You are on page 1of 88

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104

)

1.0 PENDAHULUAN

Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah dan menengah adalah untuk
melengkapkan murid dengan ketrampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk
memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu, perhubungan sosial dan urusan harian.
Perkara ini menunjukkan kepentingan kemahiran penggunaan bahasa melayu dalam
kalangan murid-murid.

Sehubungan itu, Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (1983),
member tumpuan kepada kemahiran bahasa, iaitu kemahiran mendengar dan
bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. Kemahiran ini membolehkan
murid menggunakan Bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan
sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Sukatan Pelajaran ini
memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya mberikan pembelajaran, minat
dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid. Sukatan Pelajaran ini juga
memberikan gambaran menyeluruh tentang kurikulum Bahasa Melayu.

Melalui tugasan ini, kami perlu mengenal pasti kemahiran mendengar,
kemahiran bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis yang terdapat
dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu tahap dua. Selain itu juga, kami perlu
mengenal pasti factor yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah dalam
merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran
berbahasa Bahasa Melayu sekolah rendah. Di samping itu, kami juga perlu
membina satu rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu tahap dua berdasarkan
penggabungjalinan kemahiran bahasa.

1

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2.0 KONSEP MENDENGAR
Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan pelajar mendengar dengan teliti
dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti
cerita, arahan, perbualan, soal jawab, laporan berita, dan perbincangan.Kemahiran
mendengar ini adalah kemahiran lisan yang paling asas dan ia berlaku pada
peringkat penerimaan (receptive level).
Seseorang pelajar yang telah dapat menguasai kemahiran mendengar harus
dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain dan dapat
memahami maksud serta boleh mentafsir apa sahaja yang didengar itu dengan
tepat. Kemahiran ini juga dimulakan pada peringkat awal pengajaran bahasa
yangbertujuan untuk memungkinkan pelajar fasih bercakap dalam bahasa yang
dipelajari itu.
Menurut ILA (1996), kemahiran mendengar merupakan satu proses menerima
atau memahami makna dan tindak balas terhadap percakapan atau bukan
percakapan untuk mendengar sesuatu yang melibatkan proses minda atau
pemikiran.Menurutnya lagi, terdapat dua cara komunikasi yang berkesan iaitu,
bergantung kepada percakapan dan pendengaran.
Menurut Yahya Othman dalam buku Pedagogi Bahasa pula menyatakan
bahawa mendengar adalah kemahiran bahasa yang penting dan perlu dipelajari
secara intensif terutama semasa belajar di sekolah rendah dan menengah seperti
yang terkandung dalam sukatan pelajaran. Aktiviti mendengar penting untuk dikuasai
kerana penggunaannya begitu meluas dalam kehidupan seharian.
Sehubungan itu, dianggarkan lebih kurang 60 peratus daripada masa yang
digunakan adalah bagi tujuan mendengar. Keupayaan mendengar yang berkesan
perlu ditekankan supaya pelajar dapat menguasai semua mata pelajaran ketika di
dalam kelas.
Pada peringkat yang lebih tinggi, pelajar mendengar pada jangka masa yang
lama sebelum mencuba untuk bertutur. Kemahiran mendengar juga memberikan
peluang kepada pelajar mendapatkan makna bagi mesej yang didengar bagi bahasa
itu. Hal ini juga dapat membantu pelajar memperbaiki kemampuan dari segi
penggunaan bahasa dengan lebih baik lagi. Sekirannya pelajar tidak menguasai
kemahiran mendengar ini dengan baik, maka mereka tidak dapat menumpukan
sepenuh perhatian dan tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru semasa
pengajaran di dalam kelas.

2

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

2.1 Pendekatan Dan Kaedah Kemahiran Mendengar
Pendekatan yang digunakan dalam kemahiran membaca ini ialah pendekatan
komunikatif. Pendekatan ini mengutamakan kecekapan berkomunikasi .Pengajaran
bahasa mestilah merangkumi kecekapan bahasa yakni penguasaan sistem
tatabahasa serta kecekapan berkomunikasi, kecekapan yang pertama
membolehkan seseorang murid menguasai struktur bahasa yang tepat bagi
menyampaikan mesej kepada khayalaknya. Dalam hal ini, proses kemahiran
mendengar juga pnting untuk menerima maklumat yang telah ditutrkan oleh penutur.
Kecekapan yang kedua membolehkan murid tersebut menggunakan bahasa yang
sesuai dengan khalayak yang dihadapinya. Pengajaran dimulakan dengan latihan
menggunakan struktrur bahasa yang tepat dan sesuai dengan sesuatu aktiviti
komunikasi yang dipilih oleh guru . Pendekatan induktif dan deduktif digunakan
dalam latihan ini.Kemudian murid- murid akan melibatkan diri dalam aktiviti
berkomunikasi atau berinteraksi bagi membolehkan mereka menggunakan struktur
ayat yang dilatih.

Kaedah audio lingual merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan
berdasarkan pendekatan komunikatif. Kaedah audo-lingual ini menggunakan alat-
alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa, khasnya
latihan mendengar dan bertutur secara intensif. Kaedah pengajarani ni berlandaskan
prinsip-prinsip berikut:

i. Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan
ii. Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman;
iii. Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan diajar tentang
pengetahuan bahasa
iv. Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif
v. Bahasa berbeza antara satu sama lain.
Sebelum murid menguasai pertuturan, murid perlu menguasai kemahiran
mendengar terlebih dahulu. Hal ini kerana murid perlu mendengar dengan teliti apa
yang telah dituturkan oleh guru. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran
kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk
kelaziman pertuturan murid.

3

KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104)

Oleh yang demikian, kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa, justeru
bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh
bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. Selain itu
juga,unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan
dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan
kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. Di samping itu, kaedah ini
juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa,
iaitu melalui kemahiran bertutur. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan,
guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut:

i. Murid mendengar dialog dalam bahasa asing
ii. Murid meniru dan menghafal dialog tersebut
iii. Setelah menguasai sebutan, murid dilatih tubi untuk berdialog
iv. Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat, guru memberi
rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu.

Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran
mendengar. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka
suka meniru dan menghafaz. Sebelum meniru dan menghafaz, kanak-kanak perlu
menguasai kemahiran mendengar terlebih dahulu.

4

0 KEMAHIRAN BERTUTUR Kemahiran bertutur adalah komunikasi bahasa yang paling asli dan amat penting untuk dikuasai oleh semua orang. Jesteru. apa yang diperkatakan dan siapa pendengarnya. iaitu bermula daripada kemahirannya mendengar pertuturan orang disekitarnya. iaitu proses yang membolehkan individu memahami dan menelah ujaran yang didengar. Hal ini bermakna kemahiran mendengar dan bertutur dikuasai oleh kanak-kanak sebelum kemahiran membaca dan menulis. Bertutur adalah sebagai medium komunikasi yang melibatkan tiga perkara asas iaitu. Kemahiran bertutur juga amat berkait rapat dengan kemahiran mendengar. 5 . sebaliknya mereka boleh melakukan aktiviti mendengar dan bertutur pada masa yang sama. Mereka yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik secara tidak langsung dapat mempertingkatkan keyakinan diri dalam bersosialisasi. Seterusnya. Penguasaan bahasa dalam kalangan kanak-kanak berlaku secara beransur- ansur. Dengan kata lain. Hal ini kerana secara fitrahnya manusia tidak hanya mendengar atau bertutur semata-mata. KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 3. kita boleh menuturkan sesuatu ujaran dan dalam masa yang sama mengintepretasikan dan memahami bunyi ujaran orang lain yang kita dengar. kemahiran mendengar dan bertutur yang diaplikasikan di sekolah-sekolah lazimnya akan dijalankan secara beriringan. siapa yang berkata. Kemahiran bertutur juga didapati mempunyai hubungan dengan operasi mental kerana ia merupakan penginterpretasian ujaran. Dengan kata lain. kemahiran bertutur berlaku pada peringkat pelahiran. mereka akan cuba mengajuk bunyi yang didengarnya dan akhirnya mereka dapat menuturkan bunyi-bunyi bahasa tersebut.

penekanan terhadap kemahiran bertutur dalam kurikulum Bahasa Melayu pula digambarkan melalui kemahiran berkomunikasi dan melahirkan idea. kemahiran bertutur merupakan keupayaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat. Bertutur juga bermaksud penutur menzahirkan pendapat dan perasaan melalui bunyi bahasa yang bermakna serta merujuk kapada aktiviti melafazkan kata-kata untuk tujuan berinteraksi. pendapat. guru.2 Objektif Kemahiran Bertutur Objektif pengajaran kemahiran bertutur dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu (KBSR) adalah untuk membolehkan murid-murid bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam berbagai-bagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan. ibu bapa dan sebagainya serta dalam aktiviti perbahasan. intonasi serta menggunakan perkataan dan ayat dengan tepat. Oleh yang demikian. 3.1 Konsep Kemahiran Bertutur Bertutur ialah kegiatan melafazkan dan melahirkan bunyi-bunyi bahasa yang bermakna bagi membolehkan manusia berinteraksi antara satu sama lain dalam suasana berbahasa. guru haruslah memastikan supaya murid boleh bertutur dalam Bahasa Melayu dengan betul dari segi sebutan. konsep umum kemahiran bertutur adalah berkait rapat dengan keupayaan manusia mengujar kata-kata serta dapat melibatkan individu bercakap. KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 3. perasaan. Pengajaran dan pembelajaran bertutur haruslah membolehkan murid: a) menyebut dengan jelas b) menyampaikan atau melahirkan pendapat peribadi c) melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat d) memberi penerangan dan member alasan e) menunjukkan arah f) membina soalan untuk mencari maklumat 6 .Dengan kata lain. Dalam menguasai kemahiran tersebut. serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Manakala. Penekanan amat diberikan kepada komunikasi dan penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan sesuai. syarahan dan lain-lain.

Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah.2. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. Pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa).3 Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur ada dua jenis pendekatan sahaja. 7 . pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif.1: Kemahiran Bertutur 3. KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) g) bertemu ramah h) bertukar-tukar pendapat dan maklumat i) bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasibertutur secara bertatasusila Sehubungan dengan itu. sukatan pelajaran telah mencadangkan beberapa kemahiran kecil dalam kemahiran bertutur yang perlu dikuasai terlebih dahulu seperti dalam rajah yang berikut: Menyebut Berbincang bunyi Memberi dan arahan berbahas Berlakon dan Menyampaikan melafazkan ucapan Kemahiran puisi bertatasusila Bertutur Menyampaikan ucapan dan Bersoal syarahan jawab Menyampai kan berita Bercerita dan laporan Rajah 3.

3. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. Keempat.3. stimulus atau aktiviti pembelajaran hendaklah menggalakkan atau memberangsangkan murid-murid bercakap dan berkomunikasi. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. pembelajaran bahasa merupakan pembelajaran untuk berhubung dan kemahiran bahasa dianggap sebagai kemahiran sosial. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. ataupun menggunakan bahasa dalam pelbagai keperluan 8 . terlebih dahulu daripada beberapa kemahiran asas yang lain. Ciri-ciri penting dalam pendekatan komunikatif yang pertama ialah aspek makna sangat diutamakan. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran contohnya guru perlulah memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. Kedua. Ketiga. menguasai kemahiran membuat tanggapan. (Drumfit & Johnson. Keenam. Tegasnya. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). Kelima. sekiranya dialog digunakan dalam pengajaran. mengingat. bahan-bahan pembelajaran yang dipilih hendaklah bersesuaian dengan situasia atau simulasi dalam aktiviti pengajaran. Oleh yang demikian.1 Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). 3. 1985).2 Pendekatan Komunikatif Pendekatan ini m elihat bahasa sebagai alat perhubungan yang menunjukkan makna dan penggunaan bahasa memainkan peranan penting. nada dan intonasi tertentu. Antara lain. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan kata-kata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga makna-makna yang betul mengenainya. konteks dan situasi penggunaan bahasa amat dipentingkan. KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 3. fungsi atau peranan komunikatif dialog itu hendaklah diutamakan dan bukan dilakukan untuk dihafaz.

9 . didapati bahawa hanya lima daripada tujuh kaedah yang dikemukakan untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang sesuai digunakan untuk kemahiran mendengar dan bertutur. KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) berkomunikasi. keupayaan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa secara betul dan berkesan ialah matlamat pendekatan komunikatif. Sehubungan itu. 3. kemahairan mendengar dan bertutur turut diutamakan kerana perkataan yang diajarkan adalah perkataan yang diganakan sehari-hari.1: Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah terus merujuk kepada pengajaran dan pembelajaran untuk menguasai bahasa pertama secara natural. Kaedah ini juga bermaksud belajar secara terus. Ketujuh. Kelima-lima kaedah tersebut ialah seperti dalam rajah yang berikut: Kaedah Terus Kaedah Kaedah Kaedah Fonetik/ Komunikatif Pengajaran Linguistik Kemahiran Bertutur Kaedah Kaedah Audio.4. Elektik Lingual Rajah 3.4 Kaedah Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Setelah diteliti. iaitu menggunakan terus bahasa sasaran tanpa terjemahan ke dalam bahasa ibunda.

pita rakaman. Kaedah Elektik pula didapati mengambil ciri-ciri yang baik daripada kaedah lain dan menggabungkannya. mankala teori pembelajarannnya pula berlandaskan teori interaksi. Kaedah ini mementingkan proses pemerolehan bahasa kanak-kanak yang melibatkan kognitif dan interaksi bahasa. ialah kaedah nahu dan kaedah terjemahan yang diubah suai mengikut situasi dalam pengajaran. syair dan sebagainya. Kaedah Audio –Lingual pula ialah gabungan dua kemahiran iaitu kemahiran mendenggar (audio) dan kemahiran bertutur (lingual). Oleh itu. compact disk (audio) dan piring hitam. iaitu tatabhasa dan kecekapan komunikatif khususnya kemahiran mendengar dan bertutur. Kaedah yang digabungkan misalnya. frasa dan ayat yang didengar termasuk nada dan intonasinya secara latih tubi. Latihan penyebutan tersebut dimulakan dengan penyebutan bunyi. Bahan-bahan yang dipergengarkan kepada murid ialah petikan bunyi haiwan. Kaedah komunikatif pula terbentuk berlandaskan teori huraian bahasa fungsian dan teori kecekapan komunikatif. Kaedah ini mementingkan penggunaan bahan bantu belajar berupa alat-alat audio seperti radio. sajak. Oleh yang demikian kaedah ini amat sesuai untuk menjalankan aktiviti kemhiran mendenar dan bertutur. senikata lagu. mereka akan menguasai makna terlebih dahulu sebelumdapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat tertentu. perkataan. Pengajaran berdasarkan kaedah ini dimulakan dengan latihan pendengaran dan kemudian diikuti dengan latihan penyebutan. kaedah ini amat menitikberatkan pengajaran kecekapan berbahasa. kaedah ini turut dikenali sebagai kaedah aktif kerana gabungan cirri-cri yang baik daripada pelbagai kaedah lain yang dimilikinya. pantun. nyanyian. KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) Kaedah Fonetik atau linguistik pula ialah kaedah yang juga dikenali sebagai kaedah lisan atau reform dan berkait rapat dengan kaedah terus. Melalui pengalaman mendengar etrsebutlah murid- murid dapat berlatih menyebut perkataan. berita. frasa dan ayat. 10 . Ketika murid melalui proses pemerolehan bahasa. suasana seram. petikan cerita. bunyi sesuatu suasana misalnya.

guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum. bermakna guru tersebut sedang memilih dan menentukan teknik pengajaranyang paling sesuai. (h) Sumbang saran (b) Bercerita. (e) Perbincangan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara dan strategi inilah yang akan menggambarkan perancangan dan perlaksanaan menyeluruh sesuatu agenda yang hendak dilaksanakan. Berikut ialah di antara teknik pengajaran kemahiran bertutur : (a) Latih tubi. (g) Main peranan dan simulasi. (j) Melapor berita (d) Perbualan / dialog/ wawancara (k) Permainan bahasa.5 Starategi dan Teknik Kemahiran Bertutur Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. (c) Bersoal jawab. (n) Tunjuk Cara 11 . seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. lancar dan tepat. Sebenarnya. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar. (l) Pengajaran puisi (f) Berbahas/ debat (m) Penyelesaian masalah. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) 3. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. (i) Drama atau lakonan. Strategi pengajaran merupakan cara-cara yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum ketika menyampaikan sesuatu pengajaran.

