14-4-2017 முதல் 13-4-2018 வரை

12 ைாசியினருக்கும் ஓைாண்டு வழிகாட்டி!

கணித்தவர் ஜ ாதிட மாமணி முரனவர்
முருகு பாலமுருகன்

ஜமஷம்
(அஸ்வினி, பைணி, கிருத்திரக 1-ஆம் பாதம் முடிய)

அன்புள்ள மேஷ ராசி மேயர்கமள! ேிேிர்ந்த ேடையும், கனிந்த பார்டையும், தன்டன ேம்பியைர்கடள
எந்த கஷ்ைத்திலிருந்தும் காப்பாற்றக்கூடிய தர்ே குணமும் ககாண்ை உங்களுக்கு இந்த மேைிளம்பி
ைருைத்தில் கபான்னைன் என மபாற்றப்படும் குருபகைான் ருண, மராக ஸ்தானோன 6-ல்
சஞ்சரிப்பதால், ஆண்டில் முற்பாதியில் ககாடுக்கல்- ைாங்கல் மபான்றைற்றில் கைனோக ேைந்து
ககாள்ைது ேல்லது. ஆண்டின் கதாைக்கத்தில் அதிசாரோக 9-ல் சஞ்சரிக்கும் சனி ஆனி 6-ஆம் மததி
முதல் ஜப்பசி 9-ஆம் மததி ைடர அஷ்ைே ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கவுள்ளதால் உைல் ஆமராக்கியத்தில்
அக்கடற எடுத்துக் ககாள்ைது சிறப்பு. இக்காலங்களில் உடைப்பிற்கான பலடன அடைைதிலும் சில
இடையூறுகள் உண்ைாகும். ஆண்டின் முற்பாதியில் சில தடைகடள சந்தித்தாலும், ஜப்பசி 9-ஆம் மததி
முதல் சனி முழுடேயாக 9-ஆம் ைட்டிற்கு
ீ ோறுதலாக இருப்பதும், ஆைணி 27-ஆம் மததி
ஏற்பைவுள்ள ோற்றத்தின் மூலம் குரு உங்கள் ராசிக்கு சேசப்தே ஸ்தானோன 7-ல் சஞ்சரிக்க
இருப்பதும் சிறப்பான அடேப்பு என்பதால் கதாைில், ைியாபாரம் கசய்பைர்கள் ஆண்டின் பிற்பாதியில்
அதிகப்படியான லாபத்டத அடைய முடியும். மபாட்டிகள், எதிர்ப்புகள் யாவும் படிப்படியாகக் குடறந்து
எல்லா ைடகயிலும் அனுகூலப் பலடன அடைைர்கள்.
ீ திருேணம் மபான்ற சுபகாரியங்கள் ஆைணி
ோதத்திற்குப் பிறகு எளிதில் டககூடும். இவ்ைருைம் உங்கள் ைாழ்ைில் ேறக்க முடியாத இனிய
சம்பைங்களும் ேடைகபறும். கபாருளாதாரேிடலயில் முற்பாதியில் சில தடைகள் ேிலைினாலும்,
பிற்பாதியில் பணைரவுகள் தாராளோக இருக்கும். சிலருக்கு அைகான புத்திர பாக்கியமும் அடேயும்.
உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பார்த்த இைோற்றங்களும், பதைி உயர்வுகளும் கிடைக்கப் கபறுைமதாடு
திறடேக்மகற்ற பாராட்டுதல்களும் கிடைக்கும். ஆண்டின் முற்பாதியில் கைனமுைன் கசயல்பட்ைால்
ஆண்டின் பிற்பாதியில் ேிடனத்தது ேிடறமைறி ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். ஆண்டின் கதாைக்கத்தில் 5, 11-ல்
சஞ்சரிக்கும் சர்ப்ப கிரகங்களான ராகு- மகது ஆைணி 2-ஆம் மததி முதல் மகந்திர ஸ்தானங்களான 4,
10-ல் சஞ்சரிக்க இருப்பது மதடையற்ற அடலச்சல்கள், இருப்படத அனுபைிக்கத் தடைகள், அடசயா
கசாத்து ைைியில் சுபச்கசலவுகள் மபான்றைற்டற ஏற்படுத்தும். என்றாலும் குரு, சனியின் சாதகோன
சஞ்சாரத்தால் எடதயும் சோளித்து கைற்றி கபறுைர்கள்.

குடும்பம், பபாருளாதாை நிரல

குடும்ப ைாழ்ைில் ேகிழ்ச்சி ேிலவும். உறைினர்களிடைமய இருக்கும் கருத்து மைறுபாடுகள் ைிலகி
அன்மயான்யம் உண்ைாகும். புத்திரைைியில் ேகிழ்ச்சி தரும் சம்பைங்கள் ேடைகபறும். தாராள
தனைரவுகளால் குடும்பத் மதடைகள் யாவும் பூர்த்தியாகும். புதிய கபாருள் மசர்க்டககள் அடேயும்.
தடைப்பட்ை சுபகாரியங்கள் டககூடி ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். ைடு,
ீ ேடன ைாங்கும் முயற்சிகளில்
தடைகளுக்குப் பின்பு சாதகோன பலன்கள் உண்ைாகும்.

உடல் ஆஜைாக்கியம்

உைல் ேிடலயிலிருக்கும் பிரச்சிடனகள் படிப்படியாகக் குடறயும். அடிக்கடி சிறுசிறு பாதிப்புகளால்
ேருத்துைச் கசலவுகள் மதான்றினாலும் கபரிய ககடுதிகள் ஏற்பைாது. குடும்பத்தில் உள்ளைர்களும்
ேகிழ்ச்சியுைமன அடேைார்கள். எதிர்பாராத சுபச்கசய்திகள் கிடைக்கப்கபற்று ேனேகிழ்ச்சி உண்ைாகும்.
மதடையற்ற அடலச்சல்கடளக் குடறத்துக்ககாண்ைால் ஆமராக்கியோன உைல் ேிடல அடேயும்.

உத்திஜயாகம்

உத்திமயாகஸ்தர்கள் ஆண்டின் முற்பாதியில் சுோரான பலடன அடைய மேர்ந்தாலும் ஆண்டின்
பிற்பாதியில் அனுகூலோன பலன்கடளப் கபறுைர்கள்.
ீ எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகள் தடையின்றிக்
கிட்டும். ைிரும்பிய இைோற்றங்கடளயும் கபறமுடியும். திறடேக்மகற்ற உயர்வுகளும் அதிகாரிகளின்
ஆதரவுகளும் கிடைத்து ேனேகிழ்ச்சிடய அடைைர்கள்.

பதாழில், வியாபாைம்

ஆண்டின் கதாைக்கத்தில் கபரிய முதலீடு கசய்து கதாைங்க ேிடனக்கும் காரியங்களில் சற்று கைனம்
மதடை. கூட்ைாளிகடள அனுசரித்துச் கசல்ைது உத்தேம். மதடையற்ற மசாதடனகள் ேற்றும்
ேடறமுக எதிர்ப்புகடள சந்திக்க மேர்ந்தாலும் ஆண்டின் பிற்பாதியில் எடதயும் சோளிக்கக்கூடிய
ஆற்றடலப் கபறுைர்கள்.
ீ கதாைில், ைியாபார ரீதியாக மேற்ககாள்ளும் பயணங்களால் அனுகூலோன
பலன்கள் உண்ைாகும். எதிர்பார்க்கும் கைனுதைிகள் கிடைக்கப்கபறும். அரசு ைைியிலும் அனுகூலங்கள்
உண்ைாகும்.

பகாடுக்கல்- வாங்கல்

கேிஷன், ஏகஜன்சி, கான்டிராக்ட் மபான்றைற்றில் எதிர்பார்த்த லாபம் சில தடைகளுக்குப்பின்
கிடைக்கும். ககாடுக்கல்- ைாங்கல் சரளோக இருக்கும். ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளக் காப்பாற்றுைதால்
கபரிய ேனிதர்களின் ேட்பு கிட்டும். கபாருளாதார ேிடல உயர்ைாக அடேயும். கைளியூர், கைளிோட்டுத்
கதாைர்புடையைற்றாலும் லாபம் கிட்டும்.

அைசியல்

எதிரிகளின் பலம் குடறந்து உங்கள் பலம் கூடும். எடுக்கும் முயற்சிகள் அடனத்திலும் கைற்றி
கிட்டும். கபரிய ேனிதர்களின் ேத்தியில் உங்கள் புகழ், ககௌரைம் யாவும் கூடும். உங்களின்
ைார்த்டதக்கு ேதிப்பும், ேரியாடதயும் உயரும். எதிலும் திட்ைேிட்டு கசயல்பட்டு அடனைரின்
பாராட்டையும் கபறுைர்கள்.
ீ ேக்களின் ஆதரவு ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். ேல்ல பதைி மதடி ைரும்.

ஒற்றுடேயும் ேிலவும். தாய்ைைியில் ஆதரவு கிட்டும். பூேி. புத்திரர்களின் ஆதரவு சிறப்பாக அடேயும். குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சியும். ேடன மபான்றைற்டறயும் ைாங்குைர்கள். சந்டதயிலும் ைிடளகபாருள்கடள ேல்ல ைிடலக்கு ைிற்க முடியும். புதிய ைாய்ப்புகள் மதடி ைரும். ைரப்பு பிரச்சிடனகளால் மதடையற்ற ைண்ைிரயங்கள் ீ ஏற்படும். கதாைிலில் சாதடனகள் பலகசய்து ரசிகர்களின் பாராட்டுதல்கடளப் கபறுைர்கள். கபாருள் மசரும். ீ கைளிோடு கசன்று பைப்பிடிப்புகளில் கலந்து ககாள்ளும் ைாய்ப்புகளும் அடேயும். தடைப்பட்ை சுபகாரியங்கள் டககூடும். சிலர் ேிடனத்தைடரமய டகப்பிடிக்கும் மயாகத்டதப் கபறுைார்கள்.மாணவியர் ஆண்டின் முற்பாதியில் கல்ைியில் ஈடுபாைற்ற ேிடல ஏற்பட்ைாலும் ஆண்டின் பிற்பாதியில் கல்ைியில் ேிலைிய ேந்தேிடலகள் ோறி முன்மனற்றம் உண்ைாகும். ைிடுமுடற ோட்கடள ேல்ல ைிதோக கைிக்க சுற்றுலா கசல்லும் ைாய்ப்பு உண்ைாகும். கணைன். மாணவ. சக ேண்பர்களின் ஆதரவுகளும் கிடைக்கும். . எதிர்பார்த்த ேதிப்கபண்கடளப் கபற்று கபற்மறார். பணிபுரியும் கபண்கள் ஆண்டின் பிற்பாதியில் ஏற்றத்டதப் கபறுைார்கள்.ேடனைி ஒற்றுடே பலப்படும். பபண்கள் ஆண்டின் முற்பாதியில் சிறுசிறு மசாதடனகடள சந்திக்க மேர்ந்தாலும் ஆண்டின் பிற்பாதியில் ேிடனத்த காரியங்கள் யாவும் ேிடறமைறும். ீ கால்ேடைகளாலும் ேல்ல லாபம் உண்டு. ீ தடைப்பட்ை பணைரவுகள் கிடைக்கப்கபறும். முன்மகாபத்டதக் குடறப்பது ேல்லது. ஆண்டின் பிற்பாதியில் ைாழ்ைில் ேல்ல முன்மனற்றம் உண்ைாைமதாடு ைிடளச்சலும் கபருகும். ஆசிரியர்களின் பாராட்டுதல்கடளப் கபறுைர்கள். ீ ைிடளயாட்டுத் துடறகளிலும் ஈடுபட்டு கைற்றி கபறமுடியும். ேடறமுக எதிர்ப்புகளும் அதிகரிக்கும். கரலஞர்கள் ஆண்டின் முற்பாதியில் சில மசாதடனகடள சந்தித்தாலும். பிற்பாதியில் முன்மனற்றம் அடைைர்கள். கபாருளாதார ேிடல சிறப்பாக அடேந்து கபான். விவசாயிகள் ஆண்டின் கதாைக்கத்தில் ைாய்க்கால்.

ஆனி இம்ோதம் முயற்சி ஸ்தானோன 3-ஆம் ைட்டில் ீ கசவ்ைாய். சுபகாரியங்கள் டககூடும். திருேண சுபகாரிய முயற்சிகளில் அனுகூலம் கிட்டும். சூரியன் சஞ்சாரம் கசய்ைதாலும் 11-ல் மகது சஞ்சரிப்பதாலும் எல்லா ைடகயிலும் ஏற்றேிகு பலன்கள் ஏற்படும். குரு ைக்ரகதியில் இருப்பதால் எதிர்பாராத உதைிகள் கிடைக்கும். ீ ேீ ண்ைோட்களாக இருக்கும் பிரச்சிடனகள் யாவும் ேடறந்து முன்மனற்றம் உண்ைாகும். இம்ோதம் 13-ஆம் மததி முதல் 3-ல் கசவ்ைாய் சஞ்சரிக்க இருப்பதால் கதாைில். உற்றார். முருகப் கபருோடன ைைிபடுைது உத்தேம்.உறைினர்களிடைமய இருக்கும் கருத்து மைறுபாடுகள் ேடறயும். ேீங்கள் ேிடனத்தகதல்லாம் ேைக்கும்.ைாங்கலில் சரள ேிடல இருக்கும். ககாடுக்கல். உத்திமயாகஸ்தர்களின் கனவுகள் ேனைாகும். உைல் ஆமராக்கியத்தில் கைனம் மதடை. மதடையற்ற அடலச்சல்களால் உைல்ேிடலயிலும் பாதிப்புகள் உண்ைாகும். முருகப் கபருோடன ைைிபடுைது உத்தேம். குருபகைாடன ைைிபடுைது உத்தேம். ரவகாசி உங்கள் ராசிக்கு 2-ல் சூரியன் சஞ்சரிப்பதால் உைனிருப்பைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைது ேல்லது. உத்திமயாகஸ்தர்கள் தங்கள் பணிகளில் சற்று கைனமுைன் கசயல்படுைதன் மூலம் மைடலயில் ேன்ேதிப்டபப் கபறலாம். உறைினர்கள் மூலம் உதைிகள் கிடைக்கப்கபறும். குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சியும் சுபிட்சமும் ஏற்படும். மாதப் பலன் சித்திரை கஜன்ே ராசியில் சூரியன். கபாருளாதாரேிடல சிறப்பாக இருக்கும். 2-ல் கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பதால் மகாபத்டதக் குடறத்துக்ககாண்டு ேிதானோக கசயல்படுைது ேல்லது. சுக்கிரன் கஜன்ே ராசியில் பலோக இருப்பதால் புதிய கபாருட்கள் ைாங்கும் மயாகம் உண்ைாகும். எதிரிகளும் ேண்பர்களாக ோறுைார்கள். . ீ ேடன ைாங்கும் முயற்சிகளில் அனுகூலப் பலன் ஏற்படும். மதடையற்ற பயணங்கடளத் தைிர்ப்பது ேல்லது. திருேண சுபகாரியங்களுக்கான முயற்சிகளில் அனுகூலப்பலன் உண்ைாகும். கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பதாலும் 6-ஆம் ைட்டில் ீ குரு சஞ்சரிப்பதாலும் மதடையற்ற அடலச்சல்கள் ஏற்படும். கதாைில். புதிய முயற்சிகளில் கைற்றி கிட்டும். கைளியூர் கசல்லும் ைாய்ப்புகளால் ேறக்க முடியாத இனிய சம்பைங்கள் ேடைகபறும். ை டு. ஆடி உங்கள் ராசிக்கு சுக ஸ்தானோன 4-ஆம் ைட்டில் ீ சூரியன். ைியாபார ரீதியாக முன்மனற்றம் அடைைர்கள்.

ைண்டி. ீ உறைினர்கள் சாதகோக இருப்பார்கள். ீ சூரியன் 7-ல் இருப்பதால் உைனிருப்பைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைது ேல்லது. ைடு. ைியாபாரம் கசய்பைர்கள் அபரிேிதோன லாபம் கபறுைார்கள். சுபகாரியங்கள் டககூடும். 7-ல் குரு சஞ்சரிப்பதால் கதாைில். புதிய கபாருள் மசர்க்டககள் அடேயும். ைாகனம் ைாங்கும் முயற்சிகள் பலன் அளிக்கும். திருேண சுபகாரியங்கள் டககூடும்.ைாங்கல் திருப்திகரோக இருக்கும். ைியாபாரம் ஓரளவுக்கு லாபம் தரும். துர்க்டக அம்ேடன ைைிபடுைது உத்தேம். உத்திமயாகஸ்தர்கள் ைிரும்பிய இைோற்றத்டதப் கபறுைார்கள். கபாருளாதார உயர்வுகளால் குடும்பத் மதடைகள் பூர்த்தியாகும். 7-ல் குரு சஞ்சரிப்பதாலும் தாராள பணைரவுகள் இருக்கும். ஆவணி இம்ோதம் 2-ஆம் மததி ஏற்பைவுள்ள சர்ப்ப கிரக ோற்றத்திற்குப்பிறகு 4-ல் ராகு. இம்ோதம் 9-ஆம் மததி ஏற்படும் சனிப்கபயர்ச்சிக்குப் பிறகு அஷ்ைேச்சனி உங்களுக்கு முழுடேயாக முடிைடைய இருப்பதால் இனி உங்கள் ைாழ்ைில் எல்லா ைடகயிலும் முன்மனற்றம் அடைைர்கள். ேடறமுக எதிர்ப்புகள் ைிலகி சாதகப் பலடன அடைைர்கள். ேற்றைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைது ேல்லது. 27-ஆம் மததி முதல் 7-ல் குரு சஞ்சரிக்க இருப்பதால் உங்கள் ைாழ்ைில் ேறுேலர்ச்சி ஏற்படும். ைியாபாரம் முன்மனற்றம் அடையும். எடுக்கும் முயற்சிகளில் கைற்றி கிட்டும். சுபகாரியங்களுக்கான முயற்சிகளில் தாேதம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் பணப்பிரச்சிடன இருந்தாலும் கசலவுகள் கட்டுக்கைங்கி இருக்கும். சிைன்.ைாங்கலில் கைனம் மதடை. புைட்டாசி கஜன்ே ராசிக்கு 6-ல் சூரியன். மதடையற்ற ைாக்குைாதங்கடளத் தைிர்ப்பதும் முன்மகாபத்டதக் குடறத்துக் ககாள்ைதும் ேல்லது.மைடலயில் சிறுசிறு பிரச்சிடனகள் மதான்றி ேடறயும். இருப்படத அனுபைிக்க இடையூறுகள் உண்ைாகும். சிலருக்கு புதிய மைடல ைாய்ப்பு கிடைப்பதில் தாேதங்கள் உண்ைாகும். உத்திமயாகஸ்தர்களின் திறடேகள் பாராட்ைப்படும். ீ ேடன. 10-ல் மகது சஞ்சரிக்கைிருப்பதால் மதடையற்ற பிரச்சிடனகடள சந்திக்கும் ேிடல. சர்ப்ப சாந்தி கசய்ைது உத்தேம். கதாைில். ககாடுக்கல். ீ படைய கைன்கள் படிப்படியாகக் குடறயும். ககாடுக்கல். கதாைில். குடும்பத்தில் சுபிட்சோன ேிடல உண்ைாகும். ைியாபாரத்தில் இருக்கும் பிரச்சிடனகள் எல்லாம் ைிலகி லாபகரோன பலன்கடள அடைைர்கள். ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளக் காப்பாற்ற முடியும். . கதாைில். ஐப்பசி ராசியாதிபதி கசவ்ைாய் 6-ல் பலோக அடேயப்கபற்றிருப்பதாலும். முருக ைைிபாடு கசய்ைது ேல்லது.

குடும்பத்தில் ஒற்றுடே ேிலவும். பணைரவுகள் சிறப்பாக இருக்கும். ீ கசவ்ைாய் 8-ல் இருப்பதால் ைாகனங்களில் கசல்லும்மபாது ேிதானத்டதக் கடைப்பிடிப்பது ேல்லது. எடுக்கும் காரியங்கடள சிறப்பாகச் கசய்து முடித்து அடனைரின் பாராட்டுதல்கடளப் கபறுைர்கள். கதாைில். ீ ைாகனம் ைாங்கும் மயாகம் அடேயும். குடும்பத்தில் ஒற்றுடேயும் ேகிழ்ச்சியும் ேிலவும். கபரிமயார்களின் ஆசியால் உங்கள் கஷ்ைங்கள் ைிலகும். சுக்கிரன் 10-லும் இருப்பதால் ேல்ல ைாய்ப்புகள் உங்கடளத் மதடிைரும். ரத குரு 7-லும். கதாைில். ேிடனத்த காரியங்கள் ேிடறமைறி ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். திருேண சுபகாரியங்கள் . சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பதால் குடும்பத்தில் சுபிட்சங்கள் அதிகரிக்கும். கபாருளாதாரரீதியாக ஏற்றத்டத ஏற்படுத்தும். கைளியூர். மாசி இம்ோதம் குரு 7-லும். கதாைில். அடசயும். உத்திமயாகஸ்தர்கள் பணிகளில் எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகடள அடைைமதாடு அதிகாரிகளின் ஆதரடையும் கபறமுடியும். ைியாபாரத்தில் ேல்ல லாபம் கிட்டும். ககாடுக்கல். கார்த்திரக உங்கள் ராசிக்கு 7-ஆம் ைட்டில் ீ குரு. சிைகபருோடன ைைிபடுைது சிறப்பு. உைல் ஆமராக்கியமும் சுறுசுறுப்பாக அடேயும். சூரியன். ீ சூரியன் 9-ல் இருப்பதால் பயணங்களால் அனுகூலம் உண்ைாகும். கைன்களும் குடறயும். சுக்கிரன் 11-லும் சஞ்சரிப்பதால் கபாருளாதார ரீதியாக லாபகரோன பலன்கடள அடைைர்கள். மார்கழி சே சப்தேோன ஸ்தானோன 7-ல் குரு அடேந்து கஜன்ே ராசிடயப் பார்டை கசய்ைதால் ேீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகளில் சாதகோன பலன்கடள அடைைர்கள். ோதக் மகாளான சூரியன். ைியாபாரம் கசய்பைர்களுக்குப் மபாட்டிகள் ஏற்பட்ைாலும் அடைய மைண்டிய லாபத்டத அடைைர்கள். என்றாலும் 8-ல் சூரியன் சஞ்சரிப்பதால் ஆமராக்கியத்தில் அக்கடற எடுத்துக்ககாள்ைது ேல்லது. ைடு. கைளிோட்டுத் கதாைர்புடையைர்களால் லாபம் கிட்டும். அம்ேன் ைைிபாடு மேற்ககாள்ைது ேல்லது. அடசயா கசாத்துகள் ைாங்கும் ைாய்ப்பும் அடேயும். திருேண சுபமுயற்சிகளில் ேல்ல அனுகூலோன பலன்கள் உண்ைாகும். கபாருளாதார ரீதியாக ேல்ல முன்மனற்றம் உண்ைாகும். ீ குடும்பத்தில் சுபிட்சோன ேிடல இருக்கும். ீ உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு உயர்வுகள் கிட்டும். கசலவுகள் கட்டுக்குள் இருப்பதால் கைன்களும் குடறயும். முருகப் கபருோடன ைைிபைவும். உறைினர்கள் உதைிகரோக இருப்பார்கள். உற்றார். உத்திமயாகஸ்தர்கள் மைடலயில் எதிர்பார்த்த பதைி உயர்வுகடள அடைைார்கள்.ைாங்கலில் கபரிய கதாடகடய முதலீடு கசய்து லாபம்காண முடியும்.

ைாகனங்களால் ைண்கசலவுகள் ீ ஏற்படும். ேிறம்: ஆழ் சிைப்பு. திடச: கதற்கு. ேந்தோன ேிடல உண்ைாகும். கபாருள் மசரும். ைியாபாரம் கசய்பைர் களுக்கு ேடறமுக எதிர்ப்புகள். உற்றார். கேருங்கியைர் களிைம் கருத்து மைறுபாடுகள் ஏற்பைக்கூடும் என்பதால் ைிட்டுக் ககாடுத்து ேைந்து ககாள்ைது ேல்லது. பங்குனி உங்கள் ராசிக்கு 12-ல் சூரியன். ீ ைாகனம் ைாங்கக்கூடிய ைாய்ப்பு உண்ைாகும். அந்தஸ்து உயரும். 9. ககாடுக்கல். உைல் ஆமராக்கியமும் சிறப்பாக அடேயும். கதாைிலில் உள்ள பிரச்சிடனகள் ஓரளவு குடறயும். கதய்ைம்: முருகன். முருகப் கபருோடன ைைிபைவும்.உறைினர்கள் மதடையற்ற பிரச்சிடனகடள ஏற்படுத்துைார்கள். கைன்களும் படிப்படியாகக் குடறயும். புத்திரைைியில் ேகிழ்ச்சி ேிலவும். கதாைில். கல்: பைளம். சுபகாரியங்கள் டககூடும். தட்சிணாமூர்த்திடய ைைிபடுைது உத்தேம். உைனிருப்பைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைதன்மூலம் எடதயும் சோளிக்கக்கூடிய ஆற்றல் ஏற்படும். ஆண்டின் கதாைக்கத்தில் 5-ல் சஞ்சாரிக்கும் குரு ஆைணி 27-ஆம் மததிமுதல் 6-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சாரம் கசய்ய உள்ளதாலும் ஐப்பசி 9-ஆம் மததிமுதல் சனி 8-ஆம் ைட்டிற்கு ீ ோறுதலாைதால் அஷ்ைேச்சனி கதாைங்கவுள்ளதாலும் ஆண்டின் பிற்பாதியில் கைனோக கசயல்படுைமத உத்தேம்.ைாங்கலில் ேம்பிய ைர்கமள துமராகம் . புகழ். கபான். கதாைிலில் லாபம் அதிகரிக்கும். உைல்ேிடலயில் சற்று மசார்வு. கிைடே: கசவ்ைாய். 3. சிலருக்கு ைடு. சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பதாலும் குரு ைக்ரகதியில் இருப்பதாலும் பணைரைில் தடை. அதிர்ஷ்டம் அளிப்ரப எண்: 1. மைடலயாட்களின் ஒத்துடைப்பற்ற ேிடல மபான்றைற்றால் அபிைிருத்தி குடறயும். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு மதடையற்ற இைோற்றங்கள் உண்ைாகும். ைண்அடலச்சல் ீ ஏற்படும். சமுதாயத்தில் கபயர். 2. ரிஷபம் (கிருத்திரக 2-ஆம் பாதம் முதல். ஜைாகிணி. மிருகசீரிஷம் 2-ஆம் பாதம் முடிய) அன்புள்ள ரிஷப ராசி மேயர்கமள! இனிடேயான சுபாைத்தால் பிறடர எளிதில் ைசப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் ககாண்ை உங்களுக்கு ஆண்டின் கதாைக்கத்தில் பஞ்சே ஸ்தானோன 5-ஆம் ைட்டில் ீ குருபகைான் சஞ்சாரம் கசய்ைதால் ைாழ்ைில் ேறக்க முடியாத இனிய சம்பைங்கள் ேைக்கும்.டககூடி தைபுைலாக ேடைகபறும்.

கதாடலதூரப் பயணங்களால் அடலச்சல் அதிகரித்து உைல்ேிடல சற்று மசார்ைடைந்தாலும் அதன்மூலம் அனுகூலப் பலன்கடள அடையமுடியும். பதாழில். உைல் ஆமராக்கியத்தில் அதிக கைனம் எடுத்துக்ககாண்ைால் ேட்டுமே அன்றாைப்பணிகளில் சுறுசுறுப்புைன் கசயல்பைமுடியும். பணியில் திறடேகடள சிறப்பாக கைளிப்படுத்தி உயர்டை அடைைர்கள். திருேண சுபகாரியங்களுக்கான முயற்சிகளில் ஆண்டின் முற்பாதியில் சாதகோன பலன்கடள அடைய முடியும். உங்களுக்கு அஷ்ைேச்சனி ேடைகபற்றாலும் சனி உங்கள் ராசிக்கு தர்ேகர்ோதிபதி என்பதால் அதிக ககடுதிடயச் கசய்யோட்ைார். உயர திகாரிகளிைம் மபசும்மபாது மபச்சில் ேிதானத்டதக் கடைப்பிடிப்பது ேல்லது.கசய்ைார்கள் என்பதால் கபரிய கதாடகடய ஈடுபடுத் தும் மபாது கைனோக இருப்பது ேல்லது. சனி சாதகேற்று சஞ்சரித்தாலும் எடதயும் சோளித்து முன்மனற்றங்கடள கபற முடியும்.ேடனைியிடைமய சிறுசிறு பிரச்சிடனகள் மதான்றினாலும் குடும்ப ஒற்றுடே சிறப்பாகமை இருக்கும். குடும்பத்திலுள்ளைர்களால் ேருத்துைச் கசலவுகடள எதிர்ககாள்ைர்கள். ீ பிற்பாதியில் எதிர்பாராத இைோற்றங்களால் அடலச்சல்கள் அதிகரிக்கும். உடல் ஆஜைாக்கியம் உைல் ஆமராக்கியத்தில் சிறுசிறு பிரச்சிடனகள் இருந்தாலும் கபரிய ககடுதிகள் இல்டல. பிறர் ைிஷயங்களில் தடலயீடு கசய்ைடதத் தைிர்ப்பது ேன ேிம்ேதிடய உண்ைாக்கும். கணைன். மதடையற்ற பயணங்கடளத் தைிர்ப்பது ேல்லது. ீ உத்திஜயாகம் ஆண்டின் முற்பாதியில் எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகள் கிடைக்கப்கபற்று ேகிழ்ச்சி உண்ைாகும். உணவு ைிஷயத்திலும் கைனமுைன் இருப்பது ேல்லது. ஊதிய உயர்வுகளால் ைாழ்க்டகத்தரம் உயரும். பபாருளாதாை நிரல குடும்பத்தில் ஒற்றுடே சிறப்பாக இருக்கும். வியாபாைம் . குடும்பம்.உறைினர்களால் மதடையற்ற ேனக் கைடலகள் ஏற்படும். 9-ல் மகது சஞ்சரிக்க இருப்பதால் குரு. உற்றார். கதாைிலில் ைண்பிரச்சிடன ீ ஏற்படும் என்றாலும் ஆைணி 2-ஆம் மததி ஏற்பைைிருக்கும் சர்ப்ப கிரக ோற்றத்திற்குப் பிறகு 3-ல் ராகு. அவ்ைப்மபாது சிறுசிறு கருத்து மைறுபாடுகள் மதான்றினாலும் ஒற்றுடே குடறயாது. ஐப்பசி ோதம் 9-ஆம் மததி முதல் அஷ்ைேச்சனி கதாைங்க இருப்பதால் உைல் ஆமராக்கியத்திலும். 10-ல் மகது சஞ்சாரம் கசய்ைதால் மதடையற்ற அடலச்சல். குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சி தரக்கூடிய சம்பைங்கள் ேடைகபறும். ஆண்டின் கதாைக்கத்தில் கஜன்ே ராசிக்கு 4-ல் ராகு.

ீ கபரிய முதலீடுகளில் கதாைங்க ேிடனக்கும் கதாைிடல ஆண்டின் முற்பாதியில் கசய்ைது ேல்லது. ஆண்டின் பிற்பாதியில் கபாருளாதார ேிடலயில் கேருக்கடிகள் உண்ைாகும் என்பதால் சுக ைாழ்வு பாதிப்படையும்.கதாைில். கபரிய ேனிதர்களின் ஆதரவுகளால் எடதயும் சோளிக்க முடியும். கால்ேடைகளால் ஓரளவுக்கு லாபம் கபறுைர்கள். இடச ேற்றும் பாைல் துடறகளில் உள்ளைர்களும் ஏற்றேிகு பலன்கடளப் கபற முடியும். கைளிோடு கசல்லும் ைாய்ப்புகளும் அடேயும். ஆண்டின் பிற்பாதியில் பங்காளிகடள அனுசரித்துச் கசல்ைதும். ைியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபத்டத அடைைர்கள். ீ ஆழ்கிணறு மதாண்டுைது. புதிய கூட்ைாளிகளின் மசர்க்டக கிடைக்கப்கபறும். புகழ். கபருடே யாவும் உயரும். புதிய ேைன ீ கருைிகள் ைாங்குைது மபான்றடையும் ேிடறமைறும். அைசியல் கசல்ைம். அரசு கைனுதைிகள் தாேதப்படும். கைளியூர். கசல்ைாக்கு. தாராள தனைரவுகள் குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சிடய ஏற்படுத்தும்.ைரப்பு பிரச்சிடனகளில் தடலயீடு கசய்யாதிருப்பதும் ேிகவும் ேல்லது. கதாைில் ரீதியாக மேற்ககாள்ளும் பயணங்கள் அடலச்சல் இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு அனுகூலமும் இருக்கும். பிற்பாதியில் ேக்களின் மதடைடய உணர்ந்து அைற்டற ேிடறமைற்றினால் ேட்டுமே ேற்கபயடர எடுப்பீர்கள். கரலஞர்கள் எதிர்பார்க்கும் கதாபாத்திரங்கள் ககாண்ை பைைாய்ப்புகள் கிடைக்கப் கபறும். . விவசாயிகள் ேகசூல் சிறப்பாக இருக்கும். ஆண்டின் முற்பாதி ைடரயில் ஏற்றேிகு பலன்கடள அடைைர்கள். ககாடுக்கல்- ைாங்கலில் ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளக் காப்பாற்ற முடியாத சூழ்ேிடலகள் உண்ைாகும். பகாடுக்கல். ீ ோண்புேிகு உயர்பதைிகள் கிடைக்கப் கபறும். ைிடளகபாருட்கள் ேல்ல ைிடலமபாகும். ஏகஜன்சி. கான்டிராக்ட் மபான்றைற்றில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிட்டும் என்றாலும் ஆண்டின் பிற்பாதியில் கபரிய முதலீடுகளில் கசய்ய ேிடனக்கும் காரியங்களில் கைனம் மதடை. ைாய்க்கால்.வாங்கல் கேிஷன்.

கதாைில். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பாராத இைோற்றங்கள் உண்ைாகும். ராசியாதிபதி சுக்கிரன் லாப ஸ்தானத்திலும். மாதப் பலன் சித்திரை கஜன்ே ராசியில் கசவ்ைாய். ீ சுபகாரியங்கள் டககூடும். சிைகபருோடன ைைிபைவும். அடனைடரயும் அனுசரித்துச் கசல்ைது உத்தேம்.மாணவியர் கல்ைி ரீதியாக எடுக்கும் முயற்சிகளில் கைற்றி கிட்டும். கபற்மறார். சாதடனகள் படைக்கக்கூடிய ைாய்ப்புகள் உண்ைாகும். புதிய கபாருட் மசர்க்டககளும். எதிர்பாராத தனமசர்க்டககள் கிடைக்கப்கபற்று உங்களது பிரச்சிடனகள் எல்லாம் குடறயும். உத்திமயாகஸ்தர்கள் பிறர்கசய்யும் தைறுகளுக்கு கபாறுப்மபற்கக்கூடும் என்பதால் கைனம் மதடை. உறைினர்களிைம் ைிட்டுக்ககாடுத்து ேைந்து ககாண்ைால் அனுகூலப்பலடன அடையமுடியும். ஆடை. மபச்சில் ேிதானத்டதக் கடைப்பிடிப்பது ேிகவும் ேல்லது. ைியாபாரத்தில் கூட்ைாளிகளுைன் ஒற்றுடேக் குடறவுகள் உண்ைாகும். பபண்கள் தடைப்பட்ை சுபகாரியங்கள் டககூடி ேகிழ்ச்சி தரும். குரு 5-லும் இருப்பதால் பல்மைறு ைடகயில் சாதாகோன பலன்கடள அடைைர்கள். பணிபுரியும் கபண்கள் ஆண்டின் முற்பாதியில் எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகடளப் கபறுைார்கள். . 12-ல் சூரியன் சஞ்சரிப்பதால் ைண் ீ பிரச்சிடனகள் ஏற்படும் என்றாலும் 11-ல் சுக்கிரன் சஞ்சாரம் கசய்ைதால் எதிர்பாராத உதைிகள் கிடைத்து எடதயும் சோளிப்பீர்கள். சூரியன் இருப்பதால் மகாபத்டதக் குடறத்துக்ககாள்ைது ேல்லது. சிலருக்கு அைகான புத்திர பாக்கியம் அடேயும். ரவகாசி கஜன்ே ராசியில் கசவ்ைாய். ீ ஆண்டின் பிற்பாதியில் ேண்பர்களிைம் பைகும்மபாது கைனோக இருப்பது ேல்லது. சுபகாரிய முயற்சிகளில் தாேதம் ஏற்படும்.ேடனைி ஒற்றுடே பலப்படும். ஆசிரியருக்கும் பள்ளி ேற்றும் கல்லூரிக்கும் ேற்கபயடர ைாங்கித் தருைர்கள். கணைன். மாணவ.ைாங்கலில் கைனமுைன் கசயல்படுைது ேல்லது. ககாடுக்கல். ஆபரணமும் மசரும். கபாருளாதார ேிடல சிறப்பாக இருந்தாலும் ைரவுக்கு ேீ றிய கசலவுகள் உண்ைாகும். குடும்பத்தில் ஒற்றுடேக் குடறவுகள் உண்ைாகும் என்பதால் கேருங்கியைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைது.

