You are on page 1of 5

PECS II Laborator 3: Dimensionarea instalatiei de protectie impotriva tensiunilor de atingere periculoase

Aplica ii

1. Într-o re ea cu neutrul izolat, cu U n = 3 x380 V , 50 Hz , este neglijat capacitatea fa de
p mânt.
a) Ce valoare minim trebuie sa aib rezisten a de izola ie a fazelor astfel încât curentul
prin om s nu dep easc 10 mA?
b) Cât va fi curentul prin om la atingerea simultan a dou faze?

Rezolvare :
În ambele cazuri este atingere direct , deci Rh = 1000 Ω i se vor neglija rezisten ele
suplimentare de izola ie ( m nu i, galo i, covoare, pode e).
a) Valoarea rezisten ei de izola ie rezult din rela ia:

3 ⋅U 3 ⋅U n 3 ⋅ 380
Ih = Riz = − 3R h = − 3 ⋅ 1000 = 63000 Ω = 63 kΩ
3 ⋅ Rh + Riz Ih 0,01

b) Curentul prin om la atingerea a dou faze va fi:

Un 380
Ih = = = 0,38 A
Rh 1000

Deci în cazul atingerii directe a unei faze, în sisteme cu neutrul izolat este suficient o
rezisten de izola ie relativ mic pentru protec ia omului. La atingerea a dou faze, sau a unei faze
când alta faz este legat (pus ) la p mânt, curentul prin om este periculos, de 38 de ori valoarea
admis , chiar în cazul re elelor cu neutrul izolat.

2. Un motor electric este alimentat de la o re ea cu neutrul legat direct la p mânt
cu U n = 380 V , 50 Hz i R0 = 4 Ω (rezisten a de dispersie a prizei de legare la p mânt). Carcasa
motorului este legat la o priz de p mânt de protec ie cu R p = 4 Ω . La apari ia unui scurtcircuit
monofazat în interiorul motorului cu punere la mas , un om atinge carcasa ma inii.
a) S se calculeze curentul de defect care va circula prin p mânt;
b) Cât va fi curentul prin om, considerând atingerea indirect Rh = 3000 Ω ?
c) Ce valoare va avea curentul prin om dac R p = 0,5 Ω ?

Rezolvare:
a) Curentul de defect se calculeaz cu rela ia:

Uf 220
Id = = = 27,5 A. .
R p Rh 4 ⋅ 3000
R0 + 4+
R p + Rh 4 + 3000
b) Tensiunea la care este supus omul se calculeaz cu rela ia:

R p Rh 4 ⋅ 3000
Uh = Id ⋅ = 27,5 ⋅ = 110 V.
R p + Rh 4 + 3000
Curentul prin om va fi:

9
PECS II Laborator 3: Dimensionarea instalatiei de protectie impotriva tensiunilor de atingere periculoase

Uh 110
Ih = = = 0,0366 A = 36,6 mA > 10 mA
Rh 3000
c) În acest caz se ob ine:
220
Id = = 48,9 A
0,5 ⋅ 3000
4+
0,5 ⋅ 3000
0,5 ⋅ 3000
U h = 48,9 ⋅ = 24,45 V
0,5 + 3000
24,45
Ih = = 0,0081A = 8,1 mA < 10 mA
3000

3. S se determine rezisten a de dispersie a instala iei de legare la p mânt aferent unui
atelier alimentar de la un tablou electric care este prev zut pe intrare cu siguran e fuzibile LF
100/80 A.

Rezolvare :
Curentul de punere la p mânt se calculeaz cu rela ia:

I p = k ⋅ I nf = 5 ⋅ 80 = 400 A
3,5 pentru I nf ≤ 50 A
unde k =
5 pentru I nf ≥ 63 A

Rezisten a de dispersie a prizei va fi:

U a 125
Rp ≤ = = 0,312 Ω
I p 400
unde U a = 125 V pentru timpi de conectare t < 0,2 s.

4. S se dimensioneze instala ia de legare la p mânt pentru protec ie la atingere indirect a
unei sta ii de pompe, alimentat printr-un tablou electric 3 x 380 V, 50 Hz, prev zut cu un
întreruptor automat care are curentul reglat al declan atorului I r = 500 A i timpul de declan are
maxim t d = 0,2 s . Din m sur tori s-au determinat: rezistivitatea solului ρ =150 Ω, rezisten a prizei
naturale R pn = 0,5 Ω .
La construc ia prizei artificiale se vor utiliza electrozi din eav de o el galvanizat cu
l = 2,5 m i d = 0,06 m amplasa i la adâncimea qv = 0,8 m i la a = 5 m = 2l, i platband din o el
galvanizat cu s = 40 x 4 mm2, amplasat la qo = 0,9 m . Priza artificial va fi executat pe un
contur închis în jurul cl dirii.

Rezolvare:
Curentul de punere la p mânt se calculeaz cu rela ia:
I p = 1,25I r = 1,25 ⋅ 500 = 625 A
Rezisten a total va fi:
U a 250
Rp = = = 0,40 Ω .
I p 625

unde U a = 250V este tensiunea de atingere nepericuloas pentru t d = 0,2s .