Bahan bacaan hendaklah dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan jenis dan teknik yang sesuai dan berkesan. Kemahiran membaca peril diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat.murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami perkara yang dibaca.  Mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul mengikut nada intonasi dan tekanan yang betul.  Bahan bacaan merupakan bahan yang mudah dan tidak membebankan minda. kemahiran membaca ialah keupayaan murid membaca ayat yang lancar serta sebutan. 4.Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar.Akhirnya.0 KEMAHIRAN MEMBACA Berdasarkan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tahap Dua.1 JENIS – JENIS BACAAN Bacaan Mekanis  Bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan bertulis. Bacaan Mentalis . intonasi dan jeda yang betul. Daripada kemahiran ini. Penekanan diberi kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca.4. Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan.

. Bacaan Intensif  Merupakan bacaan secara mendalam.Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu.  Bertujuan untuk memahami maklumat atau idea.memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca.meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. teknik pengajaran kemahiran membaca tahap dua juga penting kepada murid-murid.  Dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara.memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata.dan menaakul isi bacaan dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting.  Bertujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti.  Bacaan ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan.  Berfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. Teknik yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan kebolehan murid.  Bacaan ini membantu murid dalam memperkembangkan pembelajaran bahasa. Selain jenis-jenis bacaan.menambah kemahiran memahami. Teknik yang baik dapat menggalakkan murid untuk berinteraksi serta berfikir secara kritis dan kreatif. Bacaan Ekstensif  Bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas.

Recite (SQ3R) S (Survey) .2 TEKNIK KEMAHIRAN MEMBACA  Survey. Rajah 4.langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca.4.Baca - semula Tekn Tekn Soal/Tany ik a SQ3 R R (Recite) . Question (soal Tanya) -Langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapat teks berkaitan dengan keperluan tugasannya. .Baca secara lisan.Question.1: Teknik SQ3R Survey (tinjau) .tinjau Q R (Question (Review) ) .2.Imbas kembali/ny R (Read) atakan .Read.Review.

Read (baca) -Membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini.What. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. Review (baca semula) -Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara terpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapn kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga.Learn.How . Recite (imbas kembali) -Pelajar cuba mengingati kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh.  KWLH -Know.Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertinggal.

2 :Teknik KWLH Apa yang jelas dari penerangan tersebut ialah suatu teknik membaca kritis di mana pembaca.mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dengan apa yang dibaca -menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya . K (know) -Apa yang telah diketahui (sebelum membaca)) H (How) - Bagaimana Tekn W (want) .membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui .mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan .melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih) . .menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya) Teknik pembacaan KWLH akan membolehkan pelajar: .mengingat dahulu apa yang telah diketahui .2. H membaca) L (learn) - Apa yang telah diketahui (selepas membaca) Rajah 4.Apa yang mendapatk ik hendak an maklumat KWL diketahui (sebelum tambahan.

menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya serta menentukan bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapatkan maklumat. maklumat atau idea kepada pembaca.0 Kemahiran Menulis 1. Menulis ialah pembentukan simbol – simbol tulisan dalam bahasa. menghubungkan sesuatu mesej. 2. 5. ( Don Bryne – 1979 ) . 3.-menentukan apakah lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat tambahan Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. Menulis ialah simbol – simbol grafik yang menggunakan huruf –huruf atau gabungan huruf – huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi semasa bercakap. Sesuatu penulisan bertujuan untuk menyampaikan.

Pengajaran kemahiran menulis harus dirancang dengan teliti melalui gabung jalin kemahiran bahasa supaya murid – murid dapat menyampaikan idea dengan tepat. iaitu mendengar dan bertutur serta membaca. idea dan pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak dan pembaca. Menulis merupakan satu proses untuk menyampaikan buah fikiran. Mengeja perkataan Meluaskan kosa kata Menyuburkan minat berkarya Meningkatkan kecekapan berfikir Meluaskan pengetahuan TUJUAN Memberikan Melahirkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan fikiran kepuasan dayadan kreativiti keterampilan dan penguasaan perasaan ketenangan dan inovasi jiwa . Kemahiran ini mempunyai hubungan yang erat dengan kemahiran bahasa yang lain. 6.4. jelas dan berkesan. 5.

Rajah 5.1: Tujuan Kemahiran Menulis Peringkat Kemahiran menulis Peringkat Menulis Peringkat Mentalis Mekanis Peringkat ( Pelahiran ) pratulisan .

. Dalam peringkat ini murid – murid di sediakan dengan aktiviti – aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf. pen dan marker 3.1 Pramenulis 1.2: Peringkat Kemahiran Menulis 5. 2. 4. Latihan otot – otot jari dan tangan serta koordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid – murid supaya mereka dapat membiasakan tangan mereka untuk memegang alat – alat menulis seperti pensel . Murid yang kurang cerdas akan mengalami kesukaran untuk melahirkan idea dan tidak dapat koordinasi tangan dan mata dengan baik. Rajah 5.huruf dengan kemas dan betul. Biasanya murid – murid yang cerdas dapat menulis dengan baik kerana mereka berjaya melahirkan idea dengan pantas dan bernas dan dapat koordinasi tangan dan mata dengan baik dan seterusnya dapat menulis dengan cepat dan cermat.

Sekiranya murid – murid dapat menguasai kemahiran menulis mekanis di peringkat awal secara tidak langsung dapat mengatasi atau mengurangkan . 4.1 Peringkat menulis mekanis 1.1. 5. membentuk huruf di atas kertas kosong dan kertas atau buku bergaris. suku kata. 2. perkataan dan ayat. 3.Contoh aktiviti :  Latihan menulis dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri  Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Guru harus member penekanan kepada kepentingan kemahiran ini disebabkan kemahiran ini harus dikusai oleh murid – murid sejak di peringkat awal supaya murid supaya murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah di baca. Tujuanya adalah untuk membolehkan murid – murid menguasai kemahiran huruf – huruf kecil dan besar dalam abjad dengan betul dan seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf . Peringkat melatih murid membentuk lambing – lambing tulisan.

aktiviti latihan mental boleh dilaksanakan oleh guru untuk membantu murid – murid menguasai kemahiran ini. Oleh yang demikian. aktiviti. 5. perkataan. Dalam kemahiran menulis peringkat ini. Melibatkan proses mental dan lazimnya dikuasai setelah murid – murid menguassai kemahiran menulis secara mekanis.2 Peringkat mentalis ( Pelahiran ) 1. Contoh aktiviti :  Mengisi tempat kosong  Melengkapkan ayat  Membina ayat . murid dilatih melahirkan fikiran secara bertulis berpandukan gambar.1. mengisi tempat kosong. dan melengkapkan ayat atau perenggan. 3. masalah penguasaan 3M dalam kalangan murid Tahun 1 khasnya dan murid sekolah rendah amnya. 2. Contoh aktiviti :  Latihan menulis bentuk yang mirip kepada bentuk penulisan seperti membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terkawal.

iii. . Murid- murid menulis karangan dengan berpandukan sepenuhnya kepada bahan yang disediakan oleh guru. ii. Untuk mencapai objektif kemahiran yang hendak dicapai. pendekatan ini dapat mengelakkan murid-murid daripada melakukan kesalahan baik dari segi bahasa mahu pun dari segi isi. Pendekatan Terkawal Pendekatan terkawal merupakan satu pendekatan yang digunakan bagi membantu murid-murid menimba pengalaman mengarang supaya mereka biasa dengan struktur karangan. •Contoh aktiviti: i.pendekatan tertentu seperti:-  Terkawal  Berpandu  Bebas  Proses  Komunikatif  Pengalaman Bahasa A. menyusun ayat sehingga membentuk sebuah karangan yang lengkap. bahagian isi dan bahagian penutup untuk membentuk sebuah karangan yang lengkap bersturuktur.Selain itu. Menulis karangan berdasarkan gambar bersiri. Menyusun bahagian pendahuluan. Mengisi tempat kosong dengan menggunakan perkataan-perkataan yang telah disediakan terlebih dahulu. pengajaran menulis boleh diajarkan dengan menggunakan pendekatan.2 Pendekatan Mengajar Kemahiran Menulis Kemahiran menulis boleh diajarkan secara berperingkat-peringkat.  Memanjangkan ayat  Menuliskan ayat berdasarkan gambar  Menulis karangan  Menulis jawapan kefahaman  Menulis rencana 5.

Murid-murid mencari isi karangan sendiri 4. 5) Murid mengolah isi berdasarkan pendahuluan atau pengakhiran cerita yang telah diberikan oleh guru 6) Kesalahan yang minima dapat dielakkan daripada dilakukan oleh murid- murid. 8) Murid-murid yang pandai diberikan aras latihan yang lebih mencabar. Guru boleh memberikan beberapa perkataan ataua rangkai kata tertentu bagi membantu murid memantapkan lagi pengolahan. 4) Kad-kad imbasan dan kad perkataan digunakan bagi membantu murid-murid. 3) Murid-murid mengisi tempat kosong dengan menggunakan perkataan mereka sendiri bagi melengkapkan perenggan. 7) Latihan memadankan ayat boleh diberikan terlebih dahulu kepada murid- murid. D. 6. Pendekatan Bebas 1. 2 Murid-murid mengumpul bahan berdasarkan tajuk yang diberikan oleh guru 3 Boleh dilakukan secara berkumpulan atau individu 4 Bahan-bahan yang telah dikumpul disimpan di dalam folio 5 Bahan-bahan daripada folio disaring untuk menentukan kesesuaian dengan tajuk karangan yang diberikan kepada mereka. Murid-murid menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan oleh guru 3. Murid-murid menyusun isi dan membuat rangka karangan 5. Sesuai untuk kumpulan murid yang sudah menguasai aspek penulisan dengan baik. Pendekatan Berpandu 1) Isi karangan telah diberikan oleh guru 2) Murid-murid membina ayat berdasarkan perkataan atau rangkai kata yang telah diberikan oleh guru. C. Penggunaan peribahasa digalakkan. 2. 9) Penulisan karangan boleh dilakukan dalam bentuk grafik sebelum ditulis dalam aspek wacana yang lengkap.B. 6 Penggunaan sumber bahan berasaskan ICT adalah sangat digalakkan E. Pendekatan Komunikatif 1) Penulisan karangan berdasarkan fungsi bahasa sebagai alat perhubungan . Pendekatan Proses 1 Tidak memberatkan hasil tetapi melibatkan proses yang dilalui oleh murid- murid.

Hasil dapatan menunjukkan ketiga-tiga jenis permainan ini telah digunakan oleh guru semasa pengajaran. 1995:3). Abdul Aziz. Husin & Siti Hajar Bt. Teknik permainan bahasa mempunyai pelbagai jenis permainan yang boleh dijalankan oleh guru. mencari benda tersembunyi serta “Roda Impian’ kosa kata. guru memilih teknik permainan bahasa untuk mengukur keupayaan murid menguasai kemahiran menulis. Ini menunjukkan teknik permainan bahasa bukan sesuatu yang asing bagi guru kerana guru yang mewakili responden pernah menerima latihan perguruan daripada institut pengajian tinggi awam dan telah mempelajari pelbagai teknik-teknik pengajaran. Oleh itu. Aktiviti ini ada hubung kaitnya dengan kandungan pelajaran sama ada secara langsung atau tidak langsung. tetapi ia boleh digolongkan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berhasrat memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran bahasa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Namun. 6) Penggunaan bahan rangsangan seperti bahan multimedia dapat membantu murid-murid dalam mengemukakan penceritaan. Kenyataan ini turut . permainan bahasa boleh dijelaskan sebagai cara mempelajari bahasa melalui bermain atau murid belajar sambil bermain (Kamarudin Hj. Permainan Bahasa Teknik permainan bahasa bukanlah merupakan aktiviti tambahan untuk bergembira semata-mata. Permainan bahasa merupakan satu aktiviti yang dirancangkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. 4) Murid-murid diminta bercerita tentang sesuatu dalam konteks perbincangan yang autentik 5) Bentuk penulisan murid-murid lebih mirip kepada melaporkan sesuatu kejadian dalam konteks dan suasana kejadian sebenar. 5.3 Teknik Mengajar Kemahiran Menulis A. terdapat tiga jenis aktiviti permainan yang boleh dijalankan di dalam kelas iaitu silang kata bergambar. 2) Penekanan diberikan kepada penggunaan bahasa yang berkesan dalam mengungkapkan isi cerita dan kurang kepada aspek penstrukturan karangan 3) Murid-murid diberikan latihan mengemukakan pendapat mereka tentang sesuatu idea.

