You are on page 1of 16

dyplom magistra 2017/2018

www.wsb.pl
Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków
studiów I stopnia na dowolnej uczelni
2 ścieżki kształcenia:
• studia II stopnia
• studia II stopnia z podyplomowymi
takich kierunkach, jak:
PEDAGOGIKA NOWOŚĆ
w przygotowaniu
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
FINANSOWO-PRAWNY
MENEDŻERSKO-PRAWNY
LOGISTYKA
ZARZĄDZANIE
Specjalności w języku angielskim

Ponad 300 000 studentów zaufało Wyższym Szkołom Bankowym
A o uczelni

Studia magisterskie to najlepsza inwestycja...........................................................1
Studiuj i pracuj – dobra organizacja studiów...........................................................2
Sprawdź, jak płacić mniej..................................................................................................3
Studia dla absolwentów wszystkich uczelni..........................................................4
Więcej niż dyplom magistra
– studia II stopnia ze studiami podyplomowymi................................................. 5
Menedżerowie kierunków ..............................................................................................6

kierunki
B i specjalności

Finanse i rachunkowość TORUŃ.................................................................................. 7
Kierunek finansowo-prawny BYDGOSZCZ.............................................................8
Kierunek menedżersko-prawny TORUŃ.................................................................9
Logistyka BYDGOSZCZ.....................................................................................................10
Pedagogika NOWOŚĆ w przygotowaniu BYDGOSZCZ, TORUŃ.................11
Zarządzanie BYDGOSZCZ............................................................................................... 12

C rekrutacja

Zasady rekrutacji ................................................................................................................ 13
www.wsb.pl

Studia magisterskie to najlepsza inwestycja
„Postanowiłam całkowicie odmienić swoje życie
i mieć dyplom magistra z kierunku, który da
mi dodatkowe możliwości rozwoju i rozszerzy
moje zainteresowania. Poprzednio studiowałam
turystykę i rekreację, co pozwoliło mi być
kilkakrotnie na praktykach zagranicznych,
wzbogacić słownictwo oraz poznać,
interesujących ludzi i ich kulturę. Obecnie mam
możliwość poznania narzędzi, instrumentów
finansowych i zasad rachunkowości. Wiem, że tę
wiedzę wykorzystam, jeśli nie w księgowości, to
w codziennym życiu. Sama do końca nie wiem,
co będę jeszcze robić w przyszłości, natomiast
dwa kierunki z pewnością nie zaszkodzą
w moim CV”.
Bernadetta Kozłowicz
studentka WSB

To się opłaca Uzupełniasz praktyczną wiedzę przydatną
Inwestycja w studia się opłaca, bo to inwestycja w pracy
w przyszłość. W WSB w ramach czesnego otrzymujesz • Ofertę kierunków i specjalności tworzymy na podstawie
praktyczne kształcenie, aby po ukończeniu studiów jak analizy potrzeb rynku pracy, a programy kształcenia
najlepiej radzić sobie na rynku pracy. Przeczytaj, w jaki powstają w konsultacji z ekspertami zatrudnionymi
sposób studia w WSB pomogą Ci w znalezieniu dobrze w danej branży. To przecież oni wiedzą najlepiej, jakie
płatnej i spełniającej Twoje ambicje pracy. umiejętności musisz mieć, aby w przyszłości ubiegać się
o wymarzone stanowisko.
Dostajesz zwrot z inwestycji
• U nas zdobywasz nie tylko podręcznikową wiedzę,
• Czy wiesz, że w Polsce dyplom magistra daje
ale przede wszystkim praktyczne umiejętności, które
sześciokrotnie większą stopę zwrotu niż dyplom
możesz od razu wykorzystać w swojej pracy.
licencjata? Dzięki praktycznemu wykształceniu
i dyplomowi renomowanej uczelni zdobędziesz dobrą • Zajęcia w WSB mają formę nie tylko wykładową, ale
pracę i zaczniesz rozwijać karierę zawodową, co wiąże też warsztatową, dzięki temu masz kontakt z aktualną
się też z lepszymi zarobkami – Twoja inwestycja zacznie wiedzą z danej dziedziny. Interaktywne formy zajęć
się zwracać. (Źródło: „Diagnoza społeczna 2015”). – prace projektowe, case studies i gry biznesowe –
pozwolą Ci doświadczyć wielu zagadnień na własnej
• W wielu branżach zarobki rosną wraz ze zdobywaniem
skórze.
kolejnych szczebli edukacji.

8000 zł
Im więcej
6500 zł
inwestujesz 5500 zł 5300 zł
4250 zł
w karierę, 3500 zł 3500 zł 3919 zł
3000 zł
3800 zł
2600 zł 2700 zł
tym więcej
zarabiasz podstawowe
i gimnazjalne
zasadnicze
zawodowe
średnie
i pomaturalne
wyższe zawodowe wyższe
(licencjackie/ magisterskie
wyższe
magisterskie
inżynierskie) inżynierskie
Źródło:
„Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń”, Wynagrodzenie całkowite 3 kwartyle – 1/4 zarabia więcej niż...
Sedlak & Sedlak 2016 r. brutto osób wg wykształcenia Mediana – połowa zarabia więcej niż...

