RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TINGKATAN 3

Kelas : Tingkatan 3 Cerdas Tempoh : 80 Minit

Bilangan Pelajar : 30 orang Mata pelajaran : Sains

Tema : Pengurusan dan Kesinambungan Hidup Bidang Pembelajaran : Respirasi.

Objektif Pembelajaran : Menyedari Kepentingan Kesihatan Sistem Respirasi.

Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran ini, murid dapat :
a) Menyenaraikan bahan-bahan yang memberi kesan buruk terhadap sistem respirasi.
b) Menerangkan kesan-kesan bahan pencemar terhadap sistem respirasi.
c) Menyenaraikan penyakit-penyakit yang memberi kesan terhadap sistem respirasi..
d) Mengamalkan tabiat yang baik untuk meningkatkan kualiti udara.

Sikap Saintifik dan
Nilai Murni : a) Bersyukur
b) Hormat menghormati dan bekerjasama
c) Menghargai dan mengamalkan kebersihan dan hidup yang sihat.
Pengetahuan
Perlu Ada : a) Pelajar perlu tahu bahaya bahan-bahan pencemar seperti asap rokok terhadap sistem respirasi manusia.
b) Pelajar perlu tahu kepentingan menjaga kebersihan dan pentingnya meningkatkan kualiti udara.

Keperluan Khas : a) Sebuah Laptop dan satu projektor LCD.
b) Bahan-bahan dan radas ujikaji untuk mengkaji kesan merokok keatas sistem respirasi manusia.

Persediaan Guru : a) Persembahan power point untuk menerang dan membincangkan mengenai ;
i. Bahan-bahan pencemar dan kesannya terhadap sistem respirasi manusia.
ii. Jenis-jenis penyakit yang memberi kesan terhadap sistem respirasi.
iii. Cara-cara meningkatkan kualiti udara.
b) Radas dan bahan eksperimen untuk mengkaji kesan merokok ke atas sistem respirasi.

asap kenderaan. tar. asap merokok dan Pemerhatian bahan dan punca kejadian jerubu. Langkah Isi Pelajaran Kaedah Penyampaian Catatan Permulaan Guru dan pelajar membaca dan mengaminkan doa Guru menyediakan peralatan pembelajaran dan pengajaran Set Induksi Pengenalan kepada Menayangkan gambarajah sistem respirasi manusia Strategi P&P : tajuk. Langkah 1 Penerangan Menggunakan video untuk menayangkan gambar-gambar Strategi P&P : mengenai bahan. manusia dan Kemahiran : Kritis & laluan udara melalui Tajuk pelajaran hari ini diperkenalkan. Pemerhatian Kaedah : Kelas Mengingat kembali Pelajar diminta untuk menjawab soalan-soalan berikut. seperti nikotin. Kemahiran : Kritis & Kreatif Nilai : Menghargai kebersihan dan kesihatan. Menggunakan laptop dan LCD. pembakaran sampah. Asap kilang. Alat : Laptop. karbon monoksida. karbon Alat : Laptop. Kreatif saluran Nilai : Bersyukur atas pernafasan. LCD sistem respirasi 3) Apakah yang akan berlaku jika kita terganggu. sulfur dioksida. LCD respirasi. habuk dan debu. . Kaedah : * Kelas pencemaran yang * Individu memberi kesan Pelajar diminta untuk memadankan bahan-bahan kimia yang diberikan dengan Teknik : Penerangan terhadap sistem gambar-gambar yang ditayangkan. nikmat kesihatan yang baik. pelajaran 1) Namakan organ-organ yang terlibat dalam sistem respirasi Teknik : Soal jawab Yang lalu mengenai Berdasarkan rajah yang dipaparkan. dioksida. struktur 2) Terangkan laluan udara melalui organ-organ respirasi.

Pemerhatian Pelajar dibekalkan dengan bahan cetakan yang mengandungi soalan-soalan Kaedah : yang perlu dijawab berdasarkan eksperimen yang ditunjukkan. bronkitis dan emfisema peparu. asma. Teknik : Penerangan oleh bahan-bahan pencemar dalam Pelajar diminta memberikan kaedah-kaedah untuk meningkatkan kualiti Alat : Laptop. Mengeksperimen Teknik : Tunjukcara Alat : Radas dan bahan kimia Kemahiran : Kritis & Kreatif Nilai : Jujur dan yakin. . kanser paru-paru. penyakit yang melibatkan sistem respirasi. Langkah 3 Menjalankan Guru menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan merokok ke atas Strategi P&P : eksperimen sistem respirasi. Pemerhatian jenis penyakit yang Kaedah : * Kelas melibatkan sistem Pelajar diminta untuk mengenalpasti jenis-jenis penyakit yang digambarkan * Individu respirasi disebabkan seperti.Langkah 2 Penerangan Menggunakan laptop dan LCD untuk menunjukkan gambar jenis-jenis Strategi P&P : mengenai jenis. LCD langkah 1 udara. Kemahiran : Kritis & Kreatif Nilai : Menghargai kesihatan.

