You are on page 1of 52

Jn EnerrponpuBpega Cp6uje BeorpaA KoHrqpcHa aol(yMeHraqxja JHi2000/008611/2016

JABHO NPEAY3EiE ENEKTPONPTBPEAA CPEhJE EEOTPM
OTPAHAK XE TIEPAAn

p) ENC

KOHKYPCHA AOKYMEHTAI.IHJA
3a noAHouJe$e noHyAa y oTBopeHoM nocTynKy
3a jaBHy Ha6aBKy Ao6apa 6p. JH/2000/0086-1/20'16

f PATTEBt4HCKE MAIU l4HE

KOM14ChJA
3a cnooBohebe JH/2000/0086-1/201 6

oopM{paHa * 67 o t 3 -2o I 6
y,:"rry;iy

(3aBeAeHo y Jn Enc 6poj r\t cti. -gZ'<6Il f t .20 /loA2l.Q.zott. rosrrel

Oe6pyap, 2017. ro,qxHe

CfipaHa 1 od 52

ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016

На основу члана 32, 50 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон),члана 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке број 01.01-517670/2-2016 oд 15.12.2016. године и Решења о образовању
комисије за јавну набавку број 01.01-517670/3-2016 oд 15.12.2016. године
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за подношење понуда у отвореном поступку
за јавну набавку добара бр.ЈН/2000/0086-1/2016

Садржај конкурсне документације:
страна
1. Општи подаци о јавној набавци 3
2. Подаци о предмету набавке 4
Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике,
3. 5
квалитет, количина и опис добара...)
Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује
4. 6
испуњеност услова
5. Критеријум за доделу уговора 10
6. Упутство понуђачима како да сачине понуду 10
7. Обрасци 27
9 Модел уговора 43

Укупан број страна документације: 52

Страна 2 од 52

ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Јавно предузеће Електропривреда Србије Београд,
Назив и адреса Огранак ХЕ Ђердап Кладово
Наручиоца ул. Трг краља Петра број 1, 19 320 Кладово

Интернет страница
www.djerdap.rs
Наручиоца
Врста поступка Отворени поступак
Предмет јавне набавке Набавка добара: ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ

Опис сваке партије Jавна набавка није обликована по партијама
Циљ поступка Закључење Уговора о јавној набавци

Нена Гордић, дипл. правник
Контакт nena.gordic@djerdap.rs

Страна 3 од 52

ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке: ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ;
Назив из општег речника набавке: Грађевинске машине и опрема
Ознака из општег речника набавке: 43300000

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији
(поглавље 3. Конкурсне документације)

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
3.1. Врста и количина добара
Предмет набавке обухвата: испоруку добара.

3.2 . Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)
3.2.1 Техничка документација која се доставља приликом испоруке добара:
 гарантни и/или технички лист;
 упутство за употребу и одржавање у изворном облику, као и преведено на
српски језик;
 Атест произвођача на српском језику или Атест произвођача са Исправом о
усаглашености;

3.3 Рок испоруке добара
Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року до 30 дана од дана
потписивања Уговора од стране Наручиоца и Извршиоца пружања услуга.
3.4. Место испоруке добара
Место испоруке су Магацини Наручиоца.

3.5. Начин испоруке добара
Испоручилац је обавезан да уговорена добра упакује и заштити од оштећења
приликом утовара, транспорта, истовара и магацинске манипулације.
Испоручилац је обавезан да испоручена добра преда Наручиоцу неоштећена и у
исправном стању.
Уз отпремницу се обавезно доставља спецификација из понуде, која са отпремницом
мора да буде апсолутно усаглашена по ознакама и техничким захтевима. На
спецификацији из понуде морају се јасно означити које су одговарајуће ставке из
отпремнице. Такође, предметна добра морају бити јасно означена по спецификацији
из понуде и по отпремницама.
Уговорне стране утврђују да транспорт предметних добара обезбеђује Испоручилац
(FCO - магацин Наручилац) и за исту одговара до тренутка предаје Наручиоцу у
исправном стању.
Пријем добара у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца који
је дужан да исплати само стварно примљену количину.

Страна 4 од 52

ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016

Уколико је Испоручилац правно лице регистровано у Републици Србији, а нуди робу
страног порекла, приликом испоруке робе, уз отпремни документ, мора доставити
фотокопију JCI која служи као доказ да је земља порекла робе наведена у понуди и
Уговору идентична земљи порекла испоручене робе.

3.6. Гарантни рок
Гарантни рок за предмет набавке не може бити краћи од 24 месецa од дана када је
извршен квантитативни и квалитативни пријем добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у
току трајања гарантног рока.

Страна 5 од 52

И 76.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ бр.sud. кривична дела против животне Страна 6 од 52 . кривично дело преваре Доказ: .за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. односно седиште представништва или огранка страног правног лица. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештењеhttp://www. односно извод из одговарајућег регистра Напомена:  У случају да понуду подноси група понуђача. ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде. односно уписан у одговарајући регистар. против животне средине. 4.за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду. кривична дела против заштите животне средине.за правно лице:Извод из регистра Агенције за привредне регистре. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Ред. 75. да није осуђиван за кривична дела против привреде. кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 4. кривично дело примања или давања мита. . ЗАКОНА Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа. кривично дело примања или давања мита.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke- za-pravna-lica.bg. односно извод из регистра надлежног Привредног суда 1. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – 2.vi. којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде. овај доказ доставити и за сваког подизвођача Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. Доказ: . овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача  У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем. којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе.

кривично дело преваре. кривично дело примања или давања мита. Напомена:  У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника  У случају да правно лице има више законских заступника. односно према пребивалишту физичког лица. односно седиште представништва или огранка страног правног лица. .ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 средине. ове доказе доставити за сваког од њих  У случају да понуду подноси група понуђача. предузетнике и физичка лица: 1. доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији Доказ: .за правно лице. ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача  У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем. којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације Страна 7 од 52 . уместо горе наведена два доказа. Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе. да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена:  Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа  Уколико је понуђач у поступку приватизације.за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града. ове доказе доставити и за сваког подизвођача Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица. односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног 3. лица и предузетника.

