You are on page 1of 6

SULIT

*

PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
942/3
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA STPM 2016
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
GEOGRAFI PENGGAL 3
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
( Satu Jam)
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSAANPERCUBAAN2016PEPERIKSA

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
GEOGRAFI STPM

PANITIA GEOGRAFI NEGERI KEDAH &
JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH

SKEMA PEMARKAHAN

Kertas soalan ini terdiri daripada 5 halaman bercetak.
© Modul Latihan Panitia Geografi Negeri Kedah 2016.

STPM 942/3 [Lihat sebelah
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*

Melalui proses pemakanan haiwan +huraian ( awarded jika sudah ada cii) 2 (a) Terangkan dua aktiviti manusia yang boleh dilaksanakan dalam mewujudkan ekosistem hutan buatan manusia. [4] Ai Penghutanan Semula – hutan yang telah ditebang ditanam semula dengan anak-anak pokok yang baru yang cepat membesar. ciii. 1 (a) Nyatakan dua komponen biotik dan dua komponen abiotik dalam ekosistem sawah padi. Biv. daun pokok akan melakukan proses fotosintesis untuk membuat makanan dan menghasilkan tenaga kimia yang disimpan dalam bentuk karbonhidrat. berudu. lintah. katak. Rantaian makanan dan aliran tenaga Biii. [4] Bi. pergerakan. Bii. Abiotik – cahaya matahari. (c) Bagaimana proses aliran tenaga berlaku dalam ekosistem sawah padi. gas-gas semula jadi (b) Jelaskan kepentingan ekosistem akuatik kepada alam sekitar fizikal. Tenaga tersebut digunakan untuk tujuan penafasan. pacat. haruan. pembesaran dan pembiakan. Membantu proses kitaran hidrologi. Melalui proses siratan makanan + huraian civ. Cii. Melalui proses rantaian makanan – tenaga kimia daripada pengeluar/ tumbuhan dipindahkan kepada pengguna apabila pengguna makan tumbuhan. [2] i. Menjadi habitat kepada komponen biotik. . lemak dan asid tumbuhan. Menyederhanakan suhu. ii. tikus. tanih. air. Bahagian A : Alam Sekitar Fizikal [20 markah ] Jawab semua soalan.Biotik – ikan air tawar( puyu. keli ). ular dan burung. [4] Ci. protein.Melalui proses fotosintisis – tenaga dipindahkan terus dari matahari kepada pengeluar untuk melakukan proses fotosintesis. sepat.

Mengurangkan perpeluhan. Meningkatkan larian air permukaan. . (iii) Hidrologi . sulfur dioksida . Luluhawa fizikal : batuan terdedah kepada bahangan matahari menggiatkan proses kembang-kecut – memecah dan mengurai batuan.asap. Meningkatkan kelajuan angin . Mengurangkan perpeluhan/kelembapan udara. pintasan silara. (ii) Atmosfera . (ii) Industri pemprosesan dan pembuatan juga telah melepaskan bahan beracun dan bahan enap cemar ke dalam laut. Pergerakan jisim : tanah runtuh. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bahagian B : Alam Sekitar Manusia [20 markah ] 3 (a) Bagaimanakah aktiviti perindustrian memberi kesan negatif kepada persekitaran fizikal? [6] (i) Industri pemprosesan dan pembuatan telah melepaskan karbon dioksida. kolam dan paya. banjir lumpur dll kerana ketiadaan struktur akar yang mencengkam tanih. (b) Jelaskan tiga impak penerokaan hutan terhadap sistem berikut:- [6] (i) Geomorfologi . . berbau busuk dan bertoksik. Meningkat suhu persekitaran. Hujan asid juga boleh berlaku apabila sulfur dioksida dan nitrogen dioksida larut di dalam air hujan lalu menghasilkan asid sulfurik dan asid nitrit. air berubah warna. tasik. karbon monoksida. Aii Ladang Hutan – mewujudkan ladang hutan untuk tujuan menjamin sumber kayu pada masa hadapan. sejatan. Sungai menjadi keruh. debu dan habuk ke udara telah menyebabkan kejadian pencemaran dan jerebu. resapan/susupan. mewujudkan kembali speseis pokok tertentu yang hampir pupus. . . sungai. kerpasan. Sisa kumbahan dan sisa toksik ini menyebabkan kualiti sumber air terjejas dan kadar BOD akan meningkat. .

