You are on page 1of 2

Nada Surf - Always Love.

1/3
q = 130 (Caws, Lorca, Elliot)

> Ç Ç Ç Ç> Ç Ç Ç Ç> Ç Ç Ç Ç> Ç Ç
Drums/Batterie : Album : The Weight Is a Gift (Barsuk Records) 2005.

P Ç Ç
ÀÇ ÐÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÐÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÐÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÐÇ ÀÇ ÀÇ
Ira Elliot. 3' 19". Alternative Pop/Rock.

4
Intro

/ 4 Tambourine
===================== l l l =l
> > Ç Ç Ç Ç> Ç Ç Ç Ç> Ç Ç
Couplet À
Verse Ç Ç Ç
Ç ÇÐ ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÐ ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÐ ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÐ ÇÀ ÇÀ Ç Ç Ç
/ Ò{
===================== l l l =Ó{
> > Ç Ç Ç Ç> Ç Ç Ç Ç> Ç Ç
Chorus
Refrain
Ç Ç Ç
ÇÀ ÇÐ ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÐ ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÐ ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÐ ÇÀ ÇÀ Ç Ç Ç
/ Ò{
===================== l l l =Ó{
f
group _
Intro Çë ÇÀÇ ÇÇÀ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÀÇÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÇÀ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÇÀ ÇÀÇ ÀÇÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ
/===================== ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈ È
Ï
È È
Ï
È l ÏÈÈ È
Ï
È È
Ï
È l ÏÈÈ È
Ï
È È
Ï
È =l l
È È È È È È È È È
Couplet _
Verse
Çë ÇÀÇ ÇÇÀ ÇÀÇ ÇÇÀ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÀÇÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÀÇÇÇ
ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
1. 2.

/=====================
Ò { ÏÈÈ È
Ï È
Ï l ÏÈÈ È
Ï È
Ï l ÏÈÈ È
Ï È
Ï l ÏÈÈ È
Ï È
Ï Ó{ ÏÈÈ È
Ï È
Ï =l l
È È
È È È È È
È È È È È
È È È È È È
È È È È
È È È
Chorus Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Refrain _ ë ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÇÀ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÇÀ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÇÀ ÇÀÇ ÇÇÀ_Çë
ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈÏ ÏÏ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
1. 2.

/=====================
Ò { ÈÏÈ È
Ï È
Ï l ÈÏÈ È
Ï È
Ï l ÈÏÈ È
Ï È
Ï l ÈÏÈ È
Ï È
Ï Ó{ ÈÏÈ ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ = È
Ï ll
È È
È È È È È
È È È È È
È È È È È È
È È È È È È È È È È
Couplet _
Verse Çë ÀÇÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÀÇÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÀÇÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ
/===================== ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
Ò { ÈÏÈ È
Ï
È È
Ï
È l ÈÏÈ È
Ï
È È
Ï
È l ÈÏÈ È
Ï
È È
Ï
È l ÈÏÈ Ï
È
È È
Ï
È È
È = È
Ï
È l
È È È È È È È È È È È È È È
ÇÇÀ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÇÀ ÇÀÇ ÀÇÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÀÇÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÇÀ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÇÀ ÇÀÇ ÇÀÇ Î
/===================== ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈÏ ÈÈÈÏÏÈÈÈ
ÏÏ
ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈ Ï
È
È È
Ï
È l ÏÈÈ Ï
È
È È
Ï
È l ÏÈÈ Ï
È
È È
È È
È =l l
È È È È È È È È ÈÈ
Refrain _
Chorus
Çë ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÇÀ ÇÀÇ ÇÇÀ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÇÀ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ
ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈÏ ÏÏ ÈÈÈ ÈÈÈ
1. 2.

/=====================
Ò { ÏÈÈ È
Ï È
Ï l ÏÈÈ È
Ï È
Ï l ÏÈÈ È
Ï È
Ï l ÏÈÈ È
Ï È
Ï Ó{ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÈ =l l
È È
È È È È È
È È È È È
È È È È È
È È È È È È ÈÈ È
Rufus O'Callaghan/Tom Nico. 30 01 2006. http://www.rufusdrums.com
Please DO NOT copy or redistribute this drum score. Thank you.
Bridge Ç_ë ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ _ÇÇë ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇë Î 1. 2.

ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈÏ ÏÏ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÏ ÈÈÈ ÈÈÈ
Pont

/=====================
Ò { ÏÈÈ ÈÈÈÏ ÏÈÈÈ l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ Ó{ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ =l
È
_Çë ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ _Çë ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇë ÈÏÎ ÏÈ _Çë ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ _Çë ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ _ÇÇë
/===================== ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÏ
ÏÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈ ÏÈÈ Ï
È È È È È È
È È
È l ÏÈÈ ÏÈÈ È
Ï È
Ï l ÈÏÈ ÏÈÈ È
Ï È
Ï =l l
È È È
È ÈÈ È È È È È È È È È
È È È È È È
È È È
Verse P
Ç Ç> Ç Ç Ç Ç> Ç Ç Ç Ç> Ç Ç Ç Ç> Ç Ç
Couplet Ç
À ÇÐ ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÐ ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÐ ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÐ ÇÀ ÇÀ
/ Ò{
===================== l l l =Ó{
f
Chorus Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Refrain _ ë ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÇÀ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÇÀÇ ÇëÇ ÇÇë ÇÀÇ ÀÇÇ ÇëÇ ÇëÇ ÇÀÇ 1. 2.

/===================== ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
Ò { ÏÈÈ ÈÈÈÏ ÏÈÈÈ l ÏÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈ
Ï ÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈ
Ï ÈÈÈ ÏÈÈÈ Ó{ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ =
Ï ÏÈÈÈ l l
È È È È
_Çë ÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÀÇÇ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÀÇÇ ÇÇÀ
Bridge

/ ÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ l ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ l ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ l ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ ÈÏ ÏÈ ÏÈÈÈ=l
Pont

=====================
ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ
Ç_ë ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÀÇÇ ÇÀÇ ÀÇÇ ÇÀÇ ÇÇÀ ÇÀÇ ÇÇÀ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÇÀ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ ÇÀÇ _ÇÇë Î
Ï
È Ï
È Ï
È Ï
È Ï
È Ï
È È
Ï Ï
È È
ÏÏÈ ÈÈÈ ÈÈÈ
ÏÏ
È
/ ÈÏ ÏÈ È ÏÈ ÏÈ È l ÈÏ ÏÈ È ÏÈ ÏÈ È l ÈÏ ÏÈ È ÈÏ ÏÈ È l ÏÈ ÏÈ ÈÈ ÏÈ È È È ÈÈ = È È È È È È È È È
È ÈÈÈ ÏÏ
===================== ÈÈÈ ÈÈÈ l
ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ
Ç_ë ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ _Çë ÇÇÀ ÀÇÇ ÇÇÀ _Çë ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ Î _Çë ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ _Çë ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ _ÇÇë . _ÇÇëj _î
Ï
È Ï
È È
Ï È
Ï È
ÏÏ È ÏÏ
ÈÈÈ ÈÈÈ Ï
È Ï
È È
ÏÏÏ È È È
Ï Ï
È È
ÏÏÏ È È ÈÈÈÏÏÈÈÈ
È
/ ÏÈ ÏÈ È ÏÈ ÏÈ È l ÈÏ ÏÈ ÈÈ ÏÈ È È È ÈÈ ÈÈ ÏÏ È È È È È È È È È È È È È È È
È È ÈÈÈ ÈÈÈ l ÈÏÈÈ È ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ È l ÏÈÈÈ ÈÈÈÈ ÈÈÈÈ ÈÈÈÈ ÈÈÈÈ ÏÈÈÈ È È È È ÈÈÈ =
===================== ÈÈÈ ÏÏ ÈÈÈ ÈÈÈ l
ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ
_Çë ÇÇÀ ÀÇÇ ÇÇÀ _Çë ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÎÏÈ ÏÈ _ÇÇë Î _ÇÇë Î _ë
/===================== ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÏ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ · l · l ·=Ó
ÈÈÈÏ ÏÈÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ l ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ È
ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÏÈÈ È l ÏÈÈÈ l
w l