~1~

Estudi Teòric i Experimental de
l’Oscil·lador Harmònic

Guillem Serradó

2n Batx A

16/10/2016

.................................. 3 Objectius................................................................ 3 Descripció Experiment............................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 Referencies Bibliogràfiques.......... 3 Utillatge................................................................... 3 Abstract.............................................................................................................................10 Conclusions................................................. 6 Procediment................................................................................................................................................................................... 3 Marc Teòric................................................................... 6 Resultats Obtinguts Anàlisi i Discussió.......................... ~2~ Índex Introducció....................................................................14 .. 3 Disseny Experimental................................................................................. 4 Muntatge................................

la Freqüència i la fase inicial del Moviment Harmònic. particularly the harmonic. Es podria dir que si no existís el moviment nosaltres tampoc existiríem. a program that will help us get a graphical representation of this moviment. Abstract The movement is much more present in our daily lives than we realize. Per fer-ho utilitzarem el programa Multilab. quan parlem. I inclús quan deixem de fer moviments per nosaltres mateixos la terra ens el fa per nosaltres. You could say that if there were not moving us existiríem. concretament l’ harmònic. And even when we do move ourselves makes us the earth for us. ~3~ Introducció El moviment està molt més present en el nostre dia a dia del que podem pensar. un programa que ens ajudarà a obtenir una representació gràfica d’aquest moviment. In this paper we study a type of movement around us. Quan caminem en fem un. When we walked into one. quan respirem i inclús quan pensem.  Establir l’Equació del moviment. Disseny Experimental Objectius En aquest treball ens plantegem els objectius següents:  Determinar experimentalment la constant de la molla (K). when we talk about when and even when we breathe. En aquest treball estudiarem un tipus d’aquest moviment que ens envolta. To do this use the Multilab program.  Obtenir i interpretar els gràfics v/t i a/t i utilitzar-los per descriure el moviment. .  Determinar experimentalment el Període.  Comparar el valor teòric i experimental de la massa que oscil·la.

Freqüència angular ( ω ): també anomenada velocitat angular o pulsació. ~4~ Descripció Experiment Marc Teòric Amplitud ( A ): és l'amplada de l'oscil·lació. És l'invers de la freqüència. és el terme que es troba dins la funció trigonomètrica en les equacions del model matemàtic. 1 2π T= = f ω 2π ω= =2 π·f T Y = A sin ( ωt+θ 0 ) Y dY v =d = = A ωcos ( ωt +θ0 ) t dt v dV 2 a=d = =− A ω sin ( ωt +θ0 ) t dt Demostració que T=2π√(m/k) F=−k x F=m a −kx=ma=¿−k x=− A ω2 sin ( ωt +θ0 ) =¿−k x=m·−ω 2 · x=¿ T =2 π √ m k . Període (T): és el temps emprat pel mòbil per completar un cicle del MHS. És l'invers del període. Freqüència (f): és el nombre de cicles per unitat de temps. De fet. ens indica quina és la velocitat del moviment. mesurada des del centre fins a un dels extrems. Es mesura en 'radiants per segon' (rad/s). Es mesura en 'hertz' (Hz) Fase ( θ )Ens indica en quin moment del cicle es troba el mòbil.

........................................... x= A sin ( ωt +θ0 ) Utillatge Molla Llei de Hooke Imatge 1Imatge Molla Sensor Força Imatge 2 Imatge Sensor de Força Sensor de Posició Imatge 3 Imatge Sensor de Posició Consola Imatge 4 Imatge consola ..................... ~5~ ..........

Aquesta ha de connectar-se a un ordinador per descarregar les dades i per configurar els sensors de Força(F) i posició. ~6~ Muntatge Imatge 5 Imatge Muntatge Procediment Es munten els sensors la molla i el pes tal i com es mostrava al muntatge i s’endollen els sensors a una consola. .

Imatge 7 Imatge calibrador dels sensors Al obrir-se aquesta pestanya es pitja sobre el sensor de força i es canvia el sentit en que la força serà positiva tal com es mostra en la imatge 8. . Imatge 8 Sentit Sensor força Es marca que es capturin 25 mostres per segon i que el temps sigui continu i que ho parem quan vulguem. ~7~ Imatge 6 Imatge Muntatge S’obre el Programa informàtic MultiLog[1] i es configuren els sensors.

