NOR ELITA BINTI HJ MD RADZI 818461

SCHOOL-BASED CURRICULUM DEVELOPMENT

TAKE HOME QUIZ (20 marks)

1. How do you define SBCD in Malaysian contexts? (2 marks)
Di Malysia, pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) adalah bahagian utama yang

bertanggungjawab merancang dan membangun kurikulum persekolahan untuk peringkat

prasekolah, rendah dan menengah dan pembangunan kurikulum di Malaysia turut

dikenalpasti sebagai satu proses yang komprehensif yang melibatkan; proses analisis

tujuan@matlamat, proses reka bentuk satu kurikulum@program, proses pelaksanaan

kurikulum@program dan seterusnya proses penilaian.
Di sekolah, Kurukulum yang tersedia ini akan di guna pakai di sekolah

kemudiaannya sebagai satu garis panduan untuk melancarkan proses perkembangan

kurikulum. Proses-proses yang tersenarai dalam pembangunan kurikulum akan enjadi

titik tolak untuk menyelesaikan masalah-masalah disekolah. Program-program yang

dirancang di peringkt sekolah juga adalah bermatlamat untuk memastikan kurikulum

yang telah diberikan oleh pihak pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) terlaksana.

2. Discuss factors that facilitate SBCD. Provide your own examples. (4 marks)
Terdapat beberapa faktor yang merangsang SBCD. Faktor-faktor tersebut adalah tahap

kepuasan, penurunan kuasa (empowerment) dan pengetahuan@kemahiran.

Tahap Kepuasan

Tahap kepuasan diklasifikasikan sebagai satu status@keadaan yang mana sesorang

individu berasa puas dengan hasil yang diperoleh, ataupun tahap kesanggupan untuk meluangkan

masa dan tenaga untuk sesuatu aktiviti atau tidak. Keadaan ini juga akan menyebabkan sesorang

individu boleh mempengaruhi sesuatu aktiviti yang dirancang secara terus atau atau tidak. Jadi,

dalam konteks kurikulum, memahami tahap kepuasan pelajar terhadap kurikulum semasa dan

1

Perlaksaan program ini lebih menekankan kepada kemahiran berbahasa Inggeris. Program ini dilaksanakan di peringkat sekolah dan disebabkan merupakan projek yang mempunyai matlamat untuk menghasilkan pelajar yang mempunyai kemampuan berbahasa Inggeris yang baik. Mata pelajaran Sains dan Matematik telah menekankan aspek penggunaan dua Bahasa dan lebih menekankan penggunaan Bahasa Inggeris. Hal ini adalah kerana bilik tersebut adalah lengkap dengan fasiliti yang diperlukan seperti LCD dan system suara. 2 . Sebagai contoh pihak pentadbiran menurunkan kuasa dan memberi kepercayaan kepada panitia dan guru mata pelajaran untuk menjalankan sesuatu aktiviti seperti aktiviti pemantapan akademik. Sebagai contoh program “Mari Berbahasa Inggeris” yang dijalankan di sekolah sebagai salah satu program contoh dalam SBCD. Program ini adalah projek nadi kepada sekolah dan perlaksanaanya sentiasa dipantau kebersananya. maka pelajar yang terpilih untuk terlibat dengan projek ini akan menggunakan bilik Bahasa Inggeris secara maksima.NOR ELITA BINTI HJ MD RADZI 818461 kemampuan tahap penguasaan pembelajaran mereka adalah satu perkara yang penting dan menjadi tuntas untuk memastikan keberlangsungan kurikulum dan pembelajaran semasa adalah berjaya. perlaksaannya adalah sentiasa konsisten dengan memastikan objektif untuk mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran terlaksana. Hal ini adalah kerana kemahiran berbahasa Inggeris adalah penting pada masa sekarang terutama semenjak terlaksananya PPSMI yang telah dirancang oleh peringkat tertinggi satu ketika dahulu. Pada mula PPSMI diperkenalkan lagi. Tahap kepuasan kemudiaan dinilai setelah pelajar mampu menjawab soalan lisan Bahasa Inggeris dengan baik dan lancar. Maka. Penurunan Kuasa (empowerment) Penurunan kuasa dikenalpasti sebagai sesorang itu memegang tampuk kuasa.