கபாருளாதார ேிடல முன்மனற்றோக இருக்கும். ைியாபாரத்தில் . ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளக் காப்பாற்ற முடியும். ஆடி கஜன்ே ராசியில் சுக்கிரன். 3-ல் கசவ்ைாய். கபாருளாதார ரீதியாக ஏற்றங்கடள அடைைர்கள். கதாைில்.முருகப்கபருோடன ைைிபைவும். ஆனி பஞ்சே ஸ்தானோன 5-ல் குரு சஞ்சரிப்பதால் பணைரவுக்குப் பஞ்சேிருக்காது என்றாலும் சூரியன். ீ உத்திமயாகஸ்தர்களின் திறடேக்மகற்ற பாராட்டுதல்களும் பதைி உயர்வுகளும் கிடைக்கும்.ைாங்கலில் சரளோன ேிடல இருக்கும்.ைாங்கலில் ைாக்குறுதிகடளக் காப்பாற்ற முடியும். ஆவணி இம்ோதம் 2-ஆம் மததி முதல் சர்ப்ப கிரகங்களான ராகு 3-லும். 4-ல் புதன் சஞ்சரிப்பதால் எடதயும் எதிர்ககாள்ளும் ைலிடேடய அடைைர்கள். இம் ோதம் 27-ஆம் மததி ஏற்பைவுள்ள குருப் கபயர்ச்சிக்குப்பிறகு குரு 6-ஆம் ைட்டிற்கு ீ ோறுதலாக இருப்பதால் புதிய முயற்சிகடள மேற்ககாள்ளும் மபாது சற்று கைனம் மதடை. ீ ேடன ைாங்கும் முயற்சிகளில் தடைகளுக்குப் பின் கைற்றி ஏற்படும். கதாைில். உைல்ேிடலயில் சிறுசிறு பாதிப்புகள் மதான்றி ேடறயும். ேற்றைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைது ேல்லது. ககாடுக்கல். உைல்ேிடல முன்மனற்றேடையும். ீ ைாழ்ைில் இருக்கும் பிரச்சிடனகள் குடறயும். உத்திமயாகஸ்தர்கள் மதடையற்ற பயணங்கடளத் தைிர்ப்பது ேல்லது. கதாைில். 3-ல் சூரியன் கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பதால் ேீங்கள் ேிடனத்தகதல்லாம் ேைக்கும். மகது 9-லும் சஞ்சரிக்க இருப்பதால் ைண்பிரச்சிடனகள் ீ குடறயும். ைடு. சனிக்குப் பரிகாரம் கசய்யவும். ைியாபாரத்திலிருக்கும் மபாட்டிகள் ேடறயும். கதாைில். ைடு. ைாகனம் ைாங்கும் மயாகம் அடேயும். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு உயர்வுகள் கிட்டும். புதன் இருப்பதால் ேற்பலடன அடைைர்கள். 5-ல் குரு இருப்பதால் சுபகாரியங்கள் டககூடி ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். ைிலகியிருந்த உறவுகளும் ேட்பு பாராட்டும். சிை ைைிபாடு கசய்ைது உத்தேம். ககாடுக்கல். ைியாபாரம் லாபம் தரும். ீ ேடன. ீ என்றாலும் குரு 6-ல் இருப்பதால் பணைிஷயத்தில் கைனத்மதாடிருப்பது ேல்லது. சிைகபருோடன ைைிபைவும். புைட்டாசி உங்கள் ராசிக்கு 4-ஆம் ைட்டில் ீ சுக்கிரன். கசவ்ைாய் 2-ல் இருப்பதால் குடும்பத்தில் ஒற்றுடேக் குடறவு ஏற்படும்.

எடுக்கும் முயற்சிகளில் எதிர்ேீச்சல் மபாட்மை கைற்றி கபறமுடியும். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்குப் பணியில் ேிம்ேதியிருக்கும். கேருங்கியைர்களுக்கிடைமய கருத்து மைறுபாடுகள் அதிகரிக்கும். கேருங்கிய ைர்கடள அனுசரித்து ேைப்பது ேல்லது. சனி சஞ்சரிப்பதால் சிறுசிறு உைல் பாதிப்புகள் ஏற்படும். மதடையற்ற பிரச்சிடனகளால் கணைன். கபாருளாதாரேிடல திருப்தியளிக்கும். கதாைிலில் ேல்ல முன்மனற்றம் ஏற்படும். கேருங்கியைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைது ேல்லது. சனிபகைாடன ைைிபைவும். ககாடுக்கல். கபாருளாதாரேிடல ஏற்ற இறக்கோக இருக்கும். சிைகபருோடன ைைிபடுைது உத்தேம். ைியாபாரம் கசய்பைர்கள் கூட்ைாளிகடள அனுசரித்துச் கசல்ைது உத்தேம். கார்த்திரக குரு 6-லும். ரத . 3-ல் ராகு சஞ்சரிப்பதால் எதிர்பாராத உதைிகள் கிடைக்கப்கபற்று கபாருளாதார கேருக்கடிகள் சற்று குடறயும். 5-ல் சுக்கிரன் இருப்பதால் புதிய கபாருட்கள் ைாங்கக்கூடிய மயாகம் உண்ைாகும். ககாடுக்கல்- ைாங்கலில் கைனம் மதடை. என்றாலும் 8-ல் சூரியன். உத்திமயாகஸ்தர்கள் உைன்பணிபுரிபைர்கடள அனுசரித்துச்கசல்ைது உத்தேம். இம்ோதம் 9-ஆம் மததி முதல் உங்களுக்கு அஷ்ைேச்சனி கதாைங்க இருப்பதால் உைல் ஆமராக்கியத்தில் கைனோக இருப்பது ேல்லது.மபாட்டிகடளச் சோளித்மத ஏற்றம் கபறமுடியும். எந்த காரியத்டதயும் ஒருமுடறக்குப் பலமுடற சிந்தித்து கசயல்படுைதன்மூலம் ேற்பலன்கடளப் கபறமுடியும். கதாைில். உைல்ேிடலயில் கைனம் கசலுத்த மைண்டிைரும். கபாருளாதார ேிடல ஏற்ற இறக்கோக இருக்கும். குடும்பத்தில் உள்ளைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைது ேல்லது. சனிக்குரிய பரிகாரங்கடளச் கசய்ைது உத்தேம். சூரியன் 7-லும் சஞ்சரிப்பதால் எதிலும் ேிதானோகச் கசயல்பட்ைால்தான் ேற்பலடன அடையமுடியும். ைியாபாரத்தில் லாபங்கள் அதிகரிக்கும்.ேடனைி ஒற்றுடே குடறயும். சுபகாரியங்களுக்கான முயற்சிகளில் தடைகள் ஏற்படும். சிைடன ைைிபைவும். கதாைில். 7-ல் புதன். உைல்ேிடலயில் சிறுசிறு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு ேருத்துைச் கசலவுகள் உண்ைாகும்.ைாங்கலில் ேம்பியைர்கமள துமராகம் கசய்ைார்கள். ைியாபாரத்தில் ேந்தோனேிடல இருக்கும். ஐப்பசி இம்ோதம் ோதக் மகாளான சூரியன் 6-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சரிப்பதால் எதிர்ப்புகள் ைிலகி ேிம்ேதி ஏற்படும். பயணங்களால் அடலச்சல் அதிகரிக்கும். மார்கழி கசவ்ைாய் 6-லும் சுக்கிரன் 7லும் சஞ்சரிப்பதால் கதாைில்.

ககாடுக்கல். ஆடை. பங்குனி கஜன்ே ராசிக்கு 11-ல் சூரியன். பணைரவுகளில் ஏற்றத் தாழ்வுகள் ேிலவும். கிைடே: கைள்ளி. உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு எதிர் பாராத இைோற்றம் அடலச்சடல உண்ைாக்கும். அதிர்ஷ்டம் அளிப்ரப எண் : 5.உறைினர்களின் ஆதரவு சிறப்பாக இருக்கும். ேிடனத்த காரியங்கடள ேிடறமைற்றக்கூடிய ஆற்றல் உண்ைாகும். உைல்ேிடல சுோராக இருக்கும். ேீலம். சுக்கிரன். 8. ககாடுக்கல். ஆபரணம் மசரும். கபாருளாதாரேிடல ேிகச் சிறப்பாக அடேயும். சனி சாதகேற்றிருப்பதால் எதிலும் ேிதானத்துைன் கசயல்பட்ைால் ேட்டுமே சாதகப்பலடன அடைய முடியும். கதாைில். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்குப் பதைி உயர்வுகள் கிடைக்கும். தட்சிணாமூர்த்திடய ைைிபடுைது உத்தேம். உத்திமயாகஸ்தர்களின் திறடேகள் பாராட்ைப்படும். உற்றார். கபாருளாதார உயர்வுகளால் குடும்பத் மதடைகள் பூர்த்தியாகும். ைியாபாரம் சிறப்பாக ேடைகபறும். ேிறம்: கைண்டே.உங்கள் ராசிக்கு 3-ல் ராகு. சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பதால் எடுக்கும் முயற்சிகளில் கைற்றி கிட்டும். கதாைில் ரீதியாக ஏற்றங்கள் ஏற்படும். 9-ல் சூரியன். எடுக்கும் முயற்சிகள் கைற்றி தரும். கைளியூர். கல்: டைரம்.ைாங்கலில் கபரிய கதாடகடய ஈடுபடுத்தினால் ைண்ைிரயங்கடள ீ சந்திக்க மேரிடும். மாசி சூரியனும். குடும்பத்தில் சுபச்கசலவுகள் ஏற்படும். கைளிோடுகள் கசல்லக்கூடிய ைாய்ப்புகள் அடேயும். முருகப்கபருோடன ைைிபடுைது உத்தேம். அம்ேடன ைைிபைவும். ராசியாதிபதி சுக்கிரனும் 10-ல் சஞ்சரிப்பதால் உங்கள் பலமும் ைலிடேயும் அதிகரிக்கும். எந்த காரியத்டதயும் எளிதில் கசய்து முடிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உண்ைாகும். குடும்ப ஒற்றுடே சுோராக இருக்கும். . சுபகாரிய முயற்சிகளில் தடைகளுக்குப்பின் அனுகூலோன பலன்கள் உண்ைாகும். சனி. சுபகாரியங்கள் தடைகளுக்குப்பின் டககூடும். புதன் சஞ்சரிப்பதால் ேீங்கள் ேிடனத்தகதல்லாம் ேைக்கும். உற்றார்- உறைினர்களிடைமய ேிலவும் கருத்து மைறுபாடுகள் ேடறயும். பிறர்ைிஷயங்களில் தடலயீடு கசய்ைடதத் தைிர்க்க மைண்டும். 6. குரு.ைாங்கலில் சற்று கைனம் மதடை.

கைன்ஷன். குடும்பம். ைடு. உற்றார்- உறைினர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைது ேல்லது. மராக ஸ்தானோன 6-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சாரம் கசய்ய இருப்பதால் பல்மைறு ைடகயில் அனுகூலோன பலன்கடள அடைைர்கள். ைருை முற்பாதியில் குரு 4-ல் உள்ளதால் எதிலும் ேிதானோக ேைந்து ககாள்ைது ேல்லது. உற்றார்.ேடனைி ைிட்டுக்ககாடுத்து ேைந்து ககாள்ைது. சுக ஸ்தானோன 4-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சரிப்பதாலும் அடலச்சல். ைியாபாரம் கசய்பைர்களுக்கு சிறப்பான லாபம் இருக்கும். 3-ஆம் ைட்டில் ீ ராகு சஞ்சரிப்பதால் எடுக்கும் முயற்சிகள் அடனத்திலும் கைற்றி கிட்டும். என்றாலும் சனிபகைான் ஆனி 6-ஆம் மததிமுதல் ஜப்பசி 9-ஆம் மததிைடர ருண.உறைினர்களின் உதைியால் எந்தைித கேருக்கடிகடளயும் சோளிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உண்ைாகும். அஜீரணக் மகாளாறு மபான்றடையும் ஏற்படும். உைல் ஆமராக்கியத்தில் அடிக்கடி பாதிப்புகள் உண்ைாைமதாடு ையிறு சம்பந்தப்பட்ை பாதிப்புகள். 9- ல் சஞ்சரிக்கும் சர்ப்ப கிரகங்கள் ஆைணி 2-ஆம் மததிக்குப் பிறகு 2-ல் ராகு. ஒருைருக்ககாருைர் ைிட்டுக்ககாடுத்து ேைந்து ககாள்ைது உத்தேம். ீ சனி ஐப்பசி 9-ஆம் மததிமுதல் 7-ஆம் ைட்டிற்கு ீ ோறுதலாக உள்ளதால் கண்ைச் சனி கதாைங்கவுள்ளது. மிதுனம் (மிருகசீரிஷம் 3-ஆம் பாதம் முதல். ஆண்டுக் மகாளான குரு. 8-ல் மகதுைாக சஞ்சரிக்க இருப்பதால் குடும்பத்தில் ைண் ீ ைாக்குைாதங்கள் ஏற்பட்டு ஒற்றுடே குடறயும். உடல் ஆஜைாக்கியம் .திடச: கதன்கிைக்கு. ககாடுக்கல்.உறைினர்களின் ஆதரவு திருப்தி தரும். லட்சுேி. ீ கதாைில். சுபகாரிய முயற்சிகள் ஆைணி ோதத்திற்குப் பிறகு எளிதில் டககூடும். புனர்பூசம் 3-ஆம் பாதம் முடிய) அன்புள்ள ேிதுன ராசி மேயர்கமள! பலர் ரசிக்கும்படி மபசக்கூடிய ஆற்றலும். இதனால் கணைன். திருவாதிரை.ைாங்கலில் கபரிய கதாடகடய ஈடுபடுத்தி லாபம் காணமுடியும். பூர்ைகச் ீ கசாத்து ைைியில் இருக்கும் பிரச்சிடனகள் ஒரு முடிவுக்கு ைரும். உற்றார். சிலருக்கு கைளியூர் பயணங்கள் மேற்ககாள்ளும் ைாய்ப்பும் அதனால் கபாருளாதார மேன்டேகளும் உண்ைாகும். பிள்டளகளால் ேகிழ்ச்சி அளிக்கும் சம்பைங்கள் ேடைகபறும். ஆைணி 27-ஆம் மததிமுதல் குரு பஞ்சே ஸ்தானோன 5-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சாரம் கசய்யைிருப்பதால் குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் டககூடும். உங்கள் ராசிக்கு 3. அடசயா கசாத்துகளால் ைண்ைிரயங்கள் ீ ஏற்படும். கபாருளாதார ேிடல ஏற்ற இறக்கோக இருந்தாலும் எடதயும் சோளித்து ைிைமுடியும். பணைரவு தாராளோக இருப்பதால் ைாகனங்கடள ைாங்கும் ைாய்ப்பு அடேயும். குடும்பத்தில் உள்ளைர்களாலும் ேருத்துைச் கசலவுகடள எதிர்ககாள்ைர்கள். பபாருளாதாை நிரல குடும்பச்சூைல் ஓரளவுக்கு ேகிழ்ச்சிகரோகமை இருக்கும். சமூகைாழ்ைில் ஆர்ைம் உடையைராகவும் ைிளங்கும் உங்களுக்கு ஆண்டின் கதாைக்கத்தில் சனி அதிசாரோக 7-ல் சஞ்சரிப்பதாலும். கதய்ைம்: ைிஷ்ணு. ீ ேடன ைாங்கும் முயற்சிகளில் கைன்கள் உண்ைாகும். அைகிய குைந்டத பாக்கியம் அடேயும்.

உைல்ேிடல சுறுசுறுப்பாக அடேயும். எந்தக் காரியத்திலும் ஒருமுடறக்கு பலமுடற சிந்தித்துச் கசயல்படுைது ேல்லது. மைடலயாட்களிைம் கைனோக இருப்பது ேல்லது. பகாடுக்கல். பதாழில். ககாடுத்த கைன்கடள ைசூலிப்பதில் சில தடைகள் ேிலைினாலும் திருப்திகரோக ைசூலாகும். ைருைாய்க்குக் குடற இருக்காது. சுபச்கசய்திகள் கிடைத்து ேனேகிழ்ச்சி உண்ைாகும். கான்டிராக்ட் மபான்றைற்றில் சுோரான லாபம் அடேயும். சிலருக்கு ைிரும்பிய இைோற்றம் கிடைக்கும். உத்திஜயாகம் உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு ககௌரைப் பதைிகள் கிடைப்பது ேகிழ்ச்சிடய ஏற்படுத்தும் என்றாலும் அதனால் அதிக மேரம் உடைக்க மைண்டியிருக்கும். ஆண்டின் கதாைக்கத்தில் இருந்த மதக்க ேிடல படிப்படியாக ைிலகி முன்மனற்றங்கள் ஏற்படும். பயணங்களால் அனுகூலோன பலன்கள் ஏற்படும். மதடிைரும் ககௌரைப் பதைிகடளத் தைறைிைாேல் பயன்படுத்திக் ககாள்ைது ேல்லது. ககாடுக்கல்.வாங்கல் கேிஷன்.ைாங்கலில் பிறருக்கு முன்ஜாேீ ன் ககாடுப்பது. கபாறாடேகடள எதிர் ககாண்ைாலும் உங்களுக்கு கிடைக்க மைண்டிய லாபம் தடையின்றிக் கிடைக்கும். சில மேரங்களில் எவ்ைளவுதான் பாடுபட்ைாலும் எடுத்த பணிகடள ஒழுங்காக முடிக்க முடியாேல் மபாகும். உணவு ைிஷயங்களில் கட்டுப்பாட்டுைன் இருப்பதன்மூலம் ையிறு சம்பந்தப்பட்ை பாதிப்புகள் ஏற்படுைடதத் தைிர்க்க முடியும். அைசியல் மபச்சில் ேிதானத்டதக் கடைப்பிடிப்பது ேல்லது. ஏகஜன்சி. ைாக்குறுதி ககாடுப்படதத் தைிர்க்க மைண்டும். என்றாலும் அடலச்சலும் அதிகரிக்கும். மதடையற்ற பயணங்களால் அடலச்சல். வியாபாைம் கதாைில். குடும்பத்தில் உள்ளைர்களால் அடிக்கடி ேருத்துைச் கசலவுகள் ஏற்படும். . கபரிய முதலீடுகடள ஈடுபடுத்தி கசய்யும் காரியங்களில் ேட்டும் கைனமுைன் கசயல்பட்ைால் ைண்ைிரயங்கடளத் ீ தைிர்க்க முடியும். ேக்களின் ஆதரடைப் கபற அதிக முயற்சிகடள மேற்ககாள்ள மைண்டிைரும். கூட்ைாளிகடள அனுசரித்து ேைப்பது. ைியாபாரத்தில் மபாட்டி. உைன்பணிபுரிபைர்களின் ஒத்துடைப்பு சுோராக இருக்கும்.

உறைினர்கடள அனுசரித்து ேைந்துககாண்ைால் ேற்பலடன அடைைர்கள். கரலஞர்கள் புதிய ைாய்ப்புகள் சிறப்பாக இருந்தாலும் கபாருளாதார ேிடல சுோராகமை இருக்கும்.உைல்ேிடலயில் பாதிப்பு மபான்றடை உண்ைாகும். உைல் ேிடலயில் கைனம் கசலுத்துைது ேல்லது. சில மேரங்களில் மைடலக்கு ஆள் கிடைக்காேல் பயிர்கள் ைணாகும் ீ ேிடல ஏற்பட்ைாலும் தகுந்த மேரத்தில் முடிக்க மைண்டிய மைடலடய முடித்து ைிடுைர்கள். மாதப் பலன் சித்திரை உங்கள் ராசிக்கு 3-ல் ராகு.மாணவியர் கல்ைியில் கடின முயற்சிகடள மேற்ககாண்ைால் எதிர்பார்த்த ேதிப்கபண்கடளப் கபறமுடியும். அைற்றின் மூலம் அடைய மைண்டிய லாபங்கடள அடைந்துைிைலாம். மதடையற்ற ேனசஞ்சலங்கள் மதான்றி ேடறயும். பணிபுரியும் கபண்களுக்கு எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகள் தாேதப்படும். கால்ேடைகளுக்கு சிறுசிறு ஆமராக்கிய பாதிப்புகள் ஏற்பட்ைாலும். ைிைாமுயற்சியுைன் பாடுபட்ைால் கைற்றிகடளப் கபற்று ைிடுைர்கள். புதன் சஞ்சரிப்பதால் எடுக்கும் முயற்சியில் கைற்றி கிட்டும். ைரமைண்டிய பாக்கி பணத்கதாடககள் ைசூலாைதில் தாேதம் உண்ைாகும். ீ புதிய கபாருள்மசர்க்டககள் அடேயும். சுபகாரிய முயற்சிகள் ஆைணி ோதத்திற்குப்பிறகு டககூடும். உயர்கல்ைிக்காக எதிர்பார்க்கும் உதைிகள் தடைகளுக்குப் பின் அடேயும். கபற்மறார். ஆசிரியர்களின் ஆதரவு திருப்திகரோக இருக்கும். இடைைிைாத பயணங்களால் உைல்ேிடல மசார்ைடையும். ீ காய்கனி ேற்றும் பைைடக. மதடையற்ற கபாழுதுமபாக்குகடளத் தைிர்ப்பது ேல்லது. ீ பபண்கள் கபாருளாதார ேிடல சிறப்பாக அடேயும் என்றாலும் ைரவுக்குேீ றிய கசலவுகளும் ஏற்படும். 11-ல் சூரியன். உற்றார். கீ டர ைடககளாலும் லாபம் கிட்டும். . மாணவ. விவசாயிகள் ைிைசாயத்தில் உடைப்புக்மகற்ற பலடனப் கபற்றுைிைமுடியும்.

உைனிருப்பைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைது ேல்லது. கைளியூர். உத்திமயாகஸ்தர் களுக்கு ககௌரைப் பணிகள் கிட்டும். ரவகாசி கஜன்ே ராசிக்கு 10-ல் சுக்கிரன். முருகப்கபருோடன ைைிபடுைது உத்தேம். ககாடுக்கல். சனிக்குரிய பரிகாரங் கடளச் கசய்ைது உத்தேம். ீ ேடன. சனி 6-லும் சஞ்சரிப்பதால் கதாைில். ைடு. பணைிஷயத்தில் பிறடரேம்பி முன்ஜாேீ ன் ககாடுப்படதத் தைிர்க்கவும். கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பதால் உைல் ஆமராக்கியத்தில் அடிக்கடி பாதிப்புகள் உண்ைாகும் என்றாலும் 3-ல் ராகு. கைளிோடு கசல்லும் ைாய்ப்புகளும் அதன்மூலம் அனுகூலப் பலன்களும் கிடைக்கும். ைாகனம் ைாங்கும் மயாகம் உண்ைாகும். கேருங்கியைர்கடள அனுசரித்து ேைப்பது ேல்லது.ேீங்கள் ேிடனத்தகதல்லாம் ேைக்கும். ீ 2-ல் சூரியன். ைியாபாரத்தில் லாபம் கபருகும். உைன்பிறந்தைர்களுக்கிடைமய இருக்கும். கதாைில். கபாருளாதார ரீதியாக ஏற்றங்கள் ஏற்படும். ைியாபாரத்தில் சில மபாட்டிகடள சந்திக்க மேர்ந்தாலும் கிடைக்க மைண்டிய லாபம் தடைப்பைாது. கபரிய முதலீடுகளில் கசய்ய ேிடனக்கும் காரியங்களில் ைண்ைிரயங்கடள ீ சந்திக்க மேரிடும் என்பதால் கைனம் மதடை.ைாங்கலில் முன்ஜாேீ ன் ககாடுப்படதத் தைிர்க்கமைண்டும். சுபகாரியங்கள் டககூடும். கசவ்ைாய் 12-ல் இருப்பதால் மதடையில்லாத அடலச்சல்கள் ஏற்படும். 11-ல் புதன் சஞ்சரிப்பதால் பணைரவுக்குப் பஞ்சேிருக்காது. கபரிய ேனிதர்களின் ஆசியும். ஆனி கஜன்ே ராசியில் சூரியன். உத்திமயாகஸ்தர்களின் தகுதிக்மகற்ற ஊதிய உயர்வுகள் கிடைக்கப்கபறும். சூரியன். கபாருளாதார ேிடல சிறப்பாக அடேயும். ஆடி ராகு 3-லும். கதாைில். கருத்து மைறுபாடுகள் ைிலகி ஒன்றுமசருைார்கள். பண ைரவுகள் திருப்திகரோக இருக்கும். சிைகபருோடன ைைிபடுைது உத்தேம். கதாைில். ைியாபாரம் ேந்தோக ேடைகபற்றாலும் கபாருள் மதக்கம் ஏற்பைாது. தட்சிணாமூர்த்திடய ைைிபடுைது உத்தேம். சுபகாரிய முயற்சிகளில் காலதாேதங்கள் ேிலவும். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்குப் பணியில் எதிர்பார்த்த இைோற்றம் கிடைக்கப்கபற்று ேகிழ்ச்சி உண்ைாகும். . ஆதரவும் ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுடே ேிலவும். கசவ்ைாய் இருப்பதால் குடும்பத்தில் ஒற்றுடேக் குடறவு ஏற்படும். குடும்பத்தில் சுபிட்சம் ேிலவும். ீ கேருங்கியைர்கடள அனுசரித்து ேைப்பது ேல்லது. ோத முற்பாதியில் 11-ல் சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பதால் எந்தைித பிரச்சிடனகடளயும் சோளித்து ேற்பலன்கடள அடைைர்கள். ைியாபாரத்தில் லாபம் அடைைர்கள். கதய்ை தரிசனங் களுக்காக பயணங்கள் மேற்ககாள்ளும் ைாய்ப்பு உண்ைாகும்.

ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளயும் காப்பாற்ற முடியும். பயணங்களால் அனுகூலம் உண்ைாகும். புத்திர ைைியில் பூரிப்பு ஏற்படும். ககாடுக்கல். இம்ோதம் 2-ஆம் மததி ஏற்படும் சர்ப்ப கிரக ோற்றத்துக்குப்பிறகு 2-ல் ராகு. 8-ல் மகது சஞ்சரிக்க இருப்பது சாதகேற்ற அடேப்பு. கதாைில். கார்த்திரக கஜன்ே ராசிக்கு 5-ல் குரு.உறைினர்களிடைமய இருக்கும் கருத்து மைறுபாடுகள் ேடறயும். புதன் 5-லும் சஞ்சரிப்பதால் தாராள தனைரவுகள் உண்ைாகி பிரச்சிடனகள் எல்லாம் குடறயும். ஐப்பசி சுக்கிரன் 4-லும். ைியாபாரத்திலிருக்கும் தடைகள் ைிலகும். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு மைடலயில் பணிச்சுடே குடறயும். உற்றார். கபாருளாதார ேிடலயும் சிறப்பாக அடேயும். துர்க்டகயம்ேடன ைைிபடுைது உத்தேம். எதிர்பார்க்கும் உதைிகளும் தடையின்றிக் கிட்டும். குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் டககூடி ேகிழ்ச்சியான சூழ்ேிடல உண்ைாகும். 6-ல் சனி சஞ்சரிப்பதால் சகல ைிதத்திலும் ேற்பலன்கடள அடைைர்கள். புதன் 3-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சரிப்பதால் எல்லாைடகயிலும் ஏற்றம் ேிகுந்த பலன்கடள அடைைர்கள். குரு. குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சி தரக்கூடிய சம்பைங்கள் ேடைகபறும். உத்திமயாகஸ்தர்கள் தடைப்பட்ை உயர்வுகளுக்கான முயற்சிகடள மேற்ககாண்ைால் ேற்பலன்கள் அடையலாம். 5-ல் குரு. .உறைினர்களின் ஆதரவுகள் ேகிழ்ச்சிடய அளிக்கும். கபாருளாதார ேிடல சிறப்பாக அடேயும். சர்ப்ப சாந்தி கசய்ைது உத்தேம்.ைாங்கல் லாபகரோக இருக்கும். கபாருளாதார ேிடல ேிகச் சிறப்பாக இருக்கும். ீ சனி 6-ல் இருப்பதால் புதிய ைாய்ப்புகள் உங்கடளத் மதடிைரும். உற்றார். ஆவணி சூரியன். ககாடுக்கல். 6-ல் சூரியன் சஞ்சரிப்பதால் ேீங்கள் ேிடனத்தகதல்லாம் ேைக்கும். முருகப் கபருோடன ைைிபடுைது உத்தேம். புைட்டாசி உங்கள் ராசிக்கு 3-ல் கசவ்ைாய்.ைாங்கல் திருப்தி அளிக்கும். கபரிய முதலீடு கசய்து கதாைிடல அபிைிருத்தி கசய்யும் மோக்கம் ேிடறமைறும். என்றாலும் 27-ஆம் மததிமுதல் குரு 5-ல் சஞ்சரிக்க இருப்பதால் உங்கள் கஷ்ைங்கள் படிப்படியாகக் குடறயும். குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சி தரக்கூடிய சம்பைங்கள் ேடைகபறும். ீ தடைப்பட்ை சுபகாரியங்கள் டககூடும். படைய கைன்கள் குடறயும்.

உறைினர்களின் ைருடக ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். கதாைில். சனிக்குரிய பரிகாரங்கடளச் கசய்ைது உத்தேம். மசேிப்பு கபருகும். ீ ைியாபாரத்தில் மபாட்டி. உைல்ேிடலயில் கைனம் கசலுத்த மேரிடும். கதாைிலில் லாபம் கிட்டும். கதாைில். உற்றார். முன்மகாபத்டதக் குடறத்துக்ககாண்டு மபச்சில் ேிதானத்டதக் கடைப்பிடித்தால் குடும்பத்தில் ஒற்றுடே இருக்கும். சனி இருப்பதால் உைனிருப்பைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைது ேல்லது. கதாைில். கைளியூர்.பல்மைறுைடகயில் லாபகரோன பலன்கள் உண்ைாகும். எந்த காரியத்திலும் ஒருமுடறக்கு பலமுடற சிந்தித்து கசயல்படுைது ேல்லது.ைாங்கலில் கைனம் மதடை. ைியாபாரத்தில் ஓரளவுக்கு லாபம் கிடைக்கும். ககாடுக்கல். ககாடுக்கல். கைன்கள் தீரும்.ைாங்கலில் கைனமுைன் கசயல்படுைது ேல்லது. ஆடை ஆபரணம் மசரும். கதாைிடல அபிைிருத்தி கசய்ய எடுக்கும் முயற்சிகளில் எதிர்பார்க்கும் உதைிகள் தாேதப்படும். 6-ல் கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பதால் எல்லாைடகயிலும் ஏற்றேிகு பலன்கடள அடைைர்கள். கைளியூர். துர்க்டக அம்ேடன ைைிபடுைது உத்தேம். சூரியன் 8-ல் சஞ்சரிப்பதால் உைல் ஆமராக்கியத்தில் உஷ்ணம் சம்பந்தப்பட்ை பாதிப்புகள் உண்ைாகி ேருத்துைச் கசலவுகடள ஏற்படுத்தும். கபாறாடேகள் ைிலகி முன்மனற்றங்கள் உண்ைாகும்.உறைினர்கள் தக்க சேயத்தில் உதவுைார்கள். கைளிோடு கசல்லும் ைாய்ப்பு அடேயும். மார்கழி தனகாரகன் குரு 5-ல் பலோக இருப்பது கபாருளாதாரரீதியாக ேற்பலடன தரும் அடேப்பு என்றாலும் 2-ல் ராகு. உத்திமயாகஸ்தர்கள் தடைப்பட்ை பதைி உயர்வுகள் கிடைக்கப் கபறுைார்கள். ைியாபாரத்தில் ேல்ல லாபம் அடேயும். சிைகபருோடன ைைிபடுைது ேல்லது. கைளிோடு கசன்று பணிபுரிய ைிரும்புபைர்களின் மோக்கம் ேிடறமைறும். மாசி இம்ோதம் 5-ல் குரு. புதிய முயற்சிகளில் கைற்றி கிட்டும். கபான் கபாருள். புதிய மைடல ைாய்ப்புகள் கிடைக்கப்கபறும். கபாருளாதாரேிடல சிறப்பாக அடேயும். ஒற்றுடேயும் ேிலவும். கபாருளாதார ேிடல திருப்தியாகமை இருக்கும். குடும்பத்தில் சுபிட்சமும். ககாடுக்கல். . 7-ல் சூரியன். ைியாபாரம் கசய்பைர்களுக்கு ேல்ல லாபம் கிட்டும்.ைாங்கலில் கபரிய கதாடகடய ஈடுபடுத்துைடதத் தைிர்ப்பது ேல்லது. உற்றார். ரத ராகு 2-ல். சுபகாரியங்கள் டககூடும். கபாருளாதார ேிடல திருப்தியளிக்கும் என்றாலும் மதடையற்ற கசலவுகளும் அதிகரிக்கும். உத்திமயாகஸ்தர்களின் திறடேகள் பாராட்ைப்படும். என்றாலும் 5-ல் குரு சஞ்சரிப்பதால் எடதயும் சோளிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உண்ைாகும். ைிோயகடர ைைிபடுைது உத்தேம்.

