You are on page 1of 1

NAMA : …………………………………… TARIKH

:
……………………
KELAS : ……………………………………

BAB 1 : REKA CIPTA

KBAT : MENILAI
Rajah di bawah menunjukkan dua jenis lakaran produk reka cipta untuk
meletak kunci.

A B

Reka bentuk yang mana lebih sesuai digunakan untuk menyimpan kunci
yang bersepah? Berikan alasan bagi jawapan anda.