You are on page 1of 9

SUMBANGAN AHLI JAWATANKUASA

1. PENGARAH

 Bertanggungjawab dalam menguruskan pentadbiran, kewangan dan
aktiviti.
Memastikan arahan daripada penasihat program dapat dijalankan.
 Memberi arahan yang tepat dan jelas kepada jawatan kuasa dalam melaksanakan
tugas atau aktiviti.
 Menjadi orang tengah dalam mengemukakan cadangan atau usul ahli kepada pihak
yang berkenaan.
 Bertanggung jawab menentukan hala tuju kejohanan

SUMBANGAN AHLI JAWATANKUASA

TIMBALAN PENGARAH  Membantu pengarah dalam melicinkan perlaksanaan aktiviti. SUMBANGAN AHLI JAWATANKUASA .2.  Memangku tugas pengarah semasa ketiadaannya.

tarikh dan agenda mesyuarat.3. masa.  Menyedia dan mengedarkan catatan minit mesyuarat dan surat pekeliling kepada yang berkenaan.  Menyediakan kertas kerja yang diperlukan oleh program. SETIAUSAHA  Bertanggungjawab kepada pengarah dalam bidang pengurusan dan pentadbiran.  Bertanggungjawab untuk hadir setiap mesyuarat dalam perlaksanaan program. SUMBANGAN AHLI JAWATANKUASA .  Mengumpul semua maklumat seperti merekodkan semua fail-fail untuk rujukan.  Menguruskan urusan surat menyurat kepada pihak yang berkenaan.  Bersama pengerusi menentukan tempat.  Memanggil ahli jawatan kuasa untuk bermesyuarat.  Mewujudkan rasa kekitaan dan kerja berkelompok di kalangan ahli jawatan kuasa.

BENDAHARI  Bertanggungjawab kepada pengarah dalam bidang pengurusan pentadbiran kewangan. buku rekod wang keluar masuk dan lain- lain yang berkaitan dengan pengurusan kewangan. baucar-baucar. .  Menyimpan semua resit-resit.4.  Menerima dan menyimpan cek-cek dan wang tunai milik kejohanan.  Menjaga dan menguruskan harta benda bagi kejohanan dengan baik.  Memberi pandangan dalam usaha untuk menyelesaikan masalah kewangan bagi perlaksanaan kejohanan.

SUMBANGAN AHLI JAWATANKUASA 6. SUMBANGAN AHLI JAWATANKUASA 5. JAWATAN KUASA KEBAJIKAN . JAWATAN KUASA KESELAMATAN  Memastikan keselamatan peserta terjaga sepanjang program dijalankan  Memastikan tempat pertandingan selamat dan tidak mendatangkan bahaya  Bekerjasama dengan pihak keselamatan untuk menjaga keselamatan tempat pertandingan.

SUMBANGAN AHLI JAWATANKUASA 7.  Menempatkan JK Kebajikan & Pertolongan Cemas ditempat yang strategik dan mudah dikenal pasti.  Memastikan petugas yang dilantik berada ditempat pertandingan pada tarikh.  Menentukan bilik menunggu sekiranya berlaku kecemasan. masa yang telah ditetapkan.  Bertanggungjawab terhadap petugas yang dilantik serta kebajikan mereka.JAWATAN KUASA KEWANGAN/ TAJAAN – DI BAWAH BENDAHARI .  Melaksanakan lain-lain tugas yang berkaitan.

 Membuat pesanan barangan dan perkhidmatan mengikut keperluan.  Bertanggungjawab dengan menyimpan bil-bil yang terlibat dan kunci kira-kira dalam kejohanan  Mengawal dan menyelia segala perbelanjaan perjalanan kejohanan SUMBANGAN AHLI JAWATANKUASA 8.  Segala permohonan perbelanjaan perlu diluluskan oleh jawatan kuasa pusat terlebih dahulu.  Menerima anggaran perbelanjaan dari jawatan kuasa kecil lain untuk dimajukan kepada jawatan kuasa pusat. JAWATAN KUASA MAKANAN .  Menyediakan surat tawaran (lo) dan baucar bagi urusan pentadbiran dan pengurusan kejohanan.

JAWATAN KUASA JURUAUDIT .  Menyediakan makanan dan minuman yang mencukupi bagi semua peserta yang terlibat  menyediakan jadual serta menu masakan setiap hari  menyediakan anggaran perbelanjaan makan yang mencukupi  mengurus dan menyediakan semua peralatan memasak  mengemas dan membersihkan semua peralatan masakan SUMBANGAN AHLI JAWATANKUASA 9.

 Membuat persediaan dan mengendalikan audit berdasarkan jadual audit atau arahan dan ketetapan dari Ketua Sistem Audit dan Ketua Kumpulan Juruaudit  Membuat catatan audit sepanjang mengendalikan audit  Menyediakan Laporan Ketakakuran Audit dan membantu Ketua Kumpulan Juruaudit menyediakan Log Audit  Mengendalikan audit susulan jika diarahkan .