Jenis-Jenis Wacana.

Perkataan Wacana adalah padanan perkataan discourse dalam bahasa Inggeris. Perkataan
discourse dalam Kamus Webster, 1983 : 522 bererti hubungan fikiran dengan kata-kata,
ekspresi idea-idea atau gagasan-gagasan atau percakapan. Hubungan secara umum,
terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan, risalah tulisan, disertasi formal,
kuliah, ceramah serta khutbah.
Perkataan wacana menurut Kamus Dewan Edisi Baru 1993 : 1484 bermaksud ucapan,
pertuturan, percakapan, keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan.
Wacana berasal daripada perkataan wacana berasal daripada bahasa Jawa wocono.
Wocono pula daripada woco yang bermaksud baca. Dalam bahasa Inggeris, discourse
berasal daripada bahasa Latin discursus yang bermakna ‘larian ke dan dari’. Menurut Chafe,
wacana digunakan dengan pelbagai maksud oleh pelbagai pengkaji. Tetapi, pada umumnya
wacana dilihat sebagai sesuatu yang melampaui sempadan ayat yang terpisah-pisah.
Wacana dan teks digunakan saling bertukar ganti, dan kedua-duanya merujuk kepada unit
bahasa yang lebih besar daripada ayat. Wacana, menurut beliau lagi, merujuk kepada kajian
tentang unit tersebut, cabang linguistik yang setara dengan cabang yang lain seperti
morfologi atau sintaksis.
Menurut Trask, wacana dikatakan sebagai siri ujaran yang bersambungan oleh seorang
penutur atau lebih. Crystal menyatakan wacana dalam linguistik merujuk kepada jujuhan
bahasa (biasanya lisan) yang lebih besar daripada ayat. Crystal juga mendefinisikan wacana
sebagai unit perlakuan. Unit ini mempunyai status prateori dalam linguistik, iaitu seberkas
ujaran yang terdiri daripada peristiwa bahasa seperti perbualan, khutbah dan temu duga.
Cook mendefinisikan wacana sebagai bahasa dalam penggunaan dan untuk perhubungan
(Sanat, 2002:35-36). Dijk (1997: 1-34) menyatakan konsep wacana kabur kerana tentang
fenomena yang rencam. Namun, wacana menurut beliau suatu bentuk penggunaan bahasa
yang melibatkan komunikasi dan interaksi. Werth (1999: 1) pula melihat wacana sebagai
suatu peristiwa bahasa yang sempurna yang mempunyai awal dan akhir.
Selain itu, menurut Johnstone, B. (2002:2-4), wacana dilihat sebagai contoh sebenar
komunikasi melalui bahasa. Wacana juga dalam bentuk jamak merujuk kepada pola
kepercayaan dan tindakan lazim di samping pola bahasa. Wacana demikian merujuk
kepada idea dan cara bertutur sehingga dapat mempengaruhi dan dipengaruhi. Menurut
Schiffrin et. al (2003:1), wacana mempunyai makna yang berbeza kepada pakar yang
berbeza bidang. Kepada ahli bahasa, wacana biasanya didefinisikan sebagai apa sahaja
yang melampaui ayat. Malah, definisi wacana itu dapat dirangkumkan kepada tiga kategori
besar, iaitu yang melampaui ayat, penggunaan bahasa, dan amalan sosial yang meliputi
bukan linguistik dan bukan tentu bahasa. Mereka melihat wacana dan analisis wacana
sebagai sama.
Dapat disimpulkan di sini bahawa wacana sebagai unit tertinggi bahasa yang melampaui
ayat dan kajian tentang unit tersebut. Sebagai unit bahasa yang tertinggi, wacana dapat
direalisasikan dalam pelbagai bentuk sehingga meliputi peristiwa bahasa. Sebagai kajian,
wacana memfokuskan pada unit tertinggi bahasa itu sehingga meliputi amalan sosial.
Menurut Beaugrande dan Dressler (1981:81), terdapat tujuh ciri ketekstualan yang perlu
dipenuhi untuk menghasilkan wacana yang utuh, iaitu tautan, runtutan, tujuan, penerimaan,
maklumat, keadaan dan interteks.

