀγαλλίαμα. Καί σύ. Τριάς ἡ ὁμοούσιος. Κατόπιν ο ιερέας απευθυνόμενος πρώτα στον γαμπρό και μετά στην νύφη. Θεόν τε καί ἄ νθρωπον· Ἀνατολή ὄνομα αὐτ ῷ· ὅν μεγαλύνοντες. Ἦχος βαρύς Ἅ γιοι Μάρτυρες. λέγει: Μεγαλύνθητι. καί 124 . καί εὐλογήθητι ὡς ὁ Ἰσαάκ.

. (τά ὀνόματα) τόν βίον.. εὐφραινομένη τῷ ἰδίῳ ἀνδρί. ἡ παναγία καί ὁμοούσιος καί ζωοδότις Τριάς.Κύριε.. γέμισε τήν ζωή τους ἀγαθά.πληθύνθητι ὡς ἡ Ῥαχήλ. ὅτι οὕτως ηὐδόκησεν ὁ Θεός. ὑγιῆ καί καλά παιδιά. προκοπή πίστεως καί βίου.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. ἐλέησον. (*παίρνει εδώ τα στέφανα από τα κεφάλια των νεονύμφων και τα δένει μεταξύ τους και τους τα δίνει να τα ασπαστούν και να τα έχουν στα εικονίσματα του σπιτιού τους.. μέ τίς πρεσβείες τῆς ἁγίας Θεοτόκου καί πάντων τῶν ἁγίων Σου. ὁ Υἱ ός καί τό ἅγιο Πνεῦμα. ἡ μία θεότητα καί βασιλεία. Ὁ Πατήρ. δῶσε τους μα κροζωΐα. καί δέξου τους μετόχους τῆς ἀπολαύσεως τῶν ἀγαθῶν τῆς βασιλείας Σου.) 125 . φ υλάττουσα τούς ὅρους τοῦ νόμου. . ἐπικύρωσε* τά στέφανα τοῦ γάμου τους ὥς ὑπόθεση τῆς βασιλείας Σου. εὐλόγησε τῶν δούλων σου.

καί πάντων τῶν Ἁγίων. τῶν ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων Ἀποστόλων. ἐλεήσαι καί σώσαι ἡμᾶς ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος καί ἐλεήμων Θεός. ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν. ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου αὐτοῦ Μητρός. Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν. (…τοῦ ἁγίου τοῦ Ναοῦ). ἡ ἐλπίς ἡμῶν. δόξα σοι. 126 . Δόξα σοι ὁ Θεός. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν. (τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας). Ὁ διά τῆς ἐν Κανᾷ ἐπιδημίας τίμιον ἀναδείξας τόν γάμον.

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν . Εὐχές διάφορες χρήσιμες στίς περιστάσεις καί τά γεγονότα ἤ τίς γιορτές τῆς ζωῆς τῶν Χριστιανῶν. 127 . πού τρεφόντουσαν μέ κόλλυβα. γιατί αὐτά προσφέρθηκαν στόν Ναό πρός δόξαν Σου καί εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἁγίου … καί γιά μνημόσυνο αὐτῶν πού πέθαναν ὀρθόδοξοι. Σύ πού μέ μόνο τόν λόγο Σου δημιούργησες τόν κόσμο καί ρύθμισες ἡ γῆ νά παράγει παντός εἴδους καρπούς γιά ἀπόλαυση καί τροφή δική μας: Σύ πού ἀνέδειξες τόν Δανιήλ καί τούς τρεῖς Παῖδες. εὐλόγησέ τά καί ἁγίασέ ὅσους τά τρῶνε.Κύριε ἐλέησον Κ ύριε Ἰησού Χριστέ. λαμπρότερους ἀπό τούς ἀξιωματούχους τῆς Βαβυλώνας: Ἐσύ Πανάγαθε Κύριε καί τά κόλλυβα αὐτά μέ τούς διαφόρους καρπούς. ΕΥΧΗ ΚΟΛΛΥΒΩΝ .

Χριστέ καί Θεέ μας. 128 . τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. ἀφοῦ Ἐσύ εἶσαι αὐτός πού εὐλογεῖ καί ἁγιάζει τά σύμπαντα. Δῶσε Εὔσπλαχνε Κύριε σ’αὐτούς πού εὐπρέπησαν τά προσφερθέντ α καί σ’ ὅσους ἐπιτελοῦν τήν μνήμη τοῦ ἁγίου…. Ἀμήν. καί ἐμεῖς Ἐσένα δοξάζουμε μαζί μέ τόν ἄναρχο Πατέρα καί τό Πανάγιο καί ζω οποιό Πνεῦμα. ὅλα ὅσα Σοῦ ζητοῦν γιά τήν σωτηρία τους. καθώς καί τήν ἀπόλαυση τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν τῆς Βασιλείας Σου· μέ τίς πρεσβεῖες τῆς παναχράντου Δεσποίνης μας Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας τοῦ ἁγίου… τοῦ ὁποίου ἑορτάζουμε τήν μνήμη καί ὅλων Σου τῶν Ἁγίων.

Ἰησοῦ Χριστέ. Σύ πού δημιούργησες τό σύμπαν "ἐν σ υνέσει" καί θεμελίωσες τήν γῆ "ἐν ἀσφαλείᾳ″. καί θέλει. νά δεῖ ἐγγόνια· πράγματα γιά τά ὁποία μακάρι καί νά συμφωνεῖ ἡ δική Σου πάνσοφη πρόγνωση Κύριε. νά τό θεμελιώσει μέ τήν δική Σου εὐλογία σέ πέτρα στερεά ὥστε οὔτε ἄνεμος οὔτε νερό οὔτε ὁ. καί Σέ Σένα ἀνήκει 129 . Κύριε. ἀποφάσισε νά ἀνεγείρη κτίσμα κατοικίας.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν . ὁ ὁποῖος θαρρώντας στήν δύναμη τῆς δικῆς σου ἰσχύος.).Κύριε ἐλέησον Π αντοκράτορ Κύριε.τιδήποτε ἄλλο. γιατί εἶσαι ἀγαθ ός καί φιλάνθρωπος Θεός. νά μποροῦν νά τοῦ τό καταστρέψουν. κατά τόν λόγο Σου. ἐπίβλεψε μέ ἀγαθότητα ἐπί τόν δοῦλον Σου (. . νά ἀπολαύση τούς καρπούς τῶν κόπων του. Σύ Κύριε Δημιουργέ τῶν πάντων. EYXH Ἐπί θεμελιώσει νέου σπιτιοῦ. Εὐδόκησε καί δῶσε Κύριε νά τό τελειώσει. νά φτάσει σέ βαθιά γηρατειά..

Ἀμήν - 130 .προσκύνησις καί δόξα. τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. στόν Πατέρα. τόν Υἱό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα.

καί τοῦ Νομοῦ μας.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν . Εὐλόγησε τούς ἐντιμότατους ἄρχοντε ς τῆς πόλης μας. Εὐχή σέ εὐλογία Βασιλόπιτας . Ἀξίωσέ μας. Θεέ ἄχρονε. Εὐλόγησε τήν εἴσοδό μας στό νέο ἔτος τῆς χρηστότητός Σου. 131 . καί τῆς «βασιλείας Σου οὐκ ἔσται τέλος» · Εἰσάκουσε τήν προσευχή μας καί τήν ἱκεσία μας αὐτή. ὅπως ἡ γεύση τους θά εὐφράνει τά σωματικά μας αἰσθητήρια. τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. πού βασιλεύεις ὅλων τῶν αἰώνων. Υἱέ τοῦ Θ εοῦ. Εὐλόγησε καί τά δῶρα αὐτά πού ἔχουν παρατεθῆ πρός δόξαν Σοῦ καί τοῦ μονογενοῦς Σου Υἱοῦ. καί πρός τιμήν τοῦ ἁγίου πατέρα μας Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. Δημιουργέ τοῦ κόσμου. καί ὅλον τόν λαό τῆς περιοχῆς αὐτῆς.Κύριε ἐλέησον Κ ύριε Ἰησοῦ Χριστέ. ἔτσι καί ἡ εὐλογία Σου νά εὐφράνει τόν ἐσωτερικό μας κόσμο.

Κάνε τό νέο ἔτος. γιά τό καλό καί γιά τό συμφέρον ὅλων. (. καί γεμάτο: μέ τό φῶς Σου.) χρόνια ἀπό τότε πού κατέβηκες στήν γῆ γιά μᾶς γιά τήν σωτηρία μας. μέ ἐνδιαφέρον καί μέ πνεῦμα θυσίας. ὅλων τῶν παιδιῶ ν Σου. Δῶσε. μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας Μητέρας Σου τῆς ἀειπαρθένου καί Θεοτόκου Μαρίας. μέ τήν αἴσθηση τῆς στοργικῆς παρουσίας Σου. τοῦ ἁγίου Βασιλείου καί ὅλων τῶν ἁγίων Σου. Κύριε. νά θέλωμε νά ἐργαζόμαστε πάντοτε. μέ ἐπιτυχία καί μέ εὐτυχία. Ἀμήν.. Ἔχε μας κάτω ἀπό τήν σκέπη Σου καί τήν προστασία Σου. μέ προκοπή. Γέμισε τήν ζωή μας.. σέ ὅλους μας τήν εἰρήνη Σου. Φώτιζέ μας ὅλους. 132 . νά εἶναι γιά ὅλους μας αἴσιο.

πού φώναζαν τότε τό «ὡσαννά» τά ἐθαύμαζες. σύμβολα τῆς νίκης καί τῆς ἀνάστασης. Σέ εὐχαριστοῦμε. στήριξέ μας ἀσάλευτους σ᾿ αὐτήν τήν πίστη. παντοδύναμε Θεέ καί Πατέρα. ΕΥΧΗ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ . γιατί ἔστειλες τόν Υἱό Σου τόν μονογενῆ. Καί τώρα Σέ παρακαλοῦμε.Κύριε ἐλέησον Κ ύριε.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν . νά μᾶς σώσει μέ τόν θάνατό Του στόν Σταυρό· μέ τήν ταφή καί τήν ἀνάστασή Του. στήν Ἱερουσαλή μ. καί ὁ λαός πού ζοῦσε στό σκοτάδι τοῦ θανάτου. κρατᾶμε στά χ έρια μας τά βάγια. τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. πού λίγο πρίν ἀπό τά ἄχραντα πάθη Του ὁ Υἱός Σου πῆγε. 133 . βγῆκαν καί Τόν ὑποδέχθηκαν κρατώντας στά χέρια τους βάγια· καί Τόν δοξολογοῦσαν· καί φώναζαν· καί τό κήρυτταν. βλέποντας ὅτι εἶχε ἀναστήσει τόν Λάζαρο. ὅτι ἔρχεται Αὐτός πού εἶναι ἡ ἀνάσταση · ἔτσι καί ἐμᾶς τώρα πού γιά νά δείξουμε ὅτι αὐτό τό πιστεύουμε βαθιά. ὅπως τότε. Καί ὅπως τά παιδιά ἐκεῖνα.

