Σο εκπαιδευτικό ςασ ςύςτημα

,
αυτό είναι βία

Σο νέο νομοςχέδιο Γαβρόγλου για την Παιδεία
Σο βάθεμα τησ εκπαιδευτικήσ αναδιάρθρωςησ

(raseaak.blogspot.gr)
Το μαθητικό και φοιτητικό κύνημα, ϋχουν πολλϊ χρόνια
να αναμετρηθούν με κϊποιο κεντρικό νομοςχϋδιο για
την Παιδεύα, κατϊ βϊςη επειδό αυτό τον τελευταύο
καιρό δεν εύχε ϋρθει ωσ τϋτοιο. Ερχόταν ωςτόςο
επιμϋρουσ «μεταρρυθμύςεισ» που χτυπούςαν με
πολύμορφο τρόπο τισ διϊφορεσ βαθμύδεσ τησ
εκπαύδευςησ (βλ: Σχϋδιο Αθηνϊ) και αυτϋσ καλύπτονταν
ωσ επύ το πλεύςτον από τα όργανα διούκηςησ όςον
αφορϊ το Πανεπιςτόμιο ςυγκεκριμϋνα, δηλαδό από
Συγκλότουσ, Γενικϋσ Συνελεύςεισ Τμημϊτων, Συνόδουσ Πρυτϊνεων. Για όςουσ και όςεσ
δεν ϋχουν αναπαραςτϊςεισ από αυτϋσ τισ «μεταρρυθμύςεισ», που προφανώσ καμύα ςχϋςη
δεν ϋχουν με την εξυπηρϋτηςη των ςυμφερόντων τησ μαθητιώςασ και φοιτώςασ
νεολαύασ, εύναι που ορύζουμε ωσ εκπαιδευτική αναδιάρθρωςη. Μετϊ από αρκετό καιρό
όμωσ, ϋρχεται το νέο νομοςχέδιο Γαβρόγλου ωσ ςτρατηγικό κατεύθυνςη τησ κυβϋρνηςησ
και του κρϊτουσ για την Παιδεύα, και ϋχει μύα ςημαςύα να καταπιαςτούμε με αυτό και να
δούμε γιατύ αφορϊ τον καθϋνα και την καθεμύα από μασ.
Ενδιαφϋρον ςτοιχεύο το οπούο μπορούμε να παρατηρόςουμε από το προςχϋδιο αυτού
του νομοςχεδύου, εύναι η δημιουργύα ενόσ αλληλοδιαπλεκόμενου πλέγματοσ μεταξύ
δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ, τριτοβάθμιασ και αγοράσ εργαςίασ, καθώσ και την
υλοπούηςη ςε κϊθε πτυχό τησ, τη δια βύου μϊθηςη. Η παραδοχό αυτό προκύπτει όμωσ ωσ
ςυμπϋραςμα αφού διαβϊςουμε το νομοςχϋδιο, οπότε ασ δούμε τα πιο κομβικϊ ςημεύα
αυτού.
Δευτεροβάθμια εκπαίδευςη
Το επικεύμενο νομοςχϋδιο, φαύνεται πωσ αλλϊζει εντελώσ τον τρόπο εκπαύδευςησ ςτη
δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, από τα ςυγχωνευμϋνα μαθόματα μϋχρι και την πύεςη των
μαθητών/-τριών να καταςταλϊξουν από πολύ νωρύσ για τον επαγγελματικό
προςανατολιςμό τουσ. Τα πιο ςημαντικϊ ςημεύα ςτα οπούα πρϋπει να εςτιϊςουμε εύναι 3,
και 3 εύναι και οι απολόξεισ τουσ.
 ΢υγχώνευςη και μείωςη των μαθημάτων. Ταυτόχρονα λόγω αυτού, θα επϋλθει και η
ανϊλογη μεύωςη, και ϊρα απόλυςη, ςημαντικού αριθμού των εκπαιδευτικών ωσ
αντιςταθμιςτικό μϋτρο ςτην παρϊλληλη μεύωςη τησ υποχρηματοδότηςησ του χώρου
τησ εκπαύδευςησ ςυνολικϊ.