Per calcular el període el que farem es moure el cursos fins que tinguis agafats 10 períodes llavors el valor que et doni el temps es dividirà entre 10 i així fer menys error. s’estira la molla i és comença a recopilar les dades. En acabar la recollir-les totes Imatge 10 Gràfica del moviment Un cop obtingut el gràfic calcularem el Període(T). Imatge 11 Gràfica del moviment amb els cursors a 10T . ~8~ Imatge 9 Mostres per segon que captarà el sensor i quan de temps estarà funcionant En acabar de configurar els sensors . les mostres i el temps.

Quan es te el gràfic s’alinea a una línia recta i s’anota l’equació. f ( x )=aX −b f ( x )=−KX−F max K=a N /m . 1 F= T Per calcular la costant de la molla(K) posem la gràfica en Distancia en funció de la força. Imatge 12 Gràfic en funció de la força i l’espai Imatge 13 Gràfic en funció de la força i l’espai alineat a una línia recta Llavors es compara l’equació a la de la Força aïllant la K en aquesta altra ja trobada. ~9~ a 10 T =a=¿T = 10 Per calcular la freqüència fem la inversa del període.

Imatge 14 Gràfics on surt l’elongació màxima representada pel lloc on estan el cursors x 1−x 2 A= 2 Per calcular la θ el que farem es observar al gràfic mitjançant el cursor quan val Y quant t=0. Quan tinguem els valors es farà la mitjana aritmètica d’aquests. Un cop obtingut el gràfic calcularem l’amplitud col·locant els cursos a la màxima i mínima amplitud de la sinusoide. ~ 10 ~ Un cop obtinguts els valors de T i K podem calcular el pes teòric de la massa utilitzant la següent equació T =2 π √ m k 2 2 m =¿ T =4 π =¿ m= k T2K 4π 2 Posarem el gràfic Espai(Y) en funció del Temps (X). Imatge 15 Gràfic on surt el valor de y quan t=0 .

Y dY v =d = = A ωcos ( ωt +θ0 ) t dt cos ( ωt +θ 0 ) ¿ 1 La velocitat es màxima quan v =Aω .112(m) Llavors al valor més alt que em obtingut abans per calcular l’amplitud se li resta aquesta per saber on es el punt d’equilibri. ~ 11 ~ t=0(s)=¿ y =1. Y ( t=0 )= y −Pequilibri En acabar s’agafa l’equació del moviment harmònic i es canvien les incògnites pel seu resultat. Y = A sin ( ωt+θ 0 ) Y = A sin ( ωt+θ 0 ) Quan ja tenim la Equació de Y fem la de velocitat per calcular la velocitat màxima teòricament. Y Y = A sin ( ωt+θ 0 )=¿ Y =A sin ( 0+θ0 ) =¿ sin θ0= A Y A ( ¿) θ0=sin−1 ¿ Ara que ja tenim tots el valors ja podem obtenir l’equació d’aquest moviment. Pequili bri =x 1−A I tot segui se resta el punt d’equilibri al valor de y quan t=0.

Imatge 17 Gràfic on surt la derivada de v/t . Imatge 16 Gràfic on surt la derivada de Y/t Quan ja tenim la Equació de V fem la de l’acceleració per calcular l’acceleració màxima teòricament.176 1.15( ) sin ( t +0.28 m/ s2 1.176 L’acceleració es màxima quan −sin ( ωt+ θ0 )=1 2π 2 a=A ω2=0.607) t dt 1.176 Ara la coparem amb la que dona la de la derivada de la gràfica de la velocitat (m/s) en funció del temps (T) alineada a una recta.15( ) =4. v dV 2π 2 2π a=d = =− A ω 2 sin ( ωt +θ0 ) =0. ~ 12 ~ Ara la coparem amb la que dona la de la derivada de la gràfica d’espai (Y) en funció del temps (T) alineada a una recta.