the lexicogrammatical (forms) and the phonological and orthographic (expression). terdapat dua ciri utama dalam sebuah wacana yang utuh iaitu. terlengkap III. Tautan penting kerana tautan dapat mewujudkan kesinambungan antara sebahagian teks dengan yang lain sehingga membentuk suatu kesatuan. teratur atau tersusun rapi V. Kohesi juga disebut sebagai organisasi sintaktik yang mana merupakan wadah ayat-ayat yang disusun secara padu dan juga padat. “Tautan merupakan satu set kemungkinan yang wujud dalam bahasa untuk menjadikan suatu teks itu berkesatuan” (Halliday dan Hasan:1976) Menurut Halliday dan Hasan lagi. lisan atau tulisan VIII. To put this in everyday terminology. penerimaan oleh pendengar atau pembaca. mengatasi ayat atau klausa IV. and the forms are realized in turn (recoded) as expressions. Penguasaan dan pengetahuan kohesi yang begitu baik akan dapat menghasilkan wacana yang baik. terdapat juga ciri-ciri yang lain termasuklah tujuan sesuatu wacana. The semantic (meaning). Language can be explained as a multiple coding system comprising three levels of coding or 'strata'. kohesi (atau tautan) dan koheren (atau runtutan). frasa atau ayat lain yang terdapat dalam wacana tersebut. keadaan yang mewujudkan wacana dan interteks atau peranan wacana–wacana lain yang membantu pendengar atau pembaca memahaminapa yang didengar atau dibaca. Perkara ini bermaksud kohesi adalah hubungan di antara ayat di dalam sebuah wacana tidak kira sama ada dari segi strata gramatikal mahupun strata leksikal tertentu. maklumat yang terkandung. Meanings are realized (coded) as forms. meaning is put into wording and wording into sound or writing.Namun menurut Asmah Haji Omar dalam artikel Jurnal Dewan Bahasa yang bertajuk “ Analisis Wacana “ pula terdapat lapan unsur-unsur penting dalam wacana iaitu : I. Menurut beliau lagi. Tautan atau kohesi Tautan atau kohesi ialah keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesebuah wacana untuk menghasilkan wacana yang mantap. kohesi VII. "Cohesion is expressed through the strata organization of language. Menurut Nik Safiah Karim dalam Tatabahasa Dewan edisi Ketiga pula. awal dan akhir yang nyata. berkesinambungan VI. frasa atau ayat dengan perkataan. Kohesi juga merujuk kepada idea atau esei yang dijalin rapi hingga menjadi bersepadu. satuan bahasa II. Keserasian hubungan ini lazimnya dilihat melalui hubungan antara sesuatu perkataan." .

superordinat dan kata-kata umum. Oleh itu. Dalam bahasa Melayu. Syazwani. Siti dan Faiznur ke perpustakaan. Ada dua cara bagi mencapai aspek kohesi leksikel ini. kepaduan dan sebagainya. Sinonim ini digunakan kerana ianya untuk mengelakkan kebosanan bagi pengulangan kata yang sama di dalam teks dan juga sinonim ini memberikan variasi kepada sesuatu teks. Cara yang pertama ialah kata itu atau 'kata isi' tersebut akan dijadikan sebagai unsur yang tidak boleh ditinggalkan ataupun tidak digunakan jika diperkatakan di dalam intipati teks. kohesi juga memperlihatkan jalinan ujaran dalam bentuk ayat bagi membentuk suatu teks atau konteks dengan menghubungkan makna yang terkandung di dalam unsur. Kata yang sering kali diulang ini adalah dari 'kata isi' (content word). c) Superordinat . Jenis-jenis kohesi 1. iaitu pengulangan kata. iaitu reiterasi dan kolokasi.Halliday dan Hasan telah cuba melihat tautan makna itu dari dua sudut iaitu tautan nahuan dan tautan leksikal. jika kelas kata yang diulang itu tidak berubah. Tambahan pula. Kata isi ini boleh dikenal pasti melalui dua cara. Sesetengah kata dikatakan sinonim adalah disebabkan kedua-duanya merujuk kepada perkara yang sama. terdapat tautan antara kedua-dua ayat tersebut. Kedua-dua nahuan ini wujud dalam sesuatu kesatuan teks. 2. sinonim. Dalam contoh di atas. kata yang akan diulang itu boleh berubah bentuk dari segi ataupun sudut morfologi. Kohesi Leksikal Kohesi Leksikal diperoleh dengan cara memilih kosa kata yang serasi. Siti dan Faiznur. Mereka ke sana untuk meminjam buku. i) Reiterasi (Pernyataan Semula) Reiterasi atau pernyataan semula berlaku melalui tiga cara. Selain itu. Ini dapat dikategorikan di dalam pengulangan kata ini. sementara sana merujuk kepada perpustakaan. Ini bermakna kata itu adalah kata yang amat penting bagi sesuatu ayat yang dibentuk dan dibina bagi teks ataupun wacana. Perkataan mereka dalam ayat kedua merujuk kepada Syazwani. a) Pengulangan Kata Pengulangan kata ini dikenali juga sebagai repetition. tautan. kedua-dua ayat yang mempunyai tautan ini dianggap sebagai wacana. Contohnya: 1. kedua-dua ayat ini bermakna dan difahami. b) Sinonim Sinonim ialah suatu kata yang mempunyai makna yang sama dengan 'kata seerti'. Kohesi juga dikenali sebagai tetenunan. Manakala cara yang kedua ialah jika kata tersebut tidak diulang maka berkemungkinan teks itu akan terganggu sifat kesatuannya.

d) Kata-kata Umum Kata-kata umum ialah kata-kata yang tidak tentu kelasnya. lembu dan ayam. 1995: 146) Superordinat bagi contoh di atas ialah kata umum yang merujuk 'kambing. jika ia beroleh sesuatu hasil perburuan atau berkarang. 2001:25) . kerbau. Kata 'kambing. Ketua Kampung mengarahkan penduduk desa membuat kandang ternakan masing-masing. biri-biri. kerbau. sebelum perolehan itu dibawanya balik ke rumahnya… (Harun Aminurrashid.G. harus dibuatkan kandangnya secara teratur.Superordinat ialah penggunaan kata yang lebih khusus atau 'hiponim' kepada kata yang lebih umum atau dikenali sebagai 'hiperonim'. (Tarigan. iaitu 'ternakan'. ayam'. H. Contoh : Bagi Awang Semaun. ayam' adalah kata khusus yang juga dikenali hiponim. kerbau. Contoh : Semua yang ada di desa seperti kambing. biri-biri.