Permainan-permainan bahasa juga adalah permainan yang mudah dan tidak memerlukan penggunaan ruang dan masa yang banyak serta sangat menyeronokkan. waktu.Guru secara khususnya merujuk kepada guru bahasa Melayu perlu mempelbagaikan teknik dan aktiviti pengajaran semasa berada di dalam bilik darjah. Namun begitu. Guru perlu merancang serta memilih permainan yang sesuai dengan tahap keupayaan murid. Guru juga perlu memastikan penglibatan semua murid secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan.dipengaruhi oleh bidang pengkhususan responden serta pengalaman guru mengajar bahasa Melayu. 5. Namun begitu. Guru perlu merancang serta mengolah bahan agar sesuai dengan tajuk dan objektif pengajaran dan dijalankan mengikut jangka masa yang sesuai. makna dan tatabahasa  Pelopor CLL mengemukakan teori “Bahasa Sebagai proses Sosial” yang menekankan enam perkara:  Proses keseluruhan individu . Selain itu.ayat dan model-model abstrak bahasa. guru juga perlu menitikberatkan aspek-aspek lain seperti penggunaan ruang kelas. guru-guru perlu peka dalam menyediakan serta merancang permainan ini. guru perlu menguasai pengetahuan dan kemahiran asas tentang permainan bahasa melalui maklumat-maklumat yang terdapat di laman sesawan atau melalui pembacaan buku-buku yang berkaitan.  Murid perlu memahami sistem bunyi.4 Kaedah Mengajar Kemahiran Menulis  Pembelajaran bahasa komuniti “community Language Learning” (CLL) berkait rapat dengan pengajaran bahasa asing yang dipanggil teknik kemanusiaan.  Kaedah ini menekankan bahawa teori bahasa mestilah bermula daripada ciri- ciri bunyi . kos yang diperlukan serta keselamatan murid semasa aktiviti dijalankan.

 Proses pendidikan  Proses Interpersonal  Proses Perkembangan  Proses komunikasi  Proses kebudayaan 5.5 Aktiviti P & P  Menggabungkan jenis pembelajaran inovatif dan konvensional.  Transkripsi –Menyalin semula pengucapan /perbualan dan menganalisis bentuk-bentuk linguistik.  Gambaran dan pemerhatian – Murid membuat laporan tentang pengalaman dan perasaan mereka. Menyediakan karangan atau cerita.  Analisis – Menganalisis ayat dengan memberi perhatian kepada penggunaan leksikal dan peraturan gramatikal. antaranya:  Terjemahan  Kerja kumpulan – perbincangan tentang sesuatu topik. .

Berpusatkan Bahan .6 Strategi Mengajar Kemahiran Menulis Audio – Visual Mengisi tempat Dari bahan yang kosong guru baca atau sebagainya.5.

Membina karangan berdasarkan gambar Menyalin daripada berpandu. buku teks atau buku rujukan. NOR AFIFAH BINTI .

Faktor yang seterusnya ialah jantina. Kemahiran Mendengar Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam kemahiran mendengar adalah faktor fizikal. Wujudnya perbezaan kemahiran mendengar antara kanak-kanak lelaki dan perempuan. Peringkat kemahiran ini berbeza antara seseorang yang mempunyai pendengaran yang tajam dan ada yang sebaliknya walaupun mereka tidak tergolong dalam kategori cacat pendengaran kerana kanak-kanak normal mempunyai pendengaran yang semulajadi sejak dilahirkan. AHMAD Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Masalah Dalam Merancang Dan Melaksanakan Akiviti Yang Melibatkan Kemahiran Mendengar.Membaca Dan Menulis Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah. mereka kurang kefahaman tentang .Bertutur. Apabila usia kanak-kanak lelaki menjangkau umur 7 hingga 9 tahun.

Semakin tinggi taraf ekonomi sesebuah keluarga. penguasaan bahasa mereka akan terganggu. Kanak-kanak yang lemah dan sakit tidak mempunyai kekuatan untuk berfikir dan bercakap. Faktor yang terakhir ialah mental.kemahiran mendengar berbanding dengan kanak-kanak yang sebaya dengan mereka. Kemahiran Mendengar Faktor utama yang mempengaruhi pertuturan kanak-kanak ialah faktor kesihatan. maka jelaslah kanak-kanak itu tidak boleh bertutur dengan baik. Jika secara fizikalnya dapat dikesan organ- organ ini rosak atau tidak berfungsi. Semasa mendengar. Hal ini dapat mempengeruhi pengamatan dan kemahiran mendengar seseorang itu. . Tahap pemikiran kanak- kanak mempengaruhi kecekapan mereka mendengar. terdapat banyak gangguan seperti bunyi bising. Jika kanak-kanak itu mendapat sakit berlanjutan ketika masih bayi. semakin tinggi taraf penguasaan bahasa ahli keluarganya. Faktor yang seterusnya ialah taraf sosioekonomi iaitu kanak-kanak daripada keluarga atasan dan pertengahan boleh menguasai bahasa dengan lebih cepat dan lebih baik daripada kanak-kanak keluarga bawahan. Faktor ketiga ialah gangguan bunyi dalam persekitaran. Kemahiran mendengar berkait rapat dengan gaya pemikiran seseorang kerana sesuatu yang didengar melalui deria telinga akan melalui proses mental untuk bertindak balas. Faktor yang kedua ialah faktor fizikal di mana pertuturan biasanya terhasil daripada organ-organ vokal manusia.

faktor kecerdasan dan perkembangan kognitif kanak-kanak sangat mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak. dan sebagainya. Akhir sekali ialah faktor dwibahasa iaitu kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur lebih baik berbanding dengan kanak-kanak dwibahasa. Kemahiran Membaca Faktor yang pertama ialah faktor fizikal. Ini disebabkan oleh jasman kanak-kanak perempuan yang berkaitan dengan urat saraf pertuturan mereka berlaku lebih cepat daripada kanak- kanak lelaki. misalnya mendengar cerita. Keadaan fizikal merujuk kepada keadaan mata. ibu bapa yang kerap berbual dengan anak mereka. lawatan ke perpustakaan atau ke kedai buku. . Persekitaran yang intelektual yang memberi pengalaman-pengalaman bermakna akan dapat merangsang otak dan menimbulkan minat membaca. Seterusnya ialah faktor jantina yang mana melalui kajian-kajian yang telah dijalankan mendapati kanak-kanak perempuan lebih dahulu bercakap daripada kanak-kanak lelaki. Ini kerana penguasaan bahasa pertama atau bahasa ibunda sering mengganggu bahasa yang dipelajari itu. telinga. Selain itu. Kanak- kanak yang mempelajari bahasa kedua sering menemui kesulitan. Sistem nahu dan sebutan bahasa ibunda tidak sama dengan sistem bahasa sasaran dan ini boleh menyebabkan kanak-kanak itu tidak boleh bertutur dengan baik dalam bahasa tersebut. Kanak-kanak yang cerdas akan dapat menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya. dan organ pertuturan yang sempurna.

Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa dan juga guru untuk memastikan kanak-kanak sudah mempunyai kesediaan membaca yang mencukupi sebelum mula mengajar kemahiran membaca kepada kanak-kanak. perasaan. iaitu daya diskriminasi penglihatan dan diskriminasi pendengaran. Semasa membaca kanak-kanak perlu mendiskriminasi huruf dan juga mendiskriminasi bunyi-bunyi huruf. Persekitaran yang menggalakkan pelajar menulis juga perlu disediakan. Penyampaian idea secara spontan dan keupayaan mencatat perkara itu dalam perkataan yang tepat begantung kepada pengalaman yang ditempuhinya. Kanak-kanak yang menguasai bahasa dengan baik akan dapat belajar kemahiran membaca dengan cepat dan dapat membaca dengan baik kerana bahasa adalah alat manusia melahirkan fikiran. Penulisan menjadi lebih mudah sekiranya pelajar menulis perkara yang pernah dialaminya. kehendak . Kemahiran membaca memerlukan keupayaan pengamatan yang kuat. Faktor yang kedua ialah pengalaman. Kadang kala minat menulis timbul lantara proses menulis yang dilakukan secara berulang-ulang. Kemahiran Menulis Faktor yang utama ialah minat menulis. minat tidak boleh wujud secara spontan dan memerlukan masa untuk dimantapkan. . Melahirkan minat menulis perlu wujud bagi memastikan kemahiran itu dapat dikuasai dengan lebih baik.dan sebagainya semasa berkomunikasi. Peringkat kesediaan menulis perlu diwujudkan dengan pelajar diberi dorongan untuk menulis. Faktor yang ketiga ialah faktor keupayaan pengamatan.

Oleh itu. situasi pembelajaran yang menggalakkan perlu disediakan semasa mengajar penulisan. Penguasaan menulis menjadi lebih mudah sekiranya pelajar dapat membuat latihan secara konsisten terutamanya dengan menitikberatkan kelemahan yang sering dilakukan semasa menulis. penyediaan situasi pembelajaran yang kondusif adalah factor penting dalam menentukan kejayaan pengajaran penulisan. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 5 Gigih Tarikh : 16 Mac 2011 Masa : 60 minit Bilangan murid : 28 orang Tema : Kekeluargaan Tajuk : Keluarga harmoni hidup diberkati Hasil Pembelajaran: . Factor yang terakhir ialah latihan. Latihan yang kerap dapat membantu keupayaan murid menulis. Selain itu. Guru perlu fleksibel dari segi masa penulisan supaya murid tidak berasa tertekan semasa menulis.

menulis . Aras 2: i. Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca.1 membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca Aras 2: i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca Fokus sampingan : 8. Objektif Pelajaran : Pada akhir pelajaran. Menyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam petikan Sistem bahasa  Kemahiran bahasa : kemahiran membaca.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Membaca pelbagai jenis ayat dengan menekankan pada intonasi dan sebutan yang betul berdasarkan teks “keluarga harmoni hidup diberkati” ii. Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. iii.Fokus utama : 5. murid dapat: i.

merumus. ini? 2) Guru bersoal jawab dengan murid tentang gambar yang dipamerkan . bekerjasama .muzik Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah pernah mengalami peristiwa berkelah bersama keluarga Bahan Bantu Belajar : Gambar( berkelah di tepi pantai).  Kemahiran Belajar Cara Belajar : Mendengar. tanda baca Pengisian kurikulum  Pendidikan Moral  Nilai : hormat menghormati.  Tatabahasa: Jenis-jenis ayat. Kad perkataan. Intrapersonal. kasih saying Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir : Menjana idea.menghubung kait. Menulis  Kecerdasan Pelbagai : interpersonal. Membaca. LANGKAH MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN 1) Gambar “Berkelah 1) Guru 1)KB-menghubungkait Set Induksi 2)BCB – mendengar bersama keluarga” mempamerkan (5 minit) 2) Soalan gambar sebuah dengan teliti -Apakah yang dapat kamu -Teknik bersoal jawab keluarga berkelah perhatikan dalam gambar 3)KP – interpersonal di tepi pantai. Petikan.

3) Guru mengaitkan
set induksi
dengan tajuk
pelajaran
1) Petikan “keluarga 1) Guru mengedarkan 1)KB: merumus
2)BCB: mendengar
Langkah 1 harmoni hidup petikan kepada
aktif,
(20minit)
diberkati” murid
2) Murid diminta untuk

membaca petikan

mengikut guru
3) Guru meminta

beberapa orang

murid ke hadapan

dan membaca

petikan dengan kuat

menggunakan nada

dan intonasi yang

betul
4) Guru membuat

ulasan tentang

petikan yang dibaca

1) Rajah tulang ikan 1) Murid diminta 1)KB: Menjana idea

Langkah 2 mencari isi-isi
penting di dalam 2)KP: intrapersonal
(15 minit)
petikan
2) Murid diminta
mencatat isi-isi
penting tesebut
dalam bentuk
rajah tulang ikan
3) guru
membimbing
murid

1) Membina karangan 1) Murid diminta 4) BBM
-slaid powerpoint
Langkah 3 untuk membuat 5) Teknik
-latih tubi
(15 minit)
satu karangan

menggunakan isi-

isi penting yang

telah dicari
2) Guru

memberikan

pendahuluan

karangan kepada

murid
3) Guru

membimbing

murid

Penutup 1) Rumusan isi pelajaran 1) Guru membuat 1) Teknik
2) Lirik lagu - Soal jawab
(5 Minit) rumusan pelajaran

bersama murid

dengan mengimbas

kembali pelajaran

yang telah dipelajari.
2) Nyanyian lagu “kalau

rasa gembira tepuk

tangan”

RELEKSI KENDIRI

NUR AFIFAH BINTI AHMAD

910810-02-5166

Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah S.W.T kerana
dengan izin, rahmat dan kasih sayangNya saya dan rakan-rakan dapat menyiapkan tugasan
ini mengikut waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih diucapkan kepada pensyarah

pembimbing, Puan Rohani Binti Din kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar dan
nasihat yang berguna kepada saya dan rakan-rakan dalam menambahbaikkan lagi tugasan
kami. Terima kasih juga buat rakan-rakan kumpulan saya iaitu Farah Fazriyana Basri, Nor
Azrina Mohd Zainol dan Fitri Norlida Ibrahim kerana telah memberikan yang terbaik dalam
tugasan ini.

Seperti mana yang kita sedia maklum, seseorang guru perlulah mempunyai
pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan pengajaran dan kemahiran bahasa yang
berkesan dan baik. dalam Dalam pengajaran bahasa, terdapat empat kemahiran yang
sering dijalankan dalam kelas, dan kemahiran-kemahiran itu ialah kemahiran mendengar,
kemahiran bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. Untuk mengaplikasikan
semua kemahiran ini guru boleh menggabungjalinkan beberapa atau semua kemahiran itu
dalam sesuatu pengajaran.

Sebagai guru kita hendaklah mengetahui kelemahan dan kelebihan konsep
penggabungjalinan ini. Hal ini adalah untuk mengetahui kaedah ini sesuai atau tidak untuk
dilaksanakan. Kaedah ini dapat menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik dan
dapat mengelakkan kebosanan dalam diri murid. Guru perlulah memainkan peranan
merancang pengajaran dengan teliti. Selain itu, guru perlu menumpukan perhatian kepada
murid yang lemah supaya mereka dapat memahami apa yang diajar.

Selain itu, terdapat juga kelemahan dalam kaedah ini. Murid susah untuk memahami
pengajaran guru kerana pemikiran mereka hanya fokus kepada satu kemahiran sahaja.
Justeru itu, guru perlu menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang dapat menarik
minat pelajar untuk belajar. Guru perlulah berfikiran lebih kreatif lagi. Murid akan berasa
gembira dan fokus apabila terdapat rangsangan dalam pengajaran guru.Kita sebagai
seorang guru perlulah membaiki kelemahan diri dan berusaha untuk meningkatkan lagi
prestasi dalam kerjaya guru.

bertutur.bahasa perpaduan dan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari oleh semua pelajar pada semua . Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi. FARAH FAZRIYANA BINTI BASRI Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran mendengar.membaca dan menulis dalam kalangan murid sekolah rendah. bahasa pengantar utama.