069 X−2. 76 10 T =11 .2 1 f ( x )=−KX−F max K=2. ~ 13 ~ Resultats Obtinguts Anàlisi i Discussió Un cop realitzats l’experiment i el càlculs els resultats han estat els següents:  Període(T) Imatge 18 Imatge on surt 10T 11 .069 N /m  Massa(m) Teòrica: T =2 π √ m k 2 2 m =¿ T =4 π =¿ m= k T2K 4π 2 1.85 Hz T 1.72 kg=7 2 g 4 π2 Experimental: 100g  Amplitud(A) .76 s=¿ T = =1 .1762 · 2.069 m= =0. 176 s 10  Freqüència(F) 1 1 F= = =0.176  Costant de la molla(K) Imatge 19 imatge on surt l’equació de la gràfica de l’X en funció de F f ( x )=−2.

353−1 .15 sin( t+ 0.65) t dt 1.176 Experimental: Imatge 22 Imatge on surt la V màxima  Acceleració Màxima . ~ 14 ~ Imatge 20Imatge on surten X1 i X2 x 1−x 2 1 .353−0.15 Y A (¿)=0.203=−0.176  Velocitat Màxima Teòrica: Y dY 2π 2π v =d = = A ωcos ( ωt +θ0 ) =0.112−1.65) 1.8 m/s 1.65 rad θ 0=sin−1 ¿  Equació Moviment Y = A sin ( wt +θ0 ) 2π Y = A sin ( ωt+θ 0 )=¿ Y =0.176 2π v =Aω=0.091 Y = A sin ( ωt+θ 0 )=¿ Y =A sin ( 0+θ0 ) =¿ sin θ0= = =−0.176 1.607 m A 0.091 m Y −0.15 cos( t +0.15=1. 053 ¿ = =0 .203 m Y ( t=0 )= y −Pequilibri=1. 15 m 2 2  Fase Inicial (Θ) Imatge 21 Imatge on surt Y en t=0 Pequilibri=x 1− A=1.15 =0.

Amb aquest treball m’he adonat més del que és el Moviment Harmònic ja que quan el fa teòricament a classe t’aprens una formula que té un sentit més o menys i en canvi aquí t’adones de tot el sentit de la formula i que els exercissis de classe és poden aplicar al mon real. En fer aquest treball s’ha fet un experiment per calcular diferents aspectes del moviment harmònic. I personalment estic satisfet d’haver-lo fet. ~ 15 ~ Teòrica: v dV 2 2π 2 2π a=d = =− A ω sin ( ωt +θ0 ) =0. Que respectivament són.  Hem comparat el valor teòric i experimental de la massa que oscil·la. la Freqüència i la fase inicial del Moviment Harmònic.28 m/ s2 1.176 1. estic en condicions d’afirmar que:  Hem pogut determinar la costant de la molla(K) que en aquest cas era de 2.  Hem obtingut els gràfics v/t i a/t i em comparat el seu valor a un teòric resultant així un error mínim. Tot i que hi ha hagut una diferencia notable entre el teòric i experimental possiblement a causa d’un error humà.65rad  Em pogut establir l’equació d’aquest moviment. .176 Experimental: Imatge 23On surt l’a màxima Conclusions Després d’haver realitzat d’haver realitzat l’experiment.85Hz i 0.069N/m  Hem pogut determinar experimentalment el Període. Tot i així n’hi ha alguns que tenen més error que uns altre a l’hora de calcular-lo però tot i això hi ha algunes mesures com la velocitat màxima i l’acceleració màxima que s’acosten als valors teòrics.176 2π 2 a=A ω2=0.15( ) =4. 1.15( ) sin( t +0.176s. 0.65) t dt 1.

mc_id=pointitsem+Google+Adwords+Word+- +EN&ef_id=VnSQ8AAAAO8yYgcM:20161018185455:s 3.google. Drive de 2 Batx A Lloc d’on s’han tret les fotos i les captures de pantalla https://drive. http://fourieredu. ~ 16 ~ Referencies Bibliogràfiques 1.com/store/mseea/es_ES/pdp/productID.com/drive/u/2/folders/0BzanYHHkUcuwSFZ5eDQzQjJJ Rms . https://www.microsoftstore.32445370 0?s_kwcid=AL!4249!3!119759315561!e!!g!!microsoft %20word&WT. Multilog Pro Programa usat per passar les dades de la consola a una gràfica. Microsoft Word Programa de text Utilitzat per fer el treball.WAZKbvmLSUk 2.com/store/products/multilogpro/#.