You are on page 1of 6

Itemii 4.1. – 4. 12.

4.1. Enumerati clauzele esenţiale ale contractului prin prisma exemplelor.
Clauzele esentiale sunt stabilite la art.679(2):
a. Stabilite de lege – lipsa acordului atrage nulitatea
- Legea cu privire la ipoteca nr 142/2008, art. 11(3)
- Legea vanzarii de marfuri nr 134/94, art 9(2)
In unele czuri legiuitorul reglementeaa doar obligatia de a include in contract anumite clause:
- Art.13(2), legea cu privire la asigurare
- Art.6(3) legea cu privire la arenda in agricultura
b. Clause ce reies din natura contractului – in lipsa lor contractual nu poate exista ca fenomen jurdic.
- Art.875, locatiunea – bunul, pretul, termenul
- Contractul de asigurari: riscul asigurat, suma asigurata, termenul, prima de asigurare.
c. Asupra carora, la cererea unei dintre parti, tre realizat un accord de vointa – clauza devine esentiala prin
acordul partilor.
- Partile decid ce clause sa introduca in contract
- Clauza cu privire la livrarea bunului la domiciliu sau sediul cumparatorului.
d. Clauza cu privire la obiectul contractului – clauza esentiala pu ansamblul contractelor
- Cerinte pu obiectul v-c: calitatea(763,764), cantitatea(774) bunului, asortimentul bunului.
- Contractual de furnizare a gazelor natural: cantitatea se determina in dependent de consumul cumparatorului.
- Contractual de arenda – descrirea bunului arendat- 913cc
- Contractual de gaj – conditii special referitoare la bun

4.2. Exemplificaţi clauzele implicite şi stabiliţi modalitatea lor de aplicare.
Clauzele implicite- nu sunt indicate expres in contract, dar produc efecte rezultand din natura
contractului. Acestea fac parte din categoria celor esentiale ce rezulta din natura juridical a contractului si se
aplica chiar daca nu au fost prevazute expres(679.2)
1 grupa: clause implicite de fapt – acele clause care nu au fost expres stipulate in contract, dar pe care
partile tre sa inteleaga sa le includa.
Ex. Intr-un contract de v-c a unui teren de paman vanzatorul s-a angajat in fata cumparatorului ca, in
cazul in care va decide sa vanda alte terenuri alaturate, sa-I acorde acestuia preferinta. Aceasta clauza exclude
posibilitatea instrainarii terenurilor si prin donatie, chiar daca nu este stipulate in expres in contract.
2 grupa: clause implicite in puterea legii – clause care opereaza chiar daca partile nu le-au inclus in
contract. Aceste clause reprezinta o limitare a libertatii contractuale si sunt expresie a ordinii publice de dirijare
si a ordinii publice de protective.
Ex. Dreptul la informare(516 cc), desi nu este stipulate expres in contract, orice cuparatorul are dreptul
la informare in privinta bunului procurat.
3 grupa: clause implicite in virtutea uzantelor. – sunt caracteristice contractelor comerciale !
Ex. Prevederile inserate in Principiile Unidroit privind contractile de comert international, art. 1,8(1)
prevede ca partile sunt legate prin uzantele pe care le-au consimtit, precum si prin practicile stabilite intre ele.

4.3. Definiţi clauza contractuală standard.
CCS – toate clauzele formulate anticipat pentru o multitudine de contracte pe care o parte(utlizatorul) le
prezinta celeilate parti in contract(aderentul).
4.4. Stabiliţi natura juridică a clauzei contractuale standard. ?????
Din definitie pot fi deduse urm-le caracttere esentiale ale CCS:
a. Clauza este formulata anticipat. – atunci cand aceasta este imprimata ori fixate intr – un alt mod pu o
utilizare multipla. Forma in care aceasta formulate si fixate este irelevanta ! nu are importanta nr CCS;

