You are on page 1of 9

Mr. T. Huijg & prof. mr.J.M.

van Slooten’ Artikelen
Dc opzegging van de uitvoeringsovereenkomst
22 2. Karakteristieken van de
uitvoeringsovereenkomst
1. Inleiding
2.1 Verzekeringsovereenkomst
ledere werkgever die een pensioenovereenkomst is aange De uitvoeringsovereenkomst is een verzekeringsovereen
gaan, client ook een uitvoeringsovereenkomst te hebben 2 Dat is van belang omdat het Burgerlijk Wetboek
komst.
met een pensioenuitvoerder. Er zijn dus duizenden uitvoe (Titel 717 BW) voor verzekeringsovereenkomsten een wet
ringsovereenkomsten. Deze uitvoeringsovereenkomsten telijke opzegregeling bevat. Dat een uitvoeringsovereen
gaan voor een groot gedeelte over de premie, inclusief bij komst kwalificeert als een verzekeringsovereenkomst blijkt
stortingsplicht. Door de crisis en de veranderingen in het uit art. 7:925 lid 1 BW, dat de verzekeringsovereenkomst
pensioenlandschap is er de laatstejaren bij werkgevers veel als volgt definieert:
belangstelling om tot aanpassing hiervan te komen. Indien
partijen niet gezamenlijk tot aanpassing kunnen komen, “f... een overeenkomst waarbij de ene partij, de verze
gloort opzegging als mogelijkheid. Over het opzeggen van keraar, zich tegen het genot van premie jegens haar we
een uitvoeringsovereenkomst is weinig bekend. De Pensi derpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen
oenwet (PW) stelt nauwelijks regels over dit onderwerp; van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der over
rechtspraak en literatuur ontbreken nagenoeg geheel. Er is eenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat,
dus aBe reden om eens een aantal vragen rond dit onder wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet wor
werp te verkennen. Aan de orde komen: de karakteristieke den gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen pre
trekken van de uitvoeringsovereenkomst die voor opzeg miebetaling zal duren. [...1”
ging van belang zijn, opzegging van contracten voor be
paalde en voor onbepaalde tijd, manieren van opzegging, Een uitvoeringsovereenkomst voldoet aan alle criteria uit
de eventuele plicht tot schadevergoeding en de betrokken dit artikel.
3 De werkgever betaalt periodiek een (eventueel
heid van de derde-belanghebbende bij de opzegging. gedempte) kostendekkende premie, zo volgt uit art. 25 lid 1
sub a en art. 128 PW. In ruil daarvoor is de uitvoerder ver
Zoals bekend zijn er diverse manieren om een overeen plicht tot het doen van uitkeringen, zo is de gedachte achter
komst te beeindigen, zoals ontbinding of vernietiging. Bij de de onderbrengingsplicht uit art. 23 lid I PW. Ten tijde van
uitvoeringsovereenkomst komt de opzegging het meest het aangaan van de uitvoeringsovereenkomst is bovendien
voor. Opzegging is niet wettelijk geregeld, maar is wel de niet zeker of de uitvoerder ook daadwerkelijk tot uitkering
term die in veel uitvoeringsovereenkomsten voorkomt. moet overgaan. Onzeker is bijvoorbeeld of een werknemer
Hiermee wordt bedoeld dat een partij gebruikmaakt van gedurende zijn dienstverband arbeidsongeschikt raakt of
een uit de uitvoeringsovereenkomst of redelijkheid en bil komt te overlijden. Ook is de lengte van de uitkeringsduur
lijkheid voortvloeiende bevoegdheid de overeenkomst te onzeker. Zo is niet zeker hoe lang een werknemer na zijn
doen eindigen. Mogelijk is de opzegmogelijkheid beperkt pensioeningangsdatum in leven blijft, terwiji art. 15 PW
door de uitvoeringsovereenkomst, zodat alleen onder be verplicht tot het levenslang uitkeren van ouderdomspensi
paalde omstandigheden, wegens bepaalde redenen, op een oen.
