You are on page 1of 3

JOVENÍVOLA Lletra i música: Lluís Millet

b π
Poc a poc
œ
adaptació: Joan Casas
Soprano &b c ˙ œ. œ
J ˙. œ œ œ œ œ #˙ ˙

b π
No us a - llun - yeu il - lu - sions que m'en - dol - ci - ren

&b c ˙ j j
Alto #œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ #œ œ ˙ ˙
No us a - llun - yeu il - lu - sions que m'en - dol - ci - ren
b π˙ j
Vb c œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ œ œ ˙
Tenor J #˙
No us a - llun - yeu il - lu - sions que m'en - dol - ci - ren

? b cπ ˙ œ. œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ ˙ ˙
Bass b J
No us a - llun - yeu il - lu - sions que m'en - dol - ci - ren

b
5

S &b ˙ œ. œ
J ˙. œ œ œ- œ- œ- # œ- ˙ œ Œ
la jo - ven - tut de la vi - da ten - dra flor.
b
&b ˙ œ. œ
j œ œ œ- œ- œ- œ- ˙ œ
Œ
˙
A

la jo - ven - tut de la vi - da ten - dra flor.
b j œ- œ- œ-
T Vb ˙ #œ. œ ˙ œ œ œ- ˙ œ Œ
la jo - ven - tut de la vi - da ten - dra flor.

? bb ˙ œ. œ ˙ œ œ œ- œ- œ- œ-
B
J ˙ œ œ
la jo - ven - tut de la vi - da ten - dra flor. Jo

b .. p˙ j œ ˙
œ. œ ‰ œ ˙
9

b œ ‰
cresc.
& ˙ ˙ œ.
S
J

b .. p
Jo us ho prec no us a - llun - yeu

b j cresc.
A & ˙ œ. œ ˙ ˙ ˙ ˙ w

b .. p˙
Jo us ho prec no us a - llun - - yeu

b œ. œ ˙ cresc.
˙ ˙ ˙ w
T V J
˙
Jo us ho prec no us a - llun - - yeu
p ˙ ˙ ˙ Fœ
? b b .. ˙ ˙
cresc.
˙ œ
B

us ho prec no us a - llun - yeu om -

b f˙ œ. œ œ œ j
13

S &b J œ œ œ œ œ œ. œ #˙ ˙

bf
om - pliu mon pit d'ar - dent a - mor bres - sant - me en som - nis.
j
&b ˙ œ. œ œ #œ œ œ œ ˙ nœ œ ˙ ˙
A
om - pliu mon pit d'ar - dent a - mor bres - - - sant-me en som - nis.
b f˙ œ. œ œ œ œ œ ˙
T Vb J œ œ œ ˙ #˙
om - pliu mon pit d'ar - dent a - mor bres - - - sant-me en som - nis.

? bb f˙ œ. œ œ œ œ
B
J œ œ ˙ #œ œ ˙ ˙
pliu mon pit d'ar - dent a - mor bres - - - sant-me en som - nis.

til. œ œ œ #œ ˙ ˙.mou. 98 ˙ .riu. na d'or res ..nit bres-sa l'o-reig la bran-ca que guar-da a-mo-rós niu tot b 12 j œ œj œ œ œ 98 œ œ œ œ œj œ œj 12 j j œ 98 &b 8 œ œ œ œ œ 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ pbres-sa l'o-reig la bran-ca A mi-rant-se en l'in-fi . .nit tot can-ta.ta i tot som . b œ. ta i com . œ œ œ œ œ œ œ 8 œ œj œ œ œ œ œ can .re més ai .mou.riu. ri .re sen .to dol .nes b π T V b 98 œ œ œ œ Jœ œ Jœ 12 8 œ œ œ œ Jœ œ œJ œ œ œ 98 œ œ œ œ Jœ œ œJ 12 8 D'ai .ta.çó gen . b π & b 98 œ . π Boi . tot Bres . 98 œ œ œ œ œ œ œ 12 8 œ œ œ œ Jœ œ œ œ 9 25 8 œ œ J J J 8 p S mi-rant-se en l'in-fi .. Œ 98 1ª 2ª B ˙ œ œ ˙. tot can . œ ˙ Aœ œ œ œ œ ˙ ˙. œ œ œ œ J œ œ 12 J 8 œ. tot bres-sa l'o-reig la bran-ca que guar-da a-mo-rós niu tot can-ta tot b œ.re més ai .ta.çó gen .nes b π j A & b 98 œ œ œ œ œj œ œj 12 8 œ œ œ œ œj œ œj œ œ œ 98 œ œ œ œ œj œ œ 12 8 D'ai ..sa la mar ses o .ta en mi fins la mort. 2 b π˙ FINE .til. œ.. Boi . ri .sa la mar ses o . na d'or res-ta en mi fins a la mort.riu.ta i tot com .mou. œ ˙ ˙ ˙ ? bb ˙ J ˙ . œ œ ˙. œ.ta.ça can .mou.ta. tot can . ˙.çó gen . tot can . na d'or res .ta. œ œ œ œ J œ œ œ œ Jœ 98 œ œ œ œ œ œ œJ J can . 9 &b Œ Ó Œ 1ª 2ª A ˙ #œ. π b & b 98 12 98 œ œ œ œ œj œ œ 12 22 Més mogut ∑ 8 ∑ S J 8 Bres . 28 S œ œ J 8 œ ˙.ta en mi fins la mort.to dol . tot can . 98 Vb œ œ Œ ˙ Ó Œ 1ª 2ª T ˙ J Boi . tot can .re sen .sa la mar ses o . & b 12 œ œ œ ˙. mort. Jo mort. b j .riu tot can . ta i com .nes ? b 9 πœ œ œ œ œ œ œ 12 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 9 œ œ œ œ œ œ œ 12 B b 8 J J 8 J J 8 J J 8 D'ai . tot can . tot can .re sen . œ œ œ j œ.riu tot can .sa la mar ses o . 98 17 b œ. π œ. 8 π Boi . tot som . ri .nes b j .ta i tot som - ? b b 98 œ . tot som . œ œ œ j & b 98 œ 12 98 ˙ . œ œ œ œ 12 œ .nit tot can-ta. tot que guar-da a-mo-rós niu tot can-ta tot ? b b 12 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 9 œ œ œ œ œJ œ œJ 12 œ œ œ œ Jœ œ œJ œ œ œ 9 8 J J 8 8 8 p B mi-rant-se en l'in-fi . tot Bres .til.riu.ça can . mort. na d'or fins a la mort. œ œ œ Ó Œ 1ª 2ª S & J ˙. ta i som . mort. tot can .ta i tot com .ta i tot som - b π T V b 98 œ .re més ai . can . ri . œ ˙ œ œ œ . tot que guar-da a-mo-rós niu tot can-ta tot b V b 12 8 œ œ œ œ Jœ œ œJ œ œ œ 98 œ œ œ œ œJ œ œJ 12 8 œ œ œ œ Jœ œ œJ œ œ œ 98 pbres-sa l'o-reig la bran-ca T mi-rant-se en l'in-fi .ta i tot som . tot can . j 12 j j j 9 j A œ œ œ œ 8 œ.nit tot can-ta. B J J 8 J can . tot Bres .ça can . ta i som .to dol .

