You are on page 1of 4

J.

Haydn – Klavirska sonata (Es dur)
Menuetto
(analiza muzičkih oblika)

Dejan Marinović

AU

u ovom slučaju II stava (Menuetto) klavirske sonate J. potvrđuje kadencu u B-duru. nov tematski element. prva rečenica je ostala ista. a druga zajedno sa spoljašnjim proširenjem je transponovana iz B-dura u osnovni tonalitet Es –dur. označeno u primjeru) sa završetkom u Es-duru. prvi put na dominanti (D). Šema: A B A a b a a b a b a Broj taktova: 12 8 12 8 8 12 8 12 Prvi dio (A) je trodijelna pjesma u Es-duru a njena šema je: a : : b a1 a) Mali period. označeno u primjeru) zatim ponovljenog za stupanj niže (es-mol. građena je obradom motiva iz dijela (a) prvo kao silazna sekvenca od dvotaktnog modela (f-mol. a drugi put na tonici (T) .Prva stvar koju trebamo spomenuti kod analize muzičkih oblika je oblik pjesme. (označeno u primjeru) a1) U poređenju sa prvim (a). takt) iz kojeg druga modulira u dominantni tonalitet B-dur nakon koje slijedi spoljašnje proširenje od 4 takta. čija se prva rečenica završava tonikom Es-dura (4. građeno na motivu iz 3. takta. b) Velika rečenica. . U ovome primjeru se ogleda izvjesna paralela sa sonatnim oblikom. Haydna u Es-duru imamo oblik složene pjesme. nakon koje slijedi sekvenca novog jednotaktnog modela koji vodi do dominante Es-dura.

Trio (B) Za Trio odnosno B možemo reći da je dvodijelna pjesma u istoimenom tonalitetu es-molu sa šemom: ( a : : b ) a) Velika rečenica koja modulira u paralelni tonalitet Ges-dur. . C. b) Velika rečenica koja je slična tematskog sadržaja kao i (a) u kojoj modulacije vode iz Ges-dura preko Ces-dura i as-mola u es-mol. Repriza (A) je doslovna i stoga je naznačena sa D.

Harmonija (harmonski zadatci) Dejan Marinović AU .