PENDAHULUAN

Gerak kerja kokurikulum adalah gerak kerja pendidikan yang dijalankan di dalam dan
di luar bilik darjah, berasaskan lanjutan daripada pembelajaran di bilik darjah. Ini bertujuan
untuk pengukuhan dan pengayaan pembelajaran. Gerak kerja kokurikulum adalah sangat
penting kerana ia menyediakan pengalaman yang menyeluruh di sekolah bagi perkembangan
mental, minat dan bakat, sosial, fizikal dan rohani murid-murid.
MATLAMAT

Menjadikan Persatuan Bahasa Inggeris sebagai satu kegiatan yang disertai oleh semua
anak didik di sekolah melalui aktiviti-aktiviti yang terancang supaya dapat membawa
keseronokan, memberi peluang berinteraksi dan memenuhi masa lapang dengan berfaedah
serta memupuk semangant kerjasama yang tinggi, bertanggungjawab dan berkemampuan
memberi sumbangan mengharumkan nama sekolah.
A.SWOT

KEKUATAN (S) KELEMAHAAN (W)
S1 Guru Penasihat Persatuan sangat komited dan kreatif. S1 Kurang mendapat sambutan dalam k
tidak berminat dengan aktiviti-aktiviti b
S2 Guru-guru Persatuan Bahasa mempunyai
pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam
melaksanakan aktiviti persatuan. S2 Tidak mempunyai ruang atau tempat
aktiviti persatuan.
S3 Pihak pentadbir sentiasa member kerjasama serta memberi ruang
secukupnya bagi guru-guru menjalankan aktiviti. S3 Sukar melaksanakan aktiviti persatua
kerana kemudahan yang terhad.
S4 Semua ahli persatuan mempunyai minat terhadap aktiviti yang dijalankan.
S4 Cabaran untuk mencetuskan minat p
S5 Semua ahli persatuan boleh menulis dan bertutur dalam bahasa Melayu seperti berpantun, bersyair, sketsa dll.
dengan baik
S5 Kebanyakan pelajar mempunyai key
perasaan malu yang menebal untuk me

S6 Terdapat segelintir ahli yang menye
ahli pasif.

PELUANG ( O ) CABARAN/AN
01 Persatuan bahasa telah berkolaborasi dengan Panitia lain dalam T1 Pelajar menjadikan aktiviti persatuan s
melaksanakan pelbagai program berseronok.

02 Ahli Persatuan berpeluang untuk merebut peluang menonjolkan bakat T2 Kesuntukan masa untuk melaksanakan
mereka dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan. persekolahan yang agak padat.

03 Pihak pentadbir turut memberikan sokongan terhadap aktiviti-aktiviti T3 Kesukaran guru untuk melibatkan lebi
yang dijalankan oleh Persatuan bahasa. persatuan kerana sikap pasif, malu dan tiad

Mendaftar-kan dan AJK kelab. OBJEKTIF Ø Membantu pelajar meningkatkan kemahiran berbahasa sama ada dari aspek tulisan mahupun lisan. 3. yang dapat memupuk semangat bekerjasama dalam pelbagai kaum. me-syuarat a-gung6. jumpaan. RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PERSATUAN BAHASA Perjumpaan Topik/Program Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan 1 Pendaftaran. AJK. keahli-an. mempamerkan bakat masding-masing di hadapan kh Ø Fokus dalam memperkaya dan menghidupkan khazanah budaya seperti Ø Menjadikan Persatuan Bahasa sebagai wadah untu bersyair. Pendaftaran semula ahli lama. berpantun. Bukur rekod ke- limat mengenai pelajar dapat … 3. PELAN STRATEGIK PERSATUAN BAHASA 2015 . Membentangkan kepada ahli tentang 2. 1. su. Mengenali guru isi kandungan minit mesyuarat agung pena-sihat dan lalu. persatuan 1. 2. Ø Meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan. Memaklumkan kadar yuran ya-ng lalu. 4. Pada akhir per. Borang keahlian. aikenal dan tak. sajak dan lain-lain. Memperkenalkan guru-guru penasihat hadiran kokuri-kulum. pela-jar-2. Membacakan perlembagaan kelab 3. Perlembagaan kelab. Pendaftaran diri ahli-ahli baru .1. Membaca minit kepada ahli. perlu dibayar oleh setiap ahli . seloka.2020 ANALISIS SWOT ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK Ø Persatuan Bahasa mensasarkan untuk menarik lebih ramai murid menjadi Ø Melibatkan lebih ramai pelajar yang berketrampilan ahli persatuan. 5.