bepaald moment of tegen een bepaald bedrag kan worden
opgezegd. Dat doet er niet aan af dat dan van opzegging ge Dat de uitvoeringsovereenkomst kwalificeert als een verze
sproken kan worden. Daartegenover staan de wettelijk ge keringsovereenkomst blijkt ook uit de Pensioenwet zeif. Zo
regelde beeindigingswijzen, zoals ontbinding wegens een verklaart art. 5 PW bepaalde artikelen uit Titel 7.17 BW
tekortkoming, vernietiging wegens een wilsgebrek of ont —die geldt voor verzekeringsovereenkomsten expliciet —

binding wegens onvoorziene omstandigheden. Over deze niet van toepassing op de uitvoeringsovereenkomst. Dat
groep wettelijk geregelde beeindigingswijzen gaat dit arti duidt er op dat de Pensioenwet als uitgangspunt neemt dat
kel niet. Ret is redelijk uitzonderlijk dat op één van deze
gronden een beroep wordt gedaan. Ook beeindigen met
wederzijds goedvinden valt buiten dit artikel. Contractsvrij
heid brengt mee dat dit in beginsel altijd kan, met dien ver
2 In gelijke zin E. Lutjens en SI-I. kuiper, ‘Pensioenwet en privaatrecht’,
stande dat partijen erop bedacht dienen te zijn dat clerden NTBR 2008)10 en P.J.M. Akkermans, ‘Pensioenwet: first impressions’,
mogelijk zijn toegetreden tot de overeenkomst. Voor het P&P 2006/3. Zie voor enkele nslanceringen: R.A.c.M. Langemeijer, ‘De
overige gaat dit artikel dus over opzeggen. Pensioenwet: nieuwe en klare wijn7’. SR 2006/il en c.C.E. Ligtenberg.
‘De Pensioenwet: Ret karakter van de uitvoeringsovereenkomst’, P&P
2006/5.
3 J.A. Voerman en S.H. Kuiper stellen in hun noot bij Rb. Rotterdam 17
november 2011, fOR 2012)17 dat her aannemelijk is dat een uitvoe
I Mr. T. Huijg is pensioenrechtadvocaat te Amsterdam bij Stibbe. Prof. ringsovereenkomst met een premiepensioeninstelling niet kwalificeert
mr. J.M. van Slooten is advocaat te Amsterdam bij Stibbe en hoogleraar als een verzekeringsovereenkomst, omdat een premiepensioeninstel
Arbeidsrecht aan de Universiteis van Amsterdam. ling geen verzekeringstechnisch risico mag dragen.

TPV All. 3- juni 2013 7

p. 7:977 BW ook gevolgen voor de fonds anders dan bij een verzekeraar naar haar aard er — — mate waarin. Deventer: Tjeenk Willink 2005. 2Opdf. 17.J. 5 De wetsgeschiedenis van de Pensioenwet bevestigt dat een uitvoeringsovereenkomst als De parlementaire geschiedenis van de Pensioenwet sugge levensverzekering moet worden 6 gekwalifjceerd. r. 198. 8W B88 (Mijnssen). van SZW.A. p. 25 en en 58 (www. 3. bewerkt door mr. Rotterdam 17 november 2011. SER-advies Nieuwe Pensioenwet 2001. t3 Zo zei de minister: De uitvoeringsovereenkomst is ook een duurovereenkomst. vgl.3 Bepaulde tijd of onbepoalde tijd komst is. .jan2OlO. 33 en Groene Serie verbintenissenrecht. 6 Kamerctukken 1130 413. p.o. 1. p. Rb. Conrracteren 2007/4. kering schade wordt vergoed’.Adviezen/20002009/2001 /bl 9452% Amer Hartkamp 11. maken het voor pensioenfondsen mogelijk om bij richten van èên prestatie over een langere periode of die een eventueel tekortschietend vermogen een beroep te regelmatig verplicht tot het leveren van opvolgende presta doen op de deelnemers. Op de werkge bedrijven met hun pensioenfonds een overeenkomst voor ver rust de terugkerende verplichting premies te betalen en meestal ook de verplichting nieuwe werknemers aan te melden.” 14 7 Duurovereenkomsten kunnen overigens voor een be ties. 4.30413. 10 Zie Hof Arnhem 29 januari 1986. Arnhem 20 14 Kamerstukken II 2005/06. van der vegt. verplichting nieuwe dekkingen te verlenen. 44. 8 All.. ‘s-Gravenhage 14 januari 2009. 12: Rb. Het staat partijen naar literatuur wordt aangenomen dat een verzekeringsover onze mening dan ook vrij zon overeenkomst in tijd te be eenkomst doorgaans een duurovereenkomst is. bewerkt door 13 Dit ter onderscheiding van uitvoeringsovereenkomsten met levensver mr. zekeraars. 