Страна 8 од 52 . ЗАКОНА (УСЛОВИ ВАЖЕ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ) Финансијски капацитет Услов: . Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. који мора да садржи сажете статусне податке понуђача. (Образац бр 4) Напомена:  Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. запошљавању и условима рада. став 2.  Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. ове доказе доставити за сваког учесника из групе  У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем. години. сажети биланс стања и биланс успеха за 2015.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016  У случају да понуду подноси група понуђача. 4. и Потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у последњих шест месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. да у последњих шест месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан . Услов: Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду. Доказ: Доказ за финансијски капацитет БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре. да понуђач у претходној години од дана објављивања Позива за подношење понуда није пословао са губитком 5.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 4. заштити животне средине. ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

став 1. тачка 1). Закона. понуђач може. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. 7. захтевати од понуђача. став 1.gov. Закона.rs 5. понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику. да у Изјави (пожељно на меморандуму. На основу члана 79. не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа.apr. и то: 1)извод из регистра надлежног органа: -извод из регистра АПР: www. која мора бити потписана и оверена).apr. понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 8. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. 4. став 1. став 1. наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.3) и 4) Закона.gov. уместо доказа. став 5. Ако понуђач у остављеном. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке. Ако понуђач има седиште у другој држави. понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде. јавним бележником или другим надлежним органом те државе Страна 9 од 52 . понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача. Услове у вези са капацитетима из члана 76. биће одбијена као неприхватљива. примереном року који не може бити краћи од пет дана. 1.2) и 4) Закона -регистар понуђача: www. приложити своју писану изјаву. да наведе да је уписан у Регистар понуђача. навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из овог обрасца. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора. односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву. Докази о испуњености услова из члана 77. 3. дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом. Закона могу се достављати у неовереним копијама. 2. У том случају понуђач може.rs 2)докази из члана 75. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 3) и 4) Закона. ако је понуђач. Услове у вези са капацитетима из члана 76. у складу са законом којим се уређује електронски документ. тачка 1) . тачка 1). 2). 6. наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 2). Уз наведену Изјаву. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ. због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно.

у складу са конкурсном документацијом. заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму. Доказе о исуњености услова понуђач је у обавези да достави за сваку партију посебно. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику. 6.1. понуда се одбија као неприхватљива. као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. Прилози који чине саставни део понуде. Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена. 5.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 9. Понуда се припрема и доставља на основу позива.1 Језик на којем понуда мора бити састављена Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику. одакле ће члан Комисије извући само један папир. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену. Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. у супротном. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе понуђача. 10. Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику. исти понуђен гарантни рок и исти рок испоруке. као најповољнија биће изабрана понуда путем жреба. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор о јавној набавци. у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива. те папире ставити у кутију. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује. достављају се на српском језику. Наручилац ће дозволити да прилог Каталог и/или извод из каталога понуђач може доставити на српском или на енглеском или на немачком језику. као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке. у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Страна 10 од 52 . о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде. 5. Резервни критеријум Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену. 6. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно. он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца. Понуђач је дужан да без одлагања. У случају истог понуђеног гарантног рока.

који су наведени у конкурсној документацији. 19320 Кладово . предвиђени чл.НЕ ОТВАРАТИ“. поред Обрасца понуде. означени бројем (банкарска гаранција.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 6. Закона.3 Обавезна садржина понуде Садржину понуде. Закона. а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. чине и сви остали докази о испуњености услова из чл. Закона о јавним набавкама. а због своје важности не смеју бити оштећени. као и сви тражени прилози и изјаве Страна 11 од 52 . на полеђини коверте назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача. одстрањивати или замењивати. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде. ул. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији.Јавна набавка број ЈН/2000/0086-1/2016 . на адресу: Јавно предузеће Електропривреда Србије. телефон и факс понуђача. другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. с тим да „н“ представља укупан број страна понуде. 81. Трг краља Петра бр. Огранак ХЕ Ђердап Кладово. стављају се у посебну фолију. дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.и 76. а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. исписивањем “1 од н“. не могу накнадно убацивати. тако да се појединачни листови. 6. Фолија се мора залепити при врху како би се докази. тако да се при отварању може проверити да ли је затворена.2 Начин састављања и подношења понуде Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника. траком и сл. наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији. „2 од н“ и тако све до „н од н“. 1. Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста. као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником. У случају да понуду подноси група понуђача. заштитили. меница).са назнаком: „Понуда за јавну набавку Грађевинске машине . На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу).). 77. Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације. као и када. који се због своје важности не смеју оштетити. 75. Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду. изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. односно прилози.

који преузимају примерак записника. став 2.88 Закона  Изјава о независној понуди  Изјава у складу са чланом 75. Закон и Одељком 4. за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке. у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки. ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл. Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа Електропривреда Србије Београд. конкурсне документације  Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник) Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације. Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом. потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:  Образац понуде  Структура цене  Образац трошкова припреме понуде. сматраће се неблаговременом. Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда. Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача. Поп Стојанова бр. Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда. без обзира на начин на који су послате. 11000 Београд. Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву. Огранак ХЕ Ђердап Кладово. 6. а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда. 76. Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача. Закона у складу са чланом 77. морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку (пожељно да буде издато на меморандуму понуђача) заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 (попуњени. Страна 12 од 52 . са назнаком да је поднета неблаговремено. 2а. Закона  средство финансијског обезбеђења  потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)  докази о испуњености услова из чл.4 Подношење и отварање понуда Благовременим се сматрају понуде које су примљене. овакву понуду вратити неотворену понуђачу. ул.

допуна и опозив понуде У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем. група понуђача. Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се.7 Партије Набавка је није обликована по партијама. Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду. Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. тај подизвођач ће бити наведен у уговору. . а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен. са назнаком „ОПОЗИВ .Понуде за јавну набавку - Грађевинске машине. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.5 Начин подношења понуде Понуђач може поднети само једну понуду. 6. на адресу Наручиоца. Уколико је понуђач. на адресу Наручиоца. 6. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. У случају измене или допуне достављене понуде. У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда. у већ достављеној понуди. на његов захтев. Наручилац ће све такве понуде одбити. Понуду може поднети понуђач самостално.9 Подношење понуде са подизвођачима Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу.проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу. Наручилац такву понуду неће отварати. У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем.6 Измена. омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Страна 13 од 52 . као и понуђач са подизвођачем. без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу. поднео две или више заједничких понуда. а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача. 6. дужан је да наведе: .ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 6. Наручилац ће наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности понуде. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке.8 Понуда са варијантама Понуда са варијантама није дозвољена. Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена. односно учествовати у само једној заједничкој понуди.Јавна набавка број ЈН/2000/0086- 1/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“. у оквиру групе понуђача. са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку Грађевинске машине . 6. већ ће је неотворену вратити понуђачу.назив подизвођача. Јавна набавка број – ЈН/2000/0086-1/2016 НЕ ОТВАРАТИ“. измена или допуна односи.