μαζί μέ Τόν ὁποῖο καί μέ τό ἅγιο Πνεῦμα.κάμε. Ἀμήν. Οὐράνιε Πατέρα μας. 134 . νά μείνει μέσα μας γιά πάντα. αὐτή ἡ πίστη καί ἡ πνευματική τους ὀμορφιά. σέ δοξάζομε τώρα καί πάντοτε καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. μέ τέτοια δύναμη ψυχῆς νά ἑορτάσουμε καί μεῖς ἐφέτος καί νά ἑορτάζουμε πάντοτε τήν ἀνάσταση τοῦ Υἱοῦ Σου καί Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. μέ τέτοιο φρόνημα. Καί ἀξίωσέ μας.

συγχώρησις τῶν ἁμαρτιῶν τους μέσῳ τοῦ ἁγίου Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ σου μέ τόν ὁποῖον κ αθώς καί μέ τό πανάγιο καί ἀγαθό καί ζωοποιό Πνεῦμα εἶσαι εὐλογητός τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Κύριε. αὐτή ἡ προσφορά σέ Σένα τῶν πρώτων αὐτῶν καρπῶν νά εἶναι γιά μᾶς πού θά τά γευθοῦμε εὐλογία καί εὐφροσύνη. τόν νέο καρπό τοῦ ἀμπελιοῦ τόν ὁποῖο μέ τούς κατάλληλους ἀνέμους καί τήν βροχή καί τήν γαλήνη τῶν ἡμερῶν τόν ἔκανες νά ὡριμάσει.Κύριε ἐλέησον E ὐλόγησε.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν .Ἀμήν - 135 . Δῶσε. καί γι’ αὐτούς πού τά πρόσφεραν. τά σταφύλια αὐτά. ΕΥΧΗ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ στήν Γιορτή τῆς Μεταμορφώσεως (6 Αὐγούστου) . Κύριε.

τήν ἐκ πλευρᾶς ἀνθρωπίνης κτισθεῖσαν. τῷ τιμίῳ σου Αἵματι · τῷ Σταυρῷ προσηλωθείς. ἀλλ’ αὐτός ὁ Κύριος ἔσωσας ἡμᾶς · δόξα σοι. ὦ Χριστέ μου. Ἦχος δ’ Ἐ ξηγόρασας ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου. οὐκ ἄνθρωπος. ἀνῃρέθη ἡ τυρρανίς. καί τῇ Λόγχῃ κεντηθείς. νυγείς σου. τῆς κατάρας ἠλευθέρωσας. τήν ἀθανασίαν ἐπήγασας ἀνθρώποις. Δόξα. ὀλέθρου πᾶσι βροτοῖς γεγονυῖαν πρόξ ενον. ἐπατήθη ἡ δύναμις τοῦ ἐχθ ροῦ· οὔτε γάρ Ἄγγελος. 136 . ΕΥΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΛΟΓΧΗ Τροπάρια (ὅταν ″σταυρώνει″ ὁ ἱερέας μέ τήν ἁγία Λόγχη) Ἦχος α’ Σ ταυρωθέντος σου Χριστέ. Καί νῦν Λ όγχῃ πλευράν. Σωτήρ ἡμῶν · δόξα σοι.

Σύ πού θεράπευσες χρόνιες καί φοβερές ἀσθένειες· Σύ πού θεράπευσες καί τήν πεθερά τοῦ ἁγίου Ἀπο στόλου Πέτρου πού βασανιζόταν ἀπό πυρετό· Σύ Κύριε. Κύριε...Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν . Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ. ἀπό τήν ἀρρώστια πού τόν ταλαιπωρεῖ. πού μᾶς δοκιμάζεις μέ συμπάθεια καί μᾶς γιατρεύεις μέ καλωσύνη · Σύ Κύριε πού ἔχεις τήν δύναμη νά μᾶς ἐλευθερώνεις ἀπό κάθε ἀρρώστια καί ἀδυναμία· Ἐσύ καί τώρα. ΕΥΧΗ ΣΕ ΑΡΡΩΣΤΟ . Σύ εἶσαι. ὁ ἰατρός τῶν σωμάτων καί τῶν ψυχῶν μας καί σέ σένα ἀναπέμπουμε δόξα μαζί μέ τόν Πατέρα 137 .Κύριε ἐλέησον Κ ύριε Ἰησού Χριστέ. ἀνάστησέ τόν ἀπό τόν βάσανο τῆς κατακλίσ εως καί τῆς ὁδύνης μέ τό φάρμακο τῆς μεγάλης ἐλεημοσύνης σου καί ἀποκατάστησέ τον σέ τελεία ἴαση καί ὑγιεία. γιάτρεψε τόν δοῦλο σου.. καί Θεέ μας.

Ἀμήν. τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. - 138 .καί τό ἅγιο Πνεῦμα.

καί μέ τό Ἅγιο καί πανάγαθο καί ζωοποιό Πνεῦμα. Σύ πού εἶσαι εὐλογητός μαζί μέ τόν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό.- 139 . ἀπομάκρυνε ἀπ’ αὐτόν κάθε πληγή. ΕΥΧΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΡΩΣΤΙΑ . κάθε πόνο. λυπήσου τό πλᾶσμα σου. τόν ἀδελφό μας … πού ἀσθενεῖ βοήθησέ τόν μέ τήν ἀγάπη σου. Διῶξε τήν ἀρρώστια.Τοῦ Κυρ ίου δεηθῶμεν . Ναί. Κύριε καί Θεέ μας. Σύ πού μᾶς ταπεινώνεις μέ τήν ἀσθένεια ἀλλά καί μᾶς ἀποκαθιστᾶς στήν ὑγιεία.Κύριε ἐλέησον Δ έσποτα Παντοκράτορ. Ἀμήν. κάθε πυρετό ἤ ρίγος· καί ἄν ὁ δοῦλος αὐτός ἔχει ἁμαρτήσει συγχώρησέ τον κατά τό πολύ ἔλεός σου . κάθε ἐπιδημία. τώρα καί πάντοτε καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἅπλωσε τό χέρι Σου πού σκορπίζε ι ἴαση καί θεραπεία καί θεράπευσέ τον ἐγείροντάς τόν ἀπό τό κρεβάτι τῆς ἀρρώστιας. ἰατρέ τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων μας.

τῶν κακο ποιῶν καί πονηρῶν ἀνθρώπων.Κύριε ἐλέησον Κ ύριε καί Θεέ μας. Κύριε. κάθε πονηρή περιέργεια καί βλάβη καί βασκανία ὀφθαλμῶν.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν . ἀπό τόν δοῦλον (ην) σου …. ΕΥΧΗ ΣΕ ΒΑΣΚΑΝΙΑ . Βασιλεῦ τῶν αἰώνων. κάθε σατανική ἔφοδο καί κακή διάθεση. Ὅπως καί ἄν συνέβη. ὅποιο ἀπό τά προσόντα καί τίς ἀρετές τοῦ δούλου σου 140 . φυγάδευσε καί ἀπέλασε κάθε δαιμονική ἐνέργεια . Παντοκράτορ καί παντοδύναμε· Ἐσένα πού δημιούργησες τά πάντα καί τροποποιεῖς τά πάντα μόνο μέ τήν ἀπόφαση σου· Ἐσένα πού τήν πελώρια φωτιά στήν Βαβυλῶνα τήν μετέβαλες σέ δροσιά καί διαφύλαξες σώους τούς ἁγίους σου τρεῖς Παῖδας· Ἐσένα πού εἶσαι ἰατρός καί θεραπευτής τῶν ψυχῶν μας. καί ἡ ἀσφάλεια αὐτῶν πού ἐλπίζουν σέ σένα· Ἐσένα παρακαλοῦμε καί ἱκετεύουμε · Ἀπομάκρυνε.

δύναμίς μου.…. Στεῖλε του Ἄγγελον εἰρήνης. τῶν φωτ όμορφων Ἀγγέλων καί ὅλων τῶν Ἁγίων σου. λυπήσου τό πλᾶσμα σου. ἄπλωσε τό παντοδύναμο χέρι Σου καί προστάτευσε καί κάλυψε τό πλᾶσμα σου ἐτούτο. καί ἄν προκάλεσαν τήν βασκανίαν τῶν φθονερῶν ἀνθρώ πων. Ναί. κάθε βασκανεία φθονερῶν ἀν θρώπων. μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπερευλογημένης ἐνδόξου Δεσποίνης μας Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας. σῶσε τόν δοῦλο σου …. Ἐσύ Κύριε. Ἀμήν. Ἀρχηγός τῆς εἰρήνης μου. Πατέρας τῆς Βασιλείας πού θά ἔλ θει″. - 141 . ὥστε φρουρούμενος ˝ὑπό τήν σκέπην Σου˝ ὁ δοῦλος σου ἐτοῦτος νά ψάλλει μέ χαρά ˝ὁ Κύριος εἶναι βοηθός μου καί δέν θά φοβηθῶ τούς ἀνθρώπους˝ καθώς καί ˝δέν θά φοβηθῶ κακά ἀφοῦ ἐσύ εἶσαι μαζί μου. φύλακα ψυχῆς καί σώματος ὁ ὁποῖος νά τόν προστατεύσει ἀπό κάθε κακή ἐπιθυμία. ἀπό κάθε βλάβη πού προέρχεται ἀπό τήν βασκανία καί διαφύλαξέ τον ἀπό κάθε κακό. Κύριε καί Θεέ μας. κάθε μαγεία.

Δέσποτα.Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν . Ὅποιον διαβάζει τό συναξάριο τοῦ μαρτυρίου μου.Κύριε ἐλέησον Κ ύριε καί θεέ μας. εὐλόγησέ τον Κύριε μέ ὅλη του τήν περιουσία. Ναί. Μή μέ κρίνεις. ἀνάξιο τῶν ἀγαθῶν σου. εἰσάκουσε τήν προσε υχή μου καί εὐλόγησε καί αὔξησε τά ζῶα του 142 . ΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ (τοῦ ἁγίου Μοδέστου) . ἀποδιώχνοντας ″διά τοῦ ὀνόματος τοῦ δούλου σου Μοδέστου ˝ κάθε ἀρρώστια καί βλάβη ἀπό ὅλα του τά ὑποστατικά καί τά ζῶα. ἀλλά ἄκουσέ με καί πρόσδεξαι τήν προσευχή μου. Ὅποιος ἐπικαλεσθεῖ τό ὄνομα μου καί ἑορτάσει τήν μνήμη ἐμοῦ τοῦ ταπεινοῦ νά ἔχει ἐσένα Κύριε βοηθό · νά μή τόν ἐγκαταλείπεις ἀλλά νά τόν γεμίσεις μέ κάθε ἀγαθό καί νά τοῦ δίνεις πλούσια τά ἐλέη σου. ἀξίωσέ με τῆς Βασιλείας σου· ἐσένα καί μόνον ἐπόθησε ἡ ψυχή μου καί γιά τό ἅγιο ὄνομα σου ἀδιαφόρησα γιά τά βάσανα καί τόν θάνατο μέ τά ὁποῖα μέ ἀπείλησαν. Φιλάνθρωπε Κύριε.

