You are on page 1of 4

SMI AL-AMIN BESTARI D’MERLIMAU

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2017
JADUAL KERJA UJIAN BERTULIS
(BAHASA ARAB)

BI TARIKH PERKARA TINDAKAN
L
Pengetua,
1
20 hingga Taklimat Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti KPN,
25 Ogos
PT3 Ujian Bertulis Peringkat Negeri. KPKw,
PKw
Taklimat Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti
20 hingga KPKw, PKw,
2 PT3 Ujian Bertulis Peringkat Daerah.
25 Ogos KPMP, GMP
Catatan:
Cuti sekolah 27Ogos hingga 3 September 2017.

Taklimat Pengawasan Ujian Bertulis PT3
4 hingga 7
SuP, KPP
3 September Peringkat Negeri dan Daerah.

11 hingga Memuat turun instrumen Ujian Bertulis dari SuP, PKP
4
14 Aplikasi PT3 di alamat https://pt3.moe.gov.my.
September
Pengetua,
11 hingga Membuat verifikasi instrumen petaksiran secara
5
14 teknikal dan mengesahkan instrumen pentaksiran. PKP

September

6 12 Mencetak dan memperbanyakkan instrumen PKP, AKP
September pentaksiran
hingga 6
Oktober
7 Moderasi dan penyediaan instrumen pentaksiran PKP,
12 September
hingga 6 Calon Berkeperluan Khas (CBK) Masalah Penyelaras
Oktober Penglihatan dan Masalah Pendengaran. Pendidikan
Khas
Catatan:

Proses moderasi instrumen bagi CBK masalah
pendengaran hanya dibuat bagi mata pelajaran
Sains dan Matematik sahaja.

1|Pentaksiran TIngkatan3 2017
8 12 September Penyediaan instrumen pentaksiran Calon PKP,
hingga Berkeperluan Khas (CBK) Masalah Penglihatan Penyelara
6 Oktober (Braille) bagi semua mata pelajaran Ujian s
Bertulis PT3 Pendidika
n Khas
9 9 hingga 12 Pentadbiran Ujian Bertulis PT3. Sekolah
Oktober

10 22 hingga Memuat turun panduan penskoran selepas
SuP, PKP
27 Oktober tamat pentadbiran Ujian Bertulis PT3.

29 Oktober Mesyuarat Penyelarasan Panduan
11 hingga KPKw, PKw
Penskoran Peringkat Negeri .
5 November
Catatan:
 Setiap pentaksir hendaklah membawa 20 skrip
dari sekolah masing-masing dengan nisbah
3:4:3.
 Semua mata pelajaran dilaksanakan selama
dua (2) hari.

12 29 Oktober Mesyuarat Penyelarasan Panduan
hingga Penskoran Peringkat Daerah.
5 November
KPMP,
Catatan:
GMP
 Bilangan personel pentaksiran yang terlibat
untuk setiap sekolah adalah 1 KPMP dan 1
GMP
 Setiap pentaksir hendaklah membawa 20 skrip
dari sekolah masing-masing dengan nisbah
3:4:3
 Latihan dilaksanakan dua (2) hari untuk semua
mata pelajaran.
5 Mesyuarat Penyelarasan Panduan
13 KPMP, GMP
November Penskoran Peringkat Sekolah

14 5 hingga 11
Penskoran skrip jawapan calon (SJC) PMP
November

6 November
15 Moderasi Pertama SJC. KPMP

2|Pentaksiran TIngkatan3 2017
16 12 hingga Moderasi Kedua SJC dan verifikasi skor calon.
17 KPKw,
November Catatan: PKw
Sekolah yang telah selesai melaksanakan
penskoran boleh menghubungi KPKw/PKw untuk
menjalankan moderasi penskoran lebih awal.

Moderasi Ketiga SJC untuk kes-kes khas.
17 15 hingga
19 Catatan: KPKw,
November Sekiranya ada keperluan. PKw

18 Merekod skor calon pada Aplikasi PT3 di alamat
15 hingga
https://pt3.moe.gov.my dengan menekan butang PMP, SuP
22
‘SIMPAN’
November

Mencetak Borang Skor Kelompok mengikut kelas
19 15 hingga SuP, KPMP,
dan mata pelajaran untuk semakan teknikal.
22 PMP
November Catatan:

Perekodan dan percetakan Borang Skor Kelompok
bagi sekolah yang terlibat dengan moderasi ketiga
dilakukan selepas proses moderasi tersebut selesai.

20 15 hingga
Mencetak Senarai Keseluruhan Skor. SuP
22
November

16 Verifikasi skor oleh Jawatankuasa Verifikasi JVS
21
November Skor (JVS).

22 15 hingga Pengesahan Senarai Keseluruhan Skor Pengetua
22 oleh Pengetua
November
Penghantaran skor calon dengan menekan
23 15 hingga butang
SuP
22 “PENGESAHAN” pada Aplikasi PT3.
November
Catatan:
Skor yang telah disahkan ke Lembaga Peperiksaan
adalah muktamad.

3|Pentaksiran TIngkatan3 2017
24 12 hingga
Cetakan Pelaporan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). SuP
13
Disember

25 14 Penyerahan Pelaporan PBS kepada calon. Pengetua
Disember

Catatan:
 Jadual Kerja ini perlu dibaca bersama-sama dengan Panduan Pentadbiran PT3 dan
Panduan Penjaminan Kualiti PT3.
 Sekolah yang telah selesai melaksanakan sesuatu proses kerja sebelum
tarikh yang ditetapkan boleh meneruskan proses kerja yang berikutnya.

4|Pentaksiran TIngkatan3 2017