Faktor Sumber Faktor ini adalah faktor paling penting dalam memastikan kelancaran perjalanan program. 3 . Contoh dari aspek pengetahuan dan kemahiran SBCD adalah individu yang dianggap berkemahiran seperti guru pakar Bahasa Inggeris dari sekolah elit diundang untuk menyampaikan ceramah peningkatan akademik di sekolah. guru-guru digalakkan untuk membiasakan diri dengan kepentingan mengenengahkan kurikulum dan membangunkan SBCD melalui isi kandungan. Pengetahuan@kemahiran merancang SBCD Di sekolah. dan kuasa individu. kriteria dan contoh. Hal ini adalah kerana struktur pembangunan program adalah input yang menyokong SBCD. Contoh program yang dilihat sebagai guru yang telah diberi kepercayaan penuh adalah program peningkatan akademik seperti ceramah motivasi. Sumber ini merangkumi belanjawan. masa. Sebagai contoh sumber wang suwa digunakan dalam memastikan perjalanan program peningkatan akademik berjalan lancar.NOR ELITA BINTI HJ MD RADZI 818461 Setelah diberi kepercayaan dan kuasa. guru-guru dianggap akan menjadi lebih kreatif dan bertanggungjawab terutama dalam meastikan program tersebut adalah berjaya. dasar pengajaran dan pembelajaran dan mod penilaian. Guru yang bertanggungjawab bebas untuk menjemput individu yang dianggap mahir dan berkemapuan dalam menyampaikan ceramah selain lebih bersifat kreatif dalam memastikan program tersebut akan berjalan dengan lancar dan boleh memberi kesan terbaik kepada pelajar. Guru-guru atau individu yang diberi kepercayaan ini akan berasa lebih bebas dan kreatif untuk mengatasi risiko- risiko yang mendatang. strategi pengajaran dan pembelajaran.

sistem pendidikan memberi 3 jenis kebebasan iaitu kebebasan untuk memilih sekolah. Hal ini adalah kerana kebanyakan negara di Eropah adalah negara maju dan mempunyai kedudukan kewangan yang lebih kukuh berbanding negara-negara di asia yang dilihat lebih bersifat kepada negara dunia ketiga yang masih bergelut dengan keadaan ekonomi dan mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Perbezaan akan menjadi lebih ketara jika dilihat pada perlaksanaan SBCD di Eropah dan Asia.NOR ELITA BINTI HJ MD RADZI 818461 3. Select ONE case of Asian countries and ONE case of European countries fromse the book given. saya memilih Hong Kong sebagai wakil asia dan Netherland sebagai wakil di eropah. masih terdapat perbezaan dari segi perlaksanaan SBCD di setiap negara didunia. bagi menjawab soalan ini. Penjelasan akan dibuat mengikut 4 faktor SBCD sedia ada. 4 . kebebasan untuk membangunkan polisi sekolah dan kebebasan terhadap organisasi. Maka. Di Netherland. Compare those two cases selected and discuss the differences between cases. perlaksanaan SBCD diseluruh dunia adalah hampir sama. Bagi mendapatkan perbezaan yang lebih jitu. In what way do you think we could adapt ideas of the cases to improve our education? (14 marks) Secara umumnya. perbandingan dari segi kes yang berlaku dalam perlaksaan SBCD di kedua-dua negara akan cuba diperjelaskan. Namun disebabkan oleh faktor tertentu seperti faktor kepadatan penduduk dan keadaan ekonomi negara. pembangunan kurikulum adalah masih berpusat walaupun banyak perkara diuruskan oleh sekolah sendiri. Manakala di Hong Kong.

Menjelang September 2007. Netherland Kolej Stella Maris Pada asasnya. Maka disebabkan faktor ini. Di peringkat ini. meskipun guru-guru diberi kuasa oleh pihak atasan untuk memilih sendiri bahan bantu mengajar ataupun buku teks tersendiri untuk disesuaikan dengan kemahiran pelajar. pembelajaran aktif telah berjaya dibangunkan dan dilaksanakan di kolej dan seterusnya menyebabkan dan menjadi faktor kepada keputusan yang baik. guru-guru secara sukarela menghasilkan modul dan projek asas menunjukkan tahap kepuasan yang tinggi di kolej ini. pelajar banyak menekankan penggunaan bahasa Cina dan sukar untuk menerima bahasa yang cuba diajar meskipun disekolah. pada tahun 2006. pihak atasan akan memilih seramai 3 ketua kumpulan dari kalangan kumpulan pengajar dan pemimpin sekolah untuk merangka dokumen asas yang bercirikan pembelajaran yang aktif. Tahap kepuasan.NOR ELITA BINTI HJ MD RADZI 818461 a. namun guru-guru masih mengalami masalah tidak mencapai tahap kepuasan apabila masih berdepan dengan masalah bahasa perantaraan misalnya. Ketelitian yang diterapkan ini menyebabkan kepuasan hati yang menjadi tuntas kepada mencapai tahap kepuasan dalam pembangunan SBCD di Kolej Stella Maris. Pada tahun 2007. bebas dan dan koperatif selain menawarkan modul dan projek asas yang lengkap. Hal ini adalah kerana. Hong Kong Junior-secondary Chinese Language Pilot Scheme.2002 Berdasarkan skema yang telah dirancang ini. tahap kepuasan masih mengalami kegagalan meskipun setelah SBCD dilaksanakan. 5 . guru banyak bergantung pada buku teks yang dibekalkan oleh pihak kerajaan.

