You are on page 1of 3

1.

0 ஒரு தனி மனிதனின் வவாழ்க்ககையிகனைச் சசெம்கமபடுத்த இலக்கியம் எவ்வககையில் முக்கிய
பங்கைவாற்றுகிறது என்பதகனைச் சுருக்கைமவாகை விளக்குவர

தமிழ் இலக்கியம் இரண்டவாயிரம் ஆண்டுகைளுக்கு மமலவானை சதவாடரச்சி சகைவாண்ட உலகின் சிறந்த
இலக்கியங்கைளில் ஒன்று. வவாழ்வின் பல்மவறு கூறுகைகள தமிழ் இலக்கியங்கைள் இயம்புகின்றனை.
“அரிதரிது மவானிடரவாய்ப் பிறத்தல் அரிது” என்பவார அறிவிற் சிறந்த ஔகவயவார பிரவாட்டியவார.
சபறுதற்கைரிய மவானிடப் பிறவிகயப் சபற்ற மக்கைள் மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வவாழ்வதற்க்குச் சில
சநறிமுகறகைகளப் பின்பற்றுதல் மவண்டும். “எப்படியவாவது வவாழலவாம்” என்பகத விடுத்து
“இப்படிதவான் வவாழ மவண்டும்” என்று மனைத்தில் உறுதி மமற் சகைவாண்டு சசெயலில் அதகனை நடத்திக்
கைவாட்டுதல் மவண்டும். ஒரு தனி மனிதனின் வவாழ்க்ககையிகனைச் சசெம்கமப்படுத்துவதில் இலக்கியம் ஒரு
முக்கிய பங்கிகனை வகிக்கின்றது. “இலக்கியம் என்பது கைவாலத்தின் கைண்ணவாடி” என்பது மு.வரதரவாசென்
அவரகைளின் கைருத்து. கைவாலம் எப்படி மவாறி சகைவாண்டு மபவாகிறமதவா அதகனைப் பின் சதவாடரந்து கைவாலத்தின்
இயல்புகைகளக் இலக்கியம் கைவாட்டுவதவால் இலக்கியம் கைவாலத்தின் கைண்ணவாடி எனைக் குறிப்பிடப்படுகிறது.
ஒரு தனிமனிதனின் வவாழ்க்ககையில் இலக்கியம் எவ்வககையில் பங்கைவாற்றுகிறது என்றவால் அது
இலக்கியத்தில் கூறப்படும் ஒவ்சவவாரு சசெய்யுள்கைள் தரும் சபவாருள்கைமள செவான்று எனைலவாம்.

ஒரு தனி மனிதனின் வவாழ்க்ககை என்பது அது தனிமனிதப் பண்பவாடு, கைல்வி சிந்தகனை,
வவாழ்க்ககையின் நிகலயவாகம, செமுதவாய சநறிகைள், மனிதமநயம், ஈககை சநறிகைள், கைற்பு வவாழ்க்ககை, சபண்
சநறிகைள், வணிகைவியல் என்பதிகனை அடக்கும். இலக்கியம் மனிதனுக்குக் கைவாட்டும் வவாழ்க்ககை
சநறிகைளின் பட்டியல் இன்னும் நீண்டு சகைவாண்மட மபவாகும். இலக்கியம் என்பது கைடலிகனைப் மபவான்றது.
அக்கைடலிற்க்கு எல்கல என்று ஒன்று கிகடயவாது. ஒரு தனி மனிதனின் வவாழ்வில் அவசியம் இருக்கை
மவண்டிய மற்றும் பின்பற்ற மவண்டிய முதன்கம கைருத்துக்கைகள மட்டுமம நவான் இங்கு
பட்டியலிட்டிருக்கின்மறன்.