став 2. Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач. понуђачи из групе испуњавају заједно. Додатне услове понуђач испуњава самостално.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. и 10. Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. Закона. 6. и 76. 2) и 4) Закона. члана 80. став 1. које попуњава. 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. без обзира на агажовање подизвођача. 6. тачка 1). без пореза на додату вредност. ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем. У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава. (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. став 1.  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке. тачка 1). који обавезно садржи податке прописане члан 81. потписује и оверава сваки подизвођач у своје име. изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. односно за извршење уговорних обавеза . они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке. Закона. у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор.10 Подношење заједничке понуде У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу. Страна 14 од 52 . осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. и 5. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. став 4. без обзира на број подизвођача.11 Понуђена цена Цена се исказује у динаримa.Услове у вези са капацитетима.Закона о јавним набавкама и то:  податке о члану групе који ће бити Носилац посла. Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 76. у складу са чланом 76. за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Закона) Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима. 6. Страна 15 од 52 .12 Корекција цене Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени. улица Царице Милице 2. у року до 45 дана и по пријему исправног рачуна. због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена. Понуђена цена укључује све трошкове реализације предмета набавке до места испоруке. Огранак ХЕ Ђердап. Трг краља Петра број 1.13 Рок испоруке добара Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року од 30 дана од дана потписивања Уговора од стране Наручиоца и Извршиоца пружања услуга. изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 6. Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. као неприхватљива.15 Начин и услови плаћања Плаћање добара која су предмет ове набавке Наручилац ће извршити на текући рачун понуђача. Понуда која је изражена у две валуте. Уколико. са обавезним прилозима. са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Наручиоца. понуда ће бити одбијена. 6. сматраће се неприхватљивом.16 Рок важења понуде Понуда мора да важи најмање 90 (словима:деведесет дана од дана отварања понуда. сматраће се сагласно Закону. 6. ПИБ (103920327). 19 320 Кладово. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде. Закона. У испостављеном рачуну и отпремници.14 Гарантни рок Гарантни рок за предмет набавке не може бити краћи од 24 месецa од дана испоруке и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара. да је иста без пореза на додату вредност. Београд. ће се сматрати неисправним. као и све зависне трошкове. Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена. 6. Рачун мора бити достављен на адресу Корисника: Јавно предузеће Електропривреда Србије Београд.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност. по испоруци добара и по потписивању Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара од стране овлашћених представника Наручиоца и Понуђача .без примедби. изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене).

на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимум 30 дана дужим од рока важења уговора. која је потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица.  Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу која је неопозива.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 6. Сваки пакет мора да поседује своју отпремницу са евидентираним позицијама садржаја које морају да одговарају позицијама из техничких спецификација по партијама за све наведене магацине у оквиру сектора ХЕ Ђердап. као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се по закључењу уговора или по испоруци).1. Наручилац задржава право да тражи доставу узорака у року од 7 дана од дана пријема позива. Изводи из каталога морају бити сложени по редним бројевима понуђених артикала из понуде и свака ставка мора бити јасно означена (сигнирана) са назаченим редним бројем из понуде. Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда. Обавеза је испоручиоца да робу допреми у амбалажи на којој ће прецизно бити евидентиран садржај у магацине наручиоца по Организационим целинама. с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења. Приликом испоруке добара потребно је да се на отпремном документу и артиклима поред редних бројева назначе редни бројеви артикала из понуде ради лакше евиденције. без права протеста и наплатива на први позив.  фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке.18. Понуде понуђача који у року не доставе тражене узорке или доставе технички неодговарајуће узорке. Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе. а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде. Испоруке и фактурисање се врши засебно по секторима и диспозицијама у складу са пријемним захтевом наручиоца. да се јасно може видети да понуђени артикли испуњавају тражене захтеве. СФО за добро извршење посла Меница за добро извршење посла Понуђач је обавезан да најкасније три дана по потписивању уговора Наручиоцу достави:  бланко сопствену меницу за добро извршење посла. оверену Страна 16 од 52 . ће бити одбијене као неодговарајуће. важност СФО мора се продужити.17 Посебни захтеви наручиоца Понуђач уз понуду треба да достави каталоге или изводе из каталога са јасно означеним артиклима који се нуде.18 Средства финансијског обезбеђења Наручилац користи право да захтева средства финансијског обезбеђења (у даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у отвореном поступку (достављају се уз понуду). 6. Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења. Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења: 6.

без права протеста и наплатива на први позив.  фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке. ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона).  Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу која је неопозива. Oгранак ХЕ Ђердап и доставља се лично или поштом на адресу: Страна 17 од 52 .  фотокопију ОП обрасца.  фотокопију ОП обрасца.  Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС) Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони недостатке у гарантном року. тако да буде обезбеђен гарантни рок за све извршене услуге која су предмет набавке. Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року. оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона). с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења. Пружалац услуге има обавезу да продужава рок важности средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са динамиком пружања услуге и то најкасније 10 дана пре истека претходног. достави:  бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица.  Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС) Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Меница као гаранција за отклањање грешака у гарантном року Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора / последње транше или најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Купац има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла. на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења минимално 30 дана дужим од гарантног рока. Достављање средстава финансијског обезбеђења Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеће Електропривреда Србије Београд.

19 Начин означавања поверљивих података у понуди Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената. уписати датум. Страна 18 од 52 . као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. 1. 19320 Кладово са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/2000/0266/2016 Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року гласи на Јавно предузеће Електропривреда Србије Београд. Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. Oгранак ХЕ Ђердап и доставља се лично или поштом на адресу: Трг краља Петра бр. 19320 Кладово са назнаком: Средства финансијског обезбеђења за ЈН бр. или која на други начин нису доступна. ЈН/2000/0266/2016 6. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова. Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. понуђач може означити документа која садрже личне податке. 6. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка. време и потписати се.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 Трг краља Петра бр. Као поверљива. а које не садржи ни један јавни регистар.21 Накнада за коришћење патената Накнаду за коришћење патената.20 Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду. као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви. 6. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима. заштити животне средине. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“. 1. штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне. Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. запошљавању и условима рада.

6.04. са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/2000/0086-1/2016 или електронским путем на е-mail адресу: nena. Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда. најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 6. наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом. потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде. на адресу Наручиоца.gordic@djerdap. У зависности од изабраног вида комуникације. што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. у писаном облику.2014.22 Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности Наручилац је дужан да набавља добра која не загађују. дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.gov. Општој седници.rs.23 Додатне информације и објашњења Заинтерсовано лице може. 6. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца. године (објављеним на интернет страници www.rs). Закона. Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.24 Трошкови понуде Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. 14. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. Наручилац ће поступати у складу са 13. Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава. радним данима (понедељак – петак) у времену од 08 до 15 часова. Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин чланом 20. односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.кjn. ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове Страна 19 од 52 . Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана. односно који минимално утичу на животну средину.