உற்றார். உங்கள் ைாழ்ைில் ேிகப்கபரிய ேறுேலர்ச்சி ஏற்படும். குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சி தரக்கூடிய சம்பைங்கள் ேடைகபறும். இதனால் கபாருளாதாரேிடலயில் கேருக்கடிகள் ேிலவும். இதுைடர தடைப்பட்ை சுபகாரியங்கள் டககூடும். ேிறம்: பச்டச. கல்: ேரகதம். சனிபகைான் சாதகோக சஞ்சரிப்பதால் எந்தைித சிக்கடலயும் சோளித்து அனுகூலோன பலன்கள் .ைாங்கலில் கபரிய கதாடகடய ஈடுபடுத்தாதிருப்பது உத்தேம். கதாைில். கைளிைட்ைாரத் கதாைர்புகளால் அனுகூலோன பலன்கள் உண்ைாகும். கிைடே: புதன். ஆண்டுக்மகாளான குரு பகைான் இந்தாண்டு 3. ைியாபாரத்தில் லாபங்கள் அதிகரிக்கும். 4 ஆகிய பாைங்களில் சஞ்சாரம் கசய்ைது அவ்ைளவு சிறப்பான அடேப்பு என்று கூறமுடியாது. ைம்பு ைைக்குகளும் ஓர் முடிவுக்கு ைரும். கடகம் (புனர்பூசம் 4-ஆம் பாதம் முதல். பூசம். ீ பிரச்சிடனகள். கதய்ைம்: ைிஷ்ணு. படைய கைன்கள் குடறந்துைிடும். திடச: ைைக்கு. ேிகுந்த கற்படன சக்தியும் ககாண்ைைராக ைிளங்கும் உங்களுக்கு மேைிளம்பி ைருைத்தில் சனி ருண. 8. கைள்டள. ககாடுக்கல். சுக்கிரனுைன் 10-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சரிப்பதால் கபாருளாதார ரீதியாக மேன்டேகள் ஏற்படும். அதிர்ஷடம் அளிப்ரப எண்: 5. இைோற்றங்களும் கிடைக்கப்கபறும். உறைினர்களுக்கிடைமய இருக்கும் கருத்து மைறுபாடுகள் ேடறந்து ஒற்றுடே ஏற்படும். ைியாபார ரீதியாக லாபகரோன பலடன அடைைர்கள். இது சிறப்பான அடேப்பு என்பதால் உத்திமயாகத்தில் இருப்பைர்களுக்கு பதைி உயர்வுகளும். கைன் பிரச்சிடனகளும் ஓரளவுக்கு குடறயும். கைள்ளி.உறைினர்கள் உதைிகள் சில கிடைப்பதால் எடதயும் சோளிக்கும் ஆற்றல் உண்ைாகும். ேடறமுக எதிர்ப்புகள் குடறந்து எதிரிகளும் ேண்பர்களாக ோறுைார்கள். சூரியன். மராக ஸ்தானோன 6-ல் சஞ்சரிக்க இருப்பதால் கதாைில். 6. பங்குனி உங்கள் ராசியாதிபதி புதன். சங்கைங்கள் எல்லாம் முழுடேயாகக் குடறந்து முன்மனற்றத்டத அடைைர்கள் ீ 6-ல் அதிசாரோக சஞ்சரிக்கும் சனி ஆனி 6-ஆம் மததிமுதல் ஜப்பசி 9-ஆம் மததி ைடர பின்மனாக்கி 5-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சரித்துைிட்டு பின்பு முழுடேயாக ஐப்பசி 9-ஆம் மததிமுதல் 6-ல் சஞ்சரிக்கவுள்ளார். ேல்ல அறிைாற்றலும். ஆயில்யம் முடிய) அன்புள்ள கைக ராசி மேயர்கமள! உயர்ந்த லட்சியங்களும். தட்சிணாமூர்த்திடய ைைிபைவும். உத்திமயாக ரீதியாக எடுக்கும் முயற்சிகளில் கைற்றி கிட்டும்.

கதய்ை ைைிபாடுகளால் ேனேிம்ேதி உண்ைாகும். சனியின் சாதகோன சஞ்சாரத்தால் கதாைில். 8-ல் சஞ்சரிக்கும் ராகு. எடுக்கும் முயற்சிகளில் தடை. உடல் ஆஜைாக்கியம் உைல்ேிடலயில் முன்மனற்றோன பலன்கமள இருக்கும். தாேதங்கள் உண்ைாகும். கருத்து மைறுபாடுகளும் மதான்றினாலும் ஒற்றுடே சிறப்பாகமை இருக்கும். உைன்பணிபுரிபைர்களின் ஒத்துடைப்புகளால் மைடலப்பளு சற்று குடறயும். உற்றார்.அடைைர்கள். எந்தக் காரியத்டதயும் கஷ்ைப்பட்மை முடிக்க மேரிடும். குடும்பம். ஐப்பசி ோதத்திற்குப் பின்பு எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகடளயும் தடைப்பட்ை ேிலுடைத் கதாடககடளயும் கபறமுடியும். கபாருளாதாரேிடல ஏற்ற இறக்கோக இருக்கும் என்றாலும் எதிர்பாராத உதைிகள் கிடைப்பதால் குடும்பத் மதடைகடளப் பூர்த்திகசய்துைிைமுடியும். உைல் ஆமராக்கியத்தில் கைனம் கசலுத்தினால் ேட்டுமே அன்றாைப் பணிகளில் சுறுசுறுப்புைன் கசயல்பைமுடியும். பதாழில். ைியாபாரத்தில் ேடறமுக எதிர்ப்புகடள கைன்று லாபம் அடைைர்கள். சிறுசிறு பாதிப்புகளால் ேருத்துைச் கசலவுகள் ஏற்பட்ைாலும் உைமன சரியாகிைிடும். 7-ல் சஞ்சாரம் கசய்ய இருப்பதால் கேருங்கியைர்களிைம் கருத்து மைறுபாடுகள் ஏற்படும். கூட்ைாளிகளால் ைண் ீ பிரச்சிடனகடள சந்திப்பீர்கள். மதடையற்ற பயணங்கடளத் தைிர்த்தால் ைண்அடலச் ீ சடலக் குடறக்கலாம்.உறைினர்களால் மதடையற்ற பிரச்சிடனகடள சந்திக்க மைண்டியிருக்கும். ேற்றைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைது உத்தேம். கைன் ைாங்கக்கூடிய சூழ்ேிடலயும் உண்ைாகும்.மகது ஆைணி ோதம் 2-ஆம் மததி முதல் 1. ீ சுபகாரியங்களுக்கான முயற்சிகளில் தடை. . ைடு. தாேதங்களுக்குப்பின் கைற்றி கிட்டும். உங்கள் ராசிக்கு 2. அதிகாரிகளின் ஆதரடைப்கபற அதிக முயற்சிகடள மேற்ககாள்ள மேரிடும். கதாைில். உத்திஜயாகம் எதிர்பாராத இைோற்றங்கள் அடலச்சல். அடிக்கடி ைாக்குைாதங்களும். ீ கபரிய முதலீடுகடள ஈடுபடுத்தி கசய்யும் காரியங்களில் கைனம் மதடை. வியாபாைம் கதாைில். பபாருளாதாை நிரல குடும்ப ஒற்றுடே சுோராக இருக்கும். கைன்ஷடன உண்ைாக்கும். எதிரிகளின் பலம் குடறயும். ைியாபாரம் கசய்பைர்கள் மதடையற்ற பயணங்கடளத் தைிர்ப்பது ேல்லது. சுபகாரியங்கள் தடைக்குப் பின்பு டககூடும். ீ ேடன ைாங்கும் முயற்சிகள் தாேதப்படும்.

ேீர் பற்றாக்குடற. ீ ககாடுக்கல். மபச்சில் ேிதானத்டதக் கடைப்பிடிப்பதும் உைனிருப்பைடர அனுசரித்து ேைப்பதும் ேல்லது. புதிய ேைன ீ கருைிகள் ைாங்குைது. ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளக் காப்பாற்றுைதில் சில தடைகள் உண்ைாைதால் ேிம்ேதியின்றி இருப்பீர்கள்.ைியாபார ரீதியாக முன்மனற்றத்டதப் கபறமுடியும். பூேி. எதிர்பார்க்கும் கதாபாத்திரங்கள் அடேய சில தடைகள் இருக்கும். எடுக்கும் முயற்சிகளில் சில தடை.ைாங்கலில் கேருக்கடி இருக்கும் என்பதால் கபரிய முதலீடுகடளத் தைிர்த்து ைிடுைது ேல்லது. ஏகஜன்சி. புகடைத் தக்க டைத்துக் ககாள்ளலாம். பகாடுக்கல். ீ பண ைரவுகள் மதடைக்மகற்றபடியிருக்கும். ேடன ைாங்குைது மபான்றைற்றில் கைனமுைன் கசயல்படுைது உத்தேம்.வாங்கல் கேிஷன். படைய கைன்கள் கடின முயற்சிக்குப்பின் ைசூலாகி பிரச்சிடனகடளக் குடறக்கும். அைசியல் எதிலும் கைனமுைன் கசயல்பட்ைால் கபயர். மூத்த தடலைர்களிைம் சில கருத்து மைறுபாடுகள் ஏற்படும். தாேதங்கடள சந்தித்தாலும் . ைரப்புத் தகராறு என சில பிரச்சிடனகடள சந்தித்தாலும் உடைப்புக்கான பலடன அடைந்துைிை முடியும். கபாருளாதார ேிடல திருப்தி தரும். கரலஞர்கள் கடலஞர்கள் டகயிலிருக்கும் ைாய்ப்புகடள சிறப்பாகப் பயன்படுத்திக் ககாள்ைது உத்தேம். ேண்பர்கள் உதைியால் கேருக்கடிகள் குடறயும். தாேதங்கள் ேிலைினாலும் முடிைில் சாதகப்பலன் உண்ைாகும். கூட்ைாளிகளிைம் கைனம் மதடை. விவசாயிகள் ைிடளச்சல் சிறப்பாக இருக்கும். கைளிோட்டுப் பயணங்களால் சற்மற அடலச்சல் அதிகரிக்கும். கான்டிராக்ட் மபான்றைற்றில் சில மசாதடனகடளச் சந்தித்தாலும் தடைக்குப் பின்பு அனுகூலோன பலன்கள் அடைைர்கள். அரசு உதைிகள் கிடைக்கப்கபற்று ேகிழ்ச்சிடய அடைைர்கள். புதிய முயற்சிகளில் சில தடை. பபண்கள் உைல்ேிடல சிறப்பாக அடேயும்.

உைல் ேிடலயில் சிறுசிறு பாதிப்புகள் மதான்றி ேடறயும். ேண்பர்களின் சகைாசங்கடளக் குடறத்துக்ககாள்ைதும் ேன்டே தரும். கசவ்ைாய் 11-லும் சஞ்சரிப்பதால் கபாருளாதார ரீதியாக ேற்பலன்கள் ஏற்படும். ைியாபாரத்தில் ஏற்றம் ேிகுந்த பலன்கள் ஏற்படும்.ேடனைி ேகிழ்ச்சியும் ஒற்றுடேயும் அதிகரிக்கும். ீ கபாருளாதார ேிடல சிறப்பாக இருக்கும். கபற்மறார். கதாைில். கதாைில். ஆனி . கைளிோடுகள் கசல்லும் ைாய்ப்புகளால் அனுகூலோன பலன்கள் உண்ைாகும். உத்திமயாகஸ்தர்கள் எதிர்பார்க்கும் ஊதிய உயர்வுகடளப் கபற்று ேகிழ்ச்சி அடைைார்கள். ீ ைாகனம் ைாங்கும் முயற்சிகளில் கைன்கள் உண்ைாகும்.மாணவியர் கல்ைியில் ேந்தேிடல ேிலைினாலும் ைிைாமுயற்சியுைன் கசயல் பட்ைால் எடதயும் சாதிக்க முடியும். உற்றார். குடும்பத்திலிருக்கும் கருத்து மைறுபாடுகள் ைிலகி ஒற்றுடே அதிகரிக்கும். கணைன். புதிய மைடல மதடுபைர்களுக்கு ஐப்பசி ோதத்திற்குமேல் சிறப்பான மைடல ைாய்ப்பு அடேயும். சனி 6-ல் இருப்பதால் ேடறமுக எதிர்ப்புகள் குடறயும். சுபகாரிய முயற்சிகளில் தடை. ஆசிரியர்களின் அறிவுடரகடளக் மகட்டு ேைப்பது உத்தேம். துர்க்டக அம்ேடன ைைிபடுைது உத்தேம். ரவகாசி பாக்கியஸ்தானோன 9-ஆம் ைட்டில் ீ சுக்கிரன். ீ கபான். ைியாபார ரீதியாக மேற்ககாள்ளும் பயணங்களால் அனுகூலோன பலன்கள் உண்ைாகும்.ைிைாமுயற்சியுைன் கசயல்பட்டு கைற்றி கபறுைர்கள். குடும்பத்மதடைகள் பூர்த்தியாகும். கசல்ைம். 11-ல் சூரியன். எடுக்கும் முயற்சிகளில் கைற்றி கிட்டும். ைிோயகடர ைைிபைவும். கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பதால் எல்லாைடகயிலும் சாதகோன பலன்கடள அடைைர்கள். தாேதங்கள் ேிலவும். மாதப் பலன் சித்திரை சூரியன் 10-லும். மதடையற்ற அடலச்சல்கள் ஏற்படும். மாணவ. உத்திமயாகஸ்தர்களின் திறடேக்மகற்ப பாராட்டுதல்கள் கிடைக்கும். கசல்ைாக்கு மசரும். கபாருள் மசர்க்டக அடேயும் என்றாலும் ைடு.உறைினர்களின் ஆதரவு ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். எடுக்கும் முயற்சிகளில் கைற்றி கிட்டும். எதிர்பார்க்கும் கைனுதைிகள் கிடைக்கப் கபறும். மதடையற்ற கபாழுதுமபாக்குகடளத் தைிர்ப்பதும். கைளியூர்.

உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு மைடலப்பளு அதிகரிப்பதால் கூடுதல் மேரம் உடைக்க மேரிடும். உறைினர்கடள அனுசரித்து ேைந்து ககாண்ைால் எல்லாைடகயிலும் அனுகூலம் ேிகுந்த பலன்கடளப் கபறமுடியும். உத்திமயாகஸ்தர்களின் கனவுகள் ேிடனைாகும். சுபகாரியங்கள் தடைகளுக்குப்பின் டககூடும். கூட்ைாளிகளிடைமய கைனமுைன் கசயல்படுைது ேல்லது. முருகப் கபருோடன ைைிபைவும். கேருங்கியைர்களின் ஆதரவு ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். எதிர்பார்க்கும் உதைிகள் தடையின்றிக் கிடைக்கும். புதிய கபாருட்கடள ைாங்கி மசர்ப்பீர்கள். கபாருளாதாரேிடல ேிகச்சிறப்பாக இருக்கும். கேருங்கியைர்களால் அனுகூலோன பலன்கள் உண்ைாகும். கபாருளாதாரேிடல திருப்தியளிக்கும். கதாைில். அதிகாரிகளின் ஒத்துடைப்பு ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுடே ேிலவும். உத்திமயாகஸ்தர்கள் ேற்றைர்களின் பணிகடளயும் மசர்த்துகசய்ய மைண்டி ைரும். தட்சிணாமூர்த்திடய ைைிபாடு கசய்ைது உத்தேம். பிறர்ைிஷயங்களில் தடலயீடு கசய்ைடதயும் மதடையற்ற பயணங்கடளயும் தைிர்த்துைிடுைது ேல்லது. 12-ல் சூரியன். ஆடி கஜன்ே ராசியில் சூரியன். கபாருளாதாரேிடல ஏற்ற இறக்கோக அடேயும். ைியாபாரம் கசய்பைர்கள் ஓரளவுக்கு லாபத்டத அடைைார்கள். சிைகபருோடன ைைிபடுைது ேல்லது. பண ைரவுகள் சரளோக அடேயும். 2-ஆம் மததிமுதல் ராகு கஜன்ே ராசியிலும் மகது 7-ஆம் ைட்டிலும் ீ சஞ்சரிப்பதால் குடும்பத்தில் உள்ளைர்கடள அனுசரித்து ேைந்து ககாள்ைது உத்தேம். கைன் பிரச்சிடனகள் படிப்படியாகக் குடறயும். உைல் ஆமராக்கிய பாதிப்புகளால் ேருத்துைச் கசலவுகள் ஏற்படும். ககாடுக்கல். சுக்கிரன் 12-லும் சஞ்சரிப்பதால் ைரவுக்கு ேீ றிய கசலவுகள் ஏற்படும். ககாடுக்கல்- ைாங்கலில் முன்ஜாேீ ன் ககாடுப்படதத் தைிர்ப்பது உத்தேம். 27-ஆம் மததி ஏற்பைவுள்ள குரு ோற்றத்திற்குப்பிறகு குரு 4-ஆம் ைட்டிற்கு ீ ோறுதலாக உள்ளதால் குடும்பத்தில் ைண்கசலவுகள் ீ உண்ைாகும். ஆவணி சூரியன் 2-லும். ைியாபாரத்திலிருக்கும் ேடறமுக எதிர்ப்புகள் ைிலகும். உைல்ேிடலயில் உஷ்ணம் சம்பந்தப்பட்ை பாதிப்புகள் ஏற்படும். 2-ல் சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பதால் ேீங்கள் எடுக்கும் முயற்சியில் கைற்றி கிட்டும். குடும்பத்மதடைகள் பூர்த்தியாகும். புைட்டாசி முயற்சி ஸ்தானோன 3-ல் சூரியன். சுக்கிரன் 11-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சரிப்பதால் எதிர்பாராத உதைிகள் கிடைக்கப்கபற்று கேருக்கடிகள் சற்று குடறயும்.ைாங்கலில் கைனமுைன் கசயல்பட்ைால் .கஜன்ே ராசிக்கு 2-ல் ராகு. கதாைில். கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பதால் ைண் ீ கசலவுகள் ஏற்படும். கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பதால் எதிலும் ேிதானோக கசயல்படுைது ேல்லது.

ேிடனத்த காரியங்கள் டககூடி ேகிழ்ச்சி தரும். ராகு காலங்களில் துர்க்டக அம்ேடன ைைிபடுைது ேல்லது. சனி சஞ்சரிப்பதால் உங்கள் பலம் அதிகரித்து ேடறமுக எதிர்ப்புகள் குடறயும். உத்திமயாகஸ்தர்கள் தாங்கள் ைிரும்பிய இைோற்றத்டதப் கபறுைார்கள். சிலருக்கு சிறப்பான புத்திர பாக்கியம் அடேயும்.ைாங்கலில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். ைியாபாரத்தில் ேிலைிய மதக்கங்கள் ைிலகி லாபகரோன பலன்கடள அடைைர்கள். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்குக் ககௌரைப் பதைிகள் கிடைக்கும். ககாடுக்கல். கார்த்திரக கஜன்ே ராசிக்கு 4-ல் சுக்கிரன். ஆபரணம் மசரும். சுபகாரிய முயற்சிகள் அனுகூலப் பலடனத் தரும். கதாைில். முருகப் கபருோடன ைைிபைவும். புதிய கபாருள் மசர்க்டககளும். ைியாபார ரீதியாக ஏற்றங்கள் உண்ைாகும். எடுக்கும் பணிகடள சிறப்பாகச் கசய்து முடித்து அடனைரின் பாராட்டையும் கபறுைர்கள். 9-ஆம் மததி முதல் 6-ல் சனி சஞ்சாரம் கசய்ய இருப்பதும் பல்மைறுைடகயில் ேற்பலன்கடள ஏற்படுத்தும் அடேப்பாகும். உைனிருப்பைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைது ேல்லது. ீ தினமும் ைிோயகடர ைைிபடுைது உத்தேம். மார்கழி கஜன்ே ராசிக்கு 6-ல் சூரியன். கபரிய முதலீடுகளில் கதாைிடல ைிரிவுகசய்யும் மோக்கம் ேிடறமைறும். ஐப்பசி உங்கள் ராசிக்கு 3-ல் கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பதும். ீ ேடன ைாங்கும் முயற்சிகளில் அனுகூலோன பலன்கள் உண்ைாகும். ீ எந்தைித எதிர்ப்டபயும் சோளிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உண்ைாகும். எடுக்கும் முயற்சிகளில் கைற்றி கிட்டும். ைியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைத்துைிடும். 5-ல் புதன் 6-ல் சனி சஞ்சரிப்பதால் கதாைில். ரத .ைாங்கல் லாபம் தரும். ஆபரணமும் மசரும். குடும்பத்தில் ஒற்றுடே ேிலவும். கபாருளாதார ேிடல மேன்டே அடையும். எதிரிகளின் பலம் குடறந்து உங்கள் பலம் கூடும். ஆடை. ககாடுக்கல். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு மைடலப்பளு குடறயும். குருவுக்குரிய பரிகாரங்கடளச் கசய்ைது உத்தேம். கபாருளாதாரேிடலயில் இருக்கும் தடைகள் ைிலகும். குடும்பத்தில் ஒற்றுடே சிறப்பாக இருக்கும். கபாருளாதாரேிடல சிறப்பாக அடேைதால் குடும்பத் மதடைகள் பூர்த்தியாகும். ஆடை. கதாைில். ைடு.ைாங்கலில் கைனம் மதடை. மதடையற்ற கசலவுகடளக் குடறத்து சிக்கனோக கசயல்படுைது ேல்லது.லாபம் அடையலாம். உத்திமயாகஸ்தர்கள் தடைப்பட்ை உயர்வுகடளப் கபறுைார்கள். ககாடுக்கல்.

ககாடுக்கல். சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பதால் எதிலும் ேிதானோக கசயல்படுைது ேல்லது. அதிர்ஷ்டம் அளிப்பரவ எண்: 1. மாசி சனி 6-ல் இருப்பது ேன்டே தரும் அடேப்பு என்றாலும் 8-ல் சூரியன். கதய்ை ைைிபாடு கசய்ய ஆலயங்களுக்கு பயணங்கள் மேற்ககாள்ளும் ைாய்ப்பு உண்ைாகும். சனி. ைிோயகடர ைைிபைவும். 3. 2. கதாைில். எதிர்பார்த்த உதைிகள் கிடைக்கப்கபறும். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு மைடலப்பளு குடறயும். ககாடுக்கல். உற்றார். சுபச்கசய்திகள் கிடைக்கப்கபறும். 9-ல் சூரியன். கதாைில். கேருங்கியைர்களால் சாதகப்பலன் உண்ைாகும். பணைரவுகள் சரளோக இருக்கும். ேீங்கள் எடுக்கும் அடனத்து முயற்சிகளிலும் பரிபூரணோன அனுகூலப்பலடன அடைைர்கள். குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சி ேிலவும்.உறைினர்களிடைமய ேிலவும் கருத்து மைறுபாடுகள் ேடறயும். உைல்ேிடலயில் சிறு பாதிப்புகள் மதான்றி ேடறயும். உைல் ஆமராக்கியத்தில் கைனம் மதடை. சனி 6-லும் சஞ்சரிப்பதால் உைனிருப்பைர்களுடைய உதைியால் எடதயும் சோளிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உண்ைாகும். கதாைில். முருகப்கபருோடன ைைிபடுைது ேல்லது.ைாங்கல் திருப்தியளிக்கும்.சுக்கிரன் 7-லும். . உத்திமயாகஸ்தர்கள் ைிரும்பிய இைோற்றத்டதப் கபறமுடியும். கபாருளாதாரேிடல சிறப்பாக அடேயும் என்றாலும் எதிர்பாராத ைண் ீ ைிரயங்கள் உண்ைாகும். மதடையற்ற கசலவுகடளக் குடறத்துக் ககாள்ைது ேல்லது. ேிறம்: கைள்டள. உத்திமயாகஸ்தர்களின் திறடேக்கு அதிகாரிகளின் பாராட்டுதல்கள் கிடைக்கும்.ைாங்கலில் கைனோகச் கசயல்படுைது ேல்லது. எதிரிகளின் பலம் குடறந்து ைிடும். ீ குடும்பத்தில் ஒற்றுடே ேிலவும். திருேண சுப காரியங்களுக்கான முயற்சிகளில் சிறிய தாேதத்திற்குப்பிறகு ேல்ல பலன் உண்ைாகும். சிைகபருோடன ைைிபடுைது உத்தேம். பங்குனி கஜன்ே ராசிக்கு 6-ல் கசவ்ைாய். புதன் சஞ்சரிப்பதால் தாராள தனைரவுகள் உண்ைாகும். சுபகாரிய முயற்சிகளில் ேல்ல முன்மனற்றம் உண்ைாகும். கிைடே: திங்கள் ைியாைன். ககாடுக்கல். 9. ைியாபாரம் கசய்பைர்களுக்கு எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும்.ைாங்கலில் கைனம் மதடை. ைியாபாரம் சுோரான லாபம் தரும். ைியாபாரத்தில் கபரிய முதலீடுகளில் கசய்யும் கசயல்கள் ைண்ைிரயங்கடள ீ உண்ைாக்கக்கூடும். சிைப்பு.

ைண் ீ கசலவு ஏற்படும் என்றாலும் ஐப்பசி 9-ஆம் மததிமுதல் சனி முழுடேயாக 5-ஆம் ைட்டிற்கு ீ ோறுதலாக உள்ளதால் எல்லாைடகயிலும் அனுகூலோன பலன்கடள அடைைர்கள். ககாடுக்கல். ைடு. ஆமராக்கியத்தில் பாதிப்புகள். புத்திரைைியில் ேகிழ்ச்சி ஏற்படும். ஆண்டின் கதாைக்கத்தில் சர்ப்பகிரகங்களான ராகு. கதாைில். கணைன். திடச: ைைகிைக்கு. மபச்சில் ேிதானத்டதக் கடைப்பிடிப்பதும் ேல்லது. கதாைில். ைண்மபாட்டிகள். ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளக் காப்பாற்றக்கூடிய ஆற்றல் உண்ைாகும். ஆைணி 2-ஆம் மததி ஏற்படும் சர்ப்ப கிரகப் கபயர்ச்சியால் ராகு 12-ஆம் ைட்டிலும்.ேடனைியிடைமய கருத்து மைறுபாடுகள் ஏற்படும். கதய்ை பக்தியும். கபாருளாதாரரீதியாக சிறுசிறு கேருக்கடிகள் ஏற்படும் என்பதால் ஆைம்பர கசலவுகடளக் குடறத்து சிக்கனோக கசயல்பட்ைால் அடனத்து ேற்பலன்கடளயும் அடைய முடியும். சிம்மம் (மகம். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பாராத பதைி உயர்வுகள் கிட்டும். சிங்கம்மபால டதரியமும். கைன்ஷன் அதிகரிக்கும். உத்திைம் 1-ஆம் பாதம் முடிய) அன்புள்ள சிம்ே ராசி மேயர்கமள! அஞ்சா கேஞ்சமும். ீ குடும்ப ஒற்றுடே பலப்படும். இரக்க குணமும் ககாண்ை உங்களுக்கு மேைிளம்பி ைருைத்தில் ஆண்டுக் மகாளான குருபகைான் தன ஸ்தானத்தில் சாதகோக சஞ்சாரம் கசய்ைதால் சுபகாரியங்கள் டககூடும். ைிட்டுக்ககாடுத்து ேைந்துககாண்ைால் ேட்டுமே எந்தைித குடும்பப் பிரச்சிடனகடளயும் சோளிக்கமுடியும். ீ ேடன. ீ ேடறமுக எதிர்ப்புகளும் உண்ைாகக்கூடும். கதய்ைம்: மைங்கைாசலபதி. திருேண சுபகாரியங்களுக்கான முயற்சிகளில் ஆண்டின் முற்பாதியில் சாதகப்பலன் கிட்டும். புதிய ேைன ீ கபாருள் மசர்க்டககளும். கபான். கபாருள் மசரும் மயாகமும் உண்ைாகும். பபாருளாதாை நிரல குடும்பத்திலுள்ளைர்களிைம் அனுசரடணயாக ேைந்து ககாள்ைதும். பயணங்களால் அனுகூலம் உண்ைாகும்.ைாங்கலில் சரளோன ேிடல இருக்கும்.27 முதல் 3-ல் சஞ்சரிக்க இருப்பதால் ஆண்டின் பிற்பாதியில் எடுக்கும் முயற்சிகளில் எதிர்ேீச்சல் மபாை மைண்டியிருக்கும். ீ மகது 6-ஆம் ைட்டிலும் ீ சஞ்சரிக்க இருப்பதால் எந்தைித எதிர்ப்புகடளயும் சோளித்து முன்மனற்றம் அடைைர்கள். குடும்பம்.மகது 1. ைாகனங்கள் ைாங்கும் ைாய்ப்பு அடேயும். ைியாபாரம் சிறப்பாக ேடைகபறும்.கல்: முத்து. 7-ல் அனுகூலேற்று சஞ்சாரம் கசய்ைதால் குடும்ப ைாழ்ைில் பிரச்சிடன. பூர்ைகச் ீ கசாத்துகளால் சிறுசிறு ைிரயங்கள் ஏற்பட்ைாலும் அதன்மூலம் ஓரளவுக்கு அனுகூலப் பலன்கடளப் . கைன்கள் படிப்படியாகக் குடறயும். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு மதடையற்ற பிரச்சிடனகள் ஏற்பைலாம். ஆண்டின் கதாைக்கத்தில் 5-ல் அதிசாரோக சஞ்சரிக்கும் சனி ஆனி 6-ஆம் மததி முதல் ஐப்பசி 9-ஆம் மததி ைடர பின்மனாக்கி 4-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சரிப்பது அர்த்தாஷ்ைேச்சனி என்பதால் அடலச்சல். கபாருளாதார ேிடல ேிகச்சிறப்பாக இருக்கும். குடும்பத்தில் சுபிட்சோன ேிடல இருக்கும். ீ தன ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் குரு ஆைணி. பூைம்.

ஊதிய உயர்வுகளும் கிடைக்கப் கபறும். அைசியல் . ஆண்டின் பிற்பாதியில் எதிலும் கைனமுைன் கசயல்பட்ைால் அனுகூலப் பலடன அடையலாம். ீ கபரிய கதாடகடய எளிதில் ஈடுபடுத்த முடியும். ககாடுக்கல். பகாடுக்கல். பதாழில். கபரிய முதலீடுகளில் கசய்யும் காரியங்களில் கைனம் மதடை. புதிய கூட்ைாளிகளின் மசர்க்டக ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். கபாருளாதார ேிடல உயர்ைடைைதால் ைாகனம் ைாங்கும் மயாகமும் அடேந்துைிடும். ீ உடல் ஆஜைாக்கியம் உைல்ேிடலயில் சிறுசிறு பாதிப்புகள் மதான்றி ேருத்துைச் கசலவுகடள ஏற்படுத்தினாலும் எடதயும் சோளிக்கும் ைலிடேயும். புதிய ைாய்ப்புகளும் கிடைக்கும். புதிய மைடல மதடுபைர்களுக்கும் தகுதிக்மகற்ற மைடல ைாய்ப்பு கிட்டும். ைல்லடேயும் உண்ைாகும். ீ சுபச்கசய்திகள் கிடைக்கப் கபறுைதால் ேனேகிழ்ச்சி உண்ைாகும். ஐப்பசியில் ஏற்படும் சனி ோற்றத்தால் அடலச்சல் குடறயும்.ைாங்கல் சரளோக அடேந்துைிடும். சிலர் கசாந்த ஊருக்மக இைோற்றம் கிடைத்து குடும்பத்மதாடு மசரும் ைாய்ப்பு அடேயும். ஏகஜன்சி.கபறுைர்கள்.வாங்கல் கேிஷன். அடிக்கடி பயணங்கள் கசல்ல மைண்டிய சூழ்ேிடலகள் ஏற்படுைதால் உைல்ேிடல மசார்ைடைந்தாலும் அதன்மூலம் ஓரளவுக்கு அனுகூலமும் அடைைர்கள். ைியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் சிறப்பாக அடேயும். சிலருக்கு புத்திர பாக்கியம் அடேயப் கபறுைதால் பூரிப்பு உண்ைாகும். எதிர்பார்க்கும் பதைி உயர்வுகளும். கான்டிராக்ட் மபான்றைற்றால் ேல்ல லாபம் உண்ைாகும். கதாைிடல ைிரிவு கசய்ய எதிர்பார்க்கும் உதைிகள் கிடைக்கும். வியாபாைம் கதாைில். எதிரிகளின் பலம் குடறைதால் மபாட்டி. கபாறாடேகளும் ைிலகும். உத்திஜயாகம் எடுக்கும் பணிகடள சிறப்பாக கசய்து முடித்து அதிகாரிகளின் பாராட்டுதல்கடளப் கபற முடியும். ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளக் காப்பாற்றுைர்கள்.

கணைன். பணிபுரிபைர்களுக்கு எதிர்பார்த்த உயர்வுகள் கிட்டும். கைளிோடு கசல்லும் ைாய்ப்புகளும் கிட்டும். ேல்ல ேதிப்கபண்கடளப் கபற முடியும்.எதிர்பார்க்கும் பதைிகள் கிடைக்கப்கபறும். ைிடளயாட்டுத் துடறகளில் பரிசுகள் கபற்று சாதடனகள் படைக்க முடியும். கபாருளாதார ேிடலயும் மேன்டேயடையும். ஆசிரியர்களின் பாராட்டுதல்களும். சிறுசிறு மபாட்டிகள் ேிலைினாலும் எடதயும் சோளித்து ைிடுைர்கள். ரசிகர்களின் ஆதரவு ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். மாணவ.காய் முதல் பை ைடககள் ைடர சிறப்பான ைிடளச்சல்களால் சந்டதயில் ைிடளகபாருளுக்மகற்ற ைிடலடயப் கபறமுடியும். புதிய பூேி. குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சி.உறைினர்களின் ஆதரவு ேகிழ்ச்சி அளிப்பதாக அடேயும். ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளக் காப்பாற்றி ேல்ல கபயர் எடுப்பீர்கள். ீ கபாருளாதாரேிடல மேம்படும். பபண்கள் சுபகாரியங்கள் தைபுைலாக ேிடறமைறும். கைளியூர். எதிர்பாராத தனச் மசர்க்டகயால் கைன்களில்லாத கண்ணிய ைாழ்க்டக அடேயும்.மாணவியர் கல்ைியில் ேல்ல முன்மனற்றம் உண்ைாகும். ேக்களின் ஆதரவு ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். கைன்கள் குடறந்து மபாகும். ஆசிர்ைாதமும் கிடைக்கப் கபறும். விவசாயிகள் ேகசூல் சிறப்பாக இருக்கும். கேல் முதல் தானியங்கள் ைடர. உயர்கல்ைி ரீதியாக எடுக்கும் முயற்சிகளில் கைற்றி கிட்டும். ேடன ைாங்கும் மயாகம். உைனிருப்பைர்களின் ஒத்துடைப்புகளால் எடதயும் சிறப்பாகச் கசய்து முடிப்பீர்கள். ஆடை ஆபரணங்கள் மசரும். . பயணங்கள் கசல்லக்கூடிய ைாய்ப்புகளால் அடலச்சல்கள் அதிகரித்தாலும் அதன்மூலம் அனுகூலமும் உண்ைாகும். கபற்மறார். ேிடனத்த காரியங்கடள சாதிக்க முடியும். கரலஞர்கள் தங்களின் திறடேக்குத் தீனி மபாடுைதுமபால் புதிய ைாய்ப்புகள் மதடி ைரும். சுபிட்சம் யாவும் சிறப்படையும். கபாருளாதார மேம்பாடுகளால் குடும்பத் மதடைகள் பூர்த்தியாகும். உற்றார்.ேடனைியிடைமய சிறுசிறு கருத்து மைறுபாடு ஏற்பட்ைாலும் ஒற்றுடே சிறப்பாக இருக்கும்.

