You are on page 1of 72

Libertatea

de exprimare

Ghid privind
punerea n aplicare
a articolului 10
al Conveniei europene
pentru Drepturile Omului

Monica Macovei

Manuale privind drepturile omului, nr. 2

PAGINA 1
Titluri deja aprute n seria Manuale privind drepturile omului

Manualul nr. 1: Dreptul la respectarea vieii Handbook No. 1: The right to respect for pri-
private i de familie. Ghid privind pune- vate and family life. A guide to the imple-
rea n aplicare a articolului 8 al Conven- mentation of Article 8 of the European
iei europene pentru Drepturile Omului Convention on Human Rights. (2001)
Manualul nr. 2: Libertatea de exprimare. Handbook No. 2: Freedom of expression. A
Ghid privind punerea n aplicare a arti- guide to the implementation of Article 10
colului 10 al Conveniei europene pentru of the European Convention on Human
Drepturile Omului Rights. (2001)
Manualul nr. 3: Dreptul la un proces echita- Handbook No. 3: The right to a fair trial. A
bil. Ghid privind punerea n aplicare a ar- guide to the implementation of Article 6
ticolului 6 al Conveniei europene pentru of the European Convention on Human
Drepturile Omului Rights. (2001)
Manualul nr. 4: Dreptul la proprietate. Ghid Handbook No. 4: The right to property. A
privind punerea n aplicare a articolului 1 guide to the implementation of Article 1
al Protocolului 1 la Convenia european of Protocol No. 1 to the European Conven-
pentru Drepturile Omului tion on Human Rights. (2001)
Manualul nr. 5: Dreptul la libertatea i sigu- Handbook No. 5: The right to liberty and
rana persoanei. Ghid privind punerea n security of the person. A guide to the im-
aplicare a articolului 5 al Conveniei euro- plementation of Article 5 of the European
pene pentru Drepturile Omului Convention on Human Rights. (2002)
Manualul nr. 6: Interzicerea torturii. Ghid Handbook No. 6: The prohibition of torture.
privind punerea n aplicare a articolului 3 A guide to the implementation of Article
al Conveniei europene pentru Drepturile 3 of the European Convention on Human
Omului Rights. (2003)
Directoratul General
pentru Drepturile Omului
Consiliul Europei
Opiniile exprimate n aceast lucrare nu reprezint, pentru instrumentele juridice pe care F-67075 Strasbourg Cedex
le menioneaz, nici o interpretare ocial care ar obligatorie pentru guvernele Statelor Consiliul Europei, 2001
membre, organele statutare ale Consiliului Europei sau orice alt organ instituit n baza
Conveniei europene pentru Drepturile Omului. Editat n Republica Moldova, 2003

PAGINA 2
Cuprins

Introducere ..........................................5 Libertatea de exprimare n practic ....42

Libertatea de exprimare
Consideraii generale i securitatea naional/integritatea
privind Articolul 10 ..............................7 teritorial/sigurana public...................42

Libertatea de exprimare. Libertatea de exprimare


Componente primul paragraf..................8 i meninerea ordinii publice
i prevenirea criminalitii ......................51
Libertatea de opinie ...................................... 8
Libertatea de a comunica Libertatea de exprimare i morala ...........55
informaii i idei ........................................... 9
Distincia dintre fapte i opinii ................... 10 Libertatea de exprimare i reputaia
Libertatea de a primi
i drepturile celorlali..............................58
informaii i idei ......................................... 11
Libertatea presei......................................... 12
Libertatea de exprimare
Libertatea de difuzare
a emisiunilor radio i de televiziune ............ 15 i autoritatea i imparialitatea
puterii judectoreti................................67
Obiectul proteciei acordate
de paragraful 1 jurisprudena Protecia surselor jurnalistice
Curii cu privire la litigii speciale.............16 i a scopurilor legitime............................70

Sistemul restriciilor asupra exercitrii


dreptului la libertatea
de exprimare cel de-al
doilea paragraf........................................22

PAGINA 3
4

PAGINA 4
ritile publice naionale. Respectiv, orice
Introducere individ, aat sub jurisdicia Statelor vizate,
se bucur de drepturile i obligaiunile care
Convenia european pentru Drepturile decurg din Convenie i, prin urmare, poate,
Omului este cea mai important form de n cadrul intern, invoca direct textul Con-
exprimare a ataamentului profund al Sta- veniei i jurisprudena Curii, care trebuie
telor membre ale Consiliului Europei fa de s e aplicate de instanele judectoreti
valorile democraiei, pcii i justiiei, iar prin naionale. Mai mult dect att, autoritile
intermediul lor fa de respectarea drepturi- naionale, inclusiv instanele judectoreti,
lor i libertilor fundamentale ale indivizilor trebuie s acorde Conveniei prioritate
aai sub jurisdicia lor.1 asupra oricrei legi naionale ce contra-
Convenia european pentru Drepturile vine ei sau jurisprudenei Curii.
Omului (n continuare Convenia) a fost Textul Conveniei nu poate interpre-
semnat la Roma la 4 noiembrie 1950. Pe tat separat de jurisprudena sa. Convenia
parcursul ultimilor 50 de ani acest instru- funcioneaz n conformitate cu un sistem
ment a evoluat graie interpretrilor dis- de drept comun. Hotrrile Curii europene
poziiilor sale de ctre Curtea european a a Drepturilor Omului (n continuare Curtea)
Drepturilor Omului i Comisia european a explic i interpretez textul. Ele constituie
Drepturilor Omului2, precum i datorit ac- precedente obligatorii, al cror statut juridic
tivitii Consiliului Europei. Cel din urm a este cel al normelor juridice obligatorii. Prin
adoptat protocoale adiionale care au extins urmare, odat cu raticarea Conveniei,
domeniul de aplicare al Conveniei, rezoluii autoritile naionale ale Statelor semnatare,
1 Introducerea n Con- inclusiv cele care practic un sistem de drept
i recomandri, care au dezvoltat i au pro-
venia european pen-
tru Drepturile Omului pus norme de conduit Statelor membre i civil continental, trebuie s considere hot-
colecie de texte, au impus sanciuni statelor care nu respec- rrile Curii legi obligatorii. Din aceast cau-
Consiliul Europei tau prevederile acestui instrument. z textul acestui manual se va referi n mod
1994.
2 n conformitate cu Pro-
Aproape toate Statele Pri la Convenia extensiv la jurisprudena Curii. n aceast
tocolul Adiional nr. european pentru Drepturile Omului au in- ordine de idei, trebuie s nelegem c n
11 Comisia european tegrat Convenia n legislaia lor naional. prezent, chiar i sistemele tradiionale de
i Curtea european a drept continental, practic un sistem mixt
Astfel, Convenia este parte a sistemului
Drepturilor Omului au
format un organ unic, de drept al Statelor Pri i aplicarea de drept continental i de drept comun,
Curtea european a prevederilor ei este obligatorie pentru unde jurisprudena are aceiai valoare ca i
Drepturilor Omului. instanele judectoreti naionale i auto- legile adoptate de Parlament.

PAGINA 5
Interpretarea textului Conveniei este jei de apreciere se aplic n mod diferit i
dinamic i evolutiv, ceea ce evideniaz nivelul discreionar permis statelor variaz
faptul c Convenia este un instrument viu, n funcie de context. Statului i se acord
care trebuie interpretat n lumina condiiilor o larg libertate de apreciere n cazuri de
actuale. Respectiv, Curtea este (i trebuie s urgen public n conformitate cu prevede-
e) inuenat de schimbrile i convergen- rile articolului 15 sau n anumite domenii,
ele standardelor acceptate n toate Statele cum ar protecia libertii de exprimare, n
membre ale Consiliului Europei. care lipsa unei concepii comune n Statele
Conform spiritului general al Conven- Contractante duce la reducerea aproape
iei, responsabilitatea iniial i primar complet a puterii discreionare.
de a proteja drepturile consacrate n Con- Scopul acestui ghid este de a ajuta jude-
venie revine naltelor Pri Contractante. ctorii de toate nivele s asigure soluiona-
Curtea a fost instituit pentru a monitoriza rea tuturor cauzelor care vizeaz libertatea
aciunile statelor, exercitndu-i competena de exprimare n conformitate cu obligaiile
de revizuire. Astfel, marja de apreciere con- impuse de articolul 10 din Convenie, aa
ferit autoritilor naionale este coordonat cum au fost dezvoltate de Curtea de la Stras-
cu supravegherea european. Doctrina mar- bourg.

PAGINA 6
Consideraii generale Libertatea de exprimare constituie unul
din fundamentele eseniale ale unei
privind Articolul 10 societi democratice, una din condi-
ile primordiale ale progresului su i
ale dezvoltrii ecrui individ4
n contextul unei democraii politice efec- sau,
tive i respectrii drepturilor omului enunate presa joac un rol predominant
n Preambulul Conveniei, libertatea de expri- ntr-un stat de drept5
mare nu este important numai prin valoarea Protecia libertii de exprimare este o
sa intrinsec, dar i prin rolul central pe care condiie esenial pentru garantarea unui
l joac n respectarea altor drepturi nscrise regim politic democratic i pentru dezvolta-
n Convenie. n lipsa unei garanii solide a rea ecrei persoane.
dreptului la libertatea de exprimare, protejat n pricipiu, protecia oferit de Articolul
de instanele judectorei independente i 10 se extinde asupra tuturor tipurilor de
impariale, nu exist o ar liber i, respec- exprimare indiferent de contextul acesto-
3 Jochen Abr. Frowein, tiv, un regim democratic. Aceast armaie
Libertatea de exprima- ra, care sunt diseminate de ctre un idivid,
re n termenii Conven- general este incontestabil.3 grup sau mass-media. Unica restricie cu
iei europene pentru Libertatea de exprimare este un drept privire la coninut, care a fost aplicat de
Drepturile Omului, cu valoare intrinsec, dar i o parte compo-
Monitorul Informativ
ctre Comisie, viza rspndirea ideilor, care
(97)3, Consiliul Euro-
nent a altor drepturi consacrate n Conven- promovau rasismul i ideologia nazist i in-
pei. ie, aa cum este libertatea de asociere. n stigau la ur i discriminare rasial. Comisia
4 Spea Lingens v. Au- acelai timp, libertatea de exprimare poate s-a bazat pe prevederile articolului 17 i a
stria, 1986, Sener v. veni n contradicie cu alte drepturi garan-
Turcia, 2000; Thoma hotrt c libertatea de exprimare nu poate
v. Luxembourg, 2001; tate de Convenie, printre care dreptul la un utilizat astfel, nct s duc la distrugerea
Maronek v. Slovacia, proces echitabil, la respectarea vieii private, drepturilor i libertilor garantate de Con-
2001; Dichand i Alii la libertatea de contiin i religie. n even-
v. Austria, 2002, etc.
venie6. Astfel de decizii aplic teoria parado-
5 Castells v. Spania,
tualitatea unor astfel de conicte, Curtea xului toleranei: o toleran absolut poate
1992, Prager i Obersc- impune stabilirea unui echilibru n scopul duce la tolerarea ideilor care promoveaz
hlick v. Austria, 1995. determinrii preeminenei unui drept asupra intolerana, care, n cele din urm, ar putea
6 Kuhnen v. Germania, altuia. Echilibrul intereselor contradictorii,
Raportul Comisiei, 12 suprima tolerana.
mai, 1998; D.I. v. Ger- dintre care unul este libertatea de exrpima- Statele sunt obligate s justice orice
maniei, Raportul Co- re, evideniaz i importana celui din urm. ingerin n orice fel de exprimare. Pentru
misiei, 26 iunie, 1996. Curtea a declarat n repetate rnduri c a decide gradul de protecie a unei anumi-

PAGINA 7
te forme de exprimare, Curtea examineaz Libertatea de exprimare.
tipul exprimrii (politic, comercial, artis-
tic, etc.), modul de diseminare a aceasteia Componente primul paragraf
(contact personal, media scrisa, televiziunea
etc.) i audiena creia se adreseaz (adulii, Primul paragraf din Articolul 10 pre-
copii, ntreaga societate, o grup special). vede c:
Conform acestor criterii chiar i veridicita- Orice persoan are dreptul la libertatea
tea exprimrii are o semnicaie distinct. de exprimare. Acest drept cuprinde liber-
n procesul de adoptare a hotrrilor, tatea de opinie i libertatea de a primi
Curtea de la Strasbourg a atras atenia asu- sau de a comunica informaii sau idei
pra practicilor constituionale naionale, fr amestecul autoritilor publice i fr
inclusiv practica constituional a Statelor a ine seama de frontiere. Prezentul articol
Unite, care garanteaz o protecie deosebi- nu mpiedic Statele s supun societi-
t libertii de exprimare. Oricum, deciziile le de radiofuziune, de cinematograe sau
adoptate n cadrul intern, chiar i cele cu de televiziune unui regim de autorizare.
putere juridic, au o utilitate limitat pen-
1. Primul paragraf evideniaz trei com-
tru un organ internaional asemenea Curii,
ponente ale libertii de exprimare:
care aplic i interpreteaz un tratat inter-
libertatea de opinie;
naional. n unele cazuri, Comisia i Curtea
libertatea de a primi informaii i idei,
s-au referit la Pactul Internaional privind
i;
Drepturile Politice i Civile sau alte docu-
libertatea de a comunica informaii i
mente internaionale care protejeaz dreptul
idei.
la libertatea de exprimare.
Aceste liberti trebuie s e exercitate
Articolul 10 din Convenie este structu-
n mod liber fr amestecul autoritilor pu-
rat n dou paragrafe.
blice i fr a ine seama de frontiere. 7
Primul paragraf denete libertile
protejate.
Cel de-al doilea paragraf stipuleaz
Libertatea de opinie
circumstanele n care amestecul
statelor n exercitarea dreptului la 2. Libertatea de opinie este o condiie prea-
libertatea de exprimare este legitim. labil pentru exercitarea altor liberti ga-
7 Cu excepia exigenelor
rantate de articolul 10, bucurndu-se de impuse de al doilea
o protecie aproape absolut, n sensul paragraf.

PAGINA 8
c exclude aplicarea restriciilor posibile liberti este imposibil organizarea
enunate n al doilea paragraf. Conform unor alegeri cu adevrat libere. n plus,
declaraiei Comitetului Minitrilor o exercitare deplin a libertii de a co-
orice restricie asupra dreptului n cau- munica informaii i idei permite critica
z va incompatibil cu natura unei liber a guvernului, care constituie in-
societi democratice8. dicatorul principal al unui sistem de gu-
vernare liber i democratic. Dup cum
Statele nu trebuie s ncerce s indoc- a declarat Curtea n 1976, funciile sale
trineze cetenii aai sub autoritatea de supraveghere
lor i s opereze distincii ntre indivizi impun asupra sa obligaia de a atrage o
n funcie de opiniile mprtite. Mai atenie deosebit principiilor caracteris-
mult dect att, promovarea informaii- tice unei societi democratice. Liber-
lor unilaterale de ctre Stat poate con- tatea de exprimare constituie unul din
stitui un obstacol serios i inacceptabil fundamentele eseniale ale unei societi
pentru exercitarea libertii de opinie. democratice, una din condiile primordia-
le ale progresului su i ale dezvoltrii
3. Dreptul la libertatea de opinie, de ase- ecrei persoane.10
menea, protejeaz indivizii mpotriva
unor posibile consecine negative, care Libertatea de a critica guvernul a fost
rezult n cazurile cnd indivizilor li se conrmat n mod explicit de ctre Cur-
8 Raportul Comitetului atribuie anumite opinii ca urmare a de- te n 1986: este de datoria presei
Minitrilor inclus n
claraiilor publice anterioare. Libertatea s comunice informaii i idei dezbtute
Teoria i practica n arena politic, la fel ca i cele privind
Conveniei europene de opinie cuprinde libertatea negativ a
pentru Drepturile unei persoane de a refuza comunicarea alte domenii de interes public. Presa nu
Omului, Van Dijk propriilor opinii.9 are numai datoria de a comunica astfel
i Van Hoof, Kluver, de informaii i idei, dar publicul are, de
1990, p. 413. asemenea, dreptul de a le primi.11
9 Voght v. Germania, Libertatea de a comunica
1995. n mod evident, libertatea de a comuni-
10 Handyside v. Regatul
informaii i idei
Unit, 1976.
ca informaii i idei este complementar
11 Lingens v. Austria, libertii de a primi informaii i idei.
1986; Sener v. Turcia, 4. Libertatea de a comunica informaii i Aceasta este valabil n ceea ce privete
2000; Thoma v. Luxem- idei are o importan primordial pen- presa scris i audiovizualul. Ct pri-
bourg, 2001; Dichand
tru viaa politic i structura demo- vete cel din urm, Curtea a declarat
i Alii v. Austria, 2002,
etc. cratic a unei ri. n absena acestei c amestecul autoritilor naionale

PAGINA 9
n relaiile dintre postul de difuzare i Distincia dintre fapte
telespectatorul/asculttorul nu este i judeci de valoare
permis, deoarece ambele pri au drep-
tul de a avea contact reciproc direct.12
7. Din timp ce libertatea discutat se refer
5. Libertatea de a comunica informaii i la comunicarea att a informaiilor ct
idei cu privire la chestiuni economice i a ideilor, distincia trasat de ctre
(aa numitul discurs comercial) este de Curte devine relevant la aceast etap
asemenea garantat de articolul 10. Cu incipient. Determinnd distincia clar
toate acestea, Curtea a decis c n acest ntre informaii (fapte) i opinii (judeci
domeniu autoritile naionale se bucur de valoare) Curtea a declarat c
de o libertate mai larg de apreciere.13
existena faptelor poate demon-
6. Creaia i reprezentaiile artistice, pre- strat, n timp ce adevrul judeci-
cum i distribuirea lor, este perceput lor de valoare nu este susceptibil de
de Curte ca o contribuie major la a dovedit... n cazul judecilor de
schimbul de idei i opinii, un compo- valoare, proba veridicitii este imposibi-
nent esenial al unei societi democra- l, iar exigena administrrii ei afecteaz
tice. Declarnd c libertatea artistic i esena libertii de opinie, care constituie
difuzarea liber a operelor de art este unul din elementele fundamentale ale
limitat numai n societile nedemo- dreptului garantat de articolul 10 din
cratice, Curtea a armat c Convenie.15
prin intermediul activitii sale creative, n timp ce opiniile sunt puncte de vedere
artistul i exprim nu numai viziunea sau declaraii personale asupra unui eve-
personal asupra lumii, dar, de aseme- niment sau situaii i nu sunt susceptibi- 12 Groppera Radio v. El-
nea, perceperea societii sub autoritatea le de probaiune, faptele, adevrate sau veia, 1990 i Casado
creia se a. n aceast msur arta nu Coca v. Spania, 1994.
false, n baza crora se formeaz o opinie, 13 Mark intern v. Germa-
numai contribuie la formarea unei opinii
s-ar putea dovedi a adevrate sau false. nia, 1989.
publice, dar este i modul de exprimare
n egal msur, n spea Dalban Curtea 14 Otto Preminger Intitute
a acesteia, i poate confrunta publicul cu v Austria, 1994.
a declarat inacceptabil ideia
problemele majore actuale.14 15 Lignes, 1986; Jerusa-
c un ziarist ar trebui mpiedicat s expri- lem v. Austria, 2001;
me judeci de valoare critice, cu condiia Dichand i Alii v. Au-
c el sau ea s poat dovedi adevrul.16 stria, 2002.
16 Dalban v. Romnia,
Prin urmare, deopotriv cu informaiile 1999.

10

PAGINA 10
sau datele care pot vericate, criticile rezonabile n vederea vericrii faptelor,
sau speculaiile, care nu pot supuse presa nu trebuie s poarte responsabi-
probei veridicitii sunt, de asemenea, litate, chiar dac faptele respective au
protejate de articolul 10. n plus, jude- fost dovedite a false.
cile de valoare, n special cele expri-
Oricum, o baz faptic sucient tre-
mate asupra problemelor dezbtute n
buie s sprijine judecile de valoare.
arena politic, se bucur de o protecie
Dup cum a subliniat Curtea
special n conformitate cu exigena
chiar i n cazurile n care o declaraie
pluralismului opiniilor, care este crucia-
constituie o judecat de valoare, propor-
l ntr-o sicietate democratic.
ionalitatea unei ingerine poate depinde
Distincia ntre fapte i opinii, precum i de existena unei baze faptice suciente
interzicerea probei veridicitii cu privire pentru armaia contestat, din timp ce
la cele din urm, devine extrem de impor- chiar i o judecat de valoare fr o baz
tant n sistemele de drept naional, care faptic poate excesiv.18
n continuare prevd aplicarea probei ve-
ridicitii asupra infraciunilor de insul-
t, care vizeaz exprimarea ideilor i opi- Libertatea de a primi informaii i idei
niilor. Mai mult, n ceea ce privete fapte-
le, Curtea a recunoscut aprarea bunei 8. Libertatea de a primi informaii i idei
credine n scopul acordrii mijloacelor include dreptul de a colecta informaii i
de informare n mas a unui spaiu re- de a cuta informaii, utiliznd toate sur-
zervat pentru eroare. Spre exemplu, n sele legitime disponibile. Libertatea de a
spea Dalban17 Curtea a remarcat c primi informaii, de asemenea, acoper
nu s-au adus dovezi c faptele descrise emisiunile televizate internaionale.19
n articole erau n totalitate false i c
serveau alimentrii unei campanii de Dei libertatea de a primi informaii i
defimare a lui G.S... opinii se refer la mijloacele de informa-
n fond, aprarea bazat pe buna cre- re n mas, acordndu-le dreptul de a
din substituie proba veridicitii. n comunica publicului astfel de informaii
17 Idem. cazul cnd un ziarist sau un organ de i idei, Curtea, de asemenea, include n
18 Jerusalem v. Austria,
2001; Dichand i Alii pres urmrete un scop legitim, ches- aceast libertate i dreptul publicului de
v. Austria, 2002. tiunea n cauz se circumscrie unui a informat n mod adecvat, n special
19 Autronic v. Elveia, interes public i au fost depuse eforturi asupra problemelor de interes public.
1990.

