1

2 .

3 .

4 .

You may not need to remove the doors! But if you have trouble to make it into it s final location please following the below door removal and installation 5 .

6 .

7 .

8 .

5 6 9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

17 .

YY MM/ DD/ EZE D DD/MM/YY FRE MADE 18 .

19 .

20

Acid

Gas

21

22

23 .

24 .

25 .

26 .

27 .

.

.

.

‫‪HB21FWNN‬‬ ‫ﻣﺪل‪:‬‬ ‫ﻳﺨﭽﺎل ﻓﺮﻳﺰر ﻛﺸﻮﻳﻲ ﺳﺎﻳﺪ ﺑﺎي ﺳﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﺦ ﺳﺎز و آب ﻓﺸﺎن‬ ‫ﻧﺼﺐ و راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده‬ .

‬‬ .‬ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﻳﻂ ﺿـﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ درﺳـﺖ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رود‪.‬‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺮﻳﺪار‬ ‫در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻤﻜﻲ ﺧﺮﻳﺪار ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪:‬‬ ‫‪0844 800 7845‬‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ در زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺮﻳﺪار ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺪل وﺷﻤﺎره ﺳﺮﻳﺎل را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬ ‫اﺧﻄﺎر‪ :‬ﺑﻪ ﻣﺪار ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه آﺳﻴﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﻴﺪ‪.‬‬ ‫اﺧﻄﺎر‪ :‬از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ روش دﻳﮕﺮي ﺟﺰ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ‪ ،‬ﺑـﺮاي ﺳـﺮﻋﺖ‬ ‫ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آب ﻛﺮدن ﻳﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫اﺧﻄﺎر‪ :‬از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ درون ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا در ﻳﺨﭽﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺟﺰ اﻧﻮاﻋﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬اﮔﺮ ﺳﻴﻢ دﺳـﺘﮕﺎه ﺧـﺮاب ﺷـﺪه ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪه‪ ،‬آژاﻧﺲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اش ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آن را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﻄﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ رﺳﻴﺪ ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺧﻮد را در ﺟﺎي اﻣﻨﻲ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻬﺎ در اﻧﮕﻠﻴﺲ اﻋﺘﺒﺎر دارد‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‪:‬‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ دوﺷﺎﺧﻪ آن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ . ‫ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻗﻄﻌﺎت و ﻛﺎر دارد‪ .

‬‬ ‫ﺗﺬﻛﺮ‪ -‬ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﻴﺐ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺎ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻮاد وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫را ﻧﮕــﻪ دارﻳــﺪ و آن را ﻣــﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺳــﻮﻛﺖ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﺻﺪاي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘـﺮاﻛﻢ‬ ‫ﺑﻴﺮون ﺑﻜﺸﻴﺪ‪. ‫اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻳﻤﻨﻲ‬ ‫اﺧﻄﺎر‪ -‬ﻟﻄﻔﺎ ﭘﻴﺶ از ﺑﻪ ﻛﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه‪ ،‬اﻳﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﺑﺨﻮاﻧﻴـﺪ و آن را ﺑـﺮاي ﻣﺮاﺟﻌـﻪ در‬ ‫آﻳﻨﺪه ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارﻳﺪ‪ .‬‬ ‫ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎري ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎﻻي ﺑﺮق ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣـﺎﻧﻊ از آﻏـﺎز ﻛـﺎر‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻴﻮز ‪ 13‬آﻣﭙﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ از ﻧـﺼﺐ ﻳﺨﭽـﺎل ﺳـﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﺳﻴﻢ آن را ﻗﻄﻊ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ .‬‬ ‫در ﺻﻮرت آﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﺳﻴﻢ ﺑﺮق‪ :‬اﮔﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻳـﺎ ﺳـﻴﻢ‬ ‫در ﺻﻮرت ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ﻗﺎﺑـﻞ اﺷـﺘﻌﺎل‪ :‬درﻳﭽـﻪ ﻧـﺸﺖ ﮔـﺎز را‬ ‫در ﻣﻮارد زﻳﺮ دوﺷﺎﺧﻪ ﻳﺨﭽﺎل را ﺑﻜﺸﻴﺪ‪:‬‬ ‫ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪه ﻳﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺖ از اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫ﻣﺴﺪود ﻛﻨﻴـﺪ‪ .‬‬ .‬درﻫـﺎ و ﭘﻨﺠـﺮه ﻫـﺎ را ﺑـﺎز ﻛﻨﻴـﺪ‪ .‬از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﺮﺿـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ‪ ،‬ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي ﻳﺨﭽـﺎل ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻛﻤﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داه ﺷﺪه‪ ،‬داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫آن ﺑﺮدارﻳﺪ‪ .‬‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫وﻗﺘــﻲ ﻳﺨﭽــﺎل را از دﻳــﻮار دور ﻣــﻲ ﻛﻨﻴــﺪ‪،‬‬ ‫•‬ ‫ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ از روي ﺳﻴﻢ رد ﻧﺸﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ‬ ‫آن ﻓﺸﺎر ﻧﻴﺎورد‪.‬‬ ‫ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ‪.‬روي‬ ‫•‬ ‫اﺳﺖ‪.‬اﺧﻄﺎر‪ -‬ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﻴﺐ ﺟﺪي وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎزي ﻧﻜﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﻢ ﻗﺪم ﻧﮕﺬارﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺶ از ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻻﻣﭗ‪.‬ﺳـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ‬ ‫•‬ ‫ﻳﺨﭽﺎل ﺷـﺪه و ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻮﺧﺘﻦ ﺑـﺮد اﺻـﻠﻲ ﻛﻨﺘـﺮل ﻳـﺎ‬ ‫ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬دو ﺷـﺎﺧﻪ‬ ‫ﭘﻴﺶ از ﭘﺎك ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ﻳﺨﭽﺎل‪.‬ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳـﺪ ﺗـﺎ آن را‬ ‫ﻳﺨﭽﺎل ﻳﺎ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ را ﻗﻄﻊ ﻳﺎ وﺻﻞ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻳﺨﭽﺎل از ﺑﺮق ﻣﺘﻨﺎوب ‪ 220-240V~/50 Hz‬اﺳـﺘﻔﺎده‬ ‫اﻳـﻦ دﺳــﺘﮕﺎه ﺳــﻪ ﺷــﺎﺧﻪ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد اﻧﮕﻠﻴــﺴﻲ را دارد ﻛــﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﺮق آﺳﻴﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ﻟﺒﻨﻴﺎت را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ از ﮔﻴـﺮ ﻛـﺮدن اﻧﮕـﺸﺘﺎﻧﺘﺎن ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي‬ ‫ﻛﺸﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮ را ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﺎز ﻧﻜﻨﻴﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺮون‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮدﻛﺎر ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز‬ ‫ﻳﺨﭽـﺎل ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻴﻢ ﻓـﺸﺎر ﺑﻴـﺎورد‪ .

‬‬ ‫را ﺑﻜﺸﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ ‪ 5‬دﻗﻴﻘـﻪ ﺻـﺒﺮ ﻛﻨﻴـﺪ و ﺑﻌـﺪ‬ ‫ﺑﻴﺮون آورده و در ﺟﺎي اﻣﻨﻲ ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪ .‬‬ ‫ﺧﺎﻧﮕﻲ اﺳﺖ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮادي را ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫از ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻳـﺎ دﻳﮕـﺮ ﻣـﻮاد ﻗﺎﺑـﻞ اﺷـﺘﻌﺎل در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ‬ ‫ﺑﺎﻳــــﺪ در دﻣــــﺎي ﺧﺎﺻــــﻲ ﻧﮕﻬــــﺪاري ﺷــــﻮﻧﺪ‪.‬ﺑﺎ رﻋﺎﻳـﺖ‬ ‫ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪ .‬ﻇـﺮوف آب را ﺑـﻪ ﻳﺨﭽـﺎل ﺗﻜﻴـﻪ ﻧﺪﻫﻴـﺪ ﺗـﺎ از اﻳﺠـﺎد‬ ‫ﺑﻄﺮي ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺸﻮﻫﺎ ﻳﺎ اﻓﺘﺎدن آﻧﻬﺎ و آﺳﻴﺐ ﺷﺨﺼﻲ ﺷﻮد‪.‬اﻳـﻦ ﻳﺨﭽـﺎل ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﻔﺠﺎري را ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻳﺨﭽﺎل ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬ﻛﻮدﻛﺎن را از ﻳﺨﭽﺎل دور ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ‪.‬‬ ‫اﻳــﻦ ﻧﻜــﺎت از آﺳــﻴﺐ ﺑــﻪ ﻋــﺎﻳﻖ ﺑﻨــﺪي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜــﻲ و‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ‬ ‫ﺑــﻪ ﻳﺨﭽــﺎل آب ﻧﭙﺎﺷــﻴﺪ و آن را ﺑــﺎ آب ﻧــﺸﻮﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ درﻫﺎ و ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﺳﻮراﺧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ واﺣـﺪ‬ ‫ﻫﺮﮔﺰ روي ﻛﺸﻮﻫﺎ ﻧﺎﻳﺴﺘﻴﺪ ﺗﺎ از ﻛﺞ ﺷـﺪن ﻳﺨﭽـﺎل و ﻫـﺮ‬ ‫آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ‪.‬اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫را ﻟﻤــﺲ ﻛﻨﻴــﺪ ﺑــﻪ ﻳــﮋه ﺑــﺎ دﺳــﺘﺎن ﺧــﻴﺲ‪ ،‬ﺗــﺎ از‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬‬ ‫ﻳﺨﭽــﺎل اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴــﺪ ﺗــﺎ از ﺧﻄــﺮ ﺑــﺮوز آﺗــﺶ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎزدﮔﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ‪.‫ﻛﺸﻮ را ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﭘﺮ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ ،‬در ﻏﻴﺮ اﻳـﻦ ﺻـﻮرت‬ ‫دارو‪ ،‬واﻛﺴﻦ و واﻛﻨـﺸﮕﺮان ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﻧﺒﺎﻳـﺪ در‬ ‫ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر و اﺳﻴﺪﻫﺎ و ﻗﻠﻴﺎﻫﺎي‬ ‫ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛـﺮدن ﺳـﺮﻳﻊ ﻛـﺸﻮ ﺑﻴـﺮون ﻣـﻲ‬ ‫ﻳﺨﭽﺎل ﮔﺬاﺷـﺖ‪ .‬‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫ﻳﺎ ﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪.‬ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﺎر ﺗﻌﻤﻴﺮي را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﺨﭽﺎل ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻮع آﺳﻴﺐ ﺑﺪﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ‪.‬ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻳـﺰ ﻣﺠـﺎز‬ ‫ﻧﻜﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻛـﺎر‬ ‫دوﺷﺎﺧﻪ را از ﻧﻮ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻـﻮرت‪،‬‬ ‫از اﺣﺘﻤـــﺎل ﻣﺤﺒـــﻮس ﺷـــﺪن ﻛـــﻮدك در ﻳﺨﭽـــﺎل‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻨﻨﺪه آﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺟﺴﺎم ﻧﺎاﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺮوف ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻳﺎ ﻇﺮوف ﭘـﺮ از آب‬ ‫روي ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻄﺮي ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺸﻮﻫﺎي درآوﻳﺰان ﻧـﺸﻮﻳﺪ و ﺑـﺎ‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻳﺨﭽﺎل در ﺣﺎل ﻛﺎر اﺳﺖ‪ ،‬ﺳﻄﺢ ﻳﺨﺰده ﻓﺮﻳﺰر‬ ‫را روي ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ از ﺻـﺪﻣﻪ ﺷﺨـﺼﻲ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي‬ ‫آن ﺑﺎزي ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﻄﺮي آﺑﺠـﻮ ﻳـﺎ ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﻲ ﻫـﺎي ﺑـﺪون اﻟﻜـﻞ را در‬ ‫در ﻃﻮل ﺧﺮاﺑﻲ ﺑﺮق ﻳﺎ ﭘﺎك ﻛﺮدن ﻳﺨﭽﺎل‪ ،‬دوﺷﺎﺧﻪ‬ ‫وﻗﺘﻲ از ﻳﺨﭽﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ درﻫﺎ و ﻃﺒﻘﺎت را‬ ‫ﻛﺸﻮﻫﺎي ﻓﺮﻳﺰر ﻧﮕﺬارﻳﺪ‪.‬‬ ‫رﻳﺰﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻳﺨﭽﺎل ﻳـﺎ اﻳﺠـﺎد ﺗﻐﻴﻴـﺮ در آن‬ ‫در ﻫﻨﮕﺎم ﺑـﺎز و ﺑـﺴﺘﻪ ﻛـﺮدن در اﻧﮕـﺸﺘﺎﻧﺘﺎن ﮔﻴـﺮ‬ ‫ﻳﺨﭽﺎل را در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﻃﻮب ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻴﺪ‪ .

