«Γξακκαηηθή Δ΄ θαη Ση΄ Γεκνηηθνύ»

Σςγγπαφείρ:
Δηξήλε Φηιηππάθε-Warburton
Μηραήι Γεωξγηαθέληεο
Γεώξγηνο Κνηδόγινπ
Μαξγαξίηα Λνπθά

Σύληαμε ηνπ παξόληνο αξρείνπ:
Αιεμάλδξα Φ. Κνπινπκπαξίηζε, Σύκβνπινο ηνπ Π.Η.
Πελειόπε Παπαϊωάλλνπ, θηιόινγνο

1

κεηαγιώζζαο. «ξήκα» θηι. «Μηιώ γηα αλζξώπνπο. δώα. θαηαζηάζεηο θαη ηδηόηεηεο» θηι. δει. θαζώο βνεζά ηνλ καζεηή λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία δύν επηπέδωλ: • ηνπ επηπέδνπ ηεο πεξηγξαθήο ηωλ γιωζζηθώλ θαηλνκέλωλ κε ηε ρξήζε νξνινγίαο. «επίζεην». • ηνπ επίπεδνπ ηεο ρξήζεο ηεο γιώζζαο. π. π. «Φξεζηκνπνηώ ηε γιώζζα γηα λα επηθνηλωλήζω». δειαδή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζηελ επηθνηλωλία. . ελέξγεηεο. Τν λέν εγρεηξίδην Γξακκαηηθήο Αθνινπζεί ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο.ρ. πξάγκαηα.ρ.

Τη θάλω κε ηα ιόγηα. α. θεηκεληθνί δείθηεο. Μηιώ γηα αλζξώπνπο. Τα 5 μέπη ηηρ νέαρ Γπαμμαηικήρ Μεηαγλώζζα Λειηοςπγίερ ηηρ γλώζζαρ και γλωζζικέρ δεξιόηηηερ 1. Γίλω πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα αλζξώπνπο. (επίζεην) γ. Πώο δεκηνπξγώ έλα θείκελν. ζύλζεζε θαη β.. ζεκαζηνινγία . Χπηζιμοποιώ ηη γλώζζα για να επικοινωνήζω α. 4. Μιλώ και γπάθω Φζόγγνη. Παξαγωγηθή 5. επζύο – πιάγηνο ιόγνο 5. Σσημαηίζω λέξειρ κνξθνινγία α. ζπιιαβέο. είδε θεηκέλωλ. Κάλω θάηη ή παζαίλω θάηη ή βξίζθνκαη ζε κηα θαηάζηαζε (ξήκα) θηι. Φωλνινγία 2. Κιηηηθή 3. δώα. ελέξγεηεο. είδε πξνηάζεωλ. Βπίζκω ηιρ ζσέζειρ ηων λέξεων κνξθνινγία. πξάγκαηα. θαλόλεο ζηελ επηθνηλωλία) 2. β. (ύθνο. δνκή παξαγξάθνπ. γξάκκαηα. Σύληαμε 4. ζηίμε 3. Πξαγκαηνινγία 1. Σςνθέηω θπάζειρ και πποηάζειρ Δίδε θξάζεωλ. ηνληζκόο.. θαηαζηάζεηο θαη ηδηόηεηεο (νπζηαζηηθό) β. ζεηξά ηωλ ζπζηαηηθώλ ηεο απιήο πξόηαζεο. Τη ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο. Πώο θηηάρλω ιέμεηο.

«Φξεζηκνπνηώ ηε γιώζζα γηα λα επηθνηλωλήζω» • Λεθηηθέο πξάμεηο • Κείκελν – θεηκεληθά είδε • Σύλζεζε θεηκέλνπ – δνκή παξαγξάθνπ – ζρέζεηο ζπλνρήο – θεηκεληθνί δείθηεο • Δπίπεδα ύθνπο • Καλόλεο επηθνηλωλίαο 4 .

γξάκκαηα θαη ζπιιαβέο» • Φζόγγνη – γξάκκαηα • Λέμεηο θαη ζπιιαβέο • Απαινηθή θωλήεληνο • Τόλνο θαη νξζνγξαθηθά ζεκεία • Σεκεία ζηίμεο • Τν ηειηθό -ν 5 . «Μηιώ θαη γξάθω – Φζόγγνη.

6 . «Σρεκαηίδω ιέμεηο» • Πξόηππα θιίζεο ηωλ κεξώλ ηνπ ιόγνπ – Αθνινπζνύληαη ηα πξόηππα πνπ καο είλαη νηθεία από παιαηόηεξα εγρεηξίδηα.

«Σπλζέηω θξάζεηο θαη πξνηάζεηο» • Βαζηθά ζηνηρεία θξαζηηθήο δνκήο – Ζ πξόηαζε ωο ζπλδπαζκόο κηθξόηεξωλ ζπζηαηηθώλ/θξάζεωλ • Δίδε πξνηάζεωλ – θύξηεο – δεπηεξεύνπζεο / εμαξηεκέλεο • Δμαξηεκέλεο πξνηάζεηο • Δπζύο θαη πιάγηνο ιόγνο 7 .

«Βξίζθω ηηο ζρέζεηο ηωλ ιέμεωλ» • Παξαγωγή ιέμεωλ • Σύλζεζε • Σεκαζηαθέο ζρέζεηο ιέμεωλ 8 .

• Δθηεηακέλε ιεηηνπξγηθή εηθνλνγξάθεζε • Αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο ζύγρξνλεο αλάιπζεο ηεο γιώζζαο. 9 . Φαξαθηεξηζηηθά ηεο Γξακκαηηθήο • Βηβιίν αλαθνξάο • Πεξηιακβάλεη δύν επηπιένλ επίπεδα πεξηγξαθήο ηεο γιώζζαο.