1
A o uczelni

Studiuj i pracuj – dobra organizacja studiów

„Studia pozwoliły mi na zmianę
miejsca pracy i awans zawodowy.
Praktyczna, a także nowatorska wiedza
przekazywana przez wykładowców
aktywnie uczestniczących w rynku pracy
pozwala mi na bieżące wykorzystywanie
jej podczas wykonywania obowiązków.
Jestem bardzo związany z uczelnią. Pełnię
funkcję przewodniczącego Samorządu
Studenckiego WSB, a także ambasadora
Biura Karier”.
Piotr Characzenko
student WSB

Wyobraź sobie, że jesteś studentem, który łączy naukę z pracą. Czasem
masz to
spotykasz się ze znajomymi, uprawiasz sport, rozwijasz hobby, podróżujesz.
w czesnym
Może również z powodzeniem łączysz naukę z wychowywaniem dzieci. Wydaje
Ci się to niemożliwe? A jednak w WSB dajemy radę! W jaki sposób? Dzięki dobrej
organizacji studiów:

• Jeśli studiujesz w trybie niestacjonarnym, zajęcia • Nie stoisz kilka godzin w kolejce po wpis!
masz tylko w sobotę i niedzielę. Oceny i wyniki zaliczeń sprawdzasz w elektronicznym
• Nie trwonisz czasu na czekanie dzięki optymalnie indeksie.
ułożonemu planowi zajęć i minimalnej liczbie • Dni i godziny otwarcia działów dostosowane są
okienek. do potrzeb studentów – działy czynne są również
• Jeżeli masz doświadczenie zawodowe w zakresie w weekendy.
studiowanego kierunku, możesz na jego podstawie • Jeśli nie było Cię na wszystkich zajęciach, nie musisz
uzyskać zaliczenie praktyk. kserować notatek – potrzebne materiały znajdziesz na
• Uczelnia zarówno w Toruniu, jak i w Bydgoszczy platformie Moodle.
znajduje się w doskonałym punkcie • Na zaliczenie przygotujesz się w domu – dzięki zbiorom
komunikacyjnym. elektronicznym naszej biblioteki we własnym fotelu
• Dzięki Extranetowi masz stały kontakt z uczelnią możesz zapoznać się z najnowszymi opracowaniami
niezależnie od tego, w jakiej części świata się znajdujesz. z potrzebnego obszaru.

Studia
Studia wwWSB
WSBprzekładają 39%

przekładają się
się na poprawę na
sytuacji 29%
wzrost wynagrodzenia

28%
zmiana pracodawcy

stabilizacja pozycji

24%
zmiana stanowiska

23%
poprawę
zawodowejsytuacji 22%
podjęcie pracy
zawodowej

zawodowej
w firmie
awans

Absolwenci
Absolwencibadani
badanipół roku
pół popo
roku ukończeniu
ukończeniu
studiów wskazali na następujące korzyści:
studiów wskazali na następujące korzyści:

2
www.wsb.pl

Sprawdź, jak płacić mniej
Studia w WSB są płatne, ale jednocześnie pokazujemy Ci sposoby na obniżenie czesnego i dogodne
rozplanowanie wydatków.

„Wykładowcy tutaj to praktycy, którzy na co dzień mają do czynienia
z omawianymi kwestiami i chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami
zawodowymi. Co ważne, w WSB istnieje możliwość ubiegania się o stypendium
socjalne dla osób z niskim dochodem lub dla najlepszych studentów. Finansowa
Nagroda Rektora jest dużym atutem uczelni”.

Angela Jędrkiewicz
studentka WSB

Skorzystaj z promocji Szeroki system stypendialny Elastyczny system opłat
Pierwsi zyskują najwięcej! Zapisując W WSB możesz ubiegać się o takie same To opcja, dzięki której możesz zarządzać
się w kwietniu i maju, skorzystasz stypendia, jakie otrzymują studenci swoimi wydatkami. Zdecyduj, w ilu
z największych zniżek. Aby zapisać uczelni publicznych. Są to m.in. ratach chcesz opłacać czesne. Do
się on-line, nie musisz mieć kompletu stypendia naukowe, sportowe, socjalne wyboru masz 2, 10 i 12 rat lub płatność
dokumentów. oraz zapomogi. Dzięki dobrym wynikom za rok z góry.
Jeśli jeszcze czekasz na obronę i nie w nauce możesz otrzymać stypendium
Gwarancja stałego czesnego
masz dyplomu studiów wyższych, nie pokrywające w całości koszt czesnego
i w efekcie – studiować za darmo. Już na początku nauki wiesz, ile
martw się! Możesz zapisać się jako
będziesz płacić przez całe studia.
wolny słuchacz, a potrzebne dokumenty Brak ukrytych kosztów W umowie, którą z Tobą podpisujemy,
dostarczysz w późniejszym terminie.
W WSB cenimy przejrzyste zasady, zobowiązujemy się, że opłaty za naukę
Skorzystaj ze zniżki dla dlatego w regulaminie ujawniamy nie wzrosną w czasie studiów.
absolwentów wszystkie koszty związane ze studiami.
Jeśli jesteś absolwentem WSB, sprawdź W trakcie nauki nie zaskoczymy Cię
naszą aktualną promocję! W zależności żadnymi dodatkowymi opłatami.
od terminu, w którym zapiszesz się na
studia, możesz obniżyć opłaty nawet
o 1400 zł. Zniżka jest rozliczana w ciągu
2 lat. Po skończeniu studiów II stopnia
możesz wybrać studia podyplomowe czy
szkolenia, zawsze korzystając z promocji
dla absolwentów.

