You are on page 1of 2

Kitaran Hidrologi

1.a)Nyatakan proses menegak dalam kitaran hidrologi
b)Berdasarkan gambarajah yang anda lukis, huraikan tiga proses menegak
kitaran hidrologi

2.a) Apakah yang dimaksudkan dengan larian permukaan
b)Jelaskan lima factor yangmempengaruhi larian air permukaan di kawasan
bandar yang anda kaji
c)Huraikan tiga peranan tumbuhan terhadap kitaran hidrologi

3. Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di kawasan sekitar sekolah
anda
a) Sebutkan alat yang digunakan untuk menyukat hujan
b) Jelaskan bagaimana anda dapat
i) menyukat hujan
ii) mengira purata hujan bulanan
c) jelaskan factor yang memerlukan keberkesanan hujan di kawasan kajian
anda

4. a)Apakah yang dimaksudkan dengan resapan
b) Jelaskan factor yang mempengaruhi proses resapan
c) Jelaskan kepentingan air bawah tanah kepada alam sekitar fizikal dan
manusia

5.a) Dengan bantuan gambarajah, jelaskan kitaran hidrologi secara menegak
b)Huraikan proses-proses yang terlibat dalam menentukan imbangan hidrologi
c)Jelaskan bagaimana ketidakseimbanagn kitaran hidrologi mempengaruhi
aktiviti manusia

6. a) Apakah yang dimaksudkan dengan proses menegak dalam kitaran hidrologi
b) Huraikan factor-faktor yang menyebabkan peningkatan kadar larian
permukaan
c) Terangkan pelbagai kaedah bagaimana manusia mengeksploitasi sumbber
air

a) Apakah yang dimaksudkan dengan kitaran hidrologi b) Dengan menggunakan gambarajah. a)Dengan menggunakan rajah lengkapkan proses kitaran hidrologi b) Jelaskan factor-faktor yang mempengaruhi kadar infiltrasi c)Bagaimanakan manusia mempengaruhi proses-proses kitaran hidrologi 8.7. huraikan proses menegak yang berlaku dalam kitaran hidrologi c) Jelaskan lima pengaruh lebihan air terhadap aktoviti manusia di kawasan tropika lembap . a) Senaraikan lima jenis kerpasan b) Jelaskan lima factor yang mempengaruhi berlakunya proses sejatan c) Huraikan proses pembentukan satu jenis hujan di kawasan tropika 9.