கைளிைட்ைாரத் கதாைர்புகளால் கபயர். எதிர்பார்க்கும் கைனுதைிகள் கிடைக்கப்கபறும். பயணங்களால் எதிர்பாராத லாபத்டத அடைைர்கள். அதிகரிக்கும். பிறருக்குக் ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளக் காப்பாற்ற முடியும்.ைாங்கல் சரள ேிடலயில் ேடைகபறும். . கைன்கள் படிப்படியாகக் குடறயும். ரவகாசி சூரியன். மபச்சில் ேிதானத்டதக் கடைப்பிடிப்பது ேல்லது. குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் டககூடும். துர்க்டக அம்ேடன ைைிபடுைது உத்தேம். கபாருளாதார ேிடலயிலிருக்கும் தடைகள் ைிலகும். கபாருளாதார ேிடல சிறப்பாக இருக்கும். ீ உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பார்த்த இைோற்றம் கிடைக்கும். கதாைில். கபாருளாதார ேிடல திருப்தியளிக்கும். குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் டககூடும். ஆனி கஜன்ே ராசிக்கு 2-ல் குரு. சுக்கிரன் 10-ல் சஞ்சரிப்பதால் ஏற்றேிகுந்த பலன்கள் ஏற்படும் என்றாலும் 12-ல் சூரியன். குருபகைாடன ைைிபைவும். உத்திமயாகஸ்தர்கள் எதிர்பார்த்த ஊதிய உயர்வுகடளப் கபற்று ேகிழ்ச்சி அடைைார்கள். ேகிழ்ச்சி தரக்கூடிய சம்பைங்கள் ேடைகபறும். உைல் ஆமராக்கியத்தில் கைனம் கசலுத்துைது. ைியாபார ரீதியாக மேற்ககாள்ளும் பயணங்களால் அனுகூலோன பலன்கள் உண்ைாகும். சனிக்குரிய பரிகாரங்கடளச் கசய்யவும். எடுக்கும் முயற்சிகளில் கைற்றி கிட்டும். உைன்பிறந்தைர்களிடைமய இருக்கும் கருத்து மைறுபாடுகள் ேடறயும். மாதப் பலன் சித்திரை தன ஸ்தானத்தில் குரு. 11-ல் சூரியன். 10-ல் கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பதால் புதிய ைாய்ப்புகள் மதடிைரும் மயாகம் உண்ைாகும். உறைினர்களின் ஆதரவு ேகிழ்ச்சிடய உண்ைாக்கும். கதாைில்ரீதியாக எடுக்கும் புதிய முயற்சிகளில் அனுகூலப்பலன்கள் உண்ைாகும். கதாைில். ைியாபார ரீதியாக மேற்ககாள்ளும் பயணங்களால் அனுகூலோன பலன்கள் உண்ைாகும். கசவ்ைாய் 10-ல் இருப்பதால் உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு தடைப்பட்ை ஊதிய உயர்வு ேற்றும் எதிர்பார்த்த பதைிகள் கிடைக்கும் மயாகம் உண்ைாகும். ஆடி குரு 2-ல். எதிர்பாராத திடீர் தனைரவுகளால் கைன்கள் குடறயும். ககாடுக்கல். குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சியும் ஒற்றுடேயும். குடும்பத்மதடைகள் பூர்த்தியாகும். புகழ் உயரும். கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பதால் ேீங்கள் ேிடனத்தகதல்லாம் ேைக்கும்.

கபாருளாதார ேிடல அனுகூலேளித்தாலும். உைல்ேிடலயில் கைனம் கசலுத்த மைண்டிைரும். தட்சிணாமூர்த்திடய ைைிபடுைது உத்தேம் புைட்டாசி ராசிக்கு 2-ல் சூரியன். கபாருளாதாரேிடலயில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஏற்படும். சூரியன் 3-ல் சஞ்சரிப்பதால் பணைரவு சிறப்பாக இருக்கும். பணைரவுகள் சிறப்பாக இருக்கும். பயணங்களால் அடலச்சல் அதிகரிக்கும். ஆவணி கஜன்ே ராசியில் சூரியன் சஞ்சரிப்பதால் முன்மகாபத்டத குடறத்துக் ககாள்ைதன்மூலம் எடதயும் சோளிக்க முடியும். எடுக்கும் முயற்சிகளில் தாேதம் உண்ைாகும். சனிபகைாடன ைைிபைவும். ைியாபாரத்திலிருக்கும் ேடறமுக எதிர்ப்புகள் ைிலகி லாபம் கபருகும். 1. ைியாபாரம் கசய்பைர்கள் கூட்ைாளிகடள அனுசரித்துச் கசல்ைது ேல்லது. 27-ஆம் மததிமுதல் குரு 3-ல் சஞ்சரிக்கவுள்ளதால் கேருங்கியைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைது ேல்லது. 3-ல் குரு சஞ்சரிப்பதால் மதடையற்ற பிரச்சிடனகள் உண்ைாகும் என்பதால் எதிலும் கைனோக இருப்பது ேல்லது. எதிர்பார்த்த பணைரவுகள் கிடைக்க இடையூறுகள் ஏற்படும். உணவு ைிஷயத்தில் கைனம் மதடை.ைாங்கல் சுோராக இருக்கும். ேீங்கள் ேிடனத்தகதல்லாம் ேிடறமைறும். கதாைில். முருகப் கபருோடன ைைிபடுைது ேல்லது. எதிர்பாராத உதைிகளும் கிடைக்கப்கபறும். ககாடுக்கல். உைல்ேிடலயில் மசார்வு ஏற்படும். உத்திமயாகஸ்தர்கள் உைன்பணிபுரி பைர்கடள அனுசரித்து ேைப்பது ேல்லது. 9-ஆம் மததிமுதல் சனி 5-ஆம் ைட்டிற்கு ீ ோறுதலாக இருப்பதால் குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சி ேிலவும். உைல்ேிடலயில் கதம்பும்.கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பதால் எதிலும் ேிதானத்துைன் கசயல்படுைது ேல்லது. ைாகனங்களால் ைண்கசலவுகள் ீ உண்ைாகும். குடும்பத்தில் மதடையற்ற பிரச்சிடனகளால் ஒற்றுடே குடறயும் எற்படும் என்பதால் கேருங்கிய ைர்கடள ேிகவும் அனுசரித்துச் கசல்ைது ேல்லது. கூட்ைாளிகடள அனுசரித்து ேைந்து ககாண்ைால் மேலும் அபிைிருத்திடயப் கபருக்க முடியும். 12-ல் ராகு சஞ்சரிப்பதால் குடும்பத்தில் ேிலவும் ஒற்றுடேக் குடறவுகள் ைிலகும். உைல் ஆமராக்கியத்தில் சிறுபாதிப்புகள் மதான்றி ேடறயும். உற்சாகமும் உண்ைாகும். ககாடுக்கல். மேலதிகாரிகளின் ஆதரைால் உத்திமயாகத்தில் மேன்டேகள் உண்ைாகும். கதாைில். கேருங்கியைர்களின் ஆதரவு ஓரளவுக்கு இருக்கும். . உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு உைன்பணிபுரிபைரின் ஒத்துடைப்பு கிடைக்கும். 7-ல் சஞ்சரித்த சர்ப்ப கிரகங்கள் 2-ஆம் மததிமுதல் 6-ல் மகது. எந்த காரியத்டதயும் ஒருமுடறக்குப் பலமுடற சிந்தித்துச் கசயல்படுைது உத்தேம். சிைகபருோடன ைைிபடுைது உத்தேம்.ைாங்கலில் கைனம் மதடை. ஐப்பசி சுக்கிரன் 2-ல்.

ைியாபாரத்தில் இருக்கும் மதக்கங்கள் ைிலகி லாபகரோன பலன்கடள அடைைர்கள். துர்க்டக அம்ேடன ைைிபடுைது உத்தேம். ைாகனம் ைாங்கும் மயாகம் உண்ைாகும். உைல்ேிடல மசார்ைாக இருந்தாலும் எடுக்கும் காரியங்கடள சிறப்பாக கசய்து முடிப்பீர்கள். ஒற்றுடேயும் ேிலவும். ரத ராசியாதிபதி சூரியன். கார்த்திரக கஜன்ே ராசிக்கு 2-ல் கசவ்ைாய். ைண்அடலச்சல் ீ அதிகரிக்கும். 4-ல் சூரியன் சஞ்சரிப்பதால் குடும்பத்தில் ஒற்றுடேக்குடறவு உண்ைாகும். கேருங்கியைர்களிடைமய கருத்து மைறுபாடுகள் உண்ைாகும். கைன்கள் படிப்படியாகக் குடறயும். மாசி கஜன்ே ராசிக்கு சுக ஸ்தானோன 4-ஆம் ைட்டில் ீ கசவ்ைாய். ீ கபாருளாதாரரீதியாக முன்மனற்றங்கள் ஏற்படும். கூட்ைாளிகடள அனுசரித்துச் கசல்ைதன் மூலம் முன்மனற்றத்டத அடையலாம். சுபகாரியங்கள் ேடைகபறும். குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சியும். கபரிய முதலீடுகளில் அபிைிருத்தி கசய்யும் மோக்கம் ேிடறமைறும். கதாைில். உத்திமயாகஸ்தர்களின் திறடேகள் பாராட்ைப்படும். உறைினர்கள் உதைிகரோக இருப்பார்கள். எந்தக் காரியத்டதயும் சிரேப்பட்மை முடிக்க முடியும். ககாடுக்கல். கைளிோடு கசன்று பணிபுரிய ைிரும்புபைர்களின் மோக்கம் ேிடறமைறும். உைல் ஆமராக்கியத்தில் கைனம் கசலுத்த மைண்டிைரும். கபரிய முதலீடுகளில் கசய்ய ேிடனக்கும் காரியங்களில் அனுகூலப்பலன் உண்ைாகும். மார்கழி முயற்சி ஸ்தானோன 3-ல் கசவ்ைாய். கதாைில். 7-ல் சூரியன் சஞ்சரிப்பதால் . ைியாபாரத்தில் மபாட்டிகள் ேிலவும். ீ ேீங்கள் ேிடனத்தகதல்லாம் ேைக்கும். ைியாபாரத்தில் ஓரளவுக்கு லாபம் அடேயும். தட்சிணாமூர்த்திடய ைைிபடுைது உத்தேம். உத்திமயாகஸ்தர்கள் பணியில் கைனமுைன் கசயல்படுைது ேல்லது. 4-ல் புதன். 6-ல் மகது சஞ்சரிப்பதால் உைனிருப்பைர்களுடைய உதைியால் எடதயும் சோளித்து சாதகப் பலன்கடள அடைைர்கள். உற்றார். முருகப்கபருோடன ைைிபாடு கசய்ைது உத்தேம்.உறைினர்களின் ஆதரவு சிறப்பாக அடேயும். குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சி தரக்கூடிய இனிய சம்பைங்கள் டககூடும். கைளியூர். மகது மசர்க்டகப் கபற்று 6-ல் இருப்பதால் கதாைில். எதிர்பாராத தனைரவுகள் ேகிழ்ச்சி அளிக்கும்.ைாங்கல் லாபம் தரும். கபாருளாதாரேிடல மேம்படும்.

கணைன். உத்திமயாகஸ்தர்கள் தங்கள் பணியில் பிறர்கசய்யும் தைறுகளுக்குப் கபாறுப்மபற்க மேரிடும். கன்னி (உத்திைம் 2-ஆம் பாதம் முதல். சிைப்பு. ஹஸ்தம்.மதடையில்லாத அடலச்சல். கல்: ோணிக்கம். எதிலும் ேிதானோகவும். உைல்ேிடலயில் சிறுசிறு பாதிப்புகள் உண்ைாகக்கூடும். முயற்சி ஸ்தானோன 3-ஆம் ைட்டில் ீ சனி ஆனி 6-ஆம் மததிமுதல் ஐப்பசி 9-ஆம் மததிைடர பலோக சஞ்சரிப்பதும் சாதகோன அடேப்பு என்பதால் எல்லாைடகயிலும் முன்மனற்றம் ேிகுந்த பலன்கடள அடைய முடியும். ைாகனம் ைாங்கும் முயற்சிகளில் கைன்கள் உண்ைாகும். திங்கள். பயணங்களால் அடலச்சல்கள் ஏற்பட்ைாலும் ஓரளவுக்கு அனுகூலப்பலனும் உண்ைாகும். மேர்டேயாகவும் கசயல்படும் உங்களுக்கு இந்த மேைிளம்பி ைருைத்தில் ருண. ைியாபாரத்தில் ேடறமுக எதிர்ப்புகளால் எதிர்பார்க்கும் லாபம் தடைப்படும். 3. உைனிருப்பைர்களால் ேிம்ேதிக் குடறவுகள் உண்ைாகும். குடும்பத்திலுள்ளைர்கடள அனுசரித்து ேைப்பது ேல்லது. மராக ஸ்தானோன 6-ஆம் ைட்டில் ீ மகது ஆைணி 2-ஆம் மததி ைடர சாதோக சஞ்சாரம் கசய்ைதும். எதிலும் எச்சரிக்டகமயாடு கசயல்படுைது ேல்லது. முருகப் கபருோடன ைைிபடுைது உத்தேம். 8-ல் சூரியன். பங்குனி ராசிக்கு 3-ல் குரு. என்றாலும் ஆண்டின் முற்பாதி ைடர குரு கஜன்ே ராசியில் சஞ்சரிப்பதால் கபாருளாதாரேிடலயில் . கதய்ைம்: சிைன். ஆமராக்கிய ரீதியான பாதிப்புகள் ஏற்படும். 2. கிைடே: ஞாயிறு. 9. சிைகபருோடன ைைிபடுைது ேல்லது. ேிறம்: கைள்டள. சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பதால் பணைரவுத் தடை. முன்ஜாேீ ன் ககாடுப்படதத் தைிர்க்க மைண்டும். திடச: கிைக்கு. சித்திரை 2-ஆம் பாதம் முடிய) அன்புள்ள கன்னி ராசி மேயர்கமள! ேல்ல ஞாபக சக்தியும். உத்திமயாகஸ்தர்கள் பணியில் கைனமுைன் கசயல்படுைது ேல்லது.ேடனைி. பணைிஷயத்தில் பிறருக்கு ைாக்குறுதி ககாடுப்பது. கதாைில். ைியாபாரம் சுோரான லாபத்டதத் தரும். உறைினர்களிடைமய கருத்து மைறுபாடுகள் உண்ைாகும். அதிர்ஷ்டம் அளிப்பரவ எண் : 1. ககாடுக்கல்- ைாங்கலில் கபரிய கதாடகடயத் தைிர்ப்பது ேல்லது. கதாைில். பயணங்களால் அடலச்சல் அதிகரிக்கும்.

பணிபுரிபைர்களுக்கு ககௌரைோன பதைி உயர்வுகள் மதடிைரும். ஆைணி 2-ஆம் மததி ஏற்படும் ராகு- மகது ோற்றத்துக்குப் பிறகு ராகு 11-ஆம் ைட்டிற்கு ீ ோறுதலாக இருப்பதும். எடுக்கும் பணிகடள சிறப்பாகச் கசய்து முடித்து அதிகாரிகளின் பாராட்டுதல்கடளப் கபறுைர்கள். ஐப்பசி ோதம் 9-ஆம் மததி ஏற்பைைிருக்கும் சனி ோற்றத் திக்குப் பிறகு சனி 4-ஆம் ைட்டிற்கு ீ ோறுதலாக உள்ளதால் உங்களுக்கு அர்த்தாஷ்ைேச் சனி கதாைங்க உள்ளது. உற்சாகமும் உண்ைாகும். ஆைணி 27-ஆம் மததி ஏற்படும் குரு ோற்றத்துக்குப் பிறகு குரு கஜன்ே ராசிக்கு தன ஸ்தானோன ைட்டிற்கு ீ ோறுதலாக இருப்பதும் உங்கள் ைாழ்ைில் ேறுேலர்ச்சிடய ஏற்படுத்தும் அடேப்பாகும். எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகளும். கேருங்கியைர்களால் சில ேனக் கசப்பான சம்பைங்களும் ேடைகபறும். ைாகனம் ைாங்கும் முயற்சிகள் ஆண்டின் பிற்பாதியில் ேிடறமைறும். உைல் ஆமராக்கியம் பாதிக்கும் என்றாலும் சனி உங்கள் ராசியாதிபதி புதனுக்கு ேட்பு கிரகம் என்பதால் அதிக ககடுதிகடளச் கசய்யோட்ைார். ேற்றைடர அனுசரித்து ேைப்பதும் ேல்லது. பயணங்களால் ேறக்க முடியாத இனிய சம்பைங்கள் ேடைகபற்று ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். உடல் ஆஜைாக்கியம் உைல்ேிடலயில் புதுத்கதம்பும்.உறைினர்களின் ைருடக ேகிழ்ச்சி தரும். பணைரைில் இருக்கும் கேருக்கடிகள் குடறயும். . ீ கைளியூர். ீ ேடன. எதிலும் கைனோக கசயல்பட்ைால் ேட்டுமே லாபகரோன பலன்கடள அடைய முடியும். கைளிோடு கசன்று பணிபுரிய ைிரும்புைர்களின் மோக்கம் ேிடறமைறும். ைாகனங்கள் ைாங்கும் ைாய்ப்பு அடேயும். உங்களிைம் படகடே பாராட்டியைர்களும் ேட்புக்கரம் ேீட்டுைார்கள். இதனால் மதடையற்ற அடலச்சல். ஆண்டின் முற்பாதியில் மதடையற்ற கசலவுகடளக் குடறப்பதும். உைல் ஆமராக்கியம் பாதிக்கப்படும். ைடு. இைோற்றங்களும் கிடைக்கப்கபறும். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு மைடலப் பளு அதிகப்படியாக இருக்கும். உத்திஜயாகம் உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு கனவுகள் ேனைாகும். எந்த காரியத்திலும் ேிதானோக கசயல்பட்ைால் அனுகூலோன பலடனப் கபறமுடியும். எதிரிகளின் பலம் குடறந்து உங்கள் பலம் கூடும். சுபகாரிய முயற்சிகளில் சில தடைக்குப் பின்பு அனுகூலோன பலன்கள் உண்ைாகும். உற்றார். ஆண்டின் பிற்பாதி உங்களுக்கு அனுகூலம் ேிகுந்ததாக இருக்கும். சுபகாரிங்கள் டககூடி தைபுைலாக ேடைகபறும். குடும்பம். ககாடுக்கல்- ைாங்கலில் கபரிய கதாடகடய ஈடுபடுத்தாதிருப்பது ேல்லது. எந்த காரியத்டதயும் எளிதில் கசய்து முடித்து அடனைரின் பாராட்டுதல்கடளயும் கபறுைதால் ேனதில் உற்சாகம் உண்ைாகும். சுகைாழ்வு பாதிப்படையும்.கேருக்கடிகள் ேிலவும். பபாருளாதாை நிரல குடும்பத்தில் ஒற்றுடே சுோராக இருக்கும்.

குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சி தரக்கூடிய சம்பைங்களும் ேடைகபறும். ைியாபாரம் கசய்பைர்கள் எதிர்பார்க்கும் லாபங்கள் கிடைக்கப் கபறுைார்கள்.வாங்கல் கான்டிராக்ட் மபான்றைற்றில் கைனத்துைன் கசயல்பட்ைால் லாபத்டத அடைய முடியும். ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளக் காப்பாற்றுைதால் ேக்களின் ஆதரடையும் கபறுைர்கள். எதிர்பார்க்கும் உதைிகளும் தடையின்றிக் கிட்டும்.தகுதிக்மகற்ற புதிய மைடல ைாய்ப்பு அடேந்துைிடும். கைளிோட்டுத் கதாைர்புடை யைர்களாலும். புதிய கூட்ைாளிகளின் மசர்க்டக கதாைிடல அபிைிருத்தி கசய்ய உதவும். ககாடுக்கல்- ைாங்கலில் திருப்தியான ேிடலயும். அரசாங்க உதைிகளால் அனுகூலம் ஏற்படும். கரலஞர்கள் . கபரிய கதாடகடய ஈடுபடுத்தும்மபாது சிந்தித்து கசயல்படுைது ேல்லது. விவசாயிகள் ைிடளச்சடல இரட்டிப்பாகப் கபறுைார்கள். கைளியூர். புகழ் உயரக்கூடிய காலோகும். பணைரவுகள் தாராளோக இருப்பதால் புதிய பூேி. சந்டதயில் உங்களின் ைிடளகபாருளுக்மகற்ற ைிடல சிறப்பாகக் கிடைக்கும். பதாழில். புதிய பம்ப் கசட்டுகள் அடேக்கும் ைாய்ப்பு மபான்றடை உண்ைாகும். தடலைர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். ேடன ைாங்கும் மயாகம். அைசியல் அரசியல்ைாதிகளின் கபயர். பகாடுக்கல். ஆண்டின் முற்பாதியில் கபரிய முதலீடுகளில் கசய்யும் காரியங்களில் கைனம் மதடை. ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளக் காப்பாற்றுைதால் கபரிய ேனிதர்களின் ஆதரவும் கிடைக்கும். வியாபாைம் கதாைில். ேரியாடதயும் உயரும். மதடையற்ற அடலச்சல் ஏற்படும். அனுகூலோன பலன்கள் உண்ைாகும். உங்கள் ைார்த்டதகளுக்கு ேதிப்பும். ீ பயணங்களால் அனுகூலோன பலன்கள் உண்ைாகும்.

ஆடை. ஆபரணம் மசரும். கபாருளாதார உயர்வு களால் குடும்பத் மதடைகள் பூர்த்தியாகும். பபண்கள் ேிடனத்த காரியங்கள் ேிடறமைறி ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். கேருங்கியைர்களிடைமய ைண்கருத்து ீ மைறுபாடுகள் மதான்றி ேடறயும். கபற்மறார். கைன்ஷன் அதிகரிக்கும். ைியாபாரம் லாபகரோக இருக்கும். கணைன். சிறப்பான புத்திர பாக்கியம் அடேயும். எதிர்பாராத ைண் ீ ைிரயங்கடளயும் எதிர்ககாள்ள மேரிடும். ேல்ல ேண்பர்களின் மசர்க்டக சாதகோன பலடன உண்ைாக்கும். ைடு. சிைகபருோடன ைைிபடுைது உத்தேம். எந்த காரியத்திலும் ஒருமுடறக்குப் பலமுடற சிந்தித்துச் கசயல்படுைது ேல்லது.ேடனைி ைிட்டுக்ககாடுத்துச் கசல்ைது ேல்லது. கதாைில். பணிபுரிபைர்களுக்கு எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகள் கிட்டும். ஆசிரியர்களின் பாராட்டுதல்கள் கிடைக்கப்கபறும். மதடையற்ற பயணங்கடளத் தைிர்ப்பது ேல்லது. ஆண்டின் பிற்பாதியில் அனுகூலோன பலன்கள் அதிகரிக்கும். மாணவ மாணவியர் கல்ைியில் உயர்வுகளும் மேன்டேகளும் உண்ைாகும். கபாருளாதாரேிடல சிறப்பாக இருக்கும். உயர்கல்ைி ரீதியாக எடுக்கும் முயற்சிகளில் சிறுசிறு தடைகள் ேிலவும். . சுபகாரியங்களுக்கான முயற்சிகளில் தடைகள் ேிலவும். உைல்ேிடலயில் மசார்வும்.புதிய ைாய்ப்புகள் மதடிைரும். ீ கைளியூர். கபயர். 8-ல் சூரியன் சஞ்சரிப்பதால் உைல் ஆமராக்கியத்தில் உஷ்ணம் சம்பந்தப்பட்ை பாதிப்புகள் ஏற்படும். சில மேரங்களில் மபாட்டிகள் அதிகரித்தாலும் உங்கள் திறடேகடள கைளிப்படுத்தி ரசிகர்களின் ஆதரடைப் கபறுைகள். ீ ேடன ைாங்கும் முயற்சிகளில் சற்று சிந்தித்துச் கசயல்பட்ைால் அனுகூலப்பலன் உண்ைாகும். புகழ் மேன்டேயடையும். மாதப் பலன் சித்திரை கஜன்ே ராசியில் குரு. ைரமைண்டிய பாக்கி கதாடககளும் ைந்து மசரும். ைிடளயாட்டுத் துடறகளிலும் அனுகூலப் பலன் உண்ைாகும். கைளிோடுகள் கசல்லக்கூடிய ைாய்ப்பு உண்ைாகும். பயணங்களால் அடலச்சல். ஆண்டின் பிற்பாதியில் கபாருளாதார ேிடல உயரும். ேந்தேிடலயும் இருக்கும்.

ைாங்கலில் கைனம் மதடை. உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு அதிகாரிகளின் ஆதரவும். உத்திமயாகஸ்தர்கள் தங்கள் பணிகளில் ேட்டும் கைனம் கசலுத்துைது ேல்லது. எதிர்பாராத சுபச்கசலவுகள் உண்ைாகும். ககாடுக்கல். கேருங்கியைர்கடள அனுசரித்து ேைப்பது ேல்லது. ஆடி பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சுக்கிரன். எடுக்கும் முயற்சிகளில் ஓரளவுக்கு அனுகூலோன பலன்கள் அடேயும். ரவகாசி சேசப்தே ஸ்தானோன 7-ல் சுக்கிரன். உைல்ேிடலயில் கைனம் கசலுத்த மேரிடும். 9-ல் சூரியன்.ைாங்கலில் கபரிய கதாடகடய ஈடுபடுத்துைடதத் தைிர்க்க மைண்டும். பயணங்களால் அனுகூலோன பலன்கள் உண்ைாகும். உறைினர்களால் அனுகூலம் கிட்டும். ஆனி உங்கள் ராசிக்கு 10-ல் சூரியன். துர்க்டக அம்ேடன ைைிபடுைது உத்தேம். கணைன். ீ எதிர்பாராத தன மசர்க்டககள் ஏற்படும். புதன் சஞ்சரிப்பதால் கைற்றிமேல் கைற்றிகடளப் கபறுைர்கள். சனிக்குரிய பரிகாரங்கடளச் கசய்யவும். கபாருளாதாரேிடல ஏற்றத்தாழ்வுகளுைன் அடேயும்.ைாங்கலில் கபரிய கதாடகடய ஈடுபடுத்துைதில் கைனம் மதடை. ககாடுக்கல். திறடேக்குத் தகுந்த பாராட்டுதல்களும் கிடைக்கும். கபரிய முதலீடுகளில் கதாைிடல அபிைிருத்தி கசய்யும் மோக்கமும் ேிடறமைறும். குடும்பத் மதடைகள் பூர்த்தியாகும். ைியாபாரத்தில் லாபகரோன பலன்கடள அடைைர்கள். கசவ்ைாய். கைளிோட்டுப் பயணங்களால் அடலச்சல் ஏற்பட்ைாலும் அனுகூலப்பலன் கிட்டும். ஆவணி சூரியன் ைிரய ஸ்தானத்தில் சஞ்சரித்தாலும் 11-ல் கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பதும் 2-ஆம் மததிமுதல் ராகு லாப ஸ்தானத்திற்கு ோறுதலாக இருப்பதும் சாதகோன அடேப்பு என்பதால் இடையூறுகள் ைிலகும். லாப ஸ்தானத்தில் சூரியன். மதடையற்ற பயணங்கடளத் தைிர்த்தால் ைண்அடலச்சல்கள் ீ குடறயும். ீ 4-ஆம் மததி முதல் புதன் 10-ல் ஆட்சி கபற்று சஞ்சரிக்க இருப்பதால் ேல்ல ைாய்ப்புகள் உங்கடளத் மதடிைரும். உத்திமயாகஸ்தர்கள் மதடையற்ற இைோற்றங்கடள சந்திக்க மேரிடும்.ேடனைி ஒற்றுடே பலப்படும். கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பதால் கேருங்கியைர்களின் உதைியால் உங்களது சங்கைங்கள் குடறயும். கைளியூர். தட்சிணாமூர்த்திடய ைைிபடுைது உத்தேம். கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பதால் கதாைில். ககாடுக்கல். 27-ஆம் மததிமுதல் குரு 2-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சாரம் கசய்ய இருப்பதால் சுபகாரியங்கள் டககூடி . கபாருளாதாரேிடல சிறப்பாக அடேயும்.

மார்கழி . உைல்ேிடலயில் இருக்கும் பிரச்சிடனகள் படிப்படியாகக் குடறயும். ீ பூர்ைகச் ீ கசாத்து சம்பந்தோன ைைக்குகளில் இருக்கும் தடைகள் ைிலகி கைற்றி கபறுைதற்கான ைாய்ப்புகள் உருைாகும்.ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். உைல்ேிடலயில் உஷ்ணம் சம்பந்தப்பைட்ை பாதிப்புகள் ஏற்படும். சூரியன் 3-ல் சஞ்சாரம் கசய்ைது சிறப்பான அடேப்பு என்பதால் ேிடனத்தகதல்லாம் ேைக்கும். 11-ல் ராகு சஞ்சரிப்பதால் பணைரவுகள் சிறப்பாக இருக்கும். கஜன்ே ராசியில் கசவ்ைாய்.உறைினர்களின் ைருடகயால் ேகிழ்ச்சியும். குடும்ப ஒற்றுடே சுோராக இருக்கும். புதிய கபாருள் மசர்க்டககள் அடேயும். சனிக்குரிய பரிகாரங்கடளச் கசய்ைது உத்தேம். ேண்பர்களுக்கிடைமய இருக்கும் கருத்து மைறுபாடுகள் ேடறயும். உத்திமயாகஸ்தர்கள் தங்கள் பணியில் ேட்டும் கைனம் கசலுத்துைது ேல்லது. கபாருளாதாரேிடல ஏற்ற இறக்கோக இருந்தாலும் கசலவுகள் கட்டுக்கைங்கிமய இருக்கும். பயணங்களால் அனுகூலப்பலன் கிடைக்கும். ேீண்ைோட்களாக தடைப்பட்ை சுப காரியங்கள் டககூடி குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சி ஏற்படும். ைியாபார ரீதியாக எதிர்பார்க்கும் உதைிகள் தாேதப்படும். சிைகபருோடன ைைிபடுைது உத்தேம். உத்திமயாகஸ்தர்கள் ககௌரைப் பதைி உயர்வுகடளப் கபறமுடியும். முயற்சிகளில் கைற்றி கிட்டும். சனிக்குரிய பரிகாரங்கடளச் கசய்ைது உத்தேம். சூரியன் 2- ல் இருப்பதால் உைனிருப்பைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைது ேல்லது. அனுகூலமும் உண்ைாகும். சூரியன் கஜன்ே ராசியில் இருப்பதால் முன்மகாபத்டதக் குடறத்துக்ககாள்ைது ேல்லது. கபாருளாதாரேிடல மேம்படும். உற்றார். புைட்டாசி தன ஸ்தானத்தில் குரு. எந்த காரியத்டதயும் எளிதில் கசய்து முடிக்கும் ஆற்றடலப் கபறுைர்கள். கபாருளாதாரேிடல சிறப்பாக இருக்கும். ேட்பும் ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். கணைன்- ேடனைி ஒற்றுடே சிறப்பாக இருக்கும். கதாைில். கார்த்திரக சுக்கிரன். 9-ஆம் மததிமுதல் சனி 4-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சரிக்க இருப்பதால் உங்களுக்கு அர்த்தாஷ்ைேச் சனி கதாைங்கவுள்ளது. ககாடுக்கல். புத்திரர்களால் அனுகூலோன பலன்கள் ஏற்படும்.ைாங்கலில் இருக்கும் தடைகள் ைிலகும். இதனால் அடலச்சல் அதிகரிக்கும். கபரிய ேனிதர்களின் கதாைர்பும். எதிர்ப்புகள் இருந்த இைம் கதரியாேல் ேடறந்து மபாகும். குரு 2-ல். 3-ல் சனி. முருகடன ைைிபைவும். ஐப்பசி குரு 2-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சரிப்பதால் சுபகாரியங்கள் டககூடும்.

7-ல் சூரியன் சஞ்சரிப்பது சாதகேற்ற அடேப்பு என்பதால் எதிலும் சிந்தித்துச் கசயல்படுைது ேல்லது. ேிடனத்த காரியங்கள் ேிடறமைறி ேகிழ்ச்சி ஏற்படும். கபாறாடேகள். ைியாபாரத்தில் ஏற்றேிகு பலன்கள் உண்ைாகும். ைியாபாரம் . உைல் ஆமராக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். குடும்பத்தில் ேகிைச்சி தரக்கூடிய சம்பைங்கள் ேடைகபறும். கேருங்கியைர்களிடைமய கருத்து மைறுபாடு உண்ைாகும். சனி. 4-ஆம் மததிமுதல் 3-ல் கசவ்ைாய் சஞ்சாரம் கசய்ைதால் உங்கள் பலம் அதிகரிக்கும்.ைாங்கலில் லாபம் சுோராக இருக்கும். ைடு. கைன்கள் படிப்படியாகக் குடறயும். கைளிோடு கசன்று பணிபுரிய ைிரும்புபைர்களின் மோக்கமும் ேிடறமைறும். ேடறமுக எதிர்ப்புகள் ைிலகும். சுபகாரியங்கள் டககூடி ேகிழ்ச்சி ஏற்படும். உத்திமயாக ரீதியாக எடுக்கும் முயற்சிகடள கஷ்ைப்பட்மை முடிக்க மேரிடும். ஒற்றுடேக் குடறவுகள் ஏற்படும். உைல்ேிடலயில் சிறுசிறு பாதிப்புகள் உண்ைாகும். கதாைில். ீ ைாகனம் ைாங்கும் மயாகம் அடேயும். சுபகாரிய முயற்சிகளில் கைற்றி கிட்டும். எதிர்பார்த்த லாபத்டத அடைய முடியும். புதிய மைடல மதடுபைர்களுக்கு எதிர்பார்த்தபடி மைடல ைாய்ப்பு அடேயும். மாசி கசவ்ைாய் 3-ல். சிைகபருோடன ைைிபடுைது உத்தேம். ரத பஞ்சே ஸ்தானோன 5-ல் சுக்கிரன். பூர்ைக ீ கசாத்து ைைக்குகளிலிருக்கும் தடைகள் ைிலகும். கபாருளாதாரேிடல சிறப்பாக இருக்கும். ககாடுக்கல். கதாைில். ைிலகியிருந்த கசாந்தங்கள் மதடிைந்து ஒற்றுடே பாராட்டும். சூரியன் 6-ல் அடேந்திருப்பது சிறப்பான அடேப்பு என்பதால் எடுக்கும் காரியங்கடள சிறப்பாக கசய்துமுடிக்கும் ஆற்றல் உண்ைாகும். 4-ல் சூரியன் சஞ்சரிப்பதால் ைண் ீ அடலச்சல். பங்குனி கஜன்ே ராசிக்கு 4-ல் கசவ்ைாய். சனிப்ரீதியாக ஆஞ்சமேயடர ைைிபடுைது உத்தேம். ைடு. கதாைில். ககாடுக்கல். எதிர்பாராத ைண் ீ கசலவுகளும் ஏற்படும். உத்திமயாகஸ்தர்களின் கனவுகள் ேனைாகும். ீ ேடன ைாங்கும் மயாகமும் அடேயும். உறைினர்களிடைமய கருத்து மைறுபாடுகள் ஏற்பட்டுப் பிரிவுகள் உண்ைாகும். கைளியூர். ைியாபாரத்தில் ேிலவும் மபாட்டி. கபாருளாதார உயர்வுகளால் குடும்பத்மதடைகள் பூர்த்தியாகும். 11-ல் ராகு.குரு 2-ல் சஞ்சரிப்பது கபாருளாதார ரீதியாக அனுகூலத்டத ஏற்படுத்தும் அடேப்பு என்றாலும் 2-ல் கசவ்ைாய். ைிோயகடர ைைிபடுைது உத்தேம்.ைாங்கல் லாபம் தரும். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு தடைப்பட்ை பதைி உயர்வுகள் கிடைக்கும். குடும்பத்திலும் ைண் ீ ைாக்குைாதங்கள். குடும்பத்தில் ஒற்றுடேக்குடறவு ஏற்படும்.