2012. Nu se cere formularea clauzei pentru o utilizare într-o multitudine de contracte. a) La nivel internaţional: . Nu prezintă relevanţă: . Prezumţia: – clauza este destinată utilizării multiple.720 Cc – contractul cu consumatorii: – extinde regulile CCS şi clauzei stabilite de întreprinzător pentru o singură folosinţă.Unificarea regulilor de suprimare a clauzelor inechitabile în contractele încheiate cu consumatorii. 126-131 din 27. formă electronică.03. Modul în care este utilizată în contract: document separat sau printr-o clauză din contractul semnat de părţi. dacă a fost folosită în mai mult de două contracte. . chiar o singură clauză poate fi considerată standard. Operează prezumţia existenţei clauzei standartd. afişată în faţa unui local.5. în MO nr. în vigoare de la 28. Important: . Răsturnarea prezumţiei: – proba contrară din partea utilizatorului. Regula: Nu este CCS dacă este folosită doar într-un singur contract. – caracterul unilateral al stabilirii clauzei. fără posibilitatea negocierii. Ex. afişată în localulu companiei.712-720 Cc .: imprimarea formularelor tipizate într-o multitudine de exemplare. Excepţie: alin.95 din 21 aprilie 1993. Cine le formulează: utilizatorul sau o persoană terţi (asociaţie comercială sau profesionistă).05. 2.Directiva 93/13/EEC din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele cu participarea consumatorilor. acestea pt fi un ansamblu complet de stipulatii contractuale care acopera toate aspectele importante ale contractului sau cateva prevederi referitoare. de ex. Legea ofera Protecţia sporita consumatorilor: art. Forma în care este imprimată sai fixată: pe hârtie.4 lit.2011 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. b.10.b) art. în MO nr.02. referitoare la răspunedre.instituţie juridică separată. Numărul clauzelor. Publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. b.12. în baza cărora legiuitorii naţionali sunt în drept să stabilească o protecţie sporită a consumatorilor. Modalitatea de stipulare a CCS: .256 din 09.720 alin.4 lit.2003 privind protecţia consumatorilor. Legea nr. în vigoare de la 24.a) instituie prezumţia: – prezentarea clauzei CCS de utilizator (întreprinzător). Obiectivele Directivei: .2003. Clauza este destinata unei multitudini de contracte. de ex. dacă nu a fost introdusă în contract de către consumator.38- 41 din 24.2003 . utilizatorul cere unilateral acceptarea clauzei de către aderent. Clauza este prezentata de catre utilizator celeilate parti.2012. . ecranul TV etc. dacă consumatorul nu a avut posibilitatea de a le negocia.Stabilirea standardelor minime de protecţie a consumatorilor. art. 3. implimentată până la 31 decembrie 1993 de toate tările membre ale UE.06. la exonerarea de rasp. 4. Modul de prezentare a CCS: document separat sau ele sunt parte a contractului semnat de părţi. nivel national 1. c. Redactarea unor formulare tipizate ce lasa aderentului posbilitatea de a completa unele spaţii libere.105 din 13. Este irelevant. lipsa negocierilor. Volumul CCS – un ansamblu ce se referă la toate clauzele contractului ori câteva prevederi. Forma contractului: din punct de vedere tehnic – modul de fixare a documentului sau juridic – scrisă simplă sau autentică. Stabiliţi cadrul normativ internaţional şi naţional ce reglementează clauzele contractuale standard. . Legea nr. .intenţia utilizatorului de a folosi clauza într-o multitudine de contracte. adoptată de Consiliul Comunităţii Europene.