Ἀμήν. Ἐσύ πού εἶσαι εὐλογητός εἰς τούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. - 143 .ὅπως ἔκανες μέ τά ποίμνια τοῦ Ἀβραάμ τοῦ Ἰσαάκ καί τοῦ Ἰακώβ καί ὅλων τῶν ἀληθινῶν δούλων σου.

μέ τίς πρεσβεῖες τῆς ἁγίας Μητέρας μας Θεοτόκου Μαρίας. τῶν φωτοειδῶν ἀγγέλων καί ὅλων τῶν ἁγίων Σου. 144 . δημιουργέ προνο ητή καί φροντιστή τῆς ὅλης Δημιου ργίας. Ἐσένα παρακαλοῦμε. ἀξίωσέ τον νά ζήσει ἐμπειρικά τήν στοργή Σου. πού μεριμνᾶς γιά τίς ἀνάγκες μας καί ρυθμίζεις τήν ζωή μας καί ὅσον ἀφορᾶ τήν πορ εία της. ἀλλά καί ὅσον ἀφορᾶ τήν ποιότητά της. Σέ ἱκετεύουμε γιά τόν ἀδελφό μας …. ΑΜΗΝ. Ζέστανέ τον μέ τήν στοργή τῶν νοητῶν πτερύγων Σου. Σύ Πατέρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων .. ὅλοι ὅσοι συναζόμαστε στόν πατρικό οἶκο γύρω ἀπό τήν παρατιθεμένη ἀπό Ἐσένα τράπεζα. ἀσφάλισέ τον ὑπό τήν προστασία τοῦ ἀγγέλου του. ὅλοι ἐμεῖς ἡ Ἐκκλησία Σου. ΕΥΧΗ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Κ ύριε Ἰησοῦ Χριστέ. καί γιά τήν ἀσφάλεια τῆς ζωῆς του.

σ’ αυτό παραμείνατε σταθεροί. με το νόημα που σας το κήρυξα. εκτός και εάν ανόητα πιστέψατε! Σας παρέδωσα τη διδασκαλία που είχα κι εγώ παραλάβει και που έχει πρωταρχική σημασία: ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε (σύμφωνα με τις Γραφές) για τις αμαρτίες μας· ενταφιάστηκε. από τους οποίους κάποιοι πέθαναν. Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε περισσότερους από πεντακόσιους αδερφούς συγχρόνως. αναστήθηκε την τρίτη ημέρα και εμφανίστηκε στον Πέτρο. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ Μακαρία η οδός ην πορεύει σήμερον. μ’ αυτό και σώζεστε. Κύριε. Αυτό το μήνυμα το δεχτήκατε. ότι ητοιμάσθη σοι τόπος αναπαύσεως Προς σε. έπειτα και στους Δώδεκα. οι περισσότεροι όμως είναι ακόμα στη ζωή. σας θυμίζω το χαρμόσυνο μήνυμα που σας έφερα με το κήρυγμα μου. A δερφοί. Αν βέβαια μένετε προσκολλημένοι σ’ αυτό. 145 . κεκράξομαι ο Θεός μου Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.

όπως ο θάνατος ήρθε στον κόσμο από έναν άνθρωπο. Η αλήθεια όμως είναι. Εργάστηκα περισσότερο απ’ όλους τους αποστόλους. Με τη χάρη όμως του Θεού έγινα αυτό που έγινα· κι αυτή η χάρη προς εμένα δεν υπήρξε άκαρπη. Κι αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί. αλλά η χάρη του Θεού που με συνοδεύει. εμφανίστηκε και σ’ εμένα το έκτρωμα! Γιατί εγώ πραγματικά είμαι ο τελευταίος ανάμεσα σ’ όλους τους αποστόλους· εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να ονομάζομαι απόστολος. Κάνοντας την αρχή. για την ανάσταση όλων των νεκρών! Γιατί. πώς μερικοί ανάμεσα σας ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών. είτε εκείνοι. Αν η χριστιανική ελπίδα μας περιορίζεται μόνον σ’ αυτήν εδώ τη ζωή. γιατί καταδίωξα την εκκλησία του Θεού. το ίδιο και η πίστη σας. Αν δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών. 146 . τότε η διδασκαλία μας είναι χωρίς νόημα. ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί. έπειτα σε όλους τους αποστόλους. λοιπόν. Τελευταία από όλους. τότε είμαστε οι πιο αξιοθρήνητοι απ’ όλους τους ανθρώπους. Έπειτα εμφανίστηκε στον Ιάκωβο. Αφού λοιπόν κηρύττουμε. όχι βέβαια εγώ. Είτε εγώ. τότε ούτε ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί. ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί. αυτά που πιστεύουμε κηρύττουμε.

κατά την ημέρα της παρουσίας του. έχοντας καταργήσει κάθε αρχή. Ύστερα θα έρθει το τέλος. Ο καθένας με την δική του σειρά. θα παραδώσει τη βασιλεία στο Θεό και Πατέρα. 147 . όταν ο Χριστός. πρώτος αναστήθηκε ο Χριστός. εξουσία και δύναμη. Όπως λοιπόν πεθαίνουν όλοι εξαιτίας της συγγένειας με τον Αδάμ. έπειτα θ’ αναστηθούν όσοι είναι δικοί του. χάρη στη συγγένεια με το Χριστό. όλοι θα αναστηθούν στη ζωή. Ο τελευταίος εχθρός που θα συντριβεί θα είναι ο θάνατος. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός πρέπει να βασιλεύει ωσότου ο Θεός υποτάξει σ’ αυτόν όλους τους εχθρούς.έτσι από έναν άνθρωπο ήρθε και η ανάσταση των νεκρών. έτσι.

ε' 24-30 Ε ἶπε ὁ Κύριος στούς Ἰουδαίους: -24Σᾶς βεβαιώνω πώς ὅποιος δέχεται τά λόγια μου καθώς καί Αὐτόν πού μέ ἔστειλε. ἔτσι ἔκανε καί τόν Υἱό πηγή ζωῆς · 27καί τοῦ ἔδωσε ἐξουσία νά κρίνει τούς ἀνθρώπους. καί μᾶλλον ἤδη ἔφθασε. ἀπό τόν θάνατο στήν Ζωή. Εὐαγγέλιο Ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην Κεφ. πού οἱ νεκροί - πνευματικά θά ἀκούσουν τήν διδασκαλία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ · καί ὅσοι τήν ἀποδεχθοῦν θά ζήσουν. θ' ἀναστηθοῦν γιά νά μετάσχουν στήν ὄντως Ζωή· ὅσοι ὅμως ἔζησαν κάνο ντας φαῦλα 148 . 26Γιατί ὅπως ὁ Πατέρας εἶναι πηγή τῆς ζωῆς. θά ρθεῖ ὥρα. 25 Ἀλήθεια σᾶς λέω. 28Μήν ἐκπλήττεσθε γι' αὐτό. γιατί αὐτός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου. ἔχει αἰώνια ζωή: Δ έν θά κριθεῖ· ἀλλά ἔχει "μεταβεῖ" ἤδη. 29 Τότε ὅσοι ἔζησ αν δίκαια. Κάποια στιγμή ἀκόμα καί οἱ σωματικά νεκροί θ' ἀκούσουν τή φωνή του.

σύμφωνα μέ ὅσα ἀκούω ἀπό τόν Πατέρα. ἀλλά τό θέλημα τοῦ Πατέρα.ἔργα. πού μέ ἀπέστειλε στόν κόσμο αυτόν. θά ἔγερθοῦν γιά ν' ἀντιμετωπίσουν τήν καταδίκη τοῦ χωρισμοῦ ἀπό τόν Θεό. καί οἱ ἀποφάσεις μου εἶναι δίκαιες· γιατί δέν ἐπιζητῶ νά ἱκανοποιήσω τό δικό μου θέλημα. 30 Ἐγώ δέν κάνω τίποτε ἀπό μόνος μου · ἀποφασίζω ὡς κριτής. 149 .

Η δικαιοσύνη σου. «εκεί» που δεν υπάρχει οδύνη. η ζωή. Κάθε αμάρτημα που διέπραξε. και έδωκες στον κόσμο σου ζωή. και στους αιώνες των αιώνων. καθώς και στον άναρχο Πατέρα Σου και στο πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα. Αμήν 150 . άνθρωπος. είτε κατά διάνοιαν. των ψυχών και των σωμάτων μας. Συ είσαι η ανάσταση. που θα ζήσει και δεν θα αμαρτήσει. συγχώρησέ το. σαν Πανάγαθος και Φιλάνθρωπος Θεός. Κύριε. είτε με λόγο. και σε Σένα αναπέμπουμε δόξα. είτε με έργο. Συ που με την Ανά- στασή Σου συνέτριψες τον θάνατο και αφαίρεσες από τον διάβολο κάθε εξουσία. ανάπαυσε την ψυχή του κεκοιμημένου δούλου σου (το όνομα) σε «κατάσταση» γεμάτη φως και χαρά. Συγχωρητική ευχή σέ κεκοιμημένο Κ ύριε και Δέσποτα της ζωής μας. και η ανάπαυση του κεκοιμημένου δούλου Σου (το όνομα) Χριστέ και Θεέ μας. λύπη και στεναγμός. Αναμάρτητος είσαι μόνο Συ. Συ. είναι δικαιοσύνη αιώνια και ο λόγος Σου αλήθεια. τώρα και πάντοτε. Δεν υπάρχει.

