You are on page 1of 3

Kerpasan

1. a) Senaraikan lima jenis kerpasan
b) Jelaskan lima factor yang mempengaruhi berlakunya proses sejatan
c)Huraikan proses pembentukan satu jenis hujan di kawasan tropika
lembap

2. Jadual menunjukkan taburan kerpasan dan sejatan (mm) bagi stesyen Kaji
cuaca A pada tahun 2005

Bulan Ja Fe Ma A Me Jun Jul Og Se Ok No Di
n b c p i p t v s
Kerpasan( 86 92 95 9 11 10 94 82 74 62 54 50
mm) 8 0 6
Sejatan(m 12 20 26 4 78 12 13 10 76 42 32 16
m) 5 0 2 0

a) Berdasarkan jadual lukis graf garisan untuk menunjukkan keadaan
imbangan air bagi stesyen kaji cuaca pada tahun 2005. Diatas graf
anda itu lorekkan bahagian yang mengalami lebihan air dan kurangan
air
b) Beradasarkan graf yang anda lukis nyatakan pola imbangan air bagi
stesyen kaji cuaca berkenaan
c) i) apakah yang dimaksudkan dengan imbangan air negative
ii) Jelaskan kesan imbangan air negative ke atas alam sekitar fizikal
dan manusia

3. a) Huraikan proses kejadian hujan perolakan
b) Berdasarkan jadual lukis sebuah graf bulatan untuk menunjukkan
jumlah hujan dan min suhu bulan di Ipoh pada tahun 2007

Bulan J F M A M J J O S O N D
Suhu© 26. 26. 27 26. 27 26. 26. 25. 25. 25. 26 27.
3 2 9 3 4 9 8 8 1
Hujan(m 157 201 259 293 324 130 169 218 218 247 259 191
m)

c)Berdasarkan graf yang anda lukis dalam (b) jelas pola hujan bulanan dan
min suhu bulanan di Ipoh pada tahun 1997 tersebut

4. Jadual menunjukkan jumlah hujan di Stesen Kaji Cuaca Kuala Krai Kelantan
pada tahun 2003

Bulan J F M A M J J O S O N D
Hujan 34.8 74.9 294.4 217.8 450.7 404.1 89.0 194.6 231.3 141.4 454.5 128.0
(mm)
Suhu 24.4 25.9 25.4 27.3 26.9 26.8 27.0 26.0 25.8 25.2 23.8 25.0

©

nyatakan pola hujan dan suhu bulanan di Kualai Kerai c) Jelaskan tiga kesan peningkatan suhu terhadap alam sekitar fizikal 5. 7. Jadual di bawah menunjukkan taburan kerpasan dan sejatan (mm) bagi stsyen kaji cuaca pada tahun 2005 Bulan J F M A M J J O S O N D Kerpasa 86 92 95 68 110 106 94 82 74 62 54 50 n Sejatan 12 20 26 45 78 120 132 100 76 42 32 16 a) Berdasarkan jadual lukis sebuah graf garisan untuk menunjukkan keadaaan imbangan air bagi stesyen Kajia Cuaca pada tahun 2005. Jadual Min hujan (mm) bulanan di bandar Ipoh pada tahun 2007 Bula J F M A M J J O S O N D n Huja 157 201 259 293 324 130 169 218 218 247 259 191 n (mm ) a) I) Apakah yang dimaksudkan dengan min hujan bulanan ii)Berdasarkan jadual lukis graf bar untuk menggambarkan min hujan bulanan di bandar Ipoh b) Berdasarkan graf yang telah anda lukis dalam a) (ii) huraikan pola taburan hujan di bandar Ipoh c) Jelaskan mengapakah banjir kilat sering berlaku di kawasan bandar 6. Di atas graf anda itu lorekkan bahagian yang mengalami lebihan air dan kurangan air b) Berdasarkan graf yang anda lukis itu nyatakan pola imbangan air bagi stesyen kaji cuaca berkenaan c) I) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan ait negative ii) Jelaskan kesan imbangan air negative ke atas alam sekitar fizikal dan manusia. Berdasarkan kajian luar yang telah anda lakukan a) Terangkan satu kaedah untuk menyukat hujan b) Huraikan factor-faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan hujan di kawasan tersebut c) Jelaskan bagaimana perubahana sumber air menganggu aktiviti manusia . a) I) Berdasarkan jadual hitung min hujan dan suhu tahunan bagi stesen kajicuaca Kuala Kerai ii) Berdasarkan jadual lukis satu graf bulatan untuk menunjukkan jumlah hujan dan min suhu bulanan di stesen kaji cuaca Kuala Kerai b) Berdasarkan graf yang anda lukis.

a) Apakah yang dimaksudkan dengan kadar tukaran adiabatic b) Bezakan proses sejatan dengan pemelowapan c) Huraikan factor-faktor yang mempengaruhi proses sejatan 9.8. jelaskan cara-cara lain yang boleh digunakan untuk menanagani pembekalan air kepada isi rumah domestic 10. a) Apakah yang dimaksudkan hujan asid b) Huraikan empat punca hujan asid c) Jelaskan tiga kesan hujan asid terhadap alam sekitar fizikal d) Huraikan empat langkah mengurangkan fenomena hujan asid . Berdasarkan kajian luar yang anda telah jalankan di sebuah loji rawatan air a) I) Apakaha yang dimaksudkan dengan loji air ii) Huraikan bagaimana bentuk dan zaiz kolam air dalam loji diukur b) I) Apakah yang dimaksudkan dengan proses penapisan air Ii)Huraikan bagaimana bakteria dan kuman dalam air mentah dapat dihapuskan dalam proses rawatan air c)Apakah factor-faktor yang mempengaruhi lokasi laji air d) Selain daripada membina loji rawatan air.