8. Realizarea cerinţei: .3 art. verbală) astfel încât ultimul să poată lua cunoştinţă fără dificultăţi având în vedere diligenţa medie. neascunsă în textul contractului. Cauza: angajatul companiei nu este împuternicit să modifice contractul. Or. de a modifica unilateral prestaţia sau de a renunţa la executarea contractului. neechivocă.: dreptul de a majora preţul după încheierea contractului. consumatorul nu întotdeauna înţelege sensul CCS sau nu prevede consecinţele lor pentru sine. . Legea civilă are. Condiţiile aducerii la cunoştinţă: . în faţa distributorului automat). b) Asigurarea posibilităţii efective aderentului de a lua cunoştinţă de conţinutul CCS.Neavând cunoştinţe speciale.afişarea CCS la locul încheierii contractului (intrarea în local. de obicei. în mod expres. Ex. de regulă. 4.712 Cc). Dezavantajele propriu – zise: .4. Ex. . se reduce volumul de negocieri a fiecărui contract (nu se investesc bani şi timp în procesul de negocieri). . . aducerea la cunoştinţă prin orice mod (alin. contractul devenind inechitabil şi dezechilibrat în defavoarea lui.transferul costurilor în sarcina aderentului. caracter supletiv şi se aplică doar dacă părţile nu manifestă divers voinţa lor. Determinaţi modalitatea de incorporare validă a clauzei standard în contract.impunerea în sarcina aderentului a unor obligaţii adiţionale nefavorabile şi dezechilibrate. el crede că evenimentul ce stă la baza limitării sau excluderii răspunderii antreprenorului nu va a vea loc sau că antreprenorul nu va recurge la aplicarea clauzei exclusive. Ex.Se accelerează procesul de încheiere a contractului.Deseori consumatorul nu poate negocia. Avizul – vizibil şi clar.atribuirea mai multor riscuri aderentului.Voinţa celeilalte părţi – aderentului – limitată. Avantaje CCS.conferirea utilizatorului CCS unor drepturi sau privelegii adiţionale. Determinaţi avantajele şi dezavantajele clauzelor contractuale standard. datorită numărului mare a clienţi. CCS sunt instrument de reglementare mai detaliată a relaţiilor contractuale.Consumatorul. Dezanvantajele CCS: Factorii care determină dezavantajele: . deoarece ocupă o poziţie economică mai slabă şi nu poate influenţa forma contractului. la cunoştinţa aderentului: – comunicarea CCS de către utilizator aderentului în orice formă (scrisă. Condiţiile incorporării valabile: a) Aducerea CCS.Chiar dacă conţinutul contractului este clar pentru consumator. nu este familiarizat cu CCS elaborate de camerele de comerţ sau corporaţii şi incluse în contract prin referinţe la aceste clauze. legea nu poate fi atât de detaliată ca să acopere toate situaţiile specifice unui gen de activitate. . .CCS exprimă voinţa doar uneia dintre părţi – a utilizatorului CCS.Se reduc costurile tranzacţiei. .: limitarea dreptului aderentului de a rezilia contractul. chiar dacă îi este prezentată o copie a CCS pentru familiarizare. nu le citeşte.7. Deseori raporturile comerciale iau naştere fără prezenţa unui reprezentat. .6. Motivul: tiparul mic sau volumul prea mare a textului.Se completează lacunele legislaiei în vigoare. . . Un consumator mediu. . pe care trebuie să-l accepte în forma propusă sau să-l respingă. limitarea disproporţionată a răspunderii sau chiar excluderea ei. .expresă. . modifica CCS. Enumeraţi factorii care facilitează încălcarea drepturilor părţii slabe la contract.: cumpărarea bunului prin intermediul unui apart 4.