7‬ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﺻﺎﻓﻲ آب و در ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎز ﺑﺮاي آﮔﺎه ﻛﺮدن ﺷﻤﺎ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد‪.‬‬ .‬اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﺨﭽـﺎل را‬ ‫ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آب اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷـﺪن آب ﺑـﻪ‬ ‫ﺷﻮد‪ .8‬دﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس و ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺳﻴﻨﻲ آب ﺑﺰرگ و رﻃﻮﺑﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه‪.54‬ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻃﺮف ﺑﺎ دﻳﻮارﻫﺎ و از ﺑﺎﻻ‬ ‫ﭘﺎك ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳـﺎد‬ ‫ﻳﺦ ﺑﺮاي ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ و ﭘﻴﻚ ﻧﻴﻚ‪.‬ﻛﺸﻮي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﺮﻳﺰر ﺑﺮاي ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﻳﺦ‪ ،‬ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ زﻳﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار‬ ‫ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬاﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻔﺴﻪ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ در‬ ‫ﻳﺨﭽﺎل ﺑﺎﻳﺪ روي ﺳﻄﺤﻲ ﺻﺎف و ﻣﺤﻜـﻢ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد‪ .‬اﮔـﺮ ﻳﺨﭽـﺎل روي ﺳـﻄﺤﻲ ﻛﻤـﻲ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻴﺮه )در ﻛﻴﻒ ﻫﺪاﻳﺎ( را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫را در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ‪ .3‬‬ ‫ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ‪ -‬ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮕﺮداﻧﻴﺪ‪.5‬ﻓﻨﺎوري ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻮاﻳﻲ‪ :‬ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻮاﻳﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﺟﻠﻮﻳﻲ ﻳﺨﭽﺎل اﺳﺖ و از ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻦ ﻫـﻮاي ﺳـﺮد درﻫﻨﮕـﺎم ﺑـﺎز‬ ‫ﺑﻮدن در ﻳﺨﭽﺎل ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻮاي ﺧﻨﻚ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬‬ ‫‪ .‬در ﺻـﻮرت ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﻣـﻲ‬ ‫اﮔﺮ ارﺗﻔﺎع درﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي زﻳﺮ ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬ ‫ﺗﻮاﻧﻴﺪ زﻳﺮ ﻳﺨﭽﺎل ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﺻﺎف‪ ،‬ﺳﺨﺖ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪ .3‬ﻃﺮح ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ و ﺟﺎدار‪ :‬ﻳﺨﭽﺎل در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي ﻏﺬاي ﺗﺎزه و ﻣﻨﺠﻤﺪ دارد‪ ،‬ي ﺑﺨﺶ ﻳﺨﭽـﺎﻟﻲ از‬ ‫ﻧﻮع در ﻓﺮاﻧﺴﻮي و دو ﻛﺸﻮي ﻓﺮﻳﺰري ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ‪ .‬اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﺗﺎزﮔﻲ ﻏﺬا را ﺑـﺮاي ﻣـﺪﺗﻲ‬ ‫ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردن آن ﭘﺎﻳـﻪ ﻫـﺎ را در‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻴﺎز ﺗﺎ ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻴﺮه را وارد ﻛﻨﻴﺪ‪.2‬ﻳﺦ آﻣﺎده‪ :‬ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﻳﺦ در ﻛﺸﻮي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﺮﻳﺰر ﺟﺎي دارد‪ .‬ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻳﺨﭽﺎل ﭘﺎﻳﻪ‪ -‬ﻫـﺎ‬ ‫از ﺳﻴﻢ ﭼﻴﻦ وارد ﻛﻨﻴﺪ‪.1‬ﺻﺎﻓﻲ آب‪ :‬اﻳﻦ واﺣﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺪون ﻛﻠﺮ و ﺑﺪون ﻃﻌﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آب اﻣﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺣـﺪاﻗﻞ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ‪.‬‬ ‫آن ﻫﺴﺖ‪ .1‬‬ ‫ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟﺪاﻛﻨﻨـﺪه اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴـﺪ‪ . ‫ﻣﺤﻞ‬ ‫ﻳﺨﭽﺎل ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻠﻲ دور از ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﺶ‬ ‫ﻳﺨﭽﺎل را در ﻣﺤﻠﻲ ﻧﮕﺬارﻳﺪ ﻛـﻪ ﻣﺮﻃـﻮب اﺳـﺖ ﻳـﺎ‬ ‫ﻳﺨﭽﺎل ﺑﺎﻳـﺪ در ﻣﺤﻠـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻬﻮﻳـﻪ ﺧـﻮب ﻗـﺮار داده‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪ .‬‬ ‫‪ .‬از اﺳﻔﻨﺞ‬ ‫در را ﺑﺎ ﻳﻚ دﺳﺖ از ﻟﻮﻻي وﺳﻂ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎورﻳﺪ‪.‬‬ ‫وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬ﻛﺸﻮي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻓﺮﻳﺰر ﺑﺮاي اﻧﺠﻤﺎد ﻋﻤﻴﻖ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻮدﻛﺎر دﻣﺎ و زﻣﺎن‪.‬ﻗﻄﺮات آب ﻳﺎ ﻛﺜﻴﻔـﻲ را ﺑـﺎ ﭘﺎرﭼـﻪ ﻧﺮﻣـﻲ‬ ‫‪ 2.2‬‬ ‫ﻧﺎﻫﻤﻮار اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬‬ ‫‪ .4‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺪون ‪ ،CFC‬ﺑﺪون ﺑﺮﻓﻚ و ﺧﻨﻚ ﻛﺮدن ﺳﺮﻳﻊ‪.

‬‬ . ‫ﺑﺨﺶ ﻫﺎ‬ ‫ﻋﻼﻣﺖ ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺎزه‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺎزه‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ آب‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻟﺒﻨﻴﺎت‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﻴﺎﺗﻲ در اﻳﻨﺠﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﻗﻔﺴﻪ ﺷﺮاب‪/‬ﺑﻄﺮي‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﻮﻧﺪه‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺮد ﮔﻮﺷﺖ‪ ،‬ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت‬ ‫ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻄﺮي‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎي ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﻳﺨﺴﺎز‪ ،‬ﻛﺸﻮي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﺮﻳﺰر‬ ‫ﻛﺸﻮي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻓﺮﻳﺰ ﻋﻤﻴﻖ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻳﺰر‬ ‫ﻳﺨﺴﺎز‬ ‫ﻗﺎﺷﻖ ﻳﺦ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻳﺦ ﻳﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ‬ ‫ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺸﻮﻫﺎ‬ ‫ﻛﺸﻮي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻓﺮﻳﺰ ﻋﻤﻴﻖ‬ ‫ﺗﺬﻛﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ‪.

3‬‬ ‫در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻ آوردن ﻟﻮﻻ و ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن آن از ﺑﺪﻧﻪ در ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ در را ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ ﺗﺎ از اﻓﺘﺎدن آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻟﻮﻻي وﺳﻄﻲ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ‪.1‬‬ ‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﭼﺎر ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﭘﻴﭽﻬﺎي ﻟﻮﻻي ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬‬ ‫ﺟﺪا ﻛﺮدن و ﻧﺼﺐ در راﺳﺖ‬ ‫ﭘﻴﭽﻬﺎي ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻮﻻي ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺳﭙﺲ ﭘﻮﺷﺶ را ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ دوﺑﺎره ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪.‬ﻟﻮﻻ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺳﭙﺲ در را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ و ﻓﻌﻼ آن را ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪.2‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﭼﺎرﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﭘﻴﭽﻬﺎي ﻟﻮﻻ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻟﻮﻻ را ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎورﻳـﺪ و ﺳـﭙﺲ‬ ‫ﺑﺪﻧﻪ در را ﺟﺪاﻛﻨﻴﺪ و در ﺟﺎي اﻣﻨﻲ ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.3‬ﻟﻄﻔﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻟﻮﻻي وﺳﻄﻲ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد از دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ از آﺳﻴﺐ ﺑﺪﻧﻲ‪ ،‬آﺳـﻴﺐ ﻳﺨﭽـﺎل ﻳـﺎ از دﺳـﺖ‬ ‫دادن داراﻳﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺬﻛﺮ‬ ‫ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن و ﻧﺼﺐ در ﭼﭗ‬ ‫‪ .‬‬ .‬‬ ‫‪ .4‬در را ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻜﻮس ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ‪.2‬ﻛﺎﺑﻞ ﺳﻲ اﺗﺼﺎﻟﻲ و اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ آب را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ‪ . ‫ﺟﺪا ﻛﺮدن و ﻧﺼﺐ درﻫﺎ‬ ‫ﺗﺬﻛﺮ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ درﻫﺎي ﻳﺨﭽﺎل را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي زﻳﺮ در ﻣﻮرد ﺟﺪا ﻛﺮدن و ﻧﺼﺐ درﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.1‬اول ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻮﻻي ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ‪.

‬‬ ‫اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آب رﺳﺎﻧﻲ‬ ‫ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ورودي ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﺎت زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ آب‪ ،‬ﻣﻬﺮه ﻫﺎي اﺗﺼﺎل‪ ،‬ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ‪ ،‬راﻫﻨﻤﺎ‪ ،‬ﻟﻮﻟﻪ ‪ 15‬ﻣﺘﺮي آب و اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ‪ .4‬ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﻛﺸﻮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﺮدﻧﺪه ﻫﺎي ﻛﺸﻮ را ﺑﺎ ﮔﺮدﻧﺪه ﻫﺎي ﻳﺨﭽﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﻛﺸﻮ را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺬﻛﺮ‪ :‬در ﻛﺸﻮﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻓﺮﻳﺰر ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻ آوردن ﻟﻮﻻ و ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن آن از ﺑﺪﻧﻪ در ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ در را ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ ﺗﺎ از اﻓﺘﺎدن آن ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ‬ ‫ﺗﺬﻛﺮ‬ ‫ﺟﻠﻮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ‪.3‬ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺑﺨﺶ داﺧﻠﻲ را ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ و آن را ﺑﺎﻻ ﺑﻜﺸﻴﺪ ﺗﺎ از دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪا ﺷﻮد‪.2‬دو دﺳﺘﮕﻴﺮه ﺳﻴﺎه را ﻛﻪ روي ﮔﺮدﻧﺪه ﻫﺎي ﻛﻨﺎري ﻗﺮار دارﻧﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻜﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺸﻮ را آزاد ﻛﻨﻴﺪ‪.4‬در را ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻜﻮس ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه در‬ ‫ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه و در ﺟﻬﺒﻪ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻳﺨﭽﺎل ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪. ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .4‬ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺨﺶ را ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ‪.1‬ﻛﺸﻮ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ﺟﺪا ﻛﺮدن و ﻧﺼﺐ ﻛﺸﻮي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﺮﻳﺰر‬ ‫‪ .2‬ﻛﻤﻲ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺸﻮﻳﻲ داﺧﻠﻲ را ﺑﺎﻻ ﺑﻜﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از در ﺟﺪا ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺑﺨﺶ ﻛﺸﻮﻳﻲ داﺧﻠﻲ ﻓﺮﻳﺰر‬ ‫‪ .1‬اول ﻛﺸﻮ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫اﺣﺘﻴﺎط‪ :‬ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻮدﻛﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﻲ درون ﻛﺸﻮي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺎزي ﻧﻜﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻛﺸﻮ را از ﮔﺮدﻧﻬﺪه ﻫﺎ ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .

3‬ﻟﻮﻟﻪ آب را روي ﺷﻴﺮ آب ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪.‬ﺷﻴﺎر اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ دروﻧـﻲ‬ ‫‪ 3/4‬اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪ :‬ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﺎر ﺧﺮوﺟﻲ ‪ 3/4‬داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬‬ ‫‪.‬ﺑﺮاي وﺻﻞ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻳـﻚ‬ ‫ﺷﻴﺮ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﺎر ﺧﺎرﺟﻲ ‪ 3/4‬ﻳﺎ ﻳﻚ اﺗﺼﺎل‪ ،‬ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎ ﺷﻴﺎر ﺧﺎرﺟﻲ ‪ 3/4‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺷﻴﺮ آب ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑـﻪ اﺗـﺼﺎل ﻟﻮﻟـﻪ ﺑـﺎ‬ ‫ﺷﻴﺎر داﺧﻠﻲ ‪ 3/4‬ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد و ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد‪ ،‬اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪.5‬ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪.8‬اﮔﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ از ﻳﺨﺴﺎز ﻳﺎ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻟﻄﻔﺎ ﺷﻴﺮ آب را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ‬ .2‬ﻟﻮﻟﻪ آب ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ‪ 6‬ﻳﻠﻲ ﻣﺘﺮ را وارد ﻣﻬﺮه اﺗﺼﺎل ﻛﻨﻴﺪ‪.7‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮي ﺑﺎ ﻳﻚ درﻳﭽﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫‪.4‬ﻟﻮﻟﻪ آب را داﺧﻞ ﻣﻬﺮه اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﮕﺮداﻧﻴـﺪ ﺗـﺎ‬ ‫آن را در اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.6‬ﮔﻴﺮه ﻧﺼﺐ را در ﻣﺤﻞ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن روي دﻳﻮار ﻗﺮار دﻫﻴـﺪ و ﺳـﭙﺲ‬ ‫ﭘﻴﭽﻬﺎ را ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪. ‫‪ .‬اﮔﺮ از ﺷﻴﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ واﺷﺮﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ‪ .1‬ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻴﺮ آب را در ﭘﺸﺖ ﻳﺨﭽﺎل ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪.