 Η «γνώςη» η οπούα θα παρϋχεται ςυςτηματοποιεύται ακόμα περιςςότερο κατϊ
επιςτημονικούσ κλϊδουσ ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ τησ αγορϊσ εργαςύασ προκειμϋνου
οι μαθητϋσ/-τριεσ να επιλϋγουν από πολύ νωρίτερα τον επαγγελματικό τουσ
προςανατολιςμό, ούτωσ ώςτε να υπϊρχει και καλύτερη εικόνα για τουσ κλϊδουσ
ςτουσ οπούουσ θα διοχετευτούν ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη και ϊρα αργότερα ςτην
ύδια την αγορϊ εργαςύασ.
 Το επιπρόςθετο ενιαίο έτοσ, εντατικοποιεύ ακόμα περιςςότερο την μαθητικό
καθημερινότητα (λεσ και οι Πανελληνύεσ δεν αρκούςαν) και προτϊςςει τον
ανταγωνιςμό ωσ αναγκαύο κριτόριο για να πετύχει τουσ ςτόχουσ του/τησ ο/η μαθητόσ/-
τρια.
Κϊτι ακόμα το οπούο θα πρϋπει να προςϋξουμε εύναι το ζότημα των ειςακτέων, καθώσ
από τη μύα θα υπϊρξει μεύωςη αυτών ςτισ ςχολϋσ υψηλόσ ζότηςησ, αλλϊ αύξηςό του ςτα
ΤΕΙ. Η κύνηςη αυτό δεν εύναι τυχαύα καθώσ τα επαγγϋλματα τα οπούα ϋχουν ςχϋςη με
ςχολϋσ υψηλόσ προςδοκύασ εύναι κορεςμϋνα, και ϊρα οι απόφοιτού τουσ δεν μπορούν να
απορροφηθούν ςτην αγορϊ εργαςύασ, ενώ τα επαγγϋλματα τα οπούα ϋχουν ςχϋςη με
ςχολϋσ χαμηλότερησ προςδοκύασ εύναι αυτϊ τα οπούα η παραγωγό χρειϊζεται. Άρα αυτό
εύναι ϋνα ακόμη ςημεύο το οπούο ςυνδϋει ακόμα και τη δευτεροβϊθμια με ϋναν τρόπο με
τα ςυμφϋροντα τησ αγορϊσ εργαςύασ.
Πανεπιςτήμιο
 Το νομοςχϋδιο Γαβρόγλου, πρώτα απ’ όλα, ϋρχεται να
νομιμοποιόςει μύα κατεύθυνςη η οπούα ϋχει μπει από το
Υπουργεύο για την τριτοβϊθμια εκπαύδευςη, ότι ϋχει κϊνει
από την αρχό τησ φετινόσ ακαδημαώκόσ χρονιϊσ. Μιλϊμε
προφανώσ, για την αποςτοίχιςη των επαγγελματικών
δικαιωμάτων από το πτυχίο. Η αδυναμύα ό και απροθυμύα
τησ αγορϊσ εργαςύασ να απορροφόςει όλεσ αυτϋσ τισ
εκροϋσ αποφούτων, πϊει να αντιςταθμιςτεύ από την κυβϋρνηςη μϋςα από τη
διϊςπαςη, ουςιαςτικϊ, του ενιαύου πτυχύου και των επαγγελματικών δικαιωμϊτων
που κατοχυρώνονται από αυτό. Τα τελευταύα, επιδιώκεται να κατοχυρώνονται, εύτε
από παράλληλα προγράμματα ςπουδών τα οπούα θα δημιουργούν αποφούτουσ δύο
ταχυτότων, με διαφορετικό πρόςβαςη ςτο δικαύωμα διεκδύκηςησ μύασ θϋςησ ςτην
παραγωγό, εύτε από διϊφορα ςεμινάρια τα οπούα ωσ επύ το πλεύςτον εύναι και επύ
πληρωμό, εύτε από μεταπτυχιακά με δίδακτρα (επιτρεπόμενο όριο τα 4000 ευρώ, όταν
ο κατώτατοσ μιςθόσ φτϊνει τα 400). Μϋςα από τον αϋναο κύκλο επανακατϊρτιςησ,
επιδιώκεται να μεγαλώςει ο χρόνοσ φούτηςησ και ϊρα να μειωθεύ και η ζότηςη
θϋςεων εργαςύασ.