2. Βηβιίν αλαθνξάο – Δίλαη βηβιίν αλαθνξάο θαη όρη εγρεηξίδην πνπ ην επεμεξγάδεηαη θαη ην κειεηά ν δάζθαινο θαη ν καζεηήο γξακκηθά. Πεξηιακβάλεη δύν λέα κέξε (1ν θαη 4ν) – Λεηηνπξγία ηεο γιώζζαο ζε θαηαζηάζεηο επηθνηλωλίαο (Ππαγματολογία) – Γνκή πξνηάζεωλ θαη θξάζεωλ – Δίδε πξνηάζεωλ (Σύνταξη) .Δπηζεκάλζεηο γηα ηε λέα Γξακκαηηθή 1.

«Γίλω πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα αλζξώπνπο…» (ιεηηνπξγία) κε ηε ρξήζε «επηζέηωλ» (νξνινγία). Τν λέν εγρεηξίδην δίλεη πξνηεξαηόηεηα: – ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν. – ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηε ρξήζε ηωλ γιωζζηθώλ δνκώλ θαη θαηλνκέλωλ θαη όρη ζηελ νξνινγία ηνπο. ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο γιωζζνινγίαο.ρ. π. .Δπηζεκάλζεηο γηα ηε λέα Γξακκαηηθή 3.

Ληγόηεξε ύιε Οξηζκέλα δύζθνια γιωζζηθά θαηλόκελα παξνπζηάδνληαη ζε απινπζηεπκέλε κνξθή. Δηθνλνγξάθεζε Γηαζέηεη εηθνλνγξάθεζε ιεηηνπξγηθή θαη όρη δηαθνζκεηηθή. ώζηε νη καζεηέο λα πάξνπλ κηα πξώηε γεύζε γηα γιωζζηθέο έλλνηεο ηηο νπνίεο ζα δηδαρζνύλ αλαιπηηθόηεξα ζε κεγαιύηεξε ζρνιηθή βαζκίδα. κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο δύζθνιεο γιωζζηθέο έλλνηεο κεηαηξέπνληαη ζε παξαζηάζεηο εύιεπηεο ζηνπο καζεηέο.Δπηζεκάλζεηο γηα ηε λέα Γξακκαηηθή 4. . 5.

αλάιπζε ηωλ πξνηάζεωλ ζε θξάζεηο 3. θεηκεληθά είδε θ.ά. Άιια λέα ζηνηρεία 1. θαλόλεο ζπλεξγαζίαο. επίπεδα ύθνπο. θαλόλεο επηθνηλωλίαο. Λεθηηθέο πξάμεηο. Έλλνηα ηεο δνκήο. 2. Διεπζεξία ζηε ζεηξά ηωλ πξνηαζηαθώλ όξωλ 13 .

«Σηνλ δξόκν ζπλάληεζα έλαλ δάζθαιν ηνπ ζρνιείνπ κνπ». . Άιια λέα ζηνηρεία 4. Εεηήκαηα ζηίμεο – Γηαηεξείηαη ην ηειηθό «λ» ζηελ αηηηαηηθή ηνπ αξζεληθνύ νξηζηηθνύ θαη ανξίζηνπ άξζξνπ. π. γηα λα απνθεύγεηαη ε ζύγρπζε κε ην νπδέηεξν άξζξν: «Έρω έλα λέν (λα ζνπ πω)» θαη «Έρω έλαλ λέν θίιν».ρ.

. αληί γηα ηνπο όξνπο «Υπνηαθηηθή Δλεζηώηα. ελώ ε ππνηαθηηθή δειώλεη κόλν πνηόλ ελεξγείαο. Ανξίζηνπ θαη Παξαθεηκέλνπ» ρξεζηκνπνηνύληαη νη γιωζζνινγηθά αθξηβέζηεξνη όξνη «Δμαθνινπζεηηθή. Άιια λέα ζηνηρεία 5. παξόλ. ζπληειεζκέλν). αληίζηνηρα. Πνηόλ ελεξγείαο θαη ηύπνη ππνηαθηηθήο – Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ρξόλνη ηεο νξηζηηθήο δειώλνπλ ηαπηόρξνλα θαη ρξνληθή βαζκίδα (παξειζόλ. – Έηζη. κε ζπλνπηηθό. Σπλνπηηθή θαη Σπληειεζκέλε Υπνηαθηηθή». κέιινλ) θαη πνηόλ ελεξγείαο (ζπλνπηηθό.

ξεκάηωλ θηι. έηζη θαη ε Γξακκαηηθή απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα κάζεζε. άζθεζε. Σύλδεζε ηεο Γξακκαηηθήο κε ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο Γιώζζαο • Με ηελ θπθινθνξία ηεο «Γξακκαηηθήο Δ΄ θαη Ση΄ Γεκνηηθνύ» νινθιεξώλεηαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ην γιωζζηθό κάζεκα. • Όπωο ην ζρνιηθό βηβιίν θαη ην ινγηζκηθό ηεο Γιώζζαο. επηζέηωλ. . εθαξκνγή θαη αλάπηπμε γιωζζηθώλ δεμηνηήηωλ και όσι πιηθό γηα απνζηήζηζε θαη αθεηεξία γηα εθηελείο αζθήζεηο θιίζεωλ νπζηαζηηθώλ. Σηα βηβιία Γιώζζαο ηεο Δ΄θαη ηεο Ση΄ Γεκνηηθνύ έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο κε ζθνπό ηελ ελαξκόληζε κε ηε λέα Γξακκαηηθή.