Efectul: nu devine clauză în contract. Exemplu. Una stabileşte că legea aplicabilă este legea ţării „Y”. Excepţie de la incorporarea valabilă (alin. 712 Cc. dacă nu este obişnuită pentru domeniul contractelor respective sau nu este caracteristică pentru faptul în care părţile au purtat negocieri: 1) în contractul de asigurare a automobilului asigurătorul stipulează că nu răspunde pentru prejudiciul cauzat în timp de noapte. Exigenţe suplimenatre: . Deşi „B” a acceptat termenii contractului ca tot întreg. „B” – rezervă un loc în baza clauzelor standard ale lui „A”.1 art. Cerinţa incorporării valide nu se aplică (alin. desfăşoară activitate în ţara „X”. Excepţie: clauza este prezentată cu litere îngroşate sau în alt mod ce atrage atenţia aderentului.9. Clauza prin care se exclude sau se limitează răspunderea utilizatorului. prestarea serviciilor comunale. înregistrată în ţara „Y”. Cu Condiţia: . este afiliată companiei „B”.Legea trebuie să stabileasă expres: a) modul în care se permite includerea CCS prin derogare de la alin. dar nu mai târziu de manifestarea voinţei reale de a încheia contractul. aflată într-o situaţie similară cu partea aderentă.clauza la care aderentul nu trebuia să se aştepte în mod rezonabil.: contractele de firnizare a energiei electrice. „A” nu se poate baza pe o clauză conform căreia pentru cazare la hotel el acţionează doar ca agent al gestionarului hotelului. telefonie. Criteriile de determinare: a) După conţinutul lor: . slab văzător) – informarea într-o altă formă accesibilă – citirea cu voce. În faţa precontractuală (discuţii sau corespondenţă).întreprinzătorilor.720 Cc): .712 şi 713 Cc) – includerea CCS în anumite tipuri de contracte în alt mod decât cel stabilit la alin. Ex. Scopul derogării: . Scopul: . Este surprinzător pentru asigurat care se aşteaptă că anume în această periaodă ar putea surveni cazul asigurat. partea nefiind obligată chiar dacă l-a semnat. 4. .4 art.persoanelor juridice de drept public sau patrimoniului cu regim special de drept public. Publicitatea formează impresia că acţionează ca operator al excursiei şi îşi asumă întreaga responsabilitate pentru servicii. d) Acordul aderentului privind acceptarea CCS: – expres sau prin acţiuni concludente.1 şi 2 şi uzanţelor comerciale. nu s-ar fi aşteptat la genul respectiv de clauze standard reieşind din practica comercială a contractelor în cauză şi negocierile individuale dintre părţi. Exemplificaţi clauzele surprinzătoare conform criteriilor de determinare a caracterului surprinzător. poştale. Clauză suprinzătoare .handicapul aderentului (orb. Condiţiile: . apei. b) tipul contractului în care se permite asemenea excepţii. 2) „A” – agenţie de turism oferă excursii organizate de turism. deoarece clienţii din ţara „X” nu s-ar fi putea aştepta în mod rezonabil să găsească ca lege aplicabilă contractului este o lege străină când intră în raporturi contractuale cu o companie din ţara lor.3. încât o persoană rezonabilă.716 alin.asigurarea prin lege a unor reglementări uniforme şi stabile în raprturile juridice de interes public. transport public etc.a avut posibilitatea de a lua cunoştinţă de conţinutul clauzei şi nu s-a opus includerii. c) Aducerea la cunoştinţă a CCS înainte sau la momentul încheierii contractului. Ea nu va produce efecte.prevederea este surprinzătoare dacă este redactată în aşa mod. Clauzele contractului standard ale lui „A” includ aproximativ 50 de prevederi tipărite cu caractere mici. 3) „A” – companie de asigurare.3 art. combustibil. termice. declinându-şi astfel orice răspundere pentru executarea corespunzătoare a obligaţiilor de cazare. Efectul nerespectării cerinţelor incorporării valide: – clauza contractuală nu devine parte a contractului.asigurarea libertăţii aderentului de a încheia contractului sau de a renunţa la încheierea lui. . controlul efectuându-se în baze generale ale art.

desfăşoară activitate la Hamburg. Ex.Termină controlul echităţii în privinţa altor clauze şi . lizibil (citeţ) al documentului în întregime. deşi destul de clară. Efectele: . Ex.sunt nule prin efectul legii.12.5 Legea nr.Utilizatorul atrage atenţie aderentului asupra clauzei repective şi aderentul acceptă. deoarece unui client străin nu i se poate cere în mod rezobanil să înţeleagă exact semnificaţia ei. Efectul: clauza redactată într-o limbă străină pentru aderent. Determinaţi mecanismul de control a echităţii clauzelor contractuale standard. 718 şi 716 Cc în ordinea menţionată. ea poate fi declarată lipsită de efect. Creează o discrepanţă considerabilă între aşteptările rezonabile şi obişnuite ale aderentului. deoarece sunt vădit inecitabile prin natura loc.719.Clauza este înteleasă în cercurile de afaceri locale ca având sensul că „eventualele litigii vor fi suspuse unui arbitraj speciale. Efectul: . Important – respectarea ordinii de aplicare a articolelor!!! a) art. Consecinţa: .: tipărirea clauzei cu litere mici. .Nu va putea invoca natura „surprinzătoare” a clauzei pentru a contesta efectele sale din moment ce a fost atenţionat şi a acceptat expres acea clauză. foloseşte în contractele sale clauza standard „Hamburg-Curtea arbitrară amiabilă”. guvernat de regulile speciale de procedură locale”. b) art. O clauză surprinzătoare nu este în mod neapărat inechitabilă. Ex: dacă aderentul aparţine aceleiaşi grupe profesionale ca şi utilizatorul clauzei surprinzătoare – ar putea să nu fie neobişnuită pentru aderent comparativ cu un cocontractant mediul. chiar dacă a fost acceptată. art. 719 Cc . Efectul: . 5 Legea protecţiei consumatorilor. 4. „A” – dealer (vânzător intermediar) de mărfuri.se supun evaluării şi aprecierii inechităţii făcute în dependenţă de împrejurările fiecări caz concret.718 „lista sură”: – CCS „suspecte”. Competenţa instanţei de judecată: .256 din 09.Procedează la determinarea efectelor nulităţii CCS (art.O formulare poate fi obscură pentru o persoană şi concomitent clară pentru a altă persoană care de exemplu aparţine categoriei profesionale ca şi partea ce formulează clauza standard.10. indiferent de faptul dacă a fost tradusă în limba clientului. Stabilirea carectarului neobişnuit al clauzei surprinzătoare standard: . .Împrejurările încheierii contractului.715 Cc – anticipează controlul inechităţii. 2. Determinarea caracterului inechitabil: . c) Prin natura prezentări – faptul prezentării grafice – numite „ascunse”. art.În contractele cu clienţii străini. poate deveni surprinzătoare prin efectele sale. au efecte deosebit de negative faţă de aderent. . opus celui obscur sau specific.Constată existenţa CCS indicate în art. Mecanismul de control al echitatii CCS are loc prin prisma: 1. Aplicarea art. inclusă într-o notă la subsol sau la sfârşitul textului. Factorul ce determină caracterul surprinzător: abilitatea profesională şi experienţa persoanei de acceaşi categorie ca şi utilizatorul.717 Cc). care de obicei la practică sunt inechitabile. În contractele internaţionale – redactarea contractului sau clauzei într-o limbă străină.Aspectul sau aparenţa exterioară a contractului.5 alin.719 „lista neagră” – CCS nesupuse evaluării de instanţa de judecată. . Eliminarea riscului efectelor negative pentru utilizator: . b) Prin natura limbajului în care este redactată – limbajul inteligibil (clar).2011 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii şi art.Se apreciază în dependenţă de caracteristicile subiective (abilităţi şi experienţă) ale aderentului.

