You are on page 1of 1

BQ GIAO DUC VA DAO TAO ceNG uoa xA ugr cuu rucuie vrET NAM

TRUoNG D4r Hec nuv iAw DOcl@phric

Dd Ndng, ngdy ZS thdng 10 ndm Z0L6

THUMOI
HUONG nAu LUAN VAN THAC si

Kinh gfri: TS. Trhn Thanh Toirn

Hi0u trudng Trudng Dpi hqc Duy Tdn kinh mcri rhAy hu6ng d6n
ludn vrn Thpc si chuyon nginh Quan tri kinh doanh - Kh5a 13.MBA.KG
(201,5-2017) cho hoc vi6n cao hoc Trhn Trung Ki6n.

R6t mong nhfln dugc sp cl6ng 1i vi girip dO cria ThAy.

TrAn trsng cim on t/U

TRTIONG

EAI H80

TS LO Eri'c Toin