3 -juni 2013 TPV . Die kwalificatie is relevant omdat in de rechtspraak normen “De relatie tussen werkgever en pensioenfonds [heeftj in zijn ontwikkeld voor het opzeggen van duurovereenkom principe een onbeperkte duur. dr. Komerseukken 112005/06. Deventer: Kluwer 1985. art. er opgezegd kan worden. 4. 7:964 BW de verzeke sten. VR 1989/17. aant. Advies over de nieuwe pensi cli. 6:248 BW). nr. menten/voorbeelcLuitvoeringsovereenkomst_zonder. dr. den Tonkelaar. nr. 19529. DNB 9 gaat bier ook vanuit.J.vaste_werkge art.2 Duurovereenkonist beperkte duur is.17. 3. De termijn zonder als een overeenkomst tot levensverzekering. 4 Overigens de wetsgeschiedenis van de PW stelt dat ook met zoveel woorden. paalde of voor een onbepaalde tijd zijn aangegaan.17 BW. waaronder de overeenkomst is aangegaan. 6:213. De relatieve zekerheid van pensi De duurovereenkomst is geen in de wet benoemde over oenfondsen over de omvang van hun deeinemersbe eenkomst. A. J. 30 413. 9. daarin gesteund door de SER. een van onbepaalde tijd is. is namelijk 7:975 BW definieert een levensverzekering als de in ver mede bepalend voor de opzegregels die van toepassing zijn. 12 gesteld dat de re latie tussen een werkgever en een fonds in beginsel van on 2.nlr/media/DB. Rotterdam 17 mci 2006. 44.30413. 8 Groene Serie verbintenissenrecht. nodig is binnen de in de uitvoeringsovereenkomst over eengekomen grenzen. www. UN BH5296. 2. nr. Voor citaten met november 2003. r. Diverse malen heeft de Minister zie hierna. p.D. 7. nr. Wij komen ring waarbij het onverschillig is of en in hoeverre met de uit hier nog op terug. als voor de opzegregels uit Titel 7.. 8 De Pensioenwet bevat echter geen enkele bepaling die par tijen daadwerkelijk verplicht een uitvoeringsovereenkomst In de parlementaire 9 geschiedenis. p. 4 Het is bij de opzegrnogelijkheid van een uitvoeringsover eenkomst van belang of tie uitvoeringsovereenkomst voor De uitvoeringsovereenkomst kwalificeert meer in het bij bepaalde of voor onbepaalde hId is aangegaan.o. De uitvoe perken. band met her leven gesloten sommenverzekering [.21 en Rb. B.jsp S Rb. P32012)17.iurovereenlcomsten’. p. SER 01/06.. UN cnn soortgelijke lading zie: Kamerstukken 112005/06..ser. iDA. 63 en 67.10 AX8352. or. Een Dit geldt zowel voor de opzegregels voor duurovereenkom sommenverzekering is blijkens art. en ook de opvolgende 15 Tevens hebben in ieder geval 4 AEX-genoteerde neemt. Den Haag: SER 2001. p.nI/Document/Publicaties/Servicedocu 11 Mon. 6:213. ‘Beeindiging van 12 vgl. verspremie. Pensioenfondsen hebben sten op grond van de aanvullende en/of beperkende werk de mogelijkheid de premie aan te passen wanneer dat ing van de redelijkheid en billijkheid (art.o.toezicht. nr. 71.0. r. voeringsovereenkomsten voor bepaalde tijd. 7 Mi.30413..]. Aan die reert dat een uitvoeringsovereenkomst met een pensioen kwalificatie verbindt art. 15 Zie: www.. oenwet (advies van 18 mei 2001. en Karnersrukken 112005/06. DE OPZEGGING VAN DE UTV0ERINGS0VEREENK0MST de uitvoeringsovereenkomst een verzekeringsovereen 2. 22 en 193.ashx).57 Opzegging van duurovereenkomsten.6. den Tonkelaar. en de wijze waarop. aant.nl/3/50-224396.pdf. met verwijzing Strijbos. nr. v i.E.o. Op de uitvoerder rust pelorganisatie Pensioenfederatie’ een voorbeeId-uitvoe onder andere de voortdurende verplichting het ouderdoms ringsovereenkomst die de bepaalde tijd als uitgangspunt en overlijdensrisico te verzekeren. die sinds jaar en dag vrijwel alleen gebruikmaken van uit 9 Karnerstukken I 2004/05.dnb. In het algemeen wordt onder een duurovereen stand en de relatie met de werkgever op de lange ter komst verstaan een overeenkomst die verplicht tot het ver mijn.pensioenfederatie. Zo hanteert de koe ringsovereenkomst is dat dan ook. in de praktijk gebeurt dat ook. UN AN9698. p.7. Art. 3. de rechtspraak ° en de 1 voor onbepaalde tijd aan te gaan. 37 r. Brinkvan der Meer & mr.