9 sposobów
na obniżenie
1 Zapisz się jak
najszybciej 4 Dzięki materiałom
on-line oszczędzisz 7 Kontynuuj naukę
na studiach

1 Zapisz się jak
najszybciej 4
i skorzystaj Dzięki materiałom
on-line oszczędzisz
z promocji cenowej 7
na wydrukach
Kontynuuj naukę
i ksero na studiach
podyplomowych
w WSB, korzystając

czesnego
i skorzystaj na wydrukach podyplomowych ze zniżek dla

2 Zdobądź
z promocji cenowej i ksero
stypendium MNiSW
5
w WSB, korzystając
Dzięki wsparciu
ze zniżek dla
absolwentów WSB

2
Biura Karier
5 8
Zdobądź Dzięki wsparciu absolwentów WSB
za dobre wyniki zdobądź płatny staż Uzyskaj kredyt
stypendium MNiSW Biura Karier

8
za dobre wyniki w nauce lub praktykę studencki
zdobądź płatny staż Uzyskaj kredyt
w nauce lub praktykę studencki

3 3
Szeroki wachlarz
Szeroki wachlarz

6
stypendiów: socjalne,
Rozłóż czesne 6 9
na 12 rat i zmniejsz
stypendiów: socjalne,sportowe, zapomogi
Rozłóż czesne
na 12 rat i zmniejsz
Brak
miesięczne
ukrytych opłat 9 Brak ukrytych opłat

sportowe, zapomogi miesięczne obciążenie budżetu
obciążenie budżetu

3
A o uczelni

Studia dla absolwentów wszystkich uczelni
Czy chcesz zmienić swój zawód na taki, który przyniesie Ci więcej satysfakcji? Dołącz do WSB. Na studiach II stopnia
rozwiniesz się na kierunku, który Cię interesuje. Wystarczy, że jesteś absolwentem studiów I stopnia (licencjackich
lub inżynierskich) dowolnej uczelni. Masz możliwość realizacji dodatkowych modułów, dzięki którym uzupełnisz
wiedzę, której Ci może brakować, jeśli kończyłeś kierunki nieekonomiczne lub nie jesteś absolwentem pedagogiki.

„Po standardowych studiach na innych uczelniach – zupełnie nowa formuła
aktywnej partycypacji słuchaczy, integracji i pracy grupowej stanowi ogromny
przeskok w kwestii efektywności nauczania. Słuchacz nie jest już tylko odbiorcą,
jest aktywnym uczestnikiem wchodzącym w interakcje z prowadzącym
i z pozostałymi uczestnikami. Następuje tu wymiana doświadczeń, koncepcji
oraz pełna współpraca. WSB jest nowoczesną uczelnią dającą wiele możliwości.
Gorąco ją wszystkim polecam!”

Aleksandra Markiewicz
studentka WSB

Dlaczego warto zdobyć dyplom Jakie korzyści osiągniesz na Co dodatkowo zyskasz
magistra WSB: studiach II stopnia: na studiach II stopnia
• dyplom magistra uczelni cenionej • w 2 lata uzyskasz dyplom magistra z podyplomowymi:
i rozpoznawalnej wśród pracodawców • dopasujesz studia do własnych • w 2 lata uzyskasz 3 przewagi na
pomoże Ci na kolejnych szczeblach preferencji poprzez dobór kierunku rynku pracy:
kariery i specjalności – dyplom magistra
• zdobywasz drugi zawód i dodatkowe – świadectwo studiów
• wybierając studia niestacjonarne,
umiejętności potrzebne w pracy lub podyplomowych
możesz w tygodniu pracować na cały
kontynuujesz naukę w obszarze, – dowód na to, że potrafisz robić
etat, bo zajęcia odbywają się jedynie
który wybrałeś wcześniej na kilka rzeczy jednocześnie
w weekendy (soboty i niedziele)
studiach I stopnia, i rozwijasz swoje • dopasujesz studia do własnych
• atrakcyjna cena studiów sprawi, że
kompetencje preferencji poprzez dobór kierunku,
będzie Cię na nie stać – nasi studenci
• masz wybór: studia tradycyjne specjalności studiów magisterskich
najczęściej łączą naukę z pracą
II stopnia lub połączone i tematyki studiów podyplomowych
i w taki sposób bez problemu radzą
z podyplomowymi. sobie z obciążeniami finansowymi • zdobędziesz dodatkowo
specjalistyczną wiedzę dostępną na
• kiedy zdecydujesz się na studia
studiach podyplomowych
magisterskie z podyplomowymi
– jako nasz absolwent skorzystasz • płacisz jedno czesne – niższe niż
z atrakcyjnych rabatów. suma opłat za studia magisterskie
i podyplomowe, jeśli decydowałbyś
się na nie osobno.

WSB jako pierwsza uczelnia wyższa w regionie
opracowała i wdrożyła System Zarządzania
Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008
Wdrożenie systemu jest gwarantem powtarzalności nadzorowanych procesów, a więc zapewnieniem najwyższej
jakości świadczonych usług edukacyjnych. System Zarządzania Jakością w Wyższej Szkole Bankowej jest zgodny
z wymaganiami normy EN-PN ISO 9001:2008. Uczelnia wdrożyła i stosuje SZJ w zakresie projektowania autorskich
programów kształcenia i ich realizacji na studiach I stopnia, II stopnia i podyplomowych.