yang dianjurkan oleh pihak luar lam bidang dengan menjadikan perjumpaan ini penulisan esei. 1. Menghasilkan esei yang layak 4. kokurikullum. Membimbing pelajar-pelajar menulis1. Bahan edaran.1. 1. Menjadi Menjaga tertib dari segi tin-gkah laku pengacara sesuatu dan perkataan maj-lis dengan Mengenalpasti khalayak sebelum berkesan. Membincangkan tentang per- lembagaan persatuan. Buku rekod akti-viti esei ilmiah viti kokurikulum. Berpidato dan Tujuan 3. kulum. Kata hadap dan kata penu-tup 2. ko-sa kasta. 2.2. menekankan kepada:. pelajar-pelajar beratkan as-pek-aspek berikut:.1. 3. Mengenal-pasti kesimpulan / penutup dsb. pan orang ramai. 3. Pada akhir per. kata hadap. esei berdasarkan isu semasa. berhu-jah di hada.. Buku log kokuri- dapat . Buku nota. minit mesyuarat minit mesyuarat agung dan mesyuarat agung dan AJK me-ngikut format yang sebenar- mesyuarat AJK. Mengendali-kan bagaimana hendak meng-hasilkan satu kulum. Tema/tajuk kulum. nya. hadapan rakan-rakan se-cara:- . 6 Berpidato dan Pada akhir akti. laporan aktiviti laporan secara lisan menggunakan seca-ra bertulis laras bahasa yang betul. Buku log kokuri- dapat . Buku log kokuri- 1. 2. baik dan dimuatkan dalam majalah se-kolah. susunan isi.. Membimbing pelajar-pelajar berpidato 1. dan lisan yang 3. pelajar-pelajar 2. Berucap de-ngan Laras bahasa 3. 2 Kemahiran me. Pelajar-pelajar juga digalakkan 2. jumpaan.Perjumpaan Topik/Program Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan berdasaran minit mesyua-rat agung yang lalu. pelajar dapat … aktiviti dengan betul. 5 Pengucapan Pada akhir akti. Buku log kokuri- dapat . Pelajar-pelajar diberi tunjuk a-jar 2. 3 Kemahiran me. Bahan edaran. 4. Pada akhir per. 1.. pela-jar. di hadapan khalayak dengan menitik kokurikullum. pelajar-pelajar hadapan orang ramai dengan 2. Membimbing pelajarr agar da-pat 1. esei il-miah yang3. Buku rekod akti-viti ngendalikan me. Buku rekod akti-viti berhujah viti kokurikulum. Pelajar-pelajar dikehendaki pengucapan awam mempraktikkan apa yang telah dan pengacara-an.1. 4 Menghasilkan Pada akhir akti. Buku nota. Menghasil-kan menyertai sebarang pertandi-ngan. pelajar cara-cara me-nulis laporan kokurikullum. Kosa kata yang sesuai 4. Menghasil-kan 2. Membimbing pelajar-pelajar untuk kulum. Buku rekod akti-viti nulis laporan jumpaan. Pelajar-pelajar diminta berpida-to di lam bidang pidato. Nada suara dan sebutan lam bidang 2. satu mesyuarat agung dengan betul. Bahasa (laras bahasa. Mengenal-pasti menyertai pertandingan menu-lis esei bakat sendiri da.1. dipelajari di hadapan rakan-ra-kan. 2. Bahan edaran. Membincangkan apakah kesa-lahan betul. Buku rekod akti-viti awam viti kokurikulum. Mengenal-pasti Menyediakan teks ucapan bakat sendiri da. memulakan uca-pan 3. 4. Buku nota. Pelajar-pelajar diajar mengen-dalikan1. Memberi tunjuk ajar kepada pelajar.) bakat sendiri da. baik di-hadapan o.1. pela-jar. berkualiti. Menghasilkan esei yang layak 2.1. syuarat pelajar dapat … 2. yang biasa dilakukan o-leh in-dividu yang melaporkan sesuatu aktiviti. kokurikullum. disiarkan oleh media cetak dan kulum. memberi ucapan dan lapo-ran di kokurikullum. rang ramai. Buku log kokuri- 1. sebagai masa untuk menulis dan mengasah bakat. intonasi.

