You are on page 1of 1

TVN Center

5th Floor 292 Tay Son, Đong Đa, Ha Noi
Tel: (84 4) - 3537 9834 Email: info@tvneducation.com
Website: www.tvneducation.com

but conj. /bʌt/ nhưng
butter (n) /'bʌtə/ bơ
button (n) /'bʌtn/ cái nút, cái khuy, cúc
buy (v) /bai/ mua
buyer (n) /´baiə/ người mua
by prep., (adv) /bai/ bởi, bằng
bye exclamation /bai/ tạm biệt
cent /sent/ đồng xu (bằng 1/100 đô la)
cabinet (n) /'kæbinit/ tủ có nhiều ngăn đựng đồ
cable (n) /'keibl/ dây cáp
cake (n) /keik/ bánh ngọt
calculate (v) /'kælkjuleit/ tính toán
calculation (n) /,kælkju'lei∫n/ sự tính toán
call (v) (n) /kɔ:l/ gọi; tiếng kêu, tiếng gọi
be called được gọi, bị gọi
calm adj., (v) (n) /kɑ:m/ yên lặng, làm dịu đi; sự yên lặng, sự êm ả
calmly (adv) /kɑ:mli/ yên lặng, êm ả; bình tĩnh, điềm tĩnh
camera (n) /kæmərə/ máy ảnh
camp (n) (v) /kæmp/ trại, chỗ cắm trại; cắm trại, hạ trại
camping (n) /kæmpiη/ sự cắm trại
campaign (n) /kæmˈpeɪn/ chiến dịch, cuộc vận động
can modal (v) (n) /kæn/ có thể; nhà tù, nhà giam, bình, ca đựng
cannot không thể
could modal (v) /kud/ có thể
cancel (v) /´kænsəl/ hủy bỏ, xóa bỏ
cancer (n) /'kænsə/ bệnh ung thư
candidate (n) /'kændidit/ người ứng cử, thí sinh, người dự thi
candy (n) (NAmE) /´kændi/ kẹo
cap (n) /kæp/ mũ lưỡi trai, mũ vải
capable (of) (adj) /'keipәb(ә)l/ có tài, có năng lực; có khả năng, cả gan
capacity (n) /kə'pæsiti/ năng lực, khả năng tiếp thu, năng suất
capital (n) (adj) /ˈkæpɪtl/ thủ đô, tiền vốn; chủ yếu, chính yếu, cơ bản
captain (n) /'kæptin/ người cầm đầu, người chỉ huy, thủ lĩnh
capture (v) (n) /'kæptʃə/ bắt giữ, bắt; sự bắt giữ, sự bị bắt
car (n) /kɑ:/ xe hơi
card (n) /kɑ:d/ thẻ, thiếp
cardboard (n) /´ka:d¸bɔ:d/ bìa cứng, các tông
care (n) (v) /kɛər/ sự chăm sóc, chăm nom; chăm sóc
take care (of) sự giữ gìn
care for trông nom, chăm sóc
career (n) /kə'riə/ nghề nghiệp, sự nghiệp
careful (adj) /'keəful/ cẩn thận, cẩn trọng, biết giữ gìn
carefully (adv) /´kɛəfuli/ cẩn thận, chu đáo

12