6. вредновању и упоређивању понуда. Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака. 6. . Уколико је потребно вршити додатна објашњења. под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 прибављања средства обезбеђења. Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца. Закона. Закона. односно његовог подизвођача. Страна 20 од 52 . у поступку јавне набавке:  поступао супротно забрани из чл. Наручилац може. 6. као и код његовог Подизвођача.  понуђач не докаже да испуњава додатне услове.  учинио повреду конкуренције. неприхватљива или неодговарајућа.  понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. а може да врши и контролу (увид) код понуђача. Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 23.  је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног. и 25.ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака. У случају разлике између јединичне цене и укупне цене. уз сагласност Понуђача. односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача. након што му је уговор додељен.  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци.  понуђач није доставио тражено средство обезбеђења. ЗЈН односно ако:  Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће.27 Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда. 6.25 Додатна објашњења.је неблаговремена. да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.  одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. .26 Разлози за одбијање понуде Понуда ће бити одбијена ако: . меродавна је јединична цена.28 Негативне референце Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.ако има битне недостатке сходно члану 106. контрола и допуштене исправке Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу.

 изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке. Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.  исправа о наплаћеној уговорној казни. ако нису отклоњене у уговореном року. са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН добара Грађевинске Страна 21 од 52 . Закона. тач.29 Увид у документацију Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151.Трг Краља Петра 1.  исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.огранак ХЕ Ђердап Кладово. односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу. Наручилац је дужан да лицу из става 1.30 Заштита права понуђача Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права. 6. тач. уз обавезу да заштити податке у складу са чл. а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу. односно чланови групе понуђача. односно корисника. Доказ наведеног може бити:  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена. 19320 Кладово. 1) – 7) Закона. како би се захтев сматрао потпуним: Рокови и начин подношења захтева за заштиту права: Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП Електропривреда Србије Београд. став 1. за период од претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда. са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. као и износом таксе из члана 156.  други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. у року од два дана од дана пријема писаног захтева.14. став 1. Закона.  рекламације потрошача. 6. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева. став 1. тачка 1) члана 82. који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи.

односно о одлуци наручиоца 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права. осим ако овим законом није другачије одређено. а након истека рока из става 3. које садржи податке из Прилога 3Љ. став 1. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 1). сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка. Износ таксе из члана 156. Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 машине. без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.00 часова.ЈН/2000/0086-1/2016 а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. тач. Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: nena. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда. шифра плаћања 153 или 253. а наручилац исте није отклонио. ЗЈН 7) потпис подносиоца. тач.3) ЗЈН: Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06. Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији. Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.gordic@djerdap. Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком. ове тачке. став 1. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности. рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. став 2. бр. садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда. позив на број Страна 22 од 52 . док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. 1) – 7) ЗЈН: Захтев за заштиту права садржи: 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 2) назив и адресу наручиоца 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева. ЗЈН.00 до 15.rs радним данима (понедељак-петак) од 8. против сваке радње наручиоца.

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе. а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу. јн. ЈН/2000/0086-1/2016.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120. Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца. ЗЈН чија се уплата врши.000.000. ЈП ЕПС _________. Детаљно упутство о потврди из члана 151. 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи. како би се захтев сматрао потпуним. Ако је захтев за заштиту права основан. односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Као доказ о уплати таксе. ЗЈН. (3) износ таксе из члана 156. Одлука Републичке комисије је извршни наслов. (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права. ЗЈН која садржи следеће елементе: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке. тачка 6) ЗЈН Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена. што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе. односно налог за пренос средстава реализован. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 ЈН/2000/0086-1/2016. прихватиће се: 1. став 1. О трошковима одлучује Републичка комисија. између осталог. Ако захтев за заштиту права није основан. (4) број рачуна: 840-30678845-06. Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права. тачка 6) ЗЈН. у смислу члана 151. Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. и потврду о уплати таксе из члана 156. Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.000 динара 2) 120. Чланом 151. сврха: ЗЗП. ЗЈН. Страна 23 од 52 . (5) шифру плаћања: 153 или 253.000 динара Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. број 124/12.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. став 1. подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. као и датум извршења налога. прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од: 1) 120. бр.

а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава. Немањина бр. који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. Потврда издата од стране Народне банке Србије. 4.gov. која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1. Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 (7) сврха: ЗЗП. Управе за трезор. PAYMENT INSTRUCTIONS Страна 24 од 52 .kjn. потписана и оверена печатом. 17 Србија SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: Министарство финансија Управа за трезор ул. 3.gov. Поп Лукина бр. први примерак. осим оних наведених под (1) и (10).pdf УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: Народна банка Србије (НБС) 11000 Београд. односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе.htmlи http://www. 7-9 11000 Београд IBAN: RS 35908500103019323073 НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању . (8) корисник: буџет Републике Србије. назив наручиоца. за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора. ул. Налог за уплату. 2. У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD. (9) назив уплатиоца. Потврда издата од стране Републике Србије. (10) потпис овлашћеног лица банке.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi- ci. оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште. за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. Министарства финансија. корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава).rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke- administrativne-takse. број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права. која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1.kjn.„детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): – број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.

Страна 25 од 52 . NEMANJINA 17 SERBIA FIELD 59: /RS35908500103019323073 (BENEFICIARY) MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT SWIFT MESSAGE MT103 – USD FIELD 32A: VALUE DATE – USD.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 SWIFT MESSAGE MT103 – EUR FIELD 32A: VALUE DATE – EUR.31 Закључивање уговора Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права. Понуђач којем буде додељен уговор. NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES FIELD 57A: NBSRRSBGXXX (ACC.AMOUNT FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER FIELD 56A: DEUTDEFFXXX (INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK AG. обавезан је да у року од највише 10 (десет) дана од дана закључења уговора достави меницу за добро извршење посла.AMOUNT FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER FIELD 56A: BKTRUS33XXX (INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS. NEMANJINA 17 SERBIA FIELD 59: /RS35908500103019323073 (BENEFICIARY) MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 6. F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY FIELD 57A: /DE20500700100935930800 (ACC. WITH BANK) NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD. WITH BANK) NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD.

наручилац ће сходно члану 112. Страна 26 од 52 . Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише и не достави у року од 10 дана. Наручилац може закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

ОБРАСЦИ Страна 27 од 52 .ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 7.