இலக்கியம் ஒரு தனிமனிதனின் வவாழ்க்ககையிகனைச் சசெம்கமப்படுத்த முக்கியப் பங்கைவாற்றுகிறது
என்பதற்கு முதல் கூறவாகை நவான் எடுத்துக்சகைவாண்டது தனிமனிதப் பண்பவாடு. பண்பவாடு என்பது பண்பட்ட
எண்ணமும் சசெவால்லும் சசெயலும் ஒருங்கிகணந்து திருந்திய நிகலயவாகும். எல்மலவாருகடய
இயல்புகைளும் அறிந்து ஒத்த நன்சனைறியில் ஒழுகுபவர பண்பவாடு உகடயவர ஆகின்றவார. செங்கைகைவாலத்தில்
தனிமனித வவாழ்க்ககையில் நட்பும், பககையும், விருப்பும், சவறுப்பும், அன்பும், அன்பின்கமயும் ஆகிய
பல்மவறு உணரச்சிகைளும் இடம்சபற்றனை. ஆனைவால் செங்கைப் புலவரகைள் செமுதவாயப் சபவாதுகமக்கைவாகைவும்,
பண்பவாட்கடக் கைவாப்பவாற்றுவதற்கைவாகைவும் பிறர பழிதூற்றவாமல் இருப்பதற்கைவாகைவும் தனி மனிதனின்
உயரந்த பண்பிகனைமய மதரந்சதடுத்துக்கூறியுள்ளனைர. இதகனைமய,

“நல்லது சசெய்தல் ஆற்றீரவாயினும்
அல்லது சசெய்தல் ஓம்புமின்……”
என்று குறிப்பிட அறியலவாம். நல்விகனை சசெய்யவில்கல என்றவாலும் தீவிகனைகயச் சசெய்யவாதீரகைள் என்று
தனிமனித பண்பவாட்கட செங்கை நூல் குறிப்பிடுவதகனை அறியமுடிகிறது.

கைற்பு எனை இரண்டவாகை பிரிக்கைப்பட்டு இருந்தனை. சதவாடரந்து. அகைவவாழ்வு கைளவு. இந்நூல் பவாடல்கைளுள் ஒவ்சவவான்றிலும் ஒவ்சவவாரு பழசமவாழிகய அகமத்துள்ளனைர. தமிழ் இலக்கியத்தில் பழசமவாழி செமுதவாய சநறிகைகளக் கைவாட்டி நிற்கிறது. இந்நூலகைத்துப் பண்கடய பழசமவாழிகைகளத் மதரந்சதடுத்து ஆசிரியர அகமத்துள்ளவார என்பகத. தமிழ் இலக்கிய வரலவாற்றில் செங்கை மருவிய கைவாலம் நீதி நூல் கைவாலம் ஆகும். ஒழுக்கை சநறி என்பது செங்கை கைவால மக்கைளின் வவாழ்வில் இரண்டரக் கைலந்து விட்ட நிகலயிகனை செங்கை இலக்கியம் மூலம் அறிந்து சகைவாள்ள முடிகிறது. நீதி இலக்கியத்தில் ஔகவயவார கைல்வி சிந்தகனையிகனை அள்ளி சதறித்திருக்கின்றவார. புறம் எனை இரண்டவாகைப் பிரித்திருந்தனைர. அடுத்த கூறவாகை. தமிழ் இலக்கிய நூல் ஆசிரியரகைளில் மிகைவும் புகைழ் சபற்றவர. இவர விநவாயகைர அகைவல். கைற்பு வவாழ்க்ககை. செங்கை கைவாலமக்கைள் வவாழ்வு அகைம். பிண்டியின் நிழல் சபருமவான் அடிவணங்கி பண்கடப் பழசமவாழி நவானூறும் -சகைவாண்டு இனிதவா முன்றுகற மன்னைவன் நவான்கைடியும் சசெய்து அகமத்தவான் இன்றுகற சவண்பவா இகவ (பழ. சகைவான்கற மவந்தன். திருமணத்திற்கு பின் அகமயும் வவாழ்விகனை கைற்பு வவாழ்வு எனை கைவாரணத்தின் சபயரசகைவாண்டு பிரித்திருந்தனைர. ஒரு தனி மனிதனின் கைல்வி சிந்தகனை. அசெதிக்மகைவாகவ. இல் + அறம் = இல்லறம். திருமணவவாழ்விற்கு பின் வவாழும் கைற்பு வவாழ்விகனை இல்லற வவாழ்வு எனை அகழத்தனைர. இந்நூல் பழசமவாழி நவானூறு என்று அகழக்கைப்படுகிறது. இந்நூலின் ஆசிரியர முன்றுகற அகரயனைவார.கைளப்பிரர கைவாலம் எனை அகழக்கைப்பட்ட அக்கைவாலம் கி. நல்வழி மபவான்ற நூல்கைகளயும் இயற்றியுள்ளவார. செமுதவாய சநறிகைள். இல்லத்தில் இருந்து சகைவாண்டு அறச் சசெயல்கைகலச் சசெய்வது இல்லறம் எனைப்பட்டது. சதவால்கைவாப்பியர இல்லறம் பற்றி “ மகறசவளிப் படுதலும் தமரிற் சபறுதலும் இகவமுத லவாகிய இயல்சநறி பிகழயவாது . இவர பிற்கைவாலச் மசெவாழர கைவாலத்தின் இறுதியில் வவாழ்ந்த சபண்பவாற் புலவர. நவான்கைவாவது கூறவாகை.கி. அதற்கு அப்பழசமவாழிகைமள செவான்று. திருமணத்திற்கு முந்கதய வவாழ்விகனை கைளவு என்றும்.6 நூற்றவாண்டு வகர இருந்து பதிசனைட்டு நூல்கைகளத் மதவாற்றுவித்தது. மூதுகர.பி 3 ஆம் நூற்றவாண்டு முதல் கி. இவர சிறுவரகைள் மனைதில் எளிகமயவாகைப் பதியும்படி அறக்கைருத்துக்கைகளப் பவாடும் திறன் சபற்றவர. இந்நூல்கைளில் கைல்விப் பற்றிய சிந்தகனைகைள் அதிகைமவாகைப் கைவாணப்படுகிறது. ஞவானைக்குறள் மபவான்ற நூல்கைகள இயற்றியுள்ளவார. பழசமவாழி நூல் நவாலடி நவானூற்கறப் மபவாலமவ நவானூறு பவாடல்கைகளக் சகைவாண்டு கைவாணப்படுகிறது.பவாயி.பி 6 ஆம் நூற்றவாண்டுக்கு பின் நீதி ஆம் நூற்றவாண்டில் நீதி இலக்கியங்கைள் மதவாற்றம் சபற்றனை.1) என்ற பவாடலடி மூலம் அறியலவாம். மமலும் இவர நீதி இலக்கியப் பகடப்புகைளவாகை விளங்கும் ஆத்திசூடி.பி.