‫آﻣﺎده ﺳﺎزي ﭘﻴﺶ از اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫‪.‬ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺎزه و ﻣﻨﺠﻤﺪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻤـﻮل در‬ ‫ﻳﺨﭽﺎل ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺬﻛﺮ‪ :‬در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎي ﻳﺨﭽﺎل‪ ،‬اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ‪ .1‬وﺻﻞ ﺳﻴﻢ ﺑﺮق‪ .1‬ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎ را ﭼﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗـﺎ ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺷـﻮﻳﺪ ﻫﻤـﻪ ﺑﺨـﺸﻬﺎ و ﻣـﻮاد‬ ‫ﮔﻮﺷﻪ‪ ،‬ﻧﻮار ﭼﺴﺐ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻓﺮﻳﺰر را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده و ﺟﺪا ﻛﻨﻴـﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺬﻛﺮ‪ :‬ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﺪل و ﺷﻤﺎره ﺳﺮﻳﺎل‪ ،‬ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺮﻳﺪ و رﺳﻴﺪ را ﻛﭙﻲ و ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ‪.‬ﺑﺨـﺶ ﺗﻨﻈـﻴﻢ‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل آب ﻓﺸﺎن روي ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎز اﺳﺖ‪.3‬ﻧﺼﺐ ﺷﺒﻜﻪ‪ .2‬ﻫﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳـﻪ اﺳـﻔﻨﺠﻲ‪ ،‬ﻣﻴﻠـﻪ ﻫـﺎي‬ ‫‪ .‬ﻳﺨﭽﺎل ﭘﺲ از ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻨﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪.4‬ﻳﺨﭽﺎل را در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‪) .‬ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ‪ -‬ﻣﺤﻞ(‬ ‫‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫‪..‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺷﺒﻜﻪ را ﻛﻪ در ﻛﻴﻒ ﻫﺪاﻳﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﭻ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.3‬ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را در ﻳﺨﭽﺎل ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪ .2‬ﻛﺎرﻛﺮد ﻳﺨﭽﺎل‪ .‬‬ ‫ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل(‬ ‫‪.‬در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴـﺴﺘﻨﺪ ﺑـﺎ ﻓﺮوﺷـﻨﺪه‬ ‫ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﻴﺪ‪.‬ﭘﺲ از روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮارد از ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻈـﻴﻢ‬ ‫‪.‬ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺳﺘﻲ‪ :‬وﻗﺘﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛـﺮد‪ ،‬ﻣـﻲ‬ ‫ﺷﺪه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬زﻣـﺎن ﻗـﺮاردادي ‪ 12:00‬اﺳـﺖ و ﻣﺮﻛـﺰ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻴﻠﺘـﺎن ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻛﻨﻴـﺪ‪) .‬‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎ‪ ،‬دﻣـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ‪ ،‬ﺗﻌـﺪاد‬ ‫دﻓﻌﺎت ﺑﺎز ﻛﺮدن در و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﺨﭽﺎل دارد‪.‬‬ .‬ﻟﻄﻔﺎ ﭘـﻴﺶ از‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪.6‬ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺨﭽﺎل را ﭘﻴﺶ از اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﭘـﺲ از‬ ‫آن ﻛﻪ ﻏﺬاﻫﺎﻳﺘﺎن را در ﻳﺨﭽﺎل ﺑﮕﺬارﻳﺪ درون و ﺑﻴـﺮون آن را ﺑـﺎ آب و‬ ‫ﻗﺮار دادن ﻳﺨﭽﺎل روي ﺳﻄﺤﻲ ﺻﺎف و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن‪ ،‬آن را روﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ‬ ‫ﺟﻮش ﺷﻴﺮﻳﻦ رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ‪ .5‬ﻳﺨﭽﺎل را در ﻣﺤﻞ ﻗﺮار داده و آن را ﺑـﻪ ﺑـﺮق وﺻـﻞ ﻛﻨﻴـﺪ‪ .‬‬ ‫‪ .‬ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻤﻴﺰي را در ﻣﺤﻠﻮل ‪ 4‬ﻟﻴﺘـﺮ‬ ‫و ﺳﭙﺲ ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر ﻛﻨـﺪ و ﺑﻌـﺪ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ را درون آن‬ ‫آب و ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﺟﻮش ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻓﺮو ﺑﺒﺮﻳﺪ‪.

‫ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻣﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل آب ﻓﺸﺎن‬ ‫‪ B‬دﻛﻤﻪ دﻗﻴﻘﻪ‬ ‫‪ A‬دﻛﻤﻪ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪ D‬ﺣﻮزه زﻣﺎﻧﻲ‬ ‫‪ C‬دﻛﻤﻪ ﻗﻔﻞ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺨﭽﺎل ﻓﺮﻳﺰر‬ ‫دﻛﻤﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﻳﻊ‬ ‫‪E‬‬ ‫دﻛﻤﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎي ﻓﺮﻳﺰر‬ ‫‪F.K‬‬ ‫دﻛﻤﻪ ﺧﻨﻜﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺨﭽﺎل‬ ‫‪L‬‬ ‫دﻛﻤﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺎﻧﺪن ﺻﺎﻓﻲ آب‬ ‫‪M‬‬ ‫ﭼﺮاغ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺻﺎﻓﻲ آب‬ ‫‪N‬‬ .G‬‬ ‫ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻣﺎي ﻓﺮﻳﺰر‬ ‫‪H‬‬ ‫ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻣﺎي ﻳﺨﭽﺎل‬ ‫‪I‬‬ ‫دﻛﻤﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎي ﻳﺨﭽﺎل‬ ‫‪J.

‬‬ .‬ﻫﺮ ﺑﺎر دﻛﻤﻪ ‪ J‬را ﺑﺰﻧﻴﺪ‪ ،‬دﻣﺎ ﻳﻚ درﺟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ‪ -‬ﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺑﺮﺳﻴﺪ‪. ‫‪ (1‬ﻗﻔﻞ ﻛﺮدن و ﺑﺎز ﻛﺮدن‬ ‫ﺑﺮاي ﻗﻔﻞ ﻛﺮدن‪ :‬دﻛﻤﻪ ‪ C‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ ،‬ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ﺻﺪاي زﻧﮓ ﭼﺮاغ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻗﻔﻞ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ،‬ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷـﺪه و آب ﻓـﺸﺎن‬ ‫ﻗﻔﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ از ‪ 34‬ﺗﺎ‬ ‫‪ 44‬درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ دﻛﻤﻪ ‪ K‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ ،‬دﻣﺎ ﻳﻚ درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺟـﻪ‬ ‫ﺑﺮﺳﻴﺪ‪ .‬‬ ‫‪ (2‬ﻗﻔﻞ و ﺑﺎز‬ ‫دﻛﻤﻪ ‪ J‬ﻳﺎ ‪ K‬را ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﺑﺮاي ﺑﺎز ﻛﺮدن‪ :‬دوﺑﺎره دﻛﻤﻪ ‪ C‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ ،‬ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ﺻﺪاي زﻧﮓ‪ ،‬ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺎﻋﺖ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤـﻮد و‬ ‫از آب ﻓﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد‪.

‫ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاي ﺗﺎزه‬ ‫)‪(3‬ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎي ﻓﺮﻳﺰر‬ ‫دﻛﻤﻪ ‪ F‬ﻳﺎ ‪ G‬را روي ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎي ﻓﺮﻳﺰر ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ H‬روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫)‪(4‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫دﻛﻤﻪ ‪ A‬و دﻛﻤﻪ ‪ B‬را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺸﺎر داده و ‪ 3‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ‪ .‬‬ .‬ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ اﻳﻦ دﻛﻤﻪ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴـﺪ‬ ‫زﻣﺎن ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﻲ رود ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ ‪ 59‬ﺑﺮﺳﻴﺪ‪ ،‬در اﻳﻦ زﻣﺎن اﮔﺮ دوﺑﺎره دﻛﻤﻪ ‪ B‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ ،‬دﻗﻴﻘﻪ‬ ‫‪ 00‬ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻗﻴﻘﻪ ﻫﺎ دﻛﻤﻪ ‪ B‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ دﻛﻤﻪ ‪ G‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ ،‬دﻣﺎي ﻓﺮﻳﺰر ﻳﻚ درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺑﺮﺳﻴﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ اﻳـﻦ دﻛﻤـﻪ را ﻓـﺸﺎر دﻫﻴـﺪ‬ ‫زﻣﺎن ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻠﻮ ﻣﻲ رود ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 23‬ﺑﺮﺳﻴﺪ‪ ،‬در اﻳﻦ زﻣﺎن اﮔـﺮ دوﺑـﺎره دﻛﻤـﻪ ‪ A‬را ﻓـﺸﺎر دﻫﻴـﺪ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ 00‬ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻋﻼﻣﺖ زﻣﺎن ‪ D‬ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ﺻﺪاي زﻧﮓ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ‬ ‫روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺣﺪود دﻣـﺎي‬ ‫ﻓﺮﻳﺰر از ‪ -2‬ﺗﺎ ‪ 8‬درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ دﻛﻤﻪ ‪ A‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﺑﺎر دﻛﻤﻪ ‪ F‬را ﺑﺰﻧﻴﺪ‪ ،‬دﻣﺎ ﻳﻚ درﺟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺑﺮﺳﻴﺪ‪.

‬ﺑﺎ ﺗﻜﺮار ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ دﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد‪.‬ﭼﺮاغ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻨﻜﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺨﭽﺎل از اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫)‪ (7‬ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺟﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﺴﻴﻮس و ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ‬ ‫دﻛﻤﻪ ﻫﺎي ‪ F.‬‬ .‬اﮔﺮ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﻳﻊ ﭘﺎﻳـﺎن دﻫﻴـﺪ‬ ‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺲ از ‪ 3‬ﺳﺎﻋﺖ دﻛﻤﻪ ‪ E‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬ﭘﺲ از اوﻟـﻴﻦ ﺻـﺪاي‬ ‫زﻧﮓ دﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺨﭽﺎل را از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻨﻜﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺧﺎرج ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻴـﺪ دﻛﻤـﻪ ‪ L‬را ﻓـﺸﺎر‬ ‫دﻫﻴﺪ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دﻣﺎ ‪ 2‬درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻤﺘﺮ از دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻮد‪ ،‬ﻳﺨﭽـﺎل از ﺣﺎﻟـﺖ ﺧﻨﻜـﻲ‬ ‫ﺳﺮﻳﻊ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻳﺨﭽﺎل در زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺎ ﺧﻨﻜﻲ ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ‪ ،‬ﻓﺮاﻳﻨـﺪ اﻧﺠﻤـﺎد ﺑـﺪون‬ ‫ﺗﺬﻛﺮ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺑﺮق ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ دﻛﻤﻪ ‪ E‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ ،‬ﭼﺮاغ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﻳﻊ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﺮﻳﺰر در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﻳﻊ ﺧﻮاﻫـﺪ‬ ‫ﺑﻮد‪ .G‬و ‪ J‬را روي ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 3‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ‪ .‬‬ ‫)‪ (6‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻨﻜﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه‬ ‫اﮔﺮ دﻛﻤﻪ ‪ L‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ ﭼﺮاغ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻨﻜﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺨﭽﺎل در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻨﻜـﻲ‬ ‫ﺳﺮﻳﻊ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد‪ .‬ﻓﺮﻳﺰر ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 4‬ﺳﺎﻋﺖ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪ . ‫)‪ (5‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﻳﻊ ﻓﺮﻳﺰر‬ ‫اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮاي اﻧﺠﻤﺎد ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود‪.

‬‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ‬ . E1.‬‬ ‫)‪ (11‬آژﻳﺮ در ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎز‬ ‫اﮔﺮ دري ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻴﺶ از ‪ 60‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ ،‬آژﻳﺮ در ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎز ﺷﺮوع ﺑﻪ زﻧﮓ زدن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﻮاﺻـﻞ ‪ 30‬ﺛﺎﻧﻴـﻪ‬ ‫اي زﻧﮓ ﻣﻲ زﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ اﺧﻄﺎر دﻫﺪ ﻛﻪ دري ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪. F2. F6.‬‬ ‫)‪ (10‬ﻛﺪﻫﺎي ﺧﻄﺎ‬ ‫در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد‪ ،‬ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻜﻲ از ﻛﺪﻫﺎي زﻳـﺮ را ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻣـﻲ دﻫـﺪ‪F1. ‫)‪ (8‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺻﺎﻓﻲ آب‬ ‫وﻗﺘﻲ ﭼﺮاغ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺻﺎﻓﻲ آب روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﻓﻲ آب ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد‪ .‬ﭘـﺲ از ﺗﻌـﻮﻳﺾ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ آب دﻛﻤﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ ﺻﺎﻓﻲ آب‪ M ،‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ و ﭼﺮاغ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺻﺎﻓﻲ آب ‪ N‬ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮد‪. E2‬اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﻲ رخ داد ﻟﻄﻔـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺮﻛـﺰ ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗـﺎن ﺗﻤـﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳـﺪ ﺗـﺎ‬ ‫ﻳﺨﭽﺎﻟﺘﺎن ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﻮد‪.‬وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﻧﻘـﺶ ﻓﻌـﺎل ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﻳﺨﭽـﺎل ﺑـﻪ ﻃـﻮر‬ ‫ﺧﻮدﻛﺎر ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﺗﺬﻛﺮ‬ ‫)‪ (9‬ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل‬ ‫ﭘﺲ از ‪ 30‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻳﺠﻴﺘﺎل روي ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﺨﭽﺎل دوﺑﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪. F5. ER.‬‬ ‫)‪ (13‬ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﺑﺮق‬ ‫در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﺨﭽﺎل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﻟﺘﺎژ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد‪ ،‬وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺨﭽﺎل ﭘﻴﺶ از ﻗﻄﻊ ﺑـﺮق ﺣﻔـﻆ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و‬ ‫ﺑﺮاي ﻳﺨﭽﺎل ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ‪.‬ﭘﺲ از ‪ 5‬دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان دوﺑﺎره ﺑﺮق را وﺻﻞ ﻛﺮد‪. :‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﺎﻓﻲ آب ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد‪ ،‬ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﺎﻓﻲ آب در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫)‪ (12‬ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ‬ ‫اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ وﻟﺘﺎژ اﺳﺖ‪ . E0.F3. Ed.

