You are on page 1of 1

TVN Center

5th Floor 292 Tay Son, Đong Đa, Ha Noi
Tel: (84 4) - 3537 9834 Email: info@tvneducation.com
Website: www.tvneducation.com

birthday (n) /'bə:θdei/ ngày sinh, sinh nhật
biscuit (n) (BrE) /'biskit/ bánh quy
bit (n) (especially BrE) /bit/ miếng, mảnh
a bit một chút, một tí
bite (v) (n) /bait/ cắn, ngoạm; sự cắn, sự ngoạm
bitter (adj) /'bitə/ đắng; đắng cay, chua xót
bitterly (adv) /'bitəli/ đắng, đắng cay, chua xót
black adj., (n) /blæk/ đen; màu đen
blade (n) /bleid/ lưỡi (dao, kiếm); lá (cỏ, cây); mái (chèo); cánh (chong chóng)
blame (v) (n) /bleim/ khiển trách, mắng trách; sự khiển trách, sự mắng trách
blank adj., (n) /blæɳk/ trống, để trắng; sự trống rỗng
blankly (adv) /'blæɳkli/ ngây ra, không có thần
blind (adj) /blaind/ đui, mù
block (n) (v) /blɔk/ khối, tảng (đá); làm ngăn cản, ngăn chặn
blonde adj., (n)blond (adj) /blɔnd/ hoe vàng, mái tóc hoe vàng
blood (n) /blʌd/ máu, huyết; sự tàn sát, chem giết
blow (v) (n) /blou/ nở hoa; sự nở hoa
blue adj., (n) /blu:/ xanh, màu xanh
board (n) (v) /bɔ:d/ tấm ván; lát ván, lót ván
on board trên tàu thủy
boat (n) /bout/ tàu, thuyền
body (n) /'bɔdi/ thân thể, thân xác
boil (v) /bɔil/ sôi, luộc
bomb (n) (v) /bɔm/ quả bom; oánh bom, thả bom
bone (n) /boun/ xương
book (n) (v) /buk/ sách; ghi chép
boot (n) /bu:t/ giày ống
border (n) /'bɔ:də/ bờ, mép, vỉa, lề (đường)
bore (v) /bɔ:/ buồn chán, buồn tẻ
boring (adj) /'bɔ:riɳ/ buồn chán
bored (adj) buồn chán
born: be born (v) /bɔ:n/ sinh, đẻ
borrow (v) /'bɔrou/ vay, mượn
boss (n) /bɔs/ ông chủ, thủ trưởng
both det., pro(n) /bouθ/ cả hai
bother (v) /'bɔðə/ làm phiền, quấy rầy, làm bực mình
bottle (n) /'bɔtl/ chai, lọ
bottom (n) (adj) /'bɔtəm/ phần dưới cùng, thấp nhất; cuối, cuối cùng
bound adj.: bound to /baund/ nhất định, chắc chắn
bowl (n) /boul/ cái bát
box (n) /bɔks/ hộp, thùng
boy (n) /bɔi/ con trai, thiếu niên
boyfriend (n) bạn trai

10