Ενώ όλες οι θρησκευτικές εκφράσεις και εκδηλώσεις συνηθίζονται. Η προσπάθεια ελευθερίας από την εγωιστική αυτοαναφορικότητα στην ελευθερία της αγάπης. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Προσευχή είναι η πιο συνηθισμένη και κοινή θρησκευτική λέξη και ενέργεια. στο 151 . για την προσευχή ισχύει ὅτι «ἕως τή στερνή μας πνοή. Αφορά συνειδητοποιημένους πιστούς αλλά και εξ έθους θρησκευομένους. Η προσευχή των Χριστιανών έχει δύο μορφές. εκδ. Εἶπε Γέρων. Αφορά χριστιανούς αλλά και ειδωλολάτρες. 1996). Το μέγεθος και το βάρος της εγωιστικής φίλαυτης αγάπης κάνει κατ᾿ αναλογίαν δύσκολη την προσευχή. Την προσωπική ή οικογενειακή. Για την Εκκλησία του Χριστού προσευχή είναι η αναστροφή του ενδιαφέροντος και της προσοχής του ανθρώπου από τον εαυτό του προς τον Χριστό. χρειάζεται ἁγῶν α» (ἀββᾶς Ἀγάθων Θ΄. ΑΣΤΕΡΟΣ.

6. με την μουσική επένδυση των λόγων της κοινής λατρείας και προσευχής.6) όπως λέει το Ευαγγέλιο και την από κοινού με τους αδελφούς στις λατρευτικές συνάξεις και την Ευχαριστία. κάποιοι. ως πράγμα ˝ακαλλές˝! Κατ ᾿ αναλογίαν. Ας δούμε τις βασικότερες.«ταμιεῖον» (Ματθ. Πρώτη ένσταση είναι ότι χάνεται (με την μετάφραση) η ομορφιά και η ακριβολογία της αρχαίας γλώσσας. Λειτουργίας ξεχνώντας ότι "πᾶσα ἡ δόξα τῆς 152 . Όμως πλέον είμαστε σε εποχή που η εκ «φύσεως» δυσκολία αυξήθηκε και από την έλλειψη κατανοήσεως της γλώσσας. Η Εκκλησία με την κοινή προσευχή ως σώμα και «οικογένεια» Χριστού προσπαθεί. Αυτό το ˝επιχείρημα˝ μοιάζει με την ένσταση των αρχαίων εκείνων αιρετικών που θεωρούσαν τον τρόπο γέννησης του Χριστού διά της φυσικής ανθρώπινης οδού. θεωρούν την χρήση της καθημερινής γλώσσας απαράδεκτη για την ομορφιά της Θ. να διευκολύνει τα μέλη της στο να προσεύχονται. Το θέμα είναι μεγάλο και οι ενστάσεις πολλές.

Άραγε δεν θα ειδωλολατρεί η Εκκλησία του Χριστού ˝θεοποιόντας˝ ένα γλωσσικό σχήμα αφού στην δική μας Εκκλησία δεν υπήρξε ποτέ διδασκαλία για ιερές γλώσσες ή γλώσσες του Σταυρού. Αν άλλη γλώσσα μιλιόταν. θα γινόταν χρήση εκείνης. στην επιγραφή του Πιλάτου στον Σταυρό!). 44. (ελληνικά. Μακάρι να γινόταν να συνδυαστούν. Αλλ᾿ όμως δεν μπορεί να είναι προαπαιτούμενα για την σχέση με τον Χριστό και την Εκκλησία.14).θυγατρός τοῦ Βασιλέως ἔσωθεν" (Ψαλμ. Η ποιητική δυναμική και η ακριβολογία της γλώσσας είναι μεγάλα και σπουδαία θέματα και όποιος τα αγνοεί λαθεύει. εβραϊκά. Σήμερα όμως σε μια εποχή "φασιστικής" απλοποίησης των πάντων είναι 153 . ως επικρατούσης γλώσσας. λατινικά. Δεν είναι το κάλλος της γλώσσης ο λόγος που χρησιμοποιήθηκαν τα ελληνικά. αλλά η διάδοσή τους σχεδόν "ἀπ’ ἄκρου εἰς ἆκρον" του τότε μεσογειακού κόσμου. Δεν είναι η γλωσσική μορφή το ουσιώδες. η γλώσσα είναι το περιτύλιγμα.

8-9) και την γλώσσα τους (Μαρκ 7. Αποκάλυψη είναι ο Χριστός. "διά τήν παράδοσιν ἡμῶν". 6-7). Για να μη θυμήσουμε εν προκειμένω την επισήμανση 154 .εξωπραγματικό να πιστεύουμε. Άλλωστε ο Χριστός δεν ήρθε να εξαγιάσει πολιτιστικά εκδηλώματα και αυτό μας το έδειξε με την στάση του για τις παραδόσεις των Εβραίων (Μαρκ 7. ότι μπορούν να συνδυαστούν και τελικώς να κλείνουμε τον δρόμο προς τον Χριστό στους περισσότερους. για να γίνεται εύκολος και καθαρός από εμπόδια ο δρόμος προς τον Χριστό. παράδοση είναι ο Χριστός και η διδασκαλία της σωτηρίας των ανθρώπων και όχι τα καιρικά σχήματα. και συνεπώς τα βιβλικά κείμενα έχουν αξία (σε όποια γλώσσα) επειδή είναι Λόγος για την Αποκάλυψη-Χριστό!! Κάθε τι που εμποδίζει την γνωριμία με τον Χριστό πρέπει να "αἴρεται". Όμως είναι θεολογική τραγωδία να μην έχουμε ξεκάθαρο μέσα μας το ότι. Δεύτερη ένσταση είναι ότι η γλώσσα είναι πλέον καθιερωμένη παράδοση της Εκκλησίας και δεν επιτρέπεται αλλαγή αφού εξαγιάστηκε από την χρήση αιώνων.

Το "τώρα" 155 . τώρα και να θέλει δεν γίνεται. Έξω από το μαντρί το πρόβατο το έτρωγε ο λύκος! Η Εκκλησία του Χριστού όμως δεν φιλοδοξεί να είναι. μπορεί να είναι χρονία πλάνη˝! Η ένσταση για το ότι την εποχή της Τουρκοκρατίας (που ήταν εποχή άγνοιας και σκοταδιού) δεν χρειάστηκε αλλαγή της γλώσσας και συνεπώς ούτε και σήμερα. ούτε καν της συνειδητής ενοριακής σχέσεως.. Τότε ο άνθρωπος είχε μόνο υποχρεώσεις. Τότε οι άνθρωποι υπήρχαν επειδή υπήρχε η κοινότητα.Χ) ότι ˝η επίκληση της αρχαιότητος μιας παραδόσεως δεν είναι απαραιτήτως τεκμήριο γνησιότητος. μαντρί! Τότε ίσως χρειαζόταν να είναι.του αγίου Ιερομάρτυρα Κυπριανού.. αλλά ουσιαστικά τα πρόσωπα υπάρχουν μόνο ως υπηρέτες της συντήρησης της κολεκτιβιστικής κοινότητας. Η Τουρκοκρατία έχει τα δικά της δεδομένα και οι κοινότητες των Ρωμηών τότε είναι κολεκτιβιστικές. Σήμερα έχει μόνο δικαιώματα. Έχουν το σχήμα κοινότητας. είναι απλώς εξωπραγματική. επισκόπου Καρχηδόνος (258 μ. σήμερα είμαστε στο εντελώς αντίθετο σχήμα της αυτονομίας.

αλλά και το "τότε" δεν πρέπει να γοητεύει την Εκκλησία του Χριστού! Η ελευθερία να πραγματοποιήσει κανείς είτε το καλό είτε το κακό.. αλλά γιατί εμπιστευόντουσαν τον παπά και τον δεσπότη. όχι επειδή καταλάβαιναν τα λεγόμενα και τα τελούμενα..είναι άθλιο κατά την γνώμη κάποιων. "ὅστις θέλει.. Το επιχείρημα είναι 156 . Σήμερα οι άνθρωποι ούτε θέλουν να εμπιστευθούν ούτε. Φυσικά από τον Χριστό τελούνται.. Αν ο κληρικός δεν "παίζει" ρόλο.. μπορούν.. τότε έφτασε η εποχή χειροτονίας ρομπότ για διπλή εξασφάλιση: και παροχή υπηρεσιών και έλλειψη προβλημάτων. αλλά δια των ιερέων. είναι όρος απαράβατος και προϋπόθεση ανυπέρθετη για την συμμετοχή στην Εκκλησία. ότι τα μυστήρια τελούνται από τον Χριστό. αφού οι ίδιοι οι κληρικοί ζουν με τρόπο αναξιόπιστο και στα κηρύγματα ακόμα "πιπιλίζουν" την γνωστή καραμέλα. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν υπάρχει αναλογία δεδομένων.". Για τους τότε χριστιανούς δεν υπήρχε θέμα γλώσσας.

Πρέπει να δούμε και να αντιμετωπίσουμε τα τωρινά δεδομένα. Για μας είναι υπεκφυγή να αναζητούμε στο παρελθόν μοτίβα λύσεων των προβλημάτων του "τώρα". Η γνώση και η συνείδηση των λεγομένων είναι απαραίτητη προϋπόθεση σχέσεως. όπως τότε αυτοί έκριναν και τώρα πλέον αυτοί βρίσκονται στην κρίση του Θεού. Και οπωσδήποτε. Να αγαπήσουμε τον Χριστό βαθύτερα και ουσιαστικότερα και να Τον βλέπουμε στο πρόσωπο κάθε αδελφού. Οι πρόγονοί μας αντιμετώπισαν τα θέματα που είχαν. σήμερα. είναι καθοδηγητική και για τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα. ενώ εμείς δεν καταλάβαμε τί Του είπαμε!!! 157 . Και στις δύο μορφές προσευχής που προαναφέραμε επιδιώκεται το ίδιο σκοπούμενο. Να προσευχόμαστε με αμεσότητα.εξωπραγματικό. Η βασική αρχή της «υπ' ουρανόν» Εκκλησίας να μη επιβάλλει μια γλώσσα αλλά η προσευχή να γίνεται στις τοπικές γλώσσες και τα ιδιώματα. απαιτείται «θράσος» να ζητάμε να μας ακούσει.

ο χριστιανός «συναγόμενος» στην Ευχαριστία ή στις ακολουθίες να μπορεί να προσεύχεται μαζί με τον ιερέα. όσον αφορά την προσευχή και τα τελούμενα. και όχι να πρέπει να σκέφτεται τι λέει ο ιερέας. δηλαδή να μη μπορεί να πει το αμήν. στην μεταβολή των Δώρων της Ευχαριστίας ή του Ευχελαίου ή της καθιέρωσης των χειροτονιών ή του Αγιασμού και γενικώς των όποιων μυστηρίων ή πράξεων. αφού τίποτε δεν κατάλαβε από τα λεγόμενα! Τα μυστήρια της εκκλησίας και εξηγούνται και κατανοούνται. 14. Ο Χριστός και οι ενέργειες του είναι υπέρ λόγον. ακόμη και αν είναι κατανοητή η γλώσσα. Η ανάγκη και το σωστό είναι. Πολύ περισσότερο όταν ο χριστιανός βρίσκεται στην κατάσταση που επισημαίνει ο απόστολος Παύλος (Α' Κορ.16). Άγνωστο-Μυστήριο είναι ο τρόπος παρέμβασης του Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος. Τα τελούμενα από μας και δι᾿ ημών είναι και πρέπει να είναι στο χώρο της λογικής και της κατανόησης. αλλιώς είναι 158 .