11

PAGINA 11
Libertatea presei instanele judectoreti austriece au
constatat c declaraiile n litigiu erau
9. Cu toate c articolul 10 nu menioneaz defimatoare i au condamnat ziaristul
n mod explicit libertatea presei, Curtea la plata unei amenzi. Conform dezbate-
a elaborat o jurispruden vast care rilor judiciare, instanele judectoreti
furnizeaz un ansamblu de principii i austriece, de asemenea, au constatat c
norme care confer presei un statut ziaristul nu a administrat probe care ar
special n exercitarea libertailor consa- demonstra adevrul armaiilor sale. Cu
crate n articolul 10. Acesta este motivul privire la ultima problem, Curtea euro-
pentru care considerm c libertatea pean a declarat c instanele judec-
presei merit un comentariu suplimen- toreti naionale au adoptat o abordare
tar n raport cu prevederile articolului greit, deoarece opiniile (judecile de
10. Un alt argument n favoarea unei valoare) nu pot demonstrate i nu sunt
examinri speciale a libertii presei susceptibile de probaiune.20 Examinnd
este furnizat de practicile naionale: n motivele condamnrii ziaristului, Curtea
mare msur, victime ale ingerinei au- a subliniat importana libertii presei n
toritilor naionale n exercitarea drep- dezbaterea politic:
tului la libertatea de exprimare sunt mai ... Aceste principii sunt cu att mai
curnd ziaritii dect alte persoane. importante cnd n discuie este presa.
Dei presa nu trebuie s depeasc,
10. Rolul de cine de paz politic al presei ntre alte limite, i pe cea a proteciei
a fost pentru prima dat subliniat de c- reputaiei altora, este de datoria ei s
tre Curte n spea Lingens (1986). ntr-o transmit informaii i idei cu privire la
serie de articole, ziaristul a criticat can- chestiunile de interes public. Obligaiei
celarul federal austriac pentru o anu- presei de a rspndi astfel de informaii
mit manevr politic, care consta n i idei, i se altur dreptul publicului de
formularea ideii unei coaliii cu un par- a le primi (...) n acest context, Curtea
tid condus de un politician cu un trecut nu poate accepta opinia exprimat n
nazist. Ziaristul (Dl Lingnes) a calicat hotrrea Curii de Apel Viena, potrivit
comportamentul cancelarului ca ind creia obligaia presei ar consta numai
imoral, lipsit de demnitate, demon- n rspndirea informaiilor, n timp ce
strnd cel mai detestabil oportunism. interpretarea acestora ar atributul prio-
n rezultatul unei aciuni penale nain- ritar al cititorului....
tate de ctre cancelar n nume propriu, 20 Vezi paragraful 12.

12

PAGINA 12
n aceiai hotrre, Curtea a argumen- cicai ai poliiei. Curtea european a
tat c libertatea presei este unul din cele stabilit c petiionarul a abordat proble-
mai eciente mijloace prin care publi- ma brutalitii poliiei n ara sa i c
cul a i si formeaz opinii despre ... presa este obligat s comunice in-
ideile i atitudinile conductorilor formaii i idei referitoare la chestiuni de
politici i, prin urmare, c libertatea inters public.
dezbaterii politice este esena conceptu- n continuare Curtea a declarat c
lui de societate democratic. Acesta este nu exist nici un precedent juridic n ju-
motivul de ce Curtea acord dezbaterii risprudena sa pentru a distinge ... ntre
chestiunilor politice de ctre pres o discuia politic i discuia asupra altor
protecie extrem de larg n conformita- chestiuni de interes public.
te cu prevederile articolului 10. n nal, Curtea a constatat c condam-
narea
11. Libertatea presei de asemenea se bucur
a avut capacitatea de a descuraja dis-
de un statut special cu privire la alte
cuiile deschise asupra chestiunilor de
chestiuni de interes public. n cauza
interes public.
Thorgeirson, petiionarul (Dl Thorgeir-
Sau, n cauza Maronek, Curtea a exami-
son) a fcut declaraii n pres referitor la
nat politica n sfera imobiliar condus
multiple incidente de brutalitate a poli-
de guvernul Slovaciei n perioada cnd
iei n Islanda, numind oerii de poliie
apartamentele n proprietatea statului
bestii n uniform, indivizi redui la
urmau s e denaionalizate conform
vrsta mintal a unui nou-nscut ca
interesului general i a acordat o pro-
urmare a metodelor de imobilizare n-
tecie mai larg libertii de exprimare
vate i folosite cu brutalitate spontan
a petiionarului.21 Alte exemple pot
de poliiti i de cei angajai pentru paza
gsite ntr-o serie de cauze mpotriva
restaurantelor
i caracteriznd sistemul poliiei de Turciei, n care conictul declanat n
autoaprare ca ntemeindu-se pe partea de sud-est a Turciei i proble-
intimidare, fals, aciuni ilegale, supersti- mele cauzate de acest conict, inclusiv
21 Maronek v. Slovacia, ii, arogan i prostie. propaganda separatist sau problema
2001. Dl Thorgeirson a fost urmrit n justiie federalizrii, abordate n presa scris
22 Surek i Ozdemir v.
de ctre instanele judectoreti naio- sau verbal, constituiau chestiuni de
Turcia, 1999; Sener v. interes public.22
Turcia, 2000; Ozgur nale i condamnat la plata unei amenzi
Gundem v. Turcia, pentru defimarea unor membri nespe- Este indubitabil faptul, c Curtea acor-
2000.

13

PAGINA 13
d o protecie larg libertii presei n Jersild i Thoma, Curtea a declarat c
cazurile cnd aceasta stimuleaz dez- sancionarea unui ziarist pentru c a
baterea public a problemelor de interes ajut la difuzarea unor declaraii fcute
public, diferite de cele poltice. de un ter... ar obstruciona n mod grav
contribuia presei la dezbaterile privind
12. O alt problem important inerent
chestiunile de interes public i nu ar
libertii presei vizeaz publicarea zvo-
trebui luat n considerare dect dac
nurilor i a armaiilor, adevrul cro-
exist motive serioase.25
ra nu poate dovedit de ctre ziariti.
n continuare, n spea Thoma, n care
Dup cum s-a menionat anterior23,
guvernul a reproat ziaristului peti-
Curtea a declarat c judecile de va-
ionar c nu s-a distanat de armaiile
loare nu trebuie s e supuse probei
citate, Curtea a decis:
veridicitii. n spea Thorgeirson,24 de-
Cerina general impus ziaritilor de a
claraiile fcute mpotriva poliiei au fost
se distana n mod sistematic i formal de
obinute din mai multe surse; n fond,
coninutul unui citat care ar putea insulta
n articol se menionau zvonuri prove-
sau provoca alte persoane sau prejudicia
nite din opinia public. Dei guvernul
reputaia lor nu a fost reconciliat cu rolul
respondent a pretins c armaiile din
presei de a furniza informaii asupra eve-
articolele publicate de petiionar erau
nimentului curent, opiniilor i ideilor.
lipsite de un temei obiectiv i faptic,
din timp ce acesta a fost incapabil s 14. Articolul 10 prevede, de asemenea, pro-
dovedeasc adevrul armaiilor sale, tecia surselor jurnalistice. Curtea a
Curtea a apreciat exigena veridicitii evideniat c protecia surselor jurnalis-
ca ind o prob nerezonabil, dac nu tice constituie una din condiiile de baz
chiar imposibil i a declarat c presa ale libertii presei. n spea Goodwin26,
nu ar n stare s publice aproape ni- Curtea a armat c
mic dac va obligat s publice numai lipsa unei astfel de protecii ar mpiedica
fapte integral vericate. n mod evident, sursele s sprijine presa n activitatea ei de
consideraiile Curii trebuie s e pla- informare a publicului cu privire la chestiu- 23 Vezi paragrafele 12 i
sate n contextul dezbaterilor publice nile de interes public. Aceasta ar submina 15.
24 Vezi paragraful 16.
asupra problemelor de interes public. rolul vital de cine de paz al presei i ar 25 Jersild v. Danemarca,
afecta posibilitatea presei de a oferi infor- 1994; Thoma v. Luxem-
13. Difuzarea n mass-media a declaraii-
maii corecte i demne de ncredere. bourg, 2001.
lor fcute de persoane tere este un 26 Goodwin v. Regatul
alt subiect examinat de Curte. n speele Unit, 1996.

14

PAGINA 14
Libertatea de difuzare a emisiunilor un scop nou: garantarea libertii i a
radio i de televiziune pluralismului de informare n scopul
satisfacerii necesitilor publice.28
16. Curtea a armat c competena autorit-
15. n conformitate cu ultima fraz a pri- ilor naionale de a reglementa sistemul
mului paragraf, dreptul de a primi i de autorizare nu poate exercitat dect
comunica informaii i idei, prevzut n pentru scopuri tehnice i ntr-un mod
articol care nu aduce atingere libertii de ex-
nu mpiedic statele s supun societ- primare i satisface exigenele impuse de
ile de radiodifuziune, de cinematograe cel de-al doilea paragraf din articolul 10.
sau de televiziune unui regim de autori- n cazul Groppera29 Curtea a hotrt
zare. ...scopul celei de a treia fraze enunate
Aceast clauz a fost inclus la o eta- n articolul 10 paragraful 1 din Convenie
p avansat a lucrrilor pregtitoare la este de a preciza faptul c statelor li se per-
Convenie din motive tehnice: numrul mite s reglementeze printr-un sistem de
limitat de frecvene disponibile i faptul acordare a autorizaiilor organizarea radio-
c, la acel moment, majoritatea statelor difuziunii pe teritoriul lor, n special n ceea
europene deineau monopol asupra difu- ce privete aspectele tehnice ale acesteia...
zrii emisiunilor de radio i televiziune. Acest fapt nu implic c msurile de autori-
Oricum, aceste motive au disprut odat zare trebuie s cad sub rezerva cerinelor
cu progresul tehnicilor de radiodifuziu- impuse de articolul 10 (paragraful 2), dat
ne. n cazul Informationsverein Lentia27 ind faptul c n caz contrar rezultatul va
Curtea a declarat c n rezultatul contraveni obiectului i scopului general
progresului tehnic din ultimele decenii urmrit de articolul n cauz.
27 Informationsverein Len- justicarea acestor restricii nu mai n cazul Autronic Ag30 Curtea a declarat,
tia i Alii v. Austria, poate bazat pe considerente refe- c mijloacele electronice de recepionare
1993. ritoare la numrul de frecvene i de a informaiilor difuzate, aa cum sunt
28 Observer i Guardian canale disponibile.
v. Regatul Unit, 1995; antenele parabolice, nu cad sub rezer-
Informationsverein Len-
Transmisiile prin antene de satelit, pre- va restriciei prevzute de ultima fraz
tia i Alii v. Austria, cum i televiziunea prin cablu, au dus la din paragraful 1. n spea Tele1 Privat-
1993. multiplicarea numrului de frecvene. n fernsehgessellschaft MBH, invocnd
29 Groppera Radio AG v. acest context, dreptul statului de a supu-
Elveia, 1990. lipsa unei baze juridice care ar sprijini
30 Autronic AG. v. Elveia,
ne societile de radiodifuziune regimului acordarea autorizaiilor n scopul crerii
1990. de autorizare a dobndit o semnicaie i i administrrii difuzrii programelor

15

PAGINA 15
de televiziune de ctre oricare alt post precauie. Orice tip de publicitate adre-
dect Compania Austriac de Radiodi- sat copiilor ar trebui s exclud infor-
fuziune, Curtea a stabilit c autoritile maii care ar putea prejudicia interesele
austriece au nclcat articolul 10.31 lor i trebuie s respecte dezvoltarea lor
17. Monopolurile publice n domeniul mij- zic, psihic i moral.
loacelor audiovizuale de comunicare n
mas erau considerate de ctre Curte
pasibile de a nclca prevederile arti-
Obiectul proteciei acordate de
colului 10, n special pentru c acestea paragraful 1 jurisprudena
nu asigurau pluralitatea surselor de in-
formare. Un astfel de monopol nu este Curii cu privire la litigii
necesar ntr-o societate democratic i speciale
poate justicat numai de o necesitate
31 Tele 1 Privatfernseh-
social presant. Oricum, n societile gesellschaft MBH v.
moderne, multiplicarea metodelor de 19. Noiunea de exprimare protejat de Austria, 2001
difuzare i dezvoltarea televiziunii tran- articolul 10 nu se limiteaz numai la 32 Informationsverein Len-
sfrontaliere face imposibil justicarea tia i alii v. Austria,
cuvinte scrise sau vorbite, dar se ex- 1993
existenei monopolurilor. Din contra, tinde i asupra tablourilor34, imagini- 33 Mark intern v. Germa-
diversitatea cerinelor publicului nu lor35 i aciunilor menite s exprime o nia, 1989.
poate satisfcut numai de o singur idee sau s prezinte informaii. n unele 34 Muller v. Elveia, 1988.
societate de radiodifuziune.32 circumstane, forma de exprimare cade 35 Chorherr v. Austria,
1993.
18. Publicitatea comercial difuzat de sub incidena articolului 10.36 36 Stevens v. Regatul
mijloacele audiovizuale este de aseme- Unit, 1986.
20. Mai mult dect att, articolul 10 prote- 37 Oberschlick v. Austria,
nea protejat de articolul 10, chiar dac jeaz nu numai coninutul informaiilor 1991; Thoma v. Luxem-
autoritile naionale beneciaz de o i ideilor, ci i forma n care acestea bourg, 2001; Dichand
larg libertate de apreciere privind ne- sunt exprimate37. Prin urmare, docu- i alii v. Austria, 2002;
Nikula v. Finlanda,
cesitatea restrngerii libertii de expri- mentele publicate38, emisiunile radio39,
2002.
mare n acest domeniu.33 n principiu, tablourile40, lmele41 sau sistemele elec- 38 Handyside v. Regatul
publicitatea trebuie s e conceput tronice de informare sunt de asemenea Unit, 1976.
innd cont de responsabilitatea fa de protejate conform prevederilor articolului 39 Groppera Radio AG v.
10. Respectiv, mijloacele de producere i Elveia, 1990.
societate, iar valorile morale, care con- 40 Muller v. Elveia, 1986.
stituie fundamentul oricrei societi comunicare, transmitere sau distribuire 41 Otto-Preminger Institute
democratice, trebuie s e respectate cu a informaiilor sau ideilor se ncadreaz v. Austria, 1994.

16

PAGINA 16
n cmpul de aplicare a articolului 10 i atunci ea ar justicat s reduc la t-
Curtea trebuie s e contient de dez- cere omenirea.42
voltarea vertiginoas a astfel de mijloace La acest subiect, Curtea a declarat c
n diferite domenii. libertatea de exprimare garantat de ar-
ticolul 10 se aplic nu numai
21. Libertatea de exprimare include liber-
informaiilor sau ideilor care sunt pri-
tatea negativ de a pstra tcerea.
mite n mod favorabil sau considerate
Comisia a invocat acest tip de drept n
inofensive sau indiferente, dar i acelora
cauza K. v. Austria, protejnd petiiona-
care jignesc, ocheaz sau deranjea-
rul mpotriva auto-acuzrii n legtur
z; acestea sunt cerinele acelui plu-
cu procedura penal.
ralism, acelei tolerane i acelor vederi
22. Protecia exprimrilor, care implic un largi, fr de care nu exist o societate
risc de prejudiciere sau de fapt prejudi- democratic.43
ciaz interesele persoanelor tere, este
23. Opiniile exprimate ntr-un limbaj vio-
caracteristic domeniului de aplicarea a
42 On Liberty (1859), lent sau exagerat sunt de asemenea
articolului 10. De obicei, opiniile mpr-
Penguin Classics, protejate; gradul de protecie depinde de
tite de majoritate sau de grupuri mari,
1985, p.76. coninutul i scopul criticilor aduse. n
43 Handyside v. Regatul nu constituie obiectul unui eventual
contextul controverselor publice sau a
Unit, 1976; Sunday amestec din partea statelor. Acesta este
Times v. Regatul Unit,
interesului public, n cadrul dezbaterii
motivul pentru care protecia conferit
1979; Lingens v. Au- politice, n campaniile electorale sau n
de articolul 10 de asemenea se extinde
stria, 1986; Obersc- cazurile n care critica este ndreptat
hlick v. Austria, 1991; i asupra informaiilor i opiniilor ex-
spre guvern, politicieni sau autoriti pu-
Thorgeirson v. Islanda, primate de grupuri mici sau de un in-
blice, exist probabilitatea emiterii unor
1992; Jersild v. Dane- divid, chiar dac o astfel de exprimare
marca, 1994; Goodwin expresii violente sau a criticii aspre, care
ocheaz majoritatea. Tolerarea punc-
v. Regatul Unit, 1996; vor tolerate de ctre Curte ntr-o msu-
telor de vedere a unui individ constituie
De Haes i Gijels v. r mai mare. n cauza Thorgeirson,44 spre
Belgia, 1997; Dalban v. un component important al sistemului
exemplu, Curtea a stabilit ca dei artico-
Romnia, 1999; Arslan politic democratic. Denunnd tirania
lul coninea termeni extrem de violeni
v. Turcia, 1999; Thoma majoritii, John Stuart Mill a declarat:
v. Luxembourg, 2001; oerii de poliie erau caracterizai ca
dac ntreaga omenire cu excepia unei
Jerusalem v. Austria, bestii n uniform, indivizi redui la
persoane ar mprtit aceiai opinie,
2001; Maronek v. Slo- vrsta mintal a unui nou-nscut ca
vacia, 2001; Dichand omenirea nu ar mai justicat s reduc
urmare a metodelor de imobilizare n-
i alii v. Austria, 2002. la tcere aceast persoan, iar, respectiv, vate i folosite cu brutalitate spontan
44 Thorgeirson v. Islanda, dac aceast persoan ar deine putere,
1992. de poliiti i de cei angajai pentru paza

17

PAGINA 17
restaurantelor o protecie i mai mare n cazurile cnd
i referinele fa de poliie erau acetia sunt folosii ca replic la pro-
intimidare, fals, aciuni ilegale, super- vocare. n cauza Lopes Gomes da Silva
stiii, arogan i prostie ziaristul a criticat convingerile politice
limbajul folosit nu putea considerat ale Dlui Resende, candidat n admini-
excesiv, innd cont de faptul c artico- straia municipal, pe care l-a numit
lele n cauz incitau la reforma poliiei. grotesc, caraghios i grosolan. Cri-
n egal msur, n cazul Jersild,45 fap- tica a succedat declaraiile Dlui Resen-
tul c un interviu care coninea declara- de referitor la un numr de funcionari
ii rasiste a fost difuzat intr-un program publici, fcute ntr-o manier extrem de
serios de televiziune era semnicativ din incisiv, incluznd remrci insulttoare
timp ce programul era destinat s aduc privind trsturile zice ale acestora (de
la cunotina unui public bine informat exemplu, el l-a numit pe fostul prim-mi-
evenimente desfurate n comunitate nistru al Franei evreu chel). Curtea
sau peste hotare. n spea Dalban, n a declarat c condamnarea ziaristului
care un ziarist a acuzat un politician de contravinea prevedrilor articolului 10 i
corupie i gestionare greit a bunuri-
a stabilit c
lor statului, Curtea a hotrt c
opiniile exprimate de ctre Dl Resende,
libertatea n domeniul presei include,
ulterior reproduse n editorialul contes-
de asemenea i recurgerea la o anu-
mit doz de exagerare, chiar de pro- tat, erau iniial formulate ntr-un limbaj
vocare46. incisiv, provocator i cel puin controver-
n cauza Arslan, petiionarul a criticat sat. Concluzia c stilul n care a fost scris
aciunea autoritilor turce n regiunea articolul a fost inuenat de Dl Resende
de sud-est a rii utiliznd o formulare nu este lipsit de temei48.
estimat de ctre Curte ca ind de o vi- Sau, n cauza Oberschlick (2), ziaristul
rulen incontestabil care l-a numit pe Dl Haider (liderul Par-
confer o anumit doz de vehemen tidului Austriac pentru Libertate i
45 Jersild v. Danemarca,
acestei critici. guvernator) un idiot (.... el nu este na- 1994.
Cu toate acestea, Curtea a decis c con- zist....cu toate acestea, el este un idiot) 46 Dalban v. Romnia,
damnarea petiionarului pentru critica n rezultatul declaraiei Dlui Haider, 1999. Similar n Prager
adus guvernului a fost disproporio- conform creia n timpul celui de-al doi- and Oberschlick v.
Austria, 1995; Dichand
nal i nu era necesar ntr-o societate lea rzboi mondial soldaii germani au i alii v. Austria, 2002.
democratic47. luptat pentru pace i libertate. Curtea a 47 Arslan v. Turcia, 1999.
stabilit c nsi discursul Dlui Haider 48 Lopes Gomes da Silva
Utilizrii termenilor violeni i se acord era provocator i, respectiv, cuvntul v. Portugalia, 2000.

18

PAGINA 18
idiot nu prea a disproporional cu i justicat de autoaprare mpotriva
indignarea provocat n mod contient agresorului.
de ctre Dl Haider.49 n rezultatul acestei examinri, Curtea a
constatat c condamnarea petiionaru-
24. Protecia conferit de articolul 10 nu se
lui a fost compatibil cu articolul 1050.
extinde asupra instigrii la violen n
Prin contrast, n spea Surek (4), n care
cazurile n care o formulare intenio-
articolele contestate prezentau Turcia
nat i direct instiga la violen, pre-
ca un terorist real i un inamic, Cur-
cum i cnd exist o posibilitate real
tea a stabilit c
de a provoca desfurarea unor acte
critica sever adus autoritilor turce...
de violen. n spea Surek (3), n timp
este mai curnd o reectare a atitudinii
ce lupta poporului Kurd pentru liberta-
grave a unei pri fa de conict, dect
tea naional se compara cu
un ndemn la violen... n ansamblu,
un rzboi ndreptat mpotriva forelor
coninutul articolelor nu poate interpre-
Republicii Turcia,
tat ca avnd capacitatea de a instiga la
n articol se susinea c
continuarea violenei.
noi vrem s ducem o lupt de eliberare
De asemenea, Curtea a armat c publi-
total.
cul are dreptul
n opinia Curii
de a informat dintr-o perspectiv dife-
articolul contestat s-a asociat cu PKK
rit asupra situaiei din sud-estul Turci-
i a exprimat un ndemn la utilizarea
ei, indiferent de ct de neplcut aceast
forelor armate ca mijloc de obinere a in-
perspectiv ar putea pentru el.51
dependenei naionale a Kurdistanului.
Curtea a conchis c acuzarea i con-
n continuare, Curtea a remarcat c ar-
damnarea petiionarului au fost ncom-
ticolul a fost publicat n contextul unor
patibile cu articolul 10. De asemenea, n
tulburri grave ntre forele securitii i
cauza Karatas Curtea a stabilit c
membrii PKK, care au rezultat n perderi
dei unele pasaje ale poemelor par foar-
numeroase de viei i impunerea unei stri
te agresive din punct de vedere al tonului i
de urgen pe un teritoriu vast din sud-es-
49 Oberschlick v. Austria par a instiga la violen ... faptul c erau de
(2), 1997. tul Turciei. ntr-un astfel de context
natur artistic i aveau un impact limitat,
50 Surek v. Turcia (3), coninutul articolului trebuie s e per-
le atribuie ntr-o msur mai mic carac-
1999. ceput ca instignd la violen n regiunea
51 Surek v. Turcia (4), terul de instigare la revolt i mai curnd
n cauz. Bineneles, mesajul adresat
1999. caracterul unei expresii de adnc durere
cititorului este acela, c recurgerea la
52 Karatas v. Turcia, fa de o situaie politic dicil.52
1999. violen constituie o msur necesar