4‬‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ‪ ،‬ﻣﺮغ‪ ،‬ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎم‪.‬‬ ‫ﺗﺬﻛﺮ‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﻮاي ﺳﺮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ‪ .(3‬‬ ‫ﭘﺲ از ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻗﻔﺴﻪ را ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻜﻮس ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺤﻞ آن را ﻃﺒﻖ ارﺗﻔﺎع ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ درون‬ ‫آن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.3‬‬ ‫ﺗﺮﺷﻴﺠﺎت‪ ،‬ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎ‪ ،‬ﻗﻮﻃﻲ و ﻏﻴﺮه‪.‬‬ ‫‪.‬ﺑـﺎ‬ ‫اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر‪ ،‬اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻴﺎر‪ ،‬اﻧﮕﻮر‪ ،‬ﭘﺮﺗﻘﺎل‪ ،‬ﺳﻴﺐ‪ ،‬ﻫﻠﻮ‪ ،‬ﻛﺎﻫﻮ و دﻳﮕﺮ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت آﺑﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬ﺟﻠﻮي ﻃﺒﻘﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎورﻳـﺪ و ﺳـﭙﺲ آن را ﺑﻜـﺸﻴﺪ ﺗـﺎ‬ ‫ﻗﻼﺑﻬﺎي ﻋﻘﺒﻲ را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ )ﺷﻜﻞ ‪ .‬‬ ‫ﺑﺮاي ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻣﻲ زان رﻃﻮﺑﺖ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ دﻛﻤﻪ ﻛﻨﺘﺮل رﻃﻮﺑﺖ را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎورﻳﺪ‪ .‬دﻣـﺎي داﺧﻠـﻲ آن را ﻣـﻲ ﺗـﻮان‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻏﺬا ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد‪.1‬‬ ‫ﻗﻮﻃﻲ ﻛﻨﺴﺮو‪ ،‬ادوﻳﻪ ﺟﺎت و ﻏﻴﺮه‪.‬دﻣﺎي ﻳﺨﭽﺎل در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻤﻲ ﮔﺮﻣﺘﺮ‬ ‫و در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻛﻤﻲ ﺳﺮدﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ‬ ‫•‬ ‫ﻳﺨﭽﺎي ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺨﺪاري ﺗﺮد ﻣﻴﻮه ﻫﺎ‪ ،‬ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت و اﻏﺬﻳـﻪ آﻣـﺎده دارد‪ .2‬‬ ‫ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ و اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﻄﺮي‪.‬ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎم را در ﻗـﺴﻤﺖ ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ ﻳﺨﭽـﺎل و ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ آﻣـﺎده ﺑـﺮاي‬ ‫ﻣﺼﺮف را ﺑﺎﻻ ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺬﻛﺮ‪ :‬دﻛﻤﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮا را ﺑﻴﺶ ار ﺣﺪ ﻣﺤﻜﻢ ﻓﺸﺎر ﻧﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ از آﺳﻴﺐ زدن ﺑﻪ آن ﺧﻮدداري ﻛﻨﻴﺪ‪. ‫ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﺑﺨـﺶ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﻳﺨﭽـﺎل ﻳـﺎ‬ ‫•‬ ‫ﻛﺸﻮي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﺮﻳﺰر ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪ .‬‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﭘﺎك ﻛﺮدن ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻄﺮي ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮاي ﭘﺎك ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻄﺮي ﻫﺎ‪ ،‬دو ﻃﺮف ﻗﻔﺴﻪ را ﺑﮕﻴﺮﻳـﺪ‪ ،‬ﺳـﭙﺲ آ ن را ﺑﻠﻨـﺪ ﻛـﺮده و ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ‬ ‫ﺑﻴﺮون ﺑﻜﺸﻴﺪ )ﺷﻜﻞ ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎي ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫•‬ ‫ﻳﺨﭽﺎل ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎي ﻛﺎﻣﻞ دارد ﻛﻪ دﻣﺎي آن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮادي ﻛﻪ در آن ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﻲ‪ -‬ﺷﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد‪.(1‬ﻗﻼﺑﻬﺎ را در ﺷﻴﺎر دﻳﮕﺮي ﺟﺎي دﻫﻴﺪ و ﻃﺒﻘـﻪ را ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎورﻳـﺪ ﺗـﺎ در‬ ‫ﺳﻄﺤﻲ اﻓﻘﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد )ﺷﻜﻠﻬﺎي ﺳﻤﺖ راﺳﺖ(‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.(4‬‬ ‫در زﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻄﺮي ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﻟﺒﻨﻴﺎت را ﺑﺎﻻي ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻄﺮي ﻫﺎ ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪.‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘﻪ اي را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴـﺪ‪،‬‬ ‫•‬ ‫اول ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ روي آن ﻃﺒﻘﻪ را ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬‬ ‫ﺟﺪا ﻛﺮدن ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﻜﺸﻴﺪ‪ ،‬ﺳﭙﺲ آن را ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﻬﺘﻲ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﻴﺮون ﺑﻜﺸﻴﺪ )ﺷﻜﻞ ‪.‬‬ ‫ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﻳﻪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﺘﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬‬ ‫اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﻴﺪ ﻛﻪ دو ﻃﺮف ﻃﺒﻘﻪ در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ ،‬در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ روي آن‬ ‫ﺗﺬﻛﺮ‬ ‫ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎﻓﺘﻨﺪ‪.5‬‬ .‬در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻦ ﺑﺨـﺶ ﺑـﺮاي‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻮﺷﺖ‪ ،‬ﭘﻨﻴﺮ‪ ،‬ﭘﻴﺎز و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺸﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﻛﻤﻪ ﻛﻨﺘﺮل رﻃﻮﺑﺖ را در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ )ﺷﻜﻞ ‪ (2‬ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ داﺧﻞ ﺑﺨﺶ را اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫﻴـﺪ‪ .‬ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ‪ ،‬ﻛﺮه‪ ،‬ﭘﻨﻴﺮ و ﻏﻴﺮه‪.‬‬ ‫‪.

‬ﻫﺮﮔﺰ از ﻻﻣﭗ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﺑﻴﺶ از ‪ 25‬وات اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ(‬ ‫در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻻﻣﭗ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه را از ﺑﺮق ﺑﻜﺸﻴﺪ‪.‬‬ ‫دو ﺣﻠﻘﻪ اي را ﻛﻪ در ﭘﺸﺖ ﺣﻔﺎظ ﻻﻣﭗ ﻫﺴﺘﻨﺪ آزاد ﻛﻨﻴﺪ و ﭘﻮﺷﺶ را ﺑﺮدارﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫•‬ ‫واﺣﺪ ﻛﺸﻮﻳﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﺪا ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫•‬ ‫درﻳﭽﻪ و ﻟﺒﻪ در ﻛﺸﻮ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ‪.7‬‬ ‫ﻣﻴﻮه ﺟﺎت‪ ،‬ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت‪ ،‬ﺳﺎﻻذ و ﻏﻴﺮه‪.1‬‬ ‫ﻻﻣﭗ را در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮕﺮداﻧﻴﺪ‪ ،‬ﺳﭙﺲ ﻻﻣﭗ ﺟﺪﻳﺪي ﺟﺎي ﮔﺬاري ﻛﻨﻴﺪ‪.3‬‬ ‫ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻮاﻳﻲ را ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ و ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪاري از ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ‬ ‫‪.1‬‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻻﻣﭗ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه را ﺑﺮدارﻳﺪ و ﻻﻣﭗ را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻛﺸﻮي ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎي ﻛﺎﻣﻞ‪:‬‬ ‫ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﻛﺸﻮ را ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪.6‬‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬ﺳﻮﺳﻴﺲ و ﻏﻴﺮه‪.‬‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻮاﻳﻲ را در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻜﻮس ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﻛﺸﻮ را از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮده و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ از ﮔﺮدﻧﺪه ﻫﺎ آزاد ﺷﻮد‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﮔﺮدﻧﺪه ﻫﺎي ﻛﻨﺎري ﻛﺸﻮ را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﻴﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﺸﻴﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ ،‬ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﻮﻳﻲ را ﻛﻤﻲ ﻫﻞ دﻫﻴـﺪ ﺗـﺎ آن را از ﺣﺎﻟـﺖ‬ ‫•‬ ‫ﻗﻔﻞ ﮔﺮدﻧﺪه ﻫﺎ ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ )ﺷﻜﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ(‪.2‬‬ ‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﭼﺎر ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﭘﻴﭽﻬﺎي ﻗﺎب ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻮاﻳﻲ را ﺑﻴﺮون آورﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ دوﺑﺎره اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ‪:‬‬ ‫ﻛﺸﻮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ روي ﮔﺮدﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﻠﻐﺰاﻧﻴﺪ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﻮ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻗﻔﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻓﺘﺎدن ﻛﺸﻮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻻﻣﭗ را در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻜﻮس از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺟﺎي ﮔﺬاري ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ﺗﺎزه را ﭘﺎﻳﻴﻦ آورﻳﺪ‪.3‬‬ ‫ﺟﺪا ﻛﺮدن ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻮاﻳﻲ و ﻧﺼﺐ آن )ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﻛﺮدن(‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ آب را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ‪. ‫ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻮدري‪ ،‬ﻗﻮﻃﻲ‪ ،‬ﻟﺒﻨﻴﺎت و ﻏﻴﺮه‪.8‬‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻻﻣﭙﻬﺎي ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه‬ ‫وﻟﺘﺎژ و وات ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه ‪ 240~220‬وﻟﺖ‪ 50 ،‬ﻫﺮﺗﺰ‪ 25-‬وات اﺳﺖ‪) .‬‬ .

‬‬ ‫ﺟﻠﻮﻳﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪ .‬‬ ‫ﻧﻜﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﻮرد ﺗﺮﺑﭽﻪ و دﻳﮕﺮ رﻳﺸﻪ ﻫـﺎ‬ ‫ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ را در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮاد‬ ‫ﺑﺮﺧــﻲ از ﻣــﻮاد ﻏــﺬاﻳﻲ از ﺟﻤﻠــﻪ‬ ‫ﺑــﺮاي ﻧﮕﻬــﺪاري درازﻣــﺪت ﻣــﻲ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑﺮﮔﻬـﺎ را‬ ‫ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ ﻳﺦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎز‬ ‫ﭘﻴــﺎز‪ ،‬ﺳــﻴﺮ‪ ،‬ﻣــﻮز و ﺳــﺒﺰﻳﺠﺎت‬ ‫ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺧﺮﺑﺰه‪ ،‬آﻧﺎﻧـﺎس و ﻣـﻮز را‬ ‫ﺑﭽﻴﻨﻴــﺪ ﺗــﺎ ﺧﺎﺻــﻴﺖ ﻏــﺬاﻳﻲ در‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬‬ . ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه‬ ‫ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﺮم را در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﺬارﻳﺪ‪ .‬‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬اﻳﻦ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﻧﮕﻬﺪاري ﻣـﻮاد‬ ‫ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎورﻳﺪ‪.‬ﻣـﻮاد‬ ‫اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﻴﺪ ﻛـﻪ ﻓـﻀﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﮔـﺮدش ﻫـﻮا‬ ‫دﻳﻮاره ﻧﺰدﻳـﻚ ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل اﻧﺠﻤـﺎد را‬ ‫ﻏــﺬاﻳﻲ را ﻛــﻪ ﻣــﺼﺮف روزاﻧــﻪ دارﻧــﺪ در ﻗــﺴﻤﺖ‬ ‫ﻫﺴﺖ‪ .‬‬ ‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ را در ﻛﻴـﺴﻪ ﺑﮕﺬارﻳـﺪ‪ .‬دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺨﭽﺎل ﺗـﺸﻜﻴﻞ‬ ‫رﻳﺸﻪ اي را ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ در دﻣـﺎي‬ ‫ﭘــﺲ از آﻣــﺎده ﺳــﺎزي در ﻓﺮﻳــﺰر‬ ‫رﻳﺸﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺮﮔﻬـﺎ آن را ﺟـﺬب‬ ‫ﺑﺎﻛﺘﺮﻳــﺎ را ﻛــﺎﻫﺶ داده و زﻣــﺎن‬ ‫اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪارﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﻴﺰ و ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻴﺪ‬ ‫در ﻳﺨﭽﺎل ﻫﻮاي داﺧﻞ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ را ﺧﺎرج ﻛﻨﻴﺪ‬ ‫ﺗــﺎ آب آﻧﻬــﺎ ﺗﺒﺨﻴــﺮ ﻧــﺸﻮد‪ ،‬ﻣﻴــﻮه ﺟــﺎت و‬ ‫ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺗﺎزه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻮﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛـﺎر زﻣـﺎن ﻣﺠـﺎز ﻧﮕﻬـﺪاري‬ ‫ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬اﺑﺘﺪا ﺻﺒﺮ‬ ‫ﻣــﻮاد ﻏــﺬاﻳﻲ را ﭘــﻴﺶ از ﮔﺬاﺷــﺘﻦ در ﻳﺨﭽــﺎل‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﺒﻞ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻨﻚ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﺮﺳﻨﺪ‪.‬ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴـﺪ در را زﻳـﺎد ﺑـﺎز و‬ ‫ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬ﻣـﻮاد‬ ‫در زﻣﺎن ﻗﺮار دادن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗـﺎزه ﻫﻤﻴـﺸﻪ‬ ‫اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﺑـﻪ‬ ‫ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﺸﺎن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪ .

6‬ﻻﻣﭗ را در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮕﺮداﻧﻴﺪ و ﻻﻣﭙﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن درﺟﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ .3‬ﻛﺸﻮي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﺮﻳﺰر را ﺧﺎرج ﻛﻨﻴﺪ )ﺻﻔﺤﻪ ‪.4‬ﭘﻴﭻ ﭘﻮﺷﺶ ﻻﻣﭗ را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪.(6‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫دﻣﺎي درو ﻧﻔﺮﻳﺰر ‪ -2‬ﺗﺎ ‪ 8‬در ﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا را ﺑـﺮاي ﻣـﺪﺗﻲ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺗـﺮ ﻣﻤﻜـﻦ ﻣـﻲ‬ ‫ﺳﺎزد‪ .7‬ﭘﻮﺷﺶ ﻻﻣﭗ را دوﺑﺎره ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻻﻣﭗ ﻓﺮﻳﺰر‪:‬‬ ‫درﺟﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻻﻣﭗ ‪ 220~240‬وﻟﺖ‪ 50 ،‬ﻫﺮﺗﺰ‪ 25 ،‬وات اﺳﺖ‪.‬ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ و روي آﻧﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ زده ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬـﺎ اﻃـﻼع داﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﺪ‪. ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺰر‬ ‫ﻓﺮﻳﺰر ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﭘﻮﺷﺶ ﭼﺮاغ را ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻ آورﻳﺪ و آن را از دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ‪.2‬ﻻﻣﭗ ﻓﺮﻳﺰر در وﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﺮﻳﺰر ﻗﺮار دارد‪.1‬دﺳﺘﮕﺎه را از ﺑﺮق ﺑﻜﺸﻴﺪ‪.

‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎ و ﻧﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﻴـﺮون ﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪي‬ ‫در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻏﺬا را از ﻓﺮﻳﺰر ﺑﻴﺮون آورﻳﺪ ﺗـﺎ ﻳـﺦ‬ ‫در آن واﺣﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗـﺎزه در ﻓﺮﻳـﺰر‬ ‫ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﺗﺎ از ﻧﻮع ﻏﺬا و ﺳـﻼﻣﺖ آن اﻃﻤﻴﻨـﺎن داﺷـﺘﻪ‬ ‫آن ﺑﺎز ﺷﻮد‪ .‬اﮔـﺮ ﻟﻮﻟـﻪ آب ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﺑﻠﻨـﺪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻳﺦ و آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺸﺎر آب ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ‪ 2.‬‬ ‫ﺗﻮان دوﺑﺎره در ﻓﺮﻳﺰر ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه‬ ‫ﺧﻨﻚ ﻛﺮدن ﻓﺮﻳﺰر ﺑﺎﺷﺪ‪) .‬‬ ‫ه( ﺻﺎﻓﻲ آب ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻫﺎي آب را ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻲ دﻫﺪ و ﻳﺦ را ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬‬ ‫د( ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻳﺨﭽﺎل ﻟﻮﻟﻪ آب را در ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ از ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ‪.‬اﻛـﺮ اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻳﺨـﺴﺎز اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨﻴـﺪ ﻳـﺎ‬ ‫ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮده اﻳﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻜﻪ اول ﻳﺦ را دور ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ‪.‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﻮل آن ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ‪ 5‬ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬‬ ‫د( ﭘﻴﺶ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر دﺳﺘﻪ آب ﻓﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ .1‬‬ ‫اﻟﻒ( ﻟﻮﻟﻪ آب را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺎز ﺑﺒﺮﻳﺪ و آن را ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺧﻢ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ .‬در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻤﺎس‬ ‫ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺻﺎﻓﻲ ﺟﺪﻳﺪي ﺧﺮﻳﺪاري ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .5‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺗﺎ راﺣﺖ ﺗﺮﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﻧﮕـﻪ‬ ‫ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻳـﺪ ﺧـﺸﻚ ﺑﻤﺎﻧـﺪ‪ .2‬اﺣﺘﻴﺎﻃﻬﺎ‬ ‫اﻟﻒ( ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺠﻤﺎد ﻟﻮﻟﻪ آن را در ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎ دﻣﺎي ﻳﺮ ‪ 32‬درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺼﺐ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺨﺴﺎز و آب ﻓﺸﺎن‬ ‫آﻣﺎده ﺳﺎزي ﭘﻴﺶ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺨﺴﺎز و آب ﻓﺸﺎن‪:‬‬ ‫‪.‬‬ .‬ﭘﺲ از ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺻﺎﻓﻲ ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬آن را از ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ دور ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ‪.‬اول ﺻـﺒﺮ ﻛﻨﻴـﺪ ﺗـﺎ‬ ‫ﻣــﻮاد ﻏــﺬاﻳﻲ را ﺑــﻪ ﻗــﺴﻤﺘﻬﺎي ﻛﻮﭼــﻚ ﺗﻘــﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴــﺪ‬ ‫ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻴﺶ از اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪي ﺷـﻮﻧﺪ و‬ ‫ﺳﺮد ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﺮﺳﻨﺪ‪.‬آب ﺧﻨﻚ از ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬ ‫ج( ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه را ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦ ﻛﺎراﻣﺪ راه اﻧﺪازي ﻛﻨﺪ‪. ‫ﻧﻜﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ در ﻣﻮرد اﻧﺠﻤﺎد ﻏﺬا‬ ‫ﻏﺬاﻫﺎي داغ را در ﻓﺮﻳﺰر ﻧﮕﺬارﻳﺪ‪ .‬‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ(‪.‬‬ ‫ب( ﺷﻴﺮ آب را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ آب ﺑﺎ ﻓﺸﺎر در ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﻳﺰد‪ ،‬ﻧﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ آب را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ و اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ آب ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﺷﻔﺎف ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ج( وﻗﺘﻲ دﻣﺎي ﻳﺨﺴﺎز ‪ 5‬درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺨﺴﺎزي آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﻳـﺦ ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻫﺎ ﺟﻠﻮي ﺻﺎﻓﻲ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬‬ ‫و( ﻳﺨﺴﺎز ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ب( ﻟﻮﻟﻪ آب در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻘﺎوم ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﭘﺲ از ‪ 6‬ﻣﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﭼﺮاغ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺻﺎﻓﻲ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آب را اﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰه ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي آن را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد ﭘﺲ‬ ‫ﺣﺘﻤﺎ ﻟﻮﻟﻪ آب را ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﺦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﺷﺪه را ﻧﻤـﻲ‬ ‫ﻧﮕﺬارﻳﺪ‪ .‬‬ ‫ه( دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻟﻮﻟﻪ آب‪ :‬ﻓﺸﺎر آب ﺳﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻳﺨﺴﺎزي ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﻴﻦ ‪ 21‬و ‪ 123‬ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫و( ﺻﺎﻓﻲ آب ﺟﺎﻳﮕﺬاري ﺷﺪه ﺗﺎ ﻛﻠﺮ و ﺑﻮ از آب زدوده ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دﻗﻴﻘـﻪ آن را ﻧﻔـﺸﺎرﻳﺪ ﺗـﺎ از ﮔـﺮم‬ ‫ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﻴﺪ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه دﺳﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻳﺨﭽﺎي ﻳﻚ ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺼﺐ ﺷـﺪه دارد اﻣـﺎ از آن ﭘـﺲ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺻﺎﻓﻲ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬ﺟـﻨﺲ ﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪي‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻲ ﺑـﻮ و ﺿـﺪﻫﻮا ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺪون از دﺳﺖ دادن ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻛﻨﺎر ﻫﻤﻨﮕـﻪ‬ ‫داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬اﻳـﻦ از اﻧﺠﻤـﺎد‬ ‫دارﻳﺪ‪.

1‬ﻛﺸﻮي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﺮﻳﺰر ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﻳﺦ را در ﺳﻴﻨﻲ ﺳﻤﺖ ﭼـﭗ و ﻳـﺦ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻳـﺎ ﻣـﻮاد‬ ‫ﻏﺬاﻳﻲ را ﻛﻪ زﻳﺎد ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ دوﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻛﺸﻮ ﺟﺎي ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺎرﺑﺮ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﺪ ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﻳﺦ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ و ﺑﻌـﺪ ﻛـﺸﻮي‬ ‫ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﺮﻳﺰر را ﺑﺎز ﻛﻨﺪ‪. ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺨﺴﺎز و آب ﻓﺸﺎن‬ ‫‪.‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪ 1.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .3‬وﻗﺘﻲ ﻳﺨﺴﺎز ﻳﺦ ﻫﺎ را در ﻛﺸﻮي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﺮﻳﺰر ﻣﻲ اﻧﺪازد ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻄﻞ ﻳﺦ ﺧﻄـﻮط ﺗﻴـﺮه داﻳـﺮه اي ﺷـﻜﻞ‬ ‫روي ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﺘـﺼﻞ‬ ‫ﺑﻪ ﻳﺨﺴﺎز را ﻣﻲ ﺑﻨﺪد اﻣﺎ ﺑﺮ آب ﻓﺸﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻨﺒﻊ آب دﻛﻤﻪ < ﻳﺨﭽﺎل و دﻛﻤﻪ > ﻓﺮﻳﺰر را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 3‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﺨﺴﺎز ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ‪ ،‬ﻣﻴﺰان ﺑﺎز و ﺑـﺴﺘﻪ ﻛـﺮدن‬ ‫در و دﻣﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻳﺰر دارد‪ .‬‬ ‫‪ .‬وﻗﺘﻲ آب ﻳﺦ‬ ‫ﺑﺴﺖ‪ ،‬ﺣﺴﮕﺮي در ﺳﻴﻨﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﻳﺦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻮدﻛـﺎر ﺳـﻴﻨﻲ را ﻣـﻲ‬ ‫ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﻳﺦ را در ﺳﻄﻞ ﻳﺦ ﺑﻴﻨﺪازد‪ .‬‬ ‫‪ .4‬اﮔﺮ اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﻳﺨﺴﺎز ﺷﻤﺎﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺻﺪاﻫﺎﻳﻲ ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻳﺎ اﻓﺘﺎدن ﻳﺨﻬﺎ‪ .‬‬ ‫ﺗﺬﻛﺮ‬ ‫‪ .2‬در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻛﺸﻮي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﺮﻳﺰر آن را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺮون ﻧﻜﺸﻴﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻜﻪ ﻫـﺎي‬ ‫ﻳﺦ در ﻛﺸﻮي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ اﺗﺼﺎل ﻳﺨﭽﺎل ﺑﻪ ﺑﺮق ﻣﻌﻤﻮﻻ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ ﺗﺎ اوﻟﻴﻦ دﺳﺘﻪ ﻳﺦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد‪.8‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻳﺦ در روز ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ‪.‬ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺒـﻊ آب ﻣﺘـﺼﻞ ﺑـﻪ ﻳﺨـﺴﺎز را‬ ‫ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬در ﺻﻮرت ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻜﻪ ﻫـﺎي ﻳـﺦ ﺑـﻪ‬ ‫ﻫﻢ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ‪.5‬اﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪاﻧﻲ از ﻳﺦ ﻧﺪارﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﻳﺦ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻬﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬‬ ‫ﺗﺬﻛﺮ‪:‬‬ ‫‪ .6‬وﻗﺘﻲ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ از ﺳﻄﻞ ﻳﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮده اﻳﺪ‪:‬‬ ‫اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ از ﻇﺮف ﻳﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﻳﺦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪه را دور ﺑﺮﻳﺰﻳـﺪ‪ ،‬ﻇـﺮف را ﺑـﺎ آب‬ ‫ﮔﺮم ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ اي آن راﺧﺸﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و دوﺑﺎره در ﻳﺨﭽﺎل ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪ .3‬اﺻﻮل ﻛﺎري ﻳﺨﺴﺎز‬ ‫ﺳﻴﻨﻲ ﻳﺨﺴﺎز در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮدﻛﺎر آب را در ﺳﻴﻨﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺦ ﻳﺨﺴﺎز درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﭘـﻴﺶ از ﺟـﺎي‬ ‫ﮔﺬاري دوﺑﺎره آن را ﺧﻮب ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ي ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آن ﻧﭽﺴﺒﻨﺪ‪.‬‬ .‬اﻳـﻦ ﺻـﺪاﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و دﻟﻴﻠـﻲ‬ ‫ﺑﺮاي ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻇﺮف ﻳﺦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره اي ﺑـﺎ آب ﮔـﺮم ﺑـﺸﻮﻳﻴﺪ‪ .