Strategi P&P : kumpulan: Setiap kumpulan diarahkan membincang dan menjawab soalan yang diberi Kesan merokok ke berdasarkan eksperimen yang diperhatikan Kaedah : Kumpulan atas sistem respirasi. Kemahiran : Kritis & Kreatif i) Suhu : _______________________________________________ Nilai : Tolong menolong ii) Kapas putih : _______________________________________________ iii) Penunjuk hidrogen bikarbonat : _______________________________________________ c)Nyatakan kandungan dalam asap rokok yang menyebabkan perubahan pada i) Termometer :______________________________________ ii) Kapas putih :______________________________________ iii) Penunjuk hidrogen karbonat:_________________________ d) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada eksperimen itu ______________________________________________________ Guru bertindak sebagai fasillitator. . nyatakan pemerhatian-pemerhatian berikut. Alat : Bahan cetak b) Apabila rokok dinyalakan. a) Apakah tujuan eksperimen itu? Teknik : * Perbincangan * Bimbingan ------------------------------------------------------------------------------------- -------.Langkah 4 Perbincangan dalam Pelajar membentuk enam kumpulan dan melantik seorang ketua.

. Teknik : Bimbinngan Alat : Bahan cetak Kemahiran : Kritis & Kreatif Nilai : Bersyukur. * Sumbangsaran Buat ramalan berdasarkan situasi yang diberi hasil pembentangan kumpulan Alat : Bahan cetak Contoh : Kemahiran : Kritis Apakah yang diwakili oleh kapas putih dalam eksperimen itu? & Kreatif Apakah yang akan berlaku keatas organ respirasi tersebut? Nilai : Hormat menghormati. Minta seorang murid memimpin membaca tasbih kifarah dan surah al Asr. Strategi P&P : Langkah 5 Pembentangan Hipotesis Kaedah : Kelas Minta ketua setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan yang Teknik : * Penerangan dijalankan. Rumusan Kesimpulan Edarkan soalan dan minta pelajar menjawab soalan berkaitan keseluruhan Strategi P&P : tajuk yang dipelajari dengan bimbingan guru. Penutup Membina Buku Murid diarah membuat buku skrap dengan mengumpulkan gambar dari Skrap akhbar atau majalah mengenai kesan buruk bahan-bahan pencemar ke atas sistem respirasi sebagai kerja rumah. Kaedah : Kelas Guru membincangkan kembali apa yang dipelajari hari ini.

Walaupun saya dapati ada beberapa orang murid yang kelihatan tidak memberi perhatian semasa sesi pengajaran. . Apa yang saya dapat lakukan adalah dengan memberi teguran dan memanggil mereka supaya memberi perhatian. lakaran. Semasa menjalankan set induksi. lebih mudah difahami apabila menggunakan contoh- contoh yang mudah kepada yang lebih konkrit. Ini adalah kerana ianya akan dapat melahirkan pemikiran yang jelas dan lebih berkesan. dapat menerima penerangan dengan baik dan mudah memahami penerangan yang diberikan. Saya dapati murid-murid dalam kelas ini. yang mana ianya termasuk dalam tajuk sistem respirasi dibawah objektif pembelajaran menyedari kepentingan sistem respirasi. saya menggunakan kaedah demostrasi dalam membantu saya menerangkan kesan merokok kepada sistem respirasi. Murid-murid yang terlibat adalah dari tingkatan 3 Cerdas seramai 30 orang. konsep-konsep yang baru dan susah. Bidang pembelajaran yang saya sampaikan dalam pengajaran dan pembelajaran saya adalah pengurusan dan kesinambungan hidup. Murid-murid tingkatan 3 Cerdas adalah murid yang boleh dikatakan dalam kategori sederhana. ilustrasi dan lain-lain.Refleksi Refleksi ini dibuat berdasarksan pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan pada tarikh 26 Februari 2017 bersamaan hari Khamis. Murid-murid memberi respon dengan menjawab soalan-soalan secara lisan yang ringkas yang diutarakan sebagai menguji pemahaman mereka terhadap penerangan yang disampaikan. saya faham kerana ketika itu cuaca panas dan kurang selesa. Murid-murid kelihatan sangat teruja terutama apabila rokok mula dinyalakan dan memberi kesan keatas kapas putih. saya dapati murid-murid agak teruja melihat sistem respirasi manusia dan memberi penumpuan serta aktif dengan memberi respon di mana mereka bersama-sama bertanyakan berkenaan organ-organ dalam sistem respirasi Saya telah menggunakan pendekatan atau kaedah penerangan bagi aktiviti perkembangan isi pelajaran langkah pertama dan kedua yang mana penggunaan contoh-contoh dengan penerangan adalah asas dalam pengajaran dan pembelajaran sains yang melibatkan penerangan mengenai bahan-bahan dan punca pencemaran yang memberi kesan terhadap sistem respirasi. Idea yang abstrak. bercerita. bentuk metafora dan sebagainya. Misalnya dalam bentuk lisan iaitu dengan mengemukakan analogi. Contoh-contoh juga boleh ditunjukkan dalam bentuk visual. Bagi aktiviti perkembangan langkah ketiga.