19

PAGINA 19
25. Discursul care promoveaz ideologia scopul distrugerii drepturilor i liber-
nazist, negnd Holocastul i insti- tilor consacrate n Convenie. Ea a
gnd la ur i discriminare rasial nu considerat c propunerile petiionaru-
cade sub incidena proteciei conferite lui, care susineau socialismul naional,
de articolul 10. n spea Kuhnen recla- care avea drept scop subminarea ordinii
mantul era conductorul unei organizaii fundamentale de libertate i demo-
care ncerca s readuc n scena politic craie, contraveneau unei din valorile
Partidul Naional Socialist, partid inter- fundamentale enunate n Preambulul
zis n Germania. El a scris i a diseminat Conveniei: libertile fundamentale ga-
publicaii n care ncuraja lupta pentru rantate de Convenie
o Germanie socialist i independet, se menin ... datorit unui regim politic
declarnd c organizaia lui era cu adevrat democratic. 53 Kuhnen v. Germania,
1998.
mpotriva capitalismului, comunismului, n plus, Comisia a stabilit c politica 54 Holocastul este denit
sionizmului, nstrinrii prin intermediul condus de petiionar vdit coninea ca persecutarea sis-
maselor de muncitori strini, distrugerii elemente de discriminare pe motiv de tematic i anihilarea
mediului nconjurtor ras i religie. n consecin, Comisia sponsorizat de stat
a evreilor europeni de
i pleda pentru a decis c petiionarul urmrea s uti-
ctre Germania nazist
unicarea Germaniei, justiia social, lizeze libertatea de informare prevzut i colaboratorii si n-
mndria rasial, comunitatea de oameni n articolul 10 ca o baz pentru activi- tre 1933-1945. Evreii
i camaraderie. tile care erau incompatibile cu textul erau victimele primare
ntr-o alt publicaie el a declarat c i spiritul Conveniei i susceptibile de - 6 milioane au fost
ucii; iganii, persoa-
oricine servete acestui scop poate ac- a contribui la distrugerea drepturilor i nele cu handicap zic,
iona, oricine mpiedic realizarea lui va libertilor stipulate n Convenie.53 polonezii de asemenea
atacat i, eventual, eliminat. constituiau inta distru-
Negarea sau recunoaterea caracteru-
Bazndu-se pe prevederile articolului gerii sau decimrii pe
lui legitim al Holocastului54 ca subiecte motive rasiale, etnice
10, Dl Kuhnen s-a plns mportiva con-
ale discursului public erau de asemenea sau naionale. Mai
damnrui lui de ctre instanele judecto- multe milioane, inclusiv
private de protecia conferit de articolul
reti germane. Comisia a declarat plnge- homosexualii, martorii
10. n spea D.I v. Germania petiiona-
rea inadmisibil invocnd articolul 17 din lui Jehova, prizonierii
rul, istoric de profesie, a fost sancionat de rzboi sovietici, di-
Convenie, care interzice orice activitate
pentru declaraii fcute la o adunare sidenii politici, au fost
ce urmrete distrugerea drepturilor
public prin care a contestat existena persecutai i omori
sau libertilor recunoscute de prezenta n epoca tiraniei nazis-
camerelor de gaz n Auschwitz, armnd
Convenie. te. www.ushmm.org/
c aceste camere de gaz erau falsicri
Comisia a observat c libertatea de education/
nscocite n primele zile de dup rzboi foreducators/guidlines
exprimare nu trebuie s e aplicat n

20

PAGINA 20
i c cetenii germani, pltitori de taxe, n spea Gaskin58 Curtea a stabilit c
au pltit aproape 16 miliarde de mrci refuzul de a comunica petiionarului
germane pentru falsicare. Comisia a informaiile referitor la viaa lui pri-
declarat plngerea inadmisibil, subli- vat, respectiv la perioada n care el se
niind faptul c declaraiile petiionarului aase la asistena public, constituia o
contraveneau principiilor pcii i justi- nclcare a articolului 8. Curtea a ar-
iei enunate n Preambulul Conveniei gumentat hotrrea sa invocnd impor-
i c acestea instigau la discriminare pe tana unor astfel de informaii pentru
motiv de ras i religie.55 viaa privat a petiionarului.
26. Dreptul la vot nu este protejat de artico- Cu toate acestea, Curtea a declarat c
lul 10. Acest drept este considerat a un aceast hotrre este adoptat fr a
component al obligaiei Statului de a orga- exprima vreo opinie asupra faptului dac
niza la intervale rezonabile, alegeri libere dreptul general la acces la datele sau in-
cu vot secret, n condiiile care asigur formaiile cu caracter personal poate
libera exprimare a opiniei poporului cu derivat din articolul 8 din Convenie.
privire la alegerea corpului legislativ56. Oricum, Curtea a hotrt c Statele nu
trebuie s mpiedice printr-o aciune po-
27. Instituiile de la Strasbourg nu au fost
zitiv accesul la informaiile disponibile,
receptive la idea de a include accesul
precum i la sursele generale de infor-
la informaii n domeniul de aplicare
mare.59
al articolului 10. De exemplu, n spea
Leander57 petiionarul a solicitat accesul Suplimentar, Rezoluia 428(1970),
la informaii condeniale din dosarele adoptat de Adunarea Parlamentar a
55 D.I v. Germania, 1996. ociale deinute de guvern. El a pre- Consiliului Europei, prevede c dreptul
Decizii similare au
tins c refuzul de a i se oferi un post se la libertatea de exprimare
fost adoptate n spe-
ele Honsik v. Austria, datora informaiilor incluse n dosarele include dreptul de a cuta, primi, comu-
1995 i Ochensberger respective i dorea s contesteze aceste nica, de a mediatiza sau distribui infor-
v. Austria, 1994. informaii. Curtea a decis c petiionarul maiile de interes public
56 Articolul 3 al Primului nu benecia de protecia articolului 10. i c datoria presei este de a disemi-
Protocol Adiional la
Convenie.
na informaii generale i complete cu
Dei s-a stabilit faptul c dreptul la
57 Leander v. Suedia, privire la chestiunile de interes public.
acces la informaii nu este protejat de
1987. n plus, autoritile publice trebuie s
articolul 10, Curtea a hotrt c alte
58 Gaskin v. Regatul Unit, asigure accesul, n limite rezonabile, la
1989. prevederi din Convenie pot proteja un
informaiile de interes public.
59 Z. v. Austria, 1988. astfel de drept n anumite circumstane.

21

PAGINA 21
Sistemul restriciilor asupra modicat. n aceast privin articolul
17 prevede
exercitrii dreptului la libertatea nici o dispoziie din prezenta Convenie
de exprimare cel de-al doilea nu poate interpretat ca implicnd,
pentru un stat, un grup sau un individ,
paragraf un drept oarecare de a desfura o
activitate sau de a ndeplini un act ce
urmrete distrugerea drepturilor sau a
28. Al doilea paragraf al articolului 10 pre-
libertilor recunoscute de prezenta Con-
vede:
venie sau de a aduce limitri mai ample
Exercitarea acestor liberti, ce compor-
acestor drepturi i liberti dect acelea
t ndatoriri i responsabiliti, poate prevzute de aceast Convenie.
supus unor formaliti, condiii, restrn- Evident, o limitare a coninutului unui
geri sau sanciuni prevzute de lege, drept este similar cu distrugerea drep-
care constituie msuri necesare, ntr-o tului respectiv.
societate democratic, pentru securitatea
naional, integritatea teritorial sau si- De asemenea, amestecul autoritilor na-
gurana public, aprarea ordinii i pre- ionale n exercitarea libertii de expri-
venirea infraciunilor, protecia sntii mare nu este cerut de ecare dat cnd
sau a moralei, protecia reputaiei sau a una din condiiile enumerate n paragra-
drepturilor altora, pentru a mpiedica di- ful 2 este n pericol, aceasta rezultnd n
vulgarea de informaii condeniale sau limitarea coninutului acestui drept. De
exemplu, prejudicierea reputaiei i onoa-
pentru a garanta autoritatea i imparia-
rei unei persoane nu trebuie s e perce-
litatea puterii judectoreti.
put ca o infraciune penal i/sau un
act care justic acordarea despgubiri-
Exercitarea acestor liberti ... poate
lor civile n toate cazurile. n mod similar,
supus... exprimrile publice, care expun unui risc
autoritatea puterii judectoreti, trebuie
29. Orice restricie, condiie, limitare sau s e sancionate de ecare dat cnd se
orice alt form de ingerin n liberta- aplic critica. Cu alte cuvinte, autorit-
tea de exprimare poate aplicat numai ile publice au numai posibilitatea nu i
la o anumit exercitarea a acestei liber- obligaia de a ordona i/sau de a aplica o
ti. Coninutul dreptului la libertatea msur de restrngere sau de pedepsire
de exprimare nu trebuie s e vreo dat

22

PAGINA 22
a exercitrii dreptului la libertatea de n plus, jurisprudena a evoluat dintr-un
exprimare. O abordare direct ar rezul- mod de abordare mai curnd conservativ,
ta n crearea unei ierarhii de drepturi i conferind Statelor o capacitate mai extin-
valori sau interese, plasnd libertatea s de a adopta un mod de abordare mai
de exprimare la sfritul listei ierarhice, liberal n cazurile cnd ele beneciaz de
ind precedat, de exemplu, de dreptul o discreie mai limitat.
la demnitate i onoare, moral sau or-
32. De exemplu, n spea Engel i Alii60 inter-
dine public. Sau, o astfel de ierarhie ar
zicerea publicrii i distribuirii de ctre
contraveni prevederilor tuturor tratatelor
soldai a unui articol, care critica nite
internaionale care garanteaz egalitatea
oeri superiori, a fost estimat de Curte
drepturilor i nu permit aplicarea unor
ca o ingerin justicat n exercitarea
limitri constante exercitrii unui drept,
libertii de exprimare. Cu toate acestea,
deoarece acest fapt ar constitui o negare
Curtea, de asemenea, a declarat c
a dreptului respectiv.
nu era necesar privarea lor de liberta-
Exercitarea acestor liberti ce comport tea de exprimare, ci numai sancionarea
exercitrii abuzive a acestei liberti.
ndatoriri i responsabiliti... La fel, n spea Hadjianastassiou61, un
oer a fost condamnat pentru di-
30. Ideea, conform creia exercitarea liber- vulgarea informaiilor secrete. El a
tii de exprimare comport datorii i divulgat informaii referitor la o arm,
responsabiliti, este unic n ansam- precum i informaiile tehnice privind
blul Conveniei i nu poate gsit n exploatarea acesteia, capabile de a cauza
nici una din prevederile care reglemen- prejudicii considerabile securitii naio-
teaz drepturile i libertile. nale. Curtea a hotrt c condamnarea a
31. Acest text nu a fost interpretat ca o clauz constituit o ingerin n libertatea de ex-
distinct care limiteaz n mod automat primare a oerului, care era justicat
libertatea de exprimare a persoanelor conform prevederilor paragrafului 2:
care aparin unor categorii profesionale Este ...necesar s se in cont de con-
anumite i impune ndatoriri i respon- diiile speciale aferente vieii militare i
sabiliti. Hotrrile Curii reect dife- de ndatoririle i responsabilitile
60 Engel i Alii v. Olanda, rite opinii cu privire la ndatoririle i res- speciale obligatorii pentru oerii forelor
1976 ponsabilitile unor funcionari de stat armate... Petiionarul, n calitate de oer
61 Hadjianastassiou v. la KETA, responsabil pentru un program
Grecia, 1992
n exercitarea dreptului lor la exprimare.

23

PAGINA 23
experimental privind rachetele, era obli- exprimare de ctre un funcionar de stat
gat printr-o obligaie de discreie cu privi- s nu e supus restriciilor, care ar
re la orice viza executarea datoriilor lui. afecta coninutul acesui drept. Chiar
i n cazul n care se accept existena
33. La un interval de aproape 20 de ani
unei categorii de funcionari de stat
de la adoptarea hotrrii n cauza En-
cu indatoriri i responsabiliti spe-
gel i Alii, ntr-un caz similar, Curtea
ciale, restriciile aplicate dreptului lor
i-a schimbat punctul de vedere i
la libertatea de exprimare trebuie s e
a emis o hotrre contrar. n spea
examinate n baza acelorai criterii, care
Vereinigung Demokratisher Soldaten
se aplic la determinarea ingerinelor n
Osterreichs und Gubi62, autoritile au
liberttea de exprimare a altora.
interzis distribuirea unei publicaii
periodice private soldailor care cri- 35. n cauza Vogt64 Curtea a hotrt c
tica administraia militar. Guvernul modul n care obligaia de delitate a
Austriei a armat c publicaia realizat fost aplicat unui funcionar de stat a
de ctre petiionari punea n pericol sis- contravenit prevederilor articolului 10.
temul de aprare al rii i ecacitatea n 1987, Dna Vogt a fost destituit din
armatei. Curtea a respins argumentul funcia de profesoar la coal, unde
guvernului i a declarat c majoritatea a profesat timp de doi ani, din cauza
articolelor incluse n publicaie activitii politice desfsurat de ea n
...conineau plngeri, naintau propuneri cadrul Partidului Comunist German
pentru reforme sau ncurajau cititorii s i a refuzului de a se disocia de acest
intenteze procese juridice de reclamare partid. Obligaiunea de delitate a fost
sau apel. Oricum, n poda unui coninut introdus n rezultatul precedentului
adesea polemic, nu se creaz impresia republicii Weimer i era justicat de
c petiionarii au depit limitele permi- necesitatea de a interzice angajailor
sibile n contextul unei simple discuii publici de a participa n activitile
a ideilor, care trebuie s e tolerat de politice care contraveneau prevederilor
forele armate ale unui stat democratic, constituionale. Superiorii Dnei Vogt au 62 Vereinigung Demo-
precum i de societatea n serviciul c- decis c ea nu a reuit s respecte da- kratischer Soldaten
Osterreichs und Gubi v
reia se a aceast armat. toria impus ecrui funcionar de stat
Austria, 1994.
de a sprijini sistemul democratic liber n 63 Rommelfanger, rapor-
34. n cauza Rommelfanger63 Comisia a sus-
sensul Constituiei i au destituit-o din tul din 1989.
inut c Statele au o obligaie pozitiv
funcie. Curtea a declarat c 64 Voght v. Germania,
de a asigura ca exercitarea libertii de 1995

24

PAGINA 24
Dei este legitim pentru un stat s im- presupune o semnicaie special din
pun funcionarilor publici, n funcie de timp ce se ateapt ca funcionarii pu-
statutul acestora, o obligaie de delita- blici n serviciul justiiei s dea dovad
te, ei sunt indivizi care beneciaz de de reticen n exercitarea libertii lor de
protecia conferit de articolul 10 din exprimare n toate cazurile n care autori-
Convenie. tatea i imparialitatea judectorilor sunt
n continuare, Curtea a declarat c susceptibile de a puse n discuie.
dup ce a luat not de argumentele n continuare, Curtea a notat c dei
extrase din istoria Germaniei i innd problema consituional ridicat de
cont de natura absolut a obligaiei de ctre petiionar avea implicaii politice,
delitate, de aplicabilitatea ei general acest element separat nu trebuia s
fa de funcionarii publici i de absena mpiedice petiionarul de la dezbaterea
unei distincii ntre domeniile private i acestui subiect. Constatnd nclcarea
profesionale, autoritile germane au articolului 10, Curtea a observat c, n
violat att libertatea de exprimare, ct i cazul unei alte ocazii precedente, guver-
libertatea de asociere. nul Liechtenstein a susinut o opinie
similar cu cea a petiionarului i c
36. ndatoririle i responsabilitile ju-
opinia exprimat de ctre petiionar era
dectorilor au fost examinate de ctre
mprtit de un numr considerabil
Curte n cauza Wille65, n care petiiona-
de ceteni i, prin urmare, nu consti-
rul, un judector de rang nalt, a primit
tuia o armaie nerezonabil.
o scrisoare de la Prinul Liechtenstein n
care se critica declaraia petiionarului 37. Prin urmare, toate legislaiile naio-
fcut n timpul unui curs academic nale sau alte regulamente care impun
despre o problem constituional i delitatea absolut i nelimitat sau
se anuna intenia de a refuza numirea restrngeri globale n materie de con-
petiionarului ntr-o funcie public din denialitate unor categorii speciale
cauza declaraiei respective. La nceputul de funcionari de stat, aa cum sunt
examinrii cauzei Curtea a declarat c angajaii serviciilor de securitate, fore-
trebuie s in cont de faptul c oricnd lor armate, etc. sau funcionarii siste-
libertatea de exprimare a unei persoane mului judiciar, ar nclca prevederile
ntr-o funcie similar este n discuie, articolului 10. Astfel de restrngeri pot
sintagma ndatoriri i responsabiliti adoptate de ctre Statele membre numai
65 Wille v. Liechtenstein, menionat n articolul 10 paragraful 2 dac ele nu au un caracter general, dar
1999.

25

PAGINA 25
vizeaz categorii speciale de informa- spea Observer i Guardian66, instanele
ii, caracterul secret al crora trebuie s judectoreti naionale au emis o hot-
e examinat periodic, categorii speci- rre judectoreasc de interdicie pri-
ce de funcionari de stat sau numai vind publicarea unor articole specice
unii indivizi, care aparin unor astfel de din motiv c ele ar periclita securitatea
categorii i sunt temporare. n cazurile naional. Curtea a menionat
cnd argumentul invocat pentru a jus- datoria presei de a comunica informaii
tica impunerea datoriei de delitatea i idei referitoare la chestiuni de interes
sau de condenialitate este aprarea public
securitii naionale, Statele membre i a adugat c dreptul publicului de
trebuie s furnizeze o deniie strict a primi astfel de informaii corespunde
i limitat a conceptului din urm, evi- datoriei presei de a le comunica. n con-
tnd includerea domeniilor, care nu se secin, ind conferit dreptul i datoria
ncadreaz n scopul securitii naiona- de a comunica informaii i idei, presa a
le. La fel, Statele trebuie s demonstreze dobndit o libertate mai mare, reducnd
existena unui pericol real mpotriva posibilitile Statului de a limita inter-
interesului protejat, aa cum este veniile sale. Cu toate acestea, Curtea a
securitatea naional i trebuie s in declarat c din motivul ndatoririlor i
cont de interesul publicului de a in- responsabilitilor, inerente exercitrii
format asupra unor informaii. Ignora- libertii de exprimare, protecia ziari-
rea acestor condiii confer unor astfel tilor n conformitate cu articolul 10 cade
de limitri a libertii de exprimare un sub rezerva prevederii conform creia ei
caracter absolut incompatibil cu preve- trebuie s acioneze cu bun credin
derile articolului 10, paragraful 2. i s furnizeze informaii consecvente i
precise n conformitate cu etica jurnalis-
38. Din perspectiva conceptului de in-
tic67.
datoriri i responsabiliti, Curtea a
armat, de asemenea, c apartenena Suplimentar, Curtea a subliniat c n-
unei persoane la o categorie special datoririle i responsabilitile speciali-
66 Observer i Guardian
argumenteaz mai curnd limitarea de- tilor n domeniul mijloacelor de informa- v. Regatul Unit, 1991.
ct sporirea puterii autoritilor publice re n mas 67 Fressoz i Roire v.
de a restrnge exercitarea drepturilor capt o semnicaie special n si- Frana, 1999; Bergens
acestei persoane. Redactorii-e i tuaii de conict i tensiune68. Tidende i Alii v. Nor-
vegia, 2000.
ziaritii aparin acestei categorii. n n cauza Sener Curtea a declarat: 68 Sener v. Turcia, 2000.

26

PAGINA 26
O precauie special este cerut cnd se o perspectiv diferit asupra situaiei
acord atenia publicrii unor opinii care din sud-estul Turciei, fr a ine seama
conin instigare la violen mpotriva Sta- de ct de jenant aceasta ar putea
telor pentru a mpiedica presa s devin pentru public.
un vehicol pentru diseminarea discursului
odios sau promovarea violenei. Formaliti, condiii, restrngeri sau
Cu toate acestea, Curtea, de asemenea, sanciuni
a subliniat c
n acelai timp, n cazurile cnd astfel 39. Spectrul ingerinelor posibile (for-
de opinii nu pot catalogate, Prile maliti, condiii, restrngeri sau
Contractante nu pot restrnge dreptul sanciuni) n exercitarea dreptului la
publicului de a informat asupra aces- libertatea de exprimare este extrem de
tor opinii referitor la protecia integritii vast i nu conine nici o limitare stabi-
teritoriale sau a securitii naionale, sau lit n prealabil. n ecare caz separat
prevenirea crimei i dezordinei prin apli- Curtea examineaz i adopt hotrri
carea preponderenii legislaiei penale cu privire la existena unei ingerine,
mijloacelor de informare n mas69. examinnd impactul restrictiv asupra
n spea enunat, Curtea a notat c re- exercitrii dreptului la libertatea de
vista publicat de ctre petiionar pro- exprimare al unei msuri specice n-
prietarul i redactorul-ef al unei reviste treprinse de ctre autoritile naionale.
69 Idem. sptmnale coninea critic incisiv Asfel de ingerine ar putea consta din:
70 Badford v. Germania, adus politicii guvernului i aciunilor condamnare penal70 (care presupune
1989; Lingens v. Au- forelor de securitate n sud-estul Tur- plata unei amenzi sau privarea de li-
stria, 1986; Dalban v.
Romnia, 1999.
ciei cu privire la poporul Kurd, precum bertate), obligaia de a plti despgu-
71 Muller v. Elveia, 1988. i anumite armaii, care preau a ex- biri civile71, nterzicerea publicrii72
72 Sunday Times (2) v. primate n mod agresiv. Oricum, Curtea sau nterdicia publicrii unei imagini
Regatul Unit, 1991; a constatat c articolul n cauz nu glo- n ziar73, conscarea publicaiilor sau
Observer i Guardian
v. Regatul Unit, 1991.
rica violena i nu instiga la rzbunare a oricrui alt mijloc, prin care este
73 News Verlags GmbH / sau rezisten armat i, prin urmare, exprimat o opinie sau este transmi-
CoKG v. Austria, 2000. sancionarea penal a petiionarului a s o informaie,74 refuzarea acordrii
74 Handzside v. Regatul violat articolul 10. Petiionarul nu a de- unei autorizaii de difuzare75, nterzi-
Unit, 1976; Muller v.
pit limitele ndatoririlor i responsa- cerea exercitii profesiei de ziarist,
Elveia, 1988.
75 Autronic AG v. Elveia, bilitile sale, prevzute n situaiile de hotrrile pronunate de instanele
1990. conict i tensiune, ci a oferit publicului judectoreti sau de alte autoriti