Συνϊμα, όταν το πτυχύο μασ δεν εύναι η αποκλειςτικό εκεύνη προώπόθεςη που χρειϊζεται
για να βγούμε ςτην αγορϊ εργαςύασ, δημιουργεύται η πύεςη για τη ςυγκρότηςη ενόσ
ατομικού φακϋλου προςόντων, ο οπούοσ όςο πιο εμπλουτιςμϋνοσ εύναι από ςεμινϊρια
επύ ςεμιναρύων και από μεταπτυχιακϊ επύ μεταπτυχιακών, τόςο πιο ανταγωνιςτικού/-εσ
θα καθιςτϊμεθα για την εργοδοςύα. Η κουβϋντα που αποτελούςε πϊγια διεκδύκηςη του
φοιτητικού κινόματοσ, περύ ενιαίου και ιςχυρού πτυχίου, λοιπόν, μοιϊζει πιο επύκαιρη
από ποτϋ. ΢το Πολιτικό επϋςτρεψε μϋςα από την αναγκαιότητα τησ κατοχύρωςησ τησ
διδακτικόσ επϊρκειασ ωσ ενιαύο επαγγελματικό δικαύωμα ςτον κορμό του προγρϊμματοσ
ςπουδών. Κϊτι τϋτοιο ςημαύνει ςαφό αντιςτοιχύα με ϋνα ςυγκεκριμϋνο επϊγγελμα,
γεγονόσ που δύνει απϊντηςη ςτο αδιϋξοδο τησ ετεροαπαςχόληςησ, μύασ λύςησ επιβύωςησ.
Μϋςα ςε όλα τ’ ϊλλα, όλοι και όλεσ παλεύουμε να τελειώςουμε όλο και πιο νωρύσ τη
ςχολό μασ και αυτό-εντατικοποιούμαςτε ςυνεχώσ, γιατύ ξϋρουμε ότι μετϊ θα πρϋπει να
εξειδικευτούμε και να ςυγκροτόςουμε αυτό τον ατομικό φάκελο προςόντων που λϋγαμε
παραπϊνω. Έτςι η μερικώσ πληρωμϋνη ό ςυνηθϋςτερα ϊμιςθη πρακτική άςκηςη,
αποτελεύ και αυτό με τη ςειρϊ τησ ϋνα αναγκαύο προςόν το οπούο θα προςτεθεύ ςτο
βιογραφικό μασ, για να καλύψει ταυτόχρονα όμωσ ϋνα κενό ςτισ θϋςεισ που θα
τοποθετούμαςτε, από ϋνα αναλώςιμο εργατικό δυναμικό το οπούο εύναι οι πρακτικϊριοι/-
εσ (Πόςοι και πόςεσ ϋχουμε κϊνει τζϊμπα 8ωρα, εξϊμηνα πρακτικόσ ςτο Υπουργεύο
Εξωτερικών; ).