Buku log kokuri- dapat. Buku nota. klamasikan sajak nukilan me-reka di kulum.3. disiarkan dalam majalah seko-lah. satu cer-pen mana penerbitan dalam pasaran. Pelajar-pelajar dibimbing oleh guru 1. Melatih pelajar-pelajar meng-hasilkan me-ngikut into. 2. Buku nota. seca-ra spontan. Pelajar-pelajar juga digalakkan bakat sendiri da.1. sesautu maj-lis 3. Bahan edaran.1. 5. pelajar-pelajar 2. Bahan edaran. Pada akhir akti. Pelajar-pelajar diajar menulis cerpen 1. 4. Mengenal-pasti mendendangkan syair bersa-ma-sama. 2. 2. Pelajar-pelajar dibimbing me. 5. mere-ka sendiri. pelajar-pelajar oleh guru atau mu-rid sendiri. semasa perjumpaan ini dengan menjadikan perjum-paan ini sebagai sesi untuk menulis dan mengasah bakat (contoh : pertan-dingan cerpen sempena hari guru dsb). nasi yang betul. Menjadi ahli bersesuaian dengan tema / ta-juk 3.Perjumpaan Topik/Program Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan Ditentukan tema/tajuk se-belum memulakan pidato Dilakukan secara spontan 7 Menghasilkan Pada akhir akti. Mengenalpasti pelajar-pelajar yang 4. menyertai pertandingan menu-lis lam penuli-san cerpen yang dianjurkan oleh pihak luar cerpen.. Pelajar-pelajar dibimbing oleh guru 4. 8 Berpuisi (sajak. Pelajar-pelajar diminta mende. Membentuk satu pasu-kan pantun untuk mewa-kili sekolah.. pantun secara spon-tan. Cerpen yang dihasilkan diha-rap-kan kulum. 2. Melatih pelajar-pelajar supaya dapat kulum. kesenian.. Menghayati pilihan guru. 1. 2. Buku rekod akti-viti viti kokurikulum. Buku log kokuri- dapat . Melatih membeli dan menjual pantun 3. pelajar-pelajar yang berkua-liti. 2. sebuah sajak 3. daerah. Menghasil-kan hadapan rakan-rakan di dalam kelas. Pelajar-pelajar dibimbing untuk . Buku log kokuri- dapat . dalam menghasilkan se-buah sajak. 1. Buku rekod akti-viti viti kokurikulum. sebuah sya-ir. Bahan edaran. ngeluarkan pendapat secara spontan.. Mengenal-pasti berbakat dan berkebole-han dalam bakat mereka da.. Buku rekod akti-viti syair) viti kokurikulum. 4. 1. menurut kreativiti3. pelajar-pelajar 2. Buku nota. Guru-guru dan pelajar-pelajar 3. kein-dahan dan keasliannya. 10 Forum Pada akhir akti. Pelajar-pelajar juga dibimbing 2. berdasarkan tema yang diten-tukan kokurikulum. bakat mereka da- lam bidang sajak. Buku rekod akti-viti cerpen viti kokurikulum.. sen-diri.1. 2. kokurikulum. 9 Pantun Pada akhir akti.1. Bahan edaran. 3. 1.. Mengenal-pasti 4. Buku log kokuri- dapat . mengeluarkan pendapat yang kulum. dalam membaca dan menghayati syair 2. ‘Membeli dan secara spontan dalam satu menjual’ pantun pertandingan mini. kokurikulum. Menghasil-kan sesuai untuk disiarkan dalam mana. Membaca pantun3. bidang pantun un-tuk mewakili lam bidang sekolah dalam pesta pantun peringkat pantun. 4. Pelajar-pelajar dibimbing oleh guru 1. 4. pantun mereka yang betul bagi mengekalkan 4. Cerpen juga seharusnya boleh me-reka sendiri. 1. Menghasil-kan berpantun mengikut ga-ya dan intonasi3. panel dalam forum. penasihat dalam meng-hasilkan pantun kokurikullum. Buku nota.