27

PAGINA 27
privind divulgarea surselor jurnalisti- o perioad scurt, creaz riscul pier-
ce i/sau sancionarea pentru neexe- derii valorii i al interesului fa de
cutarea acestor ordine76, anunarea acea informaie78.
de ctre conductorul Statului c un
Autorizarea prealabil a publicrii, un pro-
funcionar de stat nu va numit la
cedeu caracteristic regimurilor de dictatur,
un post public din cauza declaraiei
nu a fost vreo dat acceptat n societile
fcute de ctre acesta n public77 etc.
democratice i, n general, este incompatibi-
40. Printre formele diferite de ingerin, l cu prevederile articolului 10.
cenzura prealabil publicrii este con-
Refuzul de a nregistra titlul unei
siderat de ctre Curte de a cea mai
publicaii periodice este o cenzur
periculoas form, din timp ce aceasta
distinct, aplicat prealabil publicrii.
mpiedic transmiterea informaiilor i
Dup cum a declarat Curtea, o astfel de
ideilor celor dornici s le primeasc.
msur
Acesta este motivul pentru care msu-
este echivalent cu refuzul de a publica
rile ntreprinse n faza prealabil publi-
aceast publicaie periodic.
crii, aa cum sunt autorizarea exerci-
n cauza Gaweda, instanele judecto-
trii profesiei de ziarist, examinarea
rei naionale i-au refuzat petiionaru-
unui articol de ctre un funcionar
lui nregistrarea a dou publicaii din
naintea publicrii sau interzicerea
motiv c titlul publicaiilor n cauz
publicrii sunt supuse de ctre Curte
ar n conict cu realitatea.
unui control extrem de riguros. Chiar
Curtea a stabilit nclcarea articolului 10,
dac aceste msuri au un caracter tem-
invocnd faptul c legislaia care regle-
porar, ele pot reduce consistent valoa-
menta nregistrarea publicaiilor periodice
rea informaiei. n cauzele care vizeaz
nu era sucient de clar i previzibil. n
interzicerea publicrii n ziare a unor
acest context, Curtea a declarat c:
articole, Curtea a declarat c:
legislaia relevant trebuie s furnize-
Articolul 10 nu interzice, prin coninutul
ze o indicaie clar a circumstanelor n
lui, orice restricie prealabil publicrii... 76 Goodwin v. Regatul
care astfel de restricii sunt admisibile Unit, 1996.
ns astfel de restricii sunt att de pe-
i un fortiori cnd consecinele restriciei, 77 Wille v. Lienchtenstein,
riculoase, nct cer un examen extrem
la fel ca i n spea n cauz, constau n 1999.
de scrupulos din partea Curii. Acesta 78 Sunday Times (2) v.
blocarea complet a publicrii unei
este cerut ndeosebi n cazul presei: Regatul Unit, 1991;
publicaii periodice. Aceasta se datoreaz
informaia este un bun perisabil i Observer i Guardian
pericolului potenial la care astfel de v. Regatul Unit, 1991.
ntrzierea publicrii ei, chiar pentru

28

PAGINA 28
restricii prealabile, prin natura lor, eforturilor acuzrii de a executa sentina.
expun libertatea de exprimare garan- n continuare, Curtea a declarat c:
tat de articolul 10.79 natura i gravitatea sanciunii im-
puse constituie, de asemenea, factori de
41. Printre ingerinele posterioare exprim-
rii ideilor i opiniilor, condamnarea i care trebuie s se in cont la examina-
sancionarea penal ar constitui pro- rea proporionalitii ingerinei i a con-
babil cele mai periculoase ingerine statat c condamnarea i sancionarea
n exercitarea libertii de exprimare. n petiionarului contravineau articolului
spea Castells, petiionarul (membru al 10 din Convenie.81
opoziiei parlamentare) a fost condam- Chiar i n cazurile n care sanciunile
nat la nchisoare pentru o anumit pe- penale implicau plata unor amenzi re-
rioad pentru insulte aduse la adresa lativ mici, Curtea dezaproba aplicarea
guvernului Spaniei prin publicarea unor astfel de msuri din motiv c ele
unui articol, n care acesta acuza gu- puteau juca rolul unei cenzuri implici-
vernul de a criminal i de a ascunde te. n mai multe cauze, n care ziaritii
autorii crimelor comise n ara Bascilor erau condamnai la plata unei amenzi,
mpotriva populaiei basce.
Curtea a declarat c:
n baza acestui context faptic, Curtea a ...dei pedeapsa aplicat autorului
armat c: nu a fost de natura s-l opreasc de la
poziia dominant, pe care o ocup exprimarea opiniilor, a generat totui un
n stat, cere guvernului s dea dova- tip de cenzur apt s-l descurajeze de
d de reinere n a apela la soluii a mai emite critici similare n viitor (...)
penale, mai ales atunci cnd exist i Existena, n contextul dezbaterii politice,
alte mijloace de a replica unor atacuri i a unei astfel de condamnri, este de na-
critici nejusticate venind de la adversa- tur s descurajeze jurnalitii de a mai
rii politici sau mediile de informare80. discuta public chestiunile care afecteaz
n cazul Okcuoglu, n care petiionarul viaa comunitii. Mai mult, o sanciune
79 Gaweda v. Polonia,
2002. a fost condamnat la un an i opt luni de acest tip poart rspundere pentru
80 Castells v. Spania, de nchisoare, precum i la plata unei mpiedicarea presei n exercitarea rolului
1992. amenzi pentru propaganda separatis- su de furnizor de informaii i de cine
81 Okcuoglu v. Turcia, de paz public.82
1999. t, Curtea a armat c
82 Lingens v. Austria, este copleit de gravitatea sentinei n plus, amenzile i costurile de jude-
1986; Barthold v. Ger- impuse petiionarului ... i de persistena cat pot constitui o ingerin n exercita-
mania, 1995.

29

PAGINA 29
rea dreptului la libertatea de exprimare judecrii cauzei petiionarului nu a oferit
n cazul n care cuantumul acestora garanii adecvate i efective mpotriva
ridic problema supravieuirii nanciare acordrii unor despgubiri disproporio-
a persoanei creia i se impune achitarea nat de mari.
sumei83. n consecin,
examinnd mrimea despgubirilor
42. Despgubirile civile acordate pen-
acordate n acest caz i lipsa garan-
tru prejudiciile aduse demnitii sau
iilor adecvate i efective mpotriva
onoarei altora pot constitui o ingerin
unor despgubiri disproporionat de
n exercitarea libertii de exprimare
mari, Curtea stabilete nclcarea
distinct de condamnarea penal. n
dreptului petiionarului, garantat
cauza Tolstoy Miloslavsky, petiionarul
de articolul 10 din Convenie.
a fost gsit vinovat de ctre tribunalele
naionale (n baza sistemului de jurai) 43. Conscarea sau sechestrarea mijloace-
de a scris un articol defimtor i a lor, prin care sunt diseminate informa-
fost obligat (mpreun cu distribuitorul iile i ideile, reprezint o alt ingerin
articolului) s plteasc victimei desp- posibil. Intervalul de timp cnd astfel de
gubiri civile n cuantum de 1.500.000 msuri sunt ordonate sau aplicate, res-
lire sterline.84 Stabilind faptul c cuan- pectiv anterior sau posterior momentului
tumul despgubirilor civile nsi diseminrii, nu prezint nici o importan-
constituia o nclcarea a articolului . Astfel, Curtea a decis c conscarea
10, Curtea european a declarat: temporar a tablourilor considerate a
...aceasta nu nseamn c juriul este obscene de tribunalele naionale, a
liber s stabileasc orice sum pe care o constituit o ingerin n libertatea de
crede potrivit, ntruct, din perspectiva exprimare a pictorului.85 De asemenea,
Conveniei, trebuie s existe o relaie de sechestrarea unui lm, considerat de
proporionalitate ntre acordarea des- autoritile naionale de a conine unele
83 Open Door i Dublin
pgubirilor pentru calomnie i gradul n scene obscene, a fost estimat de ctre Well Women Center v.
care reputaia a fost lezat. Juriul nu a Curte ca ind o ingerin n exercitarea Irlanda, 1992.
fost instruit s-l pedepseasc pe petiio- libertii de exprimare.86 Conscarea 84 Tolstoy Miloslavsky v.
nar, ci numai s acorde despgubiri care crilor, considerate de a conine unele Regatul Unit, 1995.
85 Muller v. Elveia, 1988.
s compenseze prejudiciul moral suferit fragmente cu coninut obscen, a fost tra- 86 Otto-Preminger Institute
de Lordul Aldington (victima). tat de ctre Curte n mod similar.87 v. Austria, 1994.
Suplimentar, Curtea a constatat c 87 Handyside v. Regatul
44. nterdicia publicitii este considerat Unit, 1976.
controlul judiciar..... exercitat n timpul

30

PAGINA 30
de Curte, n anumite circumstane, de a ntr-un ziar poate echivalat cu
o ingerin n libertatea de exprimare. publicitatea. Informaiile care sunt
n spea Barthold petiionarul era chirurg bazate pe prolurile relaiilor publice ar
veterinar, la care proprietarii pisicilor putea mai curnd considerate discurs
bolnave apelau n ultim instan, deoa- comercial. De exemplu, n spea Casado
rece el unicul presta servicii veterinare de Coca distribuirea materialelor publici-
urgen n Hamburg. El a fost intervievat tare de ctre un avocat care a rezultat
de ctre un ziarist care, ulterior, a scris n declanarea procedurii disciplinare
un articol despre lipsa unor astfel de ser- mpotriva acestuia a fost considerat de
vicii, care afecteaz bunstarea animale- ctre Curte ca ind discurs comercial.89
lor din regiune. Colegii de breasl ai Dlui Dei sunt protejate de articolul 10, n
Barthold au intentat o aciune n justiie comparaie cu alte forme de exprimare,
mpotriva petiionarului, invocnd legea informaiile cu caracter comercial sunt
privind concurena neloial i armnd supuse diferitor norme de monitorizare.
c el a instigat sau tolerat publicitatea De exemplu, n cauza Markt intern90
propriilor servicii. Curtea a declarat c Curtea a conrmat hotrrea judec-
acest caz viza mai curnd discuia pu- toreasc de interdicie emis mpotriva
blic a unei chestiuni de preocupare unei reviste comerciale privind publica-
dect o publicitate comercial i a rea informaiei referitor la o ntreprin-
constatat c condamnarea petiiona- dere care activa n sectorul comercial.
rului a fost nejusticat: Declarnd c aceast msur a consti-
(Condamnarea Dlui Barthold) risc s tuit o ingerin n exercitarea libertii
descurajeze membrii anumitor profesii de exprimare n domeniul comercial,
de a contribui la discuii publice asupra Curtea a conferit autoritilor naionale
chestiunilor care afecteaz viaa comu- o libertate mai larg de apreciere i a
nitii, chiar dac exist cea mai mic constatat compatibilitatea hotrrii cu
probabilitate ca declaraiile lor s e exigenele impuse de paragraful 2 din
tratate ca cauznd ntr-o anumit msu- articolul 10:
r efectul publicitar. Mai mult, aplicarea ... chiar i publicarea informaiilor care
88 Barthold v. Germania,
unei msuri similare este de natur s sunt adevrate i prezint evenimente
1995. ngrdeasc presa de la ndeplinirea reale poate , n anumite circumstane,
89 Casado Coca v. Spa- sarcinii sale de furnizor de informaii i interzis; obligaia de a respecta viaa
nia, 1994. de cine de paz public.88 privat a altora sau ndatorirea de a
90 Markt intern v. Germa-
respecta condenialitatea anumitor in-
nia, 1989. n mod sigur, o informaie publicat

31

PAGINA 31
formaii cu caracter comercial, constituie ziar sau a unei companii de difuzare
exemple n acest context. reprezint o alt form de ingerin n
Cu toate acestea, unele opinii concuren- libertatea presei. Motivat sau nu de un
te au armat lipsa motivului pentru ex- mandat juridic, o astfel pe percheziie
tinderea marjei de apreciere a Statului: nu numai c ar periclita condeniali-
Numai n cazuri extrem de rare cenzura tatea surselor jurnalistice, dar ar expu-
sau interdicia publicrii poate accep- ne riscului ntreaga mass-media i ar
tat (...). Aceasta este n special adevrat funciona ca o cenzur impus tuturor
cu privire la publicitatea comercial sau jurnalitilor din ar.
chestiuni ce in de politica economic sau
comercial (...). Protecia intereselor utili- Pentru a legitim, orice ingerin n
zatorilor i ale consumatorilor n faa po- exercitarea libertii de exprimare trebuie
ziiilor dominante depinde de libertatea s satisfac trei exigene prevzute n
de a publica chiar i cea mai aspr critic
paragraful 2.
a produselor (...)91.
Separat de hotrrile adoptate n baza 47. n conformitate cu prevederile paragra-
paragrafului 2, discursul comercial fului 2 amestecul autoritile naionale
poate protejat din perspectiva arti- din Statele Contractante n exercitarea
colului 10 i, prin urmare, interzicerea libertii de exprimare este acceptabil
sau sancionarea publicrii unor astfel n cazul n care satisface trei condiii
de informaii constituie o ingerin n cumulative:
exercitarea libertii de exprimare. ingerina (cu alte cuvinte formalitatea,
condiia, restricia sau sanciona-
45. O ordonan, prin care se impune di-
rea) este prevzut de lege;
vulgarea surselor jurnalistice sau a
documentelor, precum i sancionarea ingerina urmrete scopul de a proteja
pentru refuzul de a executa aceast una sau mai multe din urmtoarele in-
ordonan, sunt considerate de ctre terese sau valori: securitatea naional,
Curte o ingerin n exercitarea libertii integritatea teritorial, sigurana publi-
de exprimare. n cauza Goodwin, Curtea a c; meninerea ordinii publice; preve-
hotrt c astfel de msuri constituiau in- nirea criminalitii; protecia sntii 91 Opinina concurent a
discutabil un amestec n libertatea presei i a moralei, protecia reputaiei sau a judectorului Pettiti,
i s-a pronunat n favoarea ziaristului.92 drepturilor altora; mpiedicarea divulg- 1989.
rii de informaii primite n regim de con- 92 Goodwin v. Regatul
Unit, 1996.
46. Percheziionarea localurilor unui denialitate i garantarea autoritii i

32

PAGINA 32
imparialitii puterii judectoreti; te trei condiii sunt ndeplinite i revine
ingerina este necesar ntr-o societate Statului. Curtea examineaz ndepli-
democratic. nirea celor trei condiii n conformitate
cu ordinea sus-menionat. n cazul n
48. Rolul primar al articolului 10 este de care Curtea stabilete c Statul nu re-
a proteja libertatea de exprimare a uete s prezinte dovezi cu privire la
ecrei persoane. De aceea, Curtea a respectarea uneia din cele trei condiii,
stabilit norme de interpretare strict Curtea va sista examinarea cauzei i va
a restriciilor posibile prevzute n decide c ingerina respectiv era nejus-
paragraful 2. n spea Sunday Times93, ticat i, prin urmare, c libertatea de
Curtea a armat c: exprimare a fost violat.
O interpretare strict nseamn c nici
un alt criteriu, dect cele menionate n 50. Ingerina Statului trebuie s e in-
clauza de excepie, nu poate justica o terpretat ca orice alt form de in-
restricie i prevede c aceste criterii, la gerin din partea oricrei autoriti
rndul lor, trebuie s e interpretate n care exercit puterea i obligaiile
aa fel, nct utilizarea cuvintelor s nu publice sau care se a n serviciul
se extind peste semnicaia lor origina- public, precum ar instanele judec-
l. n cazul clauzelor de excepie ... prin- toreti, procuratura, poliia, forele de
cipiul interpretrii stricte se confrunt cu meninere a ordinii publice, serviciile
anumite diculti datorate semnicaiei de securitate, administraiile centrale i
vaste a nsi clauzei. Cu toate acestea locale, departamentele guvernamentale,
principiul n cauz impune autoritilor comandamentele militare, structurile
un numr de obligaii clar denite.... publice profesionale. Departe de a
n mod fundamental, Curtea a stabilit exhaustiv, enumerarea de mai sus n-
un standard legal conform cruia liber- cearc doar s contureze lista autorit-
93 Sunday Times v. Rega- tatea individual trebuie s e balansa- ilor naionale aciunile posibile ale c-
tul Unit, 1979. rora ar putea limita exercitarea libertii
t n mod favorabil mpotriva invocrii
94 A. Rzeplinski, Restric-
ii la exprimarea opi- de ctre Stat a unui interes major ntr- de exprimare. Pentru Curte nu conteaz
niilor sau divulgarea un caz limitat.94 care autoritate anume impune restricii
informaiilor cu privire asupra exercitrii acestui drept; guver-
la politica statului, 49. n cazul n care Curtea stabilete c nul federal trebuie s e considerat par-
condus la nivel naio- toate trei exigene sunt satisfcute, te respondent n toate litigiile aduse n
nal sau internaional, amestecul Statului va considerat legi-
Budapesta 1997, Mo- faa Curii de la Strasbourg.
nitorul CE (97)3.
tim. Sarcina de a aduce dovezi c toa-

33

PAGINA 33
51. Autoritile naionale trebuie s res- infraciunea de defimare trebuie s e
pecte aceste trei condiii la examina- prevzut n legislaia naional. Sau, n
rea i adoptarea deciziilor n cauzele care cazul n care interdicia publicrii sau
vizeaz libertatea de exprimare. Scopul sechestrarea mijloacelor de diseminare
primar al sistemului Conveniei este s a unei informaii sau idei - aa cum
asigure punerea n aplicarea de ctre sunt crile, ziarele sau camerele de
instanele judectoreti naionale a lmat - sunt ordonate sau executate,
textului Conveniei aa cum acesta a adoptarea unor astfel de msuri trebuie
fost interpretat de jurisprudena Curii. s se bazeze pe o prevedere a legislaiei
Curtea european trebuie s e doar naionale. La fel, atunci cnd localurile
ultima instan. Acesta este motivul unui ziar sunt percheziionate sau o
de ce tribunalele naionale reprezint staie de difuzare este lichidat, preve-
prima i cea mai importan instan, derile legale ale legislaiei naionale tre-
misiunea creia este de a asigura exer- buie s constituie temeiul pentru astfel
citarea liber a dreptului la exprimare de msuri.
i de a garanta ca eventualele restricii
53. n cazul unui numr mic de spee, Cur-
s e conforme condiiilor stipulate n
tea a aceptat c normele de drept co-
paragraful 2, aa cum acestea au fost
mun sau principiile dreptului interna-
explicate i interpretate de ctre Curte.
ional constituie un temei legal pentru
ingerinele n libertatea de exprimare.
Exercitarea acestor liberti poate
De exemplu, n spea Sunday Times
supus ... restriciilor sau sanciunilor Curtea a constatat c normele comune
prevzute de lege ale dreptului englez privind contempt
of court (insult adus instanei) erau
52. n conformitate cu aceast exigen, formulate cu sucient precizie pentru
orice ingerin n exercitarea libertii a rspunde cerinei prevzut de lege95.
de exprimare trebuie s aib o baz le- De asemenea, n cauza Groppera Radio 95 Oricum, n rezultatul
gal n legislaia naional. De regul, AG96 i Autronic97 Curtea a permis sta- hotrrii Curii, n
aceasta presupune o lege scris i pu- tului s se bazeze pe normele dreptului acest domeniu a fost
blic, adoptat de parlament. Un parla- public internaional, aplicabile n cadrul adoptat o legislaiei
ment naional trebuie s decid asupra intern, n scopul satisfacerii acestei formal.
96 Groppera Radio AG v.
admisibilitii aplicrii unei restricii. exigene. Dei nu trebuie exclus faptul Elveia, 1990.
De exemplu, ntr-o cauz care vizeaz c normele dreptului comun sau ale 97 Autronic v. Elveia,
un ziarist condamnat pentru defimare, dreptului obinuit pot limita libertatea 1990.

34

PAGINA 34
de exprimare, aceasta trebuie s e mai capabil s in pasul circumstanelor n
curnd o excepie rar. Libertatea de ex- schimbare. Prin urmare, multe legi sunt n
primare este o valoare att de importan- mod inevitabil redactate n termeni vagi
t, nct limitarea ei trebuie de ecare ntr-o msur mai mare sau mai mic, iar
dat s primeasc un caracter legitim interpretarea i aplicarea lor este chestiu-
democratic, care este conferit numai de ne de practic.
dezbaterile parlamentare sau prin vot.
55. n timp ce n spea Sunday Times Cur-
54. Aceast exigen de asemenea se refe- tea a constatat c normele dreptului
r la calitatea legii, chiar i n cazul comun satisfac exigenele legii, tinnd
n care aceasta este adoptat de ctre seama, de asemenea, de consultaia
parlament. n mod constant, Curtea juridic pe care a primit-o ziarul peti-
a declarat c orice lege trebuie s e ionar, n spea Rotaru99, Curtea a sta-
public, accesibil i previzibil. Po- bilit c legislaia naional nu era lege,
trivit declaraiei Curii n spea Sunday deoarece nu era
Times98, formulat cu sucient precizie
n primul rnd, legea trebuie s e ac- pentru a permite ecrei persoane -
cesibil ntr-un mod adecvat: ceteanul cu sfatul adecvat, dac este necesar
trebuie s e capabil s neleag c este - s-i reglementeze conduita.
adecvat n circumstanele reglement- n spea Petra100, Curtea a hotrt c
rilor legale aplicabile unui caz dat. n al prevederile naionale aplicabile n ma-
doilea rnd, o norm nu poate privit ca terie de control al corespondenei dei-
lege dect dac este formulat cu su- nuilor... las autoritilor naionale prea
cient precizie pentru a permite persoanei mult libertate de aciune
s-i reglementeze conduita; ea trebuie i reglementrile de implementare con-
s e capabil - cu sfatul adecvat, dac denial nu
este necesar - s prevad, ntr-o msur satisfceau exigena accesibilitii... i
rezonabil n circumstanele date, con- c dreptul romnesc nu indica cu clari-
secinele unei anumite aciuni. Aceste tate rezonabil ntinderea i manie-
consecine nu trebuie s e previzibile cu ra exercitrii puterii discreionare
98 Sunday Times v. Rega- absolut certitudine: experiena arat c conferite autoritilor naionale.
tul Unit, 1979. aceast cerin este imposibil. De ase- Dei n cauzele Rotaru i Petra a fost
99 Rotaru v. Romnia,
2000.
menea, dei certitudinea este dezirabil, examinat i a fost constatat violarea
100 Petra v. Romnia, aceasta poate atrage dup sine o rigi- articolului 8 (dreptul la viaa privat),
1998. ditate excesiv, iar legea trebuie s e Curtea adopt acceiai poziie n eva-

35

PAGINA 35
luarea legislaiilor naionale cu privire ii, cu alte cuvinte c titlurile propuse ale
la libertatea de exprimare. publicaiilor periodice creaz un tablou n
esen fals.
56. Cea mai recent i important spe din Condiia ca titlul unei reviste s pre-
perspectiva articolului 10, care vizeaz zinte o informaie adevrat
calitatea legii, este probabil spea Ga- este, n primul rnd, inoportun din
weda v. Polonia, n care instanele ju- punctul de vedere al libertii de ex-
dectoreti au refuzat s nregistreze primare a presei. Titlul unei publicaii
dou publicaii periodice, invocnd periodice nu constituie o declaraie ca ata-
c titlurile acestor publicaii erau re, din timp ce funcia acestui titlu este, n
n conict cu realitatea. Titlurile n fond, de a identica publicaia n cauz
cauz erau Publicaie lunar social i pe piaa informaional i de a anuna
politic O tribun a moralei europene cititorii reali i poteniali. n al doilea
i respectiv Germania un inamic al Po- rnd, o astfel de interpretare ar implica o
loniei timp de o mie de ani. Cu privire prevedere legislativ, care autorizeaz n
la prima publicaie, tribunalele naiona- mod vdit autoritile de a aciona astfel.
le au refuzat nregistrarea, considernd Pe scurt, interpretarea dat de ctre tri-
c titlul propus bunale a produs criterii noi, care nu
ar sugera instituirea unei instituii eu- pot prevzute pe baza textului care
ropene n Kety, ceea ce, n mod clar, nu specic situaiile n care nregistra-
corespundea adevrului. rea unui titlu poate refuzat.
nregistrarea celei de a doua publicaii n continuare, Curtea a recunoscut fap-
a fost refuzat n baza argumentului c tul c caracterul judiciar al nregistrrii
titlul acesteia este o garanie valoroas a libertii pre-
ar contraveni realitii n aceea c sei, dar a declarat c deciziile adoptate
punea un accent prea mare asupra as- de ctre tribunale trebuie de asemenea
pectelor negative ale relaiilor germano- s corespund principiilor prevzute
polonze i, astfel, a furnizat o imagine de articolul 10. Curtea a constatat c
disproporional a faptelor. legea, care confer tribunalelor puterea
Curtea a notat c instanele judecto- de a refuza nregistrarea dac, printre
reti naionale altele, nregistrarea ar n conict cu
au dedus din noiunea n conict cu realitatea, nu erau
realitatea... abilitatea de a refuza nre- formulate cu sucient precizie
gistrarea n cazurile n care ei consider pentru a permite petiionarului s-i 101 Gaweda v. Polonia,
c un titlu nu satisface proba veridicit- reglementeze conduita.101 2002.