. Instanţa nu are dreptul: .3 şi 5 a CCS faţă de: . Regulile speciale referitoare la domeniul de aplicare .716 ali. art.art.Determinarea obiectului contractului. 3. .712 alin.Proporţionalitatea preţului sau remuneraţiei.1 – se exclude aplicarea art.720 Cc a)alin.1). . Nu se exclude ca aceste CCS să fie supuse controlului includerii valabile şi controlului clauzelor surprinzătoare.O persoană juridică de drept public sau . bunurile sau serviciile Condiţia: dacă sunt formulate clar şi precis. Contractul este nul.La etapa neincluderii valabile. Formulare este generală pentru a acoperi o parte cât mai mare a clauzelor standard. Excepţia se referă numai la controlul echităţii.11.3 art.contrar principiului bune-credinţe cealaltă parte a contractului (alin.Patrimoniu cu regim special. Neincluderea sau nulitatea totală sau parţială a clauzelor standard – contractul este valabil în partea rămasă (alin. . Efectul: CCS este lipsită de efect dacă . 4. b) Reguli speciale pentru contractele cu consumatorii (alin.716 Cc – instrumentul de bază pentru realizarea controlululi CCS: – regula generală a nulităţii clauzelor inechitabile.2). . Se substituie sau completează cu dispoziţiile legale speciale sau generale (alin.719.256/2011) Nu sunt supuse controlului echităţii clauzele referitoare la: .712-720 Cc nu are scopul de a supraveghea prestaţia sau preţul – rezultatul cererii şi ofertei pe piaţa liberă.(art.Să aprecieze echilibrul echitabil dintre prestaţii şi contraprestaţii. NB.3).În cazul stabilirii inechităţii CCS. 1.Un întreprinzător. Art.4). 717) Se aplică: .1).1 şi 2 plus uzanţele din circuitul comercial. Analizaţi efectele neincluderii sau nulităţii clauzelor contractuale standard. Efectul evaluării: – poate fi declarată nulă de instanţa de judecată dacă să va stabili că prejudiciază aderentul. c) art. .3 Legea nr.716 Cc.Să determine care ar fi obiectul echitabil al contractului. Controlul echităţii se face în baza art.prejudiciază disproporţionat. 2.12. 4.6 alin. Stabiliţi excepţiile de la controlul echităţii clauzelor contractuale standard.718. dacă menţinerea lui valabilă nu este rezonabilă (alin. Excepţiile de la controlul echităţii (alin.