SMK RAJA MUDA MUSA,45600 BESTARI JAYA.

PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH TAHUN 2015
MATA PELAJARAN : SAINS RUMAH TANGGA (SRT)

Nama Murid : _____________________________________________________________
No KP : ____________________________________________________________
Tingkatan : 4 OUM

KOMPONEN 1 : PENGURUSAN SUMBER KELUARGA DAN TEMPAT KEDIAMAN

1.0 MENGURUS SUMBER KELUARGA

CONTOH BENTUK SOALAN / ARAHAN 
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN TUGASAN TARIKH

 Mendefinisikan maksud keluarga
1  Mendefinisikan maksud pengurusan
 Mendefinisikan maksud sumber
 Menyenaraikan kategori, jenis dan
contoh sumber keluarga

 Menerangkan faktor yang
mempengaruhi peranan ahli
keluarga
2  Membentuk struktur keluarga
berdasarkan simbol rajah struktur
 Menerangkan kepentingan hidup
berkeluarga
 Menerangkan kepentingan
pengurusan sumber

3  Menyelesaikan masalah berkaitan
isu atau cabaran berdasarkan tajuk
kajian

4  Menganalisis dapatan
 Menilai peranan ahli keluarga

5  Menyediakan satu folio struktur
keluarga dan peranan ahli keluarga
murid dengan betul

6  Membentang dan menghuraikan
strategi pengurusan sumber
manusia yang berkesan
SMK RAJA MUDA MUSA,45600 BESTARI JAYA.
PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH TAHUN 2015
MATA PELAJARAN : SAINS RUMAH TANGGA (SRT)

Nama Murid : _____________________________________________________________
No KP : ____________________________________________________________
Tingkatan : 4 OUM

KOMPONEN 1 : PENGURUSAN SUMBER KELUARGA DAN TEMPAT KEDIAMAN

2.0 MENGURUS SUMBER KEWANGAN KELUARGA

CONTOH BENTUK SOALAN / ARAHAN 
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN TUGASAN TARIKH

 Menyenaraikan punca utama
1 sumber pendapatan keluarga
 Menyatakan matlamat jangka
pendek, jangka sederhana dan
jangka panjang kewangan keluarga

2  Menerangkan faktor yang
menyumbang ke arah jumlah
pendapatan keluarga

3  Menjelaskan klasfikasi matlamat
keluarga dan menerangkan tiga
faktor yang mempengaruhi
pengurusan sumber yang berkesan
 Membuat penilaian awal terhadap
matlamat jangka pendek, jangka
sederhana dan jangka panjang

 Menganalisis garis panduan
4 pengubahsuaian pelan kewangan
mengikut kemampuan keluarga.

 Menilai keberkesanan pengurusan
5 sumber kewangan keluarga
 Membuat kesimpulan tentang
keputusan yang dibuat
mempengaruhi peluang masa
hadapan keluarga.

 Mencadangkan garis panduan
6 pengubahsuaian pelan kewangan
mengikut kemampuan keluarga.
SMK RAJA MUDA MUSA,45600 BESTARI JAYA.
PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH TAHUN 2015
MATA PELAJARAN : SAINS RUMAH TANGGA (SRT)

Nama Murid : _____________________________________________________________
No KP : ____________________________________________________________
Tingkatan : 4 OUM

KOMPONEN 1 : PENGURUSAN SUMBER KELUARGA DAN TEMPAT KEDIAMAN

3.0 MENGURUS KONFLIK DALAM KELUARGA

CONTOH BENTUK SOALAN / ARAHAN 
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN TUGASAN TARIKH

 Menyatakan maksud konflik serta
1 contoh yang berlaku dalam
kalangan ahli keluarga.

.
 Menerangkan punca yang
2 menyebakan konflik pada diri
remaja
 Menerangkan teknik komunikasi
yang berkesan.

3  Mengkaji punca yang menyebabkan
konflik dalam diri remaja.

4  Mengkategorikan punca konflik
remaja
 Menganalisis punca konflik remaja

5  Membuat rumusan dan
mencadangkan cara-cara remaja
mengatasi konflik yang dihadapinya

6  Mengarang atau menghasilkan
bahan seni yang menggambarkan
hasrat jiwa seorang remaja
SMK RAJA MUDA MUSA,45600 BESTARI JAYA.
PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH TAHUN 2017
MATA PELAJARAN : SAINS RUMAH TANGGA (SRT)

Nama Murid : _____________________________________________________________
No KP : ____________________________________________________________
Tingkatan : 4 OUM

KOMPONEN 1 : PENGURUSAN SUMBER KELUARGA DAN TEMPAT KEDIAMAN

4.0 MENGURUS TEMPAT KEDIAMAN

CONTOH BENTUK SOALAN / ARAHAN 
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN TUGASAN TARIKH

 Menyatakan maksud tempat
kediaman.
1  Menyatakan maksud teknologi.

 Mendefinisikan maksud teknologi
2
 Mengklasifikasikan faktor yang
3 mempengaruhi pemilihan tempat
kediaman.

 Mengklasifikasikan faktor yang
4 mempengaruhi pemilihan tempat
kediaman.
 Mengkategorikan jenis ruang
tempat kediaman.
 Menerangkan pengaruh teknologi
dalam pengurusan tempat
kediaman.

 Menentukan keutamaan
5 penggunaan alat jimat masa dengan
cara pergerakan postur badan
dengan betul dalam pengurusan
tempat kediaman.

 Menentukan keutamaan
6 penggunaan alat jimat masa dengan
cara pergerakan postur badan
dengan betul dalam pengurusan
tempat kediaman.
 Menghasilkan buku skrap berkaitan
tempat kediaman.
(Cadangan Tajuk :
Jenis Kediaman,Ruang Kediaman,
Alat Penjimat Masa)