36

PAGINA 36
57. Curtea a interpretat caracteristicele te- statutul de lege de fond, n aa msur,
meiului legal al unei restricii n cazurile nct persoanele vizate s cunoasc su-
cnd sunt aplicate msuri de suprave- cient coninutul acestora.
ghere secret mpotriva indivizilor. Ast- n continuare Curtea a declarat c
fel, n spea Malone102 Curtea a declarat n cazurile n care punerea n aplicare a
c expresia legii invoc msuri secrete, inaccesibile
prevzut de lege nu se refer doar la examinrii de ctre indivizi vizai sau
legislaia naional, care este n mod ex- public n majoritatea sa, nsi legea, n
pres menionat n preambulul Conven- contrast cu practica administrativ care
iei... Prin urmare, expresia presupune o nsoete, trebuie s indice ntinderea
... c n dreptul intern trebuie s existe o scopului legitim al msurii n cauz, s
msur de protecie juridic mpotriva in- confere protecie individual adecvat
gerinelor arbitrare ale autoritilor publi- mpotriva ingerinei arbitrare.
ce n exercitarea drepturilor garantate...
58. Prin urmare, instanele judectoreti
n special n cazurile n care puterea
naionale trebuie s examineze cali-
executivului este exercitat n secret,
tatea legilor, a altor norme, practici
riscurile arbitrarului sunt evidente.
sau a jurisprudenei, care justic re-
n aceeai hotrre, la fel ca i n spea
striciile aduse exercitrii libertii de
Leander103, Curtea i-a exprimat opinina
exprimare. Ele trebuie n primul rnd
c chiar i n domeniile care afecteaz
s examineze exigenele publicitii
securitatea naional sau lupta mpo-
i accesibilitii, care de regul sunt
triva crimei organizate, unde caracterul
satisfcute, dac legea respectiv este
previzibil al legii poate mai redus (de
publicat. Regulamente nescrise de cir-
exemplu, pentru sporirea ecacitii in-
culaie intern sau alte norme, n mod
vestigaiilor), formularea legii trebuie s
sigur nu vor satisface aceste exigene,
e sucient de clar pentru a acorda
dac persoana vizat nu era contient
indivizilor o indicaie adecvat cu privire
de existena i/sau coninutul acestora.
la conduita legal i consecinele unor
Evaluarea caracterului de previzibili-
aciuni ilicite. Suplimentar, n cea din
tate al prevederilor legale sau jurispru-
urm hotrre, Curtea a armat c
denei pare a un proces mai sosticat.
n evaluarea dac criteriul previzibilit-
Tribunalele trebuie s examineze dac
102 Malone v. Regatul ii este satisfcut, trebuie, de asemenea,
prevederea respectiv este redactat n
Unit, 1984. s se in cont de instruciunile sau
103 Leander v. Suedia, termeni sucient de clari i precii, cu
practicile administrative, care nu au
1987. toate noiunile bine denite, care permit

37

PAGINA 37
corelarea aciunilor cu exigenele legii i reputaiei sau a drepturilor altora, pentru a
denesc n mod clar domeniul conduitei mpiedica divulgarea de informaii con-
interzise i consecinele nerespectrii deniale sau pentru a garanta autoritatea i
prevederii respective. Normele legale
care abiliteaz autoritile publice de a imparialitatea puterii judectoreti.
ordona i de a adopta msuri secrete
mpotriva ndivizilor, aa cum este su- 60. Lista motivelor posibile de restrngere a
pravegherea secret, trebuie s e exa- libertii de exprimare este exhaustiv.
minate rigid de ctre instanele judec- Autoritile naionale nu pot n mod
toreti ca cele mai periculoase ingerine legitim s se bazeze pe oricare alte
n exercitarea drepturilor individuale. motive, care nu sunt ncluse n lista
prevzut de paragraful 2. Prin urmare,
59. n cazul n care tribunalele naionale se n cazul cnd sunt chemate s pun n
confrunt cu legislaia contradictorie, aplicare o prevedere legislativ n orice
aa cum este cazul legilor sau regula- caz de limitare a libertii de exprimare,
mentelor adoptate de ctre autoritile instanele judectoreti naionale trebuie
locale i a legilor federale i/sau Consti- s identice valoarea sau interesul prote-
tuia, judectorii pot aplica prevederi- jat de prevederea respectiv i s verice
le legale care garanteaz cel mai bine dac interesul sau valoarea n cauz este
respectarea libertii de exprimare. prezent n lista prevzut de paragraful
Mai mult, toate elementele dreptului 2. Numai n eventualitatea unui rspuns
naional trebuie s e interpretate i pozitiv tribunalele pot aplica aceast pre-
aplicate n conformitate cu precedentele vedere persoanelor vizate.
jurisprudenei i principiile Curii iar,
n condiiile existenei unei contradicii 61. De exemplu, o aciune penal sau o
vdite, prioritate trebuie s i se dea procedur civil intentat mpotriva
dreptului european. unui jurnalist acuzat de prejudicierea
reputaiei sau onoarei unei persoane,
Exercitarea acestor liberti ... poate su- va urmri scopul legitim de protejare a
pus unor... restrngeri... (care)... sunt nece- reputaiei sau a drepturilor celorlali.
Sau, conscarea unei cri cu coninut
sare... pentru securitatea naional, integri- obscen ar putea urmri un scop legitim
tatea teritorial sau sigurana public, ap- de protecie a moralei. Sau, o hotr-
rarea ordinii i prevenirea infraciunilor, re judectoreasc de interdicie privind
protecia sntii sau a moralei, protecia publicarea de ctre un ziar a informaii-

38

PAGINA 38
lor cu caracter secret poate justicat 63. Mai mult dect att, valori precum
de interesul securitii naionale. Ori- imaginea/onoarea rii sau a guver-
cum, tribunalele trebuie s garanteze nului, imaginea sau onoarea naiu-
protecia real a interesului i nu doar nii, simbolul statului sau alte simbo-
o simpl i nesigur posibilitate de n- luri ociale, imaginea/autoritatea
deplinire a acestei sarcini. autoritilor publice (diferite de in-
stanele judectoreti) nu sunt prev-
62. Probleme pot aprea n cazurile care zute n lista enunat n paragraful
vizeaz defimarea sau insulta adus 2 i, prin urmare, nu constituie scopuri
nalilor funcionari de stat (inclusiv legitime pentru restrngerea libertii de
preedintele rii, minitrii, deputaii n exprimare. Acesta este motivul pentru
parlament) sau funcionarilor publici care tribunalele naionale nu trebuie s
(printre care se numr oerii de poli- sancioneze orice fel de critic - exprima-
ie, procurorii i oerii de protecie a t prin cuvinte, gesturi, imagini sau n
ordinii publice i toi angajaii publici). orice alt fel mpotriva unor astfel de no-
iuni abstracte care nu se ncadreaz n
Dei scopul condamnrii unei persoa- cmpul de aplicare a proteciei conferite
ne care a insultat sau a defaimat o de paragraful 2. Explicaia acestei poziii
persoan care aparine uneia din cele poate furnizat de normele funcionale
dou categorii trebuie s e justicat ale unei societi democratice, n care
de necesitatea proteciei reputaiei sau critica la adresa celora (indivizi i insti-
drepturilor celorlali, o penalizare mai tuii) care i exercit puterea, constituie
grav - prevzut de lege - diferit de un drept fundamental i o ndatorire a
una prevzut pentru insultarea sau mijloacelor de comunicare n mas, a
defaimarea unei persoane obinuite, nu persoanelor obinuite i n mare m-
va justicat. Penalizrile mai grave sur a societii. De exemplu, un act de
pentru defaimarea nalilor funcionari distrugere sau o insult la adresa sim-
de stat sau funcionari civili contravine bolului unui stat prin care o persoan
principiului egalitii n faa legii. De i-ar exprima dezacordul sau critica fa
altfel, astfel de sanciuni ar proteja no- de anumite decizii politice, activitatea
autoritilor publice n anumite domenii
iuni abstracte, aa cum sunt autori-
sau orice alt efect al exercitrii puterii.
tatea statului sau prestigiul statului,
Exprimarea unui astfel de dezacord i
care nu sunt incluse n lista enunat n
critic trebuie s nu e limitat din
paragraful 2.

39

PAGINA 39
timp ce constituie singurul mijloc de tecia crora statele sunt autorizate de
dezbatere n public a decienelor i de a interveni n exercitarea libertii de
stabilire a remediilor posibile. n plus, exprimare. Termenul mijloc implic
astfel de noiuni generale i abstracte, nsi ingerina. Prin urmare, scopul
precum autoritatea statului, de obicei reprezint acel interes specic invocat
acoper i ascunde interesele personale de ctre stat, aa cum este securitatea
mai curnd ilicite ale persoanelor care naional, ordinea, morala, dreptul
dispun de putere sau cel puin interesul celorlali, etc. Mijlocul este msura
lor de a deine puterea cu orice pre. special adoptat sau exercitat m-
64. n cazul cnd instanele judectoreti potriva unei persoane care i exrcit
naionale stabilesc c o ingerin este dreptul lui/ei la exprimare. De exemplu,
justicat de un scop legitim, urmnd mijloc poate : o condamnare penal
practica i respectnd principiile dez- pentru insult sau defaimare; un ordin
voltate de ctre Curte, ele trebuie s de a plti despgubiri civile; o hotrre
examineze cea de-a treia exigen sti- judectoreasc de interzicere a public-
pulat n paragraful 2 i s decid dac rii; interdicia de a exercita profesia de
ingerina n cauz este necesar ntr-o jurnalist; percheziionarea localurilor
societate democratic. unui ziar; conscarea mijloacelor prin
care a fost exprimat o opinie; etc.
Exercitarea acestor liberti ... poate
supus ... restricii... (care) ... sunt necesare 66. Hotrrea cu privire la proporionalitate
ntr-o societate democratic ... se bazeaz pe principiile care guvernea-
z o societate democratic. Pentru a
65. n scopul adoptrii unei decizii n con- demonstra c ingerina a fost necesar
formitate cu cea de-a treia exigen, in- ntr-o societate democratic instanele
stanele judectoreti naionale trebuie judectoreti naionale, precum i Cur-
s aplice principiul proporionalitii tea european, trebuie s stabileasc
i s rspund la urmtoarea ntreba- existena unei necesiti sociale im-
re: a fost oare scopul proporional cu perioase, care a cerut aplicarea acestei
mijlocul angajat n realizarea lui?. n limitri speciale asupra exercitrii liber-
aceast ecuaie, termenul scop impli- tii de exprimare. n spea Observer i
c una sau mai multe valori i interese Guardian v. Regatul Unit104, Curtea a
104 Observer i Guardian
prevzute de paragraful 2, pentru pro- declarat c v. Regatul Unit, 1995.

40

PAGINA 40
adjectivul necesar n sensul articolu- Deoarece standardele europene, aa
lui 10, paragraful 2, presupune existena cum este jurisprudena Curii, confer
unei necesiti sociale imperioase. libertii de exprimare o protecie mai
mare dect legislaia i jurispruden-
67. Autoritilor naionale le revine sarci-
a naional, toi judectorii de bun
na iniial de a examina existena unei
credin trebuie n mod obligatoriu s
necesiti sociale imperioase n confor-
aplice standardele elevate europene.
mitate cu precedentele jurisprudenei
Curii. Oricum, marja naional de 68. Raionamentul Curii n stabilirea rs-
apreciere este completat de un con- punsului la ntrebarea
trol european, cuprinznd att legea a fost oare restricia necesar ntr-o so-
ct i deciziile care pun n aplicare le- cietate democratic?
gea, inclusiv deciziile adoptate de tribu- sau
nalele independente. n aceast privin a fost oare scopul proporional mijloace-
Curtea a armat c lor antrenate?
Statele Contractante beneciaz de o va examinat n continuare, inn-
anumit marj de apreciere n evaluarea du-se cont de ecare din scopurile
existenei unei astfel de necesiti, dar legitime enumerate n paragraful 2.
aceasta trebuie s e coordonat cu con- Evident, mijloacele vor n toate
trolul european, exercitat att asupra le- cazurile aceleai: ingerina n liberta-
gislaiei, ct i asupra deciziilor, prin care tea de exprimare.
legile sunt aplicate, inclusiv asupra hot-
rrilor unor tribunale independente105.
De aceea Curtea dispune de competen-
a de a adopta hotrrea denitiv n
problema concilierii restriciei cu li-
bertatea de exprimare, aa cum aceasta
este protejat de articolul 10. Mesajul
adresat instanelor judectoreti na-
105 Lingens v. Austria,
ionale este urmtorul: ele trebuie
1986; Janowski v. s respecte jurisprudena Curii, n-
Polonia, 1999; Tam- cepnd cu prima audiere, ntr-un caz
mer v. Estonia, 1999, care vizeaz libertatea de exprimare.
etc.

41

PAGINA 41
Libertatea de exprimare n i n apartamentul de la hotel n care a
stat Dl Hrusciov n timpul vizitei sale n
practic Marea Briatnie; M15 a comis spargeri i
a instalat microfoane n consulatele so-
vietice de peste hotare; M15 a conspirat,
fr succes, n vederea asasinrii pree-
dintelui egiptean Nasser n perioada cri-
Libertatea de exprimare i zei Suez; M15 a complotat mpotriva lui
securitatea naional/integritatea Harold Wilson n perioada 1974-1976,
cnd acesta era prim-ministru; M15 a
teritorial/sigurana public deturnat o parte din fondurile sale pen-
tru anchetarea unor grupuri politice de
stnga din Marea Britanie.
69. Un caz n care motivul securitii na-
ionale a fost invocat pentru a restrn- Procurorul general britanic a solicitat
ge libertatea de exprimare este cazul instanelor judectoreti pronunarea
Observer i Guardian106. n 1996, dou unei hotrri prin care s se interzic,
ziare i-au anunat intenia de a publica cu titlu permanent, publicarea de ctre
extrase din Spycathcer, o carte scris de ziare a oricror extrase din cartea n
Peter Wright, un agent al serviciilor de cauz. n iulie 1986 instanele au emis
securitate la pensie. La momentul anun- o hotrre de interdicie provizorie
rii, cartea nc nu fusese publicat. pentru a mpiedica publicrea oricrei
Cartea Dlui Wright coninea o descriere informaii provenite din carte pe parcur-
a unor activiti ale serviciului secret sul procedurii judiciare privind dispu-
britanic i ale personalului operativ al nerea unei hotrri cu titlu permanent.
acestuia, apreciate de autor ca nele-
gale. Autorul a armat c M15 instalase n iulie 1987, cartea a fost publicat
microfoane clandestine cu ocazia tuturor n Statele Unite i un numr mare de
conferinelor diplomatice organizate la exemplare ale crii au fost introduse n
Londra n anii 50 i 60 n timpul ne- Marea Britanie. n ciuda acestui fapt,
gocierilor din 1979 privind independena interdiciile provizorii asupra publicrii
statului Zimbabwe; M15 fcuse acelai au fost meninute pn n octombrie
lucru n locuinele unor diplomai fran- 1988, cnd Camera Lorzilor a refuzat s
106 Idem; Sunday Times
cezi, germani, greci i indonezieni, ca dispun interdicii permanente, cerute (2) v. Regatul Unit,
de procurorul general. 1991.

42

PAGINA 42
Observer i Guardian s-au plns or- un examen extrem de scrupulos din
ganelor de la Strasbourg mpotriva partea Curii. Aceasta este valabil n
interdiciilor provizorii. Guvernul mod special n cazul presei: informaia
britanic a armat c la momentul cnd este un bun perisabil i interzicerea
interdiciile provizorii fusese dispuse, publicrii ei, chiar pentru o scurt perioa-
nformaia la care a avut acces Peter d, creeaz riscul pierderii valorii i al
Wright era condenial. n eventuali- interesului fa de acea informaie.
tatea publicrii acestor informaii, servi- n continuare Curtea a stabilit c inter-
ciile secrete britanice, agenii lor i unii diciile provizotii erau justicate preala-
teri ar suferit pagube incalculabile, bil publicrii crii, dar nu i posterior
ca urmare a identicrii agenilor, pro- acesteia. Dup ce cartea a fost publicat
vocnd de asemenea i deteriorarea re- n Statele Unite, informaia i-a pierdut
laiilor cu rile prietene, cu alte organi- caracterul condenial i, prin urma-
zaii i persoane, care i-ar putea pierde re, interesul de a menine caracterul
ncrederea n serviciile secrete britanice. condenial al informaiilor provenite
Guvernul a invocat de asemenea i ris- din Spycatcher i de a le ascunde de
cul publicrii unor astfel de informaii ochiul publicului nu mai exista. n
i de ali ageni sau foti ageni. Pentru aceste circumstane, nu mai exista ne-
perioada posterioar publicrii guvernul cesitatea sucient de a menine inter-
a invocat necesitatea de a asigura state- diciile.
le prietene de protecia ecient a infor-
Conform opiniei parial divergente
maiilor cu caracter condenial de c-
a judectorului Pettiti, dispunerea in-
tre serviciile secrete britanice. n opinia
terdiciilor provizorii nu era justicat
guvernului, unica modalitate de a oferi
nici naintea publicrii crii n cauz n
astfel de garanii era precizarea faptului
afara Regatului Unit
c oerii, care ameninau nclcarea
n materie de pres orice ntrziere face
obligaiei de condenialitate, puteau
s scad interesul fa de articolul zia-
mpiedicai prin aciunea n justiie i c
ristului.
astfel de aciune va admis.
n continuare, judectorul a declarat c
Cu privire la restriciile prealabile publi- s-ar putea crea impresia c asprimea
crii, Curtea a declarat c: deosebit...a interdiciei i a iniiativei
...pericolul inerent restriciilor prea- procurorului general viza nu att problema
labile este de aa natur, nct cere datoriei de condenialitate, ct teama c

43

PAGINA 43
vor divulgate unele deviaii de natur Ligii Arabe de a institui un ociu la Haga,
politic ale serviciilor secrete. acivitile serviciilor secrete poloneze,
Aceasta, n opinia judectorului Pettiti, romne, cehoslovace, desfurate n
a constituit o atingere adus dreptului Olanda.
de a primi informaii pentru c
Redactorul revistei a anunat publicarea
a lipsi publicul de informaii asupra func-
raportului mpreun cu un comentariu
ionrii serviciilor publice, nseamn a ig-
ntr-o ediie suplimentar la numrul
nora un drept fundamental democratic.
revistei din 29 aprilie. n aceeai zi, e-
n opinia concurent a judectorului
ful serviciilor secrete interne daneze a
De Meyer, acesta i-a exprimat acordul
trimis o scrisoare procurorului general,
cu opinia Dlui Pettiti i a adugat c
armnd c diseminarea raportului ar
presa trebuie s e liber s publice
contraveni prevederilor dreptului penal.
informaii indiferent din ce surs provin,
Ct privete caracterul secret al informa-
fr cenzur, interdicii sau restricii prea-
iilor incluse n raport, el a remarcat c
labile, n special dac se recurge la ele n
dei... diferite contribuii luate separat
scopul suprimrii unor informaii sau
nu conin (sau nu mai conin deja) vreun
idei care deranjeaz guvernul.
secret de stat, ele - luate mpreun sau
70. n spea Vereniging Weekblad Bluf!107, citite n combinaie - constituie informaii,
bazndu-se pe diferite fapte, Curtea, de caracterul condenial al crora trebuie
asemenea, a examinat conictul dintre meninut n mod necesar n interesul sta-
securitatea naional i libertatea tului sau a statelor prietene. Aceasta se
de exprimare. Petiionarul, o societate datoreaz faptului c suprapunerea fap-
cu sediul la Amsterdam, publica o re- telor prezint o imagine n diferite domenii
vist sptmnal numit Bluf!, care se de inters asupra informaiilor disponibile
adresa n special cititorilor de dreapta. n serviciilor de securitate i asupra activit-
1987 Bluf! a obinut un raport periodic ilor i metodelor de operare a BVD-lui.
elaborat de serviciile interne secrete n rezultat, prealabil publicrii i distri-
daneze. Raportul, datat 1981, era mar- buirii revistei, localurile publicaiei Bluf!
cat condenial i coninea informaii au fost percheziionate n baza unui
care prezentau interes pentru serviciile ordin emis de judectorul anchetator.
secrete daneze. Raportul coninea in- ntregul tiraj al numrului revistei Bluf!
formaii referitoare la Partidul Comunist din 29 aprilie, inclusiv i suplimentul, 107 Vereniging weekblad
Danez i micrile antinucleare, planul au fost conscate. n cursul nopii, fr Bluf! v. Olanda,
1995.