 ΢το νομοςχέδιο αυτό ορίζεται επίςησ η χρηματοδότηςη των Ιδρυμάτων. Για να μπορούν
ουςιαςτικϊ να ςυνεχύςουν να υπϊρχουν, τα Πανεπιςτόμιο χρειϊζονται και λεφτϊ,
λεφτϊ τα οπούα προϋρχονται από την κρατικό χρηματοδότηςη, η οπούα χρόνια τώρα
ολοϋνα και μειώνεται. Αυτό εύχε ωσ αποτϋλεςμα τη ςφοδρό υποςτελϋχωςη του
διοικητικού προςωπικού, δυςχεραύνοντασ τη λειτουργύα του Πανεπιςτημύου, τη
μεύωςη των παρεχόμενων ςυγγραμμϊτων, την ϋλλειψη μόνιμου προςωπικού
καθαριςμού, τισ ελϊχιςτεσ υποδομϋσ ςτϋγαςησ φοιτητών/-τριών κ.α. Η υποβϊθμιςη
ουςιαςτικϊ τησ δωρεϊν και δημόςιασ Παιδεύασ, ϋδωςε χώρο ςε ιδιωτικϋσ εταιρεύεσ
ςτον καθαριςμό και τη φύλαξη κϊτι το οπούο μόνο παροδικό λύςη δύνει ςτα
ζητόματα αυτϊ. Το νϋο νομοςχϋδιο αναφϋρεται ςτην αυτοχρηματοδότηςη των
Ιδρυμάτων, που ςημαύνει ότι το Πανεπιςτόμιο θα πρϋπει να βρύςκει από μόνο του
πόρουσ για την επιβύωςη του. Όπωσ επιςημαύνεται ςυγκεκριμϋνα η χρηματοδότηςη
δεν θα παρϋχεται από το κρϊτοσ, αλλϊ από περιφερειακά επιχειρηςιακά προγράμματα
και διεθνείσ φορείσ (π. χ: Ευρωπαώκό Τρϊπεζα Επενδύςεων). Κϊτι τϋτοιο θα οδηγόςει
ςτην ακόμα μεγαλύτερη παραγωγικοπούηςη του εκπαιδευτικού μηχανιςμού, αλλϊ και
του ύδιου του υποκειμϋνου που διδϊςκεται μϋςα ςε αυτό. Μιλϊμε για πλήρη
καταςτρατήγηςη του Δημόςιου και Δωρεάν Πανεπιςτημίου όπωσ το φοιτητικό κίνημα
είχε κατακτήςει έωσ ςήμερα.
 Επιπλέον, η ίδρυςη των Περιφερειακών ΢υμβουλίων Ανώτατησ Εκπαίδευςησ (Π΢ΑΕ) μασ
φέρνουν ςτο μυαλό τα αλήςτου μνήμησ ΢υμβούλια Ιδρύματοσ με τισ αρμοδιότητεσ που
το νομοςχέδιο τουσ αναθέτει. Τα ΠΣΑΕ ουςιαςτικϊ θα εύναι περιφερειακϊ όργανα τα
οπούα θα αναλαμβϊνουν την εποπτεύα των Πανεπιςτημύων μύασ περιφϋρειασ, θα
επιβλϋπουν την ανταποδοτικότητα τουσ, και μϋςα από ϋνα ςύςτημα αξιολόγηςησ θα
κρύνουν και τη χρηματοδότηςό τουσ. Σαν να μασ θυμύζει τισ εςωτερικϋσ αξιολογόςεισ
που πραγματοποιούςαν τα Συμβούλια Ιδρύματοσ, οι οπούεσ δεν κατϋληξαν λύγεσ
φορϋσ ςε ςυγχωνεύςεισ προγραμμϊτων ςπουδών αλλϊ και απϋβλεπαν ςτη
ςυγχώνευςη και κατϊργηςη ολόκληρων Τμημϊτων (για όςουσ/όςεσ θυμούνται Σχϋδιο
Αθηνϊ).
Το νομοςχϋδιο αυτό, όπωσ περιγρϊφηκε από τουσ πιο βαςικούσ του κόμβουσ, μοιϊζει να
ςυνδϋει με ϋναν πιο ϊμεςο τρόπο το χώρο τησ αναπαραγωγόσ, δηλαδό του χώρου τησ
εκπαύδευςησ, ακόμα από τη δευτεροβϊθμια, με το χώρο τησ παραγωγόσ. Εύναι προφανϋσ
με λύγα λόγια ότι ςυγκροτεύται με βϊςη, όχι τα ςυμφϋροντα μιασ νεολαύασ που αυτό τη
ςτιγμό βϊλλεται από παντού, αλλϊ με τα ςυμφϋροντα τησ αγορϊσ εργαςύασ. ΢ε αυτή την
κίνηςη που επιτίθεται για ακόμα μία φορά ςτη γενιά μασ, πρέπει η νεολαία ςυνολικότερα
αλλά και το φοιτητικό κίνημα ειδικότερα, να πάρει θέςη μάχησ, να δηλώςει ότι το μέλλον
ανήκει μόνο ςε εμάσ, και να ορίςουμε εμείσ το πώσ θέλουμε να ζήςουμε.

ΟΛΟΙ/ΟΛΕ΢ ΢ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΢ΤΝΕΛΕΤ΢Η
ΣΕΣΑΡΣΗ 29/3, 14:00, αμφ.16