Komunikasi bukan sahaja melalui percakapan malah. serta terbitnya perasaan hormat menghormati. Ini dibuktikan di dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang telah menggariskan sebelas objektif yang merangkumi beberapa kemahiran berbahasa.Banyak aktiviti dan kemahiran yang menekankan aspek-aspek kemahiran bahasa dalam sukatan pelajaran.Ketika guru menulis sesuatu di papan hitam untuk kegunaan murid- murid.peringkat persekolahan sama ada di sekolah rendah mahupun sekolah menengah. Guru yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik khususnya mengajar di dalam bilik darjah. Setiap guru hendaklah mahir dalam berkomunikasi.bertutur. Oleh itu. seseorang guru itu dapat menyampaikan isi pelajarannya dengan berkesan. Hal ini jelas dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah.maka komunikasi bertulis telah diamalkan.bertutur. Faktor pertama masalah ini ialah melalui faktor komunikasi . kemahiran komunikasi amat penting bagi seorang guru untuk melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran berbahasa dengan adanya suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. guru hendaklah menyusun strategi serta teknik yang berkesan agar pembelajaran berinteraksi dalam kelas bersama murid-murid tidak mendatangkan masalah dan suasana berinteraksi yang berkesan.membaca dan menulis. saling bantu membantu sesama guru dan murid menjadikan sesuatu sesi pengajaran menjadi lebih bermakna. komunikasi juga dapat dizahirkan melalui aktiviti bertulis. menyebarkan ilmu pengetahuan. Jika mesej yang disampaikan oleh guru dapat difahami oleh murid-murid maka komunikasi berkesan telah pun berlaku.membaca dan menulis. . Melalui komunikasi yang baik. Kebanyakan guru menganggap mengajar Bahasa Melayu merupakan tugas yang mudah sedangkan timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran berbahasa dalam kalangan murid sekolah rendah. Oleh itu. Perkara ini diberi tumpuan utama bertujuan untuk mencapai objektif pengajaran bahasa Melayu iaitu membolehkan murid-murid mendengar.Adanya interaksi yang berkesan yang ditonjolkan oleh guru kepada murid-murid. Kegagalan guru berkomunikasi dengan berkesan bukan sahaja akan menyebabkan murid-murid lambat menerima sesuatu pembelajaran tetapi objektif yang dirancang bagi satu sesi pengajaran itu tidak akan tercapai sekaligus akan menyebabkan timbulnya masalah dalam melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran mendengar.maklumat serta tunjuk ajar yang berkesan kepada murid-murid tanpa menimbulkan sebarang ketidakfahaman murid mengenai sesuatu pembelajaran tersebut. sukar bagi seseorang guru itu menjadikan pengajarannya berkesan.Kepentingan terhadap penguasaan bahasa lebih ketara dalam bidang pendidikan kerana bahasa menjadi medium utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bahasa digunakan dalam interaksi lisan antara guru dengan murid.

Di dalam kelas mungkin terdapat satu atau dua orang pelajar yang tergolong dalam kategori murid pintar atau cerdas dan ada juga golongan murid yang tergolong dalam kategori lemah. Bagi murid kategori lembam atau lemah. Tahap kecerdasan murid amat berperanan dalam menentukan keberhasilan pembelajaran seseorang itu. Berbeza dengan murid bagi kategori pintar cerdas di mana mereka memerlukan pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk pengayaan.Guru perlu mengetahui keupayaan pelajar pintar cerdas mengenalpasti bentuk kecerdasannya berdasarkan kepintarannya. Faktor yang ketiga ialah faktor tingkahlaku pelajar. tidak dapat menebut perkataan yang dieja serta sering meninggalkan perkataan yang tidak diketahui makna atau gagal membunyikannya. Tingkahlaku bermasalah boleh menyebabkan ketidakseimbangan di antara emosi dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. timbulnya masalah kepada guru dalam melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan aktiviti kemahiran mendengar.Setiap guru memerlukan pengetahuan dan kemahiran dalam menyampaikan sesuatu isi pelajaran kepada murid-murid melalui startegi yang berkesan.pecutan atau lebih kehadapan berbanding murid-murid biasa.Guru perlu memainkan peranan yang penting dalam menentukan kaedah dan strategi pengajaran yang efektif untuk memaksimakan pencapaian murid-murid.Dalam keadaan ini. Faktor kedua yang menyebabkan timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran berbahasa ialah faktor tahap kecerdasan murid.Bukannya mudah untuk menguruskan masalah . membaca dan menulis kerana mempunyai perbezaaan tahap kecerdasan murid di dalam satu kelas.menghafal fakta dan latih tubi tidak akan dapat memenuhi keperluan pelajar pintar cerdas sebaliknya ia hanya akan melatih kemahiran motor halus mereka sahaja.tidak membunyikan perkataan dengan betul dan tepat. Ini semua sukar untuk didapati dalam konteks bilik darjah aliran biasa yang mana tidak semua murid-murid mempunyai keupayaan untuk belajar secara pantas. Ini menimbulkan bacaan yang merangkak-rangkak dan menyebabkan murid-murid kategori lembam atau lemah tidak dapat memahami maklumat dan makna bahan bacaan tersebut serta tidak berminat mencari maklumat yang terdapat dalam gambar rajah atau bahan ransangan yang diberikan guru. Bagi murid yang mempunyai tahap kecerdasan tinggi akan berupaya memahami sesuatu pelajaran itu dengan cepat manakala berbeza bagi murid yang mempunyai tahap kecerdasan dalam kategori lemah. Tugasan seperti salin-menyalin. bertutur. mereka menghadapi masalah dalam pembelajaran kemahiran berbahasa contohnya masalah membaca yang ada dalam diri murid lembam seperti keliru mengecam huruf besar dan huruf kecil semasa membaca. Masalah tingkah laku sering dihadapi oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku.

Apabila sudah tidak ditegur. Murid ini lebih suka mengelamun ketika belajar. Perbuatan mereka hanya berhenti buat sementara waktu sahaja apabila dimarah. Adakalanya ia dapat dikawal dan adakalanya ianya menyeksakan.membaca.amaran guru.tingkah laku di kalangan kanak-kanak. sebarang masalah yang menyebabkan timbulnya masalah dalam melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran berbahasa hendaklah ditangani oleh guru dengan baik dan teratur supaya tidak akan menganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Yang pastinya.Sesetengah pula menunjukkan sikap tidak berminat lansung untuk belajar.mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan. Kanak-kanak tidak dapat menyesuaikan diri mereka dengan keadaan dan suasana pembelajaran.murid akan dapat menguasai kemahiran berbahasa iaitu kemahiran membaca. Oleh demikian. Sebagai contoh.Dengan ini.Murid sebegini jarang bercakap atau tidak banyak berinteraksi sekaligus menjejaskan pembelajaran dalam pelaksanaan aktiviti kemahiran bertutur. Hal ini menyebabkan pelaksanaan aktiviti yang melibatkan kemahiran mendengar. murid yang berkelakuan nakal suka membuat bising di dalam bilik darjah ketika guru mengajar di hadapan kelas serta menggangu kawan-kawannya yang lain dan gemar bermain semasa proses pembelajaran berlaku.kelakuan murid itu akan kembali kepada perangai asalnya.menulis.Murid yang berkelakuan nakal ini tiadak makan saman dengan teguran.Murid sebegini juga kurang memberi tumpuan di dalam kelas.Murid yang suka mengasingkan diri pula kebiasannya tidak mahu bergaul dengan kawan-kawan lain. dan menulis tidak dapat dijalankan dengan berkesan kerana tidak mendapat kerjasama dari murid itu sendiri.Keadaan begini selalu menjejaskan pelajaran dan keupayaan mereka untuk belajar di dalam kelas. tingkah laku bermasalah ini boleh membawa kesan yang tidak baik semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 Tarikh : 16 Julai 2011 Hari : Selasa .

Aras 3 (i) 1. . Fokus Sampingan: 1. Aras 2 (i) i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul ii.Masa : 10.dan tepat. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik. Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat: i.1 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.30 – 11.Menjawab soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya dengan logik dan tepat.30 pagi (60 minit) Tahun : 4 Amanah Umur : 10 tahun Bilangan Murid: 30 orang Tajuk Pelajaran: Kepentingan Menjaga Kebersihan Alam Sekitar Hasil Pembelajaran Fokus Utama: 5.Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN MASA 1.menjana idea dan kecerdasan pelbagai.Sistem Bahasa:  Tatabahasa : Ayat Majmuk  Kosa Kata istilah : Pengisian Kurikulum  Ilmu : Pendidikan Moral dan Sivik  Nilai : Tolong-menolong dan bertanggungjawab Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)  Kemahiran berfikir: Mengenal pasti sebab dan akibat. naturalis dan emosi. BBM Set Induksi Miami. intrapersonal. interpersonal. g saran . Apakah yang dapat kamu memerhatikan paparan skrin -Menjana Idea perhatikan di dalam gambar powerpoint yang ditunjukkan ini? dengan teliti.Teknik . Pulau Pinang dengan menggunakan slide -Slideshow (5 minit) power point. 3.sebuah keluarga -Bersoal -pelampung 3.KB 1.Guru dan murid bersoal jawab.  Murid pernah menjalankan aktiviti perkelahan. Soalan yang diajukan: 2. Bahan Bantu Mengajar :  Slideshow power point  Lembaran Kerja  Gambar  LCD Pengetahuan sedia ada :  Murid sudah mempunyai pengetahuan dan pengalaman aktiviti perkelahan.Guru meminta murid 2.  Belajar Cara Belajar : Perbincangan dan kerja kumpulan  Kecerdasan Pelbagai : Kinestetik. Perkelahan Di Pantai 1.Guru menunjukkan gambar 1.sumban -istana pasir jawab. power point ii.

Guru berbincang tentang isi 3.Guru mengedarkan 1. Soalan 1. -menangkap gambar alam sekitar. Isi penting: 2. Kurikulum .di tepi pantai -verbal- linguistik 3.BBM (20 minit) Terjun kepada 4 kumpulan.Murid dikehendaki membuat -penerangan keluarganya. Kamal. Guru meminta murid 2. kebersihan alam sekitar di Sungai Denim 5. Guru membahagikan murid 1. Petikan Perkelahan di Air 1. perbincangan dalam kumpulan -perbincangan -memasang khemah dan memberikan jawapan -bermandi-manda yang sesuai.BBM (10 minit) berdasarkan petikan yang -Petikan cerita Berdasarkan diberi.Ceritakan keindahan alam di Sungai Denim. Ayah dan ibu menasihati kandungan dan bersoaljawab Kamal supaya menjaga dengan murid.Nilai Sungai Denim.Pengisian berada? dengan tajuk yang diajar.Apakah yang mereka -interpersonal sedang lakukan? -bermandi-manda -membuat istana pasir Langkah 1 i. .Guru mengaitkan set induksi 4. Langkah 2 i.Guru meminta murid membaca petikan bersama- sama. jelaskan kearah mendapatkan jawapan pesanan ayah kepada yang tepat. Tugasan 1. Langkah 3 i.Kecerdasan 1. bersih 4.BBM (15 minit) -lembaran kerja lambaran kerja dan murid -Lembaran .Petikan cerita ii.Berdasarkan teks. 3. 3. saudara-mara di Air Terjun 3.Guru mengajukan soalan 1.Teknik dilakukan oleh Kamal dan 2. 3. Guru membimbing murid -bertanggung membaca petikan dengan jawab 2. Dimanakah keluarga ini 4. Alam sekitar Sungai sebutan dan intonasi yang Denim sangat indah dan betul.Guru membimbing murid 2. petikan.Kamal bersama membaca petikan secara Pelbagai keluarganya mengadakan individu dan kumpulan -intrapersonal perkelahan bersama mengikut perenggan.nyatakan aktiviti yang 2. 2.

Berapa kalilah Kamal telah 2. Guru merumuskan isi 1.Teknik kepada Kamal supaya memberi komitmen yang baik.Guru dan murid berbincang jawapan yang sebenar. Rumusan isi pelajaran 1.Bagaimanakah cara untuk memastikan air terjun Sungai Denim sentiasa dalam keadaan bersih ? Langkah 4 1. dikehendaki menjawab soalan kerja ii. terdapat di dalam lembaran -Intrapersonal kerja yang telah diberikan.Guru memuji murid kerana 2. Penutup 1.Teknik pergi ke Air Terjun Sungai 2.BBM (5 minit) jernih itu memikat hati saya. 1. 3. Denim dicemari oleh sampah sarap? 4.Air sungai yang sejuk dan 1.Saya tertarik dengan 2.Guru memberikan lembaran 1.Guru meminta murid pemandangan alam sekitar membin ayat majmuk 2.Murid boleh mendapatkan -Soal jawab Denim? idea dan membuat -penerangan perbincangan tentang soalan -perbincangan 2. Mengapakah Air Terjun tugasan dalam kumpulan.Guru dan murid berbincang dan bersoal jawab untuk 3. 2.Kecerdasan yang indah dan berdasarkan gambar yang Pelbagai mendamaikan. Sungai Denim menjadi pilihan keluarga Kamal? 3. Nilai murni -Kita perlu bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan alam sekitar REFLEKSI KENDIRI .Apakah yang akan berlaku mendapatkan jawapan yang sekiranya air terjun di Sungai tepat. -Lembaran kerja 2. -Soal jawab menjaga kebersihan di kawasan air terjun. kerja kepada murid.Soalan: secara individu. -Kinestetik Sungai Denim -Ayah memberi pesanan 2.Kecerdasan (5 minit) pelajaran dan menerapkan pelbagai -Perkelahan di Air Terjun nilai-nilai murni.

Di samping itu. terdapat empat kemahiran yang dijalankan iaitu kemahiran mendengar. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran berbahasa atau kemahiran daripada mata pelajaran lain.mendengar.masa yang diperuntukkan serta kebolehan pencapaian murid. ia melibatkan pelbagai kemahiran serta kemahiran tersendiri yang dimilki oleh guru dalam cara penyampaian.kemahiran membaca dan menulis.Melalui proses ini.Melalui penggabungjalinan kemahiran dalam pengajaran bahasa.Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Dalam pengajaran bahasa.beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. penggabungjalinan dapat dilakukan dengan cara yang lebih teratur dan meluas. bentuk pengajaran lebih menarik dan berkesan kerana guru dapat mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran.Penggabungjalinan dapat dilakukan beberapa atau semua kemahiran berbahasa dalam satu pengajaran. . Guru hendaklah mahir menggabungkan kemahiran di dalam sesuatu pengajaran bahasa supaya ia boleh disampaikan berdasarkan objektif.FARAH FAZRIYANA BINTI BASRI 910716-10-5020 Selepas menyiapkan tugasan ini. saya mempelajari bahawa penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.membaca dan menulis.Selain itu.Guru berpeluang untuk menggunakan kemahiran secara semula jadi kerana kemahiran guru dalam cara penyampaian secara individu yang berbeza dengan guru lain. Penggabungjalinan kemahiran dalam pengajaran bahasa bertujuan untuk mengukuhkan satu aspek kemahiran bahasa itu dengan yang lain dan menjadikan sesuatu pengajaran itu lebih berkesan. Guru hendaklah menentukan kemahiran utama yang mahu ditekankan dalam sesuatu pelajaran dan kemudian memikirkan kemahiran sampingan yang bersesuaian yang dapat diterapkan dalam pelajaran.Melalui Sukatan Pelajaran.Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan. bertutur. kemahiran berbahasa dapat dikuasai serentak iaitu kemahiran bertutur.