44

PAGINA 44
a ntiina autoritile, angajaii revistei mare msur, de informaii referitoare
Bluff! au retiprit revista i aproximativ la activitile lor subversive; modul n
25000 de exemplare au fost distribuite care a fost prezentat informaia trebuia
ziua urmtoare n strad locuitorilor din de asmenea s furnizeze informaii gene-
Amsterdam. Autoritile nu au mpiedi- rale cu privire la metodele i activitile
cat distribuirea. serviciilor secrete; aceti inamici poten-
iali ar putut utiliza aceste informaii
n mai 1987, judectorul anchetator a
n detrimentul securitii naionale.
clasat ancheta mpotriva personalului
revistei Bluf! n lipsa naintrii unor Examinnd dac ngerina consca-
acuzaii penale. ntre timp, asociaia a rea i retragerea din circulaie a fost
solicitat, fr succes, returnarea exem- necesar ntr-o societate democratic
plarelor conscate. n martie 1988, la pentru protecia securitii naionale,
solicitarea procurorului general, tribu- Curtea a declarat:
nalele daneze au decis c toate exempla- Este discutabil faptul, dac informaia
rele numrului n cauz al revistei Bluf! inclus n raport era sucient de senzitiv
s e retrase din circulaie. Tribunalele pentru a justica mpiedicarea distribuirii
au incvocat necesitatea proteciei secu- ei. Documentul n litigiu era elaborat cu
ritii naionale i au susinut c pose- ase ani n urm... nsi eful servi-
sia nesupravegheat a acestor materiale ciului de securitate a admis c n 1987
contravinea legii i interesului public. diferite informaii, abordate separat,
nu mai constituiau secrete de stat.
Asociaia s-a plns instituiilor de la
n cele din urm, raportul a fost doar
Strasbourg, pretinznd c autoritile
marcat condenial, ceea ce reprezint
daneze i-au nclcat dreptul prevzut de
cel mai jos grad de condenialita-
articolul 10 din Convenie. Guvernul a
te.... Retragerea din circulaie... trebuie
declarat c ngerina n libertatea peti-
s e examinat n lumina ansamblului
ionarului de exprimare a fost justicat
evenimentelor. Dup conscarea revistei,
n mod legitim de necesitatea proteciei
editorii au retiprit un numr mare de
securitii naionale i au invocat ur-
exemplare, care au fost comercializate pe
mtoarele argumente: indivizii sau gru-
strzile Amsterdamului, extrem de aglo-
purile de indivizi, care expun pericolului
merate. Respectiv, informaia n discuie
securitatea naional, ar putut des-
deja fusese distribuit pe larg, cnd
coperi, consultnd raportul n cauz, c
revista a fost retras din circulaie. ... Cu
serviciile secrete daneze dispuneau, n

45

PAGINA 45
privire la acest fapt, Curtea subliniaz c informaii, referitor la securitatea naio-
deja declarase c mpiedicarea divulgrii nal, pot cu siguran declarate secre-
anumitor informaii nu era necesar din te n cazul cnd exist motive serioase
timp ce acestea erau deja fcute publice de a considera c publicarea lor va ex-
i nu mai aveau caracter condenial. .... pune pericolului securitatea naional.
informaia n cauz a devenit accesibil Mai mult, statutul de informaii declara-
unui numr mare de persoane, care, la te secrete trebuie s e limitat n timp
rndul lor, erau capabili s o comunice i necesitatea meninerii acestui statut
altora. n plus, evenimentele erau comen- trebuie s e vericat periodic. nte-
tate de mijloacele mass-media. Astfel, resul publicului de a cunoate anumi-
protecia informaiei cu titlu de se- te informaii trebuie de asemenea luat
cret de stat nu mai era justicat i n considerare n procesul declarrii
retragerea numrului...revistei Bluf! unei informaii referitor la securitatea
nu mai prea a necesar penrtu a naional de a secret sau public.
atinge scopul legitim urmrit. ...Cu
72. Prin urmare, legislaia care interzice
alte cuvinte, deoarece msura ntreprin-
n termeni absolui i necondiionai
s nu a fost necesar ntr-o societate de-
diseminarea informaiilor referitoa-
mocratic, articolul 10 a fost nclcat.
re la sigurana naional, eliminnd
71. Hotrrile adoptate n cauzele Observer controlul public asupra activitilor
i Guardian i Bluf! furnizeaz cel pu- serviciilor secrete, va constitui ncl-
in dou principii importante. Primul carea articolului 10 din motiv c nu era
principiu prevede c odat dezbtute n necesar ntr-o societate democratic.
arena public, informaiile cu privire n cazul cnd se confrunt cu legislaia
la securitatea naional nu pot in- care prevede nterdicia general i ne-
terzise, retrase, iar autorii diseminrii condiionat a diseminrii informaiilor,
sancionai. care vizeaz domeniul securitii naio-
nale, instanele judectoreti trebuie
Cel de-al doilea principiu instituie o in-
s resping astfel de alegaii, e ele pena-
terdicie Statelor de a deni n mod
le sau civile. Tribunalele trebuie s per-
necondiionat ca condeniale toate
mit presei, care acioneaz n beneciul
informaiile care vizeaz domeniul
publicului, s-i exercite libertatea n
securitii naionale i, respectiv, de
vederea identicrii decienelor, actelor
a stabili o limitare prealabil asupra
ilicite sau a altor greeli comise n sis-
accesului la astfel de informaii. Unele

46

PAGINA 46
temul serviciilor de securitate. Normele Recomandarea Comitetului Minitri-
adoptate de Curtea european n cazuri- lor, adoptat n 1981 privind dreptul la
le n care libertatea de exprimare a venit acces la informaiile deinute de ctre
n contradicie cu interesul proteciei autoritile publice, supune restriciile
securitii naionale sunt liniile directo- la accesul la informaii unui test din trei
rii care trebuie s e respectate la nivel etape: restriciile trebuie s e prevzute
naional. Chiar i n cazurile n care de lege sau practic, trebuie s e ne-
sitemul naional de drept nu prevede n cesare ntr-o societate democratic i s
mod explicit proba necesitii, princi- urmreasc scopul proteciei unui inte-
piul proporionalitii i argumentul in- res public legitim. Orice refuz de a acor-
teresului public, instanele judectore- da informaii trebuie s e argumentat
ti naionale trebuie s in cont de ele i i supus revizuirii. nformaiile referitoa-
s dezvolte un test de echilibrare, care re la domeniul securitii naionale nu
ar soluiona problema necesitii. fac excepie de la prezenta regul.
O alt linie directorie poate gsit n cel 73. n spea Surek i Ozdemir108 petiionarii
de-al 12-lea principiu din Principiile de au fost condamnai de ctre tribunalele
la Johanesburg (1995), care prevede c naionale la ase luni de nchisoare i la
un stat nu poate refuza n mod categoric plata unei amenzi, sub acuzaia disemi-
accesul la toate informaiile referitoare la nrii propagandei separatiste. n plus,
securitatea naional, ci trebuie s preva- exemplarele tiprite au fost conscate.
d prin lege categoriile de informaii, speci- Petiionarii au publicat dou interviuri
ce i limitate, care nu trebuie dezvluite, realizate cu participarea unui lider al
pentru a apra un interes legitim privind PKK, care condamna politica promovat
securitatea naional. Suplimentar, de autoritile turce n regiunea de sud-
Principiul 15 interzice pedepsirea unei est a Turciei, descris ca urmrind sco-
persoane pe motiv de securitate naiona- pul eliminrii kurzilor de pe teritoriul lor
l pentru c a fcut publice anumite infor- i nfrngerii rezistenei. El, de aseme-
maii, dac (1) dezvluirea informaiilor nu nea, a pretins c rzboiul declanat din
atinge i nu este susceptibil de a atinge partea poporului Kurd va continua
un interes legitim ce ine de securitatea pn la ultima persoan care va
naional sau (2) interesul public de a rmne n rndurile lor.
cunoate informaia depete prejudiciul Petiionarii au publicat o declaraie
108 Surek i Ozdemir cauzat de dezvluirea informaiei. comun adoptat de patru organizaii
v.Turcia, 1999.

47

PAGINA 47
care, la fel ca PKK, erau considerai deasc interesul pentru dreptul publicu-
nelegali din perspectiva dreptului turc, lui de a informat dintr-o perspectiv
care pleda pentru recunoaterea drep- diferit asupra situaiei din sud-estul Tur-
tului poporului kurd la autodeter- ciei, indiferent de ct de jenant aceast
minare i pentru retragerea armatei perspectiv ar putea pentru public.
turce de pe teritoriul Kurdistanului. n concluzie, Curtea a stabilit c motive-
le invocate de ctre tribunalele naiona-
Curtea n primul rnd s-a referit la
le penrtu condamnarea petiionarilor
critica adus guvernului n termenii
dei rezonabile, nu pot suciente
practicai n publicaie - i a declarat c
pentru a justica ingerinele n drep-
limitele criticii permise sunt mai
tul lor la libertatea de exprimare.
mari n ceea ce privete guvernul,
dect n legtur cu o persoan pri- n egal msur, n spea Ozgur Gun-
vat sau chiar cu un om politic. dem, Curtea a stabilit c condamnrile
n continuare, Curtea a subliniat c pentru propagand separatist, justi-
faptul c interviurile au fost acordate de cate de ctre guvernul turc pe motiv de
ctre un lider al unei organizaii ilegale protecie a securitii naionale i preve-
i c ele conineau critic aspr la adre- nirii criminalitii i dezordinii publice,
sa politicii ociale de stat i comunicau contravineau prevederilor articolului 10
un punct de vedere unilateral cu privire utilizarea termenului Kurdistan ntr-
la situaia i responsabilitatea pentru un context, care presupune existena
tulburrile ordinii publice din regiunea acestui teritoriu separat de Turcia i
de sud-est a Turciei, nu poate justica revendicrile persoanelor de a exercita
ingerina n libertatea de exprimare a autoritatea din numele acestei entiti,
petiionarului. n opinia Curii poate extrem de provocatoare n ra-
interviurile aveau un coninut care meri- port cu autoritile.
ta s e publicat i permitea publicu- Dup ce a invocat dreptul publicului de
lui s ptrund n esena psihologiei a informat cu privire la alte puncte
celor care constituie fora motric de vedere dect cele mprtite de
de rezisten fa de politica de stat Stat sau de majoritatea populaiei,
dus n sud-estul Turciei i s evalue- Curtea a declarat c
ze interesele implicate n conict. dei unele din articolele n cauz erau
n continuare, Curtea a armat c redactate n termeni extremi de critici la
autoritile naionale nu au reuit s dove- adresa autoritilor i au atribuit o con-

48

PAGINA 48
duit ilegal forelor de securitate, uneori unei organizaii, care urmrea scopul
n termeni peiorativi, Curtea totui a con- readucerii n arena politic a Partidului
statat c ele nu pot considerate n mod Naional Socialist (lichidat n Germa-
rezonabil apte de a susine i instiga nia). Dl Kuhnen distribuia publicaii,
la utilizarea violenei109 care ncurajau lupta pentru o Germanie
socialist i independent. El scria c
Din contra, n spea Surek (3) Curtea a
organizaia lui pleda n favoarea
stabilit c motivul proteciei securitii
integritii germane, justiiei sociale,
naionale i integritii teritoriale era
mndriei rasiale, comunitii de oameni
proporional cu restricia libertii de
i spiritului de camaraderie,
exprimare datorit capacitii artico-
precum i mpotriva
lelor n litigiu de a instiga la violena
capitalismului, comunismului, sionismu-
n sud-estul Turciei:
lui, nstrinrii prin intermediul maselor
evident, mesajul comunicat cititorului
de muncitori strini, distrugerii mediului
este acela c recurgerea la violen
nconjurtor.
este o msur necesar i justicat
De asmenea, el scria c:
de autoaprarea n faa agresorului110.
oricine servete acestui scop poate ac-
Direfena dintre spea enunat i alte
iona, oricine mpiedic realizarea lui va
spee rezid n capacitatea articolelor
atacat i eventual eliminat.
contestate de a provoca violen,
109 Ozgur Gudem v. Tur- Dl Kuhnen a fost condamnat la nchi-
precum i n posibilitatea c astfel
cia, 2000. soare de ctre tribunalele germane.112
110 Surek v. Turcia (3), de violen poate avea loc, ambele
Comisia european a notat faptul c
1999. elemente ind stabilite de ctre Curte n
petiionarul pleda n favoarea socialis-
111 Kunhen v. Germania, baza circumstanelor concrete ale ec-
raportul din 1998. mului naional i urmrea scopul de a
rui caz n parte.
112 Codul penal german diminua ordinea fundamental a liber-
nterzice diseminarea 74. Securitatea naional n combinaie tii i democraiei i c discursul lui
propagandei de ctre contravenea unei valori fundamentale
organizaiile necon-
cu sigurana public i drepturile
stituionale, n cazul celorlali erau considerate de a guver- enunate n Preambulul Conveniei: li-
n care astfel de por- na interesul proteciei libertii de bertile fundamentale garantate de
pagand este adresa- exprimare n cauzele n care discursul Convenie
t mpotriva ordinii se menin ... datorit unui regim politic
fundamentale de
sancionat de ctre autoritile na-
democraie, libertate ionale urmrea scopul de a distruge cu adevrat democratic.
i nelegere ntre toi drepturile garantate de Convenie. n n plus, Comisia a stabilit c discursul
oamenii. spea Kuhnen111, petiionarul era liderul petiionarului coninea elemente vdite

49

PAGINA 49
de discriminare pe motiv de ras i re- insulttor fa de evrei, precum i alte in-
ligie. n consecin, Comisia a decis c fraciuni similare i cerinele de protecie
petiionarul urmrea utilizarea libert- a drepturilor i reputaiei lor, depete,
ii de informare prevzut de articolul ntr-o societate democratic, importana
10 pentru promovarea unei politici, libertii petiionarului de a comunica
care contravenea textului i spiritu- discursuri, care neag existena faptului
lui Conveniei, precum i prevederilor exterminrii n camerele de gaz a evreilor
articolului 17, care nterzic abuzul de de ctre regimul nazist.
drepturi. Curtea a conchis c ingerina n spea Honsik114 i Ochensberger115, n
n exercitarea libertii de exprimare a care petiionarii de asemenea negau exis-
petiionarului a fost tena Holocastului i instigau la ur rasia-
necesar ntr-o societate democratic. l, Comisia a adoptat concluzii similare.
75. O decizie similar a fost adoptat n 76. Securitatea naional versus libertatea
cazul D.I. v. Germania113, n care peti- de exprimare a fost examinat de ctre
ionarul (un istoric) a negat existena ca- Curte n raport cu serviciile militare. n
merelor de gas n Auschwitz, declarnd cauza Hadjianastassiou116 un oer a
c acestea erau falsicri nscocite n fost condamnat la cinci luni de nchi-
primele zile de dup rzboi i c cetenii soare cu suspendare pentru divulga-
germani, pltitori de impozite, au pltit rea informaiilor secrete unei companii
aproape 16 miliarde de mrci germane contra plat. nformaia viza o anumit
pentru nelciune. nstanele naionale arm i descrierea tehnic corespunz-
au condamnat petiionarul la plata unei toare i, n opinia guvernului, divulga-
amenzi. n faa Comisiei guvernul a jus- rea acestor informaii era capabil s
ticat aceast sanciune prin interesul cauzeze daune incalculabile securitii
proteciei securitii naionale i integri- naionale. Dup ce a armat c in-
tii teritoriale, reputaiei i drepturilor formaiile cu caracter militar cad sub 113 D.I. v. Germania,
celorlali i prevenirea dezordinii publi- incidena proteciei oferite de articolul raportul din 1996.
ce i a criminalitii. Aplicnd principiul 10, Curtea a constatat c condamna- 114 Honsik v. Austria,
raportul din 1995.
proporionalitii, Comisia a declarat: rea petiionarului era necesar ntr-o 115 Ochensberger v. Au-
interesele publice de a preveni crimina- societate democratic pentru protecia stria, raportul din
litatea i dezordinea n rndurile popula- securitii naionale i a declarat c 1994.
116 Hadjianastassiou v.
iei germane cauzate de comportamentul divulgarea intersului statului cu privire Grecia, 1992.

50

PAGINA 50
la o anumit arm i a descrierii tehnice tatea de exprimare din motivul meni-
corespunztoare, care poate furniza ni- nerii ordinii publice i prevenirii crimi-
te indicii cu privire la progresul obinut n nalitii n spea Incal117. Dl Incal, un
producerea acestei arme, sunt capabile cetean turc, membru al Partidului
de a cauza daune substaniale securi- Popular al Muncii (dizolvat n 1993 de
tii naionale. (...) Proba nu indic lipsa ctre Curtea Constituional), a distri-
unei relaii de proporionalitate dintre buit pliante, care conineau critici
mijloacele antrenate i scopul urmrit. violente la adresa politicii conduse de
guvernul turc i a ndemnat populaia
77. Hotrrea n cauza Hadjianatassiou
de origine kurd s formeze o coaliie
furnizeaz instanelor naionale dou
pentru a avansa anumite cerine politi-
direcii importante. n primul rnd,
ce. Pliantele ndemnau oamenii la lupta
nu toate informaiile cu caracter
mpotriva campaniei de excludere a
militar sunt excluse pentru public. n
kurzilor, lansat de ctre poliia turc
al doilea rnd, Curtea a declarat c n
de securitate i administraiile locale i
ecarea caz separat instanele naionale
a numit aceast campanie
au competena de a stabili dac infor-
o parte a rzboiului special, declanat
maiile respective prezint o amenina-
n prezent n ar mpotriva poporului
re real i serioas pentru securitatea
kurd.
naional. O astfel de evaluare, bazat
Informaiile incluse n pliant caracteri-
pe principiul proporionalitii, consti-
zau aciunea statului ca ind
tuie rspunsul la ntrebarea dac un
o teroare a statului mpotriva proletari-
discurs, care face public informaia cu
lor turci i kurzi.
caracter militar, trebuie sau nu s e in-
Cu toate acestea, pliantele n cauz nu
terzis sau sancionat.
instigau la violen sau ur. Serviciile
de securitate turce au considerat c pli-
Libertatea de exprimare antele pot catalogate ca propagand
separatist. Dl Incal a fost condamnat
i meninerea ordinii publice de instanele naionale la ase luni de
i prevenirea criminalitii nchisoare sub acuzaia de nstigare la
comiterea unei infraciuni. De aseme-
nea, petiionarului i s-a interzis presta-
117 Incal v. Turcia, 1998. 78. Autoritile naionale au limitat liber- rea serviciilor civile i participarea la un

51

PAGINA 51
numr de aciviti n cadrul organizaii- t pentru partidele politice i mem-
lor politice, asociaiilor i sindicatelor. brii lor politici.
Curtea a declarat c nu poate identica
n faa Curii europene guvernul turc a
armat c condamnarea petiionarului ceva, care ar justica concluzia c Dl
a fost necesar n scopul meninerii Incal era n vreun fel responsabil pentru
ordinii publice, din timp ce pliantele problemele terorismului din Turcia (...)
erau formulate ntr-un limbaj agre- n concluzie, condamnarea Dlui Incal a
siv, provocator i ncitnd oamenii fost neproporional cu scopul urmrit i,
de origine curd s cread c ei sunt prin urmare, nu a fost necesar ntr-o
victimele unui rzboi special i, societate democratic. Suplimentar la
prin urmare, justicai s instituie nclcarea articolului 10 Curtea, de ase-
comitete de autoaprare. Guvernul, de menea, a constatat nclcarea dreptului
asemenea, a susinut c la un proces echitabil (articolul 6), deoa-
aparent din coninutul pliantelor deri- rece unul din judectorii n cauz era i
va... c ei intenionau s instige la o re- judector militar.
beliune de ctre o grup etnic mpotriva
autoritilor de stat 79. Prevenirea dezordinii publice i a crimi-
i c nalitii, precum i interesul proteciei
interesul de a combate i de a distruge securitii naionale au fost discutate de
terorismul creeaz un precedent ntr-o guvernul austriac n spea Saszman118.
societate democratic. Petiionarul a fost condamnat la trei
luni de nchisoare cu suspendare pen-
Curtea nu a mprtit opiniile guver- tru instigarea soldailor, prin inter-
nului i a menionat necesitatea ca mediul presei, la nesupunere i vio-
aciunile sau omisiunile guvernului lare a legilor militare. Comisia a decis
s e supuse unui examen minuios c condamnarea petiionarului a fost
nu numai de ctre autoritile legislative justicat pentru meninerea ordinii n
i judectoreti, dar i de opinia public.
armata federal austriac i protecia
Evalund, dac condamnarea i pro-
securitii naionale:
nunarea sentinei petiionarului erau
instigarea la neglijarea legilor militare
necesare ntr-o societate democratic,
Curtea a subliniat c a constituit o presiune neconstituional,
dei are valoare pentru toi, libertatea care urmrea scopul abolirii legilor adop-
118 Sazman v. Austria,
de exprimare este n special importan- tate ntr-o manier constituional. Astfel raportul din1997.

52

PAGINA 52
de presiune neconstituional nu poate t cu critica politic adus guvernului
tolerat ntr-o societate democratic. de ctre adversarii si politici. n spea
Castells120 Curtea a pledat pentru o pro-
80. Curtea a formulat o concluzie diferit n
tecie puternic a libertii de exprimare
cazul Vereinigung Demokratischer Soldaten
din partea opoziiei politice. Dl Castells
Osterreichs i Gubi 119, n care instanele
era senator n Parlamentul Spaniei i
austriece au interzis distribuirea unei
reprezenta o grupare politic favora-
publicaii periodice soldailor n cazar-
bil independenei rii Bascilor. n
mele militare, care sugera prmovarea
1979, el a semnat un articol denumit
reformelor i ncuraja soldaii s intenteze
Impunitate criminal, care a fost pub-
aciuni n justiie mpotriva autoritilor.
licat ntr-un ziar naional periodic. Dl
Guvernul austriac a armat c publicaia
Castells a acuzat guvernul de neinves-
petiionarilor amenina sistemul de apra-
tigarea nici-uneia din crimele comise n
re a rii, ecacitatea armatei i putea duce
ara Bascilor, armnd c
la tulburri publice i sporirea criminalit-
autorii acestor crime continuau s mun-
ii. Curtea nu a fost de acord cu argumen-
ceasc i s ocupe posturi de rspunde-
tele guvernului i a declarat c majoritatea
re, beneciind de o total impunitate.
articolelor ncluse n publicaie
Nu s-a emis nici un mandat n vederea
...conineau plngeri, naintau propuneri
arestrii lor...
pentru reforme sau ncurajau cititorii s
Autorul de asemenea a acuzat guvernul
intenteze procese judiciare de reclamare
de complicitate fa de aceste crime:
sau apel. Oricum, n poda unui coninut
aripa dreapt, care este acum la putere,
adesea polemic, nu se creeaz impresia
deine toate mijloacele (poliie, instane
c petiionarii au depit limitele permisi-
i nchisori) investigrii i pedepsirii
bile n contextul unei simple discuii a
autorilor acestor numeroase crime.
ideilor, care trebuie s e tolerat de
S nu credei ns c dreapta o s se
forele armate ale unui stat democra-
autocerceteze (...) Cei responsabili pentru
tic, precum i de societatea n servi-
meninerea ordinii publice i efectuarea
ciul creia se a aceast armat.
119 Vereinigung Demo- investigaiilor penale sunt aceiai ca i
kratischer Soldaten n consecin, Curtea a constatat ncl-
cei din regimul anterior.
Osterreichs i Gubi v. carea articolului 10.
Austria, 1994.
Referindu-se la gruprile extremiste,
120 Castells v. Spania, 81. Meninerea ordinii publice i preveni- care au comis aceste crime, autorul le-a
1992. rea criminalitii a fost contrabalansa- caracterizat ca

53

PAGINA 53
deintoare ale unor dosare complete i zentant ales al poporului. El reprezint
actuale, ale unor rezerve considerabile electoratul, puncteaz problemele aces-
de arme i bani, avnd materiale i re- tuia i i apr interesele. n consecin,
surse nelimitate i opernd cu total im- ingerina n libertatea de exprimare
punitate... se poate chiar spune c impu- a unui membru al Parlamentului
nitatea legal le este garantat prealabil aparinnd opoziiei politice, aa cum
comiterii crimelor. este cazul petiionarului, cere din partea
n continuare, autorul a declarat: Curii o examinare aprofundat.
n spatele acestor aciuni nu este n continuare, Curtea a remarcat c
altcineva dect guvernul, partidul Dl Castells nu i-a exprimat opiniile de
guvernului i membrii acestuia. tim la tribuna senatului, fapt care ar elimi-
c vor folosi ca instrument politic vna- nat teama de sanciuni, ci a ales presa
rea disidenilor basci i eliminarea lor scris. Aceasta nu nseamn c el i-a
zic... Dar pentru salvarea viitoarelor pierdut dreptul de a critica guvernul
victime n rndul poporului nostru, res-
ponsabilii trebuie identicai de ndat i n continuare, Curtea s-a referit la criti-
cu maxim publicitate. ca guvernului:
limitele criticii permise sunt mai largi
Dl Castells a fost acuzat de infraciune n raport cu guvernul dect atunci cnd
de ofens adus guvernului i con- se refer la un individ oarecare sau chiar
damnat la un an de nchisoare fr s la un politician. ntr-un sistem democra-
fost vreo dat incarcerat. tic, aciunile sau omisiunile guver-
n faa Curii, autoritile spaniole au nului trebuie s constituie obiectul
invocat argumentul c condamnarea unui control riguros, exercitat nu
Dlui Castells a servit scopului prevenirii numai de autoritile legislative sau ju-
dezordinii publice i a criminalitii. diciare, dar i de pres i opinia public.
Examinnd dac ingerina a fost nece- Mai mult, tocmai poziia dominant, pe
sar ntr-o societate democratic Curtea care o ocup n stat, cere guvernului s
a armat c: dea dovad de reinere n apelarea
Cu toate c libertatea de exprimare este la soluii penale, n special atunci cnd
important pentru orice individ, ea este exist i alte mijloace de a replica unor
cu att mai important pentru un repre- atacuri i critici nejusticate venind de la