Misalnya pada tahun 2006. di sekolah menengah rendah juga. guru diberi kuasa penuh untuk memilih bahan mengajar tersendiri yang dianggap sesuai dengan kemahiran pelajar mereka. masih ada bersama dengan kumpulan ini sebagai sokongan dari pihak luar yang turut memberi kerjasama dalam memastikan dokumen ini berjaya dibina dalam tempoh masa 5 tahun. Hal ini kemudian menyebabkan tiada bahan rujukan khusus 6 . guru perlu menyediakan peralatan pengajaran dan seterusnya berkongsi maklumat dengan guru-guru di sekolah lain terutamanya sebelum buku teks disediakan. di peringkat sekolah menengah rendah. tiada penurunan kuasa penuh diberikan kepada pihak yang dipertangungjawabkan dalam memastikan segala program yang telah dirancang. semasa proses pembangunan dokumen asas. Namun. Ini menunjukkan terdapat penurunan kuasa penuh dalam perlaksanaan SBCD di kolej. tahap kepuasan menjadi agak goyah apabila faktor ini dilihat agak memberi kerumitan dalam melaksanakan SBCD disekolah. masalah pertuturan yang banyak menekankan penggunaaan Bahasa Cina menyebabkan kes tersebut gagal.2002 Melihat dari aspek ini. Maka dengan ini. Hong Kong Junior-secondary Chinese Language Pilot Scheme.NOR ELITA BINTI HJ MD RADZI 818461 Selain itu. meskipun terdapat kumpulan yang ditubuhkan untuk membangunkan dokumen asa terbabit. Faktor penurunan kuasa (Empowerment) Netherland Kolej Stella Maris Dari aspek ini. Pada tahun 2007. guru-guru diberi pilihan untuk mencipta sendiri bahan untuk memudahkan mereka mengajar atau guru boleh memilih dari bahan yang sedia ada.

7 . Namun projek masih gagal disebabkan timbulnya lambakan buku rujukan yang terhasil di pasaran menyebabkan ramai guru memilih jalan mudah dalam pemilihan buku rujukan untuk pengajaran. guru-guru disokong oleh pihak ilmuan akademik diperingkat universiti terutamanya semasa proses pembangunan buku teks dan seterusnya pembangunan kurikulum.2002 Di peringkat ini. Guru-guru juga dilihat sebagai individu yang bersesuain untuk membangunkan SBCD dan memilih bahan untuk pelajar. Namun masih berhadapan dengan masalah disebabkan faktor kekurangan tenaga pengajar untuk menjalankan tugas ini.NOR ELITA BINTI HJ MD RADZI 818461 yang boleh dirujuk dalam pengajaran dan pembelajaran menyebabkan perjalanan pembelajaran menjadi agak kompleks. semasa proses pembangunan SBCD. Guru-guru juga dilihat sebagai individu yang berkelakayan dan berpengetahuan dalam membangunka SBCD. Hong Kong Junior-secondary Chinese Language Pilot Scheme. individu yang terpilih untuk merangka dokumen asas pada tahun 2006 menunjukkan bahawa individu terbabit adalah individu yang berpengetahuan dan berkemahiran. Guru-guru di sekolah rintis dalam SBCD juga sentiasa mendapat pemantauan dan panduan daripada pihak ilmuan yang terpilih. Pengetahuan@kemahiran merancang SBCD Netherland Kolej Stella Maris Di kolej.

 No second submission. 8 . kes ini dilihat terus mengalami kegagalan apabila mengalami beberapa faktor yang menjurus kearah keagagalan. Make it short and precise.  Submit your answer via Turnitin. Namun mengalami masalah kewangan dan ruang yang dianggap terlalu kecil untuk melaksanakan program dan menyimpan bahan pengajaran tambahan. please submit as soon as possible to avoid any problems. double spacing. Seterusnya.2002 Melihat dari aspek ini.  All the best. Faktor pertama adalah faktor kekangan masa dimana pembangunan kurikulum dan bahan menjadi komplek akibat masa yang diperuntukkan adalah sangat terhad. sumber SBCD dibagunkan oleh individu yang terpilih dan dirancang dengan rapi. di kolej stella maris. Seterusnya adalah faktor masalah kekurangan sumber rujukan dan panduan untuk para guru membangunkan sendiri SBCD seperti yang dikehendaki oleh pihak atasan. Hong Kong Junior-secondary Chinese Language Pilot Scheme.NOR ELITA BINTI HJ MD RADZI 818461 Faktor Sumber Netherland Kolej Stella Maris Melihat dari aspek sumber. faktor kegagalan adalah guru-guru itu sendiri yang kurang berkeyakinan dalam merancang SBCD. The length of your answer must be between 6-7 pages. You can answer either in English or in BM. Note:  Use MsWord font 12.