10
PECS II Laborator 3: Dimensionarea instalatiei de protectie impotriva tensiunilor de atingere periculoase

Rezisten a de dispersie a prizei de p mânt artificial se determin din rela ia:

R p ⋅ R pn 0,4 ⋅ 0,5
R po = = = 2,0 Ω .
R pn − R p 0,5 − 0,4
Rezisten ele de dispersie ale prizelor singulare au valorile:
- electrozi verticali din eav :
ρ 2⋅l 1 4⋅h + l 150 2 ⋅ 2,5 1 4 ⋅ 2,05 + 2,5
r pv = 0,366 lg + lg = 0,366 lg + lg = 45,2 Ω .
l d 2 4⋅h −l 2,5 0,06 2 4 ⋅ 2,05 − 2,5
l 2,5
h = q v + = 0,8 + = 2,05 m
2 2

0,06 qv
h

1=2,5

- electrozi orizontali din platband :
ρ a2 150 52
r po = 0,366 lg = 0,366 lg = 31,2 Ω
a bq o 5 0,04 ⋅ 0,9
unde: a- distan a dintre electrozi
Num rul de electrozi se determin cu rela ia:

1 r pv ⋅ r po 1 45,20 ⋅ 31,12
n= ⋅ = ⋅ = 23,3 electrozi
R po r pv ⋅ u 0 + r po ⋅ u v 2 45,20 ⋅ 0,29 + 31,2 ⋅ 0,55

unde: uv i u0 se determin din tabele impunând n = 40.
uv=0,55; u0=0,29
Se adopt un num r de n = 24 electrozi care se vor amplasa pe conturul unui dreptunghi 50
x 15 m.
Rezisten a prizei artificiale va fi R pa = 1,87 Ω .
Sec iunea conductoarelor din o el de ramifica ie se determin cu rela ia:
I p t 625 0,2
sram ≥ = = 3,99 mm 2 .
j 70

Se recomand sec iunea minim S ram = 50 mm 2 , deci platbanda 20x3 mm2 .

5. S se dimensioneze instala ia de legare la p mânt aferent unei sta ii de transformare în
care = 25 kA. . Se cunosc: R p = 0,2 Ω, R pn = 1,5 Ω , suprafa a prizei de dispersie 100x80 m2,
I k(1)
rezistivitatea medie a solului ρ = 120 Ωm. Priza artificial va fi executat cu electrozi verticali din
eav galvanizat cu d = 0,06 m i l = 3 m, amplasa i la 0,8 m de la suprafa a solului i electrozi
orizontali din platbanda de 50 x 5 mm2 i a = 2l = 6 m. Se cere:

11
PECS II Laborator 3: Dimensionarea instalatiei de protectie impotriva tensiunilor de atingere periculoase

a) s se determine num rul de electrozi;
b) s se verifice stabilitatea termic a instala iei de legare la p mânt.

Rezolvare:
a) Rezisten a de dispersie a prizei de distribu ie a poten ialelor (de dispersie) se calculeaz
cu rela ia:
ρ 120
Rdp = (0,5...0,7) = 0,6 ⋅ = 0,80 [Ω] .
S 8000
Rezisten a echivalent a prizelor Rpn i Rpd:
R pn ⋅ R pd 1,5 ⋅ 0,80
R pc = = = 0,522 Ω ≅ 0,5 Ω .
R pn + R pd 1,5 + 0,80

Rezisten a de dispersie a prizei artificiale de legare la p mânt se calculeaz cu rela ia:
R p ⋅ R pc 0,2 ⋅ 0,5
Rp = = = 0,33 Ω .
R p + R pc 0,5 − 0,2
Aplicând rela iile de calcul ale prizelor singulare verticale i orizontale, rezult :
ρ 2⋅l 1 4⋅ h + l 120 2 ⋅ 3 1 4 ⋅ 2,3 + 3
rpv = 0,366 lg + lg = 0,366 lg + lg = 31,43 Ω .
l d 2 4⋅h −l 3 0,06 2 4 ⋅ 2,3 − 3
l 3
h = qv + = 0,8 + = 2,3 m
2 2

0,06 qv
h

1=2,5

- electrozi orizontali din platband :
ρ a2 120 62
rpo = 0,366 lg = 0,366 lg = 21,25 Ω
a bqo 6 0,05 ⋅ 0,9
Din tabelul 13.13, impunând n = 100, rezult pentru prize pe contur închis u v = 0,5 i
uo = 0,24 .
Num rul de electrozi necesari:
1 31,43 ⋅ 21,25
n= ⋅ = 111,4 ≅ 112 electrozi.
0,33 0,24 ⋅ 31,43 + 0,5 ⋅ 21,25

Va fi necesar un contur de 112 x 6 = 672 m. Deci electrozii vor fi amplasa i pe dou
contururi paralele, primul la 2 m în interiorul gardului cu 60 de electrozi, iar al doilea contur
amplasat la 6 m de primul cu 52 de electrozi.
a) Verificarea stabilit ii termice a conductoarelor principale de legare la p mânt.
Considerând t d = 0,2 s , sec iunea minim va fi:

12
PECS II Laborator 3: Dimensionarea instalatiei de protectie impotriva tensiunilor de atingere periculoase

I d ⋅ td 12500 ⋅ 0,2
s= = = 79,8 mm 2
j 70
I k(1)
S-a considerat I d = , pentru dou puncte de racordare.
2
Se adopt sec iunea minim admis s = 200 mm 2 care este mai mic decât cea a
2
conductorului 50 x5 mm din care este realizat priza orizontal .
Verificarea stabilit ii prizei de p mânt se face calculând aria lateral minim cu rela ia:

ρ ⋅l 120 ⋅ 0,2
s ≥ Ip = 12500 = 5,25 m 2 .
γ ⋅ ∆θ 6
1,7 ⋅ 10 ⋅ 80

Aria lateral echivalent a prizei de p mânt va fi:

S1 = Sv ⋅ uv + S0 ⋅ u0 = n[π ⋅ d ⋅ l ⋅ uv + 2(b + h)l ⋅ u0 ] = 112(π ⋅ 0,06⋅ 3⋅ 0,5 + 2 ⋅ 0,055⋅ 6 ⋅ 0,24) = 49,39 m2 .

Deci priza de p mânt este stabil termic.

13