‬‬ ‫‪ .‬ﻟﻄﻔﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ آن را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻮا ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎﻳﺪ و آب ﺗﺎﻧﻚ ﺟﺎي آن را ﺑﮕﻴﺮد‪.‬‬ .2‬در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻓﺸﺎن ﻟﻄﻔﺎ ﻟﻴﻮان را ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ اي ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﻓﺸﺎر دﺳﺘﻪ آن ﻧﮕـﻪ دارﻳـﺪ ﺗـﺎ آب‬ ‫ﺑﻴﺮون ﻧﺮﻳﺰد‪.‬‬ ‫ﻫﺸﺪار‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﻓﺸﺎن‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫اوﻟﻴﻦ ﻟﻴﻮاﻧﻬﺎي آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ . ‫ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻓﺸﺎن‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻓﺸﺎن آب ﺳﺮد‬ ‫اوﻟﻴﻦ ﺑﺎري ﻛﻪ دﺳﺘﻪ آب ﻓﺸﺎن را ﻓﺸﺎر ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آب از آن ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد ﭼﺮا ﻛـﻪ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﻮا‬ ‫دارد‪ .3‬ﻟﻄﻔﺎ ‪ 5‬ﻟﻴﻮان اول آب را دور ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻴﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ زدوده ﺷﻮﻧﺪ‪.1‬از ﻟﻴﻮان ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻳﺎ ﻟﻴﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و در ﺣﻔﺮه آب ﻓﺸﺎن ﺟﺎي ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﺘﺎن ﻳﺎ ﺷﻲ دﻳﮕﺮي در آب ﻓﺸﺎن ﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻳﺦ ﻧﮕﺬارﻳﺪ‪.‬اﻳﻦ اﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ‪.

‬اﻳﻦ ﻋﻤـﻞ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺸﻬﺎي ﺑﺮﻗـﻲ ﻳﺨﭽـﺎل‬ ‫آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.1‬ﻳﺨﭽﺎل ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ‪ .6‬ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن از آب ﮔﺮم ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻴﺸﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺸﻜﻨﻨﺪ ﻳـﺎ‬ ‫ﺗﺮك ﺑﺨﻮرﻧﺪ‪ .‬‬ ‫ﻳﺨﭽﺎل را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻔﻨﺠﻲ ﻧﺮم ﻳﺎ ﭘﺎرﭼﻪ اي ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬آب ﮔﺮم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ‪.7‬ﻻﻳﻲ ﻫﺎي در اﻏﻠﺐ آﻟﻮدﮔﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻟﻄﻔﺎ آﻧﺎه را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ اي ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺎ ﻳﺨﭽﺎل ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن‪:‬‬ ‫ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻮﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره اي ﻃﺒﻘﺎت و ﺑﺨﺸﻬﺎ و دﻳﻮارﻫﺎ را ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺳﺮد اﺳﺘﻴﻞ را ﻟﻤﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ دﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺧﻴﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﭼـﺴﺒﻴﺪن دﺳـﺘﺎﻧﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي اﺳﺘﻴﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ‪.3‬ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺨﺸﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﺪ ﭼﺮاغ ﻳﺎ ﻻﻣﭗ را ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ اي ﺧﺸﻚ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ‪.4‬ﻳﺨﭽﺎل را ﺑﺎ ﺳﻴﺦ ﻳﺎ ﺑﺮس ﺳﻴﻢ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ .‬ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﺨﭽﺎل را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻛـﻒ ﺑﺎﺷـﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ .‬‬ ‫‪ .‬از ﺣﻼﻟﻬﺎي آﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮﻳﻨﺪه‪ ،‬ﺑﻨﺰﻳﻦ‪ ،‬ﻻك اﻟﻜﻞ‪ ،‬ﺗﻴﻨﺮ‪ ،‬اﺳﺘﻮن ﻳـﺎ اﺳـﻴﺪ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ . ‫آب ﻛﺮدن ﻳﺦ‪ .‬‬ ‫ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻤﻴﺰي ﻳﺨﭽﺎل را ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه را ﭘﻴﺶ از ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن از ﺑﺮق ﺑﻜﺸﻴﺪ‪.‬ﻳﺨﭽﺎل را ﻛﺞ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ﺗﺬﻛﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﻛﺖ ﻳﺨﭽﺎل آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ‪ .‬ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن‬ ‫آب ﻛﺮدن ﻳﺦ‪:‬‬ ‫آب ﻛﺮدن ﻳﺦ ﺧﻮدﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻴﺎزي ب اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬اﻳﻦ از آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.2‬ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن روي ﻳﺨﭽﺎل آب ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻊ دﻳﮕﺮي ﻧﭙﺎﺷﻴﺪ‪ .

2‬ﻛﺎرﺗﺮﻳﺞ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﻲ از ﺟﺎي ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ آﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬در ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻓﺸﺎن ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد دﺳﺘﮕﺎﻫﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪.4‬ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﺮون آﻣﺪن آب و ﻛﺎرﺗﺮﻳﺞ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻟﻄﻔﺎ ﺑـﻪ‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻠﻲ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔـﺎوت آب ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺻـﺎﻓﻲ آب را‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.7‬ﭘﺲ از ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺎرﺗﺮﻳﺞ اﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﺨﭽﺎل را از ﻧﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪) .1‬در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ آب از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﻴﺴﺖ ﻳﺎ از ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ آن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺪارﻳﺪ‪ ،‬ﺣﺘﻤﺎ ﭘﻴﺶ از‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺎﻓﻲ‪ ،‬آب ﻓﺸﺎن ﻳﺎ ﻳﺨﺴﺎز آن را ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.4‬ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ را از ﻛﺎرﺗﺮﻳﺞ ﺻﺎﻓﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ ﺷﺶ‬ ‫ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر ﻳﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﺨﺼﻲ در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آب ﻳﺎ ﻳﺨﺴﺎز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺻﺎﻓﻲ را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﻛﺎرﺗﺮﻳﺞ ﺻﺎﻓﻲ را آﻧﻘﺪر در ﺟﺎي آن ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ‪.‬اﻳﻦ آب را دور ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ رﻳﺨﺘﻦ آب از‬ ‫ﺗﺬﻛﺮ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر آب در ﺻﺎﻓﻲ ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫‪ .5‬دﺳﺘﻪ ﻛﺎرﺗﺮﻳﺞ را ﺑﻪ آراﻣﻲ در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮕﺮداﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫‪ . ‫ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺻﺎﻓﻲ آب‬ ‫وﻗﺘﻲ ﭼﺮاغ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺻﺎﻓﻲ آب روﺷﻦ ﻣﻴﺸﻮد‬ ‫اﮔﺮ ﭼﺮاغ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺻﺎﻓﻲ آب روﺷﻦ ﺷﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺎﻓﻲ آب را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ﺗﺬﻛﺮ ‪ .‬ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻇﺮﻓﻲ زﻳﺮ ﻣﺤﻞ ﺻـﺎﻓﻲ ﺑﮕﺬارﻳـﺪ ﺗـﺎ از رﻳﺨـﺘﻦ آب ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .‬دﺳـﺘﻪ ﻛـﺎرﺗﺮﻳﺞ ﺣـﺎﻻ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ اﻓﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻴﺮون آوردن‬ ‫اﺣﺘﻴﺎط ﻛﻨﻴﺪ‪.3‬اﮔﺮ ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ از آب ﻓﺸﺎن ﻳﺎ ﻳﺨﺴﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮده اﻳﺪ ﻳﺎ ﻳﺦ ﻣﺰه ﻫﺎ ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ دارﻧﺪ‪ ،‬ﺻـﺎﻓﻲ را‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺻﺎﻓﻲ آب‬ ‫‪ .‬آن را در ﺣﺎﻟﺘﻲ در ﺟﺎي ﺻﺎﻓﻲ ﺑﮕﺬارﻳﺪ‬ ‫ﻛﻪ دﺳﺘﻪ اش ﻋﻤﻮدي ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺨﺶ ‪ -9‬ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل(‬ ‫اﺣﺘﻴﺎط‪:‬‬ ‫‪ .1‬دﺳﺘﻪ ﻛﺎرﺗﺮﻳﺞ را در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮕﺮداﻧﻴﺪ و ﺻﺎﻓﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ را ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪.3‬ﻛﺎرﺗﺮﻳﺞ را از ﺟﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻴﺮون ﺑﻜﺸﻴﺪ‪.6‬آب ﻓﺸﺎن را ﭘﺲ از ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 5-3‬دﻗﻴﻘﻪ )ﺑﺎﻓﻮاﺻﻞ ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ اي( ﺑﻪ ﻛﺎر اﻧﺪازﻳـﺪ ﺗـﺎ آب‬ ‫ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎﻳﺪ‪ .‬‬ .‬‬ ‫‪ .1‬ﺑﺪون ﺻﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان از آب ﻓﺸﺎن و ﻳﺨﺴﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد‪.2‬ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﺻﺎﻓﻲ ﺟﺪﻳﺪ اوﻟﻴﻦ ﻳﺨﻬﺎ را در ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺖ اول دور ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫اﺣﺘﻴﺎط‪ :‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آب در ﻛﺎرﺗﺮﻳﺞ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .

‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻳﺨﭽﺎل در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ روﺷﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي دارد ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛـﻪ ﻣـﺪام ﺑـﺮق آن ﻗﻄـﻊ و‬ ‫ﺗﺬﻛﺮ‬ ‫وﺻﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺬﻛﺮ‬ ‫ﻗﻄﻊ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫•‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ از ﻳﺨﭽﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮق را از ﺳﻮﻛﺖ ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ‪ . ‫ﻗﻄﻊ ﻳﺨﭽﺎل‬ ‫ﻗﻄﻊ ﺑﺮق‬ ‫•‬ ‫ﻏﺬاﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ زاوﻳﻪ ﻛﺞ ﺷﺪﮔﻲ ﻳﺨﭽﺎل ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮدي ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ‪ 45‬درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از آﺳﻴﺐ ﺑـﻪ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺧﻨـﻚ ﻛﻨﻨـﺪه‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد‪.‬در ﻃﻮل زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮق ﻗﻄﻊ اﺳﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪي در ﻳﺨﭽﺎل ﻳﺎ ﻓﺮﻳـﺰر ﻧﮕﺬارﻳـﺪ و ﺗـﺎ‬ ‫ﺣﺪ اﻣﻜﺎن درﻫﺎ را ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪.‬ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را ﺧﺎرج ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻳﺨﭽﺎل را از ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﮕﺬارد ﭘﺎك ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬در ﻳﺨﭽﺎل را ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ از ﺑﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه را از ﺑﺮق ﺑﻜﺸﻴﺪ‪ .‬‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮت‬ ‫•‬ ‫اﮔﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻲ روﻳﺪ ﺑﺮق و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬‬ .‬اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻳﺨﭽﺎل را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﭘﻴﺶ از وﺻﻞ دوﺑﺎره آن ﺑـﻪ ﺑـﺮق‪ ،‬ﻳﺨﭽـﺎل را ﺑـﻪ ﻣـﺪت ‪ 4‬ﺗـﺎ ‪6‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ اﻳﺴﺘﺎده ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ ﺗﺎ روﻏﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎز ﮔﺮدد‪.‬اﻳﻦ از رﻳﺨﺘﻦ آب و از ﺗﺮﻛﻴﺪن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آب ﻳﺦ زده ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣـﻲ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﻴﺮه ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ .‬‬ ‫اﮔﺮ دﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻞ دﻳﮕﺮي ﺑﺎﻻ رود ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎي ﻣﻮاد ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﻳﺦ درﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ و در ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪.‬اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ آﺳﻴﺐ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺎ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻳﺨﭽﺎل ﺷﻮد‪.‬وﻗﺘﻲ ﻫﻤـﻪ ﻳﺨﻬـﺎ آب ﺷـﺪﻧﺪ داﺧـﻞ ﻳﺨﭽـﺎل را ﺗﻤﻴـﺰ‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺨﭽﺎل را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﺑﻴﺪه ﺣﻤﻞ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ .‬ﻳﺨﭽـﺎل را ﻃﺒـﻖ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي‬ ‫دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬‬ ‫درﻫﺎي ﻳﺨﭽﺎل وﻛﺸﻮﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﻮارﭼﺴﺐ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ ﺗﺎ از ﺑﺎز ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ‪.‬اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﺮون رﻳﺨﺘﻦ روﻏﻦ از ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻨﻨـﺪه‬ ‫ﺗﺬﻛﺮ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ آب را ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻧﻮار ﭼﺴﺐ ﻣﺤﻜﻤـﻲ ﻫﻤـﻪ ﺑﺨـﺸﻬﺎي ﺟﺪاﺷـﺪﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺨـﺶ ﻣـﻮاد‬ ‫ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه و ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮﻳﺰر را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ‪.