Άλλωστε ο κόπος αυτός στόχο και σκοπό έχει. σ’ όποια πνευματική ηλικία και αν ευρίσκεται. όχι το να γίνει ˝ιεραποστολικό τρύκ˝ ή ˝επικοινωνιακό εφέ˝ αλλά υποδομή και 159 . 2 ) Δεχθείτε λοιπόν αδελφοί τον ατελή κόπο αυτής της προσπάθειας σαν μια έκφραση αγωνίας να στηριχθεί ο λαός του Θεού στην συνειδητότητα. μια αφασιακή ˝συμμετοχή˝ σε λεγόμενα και τελούμενα που δεν ζητούν την δική τους μετοχή παρά μόνον σωματικά και από των οποίων την τελετουργία αναμένεται η σωτηρία! (Γαλάτας 5.στον χώρο της μαγείας και ο ιερέας αντί διάκονος της σωτηρίας των αδελφών καταντά «ο μάγος της φυλής». Χωρίς τουλάχιστον γνώση-κατανόηση των λεγομένων στην Θ. ο δρόμος είναι επικινδύνως ολισθηρός για ένα ˝μαγικό˝ προσανατολισμό στον οποίον από μεν τους κληρικούς θα ισχύει το ˝ἡ ἱσχύς ἐν τῇ ἀσαφίᾳ˝ από δε τους πιστούς. ότι η Εκκλησία είναι ο οίκος του Πατρός του (Πάτερ ημών) μέσα στον οποίο είναι αυτονόητη η απαίτηση να κατανοεί τουλάχιστον τα λεγόμενα. Ευχαριστία ή τα μυστήρια.

8. 13. ΑΜΗΝ Ας ευχόμεθα.    160 . ὅ μέν ἑκατόν. ὅ δέ ἑξήκοντα. όλοι υπέρ όλων.8) ώστε όσοι θέλουν να κάνουν ˝καρπόν. Δεν αυταπατόμαστε ότι με τέτοιες προσπάθειες θα συνάξουμε τα τέκνα του Θεού τα διεσκορπισμένα.8).συνθήκη καρποφορίας για τους χριστιανούς που βρίσκονται ήδη μέσα στην Εκκλησία. αυτό είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. αλλά προσπαθούμε να υπάρξουν συνθήκες ˝γῆς ἀγαθῆς˝ (Λουκ. ὅ δέ τριάκοντα˝ (Ματθ.

Ἀνθίμου ἐπισκόπου Νικομηδείας. Αὐτονόμου ἱερομάρτυ ρος. μάρτ υρος. Θεοδώρας τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ. 6. Ἐλπ ίδος καί Ἀγάπης τῶν μαρτύρων. Ἡ σύλληψις τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἡ ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύματος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. 9. 10. 22. 16. 23. 7. Μάμαντος μάρτυρος· Ἰωάννου πατριάρχου Κπόλεως τοῦ Νηστευτοῦ. 11. ἱερομάρτυρος· Μωϋσέως τοῦ θεόπτου. Κορνηλίου τοῦ Ἑκατοντάρχου. Εὐσταθίου μεγαλομάρτυρος καί τῆς σ υνοδίας αὐτοῦ. 4. Φωκᾶ ἱερομάρτυρος. πατρός τοῦ τιμίου Προδρόμου. ἱερομάρτυρος· Θεο κτίστου ὁσίου. Κοδράτου τοῦ ἐν Μαγνησία. Τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου. Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Ζαχαρίου τοῦ προφήτου. 18. ἀποστόλου· Ἰωνᾶ τοῦ πρ οφήτου. Σαββατίου καί Δορυμέδοντος τῶν μαρτύρων. Βαβύλα ἐπισκόπου Ἀντιοχείας. 12. 20. 5. 17. Εὐμενίου ἐπισκόπου Γορτύνης τοῦ θαυματουργοῦ. ὁσίου · τῶν ἁγίων τεσσαράκ οντα μαρτύρων γυναικῶν καί Ἀμμοῦν τοῦ Διακόνου. Νικήτα μάρτυρος· Βησσαρίωνος ἀρχ/που Λαρίσης. Εὐφημίας τῆς πανευφήμου μεγαλομά ρτυρος. Τῶν ἁγίων καί δικαίων θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης· Σεβηριανοῦ μάρτ υρος. 19. 161 . Συμεών τοῦ στυλίτου. 13. 8. 3. Τροφίμου. Σώζοντος μάρτυρος. τοῦ θαυματουργοῦ. Μηνοδώρας. Μητροδώρας καί Νυμφοδώρας τῶν μαρτ ύρων. ὁσίας. Σοφίας καί τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς Πίστ εως. 15. ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1. 14. 2. 21.

Καλλιστράτου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῶ. Κάρπου. ὁσίου. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1. Λογγίνου τοῦ Ἑκατοντάρχου. 17. ἐπισκόπου Νικαίας. 7. Γρηγορίου ἐπισκόπου καί φωτιστοῦ τῆς Μ. Κυριακοῦ τοῦ ἀναχωρητοῦ. Ἀλκίσωνος Νικοπόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ. 27.. ἱερομάρτυρος. ὁσιομάρτυρος. ὁσίας. 3.24. Ὠσηέ τοῦ προφήτου· Ἀνδρέου τοῦ ἐν τῇ Κρίσει. Προτασίου καί Κελσίου τῶν μα ρτύρων· Κοσμᾶ ἐπισκόπου Μαϊουμᾶ τοῦ ποιητοῦ. 6. 14. Σεργίου καί Βάκχου τῶν μαρτύρων. 9. μάρτ υρος. Θωμᾶ τοῦ ἀποστόλου. Ναζαρίου. 16. 11. Πελαγίας τῆς ἀπό ἐταιρίδων. Πρόβου. Χαρίτωνος τοῦ ὁμολογητοῦ. 29. Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου. Εὐλαμπίου καί Εὐλαμπίας τῶν μαρτ ύρων. Κυπριανοῦ ἱερομάρτυρος καί Ἰουστίνης μά ρτυρος. Ἀγαθοδώρου καί Ἀγαθονίκης τῶν μαρτύρων. Φιλίππου. Εὐφροσύνης τῆς ὁσίας. 28. 25. Τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου· Ἀνανίου τοῦ ἀποστόλου· Ρωμανοῦ τοῦ μελωδοῦ. Ἰεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν. Χαριτίνης μάρτυρος. Γερβασίου. 13. Θέκλης τῆς πρωτομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου· ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου. 4. 12. 8. Ἡ Μετάστασις τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἀρμενίας. 15. 162 . Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου. ἑνός τῶν ἑπτά Διακόνων· Θεοφάνους τοῦ Γραπτοῦ. 2. 10. Τάραχου καί Ἀνδρονίκου τῶν μαρτύρων· Συμεών τοῦ νέου Θεολόγου. ὁσίου. 30. ἀποστόλου· Ἀνδρονίκου ὁσίου καί Ἀθανασίας τῆς συμβίας αὐτοῦ. 5. Λουκιανοῦ πρεσβυτέρου τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Ἐκκλησίας. 26. Παπύλου.

18. 2. ὁσίων. Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου. Οὐρβανοῦ. Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ. Πηγασίου. Ἑλένης τῆς Σινωπ ήτιδος. ὁσίου. 27. Ἀφθονίου. ὁσίου. 21. Ναρκί σσου καί Ἀριστοβούλου τῶν ἀποστόλων · Ἐπιμάχου μάρτυρος. Ἱέρωνος καί τῶν σύν αὐτῷ ἐν Μελ ιτηνῇ 33 μαρτύρων· Λαζάρου τοῦ Γαλησιώτου. 20. τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ. Ἀκινδύνου. Ἰωαννικίου τοῦ Μεγάλου. Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας. 26. 22. Ἀβερκίου ἐπισκόπου Ἱεραπόλεως τοῦ ἱσαποστόλου καί θαυματουργοῦ. 28. 29. 7. 23. Ἀρτεμίου μεγαλομάρτυρος· Γερασίμου τοῦ νέου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ. Ἀπελλοῦ. 4. Ζηνοβίου καί Ζηνοβίας τῶν αὐταδέλφων. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1. Ἀκεψιμᾶ. 30. Ἰωήλ τοῦ προφήτου · Οὐάρου μάρτυρος · Ἰωάννου Ρίλας τοῦ θαυματουργοῦ. ὁσιομάρτυρος · Ἀβραμίου καί Μαρίας τῆς ἀνεψιᾶς αὐτοῦ. Γαλακτίωνος καί Ἐπιστήμης. ὁσίου. 19. ὁσίου· Νικά νδρου καί Ἑρμαίου τῶν ἱερομαρτ ύρων. 6. μαρτ ύρων· Στεφάνου τοῦ Σαββαΐτου. 25. μαρτ ύρων. Ἰακώβου ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων τοῦ Ἀδελφοθέου. Ἱλαρίωνος τοῦ Μεγάλου. 163 . Παύλου ἀρχιεπισκόπου Κπόλεως τοῦ ὁμολογ ητοῦ. Τερεντίου καί Νεονίλλης καί τῶν τέκνων αὐτῶν. Νέστορος μάρτυρος. 24. Μαρκιανοῦ καί Μαρτυρίου τῶν νοταρίων. Τῶν ἁγίων ἀναργ ύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ· Δαυΐδ τοῦ Γέροντος. μαρτ ύρων 31. Λουκᾶ τοῦ ἀποστόλου καί εὐαγγελ ιστοῦ. ὁσίου. 3. Ἰωσήφ καί Ἀειθαλᾶ τῶν μαρτ ύρων· ἐγκαίνια τοῦ ἐν Λύδδῃ ναοῦ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεω ργίου. Ἐλπ ιδηφόρου καί Ἀνεμ - ποδίστου τῶν μαρτ ύρων. τῶν μαρτ ύρων. Στάχυος. 5. Ἀμπλίου. μεγαλομά ρτυρος.