4
www.wsb.pl

2 dyplomy
Więcej niż dyplom magistra w 2 lata

– studia II stopnia ze studiami
podyplomowymi
Proponujemy Ci innowacyjny sposób studiowania. To rozwiązanie, które łączy studia magisterskie
z podyplomowymi. Zobacz, na czym to polega.

„Mam dwójkę dzieci i nie jest mi łatwo pogodzić naukę i pracę z ich
wychowaniem. Robię natomiast wszystko co w mojej mocy, by nie zrezygnować
z własnego rozwoju. Pracuję w Urzędzie Miasta w Solcu Kujawskim i po prostu
chciałam kontynuować naukę związaną ze stanowiskiem. W wolnym czasie
piekę ciasta, ćwiczę i jeżdzę na rowerze”.

Agnieszka Małecka
studentka WSB

Dlaczego powinieneś Organizacja studiów II stopnia Kierunki studiów
wybrać studia II stopnia z podyplomowymi: podyplomowych:
z podyplomowymi: • studia realizujesz równolegle do Studiując na kierunkach: FiR,
• zdobywasz dwa dyplomy w ciągu dwóch studiów magisterskich; trwają zarządzanie, logistyka, menedżersko-
lat: dyplom magistra i świadectwo 4 semestry -prawnym, finansowo-prawnym,
ukończenia studiów podyplomowych • zajęcia odbywają się podczas możesz wybrać następujące kierunki
• oszczędzasz czas i pieniądze dzięki odrębnych zjazdów, które nie studiów podyplomowych:
dobrej organizacji zajęć (zjazdy studiów kolidują ze zjazdami na studiach • controlling w praktyce
podyplomowych dopasowane są do magisterskich • menedżer projektu
studiów magisterskich) • realizacja studiów pozwoli Ci • menedżer sprzedaży
• uczysz się praktycznych rzeczy, pozyskać specjalistyczną wiedzę
• podatki i doradztwo podatkowe
rozwijasz specjalistyczne umiejętności w wybranej dziedzinie
na studiach podyplomowych • trening menedżerski.
• program studiów podyplomowych
• masz kontakt z wykładowcami jest tak ułożony, że nie powiela treści Studiując na kierunku pedagogika,
praktykami ze studiów magisterskich, lecz jest ich w ramach studiów II stopnia ze
rozszerzeniem i uszczegółowieniem. studiami podyplomowymi możesz
• dzięki interaktywnym (warsztatowym)
wybrać studia podyplomowe:
formom zajęć wielu zagadnień
doświadczysz na własnej skórze. • przygotowanie psychologiczno-
-pedagogiczne
• organizacja i zarządzanie oświatą.

Atuty studiów
magisterskich
Oszczędność x2
ze studiami czasu – w ciągu
dwóch lat Większe
Jedno czesne
podyplomowymi zdobywasz dwa
dyplomy
szanse na
rynku pracy

Podwójna dawka
Bogatsze CV praktycznych
umiejętności

5
A o uczelni

Menedżerowie kierunków,
czyli od kogo dowiesz się najwięcej
Menedżer kierunku to funkcja, którą stworzyliśmy w celu podniesienia jakości kształcenia. Każdy kierunek studiów
w WSB ma swojego „anioła stróża” – menedżera kierunku. To osoba, która czuwa m.in. nad jego programem. To także
Wasz mentor, do którego możecie się zgłaszać z problemami lub inicjatywami związanymi z danym kierunkiem.

dr Piotr Prewysz-Kwinto
dr Maciej Tokarski menedżer kierunków finansowo-
Magdalena Niżnik dr Tomasz Janicki
menedżer kierunku finanse -prawnego, menedżersko-prawnego
menedżer kierunku logistyka menedżer kierunku zarządzanie
i rachunkowość oraz studiów II stopnia ze studiami
podyplomowymi

Czym zajmuje się menedżer kierunku? Buduje i rozwija relacje z pracodawcami, aby:
Obejmuje opieką studentów danego kierunku m.in. • definiować potrzeby rynku pracy w zakresie pożądanych
poprzez: umiejętności i kompetencji absolwentów
• dyżury, na których pomaga Wam rozwiązywać bieżące • zapraszać wykładowców praktyków do współpracy
wyzwania pojawiające się w toku studiów • wprowadzać praktyczne formy kształcenia
• analizę wyników badań Waszych opinii na temat uczelni • organizować wizyty studyjne i zajęcia w warunkach
(ocena zajęć, uwagi do rzecznika studentów oraz Badanie rzeczywistych
Atrybutów Marki) • przygotowywać atrakcyjne programy praktyk i staży
• wdrażanie zmian z uwzględnieniem Waszych głosów • wdrażać certyfikaty kompetencji, które można zdobyć
• inspirowanie do działalności kół naukowych. w toku studiów.
Współpracuje z zespołem dydaktycznym oraz studentami
i absolwentami, aby weryfikować i doskonalić programy
kształcenia.

