You are on page 1of 2

Teori-Teori Berkaitan Dengan Motivasi

(1) Hieraki Keperluan Maslow
Maslow menggunakan teori untuk menerangkan motivasi manusia. Beliau berkata
bahawa jika kita mengalami keperluan yang belum memuaskan, maka kita akan
terasa tegang. Rasa tegang ini akan menyebabkan kita mencapai matlamat kita
supaya kita dapat mengurangkan ketegangan kita. Berdasarkan kepercayaan ini,
Maslow mengembangkan suatu hieraki tujuh keperluan (lihat Rajah 8.4 di bawah)

Keperluan untuk mengalami dan memahami keindahan
Estetika

Rasa ingin tahu, keperluan untuk memmuridi dunia
Keperluan untuk mengetahui

Keperluan Berusaha untuk menggunakan
untuk kesedaran diri secara penuh dan mengeksploitasikan bakat dan keupayaan

Keperluan untuk harga diri
Hormat diri, rasa kecukupan, kecekapan

Keperluan untuk kasih sayang dan rasa kepunyaan
Kasih sayang, rasa diperlukan

Keperluan untuk keselamatan
Keinginan untuk keselamatan

Keperluan fisiologi
Makanan, minuman, tidur dan perlindungan

1999) (2) Teori behavioris Skinner Skinner mengandaikan bahawa kita mempunyai keperluan fisiologi asas seperti lapar. 1993 :338) . kita dimotivasikan untuk berkelakuan seperti yang berbuat untuk memperoleh pengukuhan primer dan sekunder serta mengelakkan dendaan (Woolfolk. keperluan hidup tidk boleh dipuaskan sepenuhnya. keselamatan. peristiwa dan pengalaman tertentu dihubungkaitkan dengan penegas primer. keinginan dihubungkaitkan dengan makanan ketika kita disuapkan dan dipupuk oleh ibu bapa kita. menurut pandangan behavioris. Keperluan ini dipenuhi oleh pengukuhan primer seperti makanan. kasih sayang. Namun demikian. maka motivasi kita untuk memenuhi subjek pada hari tersebut boleh dihadkan secara besar. Oleh itu. maka motivasi terus bertambah untuk mencari lebih banya kepuasan ( Henson & Eller. maka dia akan mendapati kesukaran untuk memenuhi keperluan pengetahuan. Jika salah seorang murid kita rasa tidak disayangi dn tidak disukai oleh ibu bapanya. Apabila keperluan ini dipenuhi. dahaga dan seks yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. mungkin melalui plaziman klasik. Jika kita tidak memenuhi keempat- empat keperluan pertama ini. Ketika keperluan hidup dipenuhi secara sementara. dan harga diri) sebagai keperluan kekurangan dan berhujah bahawa semua manusia mengalami keperluan tersebut. Seperti keperluan kekurangan. Tiga keperluan yang akhir diklasifikasikan sebagai hidup atau keperluan pertumbuhan. estetik dan penyempurnaan kendiri. Misalnya.4 : Hieraki Keperluan Maslow Maslow telah mengklasifikasikan empat keperluan pertama (fisiologi. Rajah 8. Peristiwa yang berhubung kait ini mejadi pengukuhan sekunder. Anda mungkin ingat bahawa pengukuhan ialah sesuatu yang berusaha untuk mendapatkannya. motivasi bertambah untuk memuaskan keperluan hidup.