Kamerstukken 1 2004/05. sten hangen samen met uiteg.pdnpensioen. verhouding met deelnemers niet beInvloeden. Is daar verzekering niet mag opzeggen of mag (laten) ontbinden.pdf.pdf en www. p. nr. de werkgever of de begunstigde(n) (art. 7:977 BW op de uitvoeringsover 3. Weliswaar gaat de Pensioen ben tot doel de verzekeringnemer te beschermen. De werkgever tijd iou die dan kunnen vernietigen.3. De ratio van deze wettelijke regel is gelegen in bet bijzon 3. 7:943 lid 3 BWjo. Er zijn diverse redenen die tegen de toepasselijkheid van bet opzegverbod uit art. specifleke opzeggronden. In bepaalde gevallen gaat die nemen van een opzegmogelijkheid beperkt die autono wettelijke beperking ver. nr. B. p. nr. DE OPZEGGING VAN DE LJITVOERINGSOVEREENKOMST bepaalde tijd. sprake van. 3.nl/Portals/30/docs/Uitvoeringsovereenkomst% een werkgever die continue zijn afspraken niet na 20PDN. 7:977 lid 1 BW.30 137. Salomons. p.4 Uitlegmethode dat de pensioenuitvoerder de uitvoeringsovereenkomst op Veel kwesties rond opzegging van uitvoeringsovereenkom ° 2 zegt. 29 PW (premievrijmaking bij premieachter Tjeenk Willink 1996. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de (uitsluiting oogt te verschaffen. 19.pdf. p. nr. Een uitvoerder zou op grond hiervan dan rende partijen. nr.30413. 7:940 lid 2 BW. 17 HR 20 februari 2004. tegelijkertijd lijkt het toch ook niet de bedoeling te zijn www. Onmogelijkheid voor de pensioenuitvoerder am de uitvoe zoals deelnemers. De Pensioenwet beoogt de autonomie van het fondsbe spreken. Onherroepelijk doemt daar bij de vraag op of zon uitleg dient te gebeuren aan de hand Van bepaalde wettelijke opzegregels mag niet ten nadele van een meer objectieve. Zwolle: 24 In zekere zin vormt art.Jaarverslag_201 I . Hierbij kan alleen warden afgeweken zo lang dat niet ten nadele is van men bijvoorbeeld denken aan een arbitrageclausule. wordt beperkt door enkele dwingende wettelijke stuur te borgen (zie bijvoorbeeld art. stand) daarop een uitzondering voor verzekeraars. NJ 2005/493.depensioenfonds.flexsecuritypensioen. 7:986 lid 2 8W. 22 Andere wetteiijke opzegre schriften en verhoudingen waarvan de aard meebrengt dat bij gels zijn slechts van regelend recht. 26 van de) bevoegdheid (tussentijds) op te zeggen. enz. 3. Van de resterende 12 AEX-genoteerde bedrijven is de 20 Zie art. 19 Zie art.pdf. Asser noemt omtrent opzeggen. dan is dat een argument voor de gedachte dat Omdat de uitvoeringsovereenkomst kwalificeert als een le een meer objectieve uitlegmethode moet gelden.’ Niet uitsluitend van belang is derhalve of derden.nl/sites/depensioenfonds/files/content/Jaarver geweest om die haalplicht tot in de lengte der dagen te slagen/Jrvrslg2ol 1. nr. uitlegmethode (de cao-norm) of van de werkgever of de begunstigde(n) worden afgewe aan de hand van de Haviltexnorm? Op grond van het arrest ’ Gebeurt dat toch. dan kan de werkgever de strijdige 2 ken. 3. duur van de uitvoeringsovereenkomst niet gepubliceerd OP het inter 21 Zie art. 3. 25 De wetgever heeft niet duidelijk ge der vrij in de uitvoeringsovereenkomst afspraken te maken maakt waaruit dat belang dan exact bestaat.19529. 7:977 lid 1 BW bepaalt dat een verzekeraar de levens wordt beInvloed door de uitvoeringsovereenkomst. nr. laten voortduren indien het fonds te maken heeft met www.nl/content/downloads/Jaarverslag-201 I . 19 529. C. 23 die uitleg in beginsel objectieve maatstaven centraal dienen te staan. 2004/05. Het ont opzegregels uit Titel 7. www.1 Contractuele opzegregels dere belang dat de verzekeringnemer heeft bij voortzetting In beginsel staat bet de werkgever en de pensioenuitvoer van de verzekering. 