You are on page 1of 4

Dua konsep pembelajaran berasaskan projek.

- merupakan model pendidikan yang mengutamakan projek dalam pengajaran
dan pembelajaran

- satu kaedah instruksional yang membenarkan pelajar membina kemahiran
dan mendapatkan ilmu melalui projek, pembelajaran koperatif dan teknik
‘hands on’.
- satu kaedah pengajaran yang melibatkan pelajar dalam pembelajaran
melalui proses inkuiri yang kompleks bagi menyelesaikan persoalan dunia
sebenar yang akhirnya akan menghasilkan suatu output pembelajaran

Keperluan pembelajaran berasaskan projek dilaksanakan oleh guru Sejarah.
- menyusun pengetahuannya sendiri
- membantu membina kemahiran dan keterampilan
- melahirkan pelajar yang boleh menghadapi dunia abad ke 21
- aplikasi pengetahuan di luar bilik darjah
- pembelajaran bermakna dan kontekstual

Ciri pembelajaran berasaskan projek.
- berasaskan soalan yang bermakna
- menggalakkan pelajar berfikir secara mendalam
- mencambah perasaan ingin tahu
- dekat dengan konteks dunia sebenar
- penghasilan satu produk pada akhir pembelajaran
- mengintegrasikan teknologi, maklumat dan komunikasi
- dilaksanakan secara berkumpulan

Kelebihan pembelajaran berasaskan projek dalam mata pelajaran Sejarah.

- membantu mempertingkatkan amalan pengajaran dan pembelajaran
- membantu membangun dan menilai kemahiran pelajar menghadapi isu dan
amalan dunia sebenar
- memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan, semangat setiakawan dan
belajar untuk memperkukuhkan motivasi individu serta kumpulan
- pengajaran dan pembelajaran sistematik
- pentaksiran yang sahih
- berorientasikan tugasan dan hasil

pameran . mengkaji maklumat yang telah dikumpulkan dengan cara menganalisis. sudut pembelajaran . lawatan Aspek-aspek penting semasa melaksanakan kajian kes bagi mata pelajaran Sejarah. . peranan . membuat rumusan dan menyatakan pengajaran yang diperolehi daripada maklumat yang telah dianalisis Strategi membina idea dalam projek lawatan yang dilakukan oleh guru dan pelajar. set tugasan dan penyelesaian . mengumpul maklumat melalui pelbagai kaedah tentang perkara yang hendak diselesaikan .Bentuk-bentuk projek yang boleh dilaksanakan oleh pelajar melalui pembelajaran berasaskan projek ini. buku skrap . projek keceriaan . hasilan . . memahami persoalan berdasarkan petikan cerita atau peristiwa yang terkandung dalam kurikulum sejarah . kumpulan sasaran . brosur . portfolio . persembahan budaya . pentaksiran . pementasan . . kempen kesedaran . kajian kes berdasarkan cerita atau peristiwa bagi menjawab beberapa persoalan . khidmat masyarakat . matlamat . kajian kes . menaakul dan empati untuk menjelaskan masalah tersebut .

. menunjukkan rasa tertarik dan sedia berbincang tentang idea pelajar . memenuhi cara dan keperluan pembelajaran yang pelbagai dalam kalangan pelajar . pelajar boleh berfikir di luar kotak . Di antara rasional pembelajaran berasaskan projek dilaksanakan dalam mata pelajaran sejarah ialah. pemupukan nilai-nilai murni melalui projek yang dilaksanakan Kebaikan pembelajaran berasaskan projek kepada pelajar dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. pelajar boleh mendapat kebaikan iaitu. Melalui pembelajaran berasaskan projek ini. melahirkan murid yang boleh dunia abad ke 21 . membantu murid membina kemahiran dan beketerampilan menghadapi masyarakat yang mengutamakan teknologi dan maklumat . penilai iaitu menilai dan mentaksir hasil pelajar dan tunjukkan bagaimana hendak memperbaikinya Rasional pembelajaran berasaskan projek dalam mata pelajaran Sejarah. pengurus iaitu memeriksa pencapaian pelajar. memperolehi kemahiran abad ke 21 . . berpeluang untuk belajar dalam isu dan amalan dunia sebenar . membantu pelajar dalam pembelajaran penyelesaian masalah dan komunikasi . amalan dan isu masyarakat . pendedahan kepada kaedah pembelajaran berasaskan projek . fasilitator iaitu memandu pelajar untuk mendapatkan maklumat dan membiarkan pelajar membuat keputusan sendiri . Peranan guru semasa melaksanakan pembelajaran berasaskan projek dalam mata pelajaran Sejarah. boleh bekerja dalam kumpulan . penasihat iaitu membantu pelajar menyelesaikan masalah dan memberikan cadangan pilihan . boleh memperolehi kemahiran pengurusan kendiri . penyokong iaitu memberi sokongan dan dokongan. kemahiran menyelesaikan masalah . memberikan maklum balas secara sistematik dan membimbing pelajar merancang kerja mereka . . mengintegrasikan kurikulum.

pemantauan pelaksanaan lawatan . pentaksiran semasa lawatan dijalankan . membuat perancangan yang teliti dan terperinci sebelum. semasa dan selepas lawatan . Bagi memastikan projek lawatan ini boleh dilaksanakan dengan jayanya.Pelan tindakan dalam melaksanakan projek lawatan. semasa dan selepas lawatan . menyediakan soalan-soalan penting . penilaian selepas projek lawatan . . Projek lawatan merupakan di antara bentuk pembelajaran berasaskan projek yang biasa dilaksanakan oleh guru dan pelajar sejarah. maka anda hendaklah memastika aspek- aspek berikut dilakukan iaitu. membina penjadualan projek sebelum.