54

PAGINA 54
adversarii politici sau mijloacele de infor- Libertatea de exprimare i
mare.
Curtea a constatat nclcarea articolu- morala
lui 10. n plus, conform unei opinii con-
curente, exprimate n cauza n litigiu, 83. Conictul dintre moral i libertatea
judectorul a armat c de exprimare furnizeaz noi interpretri
nu exist nici un motiv, care s jus- ale principiului de proporionalitate.
tice acordarea unei protecii mai n principiu, n astfel de litigii, Curtea
mari instituiilor dect indivizilor, confer autoritilor naionale o marj
Guvernului, dect opoziiei. mai mare de apreciere justicat prin
abordarea specic a termenului de
82. n raport cu leciile derivate din hotr- moral n ecare Stat membru sau
rile precedente, instanele naionale tre- chiar n diferite regiuni ale unei ri.
buie s nelag faptul c i n circum-
stanele n care, n principiu, instigarea 84. n spea Muller121 amestecul autoriti-
la nesupunerea legal este supus sanc- lor naionale n exercitarea libertii de
exprimare a fost considerat de Curte
ionrii, judectorii sunt obligai s nu
ca ind rezonabil i necesar ntr-o so-
aplice n mod automat o interdicie
cietate democratic n scopul proteciei
prevzut de lege. Judectorii trebuie
moralei. n 1981, n timpul organizrii
s evalueze interesele contradictorii i unei expoziii de art contemporan, Dl
s aplice principiul proporionalitii Muller a pictat i expus la expoziie trei
n stabilirea faptului dac pedepsirea tablouri de format mare, care prezen-
unei exercitri speciale a libertii de tau scene de sodomie, zoolie, mas-
exprimare este necesar ntr-o societate turbare i homosexualitate. Expoziia
democratic. Mai mult, n conformitate a fost accesibil n mod gratuit oric-
cu decizia adoptat n cauza Castells, rei persoane, indiferent de vrst. In-
instanele naionale trebuie s se rein stanele elveiene i-au condamnat pe Dl
de la sancionarea criticii aduse auto- Muller i organizatorii expoziiei la plata
ritilor de stat. Astfel de critic, chiar unei amenzi i au conscat tablourile,
dac este aspr, constituie parte care, ulterior, au fost predate spre con-
component a pluralismului politic i servare unui muzeu de art. Cu toate
a pluralismului de opinii. acestea, tablourile au fost restituite n
121 Muller v. Elveia,
1998.
1988. n faa organelor de la Strasbourg

55

PAGINA 55
Dl Muller i organizatorii expoziiei au precum i n spea Handyside122, n care
pretins c decizia condamnrii lor i a petiionarul a publicat i distribuit ele-
conscrii tablourilor au violat dreptul vilor o carte considerat de ctre instan-
lor la libertatea de exprimare. ele judectoreti britanice de a avea un
coninut obscen.
Curtea a subliniat lipsa unei noiuni
uniforme a moralei n sistemele ju- 85. Un alt fel de conict ntre moral i
ridice i ordinea social din Statele libertatea de exprimare a fost examinat
membre. Curtea a declarat c datorit de ctre Curte n cauza Open Door i Du-
contactelor directe i constante cu reali- blin Well Woman123. Open Door Coun-
tatea din rile lor, instanele naionale celing Ltd. i Dublin Well Women erau
erau mai bine plasate dect judectorul dou organizaii non-guvernamentale i
internaional pentru a se pronuna asu- non-prot, care activau n Irlanda, unde
pra chestiunilor n materie de moral. avorturile erau interzise. Aceste dou
n continuare, Curtea a subliniat c organizaii acordau sfaturi femeilor
tablourile incriminate prezentau ntr-un nsrcinate; Dublin Well Women presta
mod extrem de direct relaiile sexuale, n o gam larg de servicii n domeniul pla-
special ntre oameni i animale... publi- nicrii familiei, sarcinii, sntii,
cul a avut acces liber: organizatorii nu au sterilitii, etc. Aceast organizaie de
xat nici o condiie de intrare i nici o li- asemenea furniza femeilor nsrcinate
mit de vrst. Aceasta a fost o expoziie informaii cu privire la posibilitile
deschis fr restricii marelui public, pe de a face avort n afara rii, indicnd
care a cutat s-l atrag. adresele unor clinici de avort din Rega-
Curtea, de asemenea a armat c argu- tul Unit. Ambele organizaii i-au limi-
mentarea judectorilor naionali, care tat activitatea la acordarea sfaturilor, pe
au apreciat imaginile pictate ca ind cnd decizia de a face avort le revenea
de natur s rneasc n mod brutal femeilor. n 1983 Dublin Well Women a
decena sexual a persoanelor cu sen- publicat o brour, care critica dou
sibilitate normal, prin accentul pus pe amendamente constituionale recent
sexualitatea n formele sale cele mai exa- adoptate. Primul amendament acorda
gerate ecrei persoane dreptul de a nainta o 122 Handyside v. Regatul
nu a fost rezonabil. Accesul fr re- cerece instanelor naionale, solicitnd Unit, 1976.
stricii a copiilor a jucat un rol esenial nterzicerea comunicrii informaiilor cu 123 Open Door i Dublin
la adoptarea hotrrii n cauza Muller, privire la posibilitile de a face avort n Well Women v. Irlan-
da, 1992.

56

PAGINA 56
afara rii. Cel de-al doilea amendament ea totui nu este nelimitat. Autori-
la constituie acorda ecrei persoane tile naionale nu dispun de o putere
dreptul de a solicita emiterea unei dis- discreionar nelimitat i care nu poa-
poziii de interdicie mpotriva femeilor te revizuit. n continuare, Curtea a
nsrcinate, care intenionau s pr- examinat dac ingerina a rspuns unei
seasc ara. necesiti sociale imperioase i dac
ea a fost proporional cu scopul legitim
n 1986, n rezultatul unei cereri inain-
urmrit. Curtea s-a artat impresionat
tate de ctre societatea irlandez pentru
de natura absolut a dispoziiilor de
protecia copiilor nenscui, instanele
interdicie, emise de ctre instanele
irlandeze au decis c activitatea de co-
irlandeze, care au impus o interdicie
municare a informaiilor cu privire la
general i permanent
avort contravenea prevederilor Consti-
fr a ine cont de vrsta sau starea s-
tuiei, precum i unor prevederi ale legii
ntii sau motivele pentru care femeile
cu privire la infraciuni. Tribunalele au
nsrcinate cutau s obin informaii
dispus o interdicie permanent m-
cu privire la posibilitile de ntrerupere a
potriva organizaiilor Dublin Well Wo-
sarcinii.
man i Open Door privind furnizarea
Curtea a declarat c impunerea unei
informaiilor cu privire la posibiliti-
astfel de restricii a constituit o msur
le avortului n afara Irlandei. Organi-
prea drastic i neproporional. Ar-
zaiile n cauz s-au plns organelor de
gumentnd natura disproporional a
la Strasbourg despre violarea dreptului
ingerinei, Curtea a subliniat existena
lor de a comunica i primi informaii.
altor surse de obinere a informaiei
Patru femei s-au alturat societilor
(reviste, directoriile telefonice, oamenii
petiionare, dou din ele pretinznd a
care locuiesc n strintate), toate
victime directe a interdiciei, iar celelalte
sprijinind argumentul c necesitatea
dou victime poteniale.
restriciei impuse petiionarilor nu era
Abordnd morala ca un scop legitim, imperioas.
Curtea a armat c protecia feilor
86. n cazul n discuie, instanelor naio-
se bazeaz pe valori morale profunde
nale din nou li se subliniaz faptul c
mprtite de populaia irlandez i a
interdiciile generale i/sau perma-
declarat c, dei marja de apreciere de
nente asupra libertii de exprimare,
care beneciaz autoritile naionale
chiar i n astfel de domenii sensibile
este mai mare cu privire la moral,

57

PAGINA 57
precum cel al moralei publice, sunt in- a mass-media deriv din opinia Curii
acceptabile. Instanelor naionale li se cu privire la rolul central al exprimrii
acord linii directorii pentru aplica- politice ntr-o societate democratic att
rea principiului proporionalitii: este cu privire la procesul electoral, ct i cu
important grupa creia i se adreseaz privire la chestiunile zilnice de interes
discursul, este relevant faptul dac co- public. n ceea ce privete limbajul expri-
piii sau tinerii sunt de asemenea vizai; mrii, Curtea a acceptat critica sever
msurile de limitare a accesului la for- i aspr precum i expresiile exagera-
ma respectiv de exprimare sunt rele- te, care au avantajul de a atrage atenia
vante, deoarece presupune preocuparea asupra chestiunilor n dezbatere.
pentru reducerea impactului imoral; o
88. n spea Lingens124, un caz de reper,
daun real cauzat moralei publice
Curtea a contrapus libertatea presei
trebuie s e identicat n scopul evi-
cu dreptul la reputaie a unui funcio-
trii arbitrarului.
nar public de nalt rang. n octombrie
1975, n urma alegerilor generale din
Austria, dl Lingens a publicat dou
Libertatea de exprimare i articole, n care autorul critica cance-
larul federal, Dl Bruno Kreiski, care a
reputaia i drepturile celorlali ctigat alegerile. Critica era focusat
asupra micrii politice a cancelarului,
care a formulat ideea unei coaliii cu un
87. Protecia reputaiei sau drepturilor
partid condus de o persoan cu trecut
celorlali este scopul legitim cel mai
nazist. Comportamentul cancelarului a
frecvent utilizat de ctre autoritile
fost caracterizat ca imoral, lipsit de
naionale pentru a impune restricii
demnitate, dnd dovad de cel mai
asupra libertii de exprimare. Destul
detestabil oportunism. n urma pln-
de frecvent acest scop a fost invocat n
gerii penale n nume propriu, formulate
vederea porteciei politicienilor i func-
de ctre cancelar, instanele austriece
ionarilor publici mpotriva criticii la
au stabilit c aceste declaraii aveau un
adresa lor. Acesta este motivul, n baza
caracter insulttor i au condamnat zia-
cruia Curtea a elaborat o jurispruden-
ristul la plata unei amenzi. De aseme-
vast, demonstrnd nalta protecie
nea, instanele naionale au constatat
conferit libertii de exprimare, ndeo-
c ziaristul nu a prezentat probe, care 124 Lingens v. Austria,
sebi n cazul presei. Poziia privilegiat 1986.

58

PAGINA 58
s justice expresia cel mai detestabil tecii trebuie s e evaluate n raport cu
oportunism. interesele dezbaterii libere a problemelor
politice.
n faa Curii europene, guvernul Aus-
triei a pretins c condamnarea petiio- Contextul politic n care au fost scrise
narului a fost destinat proteciei repu- articolele contestate era de asemnea re-
taiei cancelarului. levant.
Expresiile contestate trebuie astfel s e
Examinnd exigena necesitii ingerin-
examinate pe fundalul unei controverse
ei ntr-o societate democratic, Curtea
politice post-electorale; ... n aceast
a elaborat cteva principii extrem de
lupt, ecare a folosit armele pe care le-a
importante. Politicienii trebuie s
avut la ndemn; i acestea nu au fost
dea dovad de un grad mai mare de
deloc neobinuite pentru btliile politice
toleran faa de critica adus de
dure.
mass-media:
Libertatea presei este unul din cele mai Impactul condamnrii petiionarului
eciente mijloace, prin care publicul a asupra libertii presei n general a
i i formeaz opinii despre ideile i ati- constituit un alt element considerat
tudinile conductorilor politici. n sens de Curte de a relevant:
larg, libertatea dezbaterii politice este Aa cum a subliniat guvernul, articolele
esena conceptului de societate democ- disputate au fost rspndite pe scar
ratic, concept, care domin Convenia larg la vremea respectiv, astfel nct,
n ntregime. Limitele criticii acceptabile dei pedeapsa aplicat jurnalistului
sunt mai largi cu privire la politicieni nu a fost de natur s-l opreasc de la
dect n raport cu indivizii obinuii. Spre exprimarea opiniilor, totui a generat un
deosebire de cei din urm, politicienii fel de cenzur apt s-l descurajeze
trebuie s accepte n mod inevitabil a mai emite critici similare n viitor;
i contient vericarea strict a e- ... Existena, n contextul dezbaterii poli-
crui cuvnt i fapte, att din partea tice, a unei astfel de condamnri, este
jurnalitilor ct i a publicului larg, i, de natur s descurajeze jurnalitii
n consecin, trebuie s dovedeasc un de a mai discuta public chestiunile,
grad mai mare de toleran. care afecteaz viaa comunitii.
Curtea nu a exclus necesitatea proteciei Mai mult, o sanciune de acest tip este
reputaiei politicienilor, dar a declarat c responsabil pentru ngrdirea presei
n astfel de cazuri, cerinele acestei pro- n exercitarea rolului de furnizor de in-

59

PAGINA 59
formaii i de cine de paz public. Suplimentar, n cauza Schwabe Curtea
s-a referit la limbaj:
Abordarea instanelor austriece a probei
ntr-o contribuie succint la o discuie
veridicitii a fost considerat de ctre
cu privire la comportamentul politicienilor
Curte de a greit. Curtea a subliniat
i standardele moralei politice, nu orice
disticia dintre fapte i judeci de
cuvnt poate evaluat de a exclude orice
valoare i a declarat c n cazul jude-
posibilitate de nenelegere.
cilor de valoare proba veridicitii
n spea Oberschlick (2) utilizarea cu-
este imposibil. Opiniile petiionarului
vntului idiot pentru a caracteriza
cu privire la comportamentul politic
comportamentului unui politician a fost
al cancelarului erau mai curnd doar
considerat admisibil. Sau n spea Lo-
o exercitare a dreptului de a exprima
pes Gomes da Silva, n care un candidat
opinii i de a comunica opinii, dect a
la alegerile locale a fost numit grotesc,
dreptului de a comunica informaii. n
caraghios i grosolan Curtea a con-
timp ce existena faptelor poate dove-
statat c, dei ntr-o manier incisiv,
dit, adevrul judecilor de valoare nu
formularea nu a fost exagerat i a fost
este susceptibil de probaiune. Cerina
utilizat drept replic la un discurs
administrrii probei veridicitii n
provocator al candidatului. Curtea, de
cazul judecilor de valoare afecteaz
asemenea, a declarat c
coninutul libertii de opinie. Cur-
deseori insulta politic se extinde
tea, de asemenea, a reinut c faptele pe
asupra sferei personale, acestea
care Dl Lingens i-a ntemeiat judecile
ind pericolele aferente politicii i
de valoare, nu au fost disputate, pre-
dezbaterii libere a ideilor, care sunt
cum i buna sa credin.
garaniile unei societi democratice.
89. Principiile elaborate de ctre Curte cu n hotrrile adoptate n speele Obers-
privire la critica politic i distincia chilk, Dalban, Dichand, precum i n
trasat dintre fapte i opinii au fost multe alte Curtea a declarat c:
125 Oberschlick v. Au-
rearmate n multe din hotrrile libertatea jurnalistic acoper, de ase- stria, 1991; Schwabe
adoptate ulterior125. Astfel, n spea Dal- menea, posibila recurgere la o doz de v. Austria, 1992;
ban Curtea a declarat c exagerare sau chiar provocare.126 Dalban v. Romnia,
1999, etc.
este inadmisibil ca un ziarist s nu poa- 126 Pentru o informaie
t formula judeci critice de valoare de- mai ampl cu privire
Cu toate acestea, chiar i libertatea pre-
ct sub condiia demonstrrii veridicitii la limbaj a se vedea
sei nu este absolut. n spea Tammer paragrafele 23-24.
acestora.

60

PAGINA 60
Curtea a decis n favoarea vieii private. ctre politicieni, instanele naionale
Remarcile contestate vizau aspectele trebuie s se abin de la aplicarea lor.
vieii private a Dnei Laanaru, descris
Mai mult, n cazurile n care onoarea i
de ctre aceasta n memoriile ei scrise
reputaia politicienilor vine n conict
n calitatea sa de persoan privat. Dna
cu libertatea presei, instanele naio-
Laanaru a activat n funcia de asistent
nale trebuie s aplice cu precauie prin-
a Ministrului de Interne (soul ei, care
cipiul proporionalitii i, respectnd
anterior deinuse funcia de prim-minis-
liniile directorii furnizate de ctre Cur-
tru). Remarcile contestate vizau rolul ei
te n cazuri similare cu cazul Lingens,
de mam, precum i cel pe care l-a avut
s decid dac condamnarea ziaristului
n destrmarea familiei precedente a so-
este o msur necesar ntr-o societate
ului ei. Constatnd c articolul 10 nu a
democratic. La fel, n condiiile n care
fost violat, Curtea a armat c
legislaia naional prevede administra-
n poda implicrii continue ntr-un
rea probei veridicitii n cazurile care
partid politic Curtea nu consider a
vizeaz exprimrile insulttoare, instan-
demonstrat faptul c utilizarea termeni-
ele naionale trebuie s se rein de la
lor contestai cu privire la viaa privat
impunerea demonstrrii unei astfel de
a Dei Laanaru a fost justicat de con-
probe, respectnd distincia trasat de
sideraiuni de preocupare public sau c
ctre Curte dintre fapte i opinii. Mai
se refereau la o chestiune de importan
mult, proba bunei credine trebuie s
general.127
e acceptat n cazuri de defimare,
90. n conformitate cu principiile Curii, care vizeaz cu precdere faptele. Dac
orice lege naional, care protejeaz la momentul publicrii, jurnalistul avea
prin intermediul sanciunilor specia- motive rezonabile de a crede c o anu-
le sau a celor mai grave politicienii mit informaie era adevrat, el/ea nu
sau toi nalii funcionari de stat n trebuie s e sancionai. Informaia
general (precum este preedintele rii, este un bun perisabil i interzicerea
prim-ministrul, minitrii, deputaii n publicrii ei, chiar pentru o scurt
parlament, etc.) mpotriva insultei sau perioad, creeaz riscul pierderii
defaimrii, n special de ctre pres, va valorii i al interesului fa de acea
127 Tammer v. Estonia, incompatibil cu prevederile articolu- informaie128.
2001. lui 10. n sistemele de drept, care conin Acesta este motivul pentru care un jur-
128 Sunday Times (2) v. astfel de prevederi i sunt invocate de nalist nu trebuie s e impus s verice
Regatul Unit, 1991.

61

PAGINA 61
n mod rezonabil veridicitatea informa- funcionarilor publici. Petiionarul (un
iei i s-i asume cu bun credin scriitor) a publicat ntr-un cotidian dou
exactitatea acesteia. Un alt agrument articole despre brutalitatea poliiei.
avansat n aceast privin vizeaz lip- Primul articol era redactat n form de
sa inteniei din partea jurnalistului de scrisoare adresat Ministrului Justiiei,
a defima pretinsa victim. Atta timp care era chemat s instituie un comitet
ct jurnalistul crede c informaia este abilitat s ancheteze zvonurile, care trep-
adevrat, nu exist astfel de intenie tat devin opinie public, potrivit crora for-
i, de aceea, conduita jurnalistului nu ele de poliie din Reykjavik se manifest
poate sancionat n conformitate cu tot mai brutal, iar aceasta se muamali-
prevederile care interzic defimarea in- zeaz ntr-o manier articial.
tenionat, deoarece anume aceasta Cu excepia unui jurnalist, care fusese
este prevzut de legislaia n materie victima brutalitii poliiei, petiionarul
penal. nu a indicat numele altor victime. La
descrierea oerilor de poliie i a com-
Instanele naionale trebuie, de aseme-
portamentului acestora, Dl Thorgeirson
nea, s se abin de la aplicarea sanc-
a utilizat, printre altele, urmtoarele ex-
iunilor penale, n special ncarcerarea.
presii:
Astfel de sentine afecteaz esena li-
bestii slbatice n uniform care se
bertii de exprimare i funcioneaz ca
trsc n jur, tcui sau nu, prin jungla
cenzur pentru ntreaga mass-media,
vieii de noapte a oraului;
mpiedicnd presa de a-i exercita func-
indivizi redui la vrsta mintal a unui
ia de cine de paz public.
nou-nscut ca urmare a metodelor de
Toate principiile sus-menionate, fur- imobilizare nvate i folosite de poliiti
nizate de ctre Curtea european in- i de cei angajai pentru paza restauran-
stanelor naionale, se aplic n egal tului, care recurg spontan la brutalitate
msur criticii aduse funcionarilor n loc s trateze oamenii cu pruden i
publici sau oricrei alte critici des- grij,
tinate s aduc n dezbaterea public sau
chestiuni de interes pentru publicul permind brutelor sau sadicilor s-i
larg sau comunitii. dezvluie perversitile.
Ca urmare a unui program televizat rea-
91. n spea Thorgeirson,129 Curtea a susi- lizat cu participarea oerilor de poliie,
nut libertatea presei n contextul criticii 129 Thorgeirson v. Islan-
n care acetia au negat declaraiile pri- da, 1992.