ீ . அதன் பின்பு கஜன்ே ராசியிலும் சஞ்சாரம் கசய்ைது சாதகேற்ற அடேப்பாகும். ைியாபாரம் கசய்பைர்களுக்கு கூட்ைாளிகளால் ேனஅடேதி குடறயும். ஆைணி 2- ஆம் மததி முதல் 4-ல் மகது. 5. முன்ஜாேீ ன் ககாடுப்பது மபான்றைற்டறத் தைிர்ப்பது ேல்லது. சுபகாரியங்களுக்கான முயற்சிகளில் தடை ஏற்படும். கபாருளாதாரேிடலயில் கேருக்கடிகடள எதிர்ககாள்ள மேரிடும். எந்த காரியத்திலும் சுறுசுறுப்பாக கசயல்பட்டு கைற்றிகடளப் கபறக்கூடிய ஆற்றல் உடையைராகவும் ைிளங்கும் உங்களுக்கு இந்த மேைிளம்பி ைருைத்தில் ஆண்டுக்மகாள் என ைர்ணிக்கப்பைக்கூடிய குருபகைான் ைிரயஸ்தானோன 12-ஆம் ைட்டில் ீ ஆைணி 27-ஆம் மததி ைடரயும். சர்ப்ப கிரகோன ராகு 11-ஆம் ைட்டில் ீ ஆைணி 2-ஆம் மததி ைடர சஞ்சரிப்பது ஆறுதடலத் தரும் அடேப்பு என்றாலும். துலாம் (சித்திரை 3-ஆம் பாதம் முதல். எடுக்கும் காரியங்கள் அடனத்திலும் சுறுசுறுப் பாக ஈடுபட்டு கைற்றி மேல் கைற்றிகடளப் கபறுைகள். இருப்படத அனுபைிக்க இடையூறு. 6. கதாைில். 10-ல் ராகு சஞ்சரிக்க இருப்பதால் மதடையில்லாத அடலச்சல். ேடறமுக எதிர்ப்புகள் யாவும் ைிலகும். திடச: ைைக்கு. ேிதானோகவும் கசயல்பட்ைால் ேற்பலடன அடைய முடியும். உைல் ஆமராக்கியத்தில் இருக்கும் பிரச்சிடனகள் குடறயும். கதய்ைம்: ஸ்ரீ ைிஷ்ணு. கிைடே: புதன். ேிறம்: பச்டச. கபாருளாதார மேம்பாடுகளால் மசேிப்பும் கபருகும். குரு சாதகேற்று சஞ்சரித்தாலும் சனியின் சாதகோன சஞ்சாரத்தால் கதாைில். சுவாதி. ைியாபாரம் கசய்பைர்களுக்குப் மபாட்டி கபாறாடேகள். உத்திமயாகஸ்தர் களுக்குத் தடைப்பட்ை பதைி உயர்வுகள் கிடைக்கப் கபறும். ஐப்பசி 9-ஆம் மததி ஏற்பைைிருக்கும் சனி ோற்றத்தால் உங்களுக்கு ஏைடரச்சனி முழுடேயாக முடிைடைந்து முயற்சி ஸ்தானோன 3-ஆம் ைட்டில் ீ சனி சஞ்சரிக்க இருப்பது சிறப்பான அடேப்பாகும். ஆனி ோதம் 6-ஆம் மததி முதல் ஐப்பசி ோதம் 9-ஆம் மததி ைடர ேீ ண்டும் பின்மனாக்கி 2-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சரிக்க இருப்பதால் சில கேருக்கடிகடள ேீங்கள் எதிர்ககாண்ைாலும். 7. உங்கள் ராசிக்கு ஆண்டின் கதாைக்கத்தில் அதிசாரோக 3-ல் சஞ்சரிக்கும் சனி. கைன்கள் படிப்படியாகக் குடறயும். புதிய ைாய்ப்புகள் கிடைக்கப் கபறுைதால் ேல்ல லாபத்டதயும் அனுகூலத்டதயும் அடைய முடியும். ேீலம். கல்: ேரகதப் பச்டச.சம்பந்தோன காரியங்களில் கைனோகவும். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்குப் பணியில் கேருக்கடிகள் உண்ைாகும். தட்சிணாமூர்த்திடய ைைிபடுைது உத்தேம். அதிர்ஷ்டம் அளிப்பரவ எண்: 4. விசாகம் 3-ஆம் பாதம் முடிய) அன்புள்ள துலா ராசி மேயர்கமள! ேீதி மேர்டேக்குக் கட்டுப்பட்ைைராகவும். 8. சனி. பணைிஷத்தில் ேற்றைர்களுக்கு ைாக்குறுதி ககாடுப்பது.

கான்டிராக்ட் துடறகளில் லாபம் கிடைக்கும். உைல்ேிடல பாதிப்புகள் இருக்கும் என்றாலும் எடுக்கும் பணிகடள சிறப்பாக கசய்து முடித்து அதிகாரிகளிைம் ேற்கபயர் எடுப்பீர்கள். ஏகஜன்சி. பகாடுக்கல். எதிலும் சிந்தித்துச் கசயல்படுைது ேல்லது. கைன்ஷன் அதிகரிக்கும். மதடையற்ற பிரச்சிடனகளாலும் ைாக்குைாதங்களாலும் கேருங்கியைர் களிடைமய ஒற்றுடேக்குடறயும். சுபகாரிய முயற்சிகளில் தடைகள் உண்ைாகும். கதாைிலாளர்களின் ஒத்துடைப்பால் கடினோன மைடலடயக்கூை எளிதில் கசய்து முடிக்க முடியும். மதடையற்ற பயணங்களால் அடலச்சல். எதிர்பார்த்த இைோற்றங்கள் கிடைத்து ேன ேகிழ்ச்சி உண்ைாகும். கபாருளாதார ேிடல சுோராக இருக்கும் என்றாலும் எதிர் பாராத உதைிகள் மூலம் மதடைகள் பூர்த்தி ஆகும். வியாபாைம் மபாட்டி. கேருங்கியைர்களுக்கு உைல்ேிடலயில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு ேருத்துைச் கசலவுகள் ஏற்படுைதால் ேனேிம்ேதி குடறயும் உத்திஜயாகம் உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகள் தடைக்குப் பின்பு கிடைக்கும். ஆண்டின் பிற்பாதியில் கேிஷன். கூட்ைாளிகளிடைமய ேம்பிக்டகக் குடறவுகளும். ோணயேின்டேயும் உண்ைாகும்.வாங்கல் . ைண்டி ைாகனங் களாலும் கசலவுகள் ஏற்படும். கபாறாடேகளால் லாபம் குடறந்து மபாகும். கபரிய முதலீடுகளில் கசய்ய ேிடனக்கும் காரியங்களில் கைனம் மதடை. உடல் ஆஜைாக்கியம் உைல்ேிடலயில் அடிக்கடி சிறுசிறு பாதிப்புகள் மதான்றி ேடறயும். ைியாபாரேிடல ேந்தோக இருந்தாலும் கபாருள்மதக்கம் ஏற்பைாது. பதாழில். ஆைம்பர கசலவுகடளக் குடறப்பது ேல்லது. பபாருளாதாை நிரல குடும்பத்தில் உள்ளைர்கடள ேிகவும் அனுசரித்துச்கசல்ல மேரிடும். சில மேரங்களில் பிறர் கசய்யும் தைறுகளுக்கும் ேீங்கள் கபாறுப்மபற்க மைண்டிய சூழ்ேிடலகள் ஏற்படும். குடும்பம். எந்த முயற்சிகடளயும் கடின உடைப்பிற்குப் பிறகுதான் முடிக்க முடியும்.

புதிய ேைன ீ கருைிகள் ைாங்குைது மபான்றடை ேிடறமைறும். .ேடனைி கருத்து மைறுபாடுகள் குடறயும். திருேண சுபகாரிய முயற்சிகள் ஆண்டின் பிற்பாதியில் டககூடும். ேந்தோன ேிடல மபான்றடை படிப்படியாக ைிலகி எதிலும் சுறுசுறுப்புைன் கசயல்படும் ஆற்றல் உண்ைாகும். கால்ேடைகளால் ஓரளவுக்கு லாபத்டதப் கபறுைர்கள். ஆண்டின் பிற்பாதியில் தாராள தனைரவுகள் கிடைக்கப் கபறுைதால் ஆழ்கிணறு மபாடுைது. பபண்கள் உைல்ேிடலயில் இருக்கும் மசார்வு.ைாங்கலில் கைனோக இருந்தால் ேற்பலடன அடையலாம். பணைிஷயத்திலும். கடினோக உடைக்க மைண்டி இருந்தாலும் அதற்கான ேற்பலடனப் கபறமுடியும். எந்த காரியத்டதயும் கசய்து முடிப்பதில் ேிடறய தடைகடள சந்திக்க மேரிடும். ஆண்டின் பிற்பாதியில் புதிய ைாய்ப்புகள் கிடைத்து ேனேிம்ேதி ஏற்படும். முன்ஜாேீ ன் ககாடுப்படதத் தைிர்க்க மைண்டும். ஆண்டின் கதாைக்கத்தில் மதடையற்ற பிரச்சிடனகளில் தடலயீடு கசய்யாதிருப்பது ேிகவும் ேல்லது. ேண்பர்களின் உதைியால் கதாைிலில் அபிைிருத்தி ஏற்படும். ீ ைரமைண்டிய சம்பளத் கதாடகடய ைசூலிப்பதில் தாேதம் ஏற்படும். கைளிோட்டுப் பயணங்களால் அடலச்சல் அதிகரித்தாலும் ேற்பலடன அடைைர்கள். அைசியல் மபச்சில் ேிதானத்டதக் கடைப்பிடிப்பது ேல்லது. கைளியூர். கணைன். பிறருக்கு ைாக்குறுதி ககாடுப்பது. உைனிருப்பைர்கள் அனுகூலோக கசயல்படுைதால் ேக்களுக்கு ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளக் காப்பாற்ற முடியும். பிறர் ைிஷயங்களில் தடலயீடு கசய்யாதிருப்பதும் உத்தேம். மபச்டசக் குடறத்துக் ககாள்ைதும். பண ைரவுகள் சுோராக இருந்தாலும் எதிர்பாராத உதைியால் குடும்பத் மதடைகள் பூர்த்தி ஆகும். விவசாயிகள் ேகசூல் சுோராக இருந்தாலும் சந்டதயில் ேல்ல ைிடலமபாகும். எதிர்பார்க்கும் பதைி உயர்வுகள் கிடைக்கும் என்றாலும் அதடன பாதுகாத்துக் ககாள்ள அதிகம் பாடுபை மைண்டிைரும். பணைரவுகளும் சிறப்பாக இருக்கும். ீ கரலஞர்கள் கதாைிலில் ேிடறய மபாட்டிகள் ேிலவும்.ககாடுக்கல்.

ைண்கசலவுகளும் ீ உண்ைாகும். குரு ைக்ரகதியில் இருப்பதால் எடதயும் சோளிப்பீர்கள். மதடையற்ற கசலவுகளும் உண்ைாகும். ைியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிட்டும். ஆனி உங்கள் ராசிக்கு 9-ல் சூரியன். கைளிைட்ைாரத் கதாைர்புகளால் திருப்திகரோக இருக்கும்.மாணவியர் கல்ைியில் ேந்தோனோன ேிடலயும். கசவ்ைாய். ககாடுக்கல். கைளிோட்டுப் பயணங்களால் அடலச்சல் அதிகரிக்கும். உத்திமயாகஸ் தர்கள் தங்கள் பணிகளில் ேட்டும் கைனம் கசலுத்துைது ேல்லது. மாதப் பலன் சித்திரை கஜன்ே ராசிக்கு 7-ல் சூரியன். பயணங்களில் கைனம் மதடை. தட்சிணாமூர்த்திடய ைைிபடுைது ேல்லது. ரவகாசி கஜன்ே ராசிக்கு 8-ல் சூரியன். பயணங்கடளத் தைிர்ப்பது ேல்லது. சுபகாரிய முயற்சிகள் தடை. ைியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கப் கபறும்.ைாங்கலில் பிரச்சிடனகடளச் சந்திக்க மேரிடும். கதாைில். மாணவ. உைனிருப்பைர்களிைம் கருத்து மைறுபாடு ஏற்படும் என்பதால் கேருங்கியைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைது ேல்லது. ீ ைிடளயாட்டுப் மபாட்டிகளில் ஈடுபை முடியாத அளைிற்கு உைல்ேிடலயில் மசார்வு உண்ைாகும். உைல் ஆமராக்கியத்தில் பாதிப்புகள் உண்ைாகும். ைியாபார ேிடல திருப்தி அளிக்கும். எடதயும் சோளிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உண்ைாகும். குடும்பத்திலுள்ளைர்கடள அனுசரித்து ேைந்து ககாள்ைது உத்தேம். கபரிய முதலீடுகள் கசய்ய ேிடனக்கும் காரியங்களில் கைனம் மதடை. 11-ல் ராகு சஞ்சரிப்பது சாதகோன அடேப்பு என்பதால் எதிர்பாராத உதைிகள் கிடைக்கும். 8-ல் கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பது சாதகேற்ற அடேப்பு என்பதால் எதிலும் கைனோக கசயல்படுைது உத்தேம். . கபாருளாதார ேிடல திருப்திகரோக இருக்கும். எவ்ைளவுதான் முயன்று படித்தாலும் ஞாபகத்தில் டைத்துக் ககாள்ள முடியாத சூைலும் உண்ைாகும் என்றாலும் எடுக்க மைண்டிய ேதிப்கபண்கடள எடுத்து ைிடுைர்கள். தாேதம் உண்ைாகும். உத்திமயாகஸ்தர்களின் திறடேக்கு பாராட்டுதல்கள் கிடைக்கப்கபறும். கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பதால் உைல் ஆமராக்கிய ைிஷயத்தில் அதிக அக்கடற எடுத்துக்ககாள்ைது ேல்லது. உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு மைடலப்பளு அதிகரிக்கும். மதடையற்ற கபாழுதுமபாக்குகளில் ஈடுபடுைடதக் குடறத்துக் ககாள்ைது ேல்லது. கதாைில். சிைகபருோடன ைைிபடுைது உத்தேம். கைளியூர். கதாைில். கபாருளாதாரேிடல சிறப்பாக இருக்கும். முருகப்கபருோடன ைைிபடுைது உத்தேம்.

புதன் சஞ்சரிப்பது சிறப்பான அடேப்பு என்பதால் உங்களது ேதிப்பும் ேரியாடதயும் அதிகரிக்கும். ஆடி உங்கள் ராசிக்கு ஜீைன ஸ்தானோன 10-ஆம் ைட்டில் ீ சூரியன். சனிக்குரிய பரிகாரங்கடளச் கசய்ைது சிறப்பு. குரு சாதகேற்று இருப்பதால் ககாடுக்கல். குடும்பத்தில் ஒற்றுடேயும் சுபிட்சமும் உண்ைாகும். கபாருளாதார ேிடல திருப்தி அளிக்கும். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு தடைப்பட்ை பதைி உயர்வுகள் கிடைக்கப் கபறும். எதிலும் ேிதானோக கசயல்படுைது ேல்லது. சிைகபருோடன ைைிபடுைது உத்தேம்.ைாங்கல் ைிஷயத்தில் எச்சரிக்டகமயாடு இருப்பது ேல்லது. ேற்றைர்கள் ைிஷயத்தில் தடலயிைாேல் இருப்பது ேல்லது. மதடையற்ற அடலச்சல் உண்ைாகும். கதாைில். ீ ேடன ைாங்கும் முயற்சிகளில் கைனம் மதடை. தட்சிணாமூர்த்திடய ைைிபடுைது உத்தேம். எடுக்கும் முயற்சிகளில் கைற்றி கிட்டும். கூட்ைாளிகடள அனுசரித்து ேைப்பது ேல்லது. கைளிோட்டுத் கதாைர்பு டையைற்றாலும் ஏற்றேிகு பலன்கள் உண்ைாகும். முன்மகாபத்டதக் குடறத்துக் ககாள்ைதும். கசவ்ைாய். ைியாபாரத்தில் மபாட்டிகடள சந்தித்தாலும் மதக்கேடையாேல் லாபம் தரும். புதனுைன் 11-ல் சஞ்சரிப்பதால் ேீங்கள் ேிடனத்தகதல்லாம் ேைக்கும். சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பதால் எதிர்பாராத உதைிகள் கிடைக்கப் கபற்று கேருக்கடிகள் குடறயும். கபாறாடேகள் குடறந்து லாபம் கிட்டும். பிரச்சிடனகள் படிப்படியாக ேடறயும். கதாைில்.ைாங்கலில் பிறருக்கு ைாக்குறுதி ககாடுப்படதத் தைிர்க்க மைண்டும். ைடு. ேண்பர்களின் ஆதரவுகள் ேிகுந்த ேன்டே அளிக்கும். ராகு 10-ல் சஞ்சரிக்க இருப்பதால் மதடையில்லாத அடலச்சல். கபரிய கதாடகயில் கசய்ய . 27-ஆம் மததி முதல் குரு கஜன்ே ராசியில் சஞ்சரிக்க இருப்பதால் உைல் ஆமராக்கியத்தில் அக்கடற எடுத்துக்ககாள்ைது ேல்லது. சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பதால் ைரவுக்கு ேீ றிய கசலவுகள் ஏற்படும். 4- ஆம் மததி முதல் மகது 4-ல். கைளியூர். ககாடுக்கல். ைியாபாரத்தில் மபாட்டிகள் அதிகரிக்கும். குரு. ஆவணி ோதக் மகாளான சூரியன். கதாைில். ைாக்குைாதங்களில் ஈடுபைாேலிருப்பதும் உத்தேம். 12-ல் கசவ்ைாய். பண ைிஷயத்தில் ேிதானோக கசயல்படுைது ேல்லது. கபாருளாதார ேிடல திருப்தி அளிக்கும். ைியாபார ரீதியாக மபாட்டி. புைட்டாசி சூரியன் ைிரய ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பது சாதகேற்ற அடேப்பு என்றாலும் 11-ல் கசவ்ைாய். ஐப்பசி கஜன்ே ராசியில் சூரியன். ைண்கசலவுகள் ீ ஏற்படும்.

மபச்சில் ேிதானத்டதக் கடைப்பிடிப்பது ேல்லது. முருக ைைிபாடு மேற்ககாள்ைது ேன்டேடய தரும். உைல்ேிடல சுறுசுறுப்பாக அடேயும். மார்கழி சூரியன். உத்திமயாகஸ்தர்கள் தாங்கள் எதிர்பார்த்த ஊதிய உயர்வுகடளப் கபறுைர். உைல்ேிடலயில் உஷ்ணம் சம்பந்தப்பட்ை பாதிப்புகள் ஏற்படும். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு மைடலப்பளு கூடும். மதடையற்ற கசலவுகடளக் குடறத்துக்ககாண்ைால் மசேிக்க முடியும். தட்சிணாமூர்த்திடய ைைிபைவும். 4-ல் சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பதால் உங்கள் மதடைகள் அடனத்தும் பூர்த்தியாகும். எடுக்கும் முயற்சிகளில் தடைகளுக்குப்பின் கைற்றி கிட்டும். ைியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் அடேயும். ககாடுக்கல். சனி 3-ல் சஞ்சரிப்பதால் உங்கள் பலம் அதிகரித்து எதிரிகளின் பலம் குடறயும். கணைன்.ேிடனக்கும் காரியங்களில் ைிரயங்கள் உண்ைாகும். புதன். ீ என்றாலும் 2-ல் சூரியன். ைியாபார ரீதியாக ேிலவும் மபாட்டிகள் ைிலகி முன்மனற்றம் உண்ைாகும். குடும்பத்திலும் ேகிழ்ச்சியும் ஒற்றுடேயும் ேிலவும்.ைாங்கலில் கைனம் மதடை. எடுக்கும் முயற்சிகளில் கைற்றி கிட்டும். கைளிோட்டுத் கதாைர்புடையைர்களாலும் அனுகூலோன பலன்கள் அடேயும். ககாடுக்கல். கதாைில்.ேடனைி ைிட்டுக்ககாடுத்து ேைந்து ககாள்ைது ேல்லது. தாராள தனைரவுகளால் குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சி ேிலவும். கபாருளாதாரேிடல திருப்தியளிக்கும். சுபகாரியங்கள் தடைகளுக்குப்பின் டககூடும்.ைாங்கல் திருப்திதரும். ஐப்பசி.9 முதல் சனி 3-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சரிக்க இருப்பதால் குடும்ப ஒற்றுடே திருப்தி தரும். பயணங்களால் அடலச்சல் அதிகரிக்கும். மாசி . உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பார்த்த இைோற்றங்கள் கிடைக்கும். தினமும் ைிோயகடர ைைிபடுைது உத்தேம். ரத முயற்சி ஸ்தானோன 3-ஆம் ைட்டில் ீ சனி. ககாடுக்கல். கதாைில். தட்சிணாமூர்த்திடய ைைிபடுைது ேல்லது. கணைன்- ேடனைியிடைமய சிறுசிறு கருத்து மைறுபாடுகள் மதான்றினாலும் ஒற்றுடேக் குடறயாது.ைாங்கல் திருப்திகரோக இருக்கும். கபரிய ேனிதர்களின் ஆதரவும் கிடைக்கும். உைல் ஆமராக்கியத்தில் உஷ்ணம் சம்பந்தப்பட்ை பாதிப்புகள் உண்ைாகும். 12-ல் கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பதால் உைனிருப்பைர்கடள அனுசரித்து கசல்ைது ேல்லது. பணம் பலைைிகளில் ைந்துமசரும். ேிடனத்த காரியங்கள் ேிடறமைறும். கைளியூர். ைியாபாரத்தில் லாபகரோன பலன்கடள அடைைர்கள். கார்த்திரக சனி 3-ல் சஞ்சரிப்பதால் கதாைில்.

உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கும் தடைப்பட்ை உயர்வுகள் கிடைக்கப்கபறும். கதாைில். 8. உறைினர்களால் சாதகப்பலன் கிடைக்கும். கபாருளாதார உயர்வுகளால் குடும்பத் மதடைகள் பூர்த்தியாகும். எடதயும் சோளிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உண்ைாகும். எதிர்பார்க்கும் உதைிகள் தடையின்றிக் கிடைக்கும். கதாைில். 6. கதய்ைம்: லட்சுேி. ேிறம்: கைள்டள. கைன்கள் சற்மற குடறயும்.ேடனைி ஒற்றுடே சிறப்பாக இருக்கும். ைியாபாரத்திலும் ேல்ல முன்மனற்றங்கள் உண்ைாகும். கபாறாடேகடள சந்திக்க மேரிடும். அதிர்ஷ்டம் அளிப்பரவ: எண்: 4. சனி. ைியாபாரம் ேந்தோக ேடைகபற்றாலும் மதக்கம் அடையாது. முருகடன ைைிபைவும். 7. குருவுக்குரிய பரிகாரங்கடளச் கசய்ைது ேல்லது. குடும்பத்தில் சுபிட்சோன ேிடல ஏற்படும். ஜகட்ரட முடிய) அன்புள்ள ைிருச்சிக ராசி மேயர்கமள! மகட்பைர்கடள தன் ைசோக்கிக் ககாள்ளக்கூடிய அளைிற்கு மபச்சாற்றல் ககாண்ை உங்களுக்கு இந்த மேைிளம்பி ைருைத்தில் ஆண்டுக்மகாள் என ைர்ணிக்கப்பைக்கூடிய குருபகைான் லாப ஸ்தானோன 11-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சாரம் கசய்ைதால் ஆண்டின் முற்பாதியில் கபாருளாதார ரீதியாக ஏற்றம் ேிகுந்த பலன்கடள தடையின்றி அடைைர்கள். ீ சுபகாரியங்கள் டககூடி ேகிழ்ச்சி உண்ைாகும். பணைரவு சுோராக இருக்கும். 5. 6-ல் சூரியன் சஞ்சரிப்பது கைற்றிகடள குைிக்கும் அடேப்பாகும். சிலருக்கு ைாகனங்கள் ைாங்கும் மயாகம் உண்ைாகும். அனுஷம். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு ேிடனத்த காரியம் ேிடறமைறும். பிரிந்த உறைினர்களும் மதடிைந்து ஒற்றுடேக் கரம் . புதன். ைியாபார ரீதியாக கைளியூர். பங்குனி உங்கள் ராசிக்கு 3-ல் கசவ்ைாய். உத்திமயாகஸ்தர்கள் தங்கள் திறடேடய சிறப்பாக கைளிப்படுத்தி அதிகாரிகளின் பாராட்டுதல்கடளப் கபறுைார்கள். கதாைில். விருச்சிகம் (விசாகம் 4-ஆம் பாதம் முதல். மபாட்டி. கணைன். திடச: கதன்கிைக்கு. சுபகாரியங்கள் டககூடும். கல்: டைரம். உைல் ேிடலயில் சிறுசிறு பாதிப்புகள் மதான்றி ேருத்துைச் கசலவுகடள ஏற்படுத்தும்.ைாங்கலில் கபரிய கதாடகடய ஈடுபடுத்துைடதத் தைிர்க்கவும். ககாடுக்கல். 5-ல் சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பதால் உைனிருப் பைர்கள் மூலோக எதிர்பாராத உதைிகள் கிடைக்கும். கிைடே: கைள்ளி.கஜன்ே ராசிக்கு 3-ல் சனி. கைளிோடுகள் கசல்லக்கூடிய மயாகம் உண்ைாகும். பச்டச.

கசலவுகடளக் குடறப்பது ேல்லது. சிலர் படைய ைட்டைப் ீ புதுப்பிப்பார்கள். பபாருளாதாை நிரல கணைன். 10-ல் சஞ்சரிக்கும் மகது. ைடு ீ கட்டும் மயாகம் அடேயும். கபாறாடேகடளயும் சோளிக்க மைண்டியிருக்கும். கைன்கள் படிப்படியாகக் குடறயும்.ராகுைால் மதடையற்ற அடலச்சல் ஏற்படும் என்றாலும். உத்திஜயாகம் .மகது ோற்றத்திற்குப்பிறகு மகது 3-ஆம் ைட்டிலும். கதாைில். மபச்சில் ேிதானத்டதக் கடைப்பிடிப்பது ேல்லது. ீ ராகு 9-ஆம் ைட்டிலும் ீ சஞ்சரிக்க உள்ளதால் பிரச்சிடனகள் ஓரளவுக்குக் குடறயும். உற்றார். ஆண்டின் பிற்பாதியில் கபாருளாதார ேிடலயில் கேருக்கடிகள் உண்ைாகும். ஆைணி 2-ஆம் மததி ராகு. மபச்சில் ேிதானத்டதக் கடைப்பிடித்து குடும்பத்தில் உள்ளைர்கடள அனுசரித்து கசல்ைது ேல்லது.ேடனைி ைிட்டுக்ககாடுத்துச் கசல்ைது. கதாடலதூரப் பயணங்களால் சாதகோன பலன்கள் உண்ைாகும். ஆண்டின் கதாைக்கத்தில் அதிசாரோக 2-ல் சஞ்சரிக்கும் சனி ஆனி 6-ஆம் மததி முதல் ஐப்பசி 9-ஆம் மததி ைடர பின்மனாக்கி ேீ ண்டும் கஜன்ே ராசியில் சஞ்சரித்து. கதாைில். லாப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் குரு உங்களுக்கு ஆண்டின் கதாைக்கத்தில் ேற்பலடன ஏற்படுத்துைார் என்றாலும் ஆைணி 27-ஆம் மததி குரு ோற்றத்திற்குப் பிறகு ைிரய ஸ்தானோன 12- ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சாரம் கசய்ய இருப்பதால். ைியாபாரம் கசய்பைர்களுக்கு ேல்ல லாபம் கிட்டும்.ேீட்டுைார்கள். அதன் பின்பு ஐப்பசி 9- ஆம் மததி முதல் 2-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சரிப்பார். எந்தகைாரு காரியத்டதயும் சில தடைகளுக்குப் பின்புதான் கசய்துமுடிக்கமுடியும். உற்றார். இவ்ைாண்டு முழுைதும் உங்களுக்கு ஏைடரச்சனி கதாைருைதால் உைல் ஆமராக்கியத்தில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு ேருத்துைச் கசலவுகள் அதிகரிக்கும். அடசயா கசாத்து ைைியில் உள்ள ைைக்குகள் முடிவுக்கு ைரும். சுபகாரியங்கள் தைபுைலாக ேைந்மதறும். ைியாபாரத்திலும் ேந்தோன ேிடல ேிலவும். சில மேரங்களில் ேனக்குைப்பங்கள் மதான்றி ேடறயும். உத்திமயாகஸ்தர்கள் பணியில் பிரச்சிடனகடள எதிர்ககாள்ள மேரிடும் என்பதால் எதிலும் கைனோக கசயல்படுைது உத்தேம். ஆண்டின் கதாைக்கத்தில் 4. உடல் ஆஜைாக்கியம் உைல் ஆமராக்கியத்தில் அடிக்கடி பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு ேருத்துைச் கசலவுகள் ஏற்படும். புத்திரர்களின் ஆதரவுகள் சிறப்பாக இருக்கும். குடும்பம். மபாட்டி. ஆண்டின் முற்பாதியில் சுபச்கசய்திகள் கிடைக்கப்கபற்று ேனேகிழ்ச்சி ஏற்படும்.உறைினர்களின் ஆதரவு சிறப்பாக அடேயும்.உறைினர்களின் உதைி ேனேிம்ேதிடயத் தரும். ஆண்டின் முற்பாதியில் கபாருளாதார உயர்வுகளால் புதிய கபாருள்மசர்க்டககள் அடேயும்.

ஏகஜன்சி. அைசியல் கபயர். வியாபாைம் கதாைில். புகழ் உயரக்கூடிய காலோக அடேயும்.உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு உைனிருப்பைர்களின் ஆதரவுகளால் மைடலப்பளு குடறயும். பணைரவுகள் சிறப்பாக இருக்கும். ககாடுத்த கைன்கள் திருப்திகரோக ைசூலாகும்.வாங்கல் கேிஷன். ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளயும் காப்பாற்ற முடியும். காரியங்கடள திட்ைேிட்டு கசயல்படுத்தி அடனைரின் பாராட்டுதல்கடளப் கபறுைர்கள். கபரிய முதலீடுகளில் கதாைிடல ைிரிவுபடுத்தும் கசயல்களில் கைனம் மதடை. ீ ேக்களுக்கு ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளத் தைறாேல் காப்பாற்றி அைர்களின் ஆதரடைப் கபறுைர்கள். ககாடுக்கல். கைளிோடு கசல்லக்கூடிய ைாய்ப்புகள் கிட்டும். எதிர்பார்த்த இைோற்றங்கள் கிடைக்கப் கபற்று குடும்பத்மதாடு மசருைார்கள். விவசாயிகள் . அடேச்சர்களின் ஆதரவுகள் ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். ீ கட்சிப் பணிக்காக கைளியூர். ீ கைளியூர். ைியாபாரம் கசய்பைர்கள் எதிர்பார்க்கும் லாபம் அடை ைார்கள். பயணங்களால் அனுகூலோன பலன்கள் ஏற்படும். பணிகடள சிறப்பாகச் கசய்து முடித்து அதிகாரிகளின் பாராட்டு தல்கடளப் கபறுைர்கள். ீ ஆண்டின் முற்பாதியில் பல சிறப்பான ைாய்ப்புகள் மதடிைரும். பதாழில். பயணங்களால் அனுகூலோன பலன்கள் உண்ைாகும். கைளிோட்டுத் கதாைர்பு உடையைற்றாலும் அனுகூலப்பலன் உண்ைாகும். கான்டிராக்ட் மபான்றைற்றில் சுோரான லாபம் அடேயும். எதிர்பார்க்கும் கைனுதைிகள் கிடைக்கப்கபற்று புதிய ேைன ீ கருைிகடள ைாங்குைர்கள். ேீண்ைோள் எதிர்பார்த்த ேக்கடளக் கைரக்கூடிய கதாபாத்திரங்களும் அடேயும். கபரிய ேனிதர்களின் ஆதரவுகள் ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். ீ கூட்ைாளிகளிடைமய ைிட்டுக்ககாடுத்து ேைந்து ககாள்ைது ேல்லது. கடலஞர்கள் புதிய ஒப்பந்தங்களில் டககயழுத்திடுைர்கள்.ைாங்கலில் கபரிய கதாடகடய ஈடுபடுத்தாது இருப்பது ேல்லது. கைளிோடு கசன்று பணிபுரிய ைிரும்புபைர்களின் மோக்கம் ேிடறமைறும். கபாருளாதார ேிடல சுோராக அடேயும். பகாடுக்கல். கைளியூர். ரசிகர்களின் ஆதரவு சிறப்பாக இருக்கும்.

பணம் பல ைைிகளில் ைந்து உங்கள் பாக்ககட்டை ேிரப்பும். ஆண்டின் முற்பாதியில் சுபகாரியங்கள் டககூடி ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். தடைப்பட்ை சுபகாரியங்கள் டககூடும். 6-ல் சூரியன் சஞ்சரிப்பதால் ேீங்கள் ேிடனத்தகதல்லாம் ேைக்கும். புதிய ேைன ீ கருைிகள் ைாங்குைது. உத்திமயாகத்திலிருப்பைர்கள் எதிர்பார்க்கும் இைோற்றங்கள் கிடைக்கப்கபறும். உயர்கல்ைி ரீதியாக எடுக்கும் முயற்சிகளில் தடைகளுக்குப்பின் கைற்றி கிட்டும். கணைன். சிலருக்கு புத்திரபாக்கியம் கிட்டும். கதாைில் ரீதியாக அனுகூலங்கள் உண்ைாகும். பிறர் ைிஷயங்களில் தடலயீடு கசய்யாதிருப்பது ேல்லது.ேடனைி ைிட்டுக்ககாடுத்து ேைந்து ககாள்ைது.மாணவியர் கல்ைியில் கடின முயற்சிகடள மேற்ககாண்ைால் ேட்டுமே முன்மனற்றோன பலன்கடள அடைய முடியும். புதிய கபாருள்கடள ைாங்குைர்கள். பணைரவுகள் மதடைக்மகற்றபடியிருக்கும். ைாகனங்கள் ைாங்கும் மயாகம் உண்ைாகும்.ைிடளச்சல் சிறப்பாக இருக்கும். பபண்கள் ேிடனத்த காரியங்கள் ேிடறமைறும். ககாடுக்கல். கைன்கள் படிப்படியாகக் குடறயும். மாதப் பலன் சித்திரை பஞ்சே ஸ்தானத்தில் சுக்கிரன். கபான். பூேி. கபாருளாதாரேிடல சிறப்பாக இருக்கும். கபாழுதுமபாக்குகளில் ஈடுபைாேல் இருப்பது ேல்லது. கல்ைிக்காக எதிர்பார்க்கும் கைனுதைிகளும் கிடைக்கப் கபறும்.ைாங்கலில் சரளேிடல இருக்கும். ேடன ைாங்குைது மபான்றைற்றில் சிந்தித்து கசயல்படுைது ேல்லது. மாணவ. ீ முயற்சிகளில் கைற்றி கிட்டும். உத்திமயாகத்தில் இருப்பைர்களுக்கு ஆண்டின் பிற்பாதியில் ேிம்ேதி குடறயும். கதய்ை தரிசனங்களுக்காகப் பயணங்கள் மேற்ககாள்ைர்கள். ைரப்புத் தகராறு என சில பிரச்சிடனகடள சந்தித்தாலும் உடைப்புக்கான பலன்கள் தடையின்றிக் கிடைத்துைிடும். அரசு உதைிகள் கிடைக்கும். கபாருள் மசரும். ரவகாசி . ேீர் பற்றாக்குடற. ீ சனிக்குரிய பரிகாரங்கடளச் கசய்ைது உத்தேம். சில கபரிய ேனிதர்களின் ஆதரவும் கிடைக்கும். எதிர்பாராத தன மசர்க்டககள் ஏற்படும்.

