You are on page 1of 1

TVN Center

5th Floor 292 Tay Son, Đong Đa, Ha Noi
Tel: (84 4) - 3537 9834 Email: info@tvneducation.com
Website: www.tvneducation.com

because conj. /bi'kɔz/ bởi vì, vì
because of prep. vì, do bởi
become (v) /bi'kʌm/ trở thành, trở nên
bed (n) /bed/ cái giường
bedroom (n) /'bedrum/ phòng ngủ
beef (n) /bi:f/ thịt bò
beer (n) /bi:ə/ rượu bia
before prep., conj., (adv) /bi'fɔ:/ trước, đằng trước
begin (v) /bi'gin/ bắt đầu, khởi đầu
beginning (n) /bi'giniɳ/ phần đầu, lúc bắt đầu, lúc khởi đầu
behalf (n) /bi:hɑ:f/ sự thay mặt
on behalf of sb thay mặt cho ai, nhân danh ai
on sb’s behalf (BrE) (NAmE in behalf of sb, in sb’s behalf) nhân danh cá nhân
ai
behave (v) /bi'heiv/ đối xử, ăn ở, cư xử
behaviour (BrE) (NAmE behavior) (n)
behind prep., (adv) /bi'haind/ sau, ở đằng sau
belief (n) /bi'li:f/ lòng tin, đức tin, sự tin tưởng
believe (v) /bi'li:v/ tin, tin tưởng
bell (n) /bel/ cái chuông, tiếng chuông
belong (v) /bi'lɔɳ/ thuộc về, của, thuộc quyền sở hữu
below prep., (adv) /bi'lou/ ở dưới, dưới thấp, phía dưới
belt (n) /belt/ dây lưng, thắt lưng
bend (v) (n) /bentʃ/ chỗ rẽ, chỗ uốn; khuỷu tay; cúi xuống, uốn cong
bent (adj) /bent/ khiếu, sở thích, khuynh hướng
beneath prep., (adv) /bi'ni:θ/ ở dưới, dưới thấp
benefit (n) (v) /'benifit/ lợi, lợi ích; giúp ích, làm lợi cho
beside prep. /bi'said/ bên cạnh, so với
bet (v) (n) /bet/ đánh cuộc, cá cược; sự đánh cuộc
betting (n) /beting/ sự đánh cuộc
better, best /'betə/ /best/ tốt hơn, tốt nhất
good, well /gud/ /wel/ tốt, khỏe
between prep., (adv) /bi'twi:n/ giữa, ở giữa
beyond prep., (adv) /bi'jɔnd/ ở xa, phía bên kia
bicycle (also bike) (n) /'baisikl/ xe đạp
bid (v) (n) /bid/ đặt giá, trả giá; sự đặt giá, sự trả giá
big (adj) /big/ to, lớn
bill (n) /bil/ hóa đơn, giấy bạc
bin (n) (BrE) /bin/ thùng, thùng đựng rượu
biology (n) /bai'ɔlədʤi/ sinh vật học
bird (n) /bə:d/ chim
birth (n) /bə:θ/ sự ra đời, sự sinh đẻ
give birth (to) sinh ra

9