‬‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻜـﺮر روﺷـﻦ و ﺣــﺴﮕﺮﻫﺎي دﻣــﺎﻳﻲ ﺑﺨــﺶ ﻳﺨﭽــﺎل را در اﻳــﻦ اﻣــﺮ ﻃﺒﻴﻌــﻲ اﺳــﺖ‪ .‬ﻣﺘــﺮاﻛﻢ ﻛﻨﻨــﺪه‬ ‫ﺣﺎﻻت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﻲ‪ -‬دارﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻳﺨﭽﺎل ﺳﻄﺢ ﺧﻨﻜﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز را ﻓـﺮاﻫﻢ‬ ‫ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﺮدي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫راه ﺣﻞ‬ ‫دﻟﻴﻞ‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ‬ ‫دﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ‬ ‫‪ -‬اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮاي ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر‬ ‫‪ -‬ﻳﺨﭽــﺎل در ﺣﺎﻟــﺖ ﺧﻨﻜــﻲ و اﻧﺠﻤــﺎد‬ ‫وارد ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﻤـﺎد ﻋﻤﻴـﻖ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻃﺒﻴﻌـﻲ‬ ‫ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺖ‪.‬ﻣﺪت اﻧﺠﻤﺎد ﻋﻤﻴﻖ ‪ 30‬دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻴﻮز ﻳﺎ ﻣﺪارﺷﻜﻦ اﺗﺎق ﻣـﺸﻜﻞ ﭘﻴـﺪا‬ ‫‪ -‬ﻓﻴــﻮز را ﭼــﻚ ﻛﻨﻴــﺪ و آن را ﺑــﻪ ﻓﻴــﻮز‬ ‫ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺧﺎزن را ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬ﺑـﺎ اداره ﺑـﺮق‬ ‫ﻣﺤﻠﺘﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ -‬درﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺸﻮﻫﺎ زﻳﺎد ﺑـﺎز و ﺑـﺴﺘﻪ ﻣـﻲ‬ ‫‪ -‬ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ درﻫﺎ و ﻛـﺸﻮﻫﺎ را ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﺎز و‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫دﻣﺎي داﺧﻞ ﻓﺮﻳﺰر ﺑﺴﻴﺎر ﭘـﺎﻳﻴﻦ اﺳـﺖ در دﻣﺎي داﺧﻞ ﻓﺮﻳـﺰر ﺑـﺴﻴﺎر ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗﻨﻈـﻴﻢ دﻣﺎي ﻓﺮﻳﺰر را ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮرﻳﺪ و ﺳﭙﺲ‬ ‫‪ 24‬ﺳﺎﻋﺖ ﺻـﺒﺮ ﻛﻨﻴـﺪ ﺗـﺎ ﺗﻌـﺎدل ﺑﺮﻗـﺮار‬ ‫ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي ﺑﺨـﺶ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗـﺎزه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ‬ ‫‪ -‬اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﻴﺪ ﻛﻪ دوﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﻢ ﺑـﺮق ﻛـﺎﻣﻼ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -‬در اﻳﻦ ﺻـﻮرت ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻳﺨﭽـﺎل‬ ‫‪ -‬دﻣﺎي اﺗﺎق ﻳﺎ دﻣﺎي ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺶ از ﺣـﺪ‬ ‫ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪13A‬ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪ .‬‬ ‫‪ -‬ﻻﻳﻴﻬﺎ را ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ و ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﺳﺸﻮار ﺧﺸﻚ‬ ‫‪ -‬ﭘﻮﺷﺶ ﻻﻳﻴﻬـﺎي در و ﻛـﺸﻮ آﻟـﻮده ﻳـﺎ‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻻﻳﻴﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﻗﺎب ﻓﻠﺰي را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺎري ﻳﺨﭽﺎل را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬دﻣﺎﻫـﺎ ﻇـﺮف ‪24‬‬ ‫ﺑـﺴﻴﺎر ﭘــﺎﻳﻴﻦ اﺳــﺖ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛــﻪ دﻣــﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮق اﺗﺎق را ﭼـﻚ ﻛﻨﻴـﺪ‪ .‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺟﺪﻳﺪي ﻣﻲ رﺳﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻳﺨﭽﺎل روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻳﺨﭽﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر در ﺣـﺎل ﻛـﺮدن‬ ‫‪ -‬ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل در ﻓﺮﻳﺰر و ﺑﺨﺶ‬ ‫‪ -‬دﻣﺎي ﺑﺨﺸﻬﺎ را اﻓـﺰاﻳﺶ داده و ‪ 24‬ﺳـﺎﻋﺖ‬ ‫اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺧﺎزن آﻟﻮده اﺳﺖ‪. ‫اﺷﻜﺎل ﻳﺎﺑﻲ‬ ‫ﭘﻴﺶ از ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻟﻄﻔﺎ ﺟﺪول زﻳﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺖ‪.‬‬ .‬‬ ‫ﺳﺎﻳﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﻳﺎ ﺗﺮك ﺧﻮرده اﻧﺪ‪.‬ﻳﺎ ﻣﺪارﺷﻜﻦ را از ﻧﻮ ﺗﻨﻈـﻴﻢ‬ ‫‪ -‬ﺑﺮق ﻗﻄﻊ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻳﺰر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﻣــﺎي داﺧــﻞ ﺑﺨــﺶ ﻣــﻮاد ﻏــﺬاﻳﻲ ﺗــﺎزه دﻣــﺎي داﺧــﻞ ﻗــﺴﻤﺖ ﻣــﻮاد ﻏــﺬاﻳﻲ ﺗــﺎزه دﻣﺎي داﺧﻞ ﺑﺨـﺶ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗـﺎزه را‬ ‫ﻛﻤﻲ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬‬ ‫ﻧﮕﻬﺪاري ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗـﺎزه روي درﺟـﻪ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل ﺟﺪﻳﺪي اﻳﺠﺎد ﺷﻮد‪.‬اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در وﻗﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻳﻦ اﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﭼـﺮا ﻛـﻪ ﻳﺨـﺴﺎز ﺑـﺎر‬ ‫‪ -‬ﻳﺨﺴﺎز ﺧﻮدﻛﺎر در ﺣﺎل ﻛﺎر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺸﻜﻼت راﻳﺞ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﻴﺪ‪.

‬‬ ‫ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺮد ﻣـﻮاد دﻣﺎي ﺑﺨـﺶ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗـﺎزه روي ﺑﺎﻻ ﺑـﺮدن دﻣـﺎي ﺑﺨـﺶ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ‬ ‫ﺗﺎزه ﻳﺎ ﻛﻢ ﻛﺮدن رﻃﻮﺑﺖ از اﻧﺠﻤﺎد ﻳـﺎ‬ ‫درﺟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ 24‬ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﺎدل ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬ﻻﻳﻴﻬـﺎ را ﺗﻤﻴـﺰ و ﭘـﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕـﻪ‬ ‫‪ -‬درﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺸﻮﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﺎﻳﺮ ﺑﺎﻻﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ‪.‫ﻏﺬاﻫﺎي درون ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﭘﻬﻨـﺎي ﻛﺎﻣـﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ ﺑﺨـﺶ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗـﺎزه را‬ ‫ﺗﺎزه روي درﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎورﻳﺪ‪ .‬‬ ‫‪ -‬درﻫﺎ را ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻇﺮوف ﺣﺎوي ﻏـﺬا ﻳـﺎ ﻣﺎﻳﻌـﺎت ﺑـﺎز ‪ -‬ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴـﺪ ﺗـﺎ ﻏـﺬاﻫﺎي ﮔـﺮم ﺧﻨـﻚ‬ ‫ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﺮﺳـﻨﺪ و ﻏـﺬاﻫﺎ‬ ‫ﻣﺎده اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -‬درﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺸﻮﻫﺎ زﻳﺎد ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﻻﻳﻴﻬـﺎي درﻫـﺎ ﺗﻤﻴــﺰ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﺧــﻮب‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑـﺎز ﻣـﻲ روي ﻗﺎب ﻓﻠﺰي ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪ .‬‬ ‫دﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ‬ ‫دﻣﺎي ﻛﺸﻮﻫﺎي ﻓﺮﻳﺰر ﻳﺎ ﺑﺨـﺶ ﻣـﻮاد ‪ -‬درﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺸﻮﻫﺎ زﻳﺎد ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ‪ -‬ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ درﻫﺎ و ﻛـﺸﻮﻫﺎ را ﻛﻤﺘـﺮ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑـﺎز ﻣـﻲ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻇﺮف ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻳﺰر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﻣﺎي داﺧﻞ ﺑﺨﺶ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗـﺎزه دﻣﺎي داﺧﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗـﺎزه ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻣﺎي ﺑﺨﺶ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗـﺎزه را‬ ‫ﻛﻤــﻲ ﺳــﺮدﺗﺮ ﺗﻨﻈــﻴﻢ ﻛﻨﻴــﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬دﻣﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻇﺮف‬ ‫درﺟﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﻣﺎي ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ دﻣﺎي ﺑﺨـﺶ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗـﺎزه روي ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗـﺎزه را‬ ‫ﻛﻤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎورﻳﺪ‪ .‬‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي روي ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ آب ﻓـﺸﺎن ﻣــﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠـــﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـــﻲ رخ داده ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻤـﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳـﺪ ﺗـﺎ‬ ‫ﻣــــﺸﻜﻞ را ﺗــــﺸﺨﻴﺺ داده و آن را‬ ‫اﺳﺖ‪.‬دﻣﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﻇـﺮف‬ ‫ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺑﻪ ﻃﻮر دوره اي ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺧﺎزن را‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻜﻨﺪه ﮔﺮدوﺧﺎك ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﺦ زدﮔﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫دارﻳﺪ‪.‬‬ ‫آب‪ ،‬رﻃﻮﺑﺖ‪ ،‬ﺑﺮﻓﻚ‪/‬ﻳﺦ در ﻳﺨﭽﺎل‬ ‫‪ -‬ﺳــﻌﻲ ﻛﻨﻴــﺪ دﻣــﺎ را در ﺑﺨــﺸﻲ ﻛــﻪ‬ ‫رﻃﻮﺑﺘﻲ ﻛﻪ درون ﻳﺨﭽـﺎل ﺷـﻜﻞ ﻣـﻲ ‪ -‬ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮم ﻳﺎ ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ‪.‬‬ ‫و ﻣﺎﻳﻌﺎت را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ‪.‬دﻣــﺎي ﺟﺪﻳــﺪ‬ ‫ﺑــﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳــﺖ در ﺣــﺎﻟﻲ ﻛــﻪ دﻣــﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -‬در ﻳــﺎ ﻛــﺸﻮي ﻳﺨﭽــﺎل ﺑــﺎز ﻣﺎﻧــﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻳﺪ‪.‬‬ ‫دﻣﺎي داﺧﻞ ﻓﺮﻳﺰر ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳـﺖ در دﻣﺎي داﺧﻞ ﻓﺮﻳﺰر ﺑـﺴﻴﺎر ﺑـﺎﻻ ﺗﻨﻈـﻴﻢ دﻣﺎي ﻓﺮﻳﺰر را ﻛﻤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎورﻳـﺪ و‬ ‫ﺳﭙﺲ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﻌـﺎدل‬ ‫ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺧﺎزن آﻟﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد‪.‬‬ .‬‬ ‫ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻻﻳﻴﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ دور در را‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ 24‬ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﺎدل ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻴﺮد‬ ‫‪ -‬ﭼــﻚ ﻛﻨﻴــﺪ ﺗــﺎ ﻣﻄﻤــﺌﻦ ﺷــﻮﻳﺪ ﻛــﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪.