re més ai .ta tot mo .da d'a-mor qu'em fa cap-tiu tot can-ta ai! b œ .ta. re em dic . Œ. œ œ 9 34 S 8 œ œ œ œ J J 8 œ œ œ œ J J 8 p del sen .ta. Bres . d'ai . S œ œ J 8 œ ˙.ta. Œ. A 8 œ.ta.da d'a-mor qu'em fa cap-tiu tot can-ta ai! b V b 12 8 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 98 pœ œ œ œ œ œ œ 12 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 98 T J J J J 8 J J del sen .riu tot can .til Da capo al Fine sense repeticions .çó gen . B J J ˙.til b 9 œ. tot can . œ œ œ j U & b 98 98 ˙ .ta can . tot can . çó gen .re'm dic . œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J ˙.na .til b & b 98 œ .re més ai .re'm dic . œ œ œ Jœ 12 8 œ. œ. Bres .le . Bres .ti.ti.ça can .da d'a-mor qu'em fa cap-tiu tot can-ta ai! ? b 12 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 9 pœ œ œ œ Jœ œ œJ 12 œ œ œ œ Jœ œ Jœ œ œ œ 9 B b 8 J J 8 8 8 del sen . d'ai . 98 pœ œ œ œ œ œ œ 12 œ œ.til tot can-ta dol-ça can-çó gen .sen mon cor les o . d'ai .ti. ˙.na . 37 rit.sen mon cor les o .gut per l'a .til tot gen . œ œj œ œj 12 œ œj œ œ œ œ œj 98 œ œj œ œ œ œ œj ˙ .sen mon cor les o .da d'a-mor qu'em fa cap-tiu ai! b j œ œj œ œ œ 98 œ œ œ œ œj œ œj 12 j A & b 12 8 œ œ œ œ œ 8 œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ 98 del sen .ta dol .ment que hi viu mo .ment que hi viu tot can . ˙.nes b & b 12 j œ ˙.re.ta.ta d'ai . Œ.ta tot mo .gut per l'a . tot can .riu tot can . 8 ∑ 8 Bres . can .re més ai . œ œ 12 π œ 9 œ U œ œ .nes b j œ œj 12 A & b œ œ œ œ œj œ œj 12 8 œ œ œ œ œj œ œj œ œ œ 98 œ œ œ œ œ 8 riu tot som .re més ai .nes π ? b ‰ œ œ œ œ œ œ 12 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 9 œ œ œ œ œ œ œ 12 B b J J 8 J J 8 J J 8 tot som .ta.gut per l'a .ta dol .til U ? b b 98 œ . œ œ ˙.ta tot mo .riu tot can . çó gen . can . 98 Œ. π U d'ai .ta can .le .til tot can-ta dol-ça can-çó gen .le .na .ment que hi viu tot can .çó gen . œ.gut per l'a .ment que hi viu tot can .le .re més ai . T V 8 œ J J 8 œ œ J J 8 J d'ai .ti. rit.nes b T V b œ œ œ œ œJ œ œJ 12 8 œ œ œ œ Jœ œ œJ œ œ œ 98 œ œ œ œ œJ œ œJ 12 8 riu tot som . 3 π j b Œ ‰ Œ ‰ 12 98 œ œ œ œ œ œ œJ 12 31 S & b œ.til tot gen . re em dic . rit.sen mon cor les o .re. can . œ œ œ j œ 12 œ .ta.ça can .ta d'ai . rit.re.na .