„Menedżer kierunku to osoba, która od „Do obowiązków menedżera
początku do końca zaangażowana jest należy nie tylko merytoryczna
w opiekę nad kierunkiem. To ekspert, opieka nad kierunkiem, ale
który dzięki szerokim kompetencjom również udzielanie pomocy
dydaktycznym i zawodowym nadaje i rad studentom w sprawach
kierunkowi ostateczny kształt, związanych z realizacją procesu
dba o praktyczny charakter zajęć oraz dydaktycznego”.
o ich najwyższą jakość”.
dr Monika Wyrzykowska-
dr Magdalena Zubiel-Kasprowicz -Antkiewicz
Dziekan Wydziału w Bydgoszczy Dziekan Wydziału w Toruniu

6
www.wsb.pl
TORUŃ

„Swoje życiowe cele miałam jasno określone
już w gimnazjum. Chcę założyć firmę,
która będzie pomagała osobom starszym.
Aktualnie poznaję teorię i mechanizmy
funkcjonowania przedsiębiorstw. Studiuję
finanse i rachunkowość, po wykładach
realizuję się w samorządzie studenckim
i trenuję wioślarstwo. Upór i determinację
dał mi sport. Teorię i praktykę – WSB”.
Agnieszka Skworzec
absolwentka WSB

Finanse i rachunkowość czesne atrakcyjne
rynkowo

Dlaczego powinieneś wybrać finanse z czterech egzaminów (poziom F1-F4) w ramach
i rachunkowość? międzynarodowego, prestiżowego dyplomu ACCA
(Association of Chartered Certified Accountants).
• Poszerzymy Twoją wiedzę z zakresu finansów
i rachunkowości podmiotów gospodarczych sfery realnej W trakcie studiów:
i finansowej, analizy oraz oceny kompleksowych zjawisk
• nauczysz się korzystać z zaawansowanych metod
gospodarczych i finansowych, podejmowania złożonych
analitycznych w warunkach zmieniającej się sytuacji
decyzji gospodarczych i finansowych, oceny ich ryzyka,
w gospodarce światowej
jak również możliwości zarządzania nim.
• zostaniesz wyposażony w praktyczne umiejętności do
• Zajęcia prowadzone są przez wykładowców
pełnienia dobrze płatnych zawodów, m.in. analityka
z doświadczeniem praktycznym – przedsiębiorców,
finansowego, doradcy bankowego czy audytora
menedżerów i specjalistów z zakresu księgowości,
wewnętrznego, oraz do prowadzenia ksiąg rachunkowych
bankowości, prawa, podatków i ubezpieczeń.
• będziesz brał udział w zajęciach w pracowni
• Przygotujemy Cię do zdobycia dodatkowych certyfikatów.
komputerowej wyposażonej w oprogramowanie Symfonia
• Wszyscy absolwenci kierunku są zwolnieni oraz ENOVA 365 firmy Soneta sp. z o.o.
• weźmiesz udział w wizytach studyjnych i szkoleniach.

Partnerzy biznesowi kierunku:

Wybierz studia magisterskie w wersji tradycyjnej lub łączonej ze studiami podyplomowymi:
SPECJALNOŚCI NA STUDIACH II STOPNIA STUDIA II STOPNIA Z PODYPLOMOWYMI
Analityk finansowy NOWOŚĆ
Finance and management Do wyboru jeden z pięciu kierunków
Finanse w administracji publicznej studiów podyplomowych*:
Kady i płace w praktyce • controlling w praktyce
• menedżer projektu
Logistyka – organizacja i finanse NOWOŚĆ • menedżer sprzedaży NOWOŚĆ
Nowoczesna bankowość i ubezpieczenia • podatki i doradztwo podatkowe
• trening menedżerski
Podatki i doradztwo podatkowe
Programy finansowo-księgowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem * Jeżeli zdecydujesz się na studia łączone
Rachunkowość przedsiębiorstw i kontrola finansowa – II stopnia z podyplomowymi

Zarządzanie i finanse przedsiębiorstw

7
B kierunki i specjalności
BYDGOSZCZ

„Wybór kierunku nie był przypadkowy. Jestem
administratorką w placówce opiekuńczo-
wychowawczej i kocham tę pracę. Dbam
o wyposażenie dla dzieci, o to, żeby miały ciepło,
żeby miały wszystko, czego potrzebują w formie
administracyjnej i finansowej. Studia pomagają mi
zdobyć wiedzę, dzięki której będę umiała pomóc
im jeszcze bardziej. Na uczelni nie spotkałam się
z sytuacją, żeby ktoś nie podał mi pomocnej ręki. Jak
jest problem, to idę do dziekanatu. Jak opowiadam
o tym swoim znajomym, to są w szoku, bo na innych
uczelniach jest raczej odwrotnie”.
Marlena Balcerzak
studentka WSB

Kierunek finansowo-prawny czesne atrakcyjne
rynkowo

Dlaczego kierunek finansowo-prawny? • zasad analizy opłacalności inwestycji i sporządzania
biznesplanu
• To innowacyjny kierunek studiów niedostępny w ofercie
innych uczelni regionu, łączący wiedzę i umiejętności • krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych
z zakresu finansów, rachunkowości i prawa, niezbędne w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
w pracy każdego menedżera. • wykorzystania metod rachunkowości zarządczej
• W trakcie studiów nabędziesz wiedzę z zakresu finansów w podejmowaniu decyzji
i prawa w biznesie pod kierunkiem doświadczonych • zasad uwzględniania ryzyka w decyzjach inwestycyjnych
dydaktyków z wieloletnim stażem oraz wiedzą praktyczną. na rynku finansowym.
• Szeroka oferta specjalności dostosowana do wymagań Praca dla Ciebie:
rynku pracy i konsultowana z pracodawcami regionu,
• analityk finansowy w przedsiębiorstwie lub instytucji
zarówno dla absolwentów kierunków ekonomicznych,
finansowej
jak i nieekonomicznych.
• doradca klienta, księgowy, specjalista w banku,
W trakcie studiów nauczysz się: instytucji finansowej lub innym podmiocie
• zasad postępowania administracyjnego i cywilnego gospodarczym
• przepisów prawa finansowego i europejskiego • specjalista w kancelarii prawnej oraz działach prawnych
różnych podmiotów gospodarczych.