Apabila guru melakukan penggabungjalinan.Dalam melakukan penggabungjalinan juga. penggabungjalinan yang dilakukan mestilah mudah dan bergantung kepada matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak dicapai.guru mestilah merancang kemahiran fokus utama dan sampingan dengan baik. .Guru perlu mengetahui apa dan berapa kemahiran yang ingin digabungjalinkan.

NOR AZRINA BINTI MOHD ZAINOL .

pengajaran kemahiran mendengar bukanlah sesuatu yang mudah kerana terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penguasaan kemahiran mendengar. keupayaan mendengar bagi pelajar sekolah perlu dieksplotasi sebaik mungkin agar mereka akan menguasai kemahiran mendengar. Faktor yang kedua ialah menyampuk. Terleka merupakan satu gangguan yang berlaku apabila pendengaran pelajar mengembara dan menerewang. Ia disebabkan oleh masalah mengantuk atau minda bercabang kea rah lain serta hilang tumpuan semasa berlajar. Kemahiran berbahasa merupakan isu yang penting dalam bidang pengajaran dan pembelajaran di sekolah sejak dahulu lagi. Mendengar merupakan aktiviti rutin bagi semua manusia. Ia akan berlaku kepada pelajar dengan tiba – tiba apabila seseorang itu dengan secara tidak sengaja telah menerima input lain dan tidak menyerap input yang disampaikan oleh penutur. Antaranya adalah perubahan respon. Dalam satu perbualan yang melibatkan beberapa orang penutur. Satu faktor yang menyebabkan kelemahan tersebut berlaku adalah kerana pelajar tidak mendapat peluang mendirikan asas berbahasa yang kukuh. Dengan kata lain.Faktor – faktor timbulnya masalah dalam merancang dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan kemahiran mendengar. membaca dan menulis. Terleka juga merupakan salah satu faktor yang menjadi masalah untuk merancang aktiviti P & P. wujudnya jurang pemisah dalam membangunkan generasi muda dalam keseimbangan potensi individu. Murid-murid sekolah rendah merupakan aset negara pada masa hadapan bagi meneruskan kesinambungan bangsa dalam memajukan negara menjelang Wawasan 2020. Sama ada kita suka atau tidak. perubahan respon yang berbeza antara seseorang individu dengan individu yang lain boleh mengganggu pendengaran. Fenomena ini boleh mengganggu pendengaran disebabkan idea dan mesej yang didengar sering terganggu dan tidak sempurna. Jadi guru perlulah menyediakan aktiviti P & P yang berkesan dan menarik untuk menarik perhatian pelajar. Pendengaran semulajadi tidak sepatutnya di ganggu oleh hal yang sedemikian. Walau bagaimanapun. Justeru. kita akan terus mendengar kerana alat pendengaran manusia berfungsi tanpa had. setiap penutur menegakkan idea masing – masing tanpa berfokus kepada topik yang diperkatakan. Isu yang pernah diperkatakan adalah tentang terdapatnya sebilangan murid sekolah rendah yang masih tidak menguasai kemahiran berbahasa. . bertutur. Ia merujuk kepada gangguan dalam perbualan iaitu penutur kedua mengambil giliran bertutur pada masa penutur pertama sedang bertutur. Namun demikian.walaupun mereka telah menjalani sesi persekolah selama enam tahun.

Inilah dengan yang dimaksudkan dengan mendengar dengan fikiran yang tertutup. Terdapat beberapa jenis penyakit biological yang memberikan kesan kepada keupayaan bertutur seseorang. kanak. mereka yang cerdas dapat bertutur dengan mudah dan lancar dan dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pertuturan seperti berpidato.kanak yang pekak sejak kecil lagi menyebabkan mereka tidak boleh bertutur kerana mereka tidak pernah mendengar bunyi bahasa.kanak yang tidak mampu bertutur dengan baik adalah kanak-kanak yang tidak cerdas atau lembam. Bagi peringkat awal kanak – kanak. Faktor yang melibatkan bertutur terbahagi kepada tiga iaitu faktor yang pertama ialah faktor fisiologi. Kanak. Ini juga merupakan salah satu faktor yang perlu diambil kira oleh seorang guru. aktiviti mendengar pelajar tidak bermakna dan akan kehilangan maklumat penting yang perlu pelajar ketahui kerana mereka gagal mendengar dengan sempurna. Justeru.kanak ini. faktor jantina berperanan dalam mempengaruhi pertuturan. Hal ini termasuklah serangan penyakit pada tenggorok dan paru – paru yang memberikan kesan kepada pertuturan keranan alat – alat ini berperanan dalam pengeluaran bunyi bahasa. penyakit dan kecerdasan. Ini kerana imput hanya akan sampai ke telinga dan tidak akan di hantar ke otak untuk diproses. Faktor fisiologi terbahagi kepada tiga iaitu jantina. Ia disebabkan. Kecerdasan berkaitan dengan otak yang sihat dan dapat berfungsi dengan sempurna dalam memproduksi bahasa. Justeru. Untuk mengelakkan masalah ini berterusan guru perlulah mengelakkan dari bertutur terlalu pantas hingga tertinggal maklumat penting atau terlalu perlahan hingga menyebabkan tiada tindak balas daripada otak mereka. Namun demikan. Aktiviti mendengar pelajar juga akan menjadi tidak aktif. guru perlulah menempatkan kepada di kelas pemulihan. Justeru bagi menangani masalah ini. guru perlulah menempatkan mereka di kelas pendidikan khas bagi membolehkan mereka menguasai bahasa menggunakan bahasa isyarat. perbezaan jantina tidak lagi menampakkan kesan yang ketara dalam penguasaan kemahiran bertutur antara mereka. kanak – kanak permpuan dapat bertutur lebih awal daipada kanak – kanak lelaki. Bagi membantu kanak. Kajian mendapati. guru perlulah menyediakan aktiviti P & P yang boleh menarik minat pelajar untuk terus mengikuti pembelajaran untuk mengelakkan mereka mengalami rasa bosan yang menyebabkan mereka gagal untuk memberikan perhatian kepada perkara yang dibualkan. guru sering mengadakan guru akan melaksanakan aktiviti lisan secara menyeluruh kepada semua murid. pada tahap pertama persekolahan. Sebaliknya. Selain itu juga. sama ada lelaki atau perempuan. Alat pertuturan . Bagi faktor fizikal pula ia terbahagi kepada dua iaitu salah satunya masalah pada alat pendengaran iaitu telinga untuk mendengar sebarang bunyi atau dalam istilah lain disebut sebagai pekak.

menyebabkan penguasaan kemahiran bertutur meraka berlaku mengikut perkembangan yang terhad sahaja. guru perlulah menyediakan segala kemudahan yang dirasakan sesuai untuk membantu pelajar yang kemahiran bertutur ini terhad supaya dapat berkembang seiring dengan pelajar yang mendapat segala kemudahan dalam pembelajaran berbahasa. kanak-kanak daripada latar belakang keluarga dan persekitaran yang tidak mendorong kearah interaksi dan komunikasi antara satu sama lain menyebabkan aktiviti bertutur mereka terhad. Hal ini kerana ibu bapa yang mempunyai tahap sosioekonomi dapat menyediakan segala kemudahan pembelajaran berbahasa kepada anak – anak mereka. Masalah menguasai kemahiran membaca dan menulis menjadikan murid lemah dan tidak berminat dalam matapelajaran Bahasa Melayu adalah akibat ketidakcekapan mereka menguasainya. Ia termasuklah keadaan bibir yang sumbing dan rekahan pada lelangit.hali ini berbeza dengan kanak-kanak yang mempunyai sosioekonomi rendah yang tidak terdedah dengan kemudahan sedemikian. ibu bapa yang kerap bertutur dengan anak-anak mereka sejak kecil lagi dapat meningkatkan keupayaan bertutur kanak-kanak. Ini akan menjejaskan keupayaan mereka untuk menguasai kemahiran bahasa yang lebih berkesan. guru bolehlah menempatkan mereka di kelas pendidikan khas bagi membolehkan mereka menguasai bahasa menggunakan bahasa isyarat. Tingkah laku agresif. televisyen. Sifat rendah diri akibat kegagalan yang berterusan membawa kepada konsep kendiri yang rendah. Yang terakhir adalah faktor persekitaran. negatif. Sebaliknya. Pengaruh faktor-faktor yang tertentu mewujudkan masalah dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis murid. Tahap sosioekonomi secara tidak langsung turut mempengaruhi keupayaan bertutur. Ia boleh menyebabkan seseorang itu bisu atau gagap. Murid-murid ini beranggapan bahawa perlakuan yang melanggar norma amalan di sekolah bertujuan menarik perhatian guru dan rakan-rakan.juga merupakan salah satu masalah dalam faktor fizikal. Kelemahan menguasai kemahiran membaca dan menulis menjadikan murid berasa rendah diri dan masalah disiplin diri merosot. Permasalahan membaca yang ada dalam diri murid adalah seperti keliru mengecam huruf besar dan huruf kecil semasa membaca. Bagi keluarga. internet. Ini menimbulkan pola bacaan yang . buku dan lain-lain.kanak yang bisu. tidak dapat menyebut perkataan yang dieja serta sering meninggalkan perkataan yang tidak ketahui makna atau gagal membunyikannya. kebudak- budakan serta bermuram adalah petunjuk-petunjuk masalah emosi yang serius. Ia merujuk kepada ketidakupayaan alat artikulasi seseorang berfungsi dengan baik bagi menuturkan ujaran. Ia melibatkan keluarga dan sosioekonomi. Bagi kanak. Jadi. Contohnya. tidak membunyikan perkataan dengan betul dan tepat.

Antara kelemahan murid dalam kemahiran lisan adalah seperti salah membunyikan huruf yang seakan akan sama bentuknya. Selain itu. guru perlu mempelbagaikan teknik pengajaran membaca agar dapat menjadikan pengajaran lebih bervariasi.merangkak-rangkak dan pastinya menjadikan murid-murid tidak memahami maklumat dan makna bahan bacaan tersebut. ayat. murid ini juga lemah dan tidak berminat mencari maklumat yang terdapat dalam gambar rajah atau bahan rangsangan yang diberikan oleh guru. Apabila seseorang murid tidak menguasai kemahiran membaca menyebabkan mereka tidak menguasai kemahiran asas. Akibatnya murid tidak dapat menulis garis perkataan dengan tepat serta mencampur aduk huruf besar dengan huruf kecil dalam satu ayat.Ketidakcekapan murid menguasai kemahiran membaca dan menulis menjadikan murid tidak berminat untuk belajar dan tidak memberikan tumpuan sepenuhnya. Antaranya. Hal ini pasti menjadikan murid salah faham menyebut susunan rangkai kata. keliru membunyikan nama huruf yang seakan-akan sama. Ketidakupayaan ini dikesan semasa murid memegang pensel dengan cara yang tidak betul. penyakit dan genetik. Manakala kelemahan dalam menghasilkan makna dalam penulisan karangan pula. Selain itu. menarik serta dapat menimbulkan minat murid untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. Pelbagai usaha serta bantuan daripada kerajaan dan KPM seharusnya menjadi pemangkin serta dorongan bagi guru agar terus berusaha membantu murid bermasalah dalam pembelajaran . iaitu murid lemah menyusun ayat dan buah fikiran mengikut wajaran fikiran mereka serta meninggalkan perkataan tertentu semasa menulis. intonasi dengan gaya yang betul. faktor luar kawalan juga penyebab kepada masalah penguasaan kemahiran ini antaranya masalah kecacatan. Membaca merupakan proses interaksi antara teks dengan imaginasi pembaca. membunyikan huruf tertentu. Ketidakupayaan murid menguasai kedua-dua kemahiran ini pasti memberikan masalah kepada mereka untuk melahirkan ekspresi melalui tulisan. masalah ketidakcekapan koordinasi mata dan tangan semasa menulis. Justeru. iaitu kemahiran lisan. Walau bagaimanapun. Hal ini ditambah dengan faktor persekitaran seperti kemiskinan dan kurang perhatian daripada ibu bapa juga merupakan penyumbang kepada permasalahan menguasai kemahiran membaca dan menulis. masalah ini bukanlah penghalang kepada guru dan sekolah serta dijadikan alasan untuk tidak membantu murid yang bermasalah dalam pembelajaran.

frasa. Fokus Sampingan : 6. ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre .2 Membaca dan mengenalpasti genre penulisan. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEKOLAH KEBANGSAAN CHEPOR.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca Aras 2 : ( i ) mengumpul maklumat tentang isi yang di baca. Aras 1 : ( i ) Mengenalpasti penggunaan kata. Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 7. Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Hari : Rabu Tarikh : 7 September 2011 Masa : 60 Minit Tahun : 5 Bestari Bil Murid : 35 Orang Tema : Patriotisme Tajuk :Ulang tahun Kemerdekaan. CHEMOR.

frasa. ii ) Muzik Kemahiran Berfikir : i ) Menjana dan menghasilkan idea ii ) Meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan Belajar Cara Belajar : Belajar secara spontan dan sumbang saran. ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre dalam Sajak Tanah Pusaka Tercinta Sistem Bahasa :  Sebutan dan Intonasi  Tatabahasa : Kata Adjektif Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sastera Nilai : Bekerjasama. Patriotik Penggabung Jalinan : i )Kemahiran membaca dan Menulis.  Kertas Lampiran soalan  Lirik lagu  Papan teka Silang Kata  Video Lagu Pengetahuan sedia ada : .Objektif Pelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat :- 1) Membaca dan menghayati Sajak Tanah Pusaka Tercinta meningkatkan dan memperkukuh minat membaca 2) Mengenalpasti penggunaan kata. Bahan Bantu Mengajar :  Buku Teks.

LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI P & P CATATAN MASA .  Murid pernah dengar cara mendeklamasikan sajak.cerita patriotisme.  Murid pernah menyanyikan lagu Tanggal 31  Murid pernah membaca sejarah mengenai kemerdekaan.  Murid pernah menonton cerita.