Ἡ Σύναξις τῶν ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί πασῶν τῶν ἐπουρανίων δυν άμεων Ἀσωμάτων. 27. 19. 11.8. ὁσίου. 23. Γουρία. Γρηγορίου ἐπισκόπου Νεοκαισαρείας τοῦ θαυματουργοῦ. Παραμόνου καί Φιλουμένου τῶν μαρτ ύρων. Φιλίππου τοῦ Ἀποστόλου· Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσ/νίκης τοῦ Παλαμᾶ. Κλήμεντος ἐπισκόπου Ρώμης καί Π έτρου ἐπισκόπου Ἀλε - ξανδρείας. Βίκτωρος καί Βικεντίου τῶν μαρτύρων · Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου τοῦ ὁμολογητοῦ. 164 . Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κπόλεως τοῦ Χρυσοστ όμου. 20. Σαμωνᾶ καί Ἀβίβου τῶν μαρτ ύρων. τῶν ἱερ ομαρτύρων. Ἡ ἐν τῷ Ναῷ εἴσοδος τῆς ὑπεραγίας Θεοτ όκου. ὁσιομάρτυρος· Εἰρηνάρχου μάρτ υρος. ὁσίου. ὁσίου· Πρόκλου ἀρχ/που Κπόλεως. 16. Τερτίου. 12. Νεκταρίου ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ θαυματουργοῦ· Ὀνησιφόρου καί Πορφυρίου τῶν μαρτύρων · Ματρώνης ὁσίας. Πλάτωνος καί Ρωμανοῦ τῶν μαρτ ύρων. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρε ίας· Νείλου τοῦ Ἀσκητοῦ. Ἐράστου καί Κουάρτου τῶν ἀποστόλων · Ὀρέστου μάρτυρος· Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου. 18. νεομάρτυρος. 29. Ἀμφιλοχίου ἐπισκόπου Ἰκονίου · Γρηγ ορίου ἐπισκόπου Ἀκραγαντίνων. 15. 26. μεγαλομάρτυρος. Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Μηνᾶ. 25. 28. Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου. Στεφάνου τοῦ Νέου. 9. Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου καί Μερκουρίου τῶν μεγαλομαρτύρων. Ὀλυμπᾶ. 17. Φιλήμονος τοῦ ἀποστόλου καί τῶν σύν αὐτ ῷ· Κικιλίας μάρτυρος. Ῥοδίων ος. 13. 14. Ἰακώβου τοῦ Πέρσου. Σωσιπάτρου. Ἀβδιού τοῦ προφήτου · Βαρλαάμ μάρτ υρος. Ἀλυπίου τοῦ Κιονίτου · Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε· Στυλια νοῦ τοῦ Παφλαγόνος. 24. 21. 30. τῶν ὁσίων · Γεωργίου τοῦ Χιοπολ ίτου. ἀποστόλου. 22. Ματθαίου τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστ οῦ. 10.

Ἀγγαίου τοῦ προφήτου · Μ οδέστου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων· Θεοφανοῦς τῆς βασιλί σσης. 20. Ἡ σύλληψις τῆς ἁγίας θε οπρομήτορος Ἄννης. Ἰουλιανῆς τῆς ἐν Νικομηδεία. Μαρδ αρίου καί Ὀρέστου τῶν μαρτύρων· Λουκίας παρθενομάρτυρος. Σάββα τοῦ ἡγιασμένου. ὁσίου. Φιλήμονος. Δανιήλ τοῦ προφήτου καί τῶν τριῶν Παίδων Ἀνανίου. Τῶν ἐν Κρήτη δέκα μαρτύρων. 5. 3. 6. Σοφονίου τοῦ προφήτου. 7. 9. Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου. ὁσίου. Ἡ κατά σάρκα Γέννησις τοῦ Χριστοῦ. Αὐξεντίου. Ἀζαρίου καί Μισαήλ· Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐν Ζακύνθῳ. ὁσίου. 15. 25. ἱερομάρτυρος. Λευκίου. 16. Εὐγενίας ὁσιομάρτυρος. 165 . 19. 2. Παταπίου. ὁσίου. 24. ὁσίου· Σεραφείμ ἐπισκόπου Φαναρ ίου. 18. Καλλινίκου. Ναούμ τοῦ προφήτου· Φιλαρ έτου τοῦ Ἐλεήμονος. 17. Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου. Δανιήλ τοῦ Στ υλίτου. ἱερομάρτυρος. Ἀββακούμ τοῦ προφήτου· Κυρίλλου τοῦ Φιλε ώτου. μεγαλομά ρτυρος. Ἑρμογένους καί Εὐγράφου τῶν μαρτύρων. 12. 11. Θύρσου. Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδ ιολάνων. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1. 10. Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος· Ἰωά ννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. 14. Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ. 21. Ἀρριανοῦ καί τῶν σύν αὐτοῖς μα ρτύρων. Ἀπολλωνίου. Ἀναστασίας τῆς φαρμακολυτρίας. 8. 23. μάρτ υρος. ὁσίου. 22. Βονιφατίου μάρτυρος. 13. Ἐλευθερίου ἱερομάρτυρος. Σεβαστιανού μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῶ. Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ. Εὐστρατίου. Εὐγενίου. 4.

7. Ἀθανασίου καί Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπων Ἀλεξανδρείας. ὁσίου· Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις.26. νεομάρτυρος. Ἀνυσίας τῆς ἐν Θεσσαλονίκη. Η Σύναξις τῶν Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων· Θε οκτίστου ὁσίου. Τῶν ἁγίων δισμυρίων μαρτύρων τῶν ἐν Νικομηδεία κ αέντων. 3. 14. ὁσί ου. Θεοπέμπτου καί Θεωνά τῶν μαρτύρων· Συγκλητικῆς ὁσίας. ὁσίου. Ἡ Σύναξις τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου· Εὐθυμίου ἐπισκόπου Σάρδεων τοῦ ὁμολογητο ῦ· Κω νσταντίνου τοῦ ἐξ Ἰουδαίων. 8. 16. 166 . Τῶν ἐν Σινᾶ καί Ραϊθῶ ἀναιρεθέντων ἀββάδων. Σύναξις τῶν Νηπίων τῶν ὑπό Ἡρώδου ἀναιρεθέντων· Μαρκέλλου ἡγουμένου τῆς μονῆς τῶν Ἀκοιμήτων. 18. Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου. ὁσίου· Δομνίκης τῆς ὁσίας. ὁσίου. Μελάνης τῆς Ρωμαίας. ὁσίου. Θεοδοσίου τοῦ Κοιν οβιάρχου. 30. 31. τῶν ὁσίων. 13. Μαλαχίου τοΰ προφήτου· Γόρδιου μάρτυρος 4. 2. τοῦ Μεγ άλου. Παύλου τοῦ Θηβαίου· Ἰωάννου τοῦ Καλυβ ίτου. 6. Προδρόμου καί Βα πτιστοῦ Ἰωάννου. Ἡ Σύναξις τοῦ Προφήτου. 15. Πολυεύκτου μάρτυρος. 10. Τά ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Σωτῆρος ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 9. 17. 27. ὁμολογητοῦ καί ὁσίου. 29. ὁσιομάρτυρος. Ἐρμύλου καί Στρατονίκου τῶν μαρτύρων· Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλυβίτου. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1. Ἡ προσκύνησις τῆς ἁλύσεως τοῦ ἀποστόλου Πέτρου. 11. 28. Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης· Δομετιανοῦ ἐπισκόπου Μελιτηνῆς. 12. Σιλβέστρου πάπα Ρώμης· Σεραφείμ τοῦ Σ άρωφ. Ἡ κατά σάρκα Περιτομή τοῦ Χριστοῦ· Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας. Στεφάνου τοῦ πρωτομάρτυρος καί ἀρχιδιακόνου· Θεοδ ώρου τοῦ Γραπτοῦ. 5. Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Τατιανῆς μάρτυρος. ὁσίας.

Γρηγορίου ἀρχ/που Κπόλε ως τοῦ Θεολ όγου. Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου καί Μακαρίου τοῦ Ἀλεξανδρέως. Κλήμεντος ἐπισκόπου Ἀγκύρας.19. Τρύφωνος μάρτυρος. 23. ὁσίου· Φωτίου πατριάρχου Κπόλεως τοῦ Μεγ άλου. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1. 7. 9. μεγαλομάρτυρος· Ζαχαρίου τοῦ προφήτου. 20. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου· Ἰππολύτου π άπα Ρώμης. ὁ σίου. 10. 3. 167 . 31. Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου. 28. Ἡ ἀνακομιδή τοῦ λειψάνου Ἰωάννου τοῦ Χρ υσοστόμου. Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου. 22. 8. Ἐφραίμ τοῦ Σύρου. 26. ἱερομάρτυρος. 4. ὁσίου. Ἀγάθης μάρτυρος. Χαραλάμπους τοῦ θαυματουργοῦ. Ξένης της ὁσίας· Νεοφύτου του Ἐγκλείστου. Παρθενίου ἐπισκόπου Λαμψάκου. 6. 5. Κύρου καί Ἰωάννου τῶν θαυματουργῶν ἀναργύρων. ἱερομάρτυρος. 30. Θεοδώρου τοῦ Στρ ατηλάτου. Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ. 21. 25. Τῶν τριῶν ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. Ξενοφῶντος τοῦ ὁσίου καί τῆς συνοδίας αὐτοῦ. Σύναξις τοῦ ἁγίου καί δικαίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου καί Ἄννης τῆς προφήτιδος. 27. Τιμοθέου τοῦ ἀποστόλου· Ἀναστασίου τοῦ Πέ ρσου. τῶν ὁσίων· Μάρκου ἐπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ. ὁσίου· Λουκᾶ τοῦ ἐν τῷ Στειρίω. ὁσιομάρτυρος. ἱερομάρτυρος· Ἀγαθαγγέλου μάρτυρος· Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπω. 29. ἱερομάρτυρος. Ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Χριστοῦ. ὁσίου. ὁσίου. Νικηφόρου μάρτυρος. Βουκόλου ἐπισκόπου Σμύρνης. 2. 24. ὁσίου. ὁσίου. ὁσίου. Ἡ ἀνακομιδή τῶν λειψάνων Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.