எதிலும் ைிைாமுயற்சியுைன் பாடுபட்ைால் ேட்டுமே கைற்றி கபறமுடியும். உைல்ேிடலயில் கைனம் கசலுத்த மேரிடும். 27-ஆம் மததி முதல் குரு 12-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சரிக்க இருப்பதால் . ைியாபாரத்தில் ேடறமுக எதிர்ப்புகள் அதிகரிக்கும். கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பதால் குடும்பத்தில் ஒற்றுடேக் குடறவு ஏற்படும். ககாடுக்கல். புதிய கபாருள் மசர்க்டககள் உண்ைாகும். உத்திமயாகஸ்தர்கள் எவ்ைளவுதான் பாடுபட்ைாலும் பணிடய முடிக்க முடியாத ேிடல உண்ைாகும். ீ சங்கைங்கடளயும் எதிர்ககாள்ள மேரிடும். கசவ்ைாய். புதன். கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பதால் உைல் ஆமராக்கியத்தில் கைனத்துைன் இருப்பது ேல்லது. ீ கபாருளாதார ரீதியாக முன்மனற்றம் ஏற்படும். ேண்பர்களின் ஆதரவு ேன்டே தரும். சிைகபருோடன ைைிபடுைது ேல்லது. கபாருளாதார ேிடல சிறப்பாக இருக்கும். குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சி தரக்கூடிய சம்பைங்கள் ேடைகபறும். ஆடி பாக்கிய ஸ்தானோன 9-ல் சூரியன். உஷ்ணம் சம்பந்தப்பட்ை உைல் பாதிப்புகள் ஏற்படும். ைியாபாரம் கசய்பைர்கள் எதிலும் ைிட்டுக்ககாடுத்து ேைப்பது ேல்லது. மபாட்டிகளும்.ைாங்கலில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். கதாைில். கதாைில். ஆனி குரு லாப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பதால் பணைரவு திருப்திகரோக இருக்குகேன்றாலும் 8-ல் சூரியன். குரு 11-ல் இருப்பதால் குடும்பத் மதடைகள் பூர்த்தியாகும். ைியாபாரம் லாபம் தரும். ைியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் அடேயும்.உங்கள் ராசிக்கு 7-ஆம் ைட்டில் ீ சூரியன். ஆவணி கஜன்ே ராசிக்கு 10-ல் சூரியன். சிறுசிறு அடலச்சல்கள் ேிலைினாலும் எல்லா ைடகயிலும் ஏற்றம் ேிகுந்த பலன்கள் உண்ைாகும். கதாைில். கேருங்கியைர்களிைம் ைண்ைாக்குைாதத்டதத் ீ தைிர்ப்பது ேல்லது. பயணங்களால் அடலச்சல் உண்ைாகும். ேற்றைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைது ேல்லது. கதாைில். குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் டககூடும். ைிோயகடர ைைிபடுைது உத்தேம். சுபகாரிய முயற்சிகளில் சாதகோன பலன்கள் கிடைக்கும். கபரிய முதலீடுகளில் கசய்ய ேிடனக்கும் காரியங்களில் கைனம் மதடை. உத்திமயாகத்திலிருப்பைர்களுக்கு மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுதல்கள் கிடைக்கப்கபறும். முருகப் கபருோடன ைைிபடுைது ேல்லது. 11-ல் குரு சஞ்சரிப்பது சிறப்பான அடேப்பு என்பதால் கைந்தகால மசாதடனகள் ைிலகி ேற்பலன்கடள அடைைர்கள். புதன் சஞ்சரிப்பதும் 2-ஆம் மததி முதல் 3-ல் மகது சஞ்சாரம் கசய்ய இருப்பதும் ேல்ல அடேப்பு என்பதால் ேல்ல ைாய்ப்புகள் உங்கடளத் மதடிைரும். ேடறமுக எதிர்ப்புகளும் ைிலகும். குடும்பத்தில் ைண்பிரச்சிடனகடளயும்.

கதாைில்.ைாங்கல் லாபம் தரும்.ைாங்கல் ைிஷயத்தில் ேிதானோக கசயல்படுைது ேல்லது.ேடனைியிடைமய கருத்து மைறுபாடுகள் மதான்றி ேடறயும். ீ குருவுக்குரிய பரிகாரங்கடளச் கசய்து உத்தேம். மார்கழி . உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு முயற்சிகளில் சில தடைகள் ேிலவும். தட்சிணாமூர்த்திடய ைைிபடுைது உத்தேம். கேருங்கியைர்கடள அனுசரித்துச் கசன்றால் அனுகூலங்கள் உண்ைாகும். பண ைிஷயத்தில் பிறருக்கு ைாக்குறுதி ககாடுப்படதத் தைிர்ப்பதும் ேல்லது. ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளக் காப்பாற்ற முடியும். சிைகபருோடன ைைிபடுைது ேல்லது. ஐப்பசி சூரியன். சூரியன் 11-லும் சஞ்சரிப்பதால் முயற்சிகளில் அனுகூலங்கள். கபரிய ேனிதர்களின் ேட்பு ேம்பிக்டகடய உண்ைாக்கும். கதாைில். கைளிோட்டுப் பயணங்களால் அடலச்சடல சந்தித்தாலும் அனுகூலப்பலடன அடைைர்கள். ைியாபாரத்தில் கபரிய முதலீடுகளில் கசய்ய ேிடனக்கும் காரியங்களில் கைனம் மதடை. கணைன்.ஆைம்பரச் கசலவுகடளக் குடறத்துக் ககாள்ைது ேல்லது. கபாருளாதார ேிடல திருப்தி அளிக்கும். ககாடுக்கல். கைளியூர். ைியாபாரத்தில் ேடறமுக எதிர்ப்புகள் அதிகரிக்கும். புைட்டாசி உங்கள் ராசியாதிபதி கசவ்ைாய் 10-லும். ககாடுக்கல். சனிப்ரீதியாக ஆஞ்சமேயடர ைைிபைவும். கசவ்ைாய் 11-ல் இருப்பதால் உறைினர்களின் உதைியால் எந்த சிக்கல்கடளயும் சோளிப்பீர்கள். கார்த்திரக கஜன்ே ராசியில் சூரியன். கேருங்கியைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைதும். ைியாபாரத்தில் உள்ள கருத்து மைறுபாடுகள். மபாட்டிகள் ைிலகி லாபம் கபருகும். பணைரவு ேிகச்சிறப்பாக இருக்கும்.ைாங்கலில் இருக்கும் தடைகள் ைிலகும்.ேடனைி ஒற்றுடே குடறயக்கூடும் என்பதால் ைாக்குைாதங்கடளத் தைிர்ப்பது ேல்லது. சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பதால் ைண் ீ ைிரயங்கள் ஏற்படும். கதாைில் ரீதியாக லாபங்கள் ஏற்படும். 12-ல் குரு. உத்திமயாகஸ்தர்களும் தங்கள் பணிகளில் கைனோக கசயல்படுைது ேல்லது. சுபகாரியங்கள் தடைகளுக்குப்பின் ேிடறமைறும். கதாைில். கணைன். குரு 12-ல் சஞ்சரிப்பதால் ைரவுக்கு ேீ றிய கசலவுகள் ஏற்படும் என்றாலும் சுக்கிரன். உத்தமயாகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகள் தாேதப்படும். ககாடுக்கல்.

குரு 12-ல் இருப்பதால் ககாடுக்கல். சனி 2-ல் இருப்பதால் குடும்பத்தில் ேிம்ேதி குடறயும் என்றாலும் 5-ல் புதன். கேருங்கியைர்கடள அனுசரித்து ேைப்பதன் மூலம் ேற்பலடன அடையலாம். ீ சுபகாரிய முயற்சிகள் சிறப்பாக டககூடி ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். சுப காரிய முயற்சிகளில் சில தடைகளுக்குப்பின் ேல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். ைியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். கபரிய முதலீடுகளில் கசய்யும் காரியங்களில் கைனம் மதடை. உைன் பிறந்தைர்களுக்கிடைமய சிறுசிறு பிரச்சிடனகள் மதான்றி ேடறயும். கதாைில். கேருங்கியைர்கடள அனுசரித்து ேைப்பது ேல்லது. . கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பது சாதகேற்ற அடேப்பு என்பதால் உங்கள் அடேதி குடறயும். சனி. கதாைில். கைன்ஷன் அதிகரிக்கும். பயணங்களால் அடலச்சல் அதிகரிக்கும். பங்குனி கசவ்ைாய். சனிக்குரிய பரிகாரங்கடளச் கசய்ைது உத்தேம். உைல்ேிடலயில் சிறுசிறு பாதிப்புகள் மதான்றி ேடறயும். குடும்பத் மதடைகள் அடனத்தும் பூர்த்தியாகும். ககாடுக்கல். முருகப்கபருோடன ைைிபைவும். ைண்கசலவுகளால் ீ கைன் பிரச்சிடனகள் உண்ைாகும். கைளியூர். ேைகிரக ைைிபாடுகடள மேற்ககாள்ைது சிறப்பு. சுக்கிரன். 4-ல் சூரியன் சஞ்சரிப்பதால் முன்மகாபத்டதக் குடறத்துக் ககாள்ைது ேல்லது. சுபகாரியங்கள் தடைப்படும். சுக்கிரன் இருப்பதால் எதிர்பாராத உதைிகள் கிடைக்கும். கைளிோட்டுத் கதாைர்புடையைற்றாலும் ைண்ைிரயங்கள் ீ உண்ைாகும். சிை ைைிபாடு மேற்ககாள்ைது உத்தேம். கபாருளாதாரம் திருப்தி தரும்.ைாங்கலில் சிக்கல் ஏற்படும்.ைாங்கலில் கைனம் மதடை.கஜன்ே ராசிக்கு 2-ல் சூரியன்.ைாங்கலில் கைனம் மதடை. 12-ல் குரு. ைியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் தடைப்படும். மாசி கஜன்ே ராசியில் கசவ்ைாய். கதாைில். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு மதடையற்ற பயணங்களால் அடலச்சல் அதிகரிக்கும். உைல்ேிடலயில் கைனம் கசலுத்த மேரிடும். கதாைில் ரீதியாக லாபம் அடைய இடையூறுகள் ஏற்படும். ரத முயற்சி ஸ்தானோன 3-ல் சூரியன். எந்த காரியத்டதயும் எளிதில் கசய்து முடிக்கும் ஆற்றடலப் கபறுைர்கள். மகது சஞ்சரிப்பது உங்களுக்கு சகலைிதத்திலும் ஏற்றத்டத ஏற்படுத்தும் அடேப்பாகும். உைல்ேிடலயில் கைனம் மதடை. ககாடுக்கல். கேருங்கியைர்களிடைமய உள்ள கருத்து மைறுபாடுகள் ேடறந்து ஒற்றுடே உண்ைாகும். கசலவுகடளக் குடறத்து சிக்கனோக கசயல்பட்ைால் கைன்கடளத் தைிர்க்கலாம். ைியாபாரத்தில் இருக்கும் மபாட்டிகள் ைிலகி லாபம் அளிக்கும். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு மதடையற்ற இைோற்றங்கள் ஏற்படும். உத்திமயாகஸ்தர்கள் உைனிருப்பைர்களிைம் ைிட்டுக்ககாடுத்து ேைந்து ககாள்ைது ேல்லது. மதடையற்ற பயணங்களால் அடலச்சல்.

ேீண்ை ோட்களாக தடைப்பட்டு ைந்த சுபகாரியங்கள் ஆண்டின் பிற்பாதியில் டககூடி குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சிடய ஏற்படுத்தும். உறைினர்களும் ஆதரைாக கசயல்படுைார்கள். கபாருளாதார ேிடல சிறப்பாக அடேயும்.ேடனைி ஒற்றுடே ேிலவும். கணைன். திடச: கதற்கு. கல்: பைளம். ஆண்டின் முற்பாதியில் பல்மைறு கேருக்கடிகளால் பிரச்சிடனகடள சந்திக்க மேர்ந்தாலும் ஆைணி ோதம் 27-ஆம் மததி ஏற்பைைிருக்கும் குரு ோற்றத்திற்குப்பிறகு குரு லாபஸ்தானோன 11-ல் சஞ்சரிக்க இருப்பதால் உங்கள் ைாழ்ைில் ேல்ல முன்மனற்றங்கள் ஏற்படும். ைியாபாரம் கசய்பைர்களுக்குப் மபாட்டிகள் ேிலைினாலும் கிடைக்க மைண்டிய ைாய்ப்புகள் கிடைக்கும். 9-ல் சஞ்சரிக்கும் சர்ப்ப கிரகங்கள் ஆைணி 2-ஆம் மததி முதல் 2-ல் மகது. அதிர்ஷ்டம் அளிப்பரவ எண்: 1. தூரப் பயணங்கடளத் தைிர்ப்பது ேல்லது. உற்றார். உைல் ஆமராக்கியத்தில் அடிக்கடி பாதிப்புகள் ஏற்படும். பூைாடம். உைல் ஆமராக்கியத்தில் சிறுசிறு பாதிப்புகள் மதான்றினாலும் ேருத்துைச் கசலவுகள் குடறைாகமை இருக்கும். கேருங்கியைர்கடள அனுசரித்து ேைப்பதும் பிறர் ைிஷயங்களில் தடலயீடு கசய்யாதிருப்பதும் ேல்லது. உத்திமயாகஸ்தர்கள் தங்கள் பணிகளில் கைனமுைன் ேைந்து ககாண்ைால் எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகடளப் கபறமுடியும். கைன் பிரச்சிடனகள் சற்மற ைிலகும். . கதாைில். ேிறம்: அைர்சிைப்பு. உத்திைாடம் 1-ஆம் பாதம் முடிய) அன்புள்ள தனுசு ராசி மேயர்கமள! எடதயும் ேனதில் டைத்துக் ககாள்ளாேல் கைளிப்படையாக மபசக்கூடிய கள்ளம் கபைேற்ற உள்ளம் ககாண்ை உங்களுக்கு இந்த மேைிளம்பி ைருைத்தில் ஆண்டின் முற்பாதியில் ராசியாதிபதி குரு ஜீைன ஸ்தானோன 10-ல் சஞ்சரிப்பதும். இரவுப் பயணங்கள். ஏைடரச்சனி கதாைருைதும் சாதகேற்ற அடேப்பு என்பதால் ேீங்கள் எதிலும் சற்று சிந்தித்து கசயல்படுைது ேல்லது.உறைினர்களால் மதடையற்ற பிரச்சிடனகடள சந்திப்பீர்கள். கிைடே: கசவ்ைாய். கதய்ைம்: முருகன். உங்கள் ராசிக்கு 3. 9. 3. ைியாைன். தனுசு (மூலம். 8-ல் ராகு என சஞ்சரிக்க உள்ளதால் குடும்பத்தில் சிறுசிறு கருத்து மைறுபாடுகள் மதான்றும். எடுக்கும் காரியங்களில் முழு முயற்சியுைன் பாடுபட்ைால் ேட்டுமே ேற்பலடனப் கபற முடியும். ேஞ்சள். 2. கூட்ைாளிகடள அனுசரித்து ேைந்து ககாண்ைால் அபிைிருத்திடயப் கபருக்கிக்ககாள்ள முடியும். உணவு ைிஷயத்தில் கட்டுப்பாட்டுைன் இருப்பது. பணைரவுகளில் கேருக்கடிகள் ேிலைினாலும் மகது 3-ல் இருப்பதால் எடதயும் சோளிக்கும் ஆற்றல் உண்ைாகும்.

கான்டிராக்ட் மபான்றைற்றால் லாபம் கிட்டும். ேடன. சிறப்பான புத்திர பாக்கியமும் அடேயும். குைப்பங்கடள சந்திக்க மேர்ந்தாலும் குரு ோற்றத்திற்குப்பிறகு ஏற்றேிகு பலன்கள் உண்ைாகும்.ைாங்கல் சரளோக . உைன்பணிபுரிபைர்கடள அனுசரித்து ேைந்து ககாண்ைால் மைடலப்பளுடைக் குடறக்க முடியும். வியாபாைம் கதாைில். கைளிோடு கசன்று பணிபுரிய ைிரும்புபைர்களின் மோக்கம் ஆைணி ோதத்திற்குப்பிறகு ேிடறமைறும். ககாடுக்கல். உடல் ஆஜைாக்கியம் உைல்ேிடலயில் உஷ்ணம் சம்பந்தப்பட்ை மகாளாறுகள். எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகள் தடைகளுக்குப்பின்பு கிடைக்கும். சிலருக்கு பூேி. பபாருளாதாை நிரல ஆண்டின் கதாைக்கத்தில் மதடையற்ற கேருக்கடிகடள சந்திக்க மேர்ந்தாலும் பிற்பாதியில் குடும்பத்தில் ஒற்றுடே சிறப்பாக அடேயும். பகாடுக்கல். சிறுசிறு பாதிப்புகள் மதான்றினாலும் எடதயும் சோளிக்கக்கூடிய ைலிடேயும் ைல்லடேயும் கபறுைர்கள். பதாழில். ைியாபாரத்தில் ேந்த ேிடல ேிலைினாலும் மதக்கம் ஏற்பைாது. கைளியூர். ஆைணி ோதத்திற்கு பிறகு எதிர்பார்க்கும் உதைிகள் கிடைக்கப் கபற்று கதாைிடல அபிைிருத்தி கசய்ய முடியும். குடும்பம். உணவு ைிஷயங்களில் கட்டுப்பாட்டுைன் கசயல்பட்ைால் உைல் ஆமராக்கியம் சிறப்பாக அடேயும். ீ பயணங்கள் அடலச்சடல ஏற்படுத்தும் என்பதால் முடிந்த ைடர தைிர்த்துைிடுைது ேல்லது.வாங்கல் கேிஷன். ைாகனங்கள் ைாங்கக்கூடிய மயாகமும் உண்ைாகும். லாபமும் ஓரளவுக்கு திருப்தியளிப்பதாக அடேயும். உத்திஜயாகம் பணியில் சிறுபிரச்சிடனகள். உங்கடளப் புரிந்து ககாள்ளாேல் ைிலகிச் கசன்றைர்கள்கூை மதடிைந்து ஒற்றுடே பாராட்டுைார்கள். கபாறாடேகள் இருக்கும் என்பதால் எதிலும் சிந்தித்து கசயல்படுைது ேல்லது. மபாட்டி. திருேணையடத அடைந்தைர்களுக்கு சிறப்பான ேணைாழ்க்டக அடேயும். பணைரவுகள் தாராளோக இருப்பதால் எல்லாத் மதடைகளும் தடையின்றிப் பூர்த்தியாகும். ஏகஜன்சி. ீ எடுக்கும் காரியங்கடள கஷ்ைப்பட்ைாைது முடித்துைிடுைர்கள். ைாகனம் ைாங்கும் மயாகம் உண்ைாகும். கைளியூர் கைளிோட்டு கதாைர்புடையடைகளாலும் லாபம் கிட்டும்.

ைங்கிக் கைன் கபற்றைர்களுக்கு எதிர்பாராத தன மசர்க்டகயால் கைன்களில்லாத கண்ணிய ைாழ்க்டக அடேயும். கபாருளாதார ேிடல சிறப்பாக அடையும். ேடன ைாங்கும் மயாகம் உண்டு. ஆைணி ோதத்திற்குப் பிறகு எல்லா ைடகயிலும் மேன்டேயான பலன் ககாடுக்கும். ீ விவசாயிகள் ேகசூல் சிறப்பாக இருக்கும். பபண்கள் உைல்ேிடலயில் சிறுசிறு பாதிப்புகள் ஏற்பட்ைாலும் கபரிய ககடுதிகள் இல்டல. ீ ேக்களுக்கு ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளக் காப்பாற்றி ேக்களின் ஆதரடைப் கபற முடியும். கைளிோடுகளுக்குச் கசல்லும் ைாய்ப்பு கிட்டும். எடுக்கும் முயற்சிகளில் கடின மபாராட்ைத்திற்குப்பின்பு ேற்பலடன அடைைர்கள். கபாருளாதார ேிடலயும் மேன்டேயடையும். காய்கனி ைடககளின் ைிடளச்சல் சிறப்பாக இருக்கும். ககாடுத்த கைன்கள் தடையின்றி ைசூலாகும். உயர்கல்ைி ரீதியாக எடுக்கும் முயற்சிகளுக்கு . குடும்ப ஒற்றுடே சுோராக இருக்கும். புதிய பூேி. கபாருளாதார ேிடல ஏற்ற இறக்கோக இருந்தாலும் கசலவுகள் கட்டுக்கைங்கிமய இருக்கும். ஆைணி ோதத்திற்குப்பிறகு எதிர்பார்த்த கதாபாத்திரங்கள் கிடைக்கப் கபற்று ேகிழ்ச்சியுைன் ேடித்துக் ககாடுப்பீர்கள். கேல். சந்டதயில் ைிடளகபாருளுக்மகற்ற ைிடலடயப் கபற முடியும்.மாணவியர் கல்ைியில் முன்மனற்ற ேிடலடய அடைய முடியும். கபரிய ேனிதர்களின் ஆதரவு கிட்டும். ைடு. மாணவ. ீ ேடன ைாங்கும் முயற்சிகளில் தடைக்குப்பின்பு ேற்பலன் கிடைக்கும்.இருந்தாலும் கபரிய கதாடகடய ஈடுபடுத்துைடதத் தைிர்ப்பது ேல்லது. கரலஞர்கள் புதிய ைாய்ப்புகள் மதடிைரும். சுபகாரிய முயற்சிகளில் தடைகள் ேிலைினாலும் ஆைணி ோதத்திற்குப்பிறகு டககூடும். கேருங்கியைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைது உத்தேம். கைளியூர். அைசியல் அரசியல்ைாதிகள் ஆண்டின் முற்பாதியில் சில பிரச்சிடனகடள சந்தித்தாலும் பிற்பாதியில் ஏற்றம் ேிகுந்த ேற்பலடன அடைைர்கள்.

10-ல் குருவும் சஞ்சரிப்பதால் கேருங்கியைர்களால் பிரச்சிடன. கசவ்ைாய் 6-ல் சஞ்சரிப்பதால் கதாைில். முயற்சிகளிலும் சில தடைகள் ேிலவும்.கபரிய ேனிதர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். தட்சிணாமூர்த்திடய ைைிபைவும். புதிய மைடல மதடுபைர்களுக்கு எதிர்பார்த்தபடி மைடல ைாய்ப்பு அடேயும். மாதப் பலன் சித்திரை கஜன்ே ராசிக்கு 3-ல் மகது. ீ மதடையற்ற ேண்பர்களின் சகைாசங்கள் ைண்பிரச்சிடனகடள ீ ஏற்படுத்தும் என்பதால் தைிர்ப்பது ேல்லது. ககாடுக்கல்- ைாங்கல் சரளோக இருக்கும். கபாருளாதார ரீதியாக கேருக்கடி ஏற்படும். ககாடுக்கல். . கைன்கள் குடறயும். சுபகாரியங்கள் சிறப்பாக ேடைகபறும். கைன்கள் குடறந்துைிடும். ஆடை. எதிர்பார்க்கும் உதைிகளும் தடையின்றிக் கிடைக்கும். சனிக்குப் பரிகாரம் கசய்ைது ேல்லது. ஆபரணம் மசரும். உறைினர்களால் சாதகப்பலன் உண்ைாகும். ரவகாசி சூரியன். ைிடளயாட்டுத்துடறகளிலும் திறம்பைச்கசயல்படுைர்கள். ஆனி உங்கள் ராசிக்கு 7-ல் சூரியன். ைியாபாரத்தில் லாபகரோன பலன்கடள அடைைர்கள். ீ தடைப்பட்ை சுபகாரியங்கள் டககூடி ேகிழ்ச்சி உண்ைாகும். ீ உங்கள் மதடைகள் அடனத்தும் பூர்த்தியாகும்.ைாங்கலில் கைனம் மதடை. கபாருளாதாரம் மேம்படும். ைியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் உண்ைாகும். உைல்ேிடல சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். குடும்பத்திலும் மதடையற்ற ைாக்குைாதங்கள் ஏற்படும். கைளிோடு கசல்லும் ைாய்ப்புகள் அடேயும். உைனிருப்பைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைது ேல்லது. ைியாபாரத்தில் மபாட்டிகடள சந்தித்தாலும் எதிர்பார்க்கும் லாபம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சி தரக்கூடிய சம்பைங்கள் ேடைகபறும். உைல்ேிடலயில் சற்று கைனம் கசலுத்த மேரிடும். 6-ல் கசவ்ைாய் இருப்பது ேல்ல அடேப்பு என்பதால் எடதயும் எதிர்ககாண்டு சாதகோன பலன்கடள அடைைர்கள். பயணங்கடளக் குடறத்துக் ககாள்ைதன் மூலம் ைண் ீ அடலச்சல்கடளத் தைிர்க்கலாம். கதாைில். புத்திரைைியில் ேகிழ்ச்சி தரக்கூடிய சம்பைங்கள் ேடைகபறும். சிைகபருோடன ைைிபடுைது உத்தேம். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு கைளியூர். எதிர்பார்க்கும் உதைிகள் கிடைப்பதில் காலதாேதம் ஏற்படும். முயற்சிகள் கைற்றி தரும். பணம் பலைைிகளில் ைந்துமசரும்.ேடனைி கருத்து மைறுபாடுகள் ேீங்கும். கணைன். கதாைில். கசவ்ைாயும்.

கசவ்ைாயும் 8-ல் இருப்பதால் ேிதானோக இருப்பது ேல்லது. ஆவணி இம்ோதம் 2-ஆம் மததி முதல் சர்ப்ப கிரகோன மகது 2-லும். எதிர்பாராத தன மசர்க்டககள் ஏற்பட்டு பிரச்சிடனகள் யாவும் குடறயும். ேண்பர்களின் ஆமலாசடனகள் ேல்ல பலடன உண்ைாக்கும். ராகு 8-லும் சஞ்சரிக்க இருப்பதால் குடும்பத்தில் ஒற்றுடேக் குடறயும். ககாடுக்கல். எதிரிகளின் பலம் குடறந்து உங்கள் பலம் கூடும். ைியாபாரத்தில் கூட்ைாளிகடள அனுசரித்துச் கசன்றால் முன்மனற்றம் அடையலாம். 27-ஆம் மததி முதல் குரு 11-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சாரம் கசய்யைிருப்பதால் உத்திமயாகஸ்தர்கள் பணிகடள கசய்து முடிக்க கடின உடைப்டப மேற்ககாள்ள மேரிடும். ைாகனம் ைாங்கும் மயாகம் அடேயும். எந்தகைாரு கசயலிலும் கைனம் மதடை. உத்திமயாகஸ்தர்கள் எவ்ைளவுதான் பாடுபட்ைாலும் ேற்கபயடர எடுக்க முடியாது. கேருங்கியைர்களிமைமய கருத்து மைறுபாடுகள் உண்ைாகும். ககாடுக்கல். சர்ப்ப சாந்தி கசய்ைது. குரு சஞ்சரிப்பதால் கபாருளாதார ரீதியாக . மதடையற்ற பயணங்கடளத் தைிர்த்தால் அடலச்சடலக் குடறக்கலாம். கைன்ஷன் உண்ைாகும். ைண்கசலவுகள் ீ ஏற்படும். 10-ல் சூரியன். அம்ேன் ைைிபாடு மேற்ககாள்ைது உத்தேம். ீ ைிோயகடர ைைிபடுைது சிறப்பு. ேண்பர்களின் ஒத்துடைப்பால் எந்தைித பிரச்சிடனகடளயும் எதிர்ககாள்ளக்கூடிய பலம் ஏற்படும். 11-ல் குரு சஞ்சரிப்பது சிறப்பான அடேப்பு என்பதால் உங்கள் ைாழ்ைில் ேறுேலர்ச்சி ஏற்படும்.ைாங்கலில் சரள ேிடல இருக்கும். ஐப்பசி லாப ஸ்தானோன 11-ஆம் ைட்டில் ீ சூரியன். கபாருளாதார ேிடல சுோராக இருக்கும். கதாைில். கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பதால் ஆமராக்கிய ரீதியாக பிரச்சிடன. குடும்பத்தில் சுபிட்சோன ேிடல உண்ைாகும். ஆபரணமும் மசரும். தடைப்பட்ை சுபகாரியங்கள் டககூடி ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். கதாைில். அடசயா கசாத்துகளால் திடீர் கசலவுகள் ஏற்படும். மதடையற்ற பயணங்களால் அடலச்சல்.ைாங்கலில் ைண் ீ பிரச்சிடனகடள ஏற்படும். புதிய கபாருள் மசர்க்டககளும் ஆடை. ககாடுக்கல். ீ ஆன்ேிகப் பணிகளில் ஈடுபடும் ைாய்ப்பு ஏற்படும். முருக ைைிபாடு சிறப்டபத் தரும். ஆடி அஷ்ைே ஸ்தானோன 8-ல் சூரியன். கதய்ைக. ைியாபாரத்தில் மபாட்டிகள் அதிகரிக்கும்.ைாங்கலில் கைனம் மதடை. சுக்கிரன். ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளக் குறித்த மேரத்தில் காப்பாற்றுை ர்கள். புைட்டாசி பாக்கிய ஸ்தானத்தில் புதன்.

சனிக்குரிய பரிகாரங்கடளச் கசய்ைது சிறப்பு. சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பதால் முயற்சிகளில் அனுகூலோன பலன்கடள அடைைர்கள். குடும்பத்தில் உள்ளைர்கடள அனுசரித்து ேைந்து ககாண்ைால் ஒற்றுடே ேிலவும். ராகு காலங்களில் துர்க்டக அம்ேடன ைைிபடுைது உத்தேம்.மேன்டேகடள அடைைர்கள். ரத சுக்கிரன் 2-லும். . ககாடுக்கல். சிை ைைிபாடு கசய்யவும். சூரியன் 2-ல் உள்ளதால் முன்மகாபத்டதக் குடறப்பதும். ேீண்ைகால கனவுகள் ேிடறமைறும். கதாைில். உற்றார். கைளிோட்டுத் கதாைர்புடையைற்றாலும் லாபம் உண்ைாகும்.உறைினர்களின் ைருடக ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். கதாைில். ைியாபாரத்தில் மபாட்டிகடள சோளிப்பீர்கள். ககாடுக்கல். குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சி ேிலவும். சுபகாரிய முயற்சிகளில் அனுகூலோன பலன்கள் உண்ைாகும். எதிர்பார்க்கும் உதைிகள் எளிதில் கிடைக்கப்கபறும். குரு 11-லும் சஞ்சரிப்பது சுபிட்சத்டதத் தரும் அடேப்கபன்றாலும் ஏைடரச்சனி ேைப்பதால் எதிலும் ேிதானோக இருப்பது உத்தேம். உத்திமயாகஸ்தர்களின் திறடேக்குத் தகுந்த பாராட்டுதல்கள் கிடைக்கும். உைல்ேிடலயிலிருந்த பிரச்சிடனகள் படிப்படியாக ைிலகும். சிைகபருோடன ைைிபடுைது உத்தேம். பணைரவுகள் சரளோக இருக்கும். கதாைில். குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சி ேிலவும். 11-ல் குரு. புதிய மைடல ைாய்ப்புகள் மதடி ைரும்.ைாங்கலில் கபரிய கதாடகடய ஈடுபடுத்தி லாபம் காண முடியும். ைியாபாரத்தில் உள்ள ேடறமுக எதிர்ப்புகளும் மபாட்டிகளும் ேடறந்து லாபம் ஏற்படும். மார்கழி குரு. கைளியூர். கைளியூர். ீ கதாைில் ரீதியாக முன்மனற்றங்கள் ஏற்படும். கசவ்ைாய் 11-ல் இருப்பதால் ேீங்கள் ேிடனத்தகதல்லாம் ேைக்குகேன்றாலும் கஜன்ே ராசியில் சூரியன் இருப்பதால் முன்மகாபத்டதக் குடறத்துக்ககாள்ைது ேல்லது. ைியாபாரத்தில் எதிர்பார்க்கும் லாபம் அடேயும். கார்த்திரக உங்கள் ராசிக்கு 10-ல் கசவ்ைாய். உைல்ேிடலயில் உஷ்ணம் சம்பந்தப்பட்ை பாதிப்புகள் உண்ைாகும். கைளிோடு கசல்லும் ைாய்ப்பு களும் அடேயும். பூர்ைகச் ீ கசாத்துகளால் லாபம் ஏற்படும். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு திறடேக்மகற்ப பதைி உயர்வு கிடைக்கக்கூடிய ைாய்ப்புகள் உருைாகும். உைல் ஆமராக்கியத்தில் சிறுசிறு பாதிப்புகள் மதான்றும். ீ உறைினர்களிைம் இருக்கும் கருத்து மைறுபாடுகள் ேடறயும். கேருங்கியைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைது உத்தேம். ககாடுக்கல்- ைாங்கலில் கைனம் மதடை. எடுக்கும் முயற்சிகளில் கைற்றி கிட்டும். சுபகாரிய முயற்சிகளில் தடைகள் ைிலகும். பணைரவுகள் திருப்தி அளிக்கும்.ைாங்கல் திருப்தி அளிக்கும். பிரச்சிடனகளில் தடலயிைாேலிருப்பதும் ேல்லது.

ககாடுக்கல். பச்டச. பயணங்களால் அடலச்சல் அதிகரிக்கும். ேிறம்: ேஞ்சள். மகைம் (உத்திைாடம் 2-ஆம் பாதம் முதல். சனி 4-ல் சூரியன் சஞ்சரிப்பதால் எதிலும் கைனத்துைன் கசயல்படுைது ேல்லது. உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு தடைப்பட்ை உயர்வுகள் கிடைக்கும். 11-ல் குரு சஞ்சரிப்பது சிறப்பான அடேப்கபன்பதால் முயற்சிகளில் கைற்றி கிட்டும். அவிட்டம் 2-ஆம் பாதம் முடிய) அன்புள்ள ேகர ராசி மேயர்கமள! கசய்ைன திருந்தச் கசய் என்பதற்மகற்ப எந்த காரியத்டத எடுத்துக் ககாண்ைாலும் அடதத் திறம்பைச் கசய்து முடிக்கும் ஆற்றல் ககாண்ை உங்களுக்கு இந்த மேைிளம்பி ைருைத்தில் ஆண்டின் முற்பாதியில் ஆண்டுக் மகாளான குரு பகைான் பாக்கிய ஸ்தானோன 9-ஆம் ைட்டில் ீ பலோக சஞ்சாரம் கசய்ைதால் கதாைில். உற்றார். கபரிய ேனிதர்களின் ஆதரவு கிட்டும். குடும்பத்தில் சுபிட்சோன ேிடல உண்ைாகும். திருஜவாணம். கபாருளாதாரேிடல உயரும். 2. அதிர்ஷ்டம் அளிப்பரவ எண்: 1. எதிர்பாராத இைோற்றங்களால் ைண்அடலச்சலும் ீ உண்ைாகும். ஆஞ்சமேயடர ைைிபடுைது ேல்லது. கதாைில். 3. கல்: புஷ்ப ராகம். குடும்பத்தில் ஒற்றுடே சிறப்பாக இருக்க முன்மகாபத்டதக் குடறத்துக் ககாள்ைது ேல்லது. ைியாைன்.ைாங்கல் திருப்தி அளிக்கும். 9. உைல்ேிடலயில் கைனம் கசலுத்த மைண்டியிருக்கும். சிைகபருோடன ைைிபடுைது உத்தேம். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு மைடலப்பளு அதிகரிப்பதால் உைல் மசார்வு உண்ைாகும். கிைடே: திங்கள். மாசி முயற்சி ஸ்தானோன 3-ல் சூரியன். திடச: ைைகிைக்கு. உத்திமயாக ரீதியாக சாதகோன பலன்கள் . பங்குனி கஜன்ே ராசியில் கசவ்ைாய். ேீண்ைோட்களாக உள்ள பிரச்சிடனகள் எல்லாம் படிப்படியாகக் குடறந்துைிடும். சுபகாரியங்கள் டககூடும்.உறைினர்களிடைமய உள்ள பிரச்சிடனகள் குடறந்து ஒற்றுடே உண்ைாகும். கதய்ைம்: தட்சிணாமூர்த்தி. கேருங்கியைர்கடள அனுசரித்து ேைந்தால் ேற்பலடன அடையலாம். ைியாபாரத்தில் கபரிய முதலீடுகளில் கசய்ய ேிடனக்கும் காரியங்களில் கைனம் மதடை.

