You are on page 1of 1

TVN Center

5th Floor 292 Tay Son, Đong Đa, Ha Noi
Tel: (84 4) - 3537 9834 Email: info@tvneducation.com
Website: www.tvneducation.com

đặc điểm
charge (n) (v) /tʃɑ:dʤ/ nhiệm vụ, bổn phận, trách nhiệm; giao nhiệm vụ,
giao việc
in charge of phụ trách
charity (n) /´tʃæriti/ lòng từ thiện, lòng nhân đức; sự bố thí
chart (n) (v) /tʃa:t/ đồ thị, biểu đồ; vẽ đồ thị, lập biểu đồ
chase (v) (n) /tʃeis/ săn bắt; sự săn bắt
chat (v) (n) /tʃæt/ nói chuyện, tán gẫu; chuyện phiếm, chuyện gẫu
cheap (adj) /tʃi:p/ rẻ
cheaply (adv) rẻ, rẻ tiền
cheat (v) (n) /tʃit/ lừa, lừa đảo; trò lừa đảo, trò gian lận
check (v) (n) /tʃek/ kiểm tra; sự kiểm tra
cheek (n) /´tʃi:k/ má
cheerful (adj) /´tʃiəful/ vui mừng, phấn khởi, hồ hởi
cheerfully (adv) vui vẻ, phấn khởi
cheese (n) /tʃi:z/ pho mát
chemical adj., (n) /ˈkɛmɪkəl/ thuộc hóa học; chất hóa học, hóa chất
chemist (n) /´kemist/ nhà hóa học
chemist’s (n) (BrE)
chemistry (n) /´kemistri/ hóa học, môn hóa học, ngành hóa học
cheque (n) (BrE) (NAmE check) /t∫ek/ séc
chest (n) /tʃest/ tủ, rương, hòm
chew (v) /tʃu:/ nhai, ngẫm nghĩ
chicken (n) /ˈtʃɪkin/ gà, gà con, thịt gà
chief adj., (n) /tʃi:f/ trọng yếu, chính yếu; thủ lĩnh, lãnh tụ, người đứng đầu,
xếp
child (n) /tʃaild/ đứa bé, đứa trẻ
chin (n) /tʃin/ cằm
chip (n) /tʃip/ vỏ bào, mảnh vỡ, chỗ sứt, mẻ
chocolate (n) /ˈtʃɒklɪt/ sô cô la
choice (n) /tʃɔɪs/ sự lựa chọn
choose (v) /t∫u:z/ chọn, lựa chọn
chop (v) /tʃɔp/ chặt, đốn, chẻ
church (n) /tʃə:tʃ/ nhà thờ
cigarette (n) /¸sigə´ret/ điếu thuốc lá
cinema (n) (especially BrE) /ˈsɪnəmə/ rạp xi nê, rạp chiếu bóng
circle (n) /'sə:kl/ đường tròn, hình tròn
circumstance (n) /ˈsɜrkəmˌstæns , ˈsɜrkəmˌstəns/ hoàn cảnh, trường hợp,
tình huống
citizen (n) /´sitizən/ người thành thị
city (n) /'si:ti/ thành phố
civil (adj) /'sivl/ (thuộc) công dân
claim (v) (n) /kleim/ đòi hỏi, yêu sách; sự đòi hỏi, sự yêu sách, sự thỉnh cầu
clap (v) (n) /klæp/ vỗ, vỗ tay; tiếng nổ, tiếng vỗ tay

14