Sudah berapa tahunkah 4) Guru bersoal jawab dengan -bersoal jawab . 2. kita menyambut Hari murid mengenai maksud lagu sumbang saran Kemerdekaan? tersebut. 1. Kecerdasan dan bakti kepada Negara sajak tersebut dengan kuat. BBM Langkah 1 tercinta 2) Murid dikehendaki membaca -Buku Teks ( 20 minit ) 3 Maksud sajak serta memahami sajak  Sajak in bermaksud mengenai Tanah Pusaka 2. kepada Negara tanpa 3) Guru menjelaskan maksud sumbang saran berbelah bahagi. Teknik setiap rakyat haruslah memberikan kesetian Tercinta. 1) Guru menunjukkan cara mendeklamasikan sajak yang 1) Sajak Tanah Pusaka 1. 3. Setiap sajak yang telah dibaca. kedaulatan Negara agar tidak dibelengu oleh penjajah lagi. Teknik  Tumpahnya darahku  Tidak akan berbelah dengan betul menggunakan -berpuisi bagi sebutan dan intonasi yang  Bertoleransi sesuai. -kertas soalan ( 15 minit ) 2) Contoh Perkataan atau dan intonasi yang sesuai. -bersoal jawab . 1) Guru memberi murid lirik lagu. Teknik ii. BBM Set Induksi 2) Soalan – soalan :. Pada tahun berapakan -lirik lagu ( 5 minit ) “ Tanggal 31”. 1) Lirik lagu “ Tanggal 31”. pelbagai agar Negara menjadi 5) Guru dan murid berbincang -visual ruang terbilang dan makmur. kita mencapai 3) Guru dan murid menyanyi lagu -video lagu Kemerdekaan? tersebut dengan iringan muzik. Selain itu setiap rakyat tentang maksud sajak dengan juga harus menjaga lebih mendalam. 1. 2) Guru meminta murid Frasa mendeklamasikan sajak 2. rakyat harus 4) Murid diminta untuk mencurahkan tenaga mengulang membaca maksud 3. 2) Guru menayangkan video lagu i. BBM betul menggunakan sebutan Langkah 2 Tercinta. Kecerdasan 5) Guru mengaitkan set induksi pelbagai dengan tajuk pelajaran. -muzik 1 Buku teks Tahun 5 1) Guru mengarahkan murid 2 Sajak Tanah Pusaka mengeluarkan buku teks .  Patahkan bersama 3) Guru meminta murid mencari dan membaca perkataan atau .

1) Permainan Bahasa 1) Guru memberikan penerangan o Teka silang kata sebelum aktiviti dimulakan. Kita mestilah 2) Guru dan murid bersoal jawab. 5) Murid di kehendaki memadankan perkataan yang sama maksudnya dengan perkataan yang di beri. Rumusan isi pelajaran 1. 6) Guru memantau hasil tulisan murid 7) Guru dan murid berbincang jawapan yang sebenar. BBM maklumat . 4) Murid akan tampil kehadapan -papan teka  Siapakah Perdana untuk mengisi tempat kosong silang kata Menteri pertama Malaysia? di papan teka silang kata. Penerapan nilai-nilai -bersoal jawab Penutup dengan mengimbas kembali ( 5 minit ) murni pelajaran yang telah dipelajari. . 4) Guru mengucapkan terima patriotism. frasa yang telah dihitamkan di dalam petikan sajak tersebut. Teknik membangunkan menerima ganjaran daripada -permainan KLCC ? guru. 1) Guru membuat rumusan 1. mempertahankan tanah 3) Guru menerapkan nilai-nilai air kita. . Murid dan guru bahasa berbincang jawapan sebenar. murni yang telah mereka . 4) Guru memberi helaian soalan perkataan sama maksud dengan perkataan atau frasa yang telah di hitamkan. Langkah 3 2) Guru membentuk beberapa (15 minit ) kumpulan 3) Murid berbincang dalam kumpulan untuk mencari 2) Contoh soalan 1.  Siapakah yang telah 5) Jawapan yang betul akan 2. Teknik pelajaran bersama murid 2. Kita mestilah perolehi berdasarkan sajak mengamalkan sikap Tanah Pusaka Tercinta.

intonasi. kasih kerana member kerjasama yang baik 5) Guru dan murid bertepuk tangan sebagai mengakhiri kelas. jeda. Keupayaan membaca merujuk kepada murid membaca dengan sebutan. REFLEKSI ( NOR AZRINA BINTI MOHD ZAINOL ) Dalam Rancangan Pengajaran Harian diatas. saya telah menggabung jalinkan dua Kemahiran Berbahasa iaitu Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis. dan kelancaran yang betul. Manakala kemahiran menulis pula merujuk kepada merid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan .

kemas dan teratur. Bagi kemahiran menulis pula. Untuk merancang kemahiran fokus dan sampingan. Huraian Sukatan pelajaran iailah satu dokumen yang mengandungi perkara- perkara yang wajib diajar kepada pelajar sebanjang tahun persekolahan. Guru juga menunjukkan contoh cara mendeklamasikan sajak dengan betul.pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. kemahiran fokus dan sampingan hendaklah dirancang dengan baik. Untuk sesi pengajaran. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Keberkesanan pengajaran amat penting di ambil kira. Kemahiran membaca dalam RPH tersebut menekankan aspek pemahaman. Ini secara tidak langsung dapat memberi pengetahuan kepada murid bagaimana untuk mendeklamasikan sajak dengan gaya yang betul. Murid juga diminta untuk mengumpul maklumat tentang isi yang di baca. guru perlulah merujuk buku Huraian Sukatan Pelajaran yang telah disediakan mengikut tahun yang telah ditetapkan. tanda baca dan ejaan yang betul serta tulisan yang jelas. cantik dan kemas. bergantung kepada matlamat dan objektif yang hendak dicapai. Penggabungjalinan juga bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran. pengukuhan dan penghayatan bahan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik.ayat yang gramatis dalam pembinaan karangan. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Jika guru hanya mengambil sikap sambil lewa dalam menentukan hasil pembelajaran tersebut. matlamat P & P tidak akan tercapai. guru perlulah mengambil kira keberkesanan setiap fokus utama dan fokus sampingan yang telah dipilih. Terdapat tiga prinsip penggabung jalinan iaitu mudah ubah. guru boleh mengawasi dan memantau hasil tulisan murid agar sentiasa cantik. Pada pendapat saya. berdasarkan kebolehan dan pencapaian murid. . Guru mesti tahu apa dan berapa kemahiran yang ingin digabungkan. Selain itu. Secara tidak langsung ia memenuhi tuntutan huraian sukatan pelajaran. Melalui proses ini. guru guru juga perlu memastikan murid – murid boleh menghasilkan ayat. penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

pelajar berpeluang untuk menyatupadukan kem-kem yang perlu dalam kehidupan. Bagi saya. harmonis dan bersepadu dan yang paling penting. Antara kelemahan yang dapat dinyatakan dalam penggabungjalinan dalam P & P ialah aras yang di gunakan bagi setiap hasil pembelajaran tidak sesuai dengan faktor murid tersebut. Huraian Sukatan . Apabila antara satu kemahiran di gabungkan dengan kemahiran yang lain di dalam satu P & P. penggabungjalinan berkeupayaan menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik dan mengelakkan kebosanan. sudah tentu kita tidak akan menggunakan aras 2 dan aras 3. Ini kerana guru tersebut tidak menggunakan aras yang sesuai dengan tahap keupayaan murid tersebut. Sekiranya didapati ada di antara cadangan-cadangan ini tidak sesuai dengan keadaan bilik darjah. jika menggunakan penggabung jalinan dalam P & P. secara tidak langsung ia dapat membantu guru memudahkan matlamat dan objektif pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Guru-guru tidak seharusnya terikat kepada cadangan- cadangan yang dikemukakan. kemahiran sampingan yang terdapat dalam penggabungjalinan. guru-guru boleh mengubah dan menyesuaikannya dengan kebolehan dan kemampuan murid. fokus sebagai yang dikehendaki dalam objektif pengajaran dan pembelajaran. Ini akan menyebabkan mereka berasa bosan di dalam kelas serta tercicir daripada menerima input yang sepatutnya dapat. murid tidak akan dapat fokus terhadap dua kemahiran dalam satu-satu masa. Antara kebaikan penggabungjalinan dalam P & P ialah sebagai pengukuhan kepada kemahiran yang telah diperolehi daripada mata pelajaran lain. Selain itu. Jika kita mengajar murid kelas ketiga atau kelas akhir.ia dapat membantu murid menguasai beberapa kemahiran yang di ajarkan oleh guru secara serentak. Ini secara tidak langsung ia dapat menjimatkan masa Pengajaran dan Pembelajarn guru dan murid di dalam kelas. konsep penggabung jalinan ini sesuai digunakan untuk Pengajaran dan Pembelajaran di dalam kelas. dapat membantu penguasaan kemahiran. menggalakkan proses pertumbuhan dan perkembangan pelajar secara seimbang.

.Pelajaran ini juga boleh digunakan untuk merancang pengajaran dan pembelajaran mengikut penggal. Pada peringkat ini. selaras dengan status Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Bahasa Melayu diajarkan sebagai mata pelajaran wajib. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran juga bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi. Bahasa Melayu perlu dikuasai pada peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. seperti kata pepatah Melayu. Namun demikian. guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid. dan harian di dalam bilik darjah. berinteraksi. dan berfikir. mingguan. melentur buluh biarlah dari rebungnya.

keupayaan mendengar di dalam kalangan murid-murid perlulah dieksploitasikan sebaik mungkin agar mereka ini menguasai kemahiran . Oleh yang demikian. FITRI NORLIDA BINTI IBRAHIM FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA MASALAH DALAM MERANCANG DAN MELAKSANAKAN AKTIVITI KEMAHIRAN BERBAHASA Faktor Masalah Kemahiran Mendengar Mendengar merupakan aktiviti rutin bagi semua manusia. Samada kita suka atau tidak. kita kan gterus mendengar kerana lat pendengaran manusia berfungsi tanpa had.

Fenomena ini boleh mengganggu pendengaran disebabkan idea dan mesej yang didengar sering terganggu dan tidak sempurna. . Sehubungan dengan itu. Antaranya dalah seperti dalam rajah seperti yang berikut: terleka menyampu fikiran k tertutup Faktor perubahan Keberkesan an kebosanan respons Kemahiran Mendengar Rajah : Faktor Keberkesanan Kemahiran Mendengar Dalam satu perbualan yang melibatkan beberapa orang penutur. perubahan respons yang berbeza-beza antara seseorang individu dengan individu yang lain boleh mengganggu pendengaran. Walau bagaimanapun. Dengan kata lain. penutur kedua mengambil giliran bertutur pada masa pentur pertama sedang bertutur. pendengaran yang berlaku secara semulajadi tidak seharusnya berlaku dan diganggu dalam hal sedemikian. menyampuk pula merujuk kepada gangguan dalam perbualan iaitu. setiap penutur cuba menegakkan idea masing-masing tanpa berfokus kepada topik yang diperkatakan. Sementara itu. pengajaran kemahiran mendengar bukanlah sesuatu yang mudah kerana terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi penguasaan kemahiran mendengar.mendengar. Secara tidak langsung perkara ini memberikan impak kepada kemahiran men dengar pendengar yang terlibat yang turut menjadi tidak fokus kepada isu yang diperkatakan.

terdapat tiga faktor kemahiran bertutur adalah seperti dalam rajah yang berikut: . Faktor yang terakhir pula ialah kebosanan. Selain itu. aktiviti mendengar murid-murid menjadi tidak bermakna jika fikiran mereka tertutup kerana mereka gagal mendengar dengan sempurna. Fikiran yang tertutup juga menyebabkan aktiviti mendengar murid-murid menjadi tidak aktif kerana input hanya sampai ke telinga dan tidak dihantar ke otak untuk diproses. terleka juga merupakan gangguan dalam aktiviti mendengar dan dialami oleh kebanyakan daripada murid-murid. Aktiviti mendengar kita boleh diganggu dengan perasaan bosan yang menyebabkan murid-murid gagal member perhatian kepada perkara yang diujarkan . Terleka berlaku apabila pendengaran murid menerawang hinggga input yang disampaikan oleh penutur tidak dapat diserap. Oleh itu. Fikiran tertutup ialah mendengar dengan fikiran yang tertutup sehingga menyebabkan murid-murid kehilangan maklumat penting yang perlu diketahui. Faktor Masalah Kemahiran Bertutur Seperti kemahiran mendengar. Kebosanan berlaku kemungkinan kerana penutur bertutur terlalu pantas sehingga nmurid-murid tertinggal banyak maklumat penting atau penutur yang bertutur terlalu perlahanberbanding keupayaan otak murid-murid bertindak balas. Terleka boleh berlaku kerana mengantuk hingga menyebabkan minda murid-murid lambat memproses maklumat atau bercabang kearah lain dan tiada penumpuan. Faktor lain iaitu fikiran tertutup. kemahiran bertutur juga mempunyai faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi keberkesanannya. Sehubungan itu.

Berdasarkan kajian yang dijalankan. Sebagai contoh. kanak-kanak perempuan didapati bertutur lebih awal daripada kanak-kanak lelaki. Begitu juga dengan serangan penyakit pada tenggorok dan paru-paru. iaitu jantina. perbezaan jantina tidak lagi menunjukkan kesan yang ketara dalam penguasaan kemahiran bertutur melalui aktiviti lisan dibilik darjah dilaksanakan oleh guru secara menyeluruh kepada semua murid tanpa mengambil kira jantina mereka. kecacatan pada pita suara booleh menyebabkan murid tidak berupaya mengeluarkan bunyi bersuara hinga menyebabkan mereka tidak dapat bertutur. penyakit dan kecerdasan. Berdasarkan unsur penyakit pula. faktor fisiologi Faktor faktor Keberkesanan persekitaran Kemahiran faktor fizikal Bertutur Rajah: Faktor Keberkesanan Kemahiran Bertutur Faktor fisiologi dibahagikan kepada tiga unsur. yang turut member kesan kepada pertuturan kerana organ tersebut berperanan menghasilakan bunyi bahasa. pada tahap pertama persekolahan. kecacatan otak juga turut didapati memberi kesan kepada kegagalan alat pertuturan berfungsi dengan baik hingga menyebabkan murid sukar bertutur. unsure jantina berperanan dalam mempengaruhi pertuturan pada peringkat awal kanak-kanak. . Namun demikian. terdapat beberapa jenis penyakit biologikal yang didapati member kesan kepada keupayaan bertutur kepada seseorang murid. Sehubungan itu. Selain itu.

