TVN Center

5th Floor 292 Tay Son, Đong Đa, Ha Noi
Tel: (84 4) - 3537 9834 Email: info@tvneducation.com
Website: www.tvneducation.com

agent (n) /'eidʤənt/ đại lý, tác nhân
aggressive (adj) /ə'gresiv/ xâm lược, hung hăng (US: xông xáo)
ago (adv) /ə'gou/ trước đây
agree (v) /ə'gri:/ đồng ý, tán thành
agreement (n) /ə'gri:mənt/ sự đồng ý, tán thành; hiệp định, hợp đồng
ahead (adv) /ə'hed/ trước, về phía trước
aid (n) (v) /eid/ sự giúp đỡ; thêm vào, phụ vào
aim (n) (v) /eim/ sự nhắm (bắn), mục tiêu, ý định; nhắm, tập trung,
hướng vào
air (n) /eə/ không khí, bầu không khí, không gian
aircraft (n) /'eəkrɑ:ft/ máy bay, khí cầu
airport (n) sân bay, phi trường
alarm (n) (v) /ə'lɑ:m/ báo động, báo nguy
alarming (adj) /ə'lɑ:miɳ/ làm lo sợ, làm hốt hoảng, làm sợ hãi
alarmed (adj) /ə'lɑ:m/
alcohol (n) /'ælkəhɔl/ rượu cồn
alcoholic adj., (n) /,ælkə'hɔlik/ rượu; người nghiện rượu
alive (adj) /ə'laiv/ sống, vẫn còn sống, còn tồn tại
all det., pro (n) (adv) /ɔ:l/ tất cả
allow (v) /ə'lau/ cho phép, để cho
all right adj., (adv)., exclamation /'ɔ:l'rait/ tốt, ổn, khỏe mạnh; được
ally (n) (v) /'æli/ nước đồng minh, liên minh; liên kết, kết thông gia
allied (adj) /ə'laid/ liên minh, đồng minh, thông gia
almost (adv) /'ɔ:lmoust/ hầu như, gần như
alone adj., (adv) /ə'loun/ cô đơn, một mình
along prep., (adv) /ə'lɔɳ/ dọc theo, theo; theo chiều dài, suốt theo
alongside prep., (adv) /ə'lɔɳ'said/ sát cạnh, kế bên, dọc theo
aloud (adv) /ə'laud/ lớn tiếng, to tiếng
alphabet (n) /'ælfəbit/ bảng chữ cái, bước đầu, điều cơ bản
alphabetical (adj) /,æflə'betikl/ thuộc bảng chứ cái
alphabetically (adv) /,ælfə'betikəli/ theo thứ tự abc
already (adv) /ɔ:l'redi/ đã, rồi, đã… rồi
also (adv) /'ɔ:lsou/ cũng, cũng vậy, cũng thế
alter (v) /'ɔ:ltə/ thay đổi, biến đổi, sửa đổi
alternative (n) (adj) /ɔ:l'tə:nətiv/ sự lựa chọn; lựa chọn
alternatively (adv) như một sự lựa chọn
although conj. /ɔ:l'ðou/ mặc dù, dẫu cho
altogether (adv) /,ɔ:ltə'geðə/ hoàn toàn, hầu như; nói chung
always (adv) /'ɔ:lwəz/ luôn luôn
amaze (v) /ə'meiz/ làm ngạc nhiên, làm sửng sốt
amazing (adj) /ə'meiziɳ/ kinh ngạc, sửng sốt
amazed (adj) /ə'meiz/ kinh ngạc, sửng sốt
ambition (n) æm'biʃn/ hoài bão, khát vọng

4