PROIECT PRIVIND BUGETUL

ESTIMATIV DE VENITURI SI
CHELTUIELI A
GRADINITEI KIDS HEAVEN PENTRU ANUL FINANCIAR 2017
Nr.
Descriere Sept Oct nov dec
Crt.
I Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu personalul
7500 7500 7500 7500
didactic
Cheltuieli cu personalul
1500 1500
didactic auxiliar
Cheltuieli cu personalul
1300
medical
Cheltuieli cu personalul
2000
nedidactic
Cheltuieli pentru
perfecţionarea 500
personalului didactic
II Cheltuieli materiale
Cheltuieli pentru achiziţia
500
de material didactic
Cheltuieli cu achiziţia de
100
caiete de lucru
Cheltuieli pentru
materialele consumabile
200
necesare activităţilor
educative
Cheltuieli pentru dotarea
340
spaţiului de joacă exterior
Cheltuieli pentru dotarea
grădiniţei cu jucării, si 300
amenajare spatii de joaca
Cheltuieli cu materialele
300
consumabile
III Cheltuieli cu serviciile
Cheltuieli cu evaluarea in
vederea autorizării 5200
grădiniţei
Cheltuieli cu protectia
100
muncii
Cheltuieli cu întreţinerea(
apa, energie electrica, 1000
gaz, salubritate)
Cheltuieli cu chiria 0
Cheltuieli cu telefon,
350
internet
Cheltuieli cu intretinerea
200
si reparatiile
Cheltuieli cu comisioane
IV -
bancare
Cheltuieli cu
V 500 500 500
promovarea grădiniţei
Cheltuieli cu activităţi
VI 200 200 200 2
cultural educative
VII Total cheltuieli
VII
Venituri estimate
I
PROIECT PRIVIND BUGETUL ESTIMATIV DE VENITURI SI CHELTUIELI A
GRADINITEI KIDS HEAVEN ” PENTRU ANUL FINANCIAR 2018
Nr.
Descriere Ianuarie Februarie martie aprilie mai iunie
Crt.
I Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu personalul didactic
Cheltuieli cu personalul didactic
auxiliar
Cheltuieli cu personalul medical

Cheltuieli cu personalul nedidactic
Cheltuieli pentru perfecţionarea
personalului didactic
II Cheltuieli materiale
Cheltuieli pentru achiziţia de
material didactic
Cheltuieli cu achiziţia de caiete de
lucru
Cheltuieli pentru materialele
consumabile necesare activităţilor
educative
Cheltuieli pentru dotarea spaţiului
de joacă exterior
Cheltuieli pentru dotarea grădiniţei
cu jucării, si amenajare spatii de
joaca
Cheltuieli cu materialele
consumabile
III Cheltuieli cu serviciile
Cheltuieli cu evaluarea in vederea
autorizării grădiniţei
Cheltuieli cu protectia muncii
Cheltuieli cu întreţinerea( apa,
energie electrica, gaz, salubritate)
Cheltuieli cu chiria

Cheltuieli cu telefon, internet
Cheltuieli cu intretinerea si
reparatiile
IV Cheltuieli cu comisioane bancare
Cheltuieli cu promovarea
V
grădiniţei
Cheltuieli cu activităţi cultural
VI
educative
VII Total cheltuieli

VIII Venituri estimate