Partnerzy biznesowi kierunku:

Wybierz studia magisterskie w wersji tradycyjnej lub łączonej ze studiami podyplomowymi:
SPECJALNOŚCI NA STUDIACH II STOPNIA STUDIA II STOPNIA Z PODYPLOMOWYMI
Doradztwo bankowo-ubezpieczeniowe
Do wyboru jeden z pięciu kierunków
Finance and management studiów podyplomowych*:
• controlling w praktyce
Finanse przedsiębiorstw
• menedżer projektu
Kadry i płace w praktyce NOWOŚĆ • menedżer sprzedaży NOWOŚĆ
• podatki i doradztwo podatkowe
Prawo i finanse w administracji publicznej • trening menedżerski.
Prawo finansowe i podatki * Jeżeli zdecydujesz się na studia łączone
– II stopnia z podyplomowymi
Rachunkowość przedsiębiorstw

8
www.wsb.pl
TORUŃ

„Ukończyłam zarządzanie na I stopniu, teraz
chciałam spróbować czego związanego
z obszarem prawnym, który przyda mi się
w życiu. Uczelnia przygotowuje studenta
pod rynek pracy i wiem, że podczas studiów,
na 100% otrzymam potrzebną wiedzę,
którą będę mogła wykorzystać. Byłam
menedżerem restauracji, teraz marzę
o tym, żeby założyć swoją, a do tego bardzo
oryginalną. Mam już na to plan!”
Agata Romańska
studentka WSB

Kierunek menedżersko-prawny czesne atrakcyjne
rynkowo

Dlaczego powinieneś wybrać kierunek • Zajęcia specjalnościowe są prowadzone przez
menedżersko-prawny? wykładowców z bogatym doświadczeniem praktycznym,
dzięki czemu poznasz nie tylko wiedzę książkową, ale
• To wyjątkowe studia, niedostępne w ofercie innych
praktyczne aspekty omawianych zagadnień.
uczelni wyższych regionu, łączące wiedzę i umiejętności
z dwóch obszarów: zarządzania i nauk prawnych, czyli W trakcie studiów nauczysz się:
niezbędne w pracy każdego menedżera.
• współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem
• Szeroka oferta specjalności jest dostosowana
• zasad podejmowania decyzji strategicznych i ich wpływu
do aktualnych wymagań rynku pracy i co roku
na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych
konsultowana z pracodawcami regionu.
• zasad postępowania administracyjnego i cywilnego
• Możesz uczestniczyć w dodatkowych zajęciach
z zarządzania i prawa, jeśli jesteś absolwentem • wybranych aspektów prawa europejskiego
kierunków nieekonomicznych. • zasad odpowiedzialności menedżera w obrocie
• Możesz zdobyć dodatkowe certyfikaty, np. IPMA. gospodarczym.

Partnerzy biznesowi kierunku:

Wybierz studia magisterskie w wersji tradycyjnej lub łączonej ze studiami podyplomowymi:
SPECJALNOŚCI NA STUDIACH II STOPNIA STUDIA II STOPNIA Z PODYPLOMOWYMI
Menedżer procesów produkcyjnych
Coaching i mentoring w biznesie
NOWOŚĆ

Finance and management Menedżer rekreacji NOWOŚĆ
Do wyboru jeden z pięciu kierunków
International management and marketing studiów podyplomowych*:
Menedżer sprzedaży, marketingu i PR
NOWOŚĆ (studia anglojęzyczne)
• controlling w praktyce
Menedżer bezpieczeństwa wewnętrznego Menedżer turystyki zdrowotnej NOWOŚĆ • menedżer projektu
• menedżer sprzedaży NOWOŚĆ
Menedżer BHP Menedżer w służbie zdrowia • podatki i doradztwo podatkowe
• trening menedżerski.
Menedżer HR Menedżer w turystyce i hotelarstwie
* Jeżeli zdecydujesz się na studia łączone
Menedżer IT Prawo dla menedżera – II stopnia z podyplomowymi
Menedżer logistyki Psychologia dla menedżera

Menedżer oświaty NOWOŚĆ

9
B kierunki i specjalności
BYDGOSZCZ

„Na co dzień pracuję w dziale sprzedaży i logistyki.
Dzięki zdobytej wiedzy moje obowiązki zawodowe stały
się dla mnie przyjemnością. WSB rekomendowali mi
znajomi i nie pomylili się. To nie tylko teoria, ale przede
wszystkim bezcenna praktyka. Łączę studiowanie
z obowiązkami rodzinnymi i moją pasją, jaką są
wyprawy motocyklowe, podróże i zwiedzanie nowych
miejsc. Społecznicy także znajdą tu swoje miejsce.
Ja zaangażowałam się w działalność Samorządu
Studenckiego WSB. Po studiach pragnę rozwinąć dział
logistyki w mojej firmie, a następnie dzielić się zdobytą
wiedzą z innymi”.
Barbara Chojnicka
studentka WSB