‬‬ ‫اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﻳﺎﺑﻴـﺪ ﻛـﻪ ﺻـﺎﻓﻲ آب ﺑـﻪ ﻣﻘــﺪار‬ ‫ﻳﺎ از ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﻴﺪ ﻛﻪ ﻓـﺸﺎر آب ﺑـﻴﻦ ‪25-121‬‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﺮ آب ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎز اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻛﺸﻮي وﺳﻄﻲ ﻳﺎ ﻛﺸﻮي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻛﻪ ﺳﻴﻨﻲ ﭘﺮاﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺷﻴﺮ ﭘﺎﻳـﻪ آب را ﭼـﻚ ﻛﻨﻴـﺪ و در ﺻـﻮرت‬ ‫ﺧﺮاﺑﻲ آن را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫آب‪/‬رﻃﻮﺑﺖ‪/‬ﺑﺮﻓﻚ ﺑﻴﺮون ﻳﺨﭽﺎل‬ ‫ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب روي ﻟﺒﻪ ﻫـﺎي ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﻫـﻮاي ﮔـﺮم و ﻣﺮﻃـﻮب در ﻣﺤـﻴﻂ ﺑــﺎ ﻛﻤﻲ ﺷﺒﻨﻢ ﻳـﺎ رﻃﻮﺑـﺖ ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﮕﺬارﻳــﺪ ﺗــﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴــﺪ از ﻣﻴ ـﺰان ﺑﻴــﺸﺘﺮي ﻳــﺦ‬ ‫‪ -‬ﺷﻴﺮ آب ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻛــﺮدن زﻳــﺎد در در ﻣﺤــﻴﻂ ﻣﺮﻃــﻮب ﻻﻳﻴﻬﺎي در را ﭼﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﻛﻤﺘـﺮ در را‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻛــﺸﻮي ﻓﺮﻳــﺰر ﺑــﻪ ﻗــﺪر ﻛــﺎﻓﻲ ﺳــﺮد دﻣﺎي ﻛﺸﻮي ﻓﺮﻳﺰر را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎورﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗـﺎزه و ﻓﺮﻳـﺰر ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻳﺰر ﺑﻪ اﻧـﺪازه ﻛـﺎﻓﻲ ﺳـﺮد‬ ‫‪ -‬دﻣﺎي ﻓﺮﻳﺰر را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ‪ 24‬ﺳـﺎﻋﺖ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺪن رﻃﻮﺑﺖ رﻃﻮﺑـﺖ را روي درﺟـﻪ اي‬ ‫ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ و دﻣﺎي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺑﻴﺎورﻳﺪ‪.‬‬ ‫را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫روي ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﺷﻴـﺸﻪ رﻃﻮﺑﺘﻲ ﻛﻪ از ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺧـﻴﺲ ﻳـﺎ اﺑﺘــﺪا ﻣــﻮاد ﻏــﺬاﻳﻲ را ﺑــﺎ ﭘﺎرﭼــﻪ اي‬ ‫اي ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه آب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷــﻜﺎﻓﻲ در ﻻﻳــﻲ در ﻳــﺎ ﺑــﺎز و ﺑــﺴﺘﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺳﭙﺲ در ﻳﺨﭽﺎل ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺮ آب ﻓﺸﺎر ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪارد ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎز ‪ psi‬اﺳــﺖ و در ﺻــﻮرت ﭘــﺎﻳﻴﻦ ﺑــﻮدن‬ ‫ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻮاي ﺧﻨﻜﺘـﺮ در ﻧـﻮاﺣﻲ ﻻﻳﻴﻬـﺎي در ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آن را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼـﻪ اي ﺧـﺸﻚ‬ ‫ﻳﺨﭽﺎل ﻗﻄﺮات آب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬‬ ‫‪ -‬ﺷﻴﺮ آب را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﻳﺨﺴﺎز ﻣﺤـﺼﻮر اﺳـﺖ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﺨﺴﺎزي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ .‬‬ ‫ﺗﺎزه ﺑﺴﺘﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﻴﺪ ﻛﻪ ﻻﻳﻴﻬـﺎي ﻛـﺸﻮﻫﺎ ﺑـﺴﺘﻪ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آﻟﻮدﮔﻲ و ﮔﺮد وﺧﺎك ﭘﺎﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺷﻴﺮ ﭘﺎﻳﻪ آب ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬ﺑﺮاي ﻛـﺎﻫﺶ ﺟﻤـﻊ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﺨﺴﺎز ﺧﻮدﻛﺎر‬ ‫‪ -‬ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﻳﺦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳـﺦ را در‬ ‫‪ -‬دﺳﺘﻪ ﺣﺴﮕﺮ ارﺗﻔـﺎع ﺗﻜـﻪ ﻫـﺎي ﻳـﺦ‬ ‫ﻳﺨﺴﺎز ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ادﻏﺎم ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﻣﻴﻌﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻛﺎﻓﻲ آب از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﺴﺪود‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪.‬دﻣﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه‬ ‫اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‫ﻗﻄــﺮه ﻫــﺎي آب در ﻗــﺴﻤﺘﻬﺎي ﭘــﺎﻳﻴﻨﻲ رﻃﻮﺑﺖ در درﺟﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘـﺪاري ﻫـﻮاي ﻣﺮﻃـﻮب‬ ‫درون ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺗـﺮد ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ‬ ‫ﻛﺸﻮي ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه اﺳﺖ‪.

‬‬ ‫ﻳﺨﭽﺎل ﺑﻮي ﺑﺪي دارد‪.‬ﺻﺎﻓﻲ آب را ﭼﻚ و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻇﺮف ﻳﺦ ﻗـﺮار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴـﺪ و دور از ﻇـﺮف ﻳـﺦ‬ ‫ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻮﻻﻫــﺎ را ﺗﻨﻈــﻴﻢ ﻛﻨﻴــﺪ و از ﮔﻴــﺮه ﻫــﺎي‬ ‫‪ -‬ﻣﻤﻜــﻦ اﺳــﺖ ﺗــﺮاز ﻟﻮﻻﻫــﺎي در ﺑــﻪ‬ ‫ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه داده ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﺤﻠﺘﺎن ﺗﻤـﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳـﺪ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺨﻮرده ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫داﺧﻞ ﻳﺨﭽﺎل ﻛﺜﻴﻒ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺷﻲ ﻳﺦ زده اي‬ ‫ﺟﻠﻮي دﺳﺘﻪ ﺣﺴﮕﺮ را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺳﻄﺢ را ﺻﺎف ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻮﻟﻪ آب ﺑﺎز ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﭼــﻚ ﻛﻨﻴــﺪ ﺗــﺎ ﻫــﻴﭻ ﻟﻮﻟــﻪ آﺑــﻲ ﭘــﻴﭻ‬ ‫‪ -‬ﻟﻮﻟﻪ آب ﻣﺴﺪود اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺳﻄﺢ ﻳﺨﭽﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه در از ﺟﺎي‬ ‫‪ -‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺤﻜﻤﻲ ﻛﻪ اﺷﺘﻌﺎل ﭘﺬﻳﺮ‬ ‫ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻴــﺰان ﻓــﺸﺎر آب از ﺣــﺪاﻗﻞ ﺳــﻄﺢ ‪ -‬ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﺤﻠﺘﺎن ﺗﻤـﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳـﺪ‬ ‫ﻓﺸﺎر آب ﻛﻢ اﺳﺖ‪..‬‬ ‫ﺧﺸﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫در ﻳﺎ ﻛﺸﻮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪-‬ﻳﺦ ﻫﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.54‬ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي در ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﺳـﻮ‬ ‫ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ درﻫﺎ ﺑﻪ رﻟﺤﺘﻲ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آب ﻓﺸﺎن ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻧﺼﺐ ﻛﻨـﺪ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ‪ psi 25‬ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺻﺎﻓﻲ آب ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻴﻨﺘﻬﺎي ﻛﻨـﺎري‬ ‫‪ -‬ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ 2.‬‬ ‫‪ -‬ﺻﺎﻓﻲ آب را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره ﭼﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗـﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴـﺪ آﻳـﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ در ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﭼﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻳﺨﻬﺎي ﻛﻬﻨﻪ را دور ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ‪.‬‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻼ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪.‬‬ ‫آب ﻓﺸﺎن آب ﺧﻨﻚ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫آب ﻣـــﺪﺗﻲ ﺑـــﺴﻴﺎر ﻃـــﻮﻻﻧﻲ ﺑـــﺪون ‪ 10‬ﺗــﺎ ‪ 12‬ﻓﻨــﺎن آب را دور ﺑﺮﻳﺰﻳــﺪ و‬ ‫آب ﺑﻮي ﻋﺠﻴﺒﻲ دارد‪.‬‬ ‫‪-‬ﻣــﻮاد ﻏــﺬاﻳﻲ ﺑــﺪو ﭘﻮﺷــﺶ و ﺑــﺪون ‪ -‬ﻣــﻮاد ﻏــﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤــﺪ را ﺑﭙﻮﺷــﺎﻧﻴﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﻳﺦ ﺑﻮي ﺑﺪي دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﺘـﺎن ﻗﺎﺑـﻞ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮي ﺑﺨﻮرد‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺻﺎﻓﻲ آب ﻣﺴﺪود اﺳﺖ‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻮﻟﻪ آب را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻃﺒﻘﺎت‪ ،‬ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻇـﺮوف را ﺟﺎﺑﺠـﺎ‬ ‫‪ -‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻴﺰي ﺟﻠﻮي در ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻏﺬاﻫﺎي درون ﻳﺨﭽﺎل ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‫ﺣﺮﻛﺖ دﺳﺘﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﻳﺨﺴﺎز را ﭼـﻚ ﻛﻨﻴـﺪ ﺗـﺎ‬ ‫ﺣﺴﮕﺮ ﺳﻄﺢ ﻳﺨﺴﺎز در ﻗﺴﻤﺖ ﭘـﺎﻳﻴﻦ‬ ‫ﻳﺨﺴﺎز ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﻛﺎر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﭙﻮﺷـﺎﻧﻴﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻤــﺎم ﺳــﻄﻮح درون ﻳﺨﭽــﺎل را ﺑــﺎ ﭘﺎرﭼــﻪ‬ ‫‪ -‬دﻳﻮاره ﻫﺎ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎت و ﺻـﻨﺪوﻗﭽﻪ ﻫـﺎ‬ ‫ﻧﺮﻣﻲ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ آب ﮔﺮم ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳـﭙﺲ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫و ﻓﺸﺎر آب ﺑﻪ ﻣﺒﺰان ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﺪ‪.

‬‬ ‫‪ -‬ﻛﺸﻮ را ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻴـﺪ و ﻛﻨـﺎره ﻫـﺎ را ﺑـﻪ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫آن ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ آﻳﺎ ﻏﺬا از آن زدوده ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻳــﺎ ﻛــﺸﻮﻳﻲ ﺑــﻪ ﻣــﺪت ﺑــﻴﺶ از ‪ 60‬اﻳﻦ اﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ و ﺻﺪا ﻫﺮ دﻗﻴﻘـﻪ‬ ‫اﮔﺮ ﺻﺪاﻳﻲ از درون ﻳﺨﭽﺎل ﺷﻨﻴﺪﻳﺪ‬ ‫ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻻﻣﭗ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻻﻣﭗ ﺧﺮاب ﺷﺪه ﻳﺎ وﺻﻞ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫دور رﻳﺨﺘﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻴﻄﻲ دور رﻳﺨﺘﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻼﻣﺖ روي ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ دور اﻧﺪاﺧﺖ‪ . ‫ﻛﺸﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻳـﺎ ‪ -‬ﻏــﺬاﻫﺎ ﻣــﺎﻧﻊ ﻣﻜﺎﻧﻴــﺴﻢ ﻟﻐــﺰش ﻣــﻲ ‪ -‬ﻏﺬاﻫﺎ را از ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﻛـﺸﻮﻫﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ‬ ‫ﺑﺪﻫﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي در ﻛـﺸﻮ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -‬دوﺷﺎﺧﻪ را از ﺑﺮق ﺑﻜـﺸﻴﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ از دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮ ﻣﺤـﻴﻂ و ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﺸﺮ ﻛﻤـﻚ‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬‬ ‫ﻻﻣﭗ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ‪.‬اﻳﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﺑﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ در ﻗﺒﺎل آﺳﻴﺒﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻜﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ در ﻗﺒﺎل اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﭙﻲ و ﭼﺎپ اﻳﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻛﻠﻴـﺪ ﭼـﺮاغ را‬ ‫‪ -‬ﻛﻠﻴﺪ ﻻﻣﭗ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎ ﮔﺮد و ﺧـﺎك‬ ‫روي دﻳﻮاره ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑـﺎر ﻓـﺸﺎر دادن‬ ‫ﻳﺎ ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﺮق ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺳﻮﻛﺖ‬ ‫‪ -‬ﻳﺨﭽﺎل ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺮوﺟﻲ وﺻﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻃﺮز ﻋﻤﻞ و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ﻣﺤﻠﺘﺎن‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت دور رﻳﺨـﺘﻦ زﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي‬ ‫ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻳﺎ ﻣﻐﺎزه اي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را از آن ﺧﺮﻳﺪاري ﻧﻤﻮدﻫﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪.‬ت‪.‬ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ ﺟﻤـﻊ‬ ‫آوري زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اراﺋﻪ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺑﺨـﺸﻨﺎﻣﻪ اروﭘـﺎي ‪ 2002/96/EC‬در ‪ – Waste Electrical and Electronic Equipment‬زﺑﺎﻟـﻪ‬ ‫اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و وﺳﺎﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ‪ (WEEE) -‬ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻻﻣﭗ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﮔﺮدﻧﺪه ﻫﺎي ﻛﺸﻮﻫﺎ آﻟـﻮده ﺑـﻪ ﻏـﺬا ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﻮر دوره اي ﭘﺎك ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑـﻪ‬ ‫راﺣﺘﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬ﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه اﻳـﻦ ﺣـﻖ را‬ ‫ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم را در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺎورد ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﮕﺬارد‪.‬‬ .