Κλεονίκου καί Βασιλίσκ ου τῶν μα ρτύρων. ΜΑΡΤΙΟΣ 1. Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου. Εὐτροπίου. Ἡ α' καί β' εὕρεσις τῆς τίμιας κεφαλῆς τοῦ Πρ οδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Πολυκάρπου ἐπισκόπου Σμύρνης. 21. Βλασίου ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας.11. ὁσίου. Βασιλείου τοῦ ὁμολογητοῦ. 23. Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης. ἱερομάρτυρος· Θεοδώρας τῆς Αὐγο ύστης. μάρτυρος. 16. 28. 4. 22. 19. 18. Τιμοθέου τοῦ ἐν Συμβόλοις. Ἠσυχίου τοῦ Συγκλητικοῦ. 27. Ἀρχίππου τοῦ ἀποστόλου· Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας. ὁμολογητοῦ καί ὁσίου. Παμφίλου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῶ· Φλαβιανού πατριάρχου Κπόλεως. 6. Ὀνησίμου τοῦ ἀποστόλου. 14. 5. Λέοντος πάπα Ρώμης. 3. Κόνωνος τοῦ ἐν Ἰσαυρία. ἁγίας. Πορφυρίου ἐπισκόπου Γάζης· Φωτεινῆς της Σαμαρείτ ιδος. Ταρασίου ἀρχ/που Κπόλεως· Ρηγίνου ἐπισκόπου Σκοπ έλου. Μαρτινιανού τοῦ ὁσίου. 2. Ἡ εὕρεσις τῶν λειψάνων τῶν ἐν τοῖς Εὐγεν ίου μαρτύρων. καί τῶν σύν αὐτῇ μαρτυρησάντων. ὁσίου. ὁσίου. Εὐδοκίας της ἀπό Σαμαρειτῶν. 12. Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος. 17. Προκοπίου τοῦ Δ εκαπολίτου. 20. ὁσιομάρτυρος. 26. 15. Αὐξεντίου τοῦ ἐν τῷ Βουνῶ. ὁσιομάρτυρος. ὁσίου. 25. ὁσιομάρτυρος. Τῶν ἐν Ἀμορίω τεσσαράκοντα δύο μα ρτύρων 168 . Κασσιανού τοῦ Ρωμαίου. ὁμολογητοῦ καί ὁσίου. μεγαλομάρτ υρος· Μαρκιανοῦ καί Πουλχερίας τῶν βασ ιλέων. 29. Μελετίου ἀρχ/που Ἀντιοχείας. ἱερομάρτυρος. 24. 13.

ὁσίου. Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Βασιλέως. οσίου. Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς ὑπεραγίας Θεοτ όκου. Βασιλείου πρεσβυτέρου τῆς Ἀγκυρανῶν Ἐκκλησίας. Τῶν ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου Σάββα ἀναιρεθέντων ὁσίων · 21. 13. Εὐγενίου. Ἀγαθοδώρου. 8. 16. ἱερόμαρτύρων· Παύλου τοῦ Ἁπλοῦ. μάρτ υρος. Τῶν Τεσσαράκοντα μαρτύρων τῶν ἐν τή λίμνη τῆς Σεβαστείας μαρτυρησάντων. ὁσίου. ὁσίου. Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Νικομηδείας τοῦ ὁμολογητοῦ. Ἰλαρίωνος τοῦ νέου. 10. ὁσίου. 2. μάρτυρος Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμω. 9. Σωφρονίου πατριάρχου Ἱεροσ ολύμων. ὁσίου. 18. ὁσίου. 24. Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Ἰακώβου ἐπισκόπου. 14. Ἀγαπίου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῶ. μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῶ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1. Ἡ Σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ . ὁσίας. 30. ὁσίου· Γρ ηγορίου πάπα Ρώμης τοῦ Διαλόγου. 31. Βενεδίκτου τοῦ ἐκ Νουρσίας. Κοδράτου τοῦ ἐν Κορίνθω. Μάρκου ἐπισκόπου Ἀρεθουσίων. 17. μαρτύρων. Ἡ ἀνακομιδή τοῦ λειψάνου Νικηφόρου π ατριάρχου Κπόλεως. Κυρίλλου διακόνου· Ἰωνά καί Βαραχησίου καί τῶν σύν αὐτοῖς. Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. 11. ὁσίου. Ἐλπιδίου. Σαβίνου τοῦ Αἰγυ πτίου. ἱερομάρτυρος. Ματρώνης τῆς ἐν Θεσσαλονίκη. Νίκωνος ἱερομάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῶ 199 μαθητῶν. ἡγουμένου μονῆς τῆς Πελεκητῆς. Τίτου τοῦ θαυματουργοῦ. Ἐφραίμ. συγγραφέως τῆς Κλ ίμακος. 22. Θεοφάνους τῆς Σιγριανῆς τοῦ ὁμολογητοῦ. Χρυσάνθου καί Δαρείας τῶν μαρτ ύρων. 12. 20. 19. ὁμολογητοῦ καί ὁσίου. 169 . 29. Ὑπατίου ἐπισκόπου Γαγγρῶν. 27. ὁσίου. Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου. Καπίτωνος καί Αἰθερίου τῶν ἐν Χε ρσώνι ἐπισκοπησάντων.7. 28. 15. 26. 25. 23. Ἀρτέμονος ἐπισκόπου Σελευκείας.

9. ἐπισκόπου Ἀναστασιουπόλεως. 23. 16. 10. ἱερομαρτύρων· Ἀναστασίου τοῦ Σιναΐτου. 22. Φλέγ οντος καί Ἑρμοῦ ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα ἀποστόλων. ὁσίας. 15. Ἰανουαρίου ἐπισκόπου καί τῶν σύν αὐτῶ. Ἀσυγκρίτου. Εἰρήνης καί Χιονίας τῶν παρθένων καί αὐταδέλφων. ὁσίου. ἱερομάρτυρος. Ἀγάβου. 7. τοῦ σημειοφόρου. Κρήσκεντος μάρτυρος. ὁσίου. ἱερομάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῶ. ὁσίου. μεγαλομάρτ υρος. μάρτυρος· Συμεών τοῦ μονοχίτ ωνος καί ἀνυποδήτου. Ἐλισάβετ τῆς θαυματουργοῦ. ὁσίου. Πομπηΐου. 170 . ὁσίας. Μαρτίνου πάπα Ρώμης.3. μαρτύρων· Γρηγορίου τοῦ Ε' Πα τριάρχου Κπόλεως. ὁσίου· Ἰωσήφ τοῦ ὑμνογράφου. Μαξίμου. Εὐψυχίου τοῦ ἐν Καισαρεία. 6. 20. Γεωργίου τοῦ ἐν τῷ Μαλαιῶ. Εὐτυχίου πατριάρχου Κπόλεως· Γρηγορίου τοῦ Σινα ΐτου. μάρτυρος. Θεοδώρου τοῦ Συκεώτου. Διοδώρου καί τῶν σύν αὐτῶ πέντε μαρτύρων· Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσσ αλονίκη. ὁσίου. Νικήτα ἡγουμένου τῆς μονῆς τοῦ Μηδικίου τοῦ ὁμολογητοῦ. ὁσίου· Θεωνᾶ ἐπισκόπου Θεσσαλονίκης. 17. Κλαυδιανού. Παφνουτίου τοῦ Ἱεροσολυμίτου. Θεοδώρου τοῦ Τριχινᾶ. ὁσίου. μαθητοῦ Γρηγορίου τοῦ Δεκ απολίτου. ὁσίων. 18. 21. 24. μαρτύρων. Πούδη καί Τροφίμου ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα ἀποστόλων. ὁσίου· Ἀθανασίου καί Ἰωάσαφ κτιτόρων τῆς μονῆς τοῦ Μετεώρου. Ἀγάπης. 13. Ἀριστάρχου. Τερεντίου. ὁσίου. Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. 4. 5. ἱερομάρτυρος· Θεοδώρου τοῦ ἐν Πέργη. ἱερομάρτυρος. Καλλιοπίου μάρτυρος· Γεωργίου ἐπισκό που Μυτιλήνης. Ἀντίπα ἐπισκόπου Περγάμου. Ἰωάννου τοῦ ὁσίου. 12. 11. Ἀφρικανοῦ καί τῶν σύν αὐτοῖς. Βασιλείου ἐπισκόπου Παρίου του ὁμολογητοῦ. 8. 14. 19. Συμεών ἐπισκόπου Περσίδος. Ρούφου.

ὁσίου. 171 . Γλυκερίας μάρτυρος. Ἀνδρόνικου καί Ἰουνίας τῶν ἀποστόλων. 15. πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. 4. Μωκίου ἱερομάρτυρος· Κυρίλλου καί Μεθοδίου τῶν ἐκ Θεσσαλονίκης ἰσαποστόλων καί φωτιστῶν τῶν Σλα ύων. 9. μάρτυρος. Σίμωνος τοῦ Ζηλωτοῦ. 30. Τῶν ἐν Κυζίκω ἐννέα μαρτύρων· Μέμνονος τοῦ θαυματουργοῦ. 11. Ἰακώβου τοῦ ἀποστόλου. 10. Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος. Τοῦ ἁγίου καί δικαίου Ἰώβ τοῦ πολυάθλου· Σερ αφείμ τοῦ ἐν τῷ ὄρει Δομβοῦς. 29. ὁσίου. ὁσίου· Ἀχιλλίου ἀρχ/που Λαρ ίσης. 16. Θεοδώρου τοῦ ἠγιασμένου. ὁσίου. 8. ὁσίου. 14. 6. ἀποστόλου ·Νικολάου τοῦ ἐν Βο υνένοις. ἀδελφοῦ Ἰωάννου τοῦ Θε ολόγου. 12. Ἡ ἀνάμνησις τ οῦ ἐν οὐρανῶ φανέντος σημείου τοῦ τιμ ίου Σταυροῦ εἰς Ἱερουσαλήμ· Ἀκακίου καί Κοδράτου τῶν μαρτύρων. Ἡ ἀνακομιδή τοῦ λειψάνου Ἀθανασίου τοῦ Μεγ άλου. ΜΑΪΟΣ 1. Ἱερεμίου τοῦ προφήτου. ὁσίου. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Πελαγίας τῆς ἀπό Ταρσοῦ. Βασιλέως ἐπισκόπου Ἀμασείας. Παχωμίου τοῦ Μεγάλου. Ἰάσωνος καί Σωσιπάτρου τῶν ἀποστόλων. Συμεών ἐπισκόπου Ἱεροσο λύμων. 13. Ἰσιδώρο υ τοῦ ἐν Χίω. 27. 7. 3. Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ· Ἀρσενίου τοῦ Μεγ άλου. Τιμοθέου καί Μαύρας τῶν μαρτύρων. 17. 5. 28. Μάρκου τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ. μάρτυρος. 2. Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κωνσταντίας τῆς Κ ύπρου· Γερμανοῦ ἀρχ/που Κπ όλεως. 26. Ἡσαΐου τοῦ προφήτου· Χριστοφ όρου μάρτυρος. ἱερομάρτυρος. ἱερομάρτυρος.25.