62

PAGINA 62
vind brutalitatea, petiionarul a publicat descuraja discuiile deschise asupra
al doilea articol, n care declara c chestiunilor de interes public
comportamenul lor (oerilor de poliie) i c argumentele avansate de guvern
a fost tipic pentru ceea ce, treptat devine nu au dovedit proporionalitatea inge-
imaginea public a poliiei, n momentul rinei cu scopul legitim urmrit. Prin
n care se autoprotejeaz: neruinare, urmare, condamnarea petiionarului nu
fals, aciuni ilegale, superstiii, arogan a fost necesar ntr-o societate demo-
i prostie. cratic.
Petiionarul a fost condamnat la plata
91. n spea Thoma un jurnalist a fost con-
unei amenzi pentru defimarea unor
damnat la plata despgubirilor civile
membri nespecicai ai poliiei.
pentru armarea faptului c toi func-
n faa Curii europene guvernul a ar- ionarii Comitetului pentru silvicultur
mat c condamnarea a fost destinat i sistemele de alimentare cu ap, cu
proteciei reputaiei ...altora i anume excepia unuia erau corupi. Curtea a
a oerilor de poliie i, suplimentar, c constatat violarea articolului 10, innd
limitele criticii acceptabile n contextul cont de dezbaterea de amploare a sub-
discursului politic sunt mai largi. Cu iectului dat i de interesul general pro-
toate acestea, Curtea a observat vocat de acesta. Referindu-se la critica
c nu exist nici un precedent ju- funcionarilor publici, Curtea a decla-
diciar pentru a distinge, n maniera rat:
sugerat de guvern, ntre discuia poli- Funcionarii publici, acionnd n ca-
tic i discuia asupra altor subiecte pacitatea lor ocial, sunt supui, la fel
de interes public. ca i politicienii, unor limite mai largi
n ceea ce privete limbajul utilizat, de critic acceptabil dect indivizii
Curtea a declarat c obinuii. Oricum, nu se poate ar-
ambele articole au fost formulate n ter- ma c funcionarii publici se expun
meni violeni. Cu toate acestea, avnd contient examinrii minuioase a
n vedere scopul i impactul urmrit, cuvintelor spuse sau a faptelor sale
Curtea apreciaz c limbajul folosit de pe- n aa msur n care se expun po-
tiionar nu poate considerat excesiv. liticienii i trebuie, prin urmare, s e
Curtea a conchis c tratai n acelai mod ca i cei din urm,
att condamnarea, ct i sentina pro- atunci cnd n discuie este critica com-
130 Thoma v. Luxem- nunat au avut capacitatea de a portamentului lor.130
bourg, 2001.

63

PAGINA 63
92. Drepturile celorlai, i anume liber- de defaimarea doctrinelor religioase.
tatea de religie versus libertatea de n urma vizionrii lmului, instana na-
exprimare, au fost examinate de ctre ional a dispus sechestrarea lmului.
Curtea n cauza Otto Preminger Insti- Respectiv, spectacolele publice nu au
tut131. Petiionarul, o asociaie (OPI) cu putut avea loc. Ancheta penal a fost
sediul la Innsbruck, a anunat o serie clasat, iar cazul a continuat numai
de ase spectacole accesibile publicului n scopul sechestrrii lmului. OPI s-a
general, cu lmul Consiliul n rai de plns Comisiei europene, reclamnd
Werner Schroeter. Anunul preciza c violarea dreptului asociaiei prevzut de
n conformitate cu legislaia n vigoare, articolul 10 prin sechestrarea lmului.
persoanelor sub aptesprezece ani nu le Comisia a susinut aceast opinie.
era permis vizionarea lmului. Filmul
n faa Curii, guvernul a armat c
l portretizeaz pe Dumezeul religiei
sechestrarea lmului a fost destinat
iudaice, cretine i islamice ca ind un
proteciei drepturilor celorlai, n spe-
btrn, n aparen senil, care se pros-
cial a dreptului la respectarea sen-
terneaz n faa Diavolului, cu care se
timentelor religioase i meninerii
srut ndelung i pe care l numete
ordinii publice. Dreptul la respectarea
prietenul su. Alte scene o nfieaz
sentimentelor religioase este parte
pe Fecioara Maria ascultnd o poves-
component a dreptului la libertatea
tire obscen i prezentnd n acelai
de gndire, de contiin i de religie
timp manifestarea unui anumit grad de
garantat de articolul 9 din Convenie.
tensiune erotic ntre Fecioara Maria i
Examinnd caracterul legitim al acestui
Diavolul. Adultul Isus Cristos este por-
scop, Curtea a declarat:
tretizat ca un redus mintal i ntr-una
cei care opteaz s exercite dreptul de
din scene este artat cum ncearc las-
a-i manifesta religia, ndiferent dac fac
civ s mngie i s srute snii mamei
acest lucru ca membri ai unei majoriti
sale, care i permite aceasta. Dumnezeu,
religioase sau ai unei minoriti, nu se
Fecioara Maria i Cristos sunt prezentai
pot atepta, n limitele rezonabilului, s
n lm aplaudndu-l pe Diavol.
e scutii de orice critic. Ei trebuie s
naintea primului spectacol, la solicitarea tolereze i s accepte negarea de c-
dioceziei Bisericii Romano-Catolice, pro- tre alii a convingerilor lor religioase
curolul public a iniiat o anchet penal i chiar propaganda de ctre alii a
mpotriva directorului OPI sub acuzaia unor doctrine ostile credinei lor. To- 131 Otto Preminger Insti-
tut v. Austria, 1994.

64

PAGINA 64
tui, maniera n care credinele i doctri- Justicnd msurile ntreprinse, guver-
nele religioase sunt combtute sau negate nul a subliniat rolul religiei n viaa de
este o problem care poate angaja res- zi cu zi a oamenilor din Tyrol, unde pro-
ponsabilitatea Statului, n special pentru centul credincioilor romano-catolici
a garanta exercitarea panic a dreptului printre tirolezi era de 87%.
consacrat de articolul 9 de ctre adepii
Evalund cele dou valori conictuale,
acestor credine sau doctrine. ntr-adevr,
Curtea a declarat:
n cazuri extreme, unele metode de
c nu poate s nu ia n considerare c
contrazicere sau negare a credinelor
religia romano-catolic este religia majo-
religioase pot avea efecte de natur
ritii covritoare a tirolezilor. Prin se-
s-i inhibe - pe cei care nutresc astfel
chestrarea lmului, autoritile austriece
de credine - n exercitarea libertii
au acionat n vederea asigurrii unei
lor de a le avea i de a le exprima (...)
atmosfere de pace n regiunea respecti-
Respectarea sentimentelor religioase ale
v i pentru prevenirea situaiilor n care
credincioilor, aa cum este garantat de
unii oameni ar putea s simt c sunt
articolul 9, a fost nclcat prin portretiza-
inta unui atac ntr-o form nejusticat
rea provoctoare a obiectelor de veneraie
i ofensatoare la adresa credinelor lor
religioas i, de asemenea, iar astfel de
religioase. Este n primul rnd datoria
portrete pot interpretate ca o violare ma-
autoritilor naionale, care sunt mai
liioas a spiritului de toleran, care este,
bine plasate dect instana internaio-
de asemenea, o caracteristic a societii
nal, s aprecieze necesitatea unui ase-
democratice. Convenia trebuie citit n
menea demers n lumina situaiei locale
ansamblul su i, respectiv, interpretarea
la un moment dat. Avnd n vedere toate
i aplicarea articolului 10 n prezentul caz
circumstanele cazului de fa, curtea nu
trebuie s e n armonie cu logica Conven-
consider c autoritile austriece i-au
iei.
depit marja de apreciere. n consecin-
n continuare, Curtea a menionat obli- , nu se constat nclcarea artico-
gaia de a evita lului 10 n raport cu sechestrarea
expresiile care n mod gratuit sunt lmului.
ofensatoare fa de alii... astfel de
Este interesant de notat faptul c trei
expresii nu contribuie la nici o form de
dezbatere public de natur a favoriza judectori, care mprteau aceeai
progresul relaiilor interumane. opinia divergent, au pledat n favoa-
rea nclcrii articolului 10:

65

PAGINA 65
nu trebuie lsat la latitudinea autorit- 93. Necesitatea proteciei drepturilor al-
ilor statului decizia, dac o anumit dec- tora versus libertatea de a comunica
laraie poate contribui la orice form de i primi informaii a fost de asemenea
dezbatere public, capabil s sporeasc examinat de ctre Curte n contextul
progresul relaiilor umane; o astfel de de- unor declaraii rasiste difuzate la te-
cizie nu poate dect alterat de ideea levizor doar cu scopul de a informa
de progres a autoritilor (...) Necesita- publicul despre purttorii discursului
tea msurilor represive, care pot duce rasist. n spea Jersild132 petiionarul
la prevenirea total a exercitrii libertii era un jurnalist la televiziune care a fost
de exprimare, poate acceptat nu- condamnat de ctre instanele naio-
mai dac comportamentul contestat nale pentru sprijinirea i instigarea la
atinge un nivel al abuzului att de diseminarea declaraiilor rasiste. El a
ridicat i ajunge s se confunde cu ne- avut iniiativa s realizeze o emisiune,
garea libertii de religie a altora, nct n care trei membri ai unui grup de
pierde dreptul de a tolerat de societate tineret, care mprteau opinii ra-
(...) ... lmul urma s e vizionat de un siste, au fost invitai i intervievai.
public care pltea o tax de viziona- Jurnalistul era contient anterior emi-
re ntr-un cinematograf de art, care siunii de posibilitatea emiterii unor de-
satisfcea un public relativ restrns, ce claraii rasiste pe parcursul interviurilor
prefera lmul experimental. Mai mult, dar i-a ncurajat n acest sens. Editnd
acest public a avut suciente ocazii de a interviurile, jurnalistul a inclus decla-
avertizat dinainte n privina carac- raiile ofensatoare. nterviurile au fost
terului lmului. (...) Se pare c n cazul prezentate n timpul unui program de
de fa a existat o posibilitate redus ca televiziune serios, adresat unui public
cineva s e confruntat cu materiale dis- bine informat, care viza un spectru larg
cutabile, fr a avertizat. Prin urmare, de probleme sociale i politice, inclusiv
concluzionm c asociaia petiionar a xenofobia i imigrarea. Publicul putea
acionat responsabil, astfel nct s percepe astfel de declaraii ca:
limiteze, att ct era rezonabil de Este bine s i rasist. Noi credem c
ateptat, posibilele efecte duntoa- Danemarca este numai pentru danezi;
re ale proiectrii lmului. Oamenilor trebuie s li se permit s 132 Jersild v. Danemarca,
aib sclavi; Luai o fotograe a gorilei 1994.

66

PAGINA 66
... i apoi privii un negrotei, este aceeai i s explice grupul respectiv format din
structur a corpului i toate celelalte ... tineri limitai i frustrai de situaia lor
frunte plat i tot restul; Un negrotei nu social, cu antecedente penale i com-
este o in uman, este un animal, asta portri violente.
este valabil i pentru ceilali muncitori Criticnd abordarea instanelor na-
strini, cum ar turcii, iugoslavii i cum ionale a manierei n care jurnalistul
or mai numii, etc. trebuia s contrabalanseze armaiile
Tinerii au fost, de asemenea, intervievai rasiste, Curtea a declarat c
despre locul lor de trai i de munc i metodele expunerii obiective i echilibra-
despre antecedentele penale. te pot varia considerabil, printre altele, n
funcie i de mijlocul de comunicare. Nu
Motivul principal pentru care instanele
este rolul acestei Curi i nici a in-
naionale l-au gsit pe jurnalist vinovat,
stanelor naionale s se substituie
a fost lipsa unei declaraii nale prin
presei n alegerea tehnicilor de expu-
care, n opinia instanelor, el trebuia s
nere, pe care ar trebuie s le utilize-
critice n mod explicit opiniile rasiste,
ze ziaritii.
exprimate n timpul interviurilor.
Discutnd prezentarea informaiilor pe
n faa Curii europene guvernul a argu- baz de interviuri, editate sau nu, Cur-
mentat condamnarea prin necesitatea tea a susinut c sancionarea unui jur-
proteciei drepturilor celor ofensai nalist pentru c sprijinea rspndirea
de declaraiile rasiste. Curtea a evi- declaraiilor fcute de o alt persoan
deniat importana vital a combaterii ntr-un interviu
discriminrii rasiale, subliniind c in- ar mpiedica serios contribuia
formaia difuzat de ctre petiionar era presei la discutarea chestiunilor de
de un interes major public. Examinnd interes public i nu trebuie acceptat
modul n care emisiunea a fost realizat dect dac este justicat de existena
i prezentat, Curtea a constatat c unor motive grave pentru aplicarea unei
emisiunea nu a lsat s se cread c astfel de msuri.
scopul urmrit este propagarea opi- Prin urmare, Curtea a constatat c a
niilor i ideilor rasiste. Din contra, a avut loc nclcarea articolului 10.
ncercat n mod evident - prin metoda in-
terviului - s expun public, s analizeze

67

PAGINA 67
Libertatea de exprimare i tate pentru copiii cu malformaii. n
septembrie 1972, ziarul Sunday Times
autoritatea i imparialitatea a publicat un articol intitulat Copiii
puterii judectoreti thalidomidei: un motiv de ruine na-
ional, care crtica compania pentru
suma redus de bani pltit victimelor i
94. Jurisprudena Curii la acest capitol de- pentru suma simbolic, pe care compa-
monstreaz c, dei puterea judectoreas- nia inteniona s-o transmit fondului de
c se bucur de o protecie special, ea nu caritate. Sunday Times a anunat c va
funcioneaz ntr-un vacuum i proble- descrie n urmtorul articol circum-
mele privind administrarea justiiei pot stanele tragediei.
parte a dezbaterilor publice.
La cererea companiei, procurorul ge-
n spea Sunday Times133, guvernul a neral a solicitat instanei judectoreti
justicat hotrrile de interzicere a pu- emiterea unei hotrri de interdicie
blicrii unui articol n ziar prin interesul mpotriva ziarului, nvocnd faptul c
proteciei imparialitii puterii judecto- publicarea articolului anunat va m-
reti i meninerea ncrederii publicului piedica nfptuirea justiiei. Interdic-
n autoritile judectoreti. Ca urmare ia a fost dispus i Sunday Times nu a
a utilizrii unui medicament sedativ, publicat articolul.
numit thaidomide, ntre anii 1959 i
1962, muli copii s-au nscut cu grave n faa Curii europene, Sunday Times a
malformaii. Medicamentul a fost pro- pretins nclcarea articolului 10. Guver-
dus i comercializat de ctre Distillers nul a justicat hotrrea de interdicie
Company Ltd., care l-a retras de pe pia prin necesitatea meninerii autorit-
n 1961. Prinii au dat n judect com- ii i imparialitii puterii judecto-
pania, revendicnd despgubiri civile; reti din timp ce o serie de aciuni,
negocierile ntre pri au continuat mai intentate de victimele thalidomidei,
muli ani. Tranzacia prilor trebuia s erau nc n curs de examinare n faa
e aprobat de instanele judectoreti. nstanei. Curtea a declarat c
Toate ziarele, inclusiv Sunday Times n general este admis faptul c instan-
au mediatizat pe larg subiectul. n ele judectoreti nu opereaz ntr-un
1971, prile au nceput negocierile n vacuum. Este adevrat c ele sunt un
vederea ninrii unui fond de cari- forum de dezbatere pentru litigii i 133 Sunday Times v.
tranzacii, dar acest fapt nu exclude Regatul Unit, 1979.

68

PAGINA 68
dezbaterea problemelor litigioase n faa instanelor judectoreti. n
n afara judecii, n publicaii spe- cinci articole, semnate de petiionari,
cializate, n pres n general sau la au fost criticai n termeni viruleni
nivelul publicului larg. Mai mult, n judectorii de la Curtea de Apel, care,
timp ce formele de exprimare public nu n cadrul unei proceduri de divor, au de-
trebuie s depeasc limita impus de cis ncredinarea dup divor a doi copii
interesul corectei administrri a justiiei, tatlui lor. Tatl, un notar belgian bine
este datoria presei s comunice infor- cunoscut, anterior fusese acuzat de ctre
maii i idei cu privire la chestiunile fosta lui soie i de prinii ei de abuzarea
care sunt puse n faa instanelor ju- sexual a copiilor. La momentul divoru-
dectoreti i din orice alt domeniu lui, ancheta mpotriva notarului a fost
de interes public. Nu numai presa are clasat din motivul inexistenei unui caz
obligaia de a rspndi astfel de informa- penal.
ii i idei, dar i publicul are dreptul de Trei judectori i un procuror au inten-
a le primi. tat un proces mpotriva celor doi jur-
naliti i a ziarului, cernd despgu-
n circumstanele particulare ale cauzei,
biri civile pentru prejudiciile cauzate
Curtea a observat c dezastrul thalido-
de armaiile defimatoare. nstanele
midei a fost, indiscutabil, o chestiune
civile au constatat c jurnalisii au con-
de interes public. Suplimentar, familiile
testat puternic imparialitatea judec-
victimelor tragediei, precum i publicul
torilor, acuzndu-i n scris c acetea
larg, aveau dreptul s e informai des-
au emis n mod intenionat o hotrre
pre toate circumstanele la acest capitol.
greit, datorit relaiei politice apro-
n cele din urm, Curtea a conchis c
piate cu notarul. Jurnalitii au fost
emiterea dispoziiei de interdicie mpo-
obligai s plteasc despgubiri civile (o
triva ziarului
plat simbolic) i s publice hotrrea
nu a corespuns unei necesiti sociale
din cont propriu n ase cotidiene.
sucient de imperioase, nct s contra-
Curtea a recunoscut c instanele de
careze interesul public n exercitarea liber-
judecat trebuie s se bucure de n-
tii de exprimare n sensul Conveniei .
crederea opiniei publice i, prin urma-
re, trebuie s e protejate mpotriva
95. n cazul De Haes i Gijsels134, jurnalitii
unor atacuri distructive lipsite de un
petiionari au publicat n ziar informa-
134 De Haes i Gijsels v. temei faptic. Mai mult, din timp ce ei au
ii privind un caz n proces de derulare
Belgia, 1997. o obligaie de discreie, judectorii nu

69

PAGINA 69
pot rspunde n public criticilor, aa ali membri ai sistemului judiciar sunt
cum o pot face politicienii. n continuare, criticai. Instanele judectoreti trebuie
Curtea a examinat articolele n cauz i s stabileasc un echilibru ntre onoa-
a notat, c ele conin o multitudine de in- rea judectorului respectiv i libertatea
formaii detaliate, inclusiv opiniile exper- presei de a furniza informaii cu privi-
ilor, ceea ce dovedete c jurnalitii au re la chestiuni de interes public i s
efectuat o cercetare serioas a faptelor stabileasc prioritile ntr-o societate
cauzei naintea difuzrii informaiilor democratic. Este indiscutabil faptul
publicului. Articolele constituiau parte a c n cazul n care critica are din start
unei largi dezbateri publice cu privire drept scop insulta sau defimarea jude-
la incest i la modul n care justiia a ctorilor, fr a contribui la dezbaterea
tratat aceast problem. Acordnd im- public asupra administrrii justiiei,
portana cuvenit dreptului publicului protecia acordat libertii de exprima-
de a informat cu privire la chestiuni re va limitat. O alt problem rele-
de interes public, Curtea a decis c deci- vant la aceste capitol este posibilitatea
zia instanelor naionale nu a fost nece- de a contesta public o decizie judec-
sar ntr-o societate democratic i, prin toreasc denitiv.
urmare, articolul 10 a fost nclcat.
96. n principiu, defimarea unui judector
de ctre pres este parte a dezbaterii Protecia surselor jurnalistice i
privind funcionarea proast a siste-
mului de drept sau n contextul con- a scopurilor legitime
testrii independenei sau impariali-
tii judectorilor. Astfel de probleme
97. Protecia surselor jurnalistice, care
sunt totdeauna importante pentru
poate contraveni oricrui din scopurile
public i nu trebuie s e excluse din
legitime stipulate n paragraful 2, con-
dezbaterea public, n special ntr-o
stituie un component special al libertii
ar care trece printr-o tranziie la o
de exprimare. Hotrrea n cazul Good-
putere judectoreasc independent i
win135 este semnicativ pentru stabili-
ecient. Acesta este motivul pentru
rea echilibrului ntre interesele justiiei
care instanele naionale trebuie s
i drepturile celorlali pe de-o parte, i
cntreasc valorile i interesele im-
interesul de protecie a surselor pe de
plicate n cazul n care judectorii sau 135 Goodwin v. Regatul
alt parte. Unit, 1996.

70

PAGINA 70
Dl Goodwin, jurnalist la The Engineer, sub acuzaia de mpiedicarea nfp-
a primit de la o surs, prin telefon, tuirii justiiei.
informaii referitoare la compania Tetra
n faa Curii europene, petiionarul a
Ltd. Sursa a armat c compania era
pretins c hotrrea pronunat de tri-
pe cale s obin un credit substan- bunal, care impunea divulgarea sursei,
ial, deoarece se confrunta cu un ir de precum i condamnarea la plata unei
probleme majore de natur nanciar. amenzi pentru refuzul de a se conforma
Informaia nu fusese solicitat i, res- ordinului, au nclcat dreptul lui la liber-
pectiv, nu a fost oferit contra plat. tatea de exprimare. Reamintind faptul c
n procesul de pregtire a unui articol libertatea de exprimare constituie unul
asupra subiectului n cauz, ziaristul din fundamentele eseniale ale unei so-
a telefonat companiei pentru a obine cieti democratice, iar protecia, care
comentarii. n urm acestui sunet, com- trebuie acordat presei este de o impor-
pania a solicitat tribunalului pronuna- tan deosebit,
rea unei hotrri provizorii de inter- Curtea a declarat c
dicie a publicrii articolului redactat protecia surselor jurnalistice este
de ctre Dl Goodwin, invocnd faptul una dintre condiiile de baz ale
c interesele nanciare i economice ale libertii presei, idee regsit n legis-
companiei ar grav prejudiciate, dac laia i codurile deontologice, adoptate
informaia va difuzat. Interdicia a de unele State membre i rearmat n
fost dispus, iar copia hotrrii a fost mai multe instrumente internaionale
distribuit la toate ziarele importante. referitoare la libertile presei (...). Lipsa
unei astfel de protecii ar mpiedica
Ulterior, compania a solicitat tribunalu- sursele s sprijine presa, respectiv
lui s cear petiionarului dezvluirea activitatea de informare a publicului
identitii sursei. Argumentul invocat cu privire la chestiunile de interes
era c aceasta ar ajuta compania s public. Aceasta ar submina rolul vital
identice angajatul escroc i s de- al presei de cine de paz i ar afecta
claneze aciunea n justiie mpotriva posibilitatea presei de a oferi informaii
acestuia. Ziaristul, n repetate rnduri, corecte i demne de ncredere.
a refuzat executarea deciziei instanei i
innd cont de importana proteciei
a pstrat n secret identitatea sursei. El surselor jurnalistice penrtu libertatea
a fost condamnat la plata unei amenzi presei ntr-o societate democratic i de

71

PAGINA 71
posibilul efect distructiv al dispoziiei de surselor jurnalistice nu este pus n
divulgare, Curtea a constatat c aplicare, instanele naionale trebuie s
acorde o astfel de protecie ca parte
att dispoziia de divulgare a sursei,
a dreptului european, precum este
ct i condamnarea la plata unei amen-
hotrrea n cauza Goodwin i ca parte
zi a petiionarului pentru neexecutarea
a principiilor de drept recunoscute la
dispoziiei, a constituit o nclcare a
nivel internaional. Instanele judec-
dreptului petiionarului la libertatea de
toreti naionale trebuie s garanteze
exprimare.
libertatea de exprimare, care acoper
99. n urma adoptrii hotrrii n cauza protecia surselor jurnalistice n toate
Goodwin, la 8 martie 2000, Comitetul instanele, inclusiv i n cele n care
Minitrilor al Consiliului Europei a ziaritii sunt chemai s se prezinte ca
adoptat Recomandarea Nr. R (2000) aprtori sau martori. n executarea
7 cu privire la dreptul ziaritilor de a acestei sarcini instanele naionale tre-
nu-i divulga sursele de informaie. buie s e ghidate numai de principiul
proporionalitii i de rolul presei
100. n rile n care protecia juridic a ntr-o societate democratic.

72

PAGINA 72