ைியாபாரம் கசய்பைர்களுக்கு ேந்தோன ேிடலமய கதாைரும் என்றாலும் கபாருள் மதக்கேின்றி சோளிக்க முடியும். கேருங்கியைர்களிைம் ைிட்டுக்ககாடுத்து ேைந்து ககாள்ைது உத்தேம். ேீங்கள் எடுக்கின்ற முயற்சிகள் அடனத்திலும் அனுகூலப்பலன் உண்ைாகும். கதய்ைக ீ காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். உத்திஜயாகம் . இதனால் மதடையற்ற அடலச்சல்கள் அதிகரிக்கும். ககாடுக்கல். தற்மபாது 2.ைாங்கல் ைிஷயத்தில் கைனமுைன் இருப்பது.கதாைர்ந்திருக்கும். குடும்பத்தில் உள்ளைர்கள் ேகிழ்ச்சிகரோக இருப்பார்கள். உைல்ேிடலயில் அடிக்கடி பாதிப்புகள் மதான்றி ேருத்துைச் கசலவுகடள ஏற்படுத்தும். கசலவுகடளக் குடறத்து சிக்கனோக கசயல்பட்ைால் ேட்டுமே மசேிக்க முடியும். பயணங்கடளத் தைிர்த்து ைிடுைது ேல்லது. எந்தகைாரு முடிவு எடுப்பகதன்றாலும் சிந்தித்துச் கசயல்படுைது ேல்லது. ைியாபாரம் கசய்பைர்களுக்கு ேற்பலன் உண்ைாகும். சனி ஆனி 6-ஆம் மததி முதல் ஐப்பசி 9-ஆம் மததி ைடர பின்மனாக்கி ேீ ண்டும் 11-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சரிக்க இருப்பதால் அனுகூலோன பலன்கடள ஏற்படுத்தும். எனமை. இதனால் குடும்பத்தில் ைண்ைாக்குைாதங்கள் ீ ஏற்படும். உங்கள் ராசியாதிபதி சனிபகைான் ஆண்டின் கதாைக்கத்தில் அதிசாரோக 12-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சரிப்பது சாதகேற்ற அடேப்பாகும். மகது கஜன்ே ராசியிலும் சஞ்சரிக்க இருப்பதும் சாதகோன அடேப்பு என்று கூற முடியாது. உத்திமயாகஸ்தர்கள் எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகடளப் கபற்று ேகிழ்ச்சி அடைைார்கள். ேீங்கள் எதிலும் ேிதானத்துைன் கசயல் பட்ைால் ேட்டுமே ேற்பலன்கடள அடைய முடியும். மபச்டசக் குடறத்துக் ககாண்டு ேற்றைர்கடள அனுசரித்து ேைந்து ககாள்ைது ேிகவும் ேல்லது. ஐப்பசி 9-ல் ஏற்பைைிருக்கும் சனி ோற்றத்திற்குப்பிறகு உங்களுக்கு ஏைடரச்சனி கதாைங்க உள்ளது. கதாைில். என்றாலும் குரு ஆைணி 27-ஆம் மததி முதல் ஜீைன ஸ்தானோன 10-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சாரம் கசய்ய இருப்பதால் ஆண்டின் பிற்பாதியில் ககாடுக்கல். ஆைம்பரச் கசலவுகடளக் குடறப்பது ேல்லது. குடும்பம். முயற்சிகடள சற்று கஷ்ைப்பட்மை முடிக்க மேரிடும். கேருங்கியைர்கடள அனுசரித்து ேைப்பது ேல்லது. பண ைிஷயத்தில் பிறடர ேம்பி முன்ஜாேீ ன் ககாடுப்படதத் தைிர்க்கவும்.ராகு ஆைணி 2-ஆம் மததி முதல் ராகு 7- லும். பபாருளாதாை நிரல குடும்ப ஒற்றுடே சுோராக இருக்கும். திருேண சுபகாரியங்கள் யாவும் டககூடும். கதாைில். சிலருக்கு சிறப்பான புத்திரபாக்கியமும் அடேயும். உடல் ஆஜைாக்கியம் உைல்ேிடலயில் அடிக்கடி சிறுசிறு பாதிப்புகள் உண்ைாகி ேருத்துைச் கசலவுகள் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சியும் சுபிட்சமும் ேிடறந்திருக்கும். கபாருளாதார ேிடல சுோராகமை இருக்கும்.ைாங்கலிலும் சரளோன ேிடல இருக்கும். 8-ல் சஞ்சரிக்கும் மகது. உைல்ேிடல மசார்ைாக அடேைதால் எந்த காரியத்திலும் முழுஈடுபாட்டுைன் கசயல்பை முடியாேல் மபாகும். திருேண சுபகாரியங்கள் ஆண்டின் முற்பாதியில் டககூடி ேகிழ்ச்சி அளிக்கும்.

வாங்கல் கேிஷன். முன்ஜாேீ ன் ககாடுப்பது மபான்றைற்டறத் தைிர்க்க மைண்டும். ைரப்பு பிரச்சிடனகளால் சிறுசிறு ேன சஞ்சலங்கள் உண்ைாகக் கூடும். பதாழில். புதிய கதாைில் கதாைங்கும் முயற்சிகளில் தாேதப்பலன் கிட்டும். ேக்களின் மதடை அறிந்து கசயல்பட்ைால் அைர்களின் ஆதரடைகடளப் கபறலாம். கால்ேடைகளால் லாபம் அடைைர்கள். மைடலப்பளு அதிகரித்தாலும் சிரேம் பாராது அடனத்துப் பணிகடளயும் சிறப்பாக கசய்து முடிப்பீர்கள். அதன்மூலம் அடலச்சலும் உண்ைாகும். ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளக் காப்பாற்ற முடியாது. ஆண்டின் முற்பாதி ஓரளவுக்கு ஏற்றேிகுப் பலன்கடள ஏற்படுத்தும். ீ . தடைப்பட்ை பதைி உயர்வுகளும். கசயல்களில் தடை தாேதங்கள் ேிலைினாலும் முழுமூச்சுைன் கசயல்பட்டு கைற்றி கபறுைர்கள். ஏகஜன்சி மபான்றைற்றில் எதிர்பார்த்த அளைிற்கு லாபம் அடைய முடியாது. கபரிய கதாடகடய ஈடுபடுத்தினால் ைிரயம் உண்ைாகும். பண ைிஷயத்தில் ேிகவும் கைனோகமை கசயல் பைமைண்டும். ீ உைனிருப்பைர்கடள அனுசரித்து ேைந்தால் ைண் ீ குைப்பங்கள் குடறயும். கைளியூர். ைங்கிக் கைன்கடள குறித்த மேரத்தில் கசலுத்த முடியாேல் மபாகும். ஆண்டின் பிற்பாதியில் கபரிய முதலீடுகடளத் தைிர்ப்பதும் ேிகவும் உத்தேம். பகாடுக்கல். வியாபாைம் எதிர்பார்த்த லாபம் அடேயும். விவசாயிகள் ேகசூல் திருப்தியளிப்பதாக அடேயும். ககௌரைப் பதைிகளால் கபாறுப்புகள் அதிகரித்து அதிக மேரம் உடைக்க மேரிடும். கைளிோட்டுத் கதாைர்புடையைற்றால் அனுகூலங்கள் அதிகரித்தாலும்.ஆண்டின் முற்பாதியில் ஓரளவுக்கு முன்மனற்றம் ஏற்படும். ஊதிய உயர்வுகளும் கிடைக்கப் கபறும். ைிடளகபாருளுக்மகற்ற ைிடலடய சந்டதயில் கபறமுடியாேல் மபாகும் என்றாலும் ேஷ்ைம் ஏற்பைாது. உைன் பணிபுரிபைர்கடள அனுசரித்து ேைப்பது உத்தேம். அைசியல் அரசியல்ைாதிகள் தங்கள் மபச்சில் ேிதானத்டதக் கடைப்பிடிப்பது ேல்லது. எடுக்கும் முயற்சிகள் கைற்றி தரும். பிறடர ேம்பி ைாக்குறுதி ககாடுப்பது. ைாய்க்கால்.

ைடு. மபச்சில் ேிதானத்டதக் கடைப்பிடிப்பதும். சுபகாரியங்கள் ஆண்டின் முற்பாதியில் டககூடும். ரவகாசி . கபாருளாதார ேிடல சுோராகமை இருக்கும்.உறைினர்களின் ஆதரவு ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். உைல் ஆமராக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். கபற்மறார். ைிடளயாட்டுகளில் ஈடுபடும்மபாது கைனம் மதடை.மாணவியர் கல்ைியில் அதிக அக்கடற எடுத்துப் படித்தால் ேல்ல ேதிப்கபண்கடளப் கபற ைைிைகுக்கும். மாணவ. உைன்பணிபுரியும் கடலஞர்களிடைமய கருத்து மைறுபாடுகள் மதான்றக்கூடும். ஆசிரியர்களின் ஆதரவு சிறப்பாகமை இருக்கும். அடனைரிைமும் ைிட்டுக்ககாடுத்து ேைந்து ககாள்ைது ேல்லது. பிரச்சிடனகளில் தடலயிைாேல் இருப்பதும் உத்தேம். பிறரிைம் எந்தப் கபாருடளயும் இரைல் ைாங்குைடதத் தைிர்க்கமைண்டும். கதாைில். ீ ேடன ைாங்கும் முயற்சிகளில் சில இடையூறுகள் ேிலைினாலும் கைற்றி கிட்டும். பபண்கள் குடும்ப ஒற்றுடே சுோராக அடேயும். மாதப் பலன் சித்திரை சுக ஸ்தானோன 4-ல் சூரியன் சஞ்சரிப்பதால் அடலச்சல்கள் ஏற்படும் என்றாலும் 3-ல் சுக்கிரன் உச்சம் கபற்றிருப்பதும். ைாக்குைாதங்களால் கருத்து மைறுபாடுகள் ஏற்படும். உற்றார். உத்திமயாக ரீதியாக எடுக்கும் முயற்சிகளில் அனுகூலப்பலன் உண்ைாகும். ைியாபாரத்தில் ேல்ல முன்மனற்றம் இருக்கும். 9-ல் குரு சஞ்சரிப்பதும் சாதகோன அடேப்பு என்பதால் பணைரவுக்குப் பஞ்சேிருக்காது. உைல்ேிடலயில் சிறுசிறு பாதிப்புகள் மதான்றும். மபச்சில் ேிதானத்டதக் கடைப்பிடித்து ேல்லது. கேருங்கியைர்களிைம் கருத்து மைறுபாடுகள் ஏற்படும். சிைகபருோடன ைைிபடுைது உத்தேம். கரலஞர்கள் புதிய ைாய்ப்புகள் மதடிைந்தாலும் பணைரவுகளில் சில தடைகள் ேிலவும். ேருத்துைச் கசலவுகள் ஏற்பட்ைாலும் கபரிய ககடுதிகள் இல்டல. ேண்பர்களின் சகைாசத்டதத் தைிர்ப்பதும் கல்ைியில் முன்மனற்ற ேிடலடய ஏற்படுத்தும். கைளியூர். பிரச்சிடனகளில் தடலயீடு கசய்யாதிருப்பதும். கைளிோடு கசல்லும் ைாய்ப்புகளால் ேகிழ்ச்சி ஏற்பட்ைாலும் அடலச்சலும் அதிகரிக்கும்.

9-ல் குரு சஞ்சரிப்பதால் உங்கள் மதடைகள் பூர்த்தியாகும். பூர்ைகச் ீ கசாத்துகளால் லாபம் உண்ைாகும். ைியாபாரம் கசய்பைர்கள் கூட்ைாளிகடள அனுசரித்துச் கசல்ைது சிறப்பு. 7-ல் மகது சஞ்சரிப்பதால் உறைினர்களுக்கிடைமய கருத்து மைறுபாடுகள் மதான்றும். எதிர்பாராத தனைரவு உண்ைாகி உங்களது பிரச்சிடனகள் குடறந்துைிடும். 2-ஆம் மததி முதல் கஜன்ே ராசியில் ராகு. சூரியன்.கஜன்ே ராசிக்கு 4-ல் புதன் சஞ்சரிப்பதும். ேிடனத்த காரியங்கள் ேிடறமைறும். 6-லும் சஞ்சரிப்பது கதாைில். கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பதால் மதடையற்ற பிரச்சிடனகள் மேமலாங்கும் என்றாலும் 5-ல் சுக்கிரன். அம்ேன் ைைிபாடு ேல்லது ஆனி சுக்கிரன் 4-லும். ேிடனத்த காரியங்கள் ேிடறமைறி ேகிழ்ச்சியளிக்கும். கைளிோடு கசன்று பணிபுரிய ைிரும்புபைர்களின் ைிருப்பம் ேிடறமைறும். கைன்கள் படிப்படியாகக் குடறந்துைிடும். 13-ஆம் மததி முதல் 6-ல் கசவ்ைாய் சஞ்சாரம் கசய்ய இருப்பதும் அனுகூலத்டத ஏற்படுத்தும் அடேப்பாகும். ைடு. முன்மகாபத்டதக் குடறத்துக் ககாள்ைதும் உத்தேம். ககாடுக்கல்.ைாங்கலில் கபரிய கதாடகடயத் தைிர்ப்பது ேல்லது. ைிோயகடர ைைிபடுைது ேல்லது. ஆவணி உங்கள் ராசிக்கு 7-ல் கசவ்ைாய். கசயல்களில் அதிக முயற்சிகடள மேற்ககாள்ள மைண்டிைரும். கதாைில். கதாைில் ரீதியாக மேற்ககாள்ளும் பயணங்களால் அடலச்சல் ஏற்பட்ைாலும் அனுகூலப்பலனும் உண்ைாகும். கபாருளாதாரேிடல ேிகச்சிறப்பாக இருக்கும். குடும்பத் மதடைகள் பூர்த்தியாகி சுபிட்சோன சூழ்ேிடலகள் உண்ைாகும். குடும்பத்தில் ஒற்றுடே ேிலவும். ைியாபார ரீதியாக இருந்த எதிர்ப்புகள் குடறந்து லாபத்டதத் தரும் அடேப்பாகும். 8-ல் சூரியன் சஞ்சரிப்பதால் எதிலும் ேிதானோக கசயல்படுைது ேல்லது. ைாகனம் ைாங்கும் மயாகம் அடேயும். சிைகபருோடன ைைிபாடு கசய்யவும். பிறர் ைிஷயங்களில் தடலயீடு கசய்யாேலிருப்பதும். கசவ்ைாய். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு பணியில் முன்மனற்றம் கிட்டும். உத்திமயாகஸ்தர்கள் பிறர் ைிஷயங்களில் தடலயீடு கசய்ைடதத் தைிர்த்து தங்கள் பணிகளில் கைனம் கசலுத்துைது ேல்லது. சுபகாரிய முயற்சிகளில் இருக்கும் தடைகள் ைிலகும். ைட்டுத் ீ மதடைகடளப் பூர்த்தி . ீ ேடன ைாங்கும் முயற்சிகளில் கைற்றிகிட்டும். உைல் ேிடலயில் சிறுசிறு பாதிப்புகள் மதான்றி ேடறயும். கைளியூர். ஆடி சே சப்தே ஸ்தானோன 7-ல் சூரியன். உத்திமயாகஸ்தர்கள் எதிர்பார்க்கும் சலுடககள் கிடைக்கப்கபறும்.

கசய்யுேளைிற்குப் பணைரவுகள் இருக்கும். உைல்ேிடலயில் கைனம் கசலுத்த மைண்டியிருக்கும். 27-
ஆம் மததி முதல் குரு 10-ஆம் ைட்டில்
ீ சஞ்சரிக்க இருப்பதால் கூட்டுத்கதாைில் கசய்பைர்கள்
கூட்ைாளிகடள அனுசரித்துச் கசல்ைது ேல்லது. சிை ைைிபாடு கசய்ைது உத்தேம்.

புைட்டாசி

கஜன்ே ராசிக்கு 8-ல் கசவ்ைாய், சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பது சாதகேற்ற அடேப்பு என்றாலும் 11-ல் சனி
சஞ்சரிப்பதால் பணைரவு திருப்திகரோக இருக்கும். கதாைில், உத்திமயாக ரீதியாக சிறுசிறு
பிரச்சிடனகள் இருந்தாலும் எடதயும் சோளித்து ஏற்றத்டத அடைைர்கள்.
ீ கைளிைட்ைாரத்
கதாைர்புகளில் சாதகோன பலன்கள் உண்ைாகும். எடுக்கும் காரியங்களில் சில தடைகடளச்
சந்தித்தாலும் ைிைாமுயற்சியுைன் பாடுபட்டு கைற்றி கபறுைர்கள்.
ீ பணைரவுகள் சுோராக இருக்கும்.
கேருங்கியைர்கடள அனுசரித்து ேைந்து ககாள்ைது ேல்லது. ககாடுக்கல்- ைாங்கலில் கைனம் மதடை.
மதடையற்ற பயணங்கடளத் தைிர்ப்பது ேல்லது.

ஐப்பசி

பாக்கிய ஸ்தானோன 9-ல் கசவ்ைாய், சுக்கிரன், 10-ல் சூரியன் அடேந்திருப்பது பல்மைறு ைடகயில்
ேற்பலடன தரும் அடேப்பாகும். புதிய ைாய்ப்புகள் மதடிைரும். ேிடனத்தகதல்லாம் ேிடனத்தபடி
ேிடறமைறும். குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சி தரக்கூடிய சம்பைங்கள் ேடைகபறும். சுபகாரியங்கள் டககூடும்.
சிலருக்கு சிறப்பான புத்திர பாக்கியம் அடேயும். உறைினர்களிடைமய உள்ள கருத்து மைறுபாடுகள்
ேடறந்து மபாகும். 9-ஆம் மததி முதல் சனி 12-ஆம் ைட்டில்
ீ சஞ்சாரம் கசய்ய இருப்பதால் ைண்

ைிரயங்கள் அதிகரிக்கும். கதாைில், ைியாபாரத்தில் மபாட்டிகடள சோளிக்க மைண்டிைரும். ககாடுக்கல்-
ைாங்கலில் கைனம் மதடை. சனிக்குரிய பரிகாரங்கடளச் கசய்யவும்.

கார்த்திரக

கஜன்ே ராசிக்கு 10-ல் சுக்கிரன், 11-ல் சூரியன், புதன் சஞ்சரிப்பதால் குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சி தரக்கூடிய
ேிகழ்ச்சிகள் ேடைகபறும். இதுைடர உள்ள பிரச்சிடனகள் படிப்படியாகக் குடறயும். பிரிந்த
உறைினர்களும் ஒன்றுகூடி ேகிழ்ைார்கள். ைடு,
ீ ேடன ைாங்கும் முயற்சியில் சாதகோன பலன்கள்
ஏற்படும். எதிர்பார்க்கும் கைனுதைிகளும் கிடைக்கப்கபறும். எதிரிகளும் ேண்பர்களாக ோறுைார்கள்.
உைல்ேிடல சிறப்பாக அடேயும். உத்திமயாகஸ்தர்கள் மைடலயில் எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகடள
அடைைார்கள். கதாைில் சம்பந்தோக கைளியூர், கைளிோடுகளுக்குச் கசல்லும் ைாய்ப்பும்,
பயணங்களால் அனுகூலமும் உண்ைாகும். ைிோயகடர ைைிபைவும்.

மார்கழி

சூரியன், சனி 12-ல் சஞ்சரிப்பது அனுகூலேற்ற அடேப்பு என்றாலும் 10-ல் கசவ்ைாய், 11-ல் புதன்
இருப்பதால் எதிர்பாராத உதைிகள் கிடைத்து எடதயும் சோளிக்கும் ஆற்றல் உண்ைாகும். உைல்
ஆமராக்கியத்தில் கைனம் கசலுத்த மேரிடும். கேருங்கியைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைது ேல்லது.
குடும்பத்தில் ஒற்றுடே சுோராக அடேயும். கபாருளாதார ேிடல திருப்தி அளிக்கும். புதிய கபாருள்
மசர்க்டககள் உண்ைாகும். உத்திமயாகஸ்தர்கள் எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகள் கிட்டும். கதாைில், ைியாபாரம்
முன்மனற்ற ேிடலயில் ேடைகபற்று லாபம் தரும். எந்தகைாரு காரியத்திலும் சிந்தித்துச்
கசயல்படுைது ேல்லது. சிைகபருோடன ைைிபடுைது ேல்லது.

ரத

கஜன்ே ராசியில் சூரியன், 12-ல் சனி, புதன் சஞ்சரிப்பது பிரச்சிடனகடள ஏற்படுத்தும் அடேப்பாகும்.
உைல்ேிடல பாதிப்புகளால் ேருத்துைச் கசலவுகடள எதிர்ககாள்ள மேரிடும். கேருங்கியைர்கடள
ேிகவும் அனுசரித்துச் கசல்ைது உத்தேம். கதாைில், ைியாபாரம் சம்பந்தோன பயணங்களால்
அடலச்சல், கைன்ஷன், ைண்ைிரயங்கள்
ீ ஏற்படும். எதிலும் ேிதானோக கசயல்படுைது
ேன்டேயளிக்கும். ககாடுக்கல்- ைாங்கல் திருப்திகரோக இருக்கும். ைடு,
ீ ேடன ைாங்கும் முயற்சிகளில்
ேிகவும் கைனம் மதடை. திருேணம் சம்பந்தோன மபச்சுைார்த்டதகளில் தடைகள் ேிலவும்.
ஆஞ்சமேயடர ைைிபைவும்.

மாசி

தன ஸ்தானத்தில் சுக்கிரனும், 11-ல் கசவ்ைாயும் சஞ்சரிப்பதால் கேருக்கடிகள் ைிலகி ேீங்கள்
ேிடனத்தது ேிடறமைறும். கதாைில், ைியாபாரத்தில் புதிய கூட்ைாளிகளின் மசர்க்டக
அனுகூலப்பலன்கடள உண்ைாக்கும். கபாருளாதாரேிடல சுோராக அடேயும். குடும்பத்திலுள்ளைர்கடள
அனுசரித்து ேைப்பது உத்தேம். மதடையற்ற பயணங்களால் அடலச்சல் அதிகரிக்கும். உைல்
ஆமராக்கியத்தில் சிறு பாதிப்புகள் ஏற்படும். எடுக்கும் முயற்சிகளில் கைற்றிகடளப்கபற அதிகம்
பாடுபை மேரிடும் என்றாலும் எடதயும் சோளிக்கக்கூடிய ைலிடேயும், ைல்லடேயும் கபறுைர்கள்.

ககாடுக்கல்- ைாங்கலில் சுோரான லாபம் உண்ைாகும். சிை ைைிபாடு கசய்ைது உத்தேம்.

பங்குனி

சூரியன், சுக்கிரன் 3-ல் இருப்பதால் ேீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகளில் அனுகூலோன பலன்கள்
இருக்குகேன்றாலும், குரு சாதகேற்று இருப்பதால் ககாடுக்கல்- ைாங்கல் ைிஷயத்தில்
முன்கனச்சரிக்டகமயாடு இருப்பது ேல்லது. கபாருளாதார ேிடல சுோராக இருந்தாலும் கசலவுகள்
கட்டுக்கைங்கிமய இருக்கும். சுபகாரிய முயற்சிகளில் காலதாேதம் ஏற்படும். கதாைில், ைியாபாரத்தில்
ேடறமுக எதிர்ப்புகள் உண்ைாகக்கூடும். கூட்ைாளிகடள அனுசரித்துச் கசன்றால் பிரச்சிடனகடளத்
தைிர்க்கலாம். உத்திமயாகஸ்தர்கள் தங்கள் பணிகளில் ேட்டும் கைனம் கசலுத்துைது ேல்லது. முருகப்

கபருோடன ைைிபடுைது சிறப்பு.

அதிர்ஷ்டம் அளிப்பரவ

எண்: 5, 6, 7, 8.
ேிறம்: ேீலம், பச்டச.
கிைடே: புதன், கைள்ளி.
கல்: ேீலக்கல்.
திடச: மேற்கு.
கதய்ைம்: ைிோயகர்.

கும்பம்
(அவிட்டம் 3-ஆம் பாதம் முதல், சதயம், பூைட்டாதி 3-ஆம் பாதம் முடிய)

அன்புள்ள கும்ப ராசி மேயர்கமள! புரட்சிகரோன ககாள்டககடள உடையைர்களாகவும், எந்த
காரியத்திலும் அதன் சாதகப் பலடனயும் ஆராய்ந்து கசயல்படுைராகவும் ைிளங்கும் உங்களுக்கு இந்த
மேைிளம்பி ைருைத்தில் உங்கள் ராசியாதிபதி சனி ஆண்டின் கதாைக்கத்தில் அதிசாரோக 11-ல்
சஞ்சரிப்பது ேல்ல பலன்கடள ஏற்படுத்தும் அடேப்பு. என்றாலும் ஆனி ோதம் 6-ஆம் மததி முதல்
ஐப்பசி ோதம் 9-ஆம் மததி ைடர பின்மனாக்கி ேீ ண்டும் 10-ஆம் ைட்டில்
ீ சஞ்சரிக்க இருப்பதால் சிறிது
கேருக்கடிகடள எதிர் ககாள்ள மேரிடும். ஐப்பசி 9-ஆம் மததி சனி ோற்றத்திற்குப்பிறகு லாப
ஸ்தானோன 11-ல் சனி சஞ்சரிக்க இருப்பது உங்கள் ைாழ்ைில் ேறுேலர்ச்சிடய ஏற்படுத்தும்
அடேப்பாகும். கதாைில், ைியாபாரம் கசய்பைர்களுக்குப் மபாட்டிகள் குடறந்து லாபம் அதிகரிக்கும்.
உத்திமயாகஸ்தர்கள் எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகள் கிடைக்கும். பயணங்களால் அனுகூலப்பலன்கள்
உண்ைாகும். முயற்சிகளிலும் கைற்றி கிட்டும். எந்தைிதோன எதிர்ப்புகடளயும் சோளித்து ஏற்றம்
கபறக்கூடிய ஆற்றல் உண்ைாகும். கபான்னைன் எனப் மபாற்றப்படும் குரு பகைான் இந்த ஆண்டு
கதாைக்கத்தில் 8-ஆம் ைட்டில்
ீ சஞ்சாரம் கசய்ைதால் சுபகாரியங்கள் ேடைகபற இடையூறுகள்
ஏற்படும். என்றாலும் ஆைணி 27-ஆம் மததி குரு ோற்றத்திற்குப்பிறகு 9-ஆம் ைட்டிற்கு
ீ கசல்ைதால்
சுபகாரியங்கள் ேடைகபறும். கபாருளாதாரேிடல மேன்டே அடையும். மசாதடனகள் யாவும் ஆண்டின்
பிற்பாதியில் ஓரளவுக்குக் குடறயும். கபரிய முதலீடுகள் ககாண்டு கசய்ய ேிடனக்கும் காரியங்களில்
அதிக கைனம் மதடை. ஆண்டில் கதாைக்கத்தில் சில ஆமராக்கிய பாதிப்புகள் இருந்தாலும்
பிற்பாதியில் உைல்ேிடலயில் முன்மனற்றங்கள் உண்ைாகும். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு ஆண்டின்
முற்பாதியில் எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகள் தாேதப்பட்ைாலும் ஆண்டின் பிற்பாதியில் ஓரளவுக்கு
அனுகூலப்பலன்கடள அடைய முடியும். தற்மபாது 1, 7-ல் சஞ்சரிக்கும் மகது- ராகு, ஆைணி 2-ஆம்
மததிக்குப் பிறகு ராகு 6-ஆலும், மகது 12-லும் சஞ்சரிக்க இருப்பதால் கேருங்கியைர்களிைம் இருக்கும்
பிரச்சிடனகள் எல்லாம் ஆண்டின் பிற்பாதியில் முழுடேயாகக் குடறயும். ேடறமுக எதிர்ப்புகள்
யாவும் ேடறயும் படகடே பாராட்டியைர்களும் ேட்புக் கரம் ேீட்டுைார்கள்.

ீ அடேச்சர்களின் ஆதரடைப் கபற அதிகம் . ைியாபாரத்தில் ேிலவும் ேந்த ேிடல ைிலகி படிப்படியாக முன்மனற்றத்டத அடைைர்கள். ீ எதிர்பார்க்கும் உதைிகள் சில தடைகளுக்குப் பின் கிடைக்கும். வியாபாைம் கதாைில். கூட்ைாளிகடள அனுசரித்துச் கசன்றால் கதாைிடல மேலும் அபிைிருத்தி கசய்ய முடியும். ீ குடும்பத்தில் உள்ளைர்களால் சிறுசிறு ேருத்துைச் கசலவுகள் ஏற்பைலாம். எந்த காரியத்டதயும் எளிதில் கசய்து முடிக்கும் ஆற்றடலப் கபறுைர்கள். அைசியல் ேக்களுக்கு ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளக் காப்பாற்றுைதில் சில தடைகடள சந்திக்க மேர்ந்தாலும் முழுமுயற்சியுைன் பாடுபட்டு ேிடறமைற்றிைிடுைர்கள். ககாடுக்கல். எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகள் ஆைணி ோதத்திற்குப் பிறகு கிட்டும்.உறைினர்களின் ைருடக ேகிழ்ச்சி அளிப்பதாக இருந்தாலும் ைண்கசலவுகள் ீ ஏற்படும். ைம்பு. உத்திஜயாகம் உத்திமயாகஸ்தர்கள் பிறர்கசய்யும் தைறுகளுக்கும் ேீங்கள் கபாறுப்மபற்க மேரிடும் என்பதால் எதிலும் கைனம் மதடை. கேருங்கியைர்கடள அனுசரித்து ேைந்து ககாண்ைால் ஓரளவுக்கு ேற்பலன்கள் அடேயும். ீ உடல் ஆஜைாக்கியம் உைல்ேிடல மசார்ைாக அடேந்தாலும். ஆைணி ோதத்திற்குப் பிறகு சுபகாரியங்கள் டககூடும். எதிர்பாராத சுபச் கசய்திகள் கிடைக்கப்கபற்று ேனேகிழ்ச்சி உண்ைாகும். ீ பதாழில். உற்றர்.வாங்கல் கேிஷன். ைாக்குறுதிகடளயும் ஆண்டின் முற்பாதியில் தைிர்ப்பது ேல்லது. ககாடுத்த கைன்கள் திருப்திகரோக ைசூலாகும். ைைக்குகளில் ஆண்டின் பிற்பாதியில் சாதகப்பலன் கிடைக்கும். கான்டிராக்ட் மபான்றைற்றில் ேிலவும் பல்மைறு தடைகள் ேடறந்து லாபம் அதிகரிக்கும். கபாருளாதார ேிடல திருப்தி தரும். மைடலப்பளு அதிகரித்தாலும் உைன்பணிபுரிபைர்களின் ஆதரவுகளால் எடதயும் சோளித்து ைிடுைர்கள்.குடும்பம்.ைாங்கலில் கபரிய கதாடகடயயும். ஏகஜன்சி. கைளியூர். பகாடுக்கல். பபாருளாதாை நிரல குடும்ப ஒற்றுடே சுோராக இருக்கும். எடுக்கும் முயற்சிகளில் சில தடைகள் ேிலைினாலும் முடிைில் கைற்றி கபறுைர்கள். கதாைில் ரீதியாக மேற்ககாள்ளும் பயணங்களால் ஏற்றம் உண்ைாகும். கைளிோட்டுத் கதாைர்புடையைற்றால் சுோரான லாபம் அடேயும். பிறர் ைிஷயங்களில் தடலயீடு கசய்யாதிருப்பது ேல்லது. பயணங்களால் அடலச்சல் அதிகரித்தாலும் அனுகூலோன பலன்கள் ஏற்படும்.

ீ ேடன ைாங்கும் மயாகம் ஏற்படும். பணைரவுகளால் சில தடைகடள சந்தித்தாலும் சிலரின் ஆதரவுகளால் அடனத்தும் சுமுகோக முடிைடையும். கபாருளாதார ேிடல சிறப்பாக இருக்கும். எதிலும் கைனமுைனும். கபாருளாதாரம் திருப்தி அளிக்கும். எடுக்கும் . ீ சுபகாரிய முயற்சிகள் ஆைணி ோதத்திற்குப் பிறகு டககூடும். ைடு. பூ ைடககள் மூலம் லாபங்கடளப் கபறமுடியும். ீ உைல்ேிடலயில் சிறு சிறு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு பள்ளிக்கு ைிடுமுடற எடுக்க மேரிைலாம். கைண்கணய். புழு. எச்சரிக்டகயுைனும் கசயல்பட்ைால் எதிர்பார்த்த ேற்பலன்கள் கிடைக்கும். கால்ேடைகளாலும். பயணங்களால் அனுகூலம் ஏற்படும். சிக்கனோக கசயல்பட்ைால் கைன்கள் ைிலகும். ஆண்டின் பிற்பாதியில் குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் ேடைகபறும். கணைன். கபாருளாதார ரீதியாக லாபகரோன பலன்கடள அடைைர்கள். பூேி. உத்திமயாகத்தில் எதிர்பார்க்கும் இைோற்றம் கிடைக்கப்கபறும்.மாணவியர் கல்ைியில் ேிலவும் ேந்த ேிடல ைிலகி சுறுசுறுப்பாக கசயல்பை முடியும். பபண்கள் உைல்ேிடல மசார்ைாகமை அடேயும். உத்திமயாகத்தில் இருப்பைர்களுக்கு மைடலப்பளு குடறயும். கேய் மபான்றைற்றாலும் லாபம் கிட்டும். மாணவ. கரலஞர்கள் கதாைிலில் ேிடறய மபாட்டிகள் ேிலைினாலும் உங்களுக்கு ைரமைண்டிய ைாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக ைந்தடையும். முயற்சி ஸ்தானோன 3-ல் சூரியன். மாதப் பலன் சித்திரை கஜன்ே ராசிக்கு 2-ல் சுக்கிரன். விவசாயிகள் எதிர்பார்த்த அளைிற்கு ேகசூல் இருக்கும். ஆண்டின் முற்பாதியில் சில பிரச்சிடனகடளச் சந்தித்தாலும் பிற்பாதியில் ஏற்றேிகு பலன்கடள அடைைர்கள். ீ கணைன்- ேடனைி கருத்து மைறுபாடுகள் ேீங்கும். பூச்சி மபான்றைற்றின் கதால்டலகளால் ைண்ைிரயங்கள் ீ ஏற்பட்ைாலும் காய். பயணங்களால் அனுகூலம் உண்ைாகும்.ேடனைியிடைமய கருத்து மைறுபாடுகள் மதான்றினாலும் ஒற்றுடே குடறயாது. உைன் இருப்பைர்கள் உதைியால் பிரச்சிடனகள் குடறயும். பால். உைல்ேிடலயில் சிறுசிறு பாதிப்புகள் மதான்றி ேடறயும்.பாடுபை மைண்டியிருக்கும். ேடன ைாங்கும் மயாகமும் உண்ைாகும். லாப ஸ்தானத்தில் சனி சஞ்சரிப்பதால் கதாைில். கனி. எதிர்பார்த்த ேதிப்கபண்கடள அடைந்துைிடுைர்கள்.

