You are on page 1of 1

TVN Center

5th Floor 292 Tay Son, Đong Đa, Ha Noi
Tel: (84 4) - 3537 9834 Email: info@tvneducation.com
Website: www.tvneducation.com

careless (adj) /´kɛəlis/ sơ suất, cầu thả
carelessly (adv) cẩu thả, bất cẩn
carpet (n) /'kɑ:pit/ tấm thảm, thảm (cỏ)
carrot (n) /´kærət/ củ cà rốt
carry (v) /ˈkæri/ mang, vác, khuân chở
case (n) /keis/ vỏ, ngăn, túi
in case (of) nếu......
cash (n) /kæʃ/ tiền, tiền mặt
cast (v) (n) /kɑ:st/ quăng, ném, thả, đánh gục; sự quăng, sự ném (lưới), sự
thả (neo)
castle (n) /'kɑ:sl/ thành trì, thành quách
cat (n) /kæt/ con mèo
catch (v) /kætʃ/ bắt lấy, nắm lấy, tóm lấy, chộp lấy
category (n) /'kætigəri/ hạng, loại; phạm trù
cause (n) (v) /kɔ:z/ nguyên nhân, nguyên do; gây ra, gây nên
CD (n)
cease (v) /si:s/ dừng, ngừng, ngớt, thôi, hết, tạnh
ceiling (n) /ˈsilɪŋ/ trần nhà
celebrate (v) /'selibreit/ kỷ niệm, làm lễ kỷ niệm; tán dương, ca tụng
celebration (n) /,seli'breiʃn/ sự kỷ niệm, lễ kỷ niệm; sự tán dương, sự ca tụng
cell (n) /sel/ ô, ngăn
cellphone (also cellular phone) (n) (especially NAmE) điện thoại di động
cent (n) (abbr. c, ct) /sent/ đồng xu (=1/100 đô la)
centimetre (BrE) (NAmE centimeter) (n) (abbr. cm) xen ti met
central (adj) /´sentrəl/ trung tâm, ở giữa, trung ương
centre (BrE) (NAmE center) (n) /'sentə/ điểm giữa, trung tâm, trung ương
century (n) /'sentʃuri/ thế kỷ
ceremony (n) /´seriməni/ nghi thức, nghi lễ
certain adj., pro(n) /'sə:tn/ chắc chắn
certainly (adv) /´sə:tnli/ chắc chắn, nhất định
uncertain (adj) /ʌn'sə:tn/ thiếu chính xác, không chắc chắn
certificate (n) /sə'tifikit/ giấy chứng nhận, bằng, chứng chỉ
chain (n) (v) /tʃeɪn/ dây, xích; xính lại, trói lại
chair (n) /tʃeə/ ghế
chairman, chairwoman (n) /'tʃeəmən/ /'tʃeə,wumən/ chủ tịch, chủ tọa
challenge (n) (v) /'tʃælindʤ/ sự thử thách, sự thách thức; thách thức,
thử thách
chamber (n) /ˈtʃeɪmbər/ buồng, phòng, buồng ngủ
chance (n) /tʃæns , tʃɑ:ns/ sự may mắn
change (v) (n) /tʃeɪndʒ/ thay đổi, sự thay đổi, sự biến đổi
channel (n) /'tʃænl/ kênh (TV, radio), eo biển
chapter (n) /'t∫æptə(r)/ chương (sách)
character (n) /'kæriktə/ tính cách, đặc tính, nhân vật
characteristic adj., (n) /¸kærəktə´ristik/ riêng, riêng biệt, đặc trưng, đặc tính,

13