ЈН/2000/0086-1/2016. односно податке о свим учесницима заједничке понуде._________ од _______________ за отворени поступак јавне набавке добара ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 ОБРАЗАЦ 1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Понуда бр. уколико понуду подноси група понуђача Страна 28 од 52 . уколико се понуда подноси са подизвођачем. 1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ Назив понуђача: Адреса понуђача: Врста правног лица: Матични број понуђача: Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): Име особе за контакт: Електронска адреса понуђача (e-mail): Телефон: Телефакс: Број рачуна понуђача и назив банке: Лице овлашћено за потписивање уговора 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: А) САМОСТАЛНО Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу.

Страна 29 од 52 .ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 1) Назив подизвођача: Адреса: Врста правног лица: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: 2) Назив подизвођача: Адреса: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем. а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели. потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака. да се попуни и достави за сваког подизвођача.

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака. да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 1) Назив члана групе понуђача: Адреса: Врста правног лица: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: 2) Назив члана групе понуђача: Адреса: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: 3) Назив члана групе понуђача: Адреса: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели. Страна 30 од 52 .

_____________________ Напомене: . Датум Понуђач ________________________ М. .П. потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника) Страна 31 од 52 . група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити. ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ без ПДВ-а ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ ЈН/2000/0086-1/2016 КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЂАЧА РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У законском року до 45 дана од пријема Сагласан за захтевом исправног рачуна и потписивања Записника о наручиоца квантитативном и квалитативном пријему ДА/НЕ (заокружити) добара РОК ИСПОРУКЕ: Изабрани понуђач је обавезан да испоруку ____ дана од дана ступања добара изврши у року од 30 дана од дана уговора на снагу/закључења потписивања Уговора од стране Наручиоца и уговора Извршиоца пружања услуга. ГАРАНТНИ РОК: не може бити краћи од 24 месеци ____ месеци од дана испоруке и од дана испоруке и потписивања Записника о потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему квалитативном и добара квантитативном пријему добара Сагласан за захтевом МЕСТО ИСПОРУКЕ: наручиоца Магацин Наручиоца ДА/НЕ (заокружити) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 90 дана од дана _____ дана од дана отварања отварања понуда понуда Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду. место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. рок испоруке. гарантни рок.Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ ЦЕНА УКУПНА ЦЕНА дин.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.П. Страна 32 од 52 . . Напомена: -Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла. I) уколико исти постоје као засебни Остали трошкови (навести) динара трошкови) Датум: Понуђач М.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 Табела 2 Посебно исказани трошкови Трошкови царине динара који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а Трошкови превоза динара (цена из реда бр.

20 m/min. и могућност прикључења на елементе цевне Ком. дужином сајле 100m.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ ПАРТИЈА: ГРАЂЕВИНСКЕ ДИЗАЛИЦЕ НОСИВОСТИ ДО 200 kg. Грађевинска дизалица тип “HG 200” или одговарајућа. са ЦЕНА са ре КАРАКТЕРИСТИ ПДВ без ПДВ ПДВ ПДВ КЕ 1. Потпис: _______________________ Страна 33 од 52 . брзином подизања терета од min.П.ме Р. Набавка и довоз грађевинске дизалице за вертикални транспорт на електро погон монофазним напајањем 220V носивости min. 1 скеле пречника Ø48.2 mm.бр ОПИС БРОЈ. Кол. Дизалица у комплету поседује и окретни носач одговарајући што се носивости дизалице тиче. 200 kg. ДУЖИНОМ САЈЛЕ ОД 40 И 100 м ПРОИЗВОЂАЧ. јед. УКУПНО без ПДВ-а УКУПНО са ПДВ-ом Датум ______________ М. и минималном дебљином сајле 5 mm. без ЦЕНА јед. КАТАЛОШКИ Цена по УКУПНА Цена по УКУПНА Јед. И ДР.

ЈН/2000/0086- 1/2016 Наручиоца Јавно предузеће Електропривреда Србије Београд. године. потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Огранак ХЕ Ђердап Кладово. У супротном упознат је да ће сходно члану 168. 14/15 и 68/15). Напомена:Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.став 1. бр.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС». по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана ___________.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 ОБРАЗАЦ 2. Датум: Понуђач М. ЈН бр.124/12. Страна 34 од 52 . став 1. 14/15 и 68/15). тачка 6) подтачка (4) и члана 16. без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. поднео независно. Изјава мора бити попуњена.86/15) понуђач даје: ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:________ за јавну набавку добара: Грађевинске машине. 124/2012. члана 5.П. бр. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“. бр. На основу члана 26. уговор о јавној набавци бити ништав.

потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем. ЈН/2000/0086-1/2016 поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду.П. Изјава мора бити попуњена. Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. заштити животне средине. Датум: Понуђач/члан групе М. На основу члана 75. став 2. Изјава мора бити попуњена. 14/15 и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем: ИЗЈАВУ којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број: ______________ за јавну набавку добара: Грађевинске машине. запошљавању и условима рада.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 ОБРАЗАЦ 3. Страна 35 од 52 . у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.124/2012. Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“. члана 5.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 ОБРАЗАЦ 5. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за јавну набавку добара: Грађевинске машине ЈН бр. сходно члану 88.Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају -Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. 86/15). став 1.124/12. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“. уз понуду прилажем СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ Укупни трошкови без ПДВ __________ динара ПДВ __________ динара Укупни трошкови са ПДВ __________ динара Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца .124/12. Страна 36 од 52 . 14/15 и 68/15) -уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде. став 3.П. бр. 14/15 и 68/15). Датум: Понуђач М. бр. 14/15 и 68/15). Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. бр.124/12. Напомена: -образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају -остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач. ЈН/2000/0086-1/2016 На основу члана 88.

14/15. 2. гласник РС” бр.Друго: Потпис одговорног лица члана групе понуђача: ______________________ м. Датум: ___________ Страна 37 од 52 .п. 124/2012. Потпис одговорног лица члана групе понуђача: ______________________ м. 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 ПРИЛОГ 1 СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ На основу члана 81. а који обавезно садржи податке о: НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ПОДАТАК О 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Члану групе који ће бити носилац посла.п. односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора: 3.