ὁσίου. 21. Ἰουστίνου τοῦ φιλοσόφου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῶ. Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα τῶν ἀποστόλων Ἡ Σ ύναξις τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ ἐν τῷ Ἅδε ιν (Ἄξιον ἐστιν). 28. 5. 26. Θαλλελαίου μάρτυρος· ἡ μετακομιδή τοῦ λειψάνου Νικολάου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ. Κάρπου τοῦ ἀποστόλου. 25. 22. Ἱλαρίωνος τοῦ νέου. Μητροφάνους ἀρχιεπισκόπου Κπόλεως. 24. 11. 9. Ἰσαακίου ἡγουμένου τῆς μονῆς τῶν Δαλμάτων. Θεοδότου τοῦ ἐν Ἀγκύρα. Λουκιλλιανού μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτ ῶ· νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Ἁγαρηνῶν. ἱερομάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῶ. Πέτρου. ὁσίου. 31. Ἀλεξάνδρου καί Ἀντωνίνης τῶν μαρτ ύρων. 30. Ἑλλαδίου ἱερομάρτυρος· Ἰωάννου τοῦ Ρώσου τοῦ ν έου ὁμολογητοῦ. Νικηφόρου πατριάρχου Κπόλεως τοῦ ὁμολ ογητοῦ. 23. Ἡ ἀνακομιδή τοῦ λειψάνου Θεοδώρου τοῦ Στρατηλ άτου. ὁσίου. 3. ΙΟΥΝΙΟΣ 1. 20. ἱερομάρτυρος. Βασιλίσκου μάρτυρος. Πατρικίου ἐπισκόπου Προύσης. Διονυσίου. 7. ἱερομάρτυρος. Ἡ γ' εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ προδρόμου καί βαπτιστοῦ Ἰωάννου. 8. 27. 10. Ἑρμείου μάρτυρος. Συμεών τοῦ ἐν τῷ θαυμαστῶ ὄρει. 172 . 19. 4. Δωροθέου ἐπισκόπου Τύρου. μάρτυρος. Μιχαήλ ἐπισκόπου Συνά δων τοῦ ὁμολογητοῦ.18. Χριστίνης τῆς παρθένου καί τῶν σύν αὐτοῖς μαρτύρων. Θεοδοσίας τῆς παρθένου. Εὐτυχ οῦς ἐπισκόπου Μελιτηνῆς. 2. ὁσίου. Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας. ἱερομάρτυρος. Σύναξις Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῶν βασιλέων. 6. ἡγουμένου τῆς μονῆς τῶν Δαλμ άτων. 29.

9. 25. Ἡ ἀνακομιδή τῶν λειψάνων Κύρου καί Ἰωάννου τῶν ἀναργύρων. Σισώη τοῦ Μεγάλου. Εὐσεβίου ἐπισκόπου Σαμοσάτων. Ἡ Σύναξις τῶν δώδεκα ἀποστόλων. Παγκρατίου ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἰσαύρου διακόνου καί τῶν σύν αὐτῶ μαρτύρων· Μανουήλ. ὁσίου. Προκοπίου μεγαλομάρτυρος. Σαμψών τοῦ Ξενοδόχου. ἐν Βλ αχέρναις. 2. 4. Ὀνουφρίου τοῦ ἐν Κορωνησίᾳ Πρεβέζης. Ἀκυλίνης μάρτυρος. 24. Ἰούδα τοῦ ἀποστόλου· Παϊσίου τοῦ Μεγ άλου. Ἀμώς τοῦ προφήτου· Ἱερωνύμου ὁσίου. ἱε ρομάρτυρος. ὁσίου. 29. Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου· Πέτρου τοῦ ἐν τῷ Ἄθω. 14. ὁσίου· Λαμπαδοῦ τοῦ θαυματουργοῦ. Ὑακίνθου τοῦ Κουβικουλαρίου. ὁσίου. Πέτρου καί Παύλου τῶν πρωτοκορ υφαίων ἀποστόλων.12. Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθω. Δαυΐδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκη. Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. 8. Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν θαυματουργῶν ἀναργύρων. 20. Ἀγριππίνης τῆς παρθενομάρτυρος. Μεθοδίου ἐπισκόπου Πατάρων. ἱερομάρτυρος. 7. Σαβέλ καί Ἰσμαήλ τῶν μα ρτύρων. 28. 17. μάρτυρος. Ἐλισαίου τοῦ προφήτου· Μεθοδίου πατριάρχου Κπ όλεως τοῦ ὁμολογητοῦ. 15. 30. 173 . ὁσίων. 16. ὁσί ου. 6. 27. 13. 3. Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου. 26. 23. Ἀνδρέου ἀρχιεπισκόπου Κρήτης τοῦ Ἱεροσολυμίτου. ἱερομάρτυρος. 22. 18. 5. Φεβρωνίας τῆς ὁσιομάρτυρος. 21. ΙΟΥΛΙΟΣ 1. Κυριακῆς μεγαλομά ρτυρος· Θωμά τοῦ ἐν τῷ Μαλαιῶ. μάρτ υρος. Λεοντίου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῶ. ὁσίου. Τό Γενέθλιον του Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Τύχωνος ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος Κ ύπρου. 19.

Ἡλιοῦ τοῦ Θεσβίτου. Κρήσκεντος. Πρόκλου καί Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων· Μιχαήλ τοῦ Μαλε ΐνου. ἱερομάρτυρος. 31. 19. Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος. 15. 24. Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς τῆς μυροφόρου. Ἰεζεκιήλ τοῦ πρ οφήτου·Φωκά ἱερομάρτυρος. ἀδελφῆς του Μ. Ἰωάννου καί Συμεών τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ. 20. 29. Τῶν τεσσαράκοντα πέντε μαρτύρων τῶν ἐν Νικοπ όλει τῆς Ἀρμενίας. 13. Τίμωνος καί Παρμενᾶ τῶν ἀπόστόλων καί διακόνων· Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλ άντου. Σιλουανοῦ. 21. Ἀκύλα τοῦ ἀποστόλου· Ἰωσήφ ἀρχιεπισκόπου Θεσ/νίκης τοῦ ὁμολογητοῦ.10. ὁσίας· Δίου. 26. Κηρύκου καί Ἰουλίττης τῶν μαρτύ ρων. Ἀθηνογένους ἐπισκόπου Πηδαχθόης. 28. 27. 23. 174 . Αἰμιλιανοῦ μάρτυρος. 25. 12. Ἡ κοίμησις τῆς ἁγίας θεοπρομήτορος Ἄννης · Ὀλυμπιάδος τῆς διακόνου. ὁσίας. 11. 30. τῆς μητρός αὐτῶν Σολομονῆς καί τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου. Χριστίνης μεγαλομάρτυρος. Βασιλείου. Ἐπαινετοῦ καί Ἀνδρονίκου τῶν ἀποστόλων. ἁγίου. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου Σταυροῦ· τῶν ἁγίων μαρτύρων Μακκαβαίων παίδων. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1. 22. ὁσίου · ἀνακομιδή λειψάνων ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ. Σίλα. Προχόρου. Μαρίνης μεγαλομάρτυρος. Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος· Ὄλγας τῆς βασ ιλίσσης καί Ἰσαποστόλου. Ἡ Σύναξις τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ· Γολινδούχ τῆς μά ρτυρος. 18. 17. Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος· Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος. 14. Μακρίνης. Εὐδοκίμου τοῦ δικαίου. 16. Καλλινίκου καί Θεοδότης τῶν μαρτ ύρων. Νικάνορος. ὁσίων. ὁσίας. προφήτου. ὁσίου.

μάρτυρος· Νήφωνος π ατριάρχου Κπόλεως τοῦ ἐν τῷ Ἄθω. Εὐσιγνίου μάρτυρος. 4. Ἀδριανοῦ καί Ναταλίας τῶν μαρτ ύρων. 175 . 7. Ἠ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θ εοτόκου Μαρίας. Ἡ μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. ὁσίου. 8. Τίτου ἐπισκόπου Γορτύνης. Θαδδαίου τοῦ ἀποστόλου· Βάσσης μάρτ υρος. Λούππου μάρτυρος· Εἰρηναίου ἐπισκόπου Λο υγδούνου. 24. Χρήστου νεομάρτυρος τοῦ ἐκ Πρ εβέζης. Ἰωάννου καί Παύλου. 23. ὁσιομάρτυρος· Νικάνορος ὁσίου · Θεοδοσίου ὁσίου. Ἀνδρέου τοῦ στρατηλάτου. Σαμουήλ τοῦ προφήτου. (ἁγίου Μανδ ηλίου) 17. Μωϋσέως τοῦ Αἰθίοπος. 16. ὁ σίου. 14. ὁσίου. Φλώρου καί Λαύρου τῶν μαρτύρων. 9. 30. Λαυρεντίου τοῦ ἀρχιδιακόνου. 6. Ποιμένος ὁσίου. ἱερομάρτυρος. 13. καί τῶν σύν αὐτῶ. 15. Μύρωνος μάρτυρος. 3. 29. πατριαρχῶν Κπόλ εως. 12. 22. 25. Μιχαίου τοῦ προφήτου. 20.2. 28. Δαλμάτου καί Φαύστου τῶν ὁσίων. Ἀγαθονίκου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῶ. Τῶν ἐν Ἐφέσω ἁγίων ἑπτά παίδων. Δομετίου τοῦ Πέρσου. Ματθίου τοῦ ἀποστόλου. Ἡ ἀποτομή της τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Διομήδους μάρτυρος· Τιμοθέου Εὐρίπου. 18. Ἀλεξάνδρου. Φανουρίου μάρτυρος. μά ρτυρος. 10. Αἰμιλιανοῦ ἐπισκόπου Κυζίκου τοῦ ὁμολογητοῦ. 11. Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος· Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ τοῦ ἰσαποστόλου καί ἱερομάρτυρος. Εὔπλου τοῦ διακόνου. Ἡ μετάθεσις τοῦ λειψάνου Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ. Ἡ ἀνακομιδή τοῦ λειψάνου τοῦ πρωτομάρτυρος καί ἀρχιδιακόνου Στεφάνου. Φωτίου καί Ἀνικήτου τῶν μαρτύρων. 19. 21. Ἰσαακίου. 5. 27. 26.

Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας ζώνης τῆς Θεοτ όκου.31. 176 .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ 2 ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ 13 ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ-ΕΡΓΑΣΙΑ 21 ΕΥΧΗ την πρώτη ημέρα γεννήσεως παιδιού 26 ΕΥΧΗ τήν ὄγδοη ἡμέρα τῆς γεννήσεως 29 EYXH 40ης ἡμέρας 32 ΕΥΧΗ ἀκουσίας ἀποβολῆς βρέφους 39 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ 42 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ (ΣΕ ΟΙΚΙΑ) 77 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 93 ΕΥΧΗ ΚΟΛΛΥΒΩΝ 113 EYXH Ἐπί θεμελιώσει νέου σπιτιοῦ 115 ΕΥΧΗ σέ κοπή πίττας 116 ΕΥΧΗ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 118 ΕΥΧΗ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 120 ΕΥΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΛΟΓΧΗ 121 ΕΥΧΗ ΣΕ ΑΡΡΩΣΤΟ 122 ΕΥΧΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΡΩΣΤΙΑ 124 ΕΥΧΗ ΣΕ ΒΑΣΚΑΝΙΑ 125 ΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ 127 ΕΥΧΗ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 129 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΗΔΕΙΑΣ 131 ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΗ ΕΥΧΗ ΣΕ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟ 135 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 136 ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 145 177 .