kanak-kanak yang bisu pula ditempatkan di kelas atau sekolah khas untuk membolehkan mereka mempelajari bahasa menggunakan bahasa isayarat. Sementara itu. Akan tetapi. Faktor yang terakhir iaitu. unsur alat pertuturan meruuk kepada masalah pada alat pertuturan. murid-murid yang tidak mampu bertutur dengan baik dan lancar. Sehubungan itu. Namun kanak-kanak gagap dan sumbing. iaitu alat pendengaran dan alat peertuturan. Kerosakan juga boleh berlaku dalam bentuk keadaan bibir yang sumbing dan rekahan pada lelangit. keluarga berperanan penting dalam penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. Faktor fizikal pula meliputi dua unsur. masih boleh bertutur dan menyampaikan mesej kepada orang lain dengan cara mereka sendiri. Kepekakan berlaku kerana kerosakan kepada gegendang telinga yang berperanan penting untuk menerima dan menyerap bunyi luaran. Perkara ini disebabkan oleh. . dan perbahasan. masalah pada alat pendengaran merujuk kepada ketidakupayaan alat pendengaran. iaitu ketidakupayaan alat artikulasi seseorang untuk berfungsi dengan baik untuk menutur ujaran. Sebaliknya. Sehubungan itu. Oleh itu. Sebaliknya. sering dianggap sebagai kanak-kanak yang tidak cerdas atau lembab. unsure kecerdasan pula. murid-murid yang cerdas didapati dapat bertutur dengan mudah dan lancar serta melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti pertuturan yang meransang kecerdasan mereka seperti pidato. Murid-murid juga dapat menambah perbendaharaan kata disamping mempelajari struktur bahasa dan tatabahasa yang betul. murid-murid daraipada latarbelakang keluarga dan persekitaran yang tidak mendorong kepada interaksi dan komunikasi anatara satu sama lain menyebabkan aktiviti bertutur mereka terhad. iaitu telinga untuk mendengar sebarang bunyi atau yang turut dikenali sebagai pekak. ibu bapa yang kerap bertutur dan berbual dengan anak-anak mereka sejak kecil lagi dapat mempertingkat keupayaan bertutur murid-murid. Selain itu. pihak sekolah memberi tanggungjawab kepada guru-guru pemulihan untuk membantu murid-murid lembab tersebut menguasai bahasa sama seperti orang lain. syarahan. Kerosakan pada artikulasi menyebabkan seseorang itu bisu atau gagap. faktor persekitaran iaitu terdiri daripada dua unsure keluarga dan sosioekonomi.

dll). televisyen. aphasia. Kanak-kanak yang tahap kecerdasannya rendah dan yang terencat akal akan menghadapi masalah dalam bacaan yang serius. Faktor fizikal ii. Selari dengan masalah ini ialah tahap kognitif yang rendah sehingga menyebabkan proses memperolehi kemahiran membaca menjadi sangat sukar. masalah neurological seperti kerosakan otak (serebral palsi. Faktor Masalah Kemahiran Membaca Faktor masalah membaca adalah rumit dan sukar hendak ditentukan secara khusus. Unsur yang seterusnya.B. Secara tidak langsung. Manakala faktor bahasa melibatkan bahasa penerimaan yang melibatkan keupayaan semantik dan sintaksis. anak-anak mereka dapat menguasai kemahiran berbahasa pada peringkat umur lebih awal. Namun Guy L. persekitaran. terencat akal. Ibu bapa yang mempunyai tahap sosio ekonomi yang tinggi didapati dapat menyediakan kemudahan internet. dan pendidikan Faktor fizikal yang mempengaruhi masalah bacaan adalah seperti masalah penglihatan. dll). dan rakan-rakannya (1994) telah membahagikan punca masalah membaca kepada tiga faktor besar . masalah pendengaran. iaitu : i. masalah pertuturan. dan bermasalah kesihatan (epilepsi. Akan tetapi hal ini amat berbeza dengan murid-murid yang mempunyai latar belakang sosioekonomi yang rendah. Masalah penyesuaian mungkin berpunca daripada faktor-faktor fizikal atau . Masalah membaca kebiasaannya wujud seiring dengan faktor-faktor emosi yang memberi kesan yang besar terhadap penyesuaian individu dan sosial kanak- kanak. masalah jantung. Faktor kognitif dan bahasa iii. iaitu unsur sosioekonomi turut mempengaruhi keupayaan bertutur murid-murid. kurang zat makanan yang serius. buku-buku dan perisian pembelajaran bahasa untuk mempertingkatkankan keupayaan bertutur anak-anak mereka. Faktor emosi.

keadaan ini akan berterusan sehingga akan menjejaskan pembelajarannya. Kanak-kanak ini akan mendapat manfaat jika dirancang. mengabaikan kemahiran membaca dalam kebanyakan aktiviti sekolah. Faktor Masalah Kemahiran Bertulis Masalah ini berlaku apabila kanak-kanak yang kurang jelas penglihatannya akan kurang mampu menangkap maklumat yang ditulis di papan hitam. kurang zat makanan. tiada galakan keluarga. tidak memberi perhatian terhadap kesediaan membaca kanak-kanak. Walaupun umurnya sudah enam tahuin umpamanya. Faktor persekitaran bagi kanak-kanak yang kurang beruntung seperti tidak mendapat kasih sayang keluarga.perawakan dan persekitaran yang boleh menyebabkan kegagalan membaca. Walaupun ada baiknya jika pendaftaran persekolahan dilambatkan ini selalunya tidak dapat dilakukan pada masa kini. Kegagalan membaca menjadikan kanak-kanak kecewa dan menjejas emosi mereka. Kebanyakkan daripada kanak-kanak ini boleh dan mesti dipulihkan dengan memberi kaca mata yang sesuai. kanak-kanak seperti ini bukanlah mengalami kecacatan akal dan jika tidak dikenalpasti dan diberi bimbingan yang sewajarnya mungkin ada menyerap konsep diri yang tidak sihat.Ada pula kanak-kanak yang menempuhi proses perkembangan mental yang lambat tanpa apa-apa kecacatan jasmani. penggunaan teknik pengajaran yang kurang berkesan. Faktor pendidikan adalah seperti tidak menyediakan peluang pengajaran secara individu. Jika dia tidak menyatakan masalah kepada guru dan gurunya pun tidak mengetahui. pengalaman dan pemikirannya mungkin seperti kanak-kanak yang berumur lima tahun. dan sebagainya. Kanak-kanak ini perlu diberi galakkan dan bimbingan yang sewajarnya untuk membolehkan perkembangan kognitifnya berterusan. Tetapi kesukarannya untuk menulis atau membuat aktiviti yang memerlukan kemahiran seperti melukis . Kanak-kanak yang mengalami masalah ini kadangkala mempunyai tahap pemikiran yang sederhana atau lebih baik daripada biasa. dan sebagainya akan menjejas pencapaian mereka dalam pelajaran termasuk keupayaan membaca.

dia mungkin membawa kesulitan kepada guru dan murid-murid lain kerana dia tidak boleh duduk di kerusinya dengan lama. Keadaan ini selalu dipanggil ´dyslexia´ dalam bahasa Inggeris. Oleh itu keadaan- keadaan seperti ini mestilah dikenalpasti dan langkah diambil untuk mengatasinya. Ini dapat dikenali sebagai satu keadaan di mana kanak-kanak yang tidak mengalami kecacatan akal atau kurang minat mengalami kesukaran sama ada membaca.selalu mengakibatkan dia dianggap sebagai kanak . Kelemahannya untuk menulis mungkin boleh diatasi dengan cara berlatih selalu. .Kanak-kanak yang begini selalu dipanggil ´Hyperactive´ dalam bahasa Inggeris. Keadaan ini boleh berlaku akibat daripada masalah kekurangan pendengaran. Aktiviti sehari-harian seperti mengikat tali kasut boleh diajar dengan menunjukkan setiap gerak geri tangan sehingga selesai tali kasut diikat. menulis atau mengira.kanak cacat akal. Sebaliknya. Kanak-kanak ini mungkin selalu menunjukkan kebolehannya dalam aktiviti yang lain seperti bermain catur. berbahas atau membaca yang tidak memerlukan kemahiran tangan. Kanak-kanak ini tidak boleh maju dalam pembelajaran oleh sebab dia tidak dapat menarik perhatian penuh. Selalunya tidak ada gangguan yang jelas terdapat dari peperiksaan klinikal. Kanak-kanak seperti ini perlu diberi pemulihan khas yang dipanggil ´behavioural modification´ untuk menambahkan tempoh tumpuan perhatiannya sebelum dia dapat menerima pengajaran dengan berkesan. Kebolehan menumpukan perhatian kepada sesuatu kerja adalah perlu untuk seseorang kanak-kanak itu menerima arahan dan pengajaran dari guru-guru atau ibu bapanya. Kanak-kanak seperti ini perlu dikenalpasti kebolehan serta kelemahannya supaya satu kurikulum pembelajaran yang khas dapat dirancangkan untuknya. Ada lebih mendatangkan manfaat bagi kanak-kanak ini mengunakan pita rakaman atau menaip kerana kekekokan tangannya menghalangnya daripada menulis dengan sempurna. masalah pembelajaran khusus atau kekekokan.

Seseorang kanak-kanak yang tidak sihat sudah tentulah tidak akan menumpukan perhatian yang cukup kepada pelajarannya di sekolah. Kanak-kanak yang pucat mungkin sering merasa mengantuk di kelas. Kanak-kanak yang menghidap penyakit sawan mungkin menerima ubat yang menjejaskan tumpuan perhatiannya. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) BAHASA MELAYU TAHUN 5 Tarikh : 12 September 2011 Masa : 60 minit . Berikut adalah riwayat seorang kanak-kanak yang mengalami gangguan kelakuan. Jika keadaan ini berterusan dan tindakan yang berkesan tidak diambil. tidak suka bergaul atau selalu bercakap seorang diri. Kanak-kanak yang telah menempuh pengalaman yang pahit dan menakutkan mungkin suka mengasingkan diri . kanak-kanak ini akan kebelakangan dalam pelajarannya. Jadi secara tidak langsung perkara-perkara ini amat mengganggu dalam proses pembelajaran kanak-kanak.Kadangkala kelakuan yang ganjil itu tidak dapat dikesan puncanya dengan jelas.

menekup . Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan Fokus Sampingan : 7. derapan.Kelas : 5 Wira Bilangan Murid : 32 orang Umur Murid : 11 Tahun Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tema : Patriotisme Tajuk : “Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia” Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : 11. memercik. memekakkan. menulis satu perenggan tentang nilai murni dan pengajaran yang terdapat dalam cerita ‘Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia’. idea. nilai dan pengajaran. ayat. ii. wacana. Objektif Pelajaran : Pada akhir pelajaran ini murid dapat i. berpinar. Aras 2 (i) Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. membaca cerita ‘Lahirku di Bumi Malaysia’ dan mengumpulkan maklumattentang nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerita ini. mengimbau. Menjawab 2 daripada 3 soalan pemahaman tentang cerita ‘Lahirku di Bumi Malaysia’ dengan menggunakan bahasa yang santun.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuhkan minat membaca. Sistem Bahasa : Kosa kata : merentap.2 Mengulas karya karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. menusuk. iii.

Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sastera Nilai Murni : Kesyukuran. Guru menunjukkan sebuah 1. Petikan cerita bertajuk ‘Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia’ ii. Verbal linguistik. membuat kesimpulan b) Kemahiran Belajar Cara Belajar : membaca secara luncuran. kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah: a) Kemahiran Berfikir : menganalisis. mencirikan. .KB terdapat dalam kotak ini? terdapat di dalam kotak -Menjana Idea yang ditunjukkan. Bendera Malaysia 1. -Bendera 2. Bendera Malaysia iii. Lembaran Kerja iv. Visual ruang d) Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah menonton cerita tentang keganasan pihak komunis di televisyen. kebaranian. Bahan Bantu Mengajar : i. Contoh Soalan: Malaysia 2. Kad huruf LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN MASA Set Induksi 1. mencatat nota c) Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal. BBM (5 minit) kotak yang berisi benda. Guru meminta murid Apakah benda yang meneka benda yang 2.

Apakah tema dan dikemukakan. Memahami teks yang di bumi Malaysia. Setiap kumpulan diminta 4. Murid dipamerkan bendera -Bersoal BenderaMalaysia Malaysia dan diminta jawab. Murid diedarkan petikan yang 1.memekakkan bergilir mengikut perenggan. 5. g saran 4. Murid diminta menyenaraikan perkataan yang tidak difahami dalam petikan tersebut.Nilai .Petikan cerita bertajuk ‘Lahirku Bertuah di 2. Kosa kata -verbal membaca petikan secara linguistic . baca 2.menusuk 3.Pengisian melengkapkan tajuk Kurikulum -verbal- dengan menyebut huruf linguistik ‘Lahirku Bertuah di Bumi -interpersonal Malaysia. Pada pendapat 4. BCB untuk membaca cerita -membaca mengikut perenggan secara bergilir.memercik .Kecerdasan secara rawak untuk Pelbagai 3.kerjasama kumpulan. Langkah 1 1.BCB 1. 1. Guru menerangkan makana perkataan tersebut.BBM Langkah 2 Soalan Kefahaman1. 2. Murid dikehendaki 4. Tiga orang murid dipilih 2.Teknik . 6. Teks cerita ‘Lahirku 1.merentap . 4. Apakah tajuk lain2. .. -mencirikan persoalan bagi -menganalisis cerita ini? 3. Beberapa orang murid -menjawab soalan yang sesuai bagi dipilih secara rawak untuk cerita ini? menjwab soalan yang 3.BBM (15 minit) Bertuah di Bumi Malaysia’ . Murid dibahagikan kepada 5 3. Guru bersoal jawab dengan -Petikan cerita (15 minit) tentang teks murid.Teknik 3. Jawapan: 3.sumban mentafsir bendera tersebut.KB 2.

. linguistik -kesyukuran 2.Kecerdasan Penutup Kognitif: 1. saran 2.BBM Langkah 3 1. Nilai murni -tekun 1. Sosial: -penghargaan 3. 1. Persoalan: Bersyukur kerana dilahirkan di Malaysia Peperangan akan memusnahkan segala- galanya.Kemahiran berfikir -mencirikan dan membuat kesimpulan 4. mengapakah -penerangan penulis menyatakan -perbincangan Dia sangat bertuah dilahirkan di bumi Malaysia? Tema: Malaysia Negara aman dan makmur. Nilai dan pengajaran 1. 3.Teknik -keberanian menyenaraikan nilai murni -Soal jawab -kasih sayang yang terdapat dalam cerita -sumbang tersebut. kamu.Guru menasihati murid pelbagai (5 minit) supaya bersyukur kerana -verbal 1.Penerapan nilai murni dilahirkan di bumi Malaysia.Guru meminta murid 2. Secara individu murid -Petikan (20 minit) yang terdapat dalam diminta untuk menulis nilai -Lembaran petikan dan pengajaran yang kerja terdapat dalam cerita 2. Guru mengedarkan ‘Lirik -Nyanyi Lagu Lagu Malaysia Tanah Airku’ ‘Malaysia Tanah Airku’ dan menyanyi bersama dengan iringan muzik.BCB ‘Lahirku Bertuah di Bumi -menulis nota Malaysia’ pada lembaran kerja yang diedarkan.

Guru mengucapkan terima kasih atas kerjasama murid.Aku hanya memekakkan telinga.Bunyi bedilan meriam dan senapang bertalu-talu. aku akan kehilangannya. 4. Aku terus berlari mencari tempat yang kukira selamat untuk bersembunyi. Tapak kecil adikku seolah-olah tidak menjejak bumi.Kadang-kadang dia cuba merentaptangannya. Lampiran 1 Petikan Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia Aku memegang tangan adik kecilku dengan erat.Mungkin kesakitan dek genggaman kuat tanganku. Keadaan kami .Aku tidak peduli.Aku bimbang kalau-kalau terlepas tangan kecil itu.