kolah. idea. Membincangkan yuran untuk sesi mesyuarat. hasilkan sebe-lum ini (buku skrap. Mengurus-kan meran (sebelum. 1.026 . Mempamer-kan satu pameran yang terancang rapi. lukisan dbs) dalam kulum. 3. sema-sa dan selepas) diperlukan da-lam satu satu pa-meran de. Bilik atau sudut apa ya-ng mereka2. Guru berusaha untuk menge-nal-pasti pasu-kan forum bakat pelajar-pelajar yang boleh remaja untuk mewakili sekolah dalam pertandingan mewakili se. Pelajar-pelajar diberi pendeda-han secukup-nya. sepanjang tahun ini.1. papan pamer. 5. datang. Membuat bedah siasat dan mencari 2. akan datang. sesi pameran. kelab. Menilai kembali aktiviti kelab 1. hasilkan da-lam hendak menguruskan satu pameran. forum remaja tahun hadapan. Dicatat oleh Wan Mohd Affendy di 12:25 PG E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Pinterest Tiada ulasan: Catat Ulasan Catatan Terbaru Catatan Lama Laman utama Langgan: Catat Ulasan (Atom) Moga tetamu hadir beroleh petunjuk Yang Maha Esa. Mengendali-kan 4. Bahan/alat yang 2. 2. Buku log kokuri- pelajar dapat … buletin. 2. Memberi pendedahan kepada pelajar- pelajarr tentang aspek penting pameran seperti meja. Perancangan Mengendalikan pameran Mengemas kembali bahan pameran 4. 12 Refleksi dan Pada akhir akti. Membentuk satu4. lum ini. megelola-kan untuk sesi akan 3. Membacakan perlembagaan kepada mesyu-arat agung. 11 Pameran Pada akhir akti. Pelajar-pelajar dibimbing ba-gaimana pameran yang sesuai. monumen. pelajar-pelajar baru. Memilih AJK pada masa yang akan datang. memilih perkataan yang sesuai 2. Mengendali-kan dengan intonasi yang betul serta ayat sesi fo-rum yang sempurna keti-ka mengeluarkan dengan berkesan.Perjumpaan Topik/Program Objektif Aktiviti Alat/Bahan/Catatan forum. Kelab pelajar-pelajar 2. susun atur bilik pameran. Dijalankan di da-lam Mesyuarat Agung viti kokurikulum. Pelajar-pelajar diberi peluang un-tuk 1. 703. Menentukan kadar yuran setiap pela-jar. Buku rekod akti-viti viti perjumpaan mempamerkan apa yang me-reka kokurikulum pelajar. 3. 3. pelajar. iaitu . 4. Meja dan papan pamer perjum-paan sebe-3. Guru membim-bing dapat … jalan bagi menambah-baikkan kelab pelajar-pe-lajar 1. tentang aspek-aspek pen-ting pa. petugas dan susu-nan bahan yang dipamerkan.1. ngan berke-san. kelas.

..  kepentingan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan .ciri karangan jenis perbualan/ dialog 1. Ciri-ciri karangan jenis surat kiriman tidak rasmi 1..  PEMIKIRAN KREATIF DI KALANGAN-KANAK KANAK KAE 3013: EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK PEMIKIRAN KREATIF DALAM KALANGAN KANAK-KANAK BERGANTUNG KEPADA PENGALAMAN DAN PR. Keunikan .  Karangan Surat kiriman tidak rasmi Karangan Jenis Surat Kiriman Tidak Rasmi... Surat kiriman tidak rasmi ditu.Karangan dialog melibatkan dua pihak atau lebih....  Karangan Jenis Dialog/ Perbualan KARANGAN JENIS DIALOG/PERBUALAN Ciri. KANDUNGAN 1..Doakan catatan ini sentiasa diredhai Yang Maha Esa  Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berpelembagaan.

HURAIAN ANDA HENDAKLAH DIKAITKAN DENGAN MATLAMAT PENDIDIKAN KESIHATAN MENURUT EWISE DAN SIMNETT (1986).0 3.... Abstark Kajian ini dijayakan bagi mengenalpasti keadah untuk mengatasi masalah mem. BINCANGKAN TENTANG MASALAH OBESITI DALA. BIL KANDUNGAN 1. Ciri-ciri guru positif dan negatif... 1.  JENIS-JENIS MAKNA DALAM SEMANTIK TUGASAN 2 TEORI ANALISIS KOMPONEN MAKNA (KARZ DAN FODOR) BML 3083 : SIMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU TUGASAN A BIL PERKARA CATATAN 1a 1..  Sahsiah.0 Pengenalan.0 2...  Ayat Cakap Ajuk dan Cakap Pindah ...  kajian tindakan bahasa melayu tahun 3 (masalah membaca) KAJIAN TINDAKAN BAHASA MELAYU TAHUN 3. TUGASAN KURSUS QGU 3013 KURIKULUM KONTEMPORARI DALAM PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN.. ii) Tiga kepentingan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan kebangsaan.  BINCANGKAN TENTANG MASALAH OBESITI DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA.1 Bahasa Melayu. 1.

AYAT CAKAP AJUK DAN AYAT CAKAP PINDAH Ayat Cakap Ajuk Ayat cakap ajuk ialah ayat daripada percakapan seseorang yang disalin atau.. HIDAYAH DAN KETAKWAAN PADA SAYA SEKELUARGA .. suatu nikmat amanah & ibadah yang menyatakan kebenaran yg maha esa. Masa. Wan Mohd Affendy Lihat profil lengkap saya Bahan yang dihajati Arkib Blog  ► 2017 (3)  ► 2016 (17)  ▼ 2015 (10) o ► Februari (8) o ▼ Januari (2) pengikut  PERANCANGAN STRATEGIK PERSATUAN BAHASA  RANCANGAN TAHUNAN BOLA SEPAK  ► 2014 (20)  ► 2013 (155)  ► 2012 (76) . MOGA ALLAH SWT SENTIASA REDHA & KURNIAKAN TAUFIQ.

Tema Tetingkap Gam .