(ii) Merawat efluen atau sisa kumbahan industri sebelum dilepaskan ke sistem saliran. (iv) Membangunkan teknologi loji pelupusan sisa pepejal dari industri. [4] (i) Menempatkan industri di kawasan khusus yang jauh dari sungai dan kawasan petempatan penduduk bagi mengurangkan kadar pencemaran air dan udara di sekitarnya. Cara ini dapat mengurangkan kadar pencemaran udaradan air kerana ia bersifat lebih mesra alam. Ini dapat mengurangkan kadar pencemaran udara terutama di kawasan yang berhampiran dengan petempatan penduduk. Ini dapat menjamin air yang dilepaskan selamat untuk haiwan dan tumbuhan akuatik serta kegunaanmanusia. . debu dan gas beracun dan bahan terampai ke udara . (iii) Industri besi dan keluli yang mengeluarkan bunyi getaran yang kuat dari generator kilang semasa kilang beroperasi telah menyebabkan pencemaran bunyi. (iv) Kilang memproses getah.Bahan ini akan memerangkap bahangan bumi dan membenarkan kemasukan bahangan matahari. (iii) Mengawal selia pelupusan sisa industry khususnya sisa pepejal secara berjadual berkesan dan sistematik di tapak pelupusan khususnya yang boleh membahayakan manusia dan benda hidup. ( Pilih mana-mana 3 isi x 2m = 6 markah )/ mesti sebut kilang apa dan sesuai dengan kesan negatif yang diberi 4 (b) Jelaskan dua langkah pengurusan strategik untuk mengatasi kesan negatif aktiviti perindustrian. Akibatnya berlaku peningkatan gas rumah hijau di atmosfera yang menyebabkan suhu persekitaran meningkat. Air sungai akan berbau busuk. (vi) Mewujudkan zon hijau iaitu menanam pokok-pokok peneduh di sekitar kilang yang berfungsi memerangkap pencemaran habuk di samping dapat menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen melalui fotosintesis. kilang baja. kilang kimia dan kilang kelapa sawit pula akan menyebabkan pencemaran bau apabila bahan buangan kilang yang busuk dilepaskan ke dalam sungai. (v) Kilang pemprosesan bahan pembuatan akan melepaskan bahan pencemar seperti habuk. (v) Meninggikan serombong asap dan memasang alat penapis asap dalam serombong tersebut.

(b) Nyatakan empat tindakan yang telah digariskan dalam Deklarasi Langkawi bagi menjayakannya. . [4] Bi Penubuhan tabung antarabangsa untuk pemeliharaan alam sekitar yang ada. Jawapan perlu ada kata kerja ) 4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan “Deklarasi Langkawi”? [2] Deklarasi Langkawi merupakan kerjasama yang dipersetujui di Pulau Langkawi antara ketua-ketua kerajaan Komanwel semasa mesyuarat ketua-ketua Komanwel (CHOGM) pada bulan Oktober 1999 berhubung kait dengan tanggungjawab negara-negara Komanwel dalam mengawal dan mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. [4] Ci Mengawal kadar pencemaran udara. Mana-mana 2 isi x 2 m = 4m (c ) Mengapakah kerjasama antarabangsa penting kepada pengurusan alam sekitar manusia. Bii Pengurusan perhutanan dan pertanian di negara-negara maju dan sedang membangun Biii Menggurangkan pencemaran laut Biv Mengatasi masalah penipisan lapisan ozon. Cv Menggalakan kecekapan penggunaan tenaga daripada sumber yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Civ Membantu perancangan pihak berkuasa tempatan (PBT) untuk tujuan pembandaran dan penempatan manusia yang lestari. air dan darat supaya tidak menjejaskan kesihatan manusia. Ciii Menyediakan peluang pekerjaan yang lebih luas di peringkat antarabangsa- mengurangkan masalah pengganguran. Cii Meningkatkan penggunaan sains dan teknologi dalam penyelidikan dan pembangunan. ( Pilihmana-mana 2 isi x 2 markah = 4 markah .

[ Lain-lain jawapan yang berkaitan/ bersesuaian yang menepati perjanjian kerjasama antarabangsa ] Mana-mana 2 isi x 2 m = 4m .