Dengan cara ini. Melalu kaedah ini saya dapati. melalui penilaian yang dibuat semasa pembentangan hasil kerja kumpulan saya dapati murid-murid dapat mencapai objektif yang diharapkan kerana semua soalan yang diberi dapat dijawab dengan betul. Suasana kelas kedengaran sedikit bising kerana penglibatan murid yang aktif dan ada pula beberapa orang yang kelihatan sedikit bosan kerana cuaca yang panas ketika itu mempengaruhi tumpuan mereka pada pembelajaran.Saya turut memberi peluang kepada salah seorang pelajar untuk mengulang aktiviti yang sama bagi tujuan peneguhan. Kelemahan yang terdapat semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan adalah semasa sesi demostrasi dijalankan ada segelintir murid tidak dapat melihat dengan baik disebabkan keadaan yang agak terbatas. Setelah mereka selesai menjawab soalan yang diberi dalam kumpulan. bakat kepimpinan murid-murid yang cerdas dapat dikembangkan serta nilai-nilai murni seperti semangat bekerjasama. Semasa aktiviti menjawab soalan secara kumpulan. bertimbangrasa. Namun begitu. Hal ini disokong pula dengan hasil kerja latihan bertulis secara individu yang telah diberi. Walaupun saya dapati ada sedikit kelemahan dalam membuat kesimpulan. Saya harapkan di masa akan datang. kaedah yang saya gunakan adalah kaedah kumpulan pelbagai kecerdasan yang mana murid-murid terdiri dari murid-murid yang sederhana dan lambat bagi kelas tersebut. saya akan dapat mempelbagaikan lagi kaedah-kaedah bagi menarik minat murid supaya murid-murid akan dapat memahami sesuatu topik yang disampaikan . di sini saya boleh rumuskan bahawa kaedah-kaedah yang saya gunakan berjaya dilaksanakan dan murid-murid menglibatkan diri secara aktif semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. saya paparkan hasil kerja mereka di papan tulis dan semak bersama-sama jawapan yang telah diberi mengikut kumpulan masing-masing. murid-murid sangat berminat dan memberi tumpuan yang baik. saya dapati ada yang suka untuk menulis dan ada yang sangat aktif memberi idea dan jawapan. Setelah saya semak hasil kerja mereka saya dapati semua orang dapat menjawab dengan betul sekurang-kurangnya tujuh dari sepuluh soalan yang diberi. Dari jawapan yang diberi. namun selepas diberi kefahaman yang mendalam murid dapat membuat kesimpulan sepertimana yang diinginkan. Oleh yang demikian. saya dapati mereka faham dan tahu berkenaan topik yang dipelajari. Untuk perkembangan langkah keempat. Pengumpulan jenis ini adalah amat sesuai bagi aktiviti pembelajaran yang memerlukan bimbingan dari murid-murid yang cerdas bagi murid-murid yang kurang cerdas. Tugasan membina buku skrap diberikan kepada murid-murid ini sebagai kerja rumah bagi membantu mereka dalam mempertingkatkan kefahaman berkenaan kepentingan kesihatan sistem respirasi. bertanggungjawab dan toleransi dapat dipupuk dalam kumpulan jenis ini.

Aktiviti yang dipilih harus mempengaruhi intelek. pemilihan terhadap kaedah dan teknik yang lebih sesuai perlulah dilakukan secara berhati-hati supaya tidak menghalang dalam melaksanakan proses pembentukan konsep-konsep secara mudah dan lebih berkesan. Oleh yang demikian. . Penggunaan kaedah dan teknik yang pelbagai akan menjadikan sesuatu pengajaran itu lebih menarik dan akan memberi ruang untuk membolehkan pelajar terlibat secara aktif sepanjang sesi pengajaran tanpa merasa jemu dan bosan. Terdapat beberapa kaedah dan teknik yang berkesan boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. emosi. minat dan kecenderungan pelajar secara berkesan serta mampu untuk menjelaskan pengajarannya. Aktiviti-aktiviti yang dipilih hendaklah yang menarik dan mempunyai potensi yang tinggi untuk membolehkan isi pelajaran dan konsep-konsep yang diterjemahkan dapat difahami dengan lebih jelas dan tepat.dengan lebih jelas.