You are on page 1of 2

OBRAZAC 6

EVIDENCIJA O ZAPOSLENOM OSPOSOBLjENOM
ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD

“ABONOS”
SZR Niš, Kovanlučka 101 100678512
_______________________________ ___________________________________ ________________
Poslovno ime ili firma radnje poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca

Ime i prezime zaposlenog koji je osposobljen za bezbedan i
zdrav rad
Goran Živić

Naziv radnog mesta Farbar - lakirer

vrši pripremu, bajcovanje i lakiranje materijala, vrši redovno,
održavanje mašina na kojima radi, stara se o primeni mera zaštite
Opis poslova na tom radnom mestu
na radu na svom radnom mestu, obavlja i druge poslove po
nalogu direktora

Slučaj, odnosno razlog izvršenog osposobljavanja zaposlenog za
01
bezbedan i zdrav rad

Datum osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad Datum provere osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad

teorijskog praktičnog teorijske praktične

03. 02. 2016. 03. 02. 2016. 05. 02. 2016. 05. 02. 2016.

Opasnosti i štetnosti koje se pojavljuju u vezi sa karakteristikama radnog mesta
nedovoljna bezbednost zbog pokretnih delova (pad predmeta), korišćenje opasnih sredstava za rad
koja mogu proizvesti ekplozije ili požar, mogućnost klizanja i spoticanja (klizave ili mokre
Rizici sa kojima je zaposleni površine), opasnosti od indirektnog dodira sa delovima električne instalacije i opreme pod
upoznat prilikom naponom, hemijske štetnosti (udisanje ksilena), štetnosti koje se javljaju usled dejstva buke u
osposobljavanja za bezbedan i procesu rada, štetnosti koje se javljaju u procesu rada uticajem osvetljenosti na radnom mestu,
zdrav rad štetni uticaji mikroklime, štetnosti nastale usled napora ili fizičkih naprezanja, štetnosti nastale
nefiziološkim položajem tela (statičan rad u stojećem i delimično povijenom položaju), štetnosti
nastale usled odgovornosti u obavljanju posla, rad duži od punog radnog vremena (prekovremeni
rad), pripravnost u slučaju intervencija

 Pre početka rada pregled sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, radnog mesta i
sredstava za rad
 Uporeba ergonomski prilagođene stolice
Konkretne mere za bezbedan i  Upotreba sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu koja su propisana procenom rizika
zdrav rad na tom radnom  Upotreba sredstava i opreme za rad koja je bezbedna za upotrebu korišćenje
mestu
 Ispravnost i funkcionalnost mehaničko tehničke zaštite na opremi za rad
 Održavanje radnog mesta urednim i čistim
 Primena mera za bezbedan i zdrav rad

__________________ Lice za bezbednost i zdravlje na radu Poslodavac __________________________ Zaposleni . Obaveštenja.P. uputstva ili instrukcije sa kojima je Teorijsko i praktično osposobljavanje zaposlenog za Bezbedan i zdrav rad zaposleni upoznat radi Uputstvo za bezbedan rad obavljanja procesa rada na bezbedan način _______________________________ M.