You are on page 1of 8

SULIT

SJKT LADANG NEW COCONUT, SG. SUMUN, PERAK

UJIAN OTI 1 / 2016

- 2/036
BAHASA TAMIL - PEMAHAMAN
2
BAHAGIAN B

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Untuk Kegunaan Pemeriksa
1. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¸ð¼ò¾¢ø ¯ÁÐ Kod Pemeriksa:
«¨¼Â¡Ç «ð¨¼ ±ñ «øÄÐ
À¢ÈôÒô Àò¾¢Ã ±ñ ÁüÚõ No. Soalan Markah Markah
ӨȦÂñ ¬¸¢ÂÅü¨È ±Ø¾×õ. Penuh Diperolehi

21 6
2. ¯ÁРި¼¨Âì §¸ûÅ¢ò¾¡Ç¢ø
22 6
¯ûÇ Å¢¨¼ôÀ̾¢Â¢§Ä§Â ±Ø¾
§ÅñÎõ. ÜÎ¾Ä¡É Å¢¨¼ò¾¡û 23 6
§¾¨ÅôÀð¼¡ø «¾¢¸¡Ã¢Â¢¼õ §¸ðÎô
24 7
¦ÀÈ×õ. §¾÷× þÚ¾¢Â¢ø, «¾¨ÉÔõ
§¸ûÅ¢ò¾¡§Ç¡Î þ¨½òÐ 25 5
´ôÀ¨¼ì¸×õ.
Jumlah 30

______________________________________________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak.

036 [Lihat Halaman Sebelah]

SULIT

___________ . / / [2 ] ( 6 ) [Lihat Halaman Sebelah] 036 SULIT . _______ . .6 ஆ. ( 1 ) 5 . ________ . ( 1 ) 2. . 1.25] [30 ] [ : 45 ] 21 அ.SULIT 2 036 2 [ 21 . ( 1 ) 3. _________ . ( 1 ) 4.

00 : RM 10. _________ ? ( 1 ) ஈ) எ எ ? __________________________________________________________ (1 ) ) எ .016 4877274 . ) ? _____________________________________________________________ ( 1 ) ) ? i) ______________________________________________________________ ii) ______________________________________________________________ (2 ) ) ( / ) எ . : 7.00 . : 30 2016 ( ) : . : . .SULIT 3 036 22 அ அ . __________________________________________________________ (1 ) [6 ] [Lihat Halaman Sebelah] 036 SULIT .

SULIT 4 036 23 அ . ) எ ? ( 1 ) ) எ ? ( 1 ) ) எ ? i) ii) ( 2 ) ஈ) எ ? i) ii) (2 ) [6 ] [Lihat Halaman Sebelah] 036 SULIT .

. . . . [Lihat Halaman Sebelah] 036 SULIT .SULIT 5 036 24 அ . . எ ? : . . . : . ‘ ’ எ . : . எ . : எ ? எ ? : ! . : . . . . : . . . எ . : . : . : . . : .

SULIT 6 036 ) எ ? ____________________________________________________________________ (1 ) ) எ . ____________________________________________________________________ (2 ) ) (_/ ) . ? ( 1 ) i ii iii ) ஈ எ ? ( 1 ) ஈ) ஈ எ எ ? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ (2 ) [ 7 ] [Lihat Halaman Sebelah] 036 SULIT . i. ____________________________________________________________________ ii.

! !” . ! þ !” எ . «¾ý ´Ç¢ì ¸£üÈø¸û ¾í¸ì ¸Åºõ §À¡ø Á¢ýÉ¢É. ºí¸£¾ .” எ . “ எ ôÒ. “ ” எ . . þÕÅÕìÌõ âôÀóРŢ¨Ç¡¼ò ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä. þ¾Á¡É ¦¾ýÈø ¯¼¨Ä ÅÕÊÂÐ. “þ . [Lihat Halaman Sebelah] 036 SULIT .SULIT 7 036 25 அ . º¢ÚÅ÷¸Ç¢ý Ó¸ò¾¢ø ±ø¨Ä¢øÄ¡ Á¸¢úÔõ ºÄ¢ôÒõ ¦¾ýÀð¼Ð. Á¡¨Ä ÝâÂý ¦ÁøÄ ¦ÁøÄ «ÊÅ¡Éò¨¾ §¿¡ì¸¢ ¿¸÷óÐ ¦¸¡ñÊÕó¾Ð. «Å÷¸û þÕÅÕõ ¾í¸û ¾¡ò¾¡ Å£ðÊüÌ Å¢ÎӨȨÂì ¸Æ¢ì¸ Åó¾¢Õó¾É÷. ¿Å£ý ¾ý Àð¼½ Å¡ú쨸¨Â ¿¢ ¾¨¾ì ¸ÅÉ¢ò¾¡÷ ¾¡ò¾¡. “ . . எ À¢û¨Ç¸§Ç¡. “ . º¢ÚÅ÷¸û þÕÅâý Áɨ¾ô âôÀóРŢ¨Ç¡ðÎ ¬ì¸¢ÃÁ¢òÐì ¦¸¡ñ§¼Â¢Õó¾Ð. Å£ðÊý ÓýÒÈÁ¢Õó¾ ÁÃí¸Ç¢ý þ¨Ä¸û «¾üÌ ²üÀ ¿¼ÉÁ¡Êì ¦¸¡ñÊÕó¾É. ÌÓ¾Ûõ ¿Å£Ûõ «Å÷¸û ¾¡ò¾¡ Å£ðÊø âôÀóРŢ¨Ç¡Êì ¦¸¡ñÊÕó¾É÷. ÌÓ¾Ûõ ¿Å£Ûõ âôÀóРŢ¨Ç¡ð¨¼ò ¾ðÎ ¾ÎÁ¡È¢ Å¢¨ÇÂ¡Ê ÓÊò¾É÷. «Å÷¸û ¯ÈíÌõ §Å¨Ç¢ø. எ ?” எ எ . þÃ× §Å¨Ç¡ÉÐ. ¿¡¨Ç ¦À¡ØÐ ±ô§À¡Ð ÒÄÕõ ±É ±ñ½¢ÂÅ¡Ú ¿¢ò¾¢¨Ã¢ø Óú¸¢É÷.

SULIT 8 036 ) எ ? ________________________________________________________________ ( 1 ) ) எ . _____________________________________________________________________ ii. = __________________________ (1 ) ஈ) எ ? i. i. _________________________________________________________________ (1 ) [ 5 ] 2 BAHAGIAN B TAMAT 036 SULIT . _____________________________________________________________________ (2 ) ) எ .