цену без ПДВ-а. укупну вредност испоручених добара без ПДВ-а) Да ли предмет уговора (добара) одговара траженим техничким □ ДА карактеристикама ? □ НЕ _______________________________________________________________ Да ли предмет уговора има видљивих оштећења ? □ ДА □ НЕ □ ДА Да ли постоји основ за фактурисање уговорне казне ? □ НЕ Навести разлоге за фактурисање уговорне казне _____________________________________________________________________ Страна 38 од 52 .ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 ПРИЛОГ 2 ЗАПИСНИК О КВАЛИТАТИВНОМ И КВАНТИТАТИВНОМ ПРИЈЕМУ ДОБАРА Датум: ПРОДАВАЦ: КУПАЦ: ЈП ЕПС БЕОГРАД OГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП – (организациони део Огранка) (Адреса правног лица) Трг краља Петра 1 Кладово Број Уговора: Уговорена вредност без ПДВ-а: Датум ступања уговора на снагу: Рок за реализацију уговора: Број дана закашњења : Степен реализације уговора : Број Јавне набавке/Бр. мере.количину. јед.ИКТ(заокружити) А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА ИЗ ПОНУДЕ Укупна вредност испоручених добара (без ПДВ-а) по спецификацији _________ динара ПРИЛОГ: Спецификација добара и отпремнице (садржи предмет.непроизводни. јед. Налога за набавку: Датум и место испоруке добара: Место трошка (РН)1: Број радног налога: Шифра из плана: Подручје плана:производни.

у случају да се добра/услуга/радови односи на већи број МТ. одлагања. манипулацију. декларација. атест / извештај о испитивању. лабораторијски налаз или упутство за употребу. начин транспорта и друго): _____________________/________________________________________________ _____________________________________________________________________ _______________________________________________________________ Б) Да су добра испоручена у обиму.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Укупан број позиција из спецификације: Број пријемнице (попуњава купац): Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): ____________________________/_________________________________________ _____________________________________________________________________ _______________________________________________________________ Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр. мере прве помоћи у случају расипања материје. 100/2011). квалитету.. уз Записник приложити посебну спецификацију по МТ Страна 39 од 52 . у фирми) ____________________ _____________________ (Потпис и печат) (Потпис) Оверава:(директор организационог дела Огранка) Име и презиме ------------------------------------------ (Потпис и печат) . уговореном року и сагласно уговору потврђују: ПРОДАВАЦ: КУПАЦ:(извршилац уговора) Име и презиме Име и презиме(мат.бр.

.. Матични број 20053658... по Уговору о __________________________________ (навести предмет уговора). Сл.................... _____________ од _____ године (заведен код дужника) т..... закон и 31/11) и тачке 1. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока с тим да евентуални продужетак рока окончања извршења има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења........... и з д а ј е д а н а .. РС бр.19320 Кладово........Повериоца) и бр... Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену..... Сл... 16/65. лист ФНРJ бр........ лист СФРJ бр.....................Трг краља Петра 1.. Сл.. (назив и седиште Понуђача) МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): .. лист СРJ бр.. безусловно и нeопозиво......лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. вансудски ИНИЦИРА наплату ....... изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице... за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење...._____ од _________(заведен код Корисника .. ПИБ 103920327. 03/02 и 05/03...ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 ПРИЛОГ 3 Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл.................. ___________ од _________ године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр..Трг краља Петра 1.ј... као Повериоца. (и словима ________________________ динара)... 54/70 и 57/89........ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд... Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета ДУЖНИК: …………………………………………………………………........ гл......... лист СРЈ бр... Овлашћујемо Јавно предузеће Електропривреда Србије Београд.... бр.......... бланко сопствену меницу која је неопозива._________________ (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Огранак ХЕ Ђердап Кладово....19320 Кладово.. 62/06............ да предату меницу може попунити до максималног износа од ___________ динара... као Повериоца да у складу са горе наведеним условом..издавањем налога за наплату на терет текућег Страна 40 од 52 ........ 43/04.. лист СЦГ бр....... серијски бр.... 46/96........ 111/09 др......_______ од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од 10% вредности уговора без ПДВ уколико ________________________(назив дужника).. 104/46 и 18/58...... 2..... ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): . без права протеста и наплатива на први позив... године МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ КОРИСНИК ... Улица царице Милице број 2... као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши делимично или неквалитетно. 01/03 Уст. ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ............ и 6.... Огранак ХЕ Ђердап Кладово........ Сл..... Повеља.. Сл..... Издата бланко сопствена меница серијски број (уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр... без протеста и трошкова.........

______ код __________________ Банке. а у корист текућег рачуна Повериоца. од којих је 1 (један) примерак за Повериоца. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица). Место и датум издавања Овлашћења Датум: Понуђач: М. промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника.овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка. промена печата. Потпис овлашћеног лица Прилог:  1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла  фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке. а 1 (један) задржава Дужник.П. Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица. на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)  фотокопију ОП обрасца  Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС) Страна 41 од 52 .ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 рачуна Дужника бр. Ово менично писмо . статусних промена код Дужника. оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет. Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења.

Издата Бланко соло меница серијски број (уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. Огранак ХЕ Ђердап Кладово...ј...... 54/70 и 57/89. Матични број 20053658..... лист ФНРJ бр......19320 Кладово....._____ од _________(заведен код Корисника . за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку.. да предату меницу може попунити до максималног износа од ___________________ динара...... огранак ХЕ Ђердап Кладово................. _____________ од _____ године (заведен код дужника) т... и з д а ј е д а н а .. бланко сопствену меницу која је неопозива......19320 Кладово. лист СЦГ бр... 104/46 и 18/58. 62/06. 43/04..... Повеља.Трг Краља Петра 1... гл.. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (напомена: не доставља се у понуди) ДУЖНИК: ………………………………………………………………….. закон и 31/11) и тачке 1.. ПИБ 103920327.. РС бр.. Сл........ (и словима ___________________динара)................Повериоца) и бр...... ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): . по Уговору о_____________________________________ (навести предмет уговора)........_________________ (уписати серијски број) као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо. 03/02 и 05/03....ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 ПРИЛОГ 4 Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл.. 01/03 Уст. бр..... лист СРJ бр..Трг Краља Петра 1.. лист СФРJ бр........ Улица царице Милице број 2.......лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл...... 46/96...ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд.......... Сл............ и 6............... Сл... без права протеста и наплатива на први позив.................... као Повериоца...... ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ..... Сл.............. серијски бр... године МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ КОРИСНИК . 16/65............. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока.... 111/09 др. 2.... (назив и седиште Понуђача) МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ... Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену... Страна 42 од 52 ..........._______ од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за oтклањање недостатака у гарантном року у вредности од 5% вредности уговора без ПДВ уколико ________________________(назив дужника).... ___________ од _________ године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр..... Сл............... лист СРЈ бр........ као дужник не отклони недостатке у гарантном року.. с тим да евентуални продужетак рока завршетка реализације уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења..

промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника. безусловно и нeопозиво. Место и датум издавања Овлашћења Датум: Понуђач: М. Потпис овлашћеног лица Прилог:  1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року  фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке. а у корист текућег рачуна Повериоца. као Повериоца да у складу са горе наведеним условом. изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице. Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица. оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)  фотокопију ОП обрасца  Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС) Страна 43 од 52 . од којих је 1 (један) примерак за Повериоца.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 Овлашћујемо Јавно предузеће Електропривреда Србије Београд. вансудски ИНИЦИРА наплату .издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр. а 1 (један) задржава Дужник. промена печата. оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет. на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. статусних промена код Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица). Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења. без протеста и трошкова.П. Ово менично писмо .______ код __________________ Банке.овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

гласник РС“.9. _______________________ из ______________________.  да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана_____________. улица ___________________ бр. бр. банка ______________ кога заступа __________________.14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени поступак јавне набавке бр. ПИБ: _____________. дана __________. Улица царице Милице брoj 2.2015. (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Продавац) 2а)________________________________________из _____________.124/2012. Понуђач дати Модел уговора потписује. ул. године следећи: МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ Уговорне стране констатују:  да је Купац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. _____________. дипломирани економиста (у даљем тексту: Купац) са једне и 2. Текући рачун ____________. која је заведена код Купца под бројем ________ од ________2017. ПИБ: ___________. године. Београд. 19320 Кладово. оверава и доставља у понуди. (члан групе понуђача или подизвођач) (у даљем тексту заједно: Уговорне стране) закључиле су у Београду. Текући рачун ____________. у потпуности одговара захтеву Купца из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације Страна 44 од 52 . (матични број 20053658. матични број: ___________.  да Понуда Продавца. Огранак по пуномоћју бр. УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 1.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 7. МОДЕЛ УГОВОРА У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. као и на интернет страници Купца и на Порталу Службених гласила и база прописа. банка ______________ . године заступа финансијски директор Огранка Снежана Бондеровић. матични број _____________. ЈН/2000/0086- 1/2016 ради набавке добара и то: Грађевинске машине. _________________. ПИБ 103920327. OГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП. Трг краља Петра 1. Закона о јавним набавкама („Сл.01-47952/1-15 од 24.кога заступа __________________________.____. бр. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ. 12. ___.

Рачун мора бити достављен на адресу Купца: Јавно предузеће Електропривреда Србије Београд. Уколико. Трг краља Петра број 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА Члан 1. чине саставни део овог Уговора. Цена добара из става 1. Конкурсној документацији за предметну јавну набавку и Техничкој спецификацији. Београд. године. У случају спора меродавно је право Републике Србије. године изабрао понуду Продавца. Уговорена вредност из става 1. овог члана у уговореном року. Плаћање добара која су предмет ове набавке Купац ће извршити на текући рачун Продавца. ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ Члан 4. у року до 45 дана и по пријему исправног рачуна. У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени Конкурсном документацијом. са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Продавца. улица Царице Милице 2.___. са обавезним прилозима. 19 320 Кладово. У испостављеном рачуну и отпремници. Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику. на паритету испоручено у месту складишта _________ у свему према Понуди Продавца број _______ од _____2017. Продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Укупна вредност добара из члана 1. ПИБ (103920327). Члан 2. Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи уговорена добра из става 1. Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима. због коришћења различитих шифрарника и Страна 45 од 52 . Предмет овог Уговора о купопродаји (даље: Уговор) је набавка Грађевинске машине. Укупно понуђена цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени. ће се сматрати неисправним. овог члана увећава се за порез на додату вредност. ОГРАНАК ХЕ Ђердап. УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ Члан 3.__.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016  да је Купац својом Одлуком о додели уговора бр.овог члана утврђена је на паритету испоручено у магацин ЈП ЕПС – ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО и обухвата трошкове које Продавац има у вези испоруке на начин како је регулисано овим Уговором. по испоруци добара и по потписивању Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара од стране овлашћених представника Купца и Продавца без примедби. овог Уговора износи _________________ (словима:__________________________________________________________) динара без пореза на додату вредност. ____________ од __. Обрасцу структуре цене. у складу са прописима Републике Србије. На овај Уговор примењују се закони Републике Србије.

Продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде. количину. транспорт и испоруку добара организује тако да се пријем добара у складиште врши у времену од 08:00 до 14:00 часова. У случају да дође до одступања од уговореног. у складу са обавештењем Продавца. у складу са којим се врши испорука. Место испоруке су Магацини Наручиоца Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору. Као датум испоруке сматра се датум пријема добара на локације купца.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив. датум отпреме. вредност пошиљке и очекивани час приспећа испоруке у место складиштења ЈП ЕПС. у оквиру утврђене динамике. Купац има право на наплату уговорне казне меницом за добро извршење посла у целости. Квантитативни пријем Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке најмање 7 (седам) радних дана пре планираног датума испоруке. Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне.00 часова. коме се добро испоручује. отпрему. сматраће се да испорука није извршена у року. Купац је дужан да. Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном пријему – без примедби и Отпремнице и провером:  да ли је испоручена уговорена количина  да ли су добра без видљивог оштећења  да ли је уз испоручена добра достављена комплетна пратећа документација наведена у конкурсној документацији.00 до 14. са Продавца на Купца. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ Члан 5. прелази на дан испоруке. У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року. назив и регистарски број превозног средства којим се врши транспорт. Обавештење из претходног става садржи следеће податке: број Уговора. Продавац се обавезује да. Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца. Страна 46 од 52 . а у свему у складу са инструкцијама и захтевима Купца. организује благовремено преузимање добара у времену од 08. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ Члан 6. Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року од 30 дана од дана потписивања Уговора од стране Продавца и Купца.