Logistyka czesne atrakcyjne
rynkowo
TYTUŁ MAGISTRA LUB MAGISTRA INŻYNIERA

Dlaczego powinieneś wybrać logistykę w WSB? • Program kształcenia realizowany na kierunku logistyka,
obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017, jest
• To jedyne w regionie studia magisterskie inżynierskie.
zgodny ze standardem kwalifikacyjnym Candidate
• Wykładowcy kierunku logistyka to wybitni naukowcy European Senior Logistican Europejskiego Towarzystwa
i doświadczeni praktycy zajmujący się problematyką Logistycznego (European Logistics Association) na
logistyki w działalności gospodarczej. II stopniu studiów magisterskich oraz magisterskich
• To interdyscyplinarne studia obejmujące zagadnienia inżynierskich.
kompleksowego i zintegrowanego zarządzania procesami
i systemami logistycznymi.
W trakcie studiów nauczysz się:
• zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
• Zajęcia odbywają się w nowoczesnych laboratoriach
komputerowych, wyposażonych w oprogramowanie • identyfikowania i projektowania procesów i systemów
wykorzystywane w biznesie. logistycznych
• Unikalne specjalności odpowiadające aktualnym • obsługi logistycznej przedsiębiorstw
wymaganiom rynku pracy, w tym jedyne w regionie studia • budowania relacji z partnerami w logistyce
magisterskie inżynierskie na kierunku logistyka. • zarządzania projektami logistycznymi.

Partnerzy biznesowi kierunku:

Wybierz studia magisterskie w wersji tradycyjnej lub łączonej ze studiami podyplomowymi:

SPECJALNOŚCI NA STUDIACH II STOPNIA STUDIA II STOPNIA Z PODYPLOMOWYMI

Business and logistics
Do wyboru jeden z pięciu kierunków
Ekonomika i zarządzanie transportem kolejowym studiów podyplomowych*:
Inżynieria systemów logistycznych (3 semestry, specjalność magisterska • controlling w praktyce
inżynierska – tytuł magistra inżyniera) • menedżer projektu
• menedżer sprzedaży NOWOŚĆ
Logistyka przedsiębiorstw
• podatki i doradztwo podatkowe
Zarządzanie łańcuchami dostaw w gospodarce globalnej • trening menedżerski.

Zarządzanie procesami logistycznymi * Jeżeli zdecydujesz się na studia łączone
– II stopnia z podyplomowymi
Zarządzanie przedsiębiorstwami sektora TSL

10
www.wsb.pl
BYDGOSZCZ TORUŃ

„Studia magisterskie na kierunku
pedagogika w WSB to gwarancja solidnej
wiedzy przekazywanej przez doświadczoną
kadrę praktyków. Różnorodność
proponowanych specjalności zapewnia
profesjonalne przygotowanie pedagogów
do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami
dorosłymi, a atrakcyjny program studiów
sprzyja rozwijaniu własnych zainteresowań
i umożliwia uzyskanie przygotowania
pedagogicznego”.
dr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak
menedżer kierunku pedagogika

Pedagogika czesne atrakcyjne
rynkowo
W PRZYGOTOWANIU

Dlaczego powinieneś wybrać pedagogikę metody w pracy z uczniami, podopiecznymi,
w WSB? wychowankami i osobami dorosłymi
• Innowacyjne studia łączące interdyscyplinarną wiedzę • rozwijać własne pasje i zainteresowania poprzez działalność
z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i metodyki w kołach naukowych, udział w konferencjach czy wolontariat
z nowoczesnymi rozwiązaniami praktycznymi. i praktyki w instytucjach współpracujących z uczelnią.
• Ścieżka tradycyjna i łączona ze studiami podyplomowymi Praca dla Ciebie (w zależności od wybranej
dostępna również dla absolwentów kierunków specjalności):
niepedagogicznych. • młodzieżowe ośrodki socjoterapii
• Jeśli nie jesteś absolwentem pedagogiki, realizacja • młodzieżowe ośrodki wychowawcze
dodatkowych zajęć pozwoli Ci uzupełnić wiedzę potrzebną
• szkoły i placówki edukacyjno-profilaktyczne
w procesie kontynuowania studiów II stopnia.
• schroniska dla nieletnich, świetlice środowiskowe
W trakcie studiów nauczysz się: i socjoterapeutyczne, zespoły kuratorskiej służby sądowej,
• diagnozować potrzeby oraz udzielać właściwej pomocy zakłady poprawcze, karne i areszty
osobom z różnych środowisk i w różnym wieku • ośrodki kultury
• budować własny warsztat pracy andragoga, pedagoga • zespoły kuratorskiej służby sądowej, zakłady poprawcze,
i nauczyciela, a także stosować innowacyjne i twórcze karne i areszty
• poradnie pedagogiczno-psychologiczne.

