Jadual berikut menunjukkan kemungkinan pengeluaran barang modal dan barang pengguna bagi sesebuah

negara.

G
60
0

Berdasarkan jadual di atas,
(a) Lukiskan keluk kemungkinan pengeluaran.
(b) Apakah andaian yang dibuat untuk melukis keluk kemungkinan pengeluaran itu?
(c) Tentukan kos lepas untuk mengeluarkan
(i) 1OS unit barang pengguna (iii) 60 unit barang modal
(ii) 7S unit barang pengguna (iv) 30 unit barang modal
(d) Hitung kos lepas per unit barang modalapabila barang modal ditambahkan daripada 40 ke SO
unit. (e) Kadar tranformasi sut apabila kombinasi pengeluaran berubah dari C ke D.
(f) Kadar tranformasi sut apabila kombinasipengeluaran berubah dari F ke E.

Kesan Perubahan Anugerah Sumber,.Jeknologi, dan
Komposisi Barang Modal dan Barang Pengguna terhadap
Kapasiti Pengeluaran
Kedudukan keluk kemungkinan pengeluaran adalah tidak tetap. Keluk
kemungkinan akan beralih ke kanan atau ke kiri.
Kesan perubahan ilnugerah sumber dan teknologi
1. Apabila kuantiti sumber ekonomi bertambah, misalnya
kemasukan tenaga buruh asing menambahkan bilangan tenaga
buruh dalam negara atau penemuan sumber galian yang baru akan
meningkatkan kapasiti pengeluaran dalam ekonomi seperti yang
ditunjukkan oleh peralihan keluk kemungkinan pengeluaran dari
·.·.J<eJl11J!lg inanpengeluaran. , kiri ke kanan.
Apabila kuantiti sumber berkurang, misalnya migrasi tenaga
buruh ke luar negara, peperangan dan bencana alam seperti
gempa bumi akan mengurangkan bilangan tenaga buruh dalam
Pada 11 Mac 2011 gempa
bumi yang bermagnitud 9.0 Mw
negara atau kehausan sumber galian akan mengurangkan kapasiti
ber1aku di luar pesisir TOhoku pengeluaran dalam ekonomi seperti yang ditunjukkan oleh
(Jepun) diLautan Pasific telah peralihan keluk kemungkinan pengeluaran dari kanan ke kiri.
mencetuskan ombak tsunami
yang mencecah ketinggian 2. Perkembangan teknologi seperti pembaharuan dalam kaedah
40.5 meters di Miyako, Wilayah
lwate dilohoku, dan melanda pengeluaran dan penggunaan teknologi yang baru telah
sejauh 10 km (6 bt) ke meningkatkan kecekapan pengeluaran. Dengan jumlah sumber
pedalaman di kawasan Sendai. ekonomi yang sama, ekonomi mampu menghasilkan lebih banyak
Bencana ini telah menyebabkan
kerosakan infrastruktur yang barang dan perkhidmatan. Keluk kemungkinan pengeluaran
serius dan merupakan beralih ke kanan dan mencapai kombinasi barang yang dahulunya
bencana alam yang paling diluar pencapaian.
mahal dalam sejarah dunia
dengan anggaran kos ekonomi
AS$235 bilion.

sikesan harga lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh kerajaan.6 (a) Tentukan harga dan kuantitikeseimbangan. maksirnum dan harga .11) = RM165 ..6 2 0d=66=3P Qs1 =3P 30 33 Kuantiti (c) Qd = Qs1 66-3P=3P Rajah 2.... kerajaan boleh menetapkan harga maksimum lebih rendah daripada P01 misalnya P1 (Rajah 2. (c) Tentukan kesan pemberian subsidi terhadap harga dan output keseimbangan. harga keseimbangan Qs = 3(11) = 33unit .41 6P=66 P = RM11 . output keseimbangan 11 (b) Fungsi penawaran baru selepas subsidi Qs1 = 3(P+2)..5 ..·. Jawapan: (a) Pada titik keseimbangan Qd=Qs Harga 66-3P=3P-6 6P=72 P = RM12 ..... 3 Huraian rajah: Harga keseimbangan pasaran ialah P 0 • Sekiranya kerajaan beranggapan harga itu terlalu tinggi bagi pengguna.. mJ MI!IIf·('-s) Kesan subsidi 1 Diberifungsipermintaan (Qd) dan fungsipenawaran (Qs) suatu barang adalah sepertiberikut: Qd=66-3P Qs = 3P.. harga keseimbangan Qs =3(12)... (b) Bentuk fungsipenawaran yang baru jika kerajaan telah memberi subsidi RM 2...150 = RM31. minimum terhadap harga.6 = 30 unit .•. 2 Tujuan: Harga maksimum ditetapkan pada tingkat yang lebih kiJantuti.•. · rumus.42)....00 per unit atas output itu.•. Lebihan pengeluar bertambah sebanyak 181. (d) Lakarkan rajah keseimbangan pasaran sebelum dan selepas pemberian subsidi kemudian hitung lebihan pengguna dan lebihan pengeluar sebelum dan selepas pemberian subsidi.12) =RM150 Lebihan pengeluar = Y2 x 30 x (12 . Lebihan pengguna bertambah sebanyak 165 -150= RM15 Lebihan pengeluar = Y2 x 33 x 11 = RM181...• output keseimbangan (d) Sebelum pemberian subsidi (! Lebihan pengguna = Y2 x 30 x (22 .5 Harga Maksimum 1 Maksud: Dasar harga maksimum ialah dasar kawalan harga di mana sesuatu barang tidak boleh dijual atau dibeli pada harga yang Melnganali.lebihan pengguna dan lebihan·pengeluardengan rendah daripada harga keseimbangan untuk mengawal kenaikan menggu11akanrajah dan harga barang dan melindungi kebajikan pengguna.... .2) = RM150 Selepas subsidi Lebihan pengguna = Y2 x 33 x (22 .5 .

[41 (ii) keluran purata dengan keluaran sut. t I BAHAGIAN C ' SOALAN KUANTITATIF 3 Jadualb Jawab soalan-soalan di bawah.f41 ( . [21 (c) Apakah yang dimaksudkan dengan hukum pulangan berkurangan? (d) Tentukan julat penggunaan buruh di mana berlaku (i) pulangan sut bertambah.lukiskan keluk jumlah keluaran. 4 Jaduall Berdasarkan jadual di atas. [2] (i (' (d) Dengan menggunakan kertas graf. I (ii) pulangan sut berkurang. (c) [ Terangkan mengapa keluaran sut bersifat demikian? [21 fi (b) Bagaimana sifat keluaran sut yang begini mempengaruhi kos sut? [21 (d) B (c) Hitung jumlah keluaran dan keluaran purata. [21 (ii) keluaran sut pada pelbagai tingkat output. nyatakan hubungan antara (i) jumlah keluaran dengan keluaran sut. hitung (a) (i) keluaran purata. (b) Berdasarkan jadual. Input input lain diandaikan tetap. [21 (ill) pulangan sut negatif. keluaran sut dan keluaran purata. 1 Jadual berikut menunjukkan jumlah keluaran dan bilangan buruh yang digunakan oleh sesebuah firma. 5 Fungs dir (a) F (b) '"{: (a) Huraikan corak perubahan keluaran sut. 2 Jadual eli bawah menunjukkan keluaran sut dan bilangan buruh yang digunakan untuk suatu barang.