Aku termenung sambal mengimbau mimpiku.Semoga kelibat kami tidak dilihat oleh mereka.sebutir peluru singgah didadaku. akuternampak sepasukan tentera sedang menuju ke tempat persembunyian kami. Aku menerpa ke arahnya.”Turt! Trut! Trut!” Bunyi itu menerjah ke telingaku. Bermimpi rupa-rupanya aku.nenek dan kerabat yang lain telah lama tewas.Kakiku menggeletar.Bunyi tembakan dan jeritan silihberganti. Mayat bergelimpangan di sana sini. Aku terpempan. Aku memeluknya erat. Terasa lega. Aku menekup mulut adikku.Cukuplah aku leka. Adik kecilku yang tidak mengerti apa-apa mula meronta-ronta.Tubuh adikku ditembusi berpuluh- puluh butir peluru. Aku sangat mengasihinya. Tiba-tiba .Aku memeluk tubuh kakuadikku.Aku menangis semahu-mahuku. Pelukanku semakin kemas.Tubuh kecil adikku rebah ke bumi. Ku genggam tangan adikku sambil memeluknya erat.Tubuhnya longlai dan dibasahi darah.Bau hanyir menusuk hidung. tamatlah riwayat kami.tiba- tiba. Dia saudara yang aku ada kini. peluh memercik di dahi. . Cukuplah aku kehilangan ibu bapa dan adik-adikku yang lain.Aku bersyukur kerana aku tidak perlu melalui segala kegetiran dan kesengsaraan yang dialami oleh sesetengahpendudk di negara lain. Aku berdoa agar negaraku tetap merdeka. Aku terpelanting.Aku terus berdoa.Aku tahu beberapa orang bersembunyi berhampiran dengan kami telah dibunuh.Giliranku bila? Aku berdoa agar kami berdua selamat.Datuk. aku sangat bertuah kerana di lahirkan di bumi ini. Mataku berpinar-pinar. Sesungguhnya. Aku mengucap panjang.Akumembatukan diri. Adik berlari keluar sambil menangis.Tuhan sahaja mengetahui betapa luluhnya hatiku saat itu.Rontaannya yang semakin kuat menyebabkan pelukannyaterlerai.Kami berdua sahaja waris yang tinggal bagi keturunan kami.bagai telur dihujung tanduk.Derapak sepatu tentera mengejutkan kami. Aku bingkas bangun. Sakitnya bukankepalang.Aku tidak mahu m e n j e j a k a n g g o t a keluargaku yang lain.

Dari tugasan ini saya mendapati penggabungjalinan ialah satu strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sebagaimana yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran dan haruslah dibuat dan dijalankan supaya sesi pengajaran menjadi lebih menarik.NAMA: FITRI NORLIDA IBRAHIM REFLEKSI PENGGABUNGJALINAN KEMAHIRAN DALAM PENGAJARAN BAHASA Berdasarkan Rancangan Pengajaran (RPH) yang telah dibuat. tersusun dan lengkap. Ini merupakan proses yang sangat penting kerana melalui . Alhamdulillah banyak input-input dan pengetahuan baru yang lebih lanjut lagi tentang bentuk penggabungjalinan yang baik untuk membuat RPH.

idea. saya juga lebih faham lagi bahawa aspek tatabahasa. iaitu intra bidang. beberapa kemahiran berbahasa dapat dikuasai oleh murid secara serentak. Penggabungjalinan kemahiran berbahasa dan penyerapan ilmu juga turut saya serapkan ke dalam Rancangan Pengajaran saya kerana ia merupakan dua perkara yang berjalan seiring semasa proses pengajaran dan pembelajaran (p&p) Bahasa Melayu dilangsungkan. Oleh yang demikian. iaitu inter bidang atau kemahiran berbahasa dalam bidang yang sama. Penggabungjalinan ini bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran. Berdasarkan Rancangan Pengajaran yang saya telah buat. di dalam Rancangan Pengajaran yang telah saya buat. . membaca. Fokus sampingannya pula dalah berkaitan membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuhkan minat membaca dengan menggunakan Aras 2 iaitu mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. guru diberi sepenuh kebebasan untuk menggunakan pelbagai disiplin ilmu (asalkan tidak bertentangan dengan nilai norma masyarakat Malaysia) agar murid merasakan keseronokan meneroka sesuatu bidang dan melihat manfaatnya dalam kehidupan mereka. wacana.penggabungjalinan. penggabungjalinan berlaku antara kemahiran membaca dan menulis. dan peribahasa juga digabungjalinkan. nilai dan pengajaran. Saya telah memilih untuk membuat kemahiran menulis sebagai fokus utama iaitu berkaitan dengan Mengulas karya karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. kosa kata. ayat. bertutur. Unsur penggabungjalinan kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar. Saya juga dapati pengabungjalinan kemahiran berbahasa merupakan strategi manakala ilmu merupakan bahan. sekurang-kurangnya antara dua kemahiran. saya telah memilih untuk menggabungjalinkan kemahiran berbahasa membaca dengan kemahiran menulis. Selain itu. Aras yang digunakan ialah aras 3 berkaitan dengan mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. dan menulis boleh digabungkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggabungjalinan ini berlaku antara kemahiran berbahasa daripada bidang yang berlainan. Oleh yang demikian.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. nilai murni. pengabungjalinan kemahiran berbahasa berlaku di antara kemahiran mendengar dan bertutur. Penyerapan Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) dalam Konsep Penggabungjalinan Kemahiran Berbahasa KBT ialah kemahiran yang diajarkan dalam bilik darjah serta dapat diaplikasikan dalam dunia sebenar murid dan senario dunia yang global. Misalnya murid boleh diminta mencari maklumat tentang tema. Dengan kata lain setiap pengajaran haruslah ada kemahiran berfikir. kemahiran membaca. Secara keseluruhannya cerpen ini memberikan ilmu tentang nilai semangat cintakan tanah air dan nilai keamanan. Semua maklumat semasa proses p&p sekiranya diterokai dengan baik dan terancang akan membekalkan murid dengan ilmu yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan murid-murid. atau kemahiran menulis. nilai dan pengajaran tentang cerpen ini. peraturan sosio budaya. Guru boleh memilih mana-mana elemen yang hendak diserapkan. kewarganegaraan. kemahiran bernilai tambah atau kepintaran emosi. Namun elemen yang dipilih mestilah dirancang dengan teliti dan jelas agar pengajaran dan pembelajaran berfokus dan murid dapat meneroka sesuatu bidang dengan baik. Konsep ini diadun baik dengan menyerapkan ilmu. Penggabungjalinan antara kemahiran membaca dengan kemahiran menulis ini menyerapkan ilmu bidang patriotisme sebagai bahan dalam proses p&p. Matlamat kurikulum Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan murid . Bahan yang digunakan ialah cerpen ‘Lahirku Bertuah di Bumi Malaysia’. Saya dapati dalam kemahiran bernilai tambah ini perkara wajib yang perlu ada dalam RPH ialah kemahiran berfikir. Antara beberapa perkara baru yang dapat murid terokai antaranya keadaan atau suasana semasa keganasan atau peperangan berlaku. Murid bukan sahaja menimba pelbagai ilmu tentang Murid bukan sahaja menimba pelbagai ilmu tentang cerpen ini malah melalui pelbagai aktiviti murid turut dapat meneroka ilmu baru yang lain tentang tanah air.

Pelajar mampu bertutur dengan menggunakan bahasa baku untuk menyampaikan maklumat. Kemahiran membaca pula . atau kemahiran menulis dengan baik.pelajar berupaya untuk mendengar dengan teliti dan memperlihatkan pemahaman mereka terhadap pelbagai jenis komunikasi.idea. PENUTUP Selepas menyiapkan tugasan ini. mampu memenuhi keperluan diri serta bijak dalam perhubungan sosial dan urusan harian. dapat berkomunikasi dengan berkesan. Melalui kemahiran .pelajar berupaya menggunakan pelbagai strategi untuk membaca dan memperlihatkan pemahaman terhadap pelbagai teks.perasaan dan konsep secara berkesan melalui kemahiran bertutur. berketerampilan. kami telah mempelajari dan memahami bahawa pengajaran kemahiran berbahasa penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.yang dapat menguasai kemahiran mendengar dan bertutur. Selain melahirkan murid yang dapat berbahasa dengan baik. kemahiran membaca. Melalui kemahiran mendengar. konsep penyerapan dapat membantu murid menjadi insan yang berilmu.

Kaedah pengajaran yang berkesan merupakan tonggak kejayaan seseorang pelajar.Kaedah merupakan satu prosedur yang menyeluruh untuk mengejar sesuatu aspek bahasa yang bersesuaian dengan pendekatan dan objektif pengajaran. kefahaman murid dalam pembelajaran pendekatan. Di sana kami telah mencari buku-buku . Antaranya membuat rujukan di Pusat Sumber Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perlis dan Pusat Sumber Awam di Alor Setar Kedah.menulis pula. Pendekatan dalam pengajaran bahasa merujuk proses pengendalian pengajaran bahasa seluruhnya.Di samping itu.keperihalan. Jika pelajar merasakan kaedah pengajaran yang diterima adalah berkesan maka ini akan secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Kami telah mencari bahan rujukan mengenai tugasan ini dengan pelbagai sumber.Sesuatu pendekatan itu bersandarkan pada teori pengajaran dan pembelajaran bahasa. kami lebih memahami tentang Kemahiran Bahasa dalam Bahasa Melayu tersebut dengan lebih terperinci.kaedah dan teknik pengajaran dapat membantu murid menguasai aspek sastera.latihan.percambahan fikiran dan sebagainya kepada murid-murid. Secara tidak langsung ianya dapat mengajar kami dengan lebih mendalam tentang Pengajaran dan Pembelajaran menggunakan Kemahiran yang perlu diketahui oleh seorang guru. Penggunaan kaedah dan strategi yang pelbagai akan menjadikan sesuatu pengajaran itu menarik dan akan memberi ruang untuk membolehkan pelajar terlibat secara aktif dan bergiat sepanjang sesi pengajaran tanpa merasa jemu dan bosan. Di samping itu. Guru boleh menggunakan teknik penerangan. melalui teknik pengajaran yang baik mampu memberi ransangan yang berguna kepada murid di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. REFLEKSI Sepanjang menjalankan Kerja Kursus Berasaskan Projek Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu ini.perbandingan. pelajar mampu menjana idea dan menggunakan kreativiti melalui pelbagai jenis penulisan.

Justeru. kami telah melalui pelbagai kekangan. Setelah semua maklumat dipecahkan kepada bahagian-bahagian tertentu. kami dapat meluaskan ilmu pengetahuan dan pada masa yang sama kami dapat memahami dengan lebih mendalam mengenai kemahiran serta cara Pengajaran dan Pembelajaran kemahiran berbahasa dan ini sememangnya penting kepada kami yang merupakan bakal guru pada masa kelak. Pada masa yang sama. kami berjaya membahagikan masa kami dengan begitu baik untuk menyiapkan kerja kursus ini. Dalam tempoh menyiapkan tugasan ini pelbagai cabaran yang terpaksa kami harungi. Kami .sepanjang menyiapkan tugasan ini.Segala penat lelah yang kami hadapi dibalas dengan sebuah kepuasan apabila dapat menjayakan tugasan ini. masa untuk kami menyiapkan tugasan adalah terhad. akhirnya siaplah kerja kursus ini dengan jayanya. Kami telah membuat pembahagian yang mana harus dibuat dahulu dan yang mana kemudian. Kami saling merujuk antara satu sama lain untuk memantapkan lagi kerja kursus kami ini. Sepanjang melaksanakan Kerja Kursus Pendek ini. Selain itu. kami tidak lupa untuk mendapatkan sumber maklumat melalui media elektronik iaitu internet.Setelah siap barulah dicantumkan menjadi satu buku tugasan sebelum dihantar kepada pensyarah pembimbing. tugasan ini banyak memberi kesan yang positif dan kebaikan terhadap diri kami. Hal ini kerana rangkaian internet hanya boleh dilayari pada waktu berkerja sahaja. iaitu salah satunya ialah kesuntukan masa. Meskipun begitu. namun kami tetap menanamkan sikap tidak mudah berputus asa. Dan dirumah kami yang langsung tiada rangkaian internet. Dengan kerjasama pelbagai pihak. Ia agak terganggu dengan keadaan dimana semasa sebelum minggu menghantar tugasan ini kami mempunyai pelbagai aktiviti sama ada aktiviti kurikulum mahupun kokurikulum yang memang tidak dapat dielakkan dan juga telah bercuti selama seminggu untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri serta seminggu lagi untuk Pengalaman Berasaskan Sekolah. Ia telah membuka pemikiran kami terhadap bidang ilmu pendidikan.mengenai soalan-soalan tugasan ini dengan menggunakan ‘OPAC’ yang disediakan oleh pusat sumber bagi memudahkan kami untuk mencari maklumat buku-buku yang di cari. Tuntasnya. Disamping kesukaran untuk memperolehi maklumat dan informasi daripada media elektronik lantaran untuk melayari rangkaian internet. kami membuat kerja dengan begitu tekun dan sabar.

BIBLIOGRAFI Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu.upm. diekses pada 26 Julai 2011 dari laman web http://www. diekses pada 24 Julai 2011 dari laman web http://www.com/doc/28428335/MODUL-BMM-3104-KEMAHIRAN- MENDENGAR-BERTUTUR-MEMBACA-MENULIS .my/~fadzilah/nota%20kaedah.htm Kemahiran Berbahasa. pensyarah Bahasa Melayu kami diatas segala tunjuk ajar yang diberikan. kami akan gunakan ilmu yang ada ini dengan sebaik-baiknya.scribd. InsyaAllah.berharap ilmu ini dapat kami aplikasikan dengan lebih produktif dalam profesion perguruan. Akhir kata terima kasih kami ucapkan kepada Pn.edu. Rohani.educ.

Selangor : Multimedia Sdn.Pendekatan Komunikatif.blogspot.com/2010/01/strategi-pengajaran-dan- pembelajaran.(2009). Bhd Tuan Jah Tuan Yusof. Bhd . Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.(2011).com/doc/35032876/pendekatan-komunikatif Siti Hajar Abdul Aziz.scribd.html Tuan Jah Tuan Yusof.com/2010/09/pendekatan-komunikatif. diekses pada 25 Julai 2011 dari laman web http://ipgmalaysia. Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Selangor: Oxford fajar Sdn Bhd Strategi Pengajaran Bahasa Melayu. diekses pada 25 Julai 2011 dari laman web http://notapismp.Faridah Nazir.blogspot.html Pendekatan Komunikatif. Bahasa Melayu II.(2011). diekses pada 25 Julai 2011 dari laman web http://www. Selangor : Multimedia Sdn.

LAMPIRAN .