Partnerzy biznesowi kierunku:

Wybierz studia magisterskie w wersji tradycyjnej lub łączonej ze studiami podyplomowymi:

SPECJALNOŚCI NA STUDIACH II STOPNIA STUDIA II STOPNIA Z PODYPLOMOWYMI

Andragogika z doradztwem personalno-zawodowym Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika szkoły z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Pedagogika sądowniczo-penitencjarna Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

11
B kierunki i specjalności
BYDGOSZCZ

„Rozpocząłem swoją przygodę z WSB od kierunku infomatyka,
w tym samym czasie zacząłem również uczyć się fotografii.
Wydaje się to niemożliwe, bo jeszcze dwa lata temu nie
umiałem posługiwać się aparatem, ale dzisiaj zarabiam na tym
i mam własne produkcje. Sprowokowało mnie to, aby pójść
krok dalej i zacząć studia na II stopniu na kierunku zarządzanie.
Uczę się, jak prowadzić własną firmę, kreować markę produktu,
mieć pewność podejmowanych decyzji oraz jak budować relacje
z ludźmi. Zależy mi, żeby robić w życiu coś, co lubię, i na tym
właśnie zarabiać. Dzięki temu rozwijam siebie, zdobywam
doświadczenie i uczę się nowych rzeczy, które mogą przydać mi
się w przyszłości, gdy będę rozwijać własną działalność”.
Kamil Dolny
student WSB

Zarządzanie czesne atrakcyjne
rynkowo

Dlaczego powinieneś wybrać zarządzanie wyjątkowy pakiet przedmiotów ułatwiających
w WSB? rozpoczęcie studiów na tym kierunku.
• Poznasz współcześnie pożądaną wiedzę w zakresie • Możesz skorzystać z licznych ofert staży i praktyk
zarządzania procesowego i strategicznego. studenckich w firmach partnerskich.
• Na zajęciach wykorzystujemy specjalistyczne • Masz możliwość uczestniczenia w certyfikowanych
oprogramowanie (m.in. GRETL, generatory wniosków szkoleniach.
aplikacyjnych, systemy zarządzania treścią CMS).
W trakcie studiów nauczysz się:
• Naszym studentom oferujemy udział w projektach
• stosowania współczesnych koncepcji zarządzania
dofinansowanych ze środków UE. Obecnie realizujemy
organizacjami
projekt, w ramach którego studenci otrzymują wsparcie
w zakresie doradztwa zawodowego i możliwość wzięcia • identyfikacji i modelowania przebiegu wybranych
udziału w warsztatach z zakresu przedsiębiorczości. procesów w organizacji
• Dla studentów nieposiadających podstawowej wiedzy • prowadzenia negocjacji biznesowych
i umiejętności z zakresu zarządzania przygotowaliśmy • tworzenia biznesplanów.

Partnerzy biznesowi kierunku:

Wybierz studia magisterskie w wersji tradycyjnej lub łączonej ze studiami podyplomowymi:
SPECJALNOŚCI NA STUDIACH II STOPNIA STUDIA II STOPNIA Z PODYPLOMOWYMI
Business and logistics
International management and marketing NOWOŚĆ
Menedżer bezpieczeństwa wewnętrznego
Menedżer w służbie zdrowia Do wyboru jeden z pięciu kierunków
studiów podyplomowych*:
Psychologia w zarządzaniu
• controlling w praktyce
Trener biznesu • menedżer projektu
Zarządzanie administracją publiczną • menedżer sprzedaży NOWOŚĆ
• podatki i doradztwo podatkowe
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy • trening menedżerski.
Zarządzanie firmą
* Jeżeli zdecydujesz się na studia łączone
Zarządzanie jakością NOWOŚĆ – II stopnia z podyplomowymi
Zarządzanie marketingiem i sprzedażą
Zarządzanie procesami produkcyjnymi NOWOŚĆ
Zarządzanie zasobami ludzkimi

12
www.wsb.pl

Zasady rekrutacji
Miejsce na tytuł

Krok 1. •

Wybierz kierunek dla siebie.
Zapisz się online.
Wypełnij formularz na stronie
www.wsb.pl. System automatycznie
Sprawdź, co zyskujesz:


Skorzystaj z promocji.
Zarezerwuj sobie promocję.

2.
wygeneruje wypełnione dokumenty,
które zostaną wysłane na podany
przez Ciebie adres e-mail.
• O przyjęciu na studia decyduje
kolejność złożenia kompletu dokumentów.
Krok

Skompletuj dokumenty:
• kwestionariusz i podanie
• umowa w dwóch egzemplarzach
• Dostarcz dokumenty. • ksero dyplomu ukończenia studiów
• Otrzymaj decyzję o przyjęciu na studia. (oryginał do wglądu)
Krok • Podpisz umowę. • akt ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

3.
• 2 zdjęcia
Bądź spokojny:
• ksero dowodu osobistego
w razie pytań pracownicy Biura
(oryginał do wglądu).
Rekrutacji udzielą Ci pomocy
i wszystkich potrzebnych informacji.

Pod koniec okresu rekrutacyjnego

4.
otrzymasz od nas e-mail potwierdzający.

Jesteś przyjęty na studia.
Teraz możesz:
• zalogować się do Extranetu
Krok • sprawdzić harmonogram
pierwszego zjazdu.

Biuro Rekrutacji Toruń: ul. Młodzieżowa 31a Bydgoszcz: ul. Fordońska 74
czynne jest tel.: 56 66 09 211/212 tel.: 52 58 29 100/101/131
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.00-16.00 e-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl e-mail: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl
w soboty i niedziele: w godz. 10.00-14.00. gg: 3965403 gg: 10329268.

13
Wyższe Szkoły Bankowe
ZAUFAŁO NAM PONAD 300 000 STUDENTÓW