கபரிய முதலீடுகளில் கசய்யும் காரியங்களில் கைனமுைன் கசயல்படுைது உத்தேம். எடுக்கும் முயற்சிகளில் அனுகூலப்பலடன அடையமுடியும். ஆனி புதன் 4-லும். கைன்கள் படிப்படியாகக் குடறயும். கதாைில். உைல்ேிடலயில் சிறுசிறு பாதிப்புகள் மதான்றி ேருத்துைச் கசலவுகடள ஏற்படுத்தும். ஆன்ேிக. புத்திர ைைியில் ைண் ீ கசலவுகள் உண்ைாகும். சூரியன். ஆடி சுக்கிரன் 4-லும். ீ ைிோயகடர ைைிபடுைது உத்தேம். ைியாபாரத்தில் மபாட்டி. கபாருளாதார ரீதியாக ஏற்றேிகு பலன்கடளப் கபறுைர்கள். உைல்ேிடலயில் கைனம் மதடை. ைிோயகடர ைைிபடுைது ேல்லது. பயணங்களால் அனுகூலோன பலன்கள் உண்ைாகும்.பணிகடள சிறப்பாக கசய்து முடித்து அடனைரின் பாராட்டுதல்கடளப் கபறுைர்கள். சூரியன். குடும்ப ஒற்றுடே சுோராக அடேயும். கசவ்ைாய் 5-லும் சஞ்சரிப்பதால் புதிய ைாய்ப்புகள் கிடைக்கும். கபாருளாதார ேிடல திருப்தியளிக்கும். கபாருளாதாரேிடல ஏற்ற இறக்கோக இருந்தாலும் கசலவுகள் கட்டுக்கைங்கிமய காணப்படும். ேடறமுக எதிர்ப்புகள் ேடறயும். கசவ்ைாய் 6-லும் சஞ்சரிப்பதால் ேீங்கள் ேிடனத்தகதல்லாம் ேிடறமைறக்கூடிய ோதோக இம்ோதம் இருக்கும். ககாடுக்கல். தட்சிணாமூர்த்திடய ைைிபைவும். கதய்ைக ீ காரியங்களில் ஈடுபாடு உண்ைாகும். குரு 8-ல் இருப்பதால் சிக்கனோக இருப்பது ேல்லது. கேருங்கியைர்கடள அனுசரித்து ேைப்பது ேல்லது. இருப்படத அனுபைிப்பதற்கு தடைகள் ஏற்படும் என்றாலும் சனி 11-ல் இருப்பதால் மதடைகள் பூர்த்தியாகும். ஆவணி சூரியன் 7-ல் சஞ்சரிப்பதால் குடும்பத்தில் ஒற்றுடேக் குடறவு இருக்குகேன்றாலும் 2-ஆம் மததி . மதடையற்ற பயணங்கடளத் தைிர்த்தால் அடலச்சல்கள் குடறந்துைிடும்.ைாங்கலில் ககாடுத்த பணத்டத ைசூலிப்பதில் தடைகள் உண்ைாகும். கபாறாடேகளால் லாபம் சுோராக இருக்கும். கசவ்ைாய் சுக ஸ்தானோன 4-ல் சஞ்சரிப்பதால் அடலச்சல் அதிகரிக்கும். ீ எடுக்கும் காரியங்களில் கைற்றிகிட்டும். கேருங்கியைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைது உத்தேம். உத்திமயாகஸ்தர்கள் எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகள் கிடைக்க தாேதோனாலும் அதிகாரிகளின் ஆதரவு ேகிழ்ச்சியளிக்கும். ரவகாசி சூரியன். துர்க்டக அம்ேடன ைைிபைவும். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு ஊதிய உயர்வுகள் கிடைக்கும். கதாைில்.

ேடறமுக எதிர்ப்புகள் குடறந்துைிடும். ககாடுக்கல். கேருங்கியைர்கடள அனுசரித்து ேைப்பது ேன்டே தரும். உற்றார். குடும்பத்தில் சுபிட்சோனேிடல இருக்கும். உத்திமயாகத்தில் இருப்பைர்களுக்கு பதைி உயர்வுகள் கிடைக்கும். 8-ல் சூரியன் இருப்பதால் உைல் ஆமராக்கியத்தில் பாதிப்பு ஏற்படும். சனி 11-லும் சஞ்சரிப்பதால் புதிய கதாைில் கதாைங்கும் அடேப்பு. உறக்கேின்டே மபான்றடை ஏற்படும். கதாைில். உைல்ேிடலயில் மசார்வு. பணைரவுகள் சிறப்பாக இருக்கும். சமுதாயத்தில் கபயர். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பாராத இைோற்றங்கள் உண்ைாகும். ககாடுக்கல். புைட்டாசி பாக்கிய ஸ்தானத்தில் குரு அடேந்திருப்பதால் பணைரவுகள் சிறப்பாக இருக்குகேன்றாலும் 7-ல் கசவ்ைாய். கைளிைட்ைாரத் கதாைர்புகளால் அனுகூலோன பலன் உண்ைாகும்.உறைினர்கள் ைருடக ேகிழ்ச்சி தரும். கசலவுகள் கட்டுக்கைங்கிக் காணப்படும். கார்த்திரக சூரியன். ஐப்பசி குரு 9-லும். புதன் 10-லும். மதடையில்லாத அடலச்சல் அதிகரிக்கும். ைியாபாரத்தில் மபாட்டி. கபாருளாதாரேிடல சிறப்பாக இருக்கும்.முதல் ராகு 6-ல் சஞ்சரிக்க இருப்பதால் எதிர்பாராத உதைிகள் கிடைக்கும்.உறைினர்கள் சாதகோக அடேைார்கள். கதாைில். ககாடுக்கல். எதிர்பாராத ைண்கசலவுகள் ீ ஏற்படும். குடும்பத்தில் சுபிட்சோன ேிடல இருக்கும். ைியாபாரத்தில் கபரிய முதலீடுகள் கசய்யும் காரியங்களில் கைனம் மதடை.ைாங்கல் சரளோக ேடைகபறும். கபாருளாதார ேிடல திருப்தி அளிக்கும். இம்ோதம் 27-ஆம் மததி முதல் குரு பாக்கிய ஸ்தானோன 9-ஆம் ைட்டிற்கு ீ ோற இருப்பது சிறப்பான அடேப்பாகும்.ைாங்கல் லாபம் தரும். ைியாபாரத்தில் ேல்ல முன்மனற்றங்கள் ஏற்படும். எதிரிகளின் பலம் குடறந்து உங்கள் பலம் கூடும். இம்ோதம் 9-ஆம் மததி முதல் ராசியாதிபதி சனி லாப ஸ்தானத்திலும் சஞ்சரிக்க இருப்பதால் உங்கள் ைாழ்ைில் ேறக்கமுடியாத இனிய சம்பைங்கள் ேைக்கும். துர்க்டக அம்ேடன ைைிபடுைது . தட்சிணாமூர்த்திடய ைைிபடுைது உத்தேம். பூர்ைக ீ கசாத்துகளால் ைண்அடலச்சல்கள் ீ இருந்தாலும் எதிர்பார்த்த லாபம் உண்ைாகும். உற்றார். புகழ் உயரும். உத்திமயாகஸ்தர்கள் எதிர்பாராத உயர்வுகடளப் கபறுைார்கள். கதாைில். சுபகாரிய முயற்சிகளில் அனுகூலோன பலன்கள் கிட்டும். முருகப் கபருோடன ைைிபடுைது உத்தேம். பணைரவுகள் சிறப்பாக இருக்கும். முயற்சிகளில் அனுகூலப் பலன்கள் உண்ைாகும்.ைாங்கல் லாபம் தரும். ைியாபாரத்தில் எதிர்பார்க்கும் லாபமும் முன்மனற்றமும் உண்ைாகும். சிைகபருோடன ைைிபடுைது ேல்லது. உைல்ேிடல சுறுசுறுப்பாக அடேைதால் எல்லா காரியங்கடளயும் சிறப்பாக கசய்து முடிப்பீர்கள். கதாைில். முயற்சிகளில் கைற்றி கிட்டும். கபாறாடேகள் குடறயும்.

ீ புதிய கூட்ைாளிகளின் மசர்க்டகயால் அபிைிருத்தி கபருகும். 10-ல் கசவ்ைாய். ைடு. உற்றார். ைாகனம் ைாங்கும் ைாய்ப்பு உண்ைாகும். ககாடுக்கல். பங்குனி கஜன்ே ராசிக்கு 2-ல் சுக்கிரன். 11-ல் கசவ்ைாய். எதிர்பார்க்கும் உதைிகள் தடையின்றி கிடைக்கும். ஒற்றுடேயும் உண்ைாகும். 11-ல் புதன். கதய்ை தரிசனத்திற்காக கைளியூர் பயணம் கசல்லும் ைாய்ப்புகள் உருைாகும்.ைாங்கலில் சிறப்பான லாபம் கிட்டும்.ேல்லது. சுபகாரியங்களுக்கான முயற்சிகளில் அனுகூலோன பலன்கள் ஏற்படும். கதாைில். கபாருளாதாரேிடல உயரும். உைல்ேிடலயில் கதம்பும். கைளியூர். மார்கழி சுக்கிரன். ீ கைளியூர். சனி 11-ஆம் ைட்டிலும் ீ அடேந்திருப்பதால் ேீங்கள் ேிடனத்தகதல்லாம் ேைக்கும். ரத பாக்கிய ஸ்தானத்தில் குருவும். ேிடனத்த காரியங்கள் ேிடனத்தபடி ேிடறமைறும். கைளிோடு கசன்று பணிபுரிய ைிரும்புபைரின் ைிருப்பம் ேிடறமைறும். சனி சஞ்சரிப்பதால் கதாைிலில் இருக்கும் மதக்கங்கள் ைிலகி லாபகரோன பலன்கடள அடைைர்கள். சிலருக்கு புத்திர பாக்கியம் உண்ைாகும். மாசி கஜன்ே ராசியில் சுக்கிரன். குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் டககூடி ேகிழ்ச்சியும். கபாருளாதார ேிடல சிறப்பாக இருக்கும். உத்திமயாக ரீதியாக அனுகூலங்கள் ஏற்படும். குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சி தரக்கூடிய சம்பைங்கள் ேிடறமைறும்.ைாங்கல் சரளோக இருக்கும். ைியாபார ரீதியாக எந்த எதிர்ப்புகடளயும் சோளித்து கைற்றி கபறுைர்கள். ைிோயகர் ைைிபடுைது உத்தேம். ககாடுக்கல். சூரியன். லட்சுேிடய ைைிபடுைது சிறப்பு. ககாடுத்த . உைல் ேிடலயில் சுறுசுறுப்பும் கதம்பும் உண்ைாகும். கைளிோட்டுத் கதாைர்புடையைற்றாலும் லாபம் அடேயும். கதாைில். ைியாபாரத்தில் லாபகரோன பலன்கள் ஏற்படும். கைன்கள் குடறயும் ேிடல ஏற்படும். ைாகனம் ைாங்கும் மயாகம் உண்ைாகும். ைியாபாரத்தில் ேல்ல முன்மனற்றம் ஏற்படும். 11-ல் சனி சஞ்சரிப்பதால் கதாைில். குடும்பத்தில் எதிர்பாராத தனைரவுகள் கிடைக்கப்கபறும். புதன். சிை ைைிபாடு கசய்ைது ேல்லது. புதன் 10-லும். ீ ேடன.உறைினர்களின் ஆதரவுகள் சிறப்பாக அடேயும். சனியும் சஞ்சரிப்பதால் சிறப்பான பணைரவுகள். உற்றார்- உறைினர்களின் ஆதரவு ேனதிற்கு ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். புதிய கூட்ைாளிகளின் மசர்க்டகயால் கதாைில். உற்சாகமும் இருக்கும். உத்திமயாகஸ்தர்களின் கனவுகள் ேிடறைமைறும்.

திருேணையடத அடைந்தைர்களுக்கு ேல்ல ைரன்கள் மதடிைரும். பச்டச.மகது ோற்றத்திற்குப்பிறகு மகது 11-ல் சஞ்சரிக்க இருப்பதால் எதிர்பாராத உதைிகள் கிடைக்கப் கபறுைர்கள். இந்த மேைிளம்பி ைருைத்தில் சேசப்தே ஸ்தானோன 7-ஆம் ைட்டில் ீ குருபகைான் அடேயப்கபற்று கஜன்ே ராசிடயப் பார்டை கசய்ைதால் ஆண்டின் முற்பாதியில் உங்கள் பலமும் ைலிடேயும் கூடும். குடும்பத்தில் சுபச்கசலவுகள் உண்ைாகும். 8. ேிறம்: ேீலம். மீ னம் (பூைட்டாதி 4-ஆம் பாதம் முதல் உத்திைட்டாதி. ஜைவதி முடிய) அன்புள்ள ேீ ன ராசி மேயர்கமள! கனிந்த பார்டையும். தட்சிணாமூர்த்திடய ைைிபடுைது ேல்லது. கபாருள். அதிர்ஷ்டம் அளிப்பரவ எண்: 5. ஸ்தானோன 8-ல் சஞ்சரிக்க இருப்பதாலும். உைல் ஆமராக்கிய ைிஷயத்தில் அக்கடற எடுத்துக் ககாள்ைது ேல்லது. சுபகாரியங்களுக்கான முயற்சிகளில் தடை. 6.ேடனைி ஒற்றுடே சிறப்பாக இருக்கும். கபான். ீ ஆண்டின் பிற்பாதியில் பிள்டளகள் ைைியில் மதடையில்லாத பிரச்சிடன. திடச: மேற்கு. கல்: ேீலக்கல். கதய்ைம்: ஐயப்பன். எந்த காரியத்டதயும் சிறப்பாக கசய்து முடிக்கும் ஆற்றல் உண்ைாகும். ஐப்பசி 9-ஆம் மததி முதல் சனி முழுடேயாக 10-ல் சஞ்சரிக்க இருப்பதாலும் ஆண்டின் பிற்பாதியில் கதாைில். ஆபரணம் யாவும் மசரும். ககாடுக்கல். உற்றார்.உறைினர்களின் ஆதரவுக்குப் பஞ்சம் இருக்காது. ஆண்டின் கதாைக்கத்தில் சர்ப்ப கிரகோன ராகு 6-ல் சஞ்சரிப்பது சாதகோன அடேப்பு என்பதால் எந்தைித எதிர்ப்புகடளயும் சோளிக்கும் ஆற்றல் உண்ைாகும். பணைரவுகள் தாராளோக அடேந்து குடும்பத் மதடைகள் பூர்த்தியா ைதுைன் கைன் சுடேகளும் குடறயும். எதிரிகளின் பலம் குடறந்து உங்கள் பலம் கூடும். உற்றார்- உறைினர்களிடைமய படக மபான்ற அனுகூலேற்ற பலன்கள் ஏற்படும் என்பதால் எதிலும் .ைாக்குறுதிகடளக் காப்பாற்ற முடியும். புத்திரபாக்கியம் மைண்டுபைர்களுக்குத் தடையின்றி புத்திரபாக்கியம் அடேயும். பிறடர எளிதாக ைசப்படுத்தக்கூடிய கைர்ச்சியான முகத்மதாற்றம் ககாண்ை உங்களுக்கு. கபாருளாதாரம் மேம்படும். அடசயா கசாத்துகளால் ீ ஆைணி 27-ஆம் மததி குரு ோற்றத்திற்குப்பிறகு குரு அஷ்ைே அனுகூலப்பலடனப் கபறுைர். ஆடை. கணைன்.ைாங்கலில் ேம்பியைர்கமள துமராகம் கசய்ைார்கள் என்பதால் கபரிய கதாடகடய கைனாகக் ககாடுப்படதத் தைிர்க்கவும். கிைடே: புதன். பூர்ைக ீ கசாத்து ைைக்குகளில் இழுபறியான ேிடல. ைியாபார ரீதியாக கேருக்கடிகடள சந்திக்க மேரிடும். உத்திமயாகஸ்தர்களின் திறடேக்கு பாராட்டுதல்களும் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவும் கிடைக்கும். சனி. ஆைணி 2-ஆம் மததி ஏற்பை இருக்கும் ராகு. எதிலும் எதிர்ேீச்சல் மபாட்மை முன்மனற மைண்டி இருக்கும்.

கபாருளா தாரத்தில் ஏற்ற இறக்கோன ேிடல இருந்தாலும் கசலவுகள் கட்டுக் குள் இருப்பதால் எடதயும் சோளிக்கும் ஆற்றல் உண்ைாகும்.ஒருமுடறக்குப் பலமுடற சிந்தித்துச் கசயல்படுைது ேல்லது. அஜீரணக்மகாளாறு மபான்றடை உண்ைாகும். உணவு ைிஷயங்களில் கட்டுப்பாைாக இருப்பது ேல்லது. புதிய கூட்ைாளிகளின் மசர்க்டக அபிைிருத்திடயப் கபருக்க உதவும் என்றாலும் ேிகவும் அனுசரித்துச் கசல்ல மேரிடும். ையிறு சம்பந்தப்பட்ை பாதிப்பு. பகாடுக்கல். உத்திஜயாகம் உத்திமயாகஸ்தர்கள் எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகள் ஆண்டின் கதாைக் கத்தில் கிடைக்கும். ஆண்டின் பிற்பாதியில் கபரிய முதலீடுகள் கசய்கின்ற காரியங்களில் ைண்பிரச்சிடனகடள ீ சந்திக்க மைண்டி இருக்கும். கைளிோடு கசன்று பணிபுரிய ைிரும்புபைர்களின் ைிருப்பம் ேிடறமைறும். ஆண்டின் பிற்பாதியில் சில மேரங்களில் பிறர் கசய்கின்ற தைறுகளுக்கும் கபாறுப்மபற்க மேரிடும் என்பதால் எதிலும் கைனோக கசயல்படுைது ேல்லது. கைளியூர். உடல் ஆஜைாக்கியம் உைல் ஆமராக்கியத்தில் சிறுசிறு பிரச்சிடனகள் மதான்றினாலும் கபரிய ககடுதிகள் ஏற்பைாது. கைளியூர். குடும்பம். எந்தப் பணிகடளயும் சிறப்பாகச் கசய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாைம் கதாைில். ைியாபாரத்தில் ேல்ல லாபம் அடேயும். பதாழில். உற்றார்.உறைினர்களின் ஆதரடைப் கபற அைர்கடள அனுசரித்துச் கசல்ைது உத்தேம். மதடையற்ற பயணங்கடளத் தைிர்ப்பதால் ைண்அடலச்சல் ீ குடறயும். சுபகாரியங்கள் ஆண்டின் முற்பாதியில் டககூடும். பபாருளாதாை நிரல குடும்ப ஒற்றுடே சிறப்பாக அடேயும். உைன்பணிபுரிபைர்களின் ஆதரவுகளும் அதிகாரிகளின் பாராட்டுதல்களும் ேனேிடறடை உண்ைாக்கும்.வாங்கல் . கைளிோடு கதாைர்புடையடை ஏற்றம் தரும். ஆைணி ோதத்தில் ஏற்படும் குரு ோற்றத்திற்குப்பிறகு குரு 8-ல் சஞ்சரிக்க இருப்பதால் உைல்ேிடலயில் கைனம் கசலுத்துைது ேல்லது. கதாைில் ரீதியாக மேற்ககாள்ளும் பயணங்களால் அடலச்சல் அதிகரித்தாலும் அதன்மூலம் அனுகூலமும் உண்ைாகும். ைாகனம் ைாங்கும் மயாகம் அடேயும்.

ீ கபாருளாதார ேிடல சிறப்பாக இருப்பதால் குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கடளயும் ேிடறமைற்ற முடியும். குடும்பத் மதடைகள் பூர்த்தியாகும். ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளக் காப்பாற்ற முடியாத சூழ்ேிடலகளும் ஏற்பைலாம்.கேிஷன். அண்டை அயலாரின் உதைி கிடைக்கும். பபண்கள் குடும்பத்தில் உள்ளைர்கடள அனுசரித்து ேைந்து ககாண்ைால் எந்த பிரச்சிடனகடளயும் சோளித்துைிைலாம்.ைாங்கல் சரளோக இருந்தாலும் ஆண்டின் பிற்பாதியில் கபரிய கதாடகடய ஈடுபடுத்துைடதத் தைிர்க்க மைண்டும். ஆண்டின் பிற்பாதியில் உடைப்பிற்மகற்ற பலன்கடளப் கபறத் தடைகள் ஏற்படும். உைல்ேிடல மசார்ைாக இருந்தாலும் எடதயும் கசய்து முடிக்கும் ஆற்றடலப் கபறுைர்கள். விவசாயிகள் உடைப்புக்மகற்ற பலன்கள் கிடைக்கும். கைளியூர். ேக்களுக்கு ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளக் காப்பாற்றுைதும் உத்தேம். ஆண்டின் பிற்பாதியில் மதடையற்ற பிரச்சிடனகள் சங்கைங்கடளக் ககாடுக்கும். எதிர்பார்த்த ைங்கிக் கைன்களும் கிடைக்கப் கபற்று மதடைகள் பூர்த்தியாகும். மபச்சில் ேிதானத்டதக் கடைப்பிடிப்பதும். ககாடுத்த கைன்கடள ைசூலப்பதில் சிக்கல் ஏற்படும். ைாங்கும் மயாகம் உண்டு என்றாலும் சில தடைகளுக்குப்பின் ைாங்குைர்கள். கான்டிராக்ட் மபான்றைற்றில் லாபம் அடேயும். ீ கபாருளாதாரம் சிறப்பாக அடேயும். ககாடுக்கல். கபாருளாதார ேிடல திருப்தி தருைதாக அடேயும். அைசியல் உங்கள் கபயர். ஆண்டின் பிற்பாதியில் உைல்ேிடலயிலும் அக்கடற எடுத்துக்ககாள்ைது ேல்லது. கைளிோடுகளுக்குச் கசல்லும் ைாய்ப்புகள் உண்ைாகும். ேடன. ஆண்டின் முற்பாதியில் சுபகாரியங்கள் டககூடும். மாணவ. புத்திர பாக்கியமும் அடேயும். கரலஞர்கள் கிடைத்த ைாய்ப்புகடளத் தைறைிைாேல் பயன்படுத்திக் ககாள்ைது ேல்லது. பணைரவுகளில் தடை ஏற்படும். ஏகஜன்சி. பூேி. புகழ் உயரும் காலம் என்றாலும் ஆண்டின் முற்பாதி ேட்டுமே ேற்பலன்கடளத் தரும்.மாணவியர் .

கைளிோட்டுத் கதாைர்புடையைர்களால் ைண்அடலச்சல் ீ உண்ைாகும். ஆனி சுக ஸ்தானோன 4-ல் சூரியன். ரவகாசி முயற்சி ஸ்தானோன 3-ல் சூரியன். ேீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகளில் அனுகூலப்பலடன அடைைர்கள். கசவ்ைாய். மாதப் பலன் சித்திரை கஜன்ே ராசிக்கு 3-ல் கசவ்ைாய். கபரிய முதலீடுகளில் கசய்ய ேிடனக்கும் காரியங்களில் சாதகப்பலன் அடேயும். 7-ஆம் ைட்டில் ீ குரு சஞ்சரிப்பதால் தடைப்பட்ை சுபகாரியங்கள் டககூடும். கதாைில். உத்திமயாகஸ்தர்களின் கனவுகள் ேனைாகும். சுபகாரிய முயற்சிகள் தடையின்றி டககூடும். ஆண்டின் பிற்பாதியில் உைல்ேிடல பாதிப்புகளால் அடிக்கடி ைிடுப்பு எடுக்க மேரிடும். கதய்ை தரிசனங்களுக்காகப் பயணங்கள் கசல்லும் ைாய்ப்பு உண்ைாகும். 6-ல் ராகு சஞ்சரிப்பதால் முயற்சிகளில் அனுகூலங்கடளப் கபறமுடியும். உத்திமயாகஸ்தர்கள் எதிர்பார்த்த உயர்வுகடளப் கபறமுடியும்.உறைினர்களின் ஆதரவு ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். ேீங்கள் ேிடனத்தகதல்லாம் ேைக்கும். பணைரவுகள் சிறப்பாக இருக்கும். ீ ேடன ைாங்கும் மயாகம் உண்ைாகும். ீ எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகள் கிட்டும். குடும்பத்தில் சிறுசிறு கருத்து மைறுபாடுகள் ஏற்பட்ைாலும் ஒற்றுடே குடறயாது. ேல்ல ேதிப்கபண் கடளப் கபற முடியும். ைியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்தடதைிை லாபம் அதிகோகும். கதாைில். ைியாபாரத்தில் சிறப்பான லாபம் கிடைக்கும். உத்திமயாக ரீதியாக சாதகோன பலடன அடைைர்கள்.ைாங்கல் சரளோக ேடைகபறும். உற்றார். சிலருக்கு ைடு. சூரியன் 2-ல் இருப்பதால் மகாபத்டதக் குடறத்துக்ககாள்ைது ேல்லது. கைன்கள் குடறயும். ைிோயகடர ைைிபடுைது ேல்லது.படிப்பில் கைனமுைன் கசயல்பட்ைால் ேல்லது. பயணங்களால் அனுகூலம் உண்ைாகும். ககாடுக்கல்- . முயற்சிகளில் அனுகூலோன பலன்கள் உண்ைாகும். ீ மதடையற்ற ேண்பர்களின் சகைாசங்கள் ைண்பிரச்சிடன ீ கடள ஏற்படுத்தும் என்பதால் கைனம் மதடை. சிைகபருோடன ைைிபடுைது உத்தேம். ககாடுக்கல். கதாைில். எதிர்பாராத சுபச் கசலவுகளும் உண்ைாகும். கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பது அடலச்சடல ஏற்படுத்தும் அடேப்பு என்றாலும் 7-ல் குரு சஞ்சரிப்பதால் பணைரவுக்குப் பஞ்சேிருக்காது. கைளியூர். எதிர்பார்க்கும் உதைிகள் கிடைக்கப்கபறும். எதிர்பாராத தனைரவுகளால் ைட்டுத் ீ மதடைகள் பூர்த்தியாகும்.

சஞ்சரிப்பதால் உைல் ஆமராக்கி யத்தில் பாதிப்புகள் ஏற்படும். சனிக்குரிய பரிகாரங்கடளச் கசய்ைது உத்தேம். . கேருங்கி யைர்களிடைமய அனுசரித்து ேைந்து ககாள்ைதும். கைளிோடு கசல்லும் ைாய்ப்புகளும் உண்ைாகும். ீ முருகப் கபருோடன ைைிபடுைது ேல்லது. எதிர்பாராத பணைரவுகள் ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். அஜீரணக் மகாளாறுகள் உண்ைாகும். ேற்றைர் ைிஷயங்களில் தடலயீடு கசய்யாேலிருப்பது உத்தேம். உறைினர்கடள அனுசரித்துச் கசன்றால் மதடை யற்ற பிரச்சிடனகடளத் தைிர்க்கலாம். பண ைரவு சுோராக இருக்கும். உைனிருப்பைர்கள் உறுதுடணயாக கசயல்படுைார்கள். குரு. 6-ல் ராகு. உத்திமயாகஸ்தர்கள் எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகடளப் கபறுைர். ஆமராக்கிய ரீதியாக சிறுசிறு பாதிப்புகள் மதான்றி ேடறயும். குடும்பத்தில் எதிர்பாராத ைண்கசலவுகள் ீ அதிகரிக்கும். புைட்டாசி கசவ்ைாய் 6-ல் இருப்பதால் எதிலும் டதரியத்துைன் கசயல்படுைர்கள் ீ என்றாலும் சூரியன் 7-லும். அம்ேடன ைைிபடுைது ேல்லது. ககாடுத்த ைாக்குறுதிகடளக் காப்பாற்ற முடியும். அதிேைன ீ கபாருள் மசர்க்டககள் உண்ைாகும். மதடையற்ற பயணங்கடளத் தைிர்ப்பது ேல்லது. பிரச்சிடனகளில் தடலயீடு கசய்யாேலிருப்பதும் உத்தேம். ஆடி பஞ்சே ஸ்தானோன 5-ல் சூரியன். 7-ல் குரு சஞ்சரிப்பதால் சுபகாரியங்கள் டககூடும். குடும்பத்தில் உள்ளைர்களிைம் ைண்ைாக்கு ீ ைாதங்கள் உண்ைாகும். கசவ்ைாய். கைளியூர். பண ைரவுகள் சுோராக இருக்கும். இதனால் மதடையற்ற ைாக்கு ைாதங்கள் ஏற்பட்டு குடும்பத்தில் ஒற்றுடே குடறயும். ேற்றைர்களுக்கு முன்ஜாேீ ன் ககாடுப்படதத் தைிர்ப்பது ேல்லது. சிை ைைிபாடு கசய்ைது உத்தேம்.ைாங்கலில் சரளோன ேிடல இருக்கும். ஐப்பசி உங்கள் ராசிக்கு அஷ்ைே ஸ்தானோன 8-ல் சூரியன். புதன் சஞ்சரிப்பது சாதகேற்ற அடேப்பாகும். ீ பணைரவுகள் சிறப்பாக இருக்கும். உத்திமயாகத்தில் ேிம்ேதியுைன் பணிபுரிய முடியும். 2-ஆம் மததி முதல் மகது 11-ல் சஞ்சரிக்க இருப்பது ேல்ல அடேப்பு என்பதால் எதிர்பாராத உதைிகள் கிடைக்கப் கபறுைர்கள். 27-ஆம் மததி முதல் குரு 8-ஆம் ைட்டில் ீ சஞ்சரிக்க இருப்பதால் எதிலும் ேிதானோக கசயல்படுைது ேல்லது.ைாங்கலில் கபரிய கதாடகடய ஈடுபடுத்துைதால் லாபம் கபறுைர்கள். ஆவணி கஜன்ே ராசிக்கு 6-ல் சூரியன். குரு 8-லும். கதாைிலில் முன்மனற்றோன ேிடல இருக்கும். ககாடுக்கல். 7-ல் குரு சஞ்சரிப்பதால் புதிய ைாய்ப்புகள் மதடிைரும். உைல் ேிடலயில் மசார்வு.

ைியாபாரத்தில் லாபம் அடேயும். ககாடுக்கல்- ைாங்கலில் கைனோக கசயல்படுைது ேல்லது. எதிலும் ஒருமுடறக்கு பலமுடற சிந்தித்துச் கசயல்படுைது ேல்லது. மகது 11-லும் சஞ்சரிப்பதால் குடும்பத்தில் அடேதி ேிலவும். ைியாபாரத்தில் மபாட்டிகள். குரு 8-ல் சஞ்சரிப்பதால் கபாருளாதார ரீதியாக கேருக்கடி கள் ஏற்படும் என்றாலும் 9-ல் சுக்கிரன். உத்திமயாகஸ்தர்கள் தங்கள் பணியில் ேட்டும் கைனம் கசலுத்தினால் ைண் ீ பிரச்சிடனகள் குடறயும். கபாருளாதார ேிடல திருப்திகரோக இருந்தாலும் ைரவுக்குேீ றிய கசலவுகள் ஏற்படும். மகது சஞ்சரிப்பது சிறப்பான அடேப்பு என்பதால் பலைடகயில் பணைரவுகள் ஏற்பட்டு கேருக்கடிகள் குடறயும். எடுக்கும் . அதிகாரிகளின் பாராட்டுதல்களும் ேகிழ்ச்சி அளிக்கும். 10-ல் சூரியன் சஞ்சரிப்பதால் உங்கள் மதடைகள் பூர்த்தியாகும். பயணங்களால் அடலச்சல். சுபகாரியங்கள் தடைகளுக்குப்பின் டககூடும். கேருங்கியைர்களிடைமய ைண்கருத்து ீ மைறுபாடுகள் உண்ைாகும். 9-ஆம் மததி முதல் சனி 10-ல் சஞ்சரிக்க இருப்ப தால் கதாைில். சனிபகைாடன ைைிபடுைது உத்தேம். கதாைில். ைியாபாரத்தில் ேந்தேிடல ேிலைினாலும் மதக்கம் ஏற்பைாது. ீ உைல்ேிடலயில் சிறுசிறு பாதிப்புகள் மதான்றி ேருத்துைச் கசலவுகடள ஏற்படுத்தும். கைன்ஷன் அதிகரிக்கும். கார்த்திரக சூரியன். ரத உங்கள் ராசிக்கு லாப ஸ்தானத்தில் சூரியன்.கபாருளாதார ேிடல யிலும் கேருக்கடிகள் ேிலவும். சின்னச்சின்ன பிரச்சிடனகள் இருந்தாலும் எடதயும் சோளித்து ஏற்றங்கடள அடைைர்கள். மபச்சில் ேிதானத்டதக் கடைப்பிடிப்பதும் சிறப்பு. கைளிைட்ைாரத் கதாைர்புகளால் ேற்பலன் உண்ைாகும். உைல்ேிடலயில் சிறுசிறு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு ேருத்துைச் கசலவுகடள ஏற்படுத்தும். ககாடுக்கல். கதாைில் ரீதியாக ஓரளவுக்கு முன்மனற்றம் உண்ைாகும். மார்கழி கசவ்ைாய். கபாருளாதார ேிடல திருப்தி அளிக்கும். உத்திமயாகஸ்தர்களுக்கு உைன்பணிபுரிபைர்களின் ஒத்துடைப்பு களும். சுக்கிரன். கதாைில். எதிர்பார்க்கும் கைனுதைிகள் கிடைக்கப் கபறும். முருகப் கபருோடன ைைிபைவும். குருப்ரீதியாக தட்சிணாமூர்த்திடய ைைிபடுைது ேல்லது. புதன் 9-லும்.ைாங்கலில் ைண்பிரச்சிடன ீ கடள சந்திக்க மேரிடும்.ைாங்கலில் கபரிய கதாடகடய ஈடுபடுத்துைடதத் தைிர்ப்பது ேல்லது. உத்தி மயாகஸ்தர்கள் பணியில் கைனமுைன் கசயல்பட்ைால் பிரச்சிடனகடளத் தைிர்க்கலாம். ேடறமுக எதிர்ப்புகள் உண்ைாகும். ககாடுக்கல். முன்மகாபத்டதக் குடறத்துக் ககாள்ைதும். உைல்ேிடலயில் உஷ்ணம் சம்பந்தோன சிறுசிறு பாதிப்புகள் மதான்றும். மபாட்டிகளால் லாபம் குடறயக்கூடும் என்பதால் ைாய்ப்புகடள பயன்படுத்திக்ககாள்ைது ேல்லது.

கணைன்- ேடனைி யிடைமய சிறுசிறு ைாக்குைாதங்கள் மதான்றினாலும் ஒற்றுடே பாதிப் படையாது. . சூரியன். மாசி குரு 8-லும். கதாைில். உற்றார். அதிர்ஷ்டம் அளிப்பரவ எண்: 1. ககாடுக்கல். 10-ல் கசவ்ைாய் சஞ்சரிப்பதால் இருக்குேிைத்தில் உங்களது ேதிப்பும் ேரியாடதயும் அதிகரிக்கும். சுபகாரிய முயற்சிகளுக்கு கேருங் கியைர்கமள தடையாக இருப்பார்கள்.ைாங்கலில் கைனம் மதடை. பங்குனி கஜன்ே ராசியில் சுக்கிரன். ஆபரணம் மசர்க்டககள் மசரும். அம்ேன் ைைிபாடு மேற்ககாள்ைது ேல்லது. ஞாயிறு. கதய்ைம்: தட்சிணாமூர்த்தி. 2. ேிறம்: ேஞ்சள். சிைப்பு.முயற்சிகளில் தடைகளுக்குப்பின் கைற்றி கிட்டும். புதிய ஆடை. புதன். ககாடுக்கல்.ேடனைியிடைமய கருத்து மைறுபாடுகள் மதான்று ைதால் குடும்பத்தில் ஒற்றுடே குடறயும்.உறைினர்கடள அனுசரித்து ேைப்பது ேல்லது. ைியாபாரம் மேன்டே தரும். குடும்பத்தில் ேகிழ்ச்சி ேிலவும். ேற்றைர்களிைம் மபசும்மபாது மபச்சில் ேிதானத்டதக் கடைப்பிடிப்பது ேல்லது. ஆஞ்சமேயடர ைைிபடுைது உத்தேம். 3. திடச: ைைகிைக்கு. கணைன்.ைாங்கலில் சரளோன ேிடல இருக்கும். கல்: புஷ்பராகம். கிைடே: ைியாைன். உத்திமயாகஸ்தர்கள் தங்கள் பணிகளில் கைனமுைன் கசயல்படுைது உத்தேம். சுபகாரி யங்கள் டககூடும். சுக்கிரன் 12-லும் சஞ்சரிப்பது சாதகேற்ற அடேப்பு என்பதால் உைல் ஆமராக்கியத்தில் அடிக்கடி பாதிப்புகள் ஏற்படும். எடுக்கும் காரியங்கடள சிறப்பாக கசய்து முடிக்கும் ஆற்றல் உண்ைாகும். உைல்ேிடலயில் கைனம் கசலுத்த மேரிடும். 10. உத்திமயாக ரீதியாக உயர்வுகள் கிடைக்கப்கபற்றாலும் மைடலப்பளு அதிகரிக்கும். தட்சிணாமூர்த்திடய ைைிபடுைது உத்தேம். 9.