உணரவு. இலகனகறயஙனகளறலன கறபனபடனடரகனகமன ஒவனசவளர சசயனயளமன ஒவனசவளரவரறனன வளழனகனககயறகனசன சசமனகமபனபடதனத மகனகறய பஙனகளறனறகறறத எனனபத டமலன கணனட நளனனக வறரறவளகனகஙனகளறலன களண மடகறறத. கைளவு சவளிப்பட்ட பின் தமர சகைவாடுப்பக் சகைவாள்ளும் மணவிகனை நிகறமவறிய பின் மலிவு. . இபனபட இலகனகறயஙனகளன இர தனறமனறதனறனன வளழனழனகனககயறகனசன சசமனகமபடதனத மகனகறயபன பஙனகளறனறகறறத எனனற சளனனற களடனடகனசகளணனடட டபளகலளமன . ஊடல். பிரிவு ஆகிய ஐந்து கூறுகைளும் அடங்கிய பகுதிமய கைற்சபனை வழங்கைப் சபறும். கைற்பு என்ற ஒன்கறமய இல்லற ஒழுக்கைமவாகை சகைவாண்டு இருந்தனைர. இலகனகறயதனதறனன சகவ அதகனகன கறனகனகமன தரபனபறனரகனடக சதரறயமன . புலவி.மலிவும் புலவியும் ஊலலும் உணரவும் பிரிசவவாடு புணரந்தது கைற்சபனைப் படுமம” (சசெய்யுளியல் 179) என்று குறிப்பிடுகின்றவார. வள்ளுவரும் அறம் பற்றி கூறுககையில் “மனைத்துக்கைண் மவாசிலன் ஆதல் அகனைத்தறன் ஆகுல நீர பிற” (குறள் 34) எனனற கறறயளனளளரன.