TVN Center

5th Floor 292 Tay Son, Đong Đa, Ha Noi
Tel: (84 4) - 3537 9834 Email: info@tvneducation.com
Website: www.tvneducation.com

ambulance (n) /'æmbjuləns/ xe cứu thương, xe cấp cứu
among (also amongst) prep. /ə'mʌɳ/ giữa, ở giữa
amount (n) (v) /ə'maunt/ số lượng, số nhiều; lên tới (money)
amuse (v) /ə'mju:z/ làm cho vui, thích, làm buồn cười
amusing (adj) /ə'mju:ziɳ/ vui thích
amused (adj) /ə'mju:zd/ vui thích
analyse (BrE) (NAmE analyze) (v) /'ænəlaiz/ phân tích
analysis (n) /ə'næləsis/ sự phân tích
ancient (adj) /'einʃənt/ xưa, cổ
and conj. /ænd, ənd, ən/ và
anger (n) /'æɳgə/ sự tức giận, sự giận dữ
angle (n) /'æɳgl/ góc
angry (adj) /'æɳgri/ giận, tức giận
angrily (adv) /'æɳgrili/ tức giận, giận dữ
animal (n) /'æniməl/ động vật, thú vật
ankle (n) /'æɳkl/ mắt cá chân
anniversary (n) /,æni'və:səri/ ngày, lễ kỉ niệm
announce (v) /ə'nauns/ báo, thông báo
annoy (v) /ə'nɔi/ chọc tức, làm bực mình; làm phiền, quẫy nhiễu
annoying (adj) /ə'nɔiiɳ/ chọc tức, làm bực mình; làm phiền, quẫy nhiễu
annoyed (adj) /ə'nɔid/ bị khó chịu, bực mình, bị quấy rầy
annual (adj) /'ænjuəl/ hàng năm, từng năm
annually (adv) /'ænjuəli/ hàng năm, từng năm
another det., pro(n) /ə'nʌðə/ khác
answer (n) (v) /'ɑ:nsə/ sự trả lời; trả lời
anti- prefix chống lại
anticipate (v) /æn'tisipeit/ thấy trước, chặn trước, lường trước
anxiety (n) /æɳ'zaiəti/ mối lo âu, sự lo lắng
anxious (adj) /'æɳkʃəs/ lo âu, lo lắng, băn khoăn
anxiously (adv) /'æɳkʃəsli/ lo âu, lo lắng, băn khoăn
any det., pro (n) (adv) một người, vật nào đó; bất cứ; một chút nào, tí
nào
anyone (also anybody) pro(n) /'eniwʌn/ người nào, bất cứ ai
anything pro(n) /'eniθiɳ/ việc gì, vật gì; bất cứ việc gì, vật gì
anyway (adv) /'eniwei/ thế nào cũng được, dù sao chăng nữa
anywhere (adv) /'eniweə/ bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu
apart (adv) /ə'pɑ:t/ về một bên, qua một bên
apart from (also aside from especially in NAmE) prep. ngoài…ra
apartment (n) (especially NAmE) /ə'pɑ:tmənt/ căn phòng, căn buồng
apologize (BrE also -ise) (v) /ə'pɔlədʤaiz/ xin lỗi, tạ lỗi
apparent (adj) /ə'pærənt/ rõ ràng, rành mạch; bề ngoài, có vẻ
apparently (adv) nhìn bên ngoài, hình như
appeal (n) (v) /ə'pi:l/ sự kêu gọi, lời kêu gọi; kêu gọi, cầu khẩn

5