после извршеног квалитативног пријема. или  да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено добро са недостацима о свом трошку преузме или  да одбије пријем добра са недостацима. чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане). утврди квалитет испорученог добра чим је то према редовном току ствари и околностима могуће. Продавац је обавезан да писаним путем обавести Купца o датуму квалитативног пријема најмање 7 (седам) радних дана пре планираног термина пријема. чим утврди недостатак. а најкасније у року од 3 (три) дана од дана кадa је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном. Страна 47 од 52 . Продавац је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима. Када се. без одлагања. и става 4. Купац је обавезан да Продавцу стави приговор на квалитет без одлагања. Купац. без одлагања.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 Члан 7. Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном. У сваком од ових случајева. овог члана. покаже да испоручено добро има неки скривени недостатак. а најкасније у року од 8 (осам) дана. Купац има право и на накнаду штете. у року остављеном у приговору. Продавац одговара Купцу и за штету коју је овај. тражи од Продавца:  да отклони недостатке о свом трошку. који је Продавцу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету добра. ако су мане на добрима отклоњиве. Купац може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му Продавац не достави исправе које су за ту сврху неопходне. Купац ће. Лица именова решењем из претходног става ће обављати послове праћења извршења уговора и реализације уговора на начин и под условима дефинисаним законима и интерним процедурама Купца. у складу са својом интерном процедуром. Поред тога. Купац је обавезан да Продавцу стави писмени приговор на квалитет. писмено обавести Купца о исходу рекламације. али је дужно да опомене Продавца да му их без одлагања достави. Продавац је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора из става 3. ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА Члан 8. претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету. која су настала и после преузимања истих од стране Купца. и независно од тога. Квалитативни пријем Купац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара. Продавац ће именовати свог представника задуженог за реализацију уговора. има право да. због недостатака на испорученом добру. посебним решењима именовати лица одговорна за праћење извршења уговора и реализацију уговора и њихових заменика.

о свом трошку. оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона). с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења. иду на терет Продавца. износи ______________ месеци од дана испоруке и потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара. Сви трошкови који буду проузроковани Купцу.  Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС) Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. тако што ће у писаном облику доставити Продавцу Приговор на квалитет. отклони све евентуалне недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима РС. на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења уговора. Гарантни рок за испоручена добра из члана 1. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла Приликом закључења Уговора Испоручилац је дужан да достави Наручиоцу:  бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица.  фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 ГАРАНТНИ РОК Члан 9. а најкасније у року од три дана од дана сазнања за недостатак. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА Члан 10. Купац има право на рекламацију у току трајања гарантног рока. У случају потврђивања чињеница. На замењеном добру тече нови гарантни рок и износи _______________месеци од датума замене. изложених у рекламационом акту Купца.  Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу која је неопозива. Продавац се обавезује да у гарантном року.  фотокопију ОП обрасца. најкасније 15 (петнаест) дана од дана повраћаја рекламираног добра од стране Купца. а везани су за отклањање недостатака на добру које му се испоручује. сагласно овом Уговору. без права протеста и наплатива на први позив. у гарантном року. Продавац ће испоручити добро у замену за рекламирано о свом трошку. Страна 48 од 52 .

обрачунату на вредност добара која нису испоручена у уговореном року. Купац има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла. обавезан је да плати уговорну казну. Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока испоруке из члана 5. Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично Страна 49 од 52 .ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора достави: 1) бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива. 5) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС) Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року.5% уговорене вредности неиспоручених добара. дневно. из разлога за које је одговоран. 4) фотокопију ОП обрасца. оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона). 2) Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења минимално 30 дана дужим од гарантног рока. Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року. ВИША СИЛА Члан 12. Уколико Продавац не испуни своје обавезе или не испоручи добро у уговореном року. овог Уговора и износи 0. у уговореном року. и тиме занемари уредно извршење овог Уговора. потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица. без права протеста и наплатива на први позив. Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони недостатке у гарантном року. без пореза на додату вредност. 3) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке. Купац има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У ИСПОРУЦИ Члан 11.. а највише до 10% укупно уговорене вредности добара. с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.

Купац има право да констатује непоштовање одредби Уговора и о томе достави Продавцу писану опомену. За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак. друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права. Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах. у року од 8 (осам) дана по пријему писане опомене. Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора. уз достављање доказа о постојању више силе. техничким подацима и обавештењима. или обе уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе. с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете. Информације. Продавац је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији. Продавац не може стављати на располагање Страна 50 од 52 . Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране. упркос писменој опомени Купца. Купац може у року од наредних 5 (пет) дана да једнострано раскине овој Уговор по правилима о раскиду Уговора због неиспуњења. или ако не буде квалитетно и у року испуњавао своје обавезе. РАСКИД УГОВОРА Члан 13. уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Уговора. од часа наступања случаја више силе. који је настао за време трајања више силе. се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади дуга Уговорна страна. без одлагања. Ако Продавац не предузме мере за извршење овог Уговора. или у вези дејства више силе. Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана. Члан 14. извештајима. или губитак једне и/или обе Уговорне стране.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 или потпуно неизвршење уговорених обавеза. писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању. подаци и документација које је Купац доставио Продавцу у извршавању предмета овог Уговора. Уговорне стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида. Ако Продавац не испуни овај Уговор. или ће се договорити о раскиду овог Уговора. ни по њеном престанку. У случају раскида овог Уговора. Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора –одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора. а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе. а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова. у смислу овог члана. Члан 15. ни за време трајања више силе. које се од њега захтевају.заону Уговорну страну код које је наступио случај више силе. или. крши одредбе овог уговора. одлаже се за време њеног трајања.

о насталој промени писмено обавести Купца и да је документује на прописан начин. осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима. уз примену њеног Правилника У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије. који нису уређени овим Уговором. У случају измене овог Уговора Купац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки. а најкасније у року од 5(пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке. На односе Уговорних страна. Члан 16. као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. у складу са Уговором о статусној промени. подзаконских аката. Продавац је дужан да без одлагања. Након закључења и ступања на правну снагу овог Уговора. Члан 21. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА Члан 19. Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране овлашћених представника или заступника по овлашћењу Уговорних страна. а поступак се води на српском језику. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 20. примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона. Страна 51 од 52 .ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 трећим лицима. а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду. права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника. Члан 17. Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Уговора. Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са прописима о јавним набавкама. стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Уговора. Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити споразумно. а Продавац је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због статусних промена код Купца. ВАЖНОСТ УГОВОРА Члан 18. Купац може да дозволи. без претходне писане сагласности Купца. Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора дође до статусних промена код Уговорних страна.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака. Члан 23. За све што није регулисано овим Уговором. КУПАЦ ПРОДАВАЦ ЈП Електропривреда Србије Београд Огранак ХЕ Ђердап Кладово Назив Финансијски директор _____________________________ М. разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. од којих 2 (два) примерка за Продавца а 4 (четири) за Купца. како следи: Прилог 1 Понуда Прилог 2 Образац структуре цене Прилог 3 Техничка спецификација Прилог 4 Споразум о заједничкој понуди Прилог 5 Записник о извршеној испоруци добара Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале. примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други важећи прописи који регулишу ову материју.ЈП Електропривреда Србије Београд Конкурсна документација ЈН/2000/0086-1/2016 Члан 22. Саставни део овог Уговора су и његови прилози. _____________________________ Снежана Бондеровић име и презиме Страна 52 од 52 .П.