3.nl/Downloads/APF. 22 Kamerstukken 111985/86. Zo wordt de werkgever beschermd tegen verze regelingen leiden tot een bepaalde tijd-clausule. Van Tiggele &Salomons 7-1X 2012/657. komt. D5M en Randstad. exit-vergoedingen. 7:986 lid 2 BW). TPV Afi. art. In casu is wet ervan uit dat een pensioenfonds bij een premiebe dat de werkgever (de deelnemer is de verzekerde en de be talingsachterstand tot inning (eventueel in rechte) moet overgaan en dat een gebrek in de premieafdracht niet kan warden afgewenteld op de deelnemer. 17 geldt dat de ‘CAO-norm betrekking heeft op ge DSM/Fox bepaling (doen) vernietigen. Verzekering ten behoeve van een derde. 18 Zo ook FR.2 Wettelijke opzegregels eenkomst pleiten. net.46. 9 AEX-genoteerde ondernemingen hebben een overeenkomst voor on bepaalde tijd. p. Kamersrukken 111985/86. 13 en 14. Kamerstukken 11 26 Asser/Wansink. keringen met een onredelijke lange looptijd. Vgl.17 BW. De vrijheid van partijen om specifieke opzegregels af te a. 7:943 lid 2 en art. Uitvoeringsovereenkomst voor onbepaalde voerder in het nadeel zijn van de werkgever. p. ook al vensverzekeringsovereenkomst geldt dat dus ook voor pen gaat het om een uitlegkwestie tussen de twee contracte sioenuitvoerders. 288.pensioenfondsapf. 27 maar 16 Dat zijn Akzo Nobel. DE Master Blenders 1753. 19529. partij zijn geworden bij de uitvoerings ringsovereenkomst op te zeggen overeenkomst maar of hun rechtsverhouding met het fonds Art. 14. Dergelijke contractue(e opzegregels kun als reden dat tussentijdse beeindiging door de uitvoerder nen betrekking hebben op diverse aspecten van bet opzeg de zekerheid teniet doet die de levensverzekering juist be gen. 46. 25 Kamersrukken 111985/86. 7:940 lid 2 BW. Veelal zal een contractuele opzegmogelijkheid voor de uit 3. 16 We hebben de indruk dat met name CDC gunstigde). 27 Kamerstukken 12006/07. Deze wettelijke opzegregels heb mie in aanzienhijke mate.’ 9 De meest verstrekkende bescherming is die tegen de mogelijkheid 2. 18 Niet altijd zal dat echter de conclusie (hoe ook niet bevoegd zijn een uitvoeringsovereenkomst op te yen) zijn: er zijn immers ook uitlegkwesties die de rechts 24 In de uitvoeringsovereenkomst mag van die regel zeggen. p. 108 PW). 19 529. 3 juni 2013 - 9 . p.8. 23 Zie art. opzegtermijnen. Karnersrukken 111985/86. 19529.

Dat is wel een vereiste voor het zijn van een ken tot het eens in de vijfjaar opzeggen. ‘Ceef bevoegdheden rood kos dien de verzekering geen persoonsverzekering betreft. Een uitvoeringsover ondernemingspensioenfonds in dat scenario zal moeten eenkomst voor onbepaalde tijd is in beginsel aangegaan overwegen om de uitvoeringsovereenkomst op te zeggen. 30 137.. 3. of die voor zulk een periode is ver afvragen of dat ook aan de orde is bij een verzekering lengd. p. Daarbij moet een opzeg zegmogelijkheid. 7:940 lid 2 BW op de onbe nieuwe opbouw contractueel niet kan korten).. Lutjens en S. 3. als ulnrnurn rernedium openhoudt. Men kan echter 28 Zie Kamerstzikken 11 2004/05. waarin men.° 3 voor een periode van meer dan vijfjaar. 10 AfL. 30 137. CR. p. Dat is een indicatie dat de praktijk dit van meer dan vijfjaar. Tjeenk Willink 2001. art. 7:940 lid 2 BW hierop van toepassing zijn. Kuiper. de werkgever bevoegd is die overeenkomst tegen het einde c. De ratio van art. nr. art. 7:940 lid 2 BW dat graag anclers zou zien of hier geen rekening mee houdt. ‘2. heeft een werkgever daar juist nadeel van. 5 PW en haar wetsgeschie Partijen mogen van deze wettelijke opzegregel in de uitvoe denis de werking van art. 30 M. Zou art.]32 [kan] een overeen d. 7:925 lid 2 Bw).” Hoe dit ook zij.en verzekeringsrecht in de Pensioenwet’. 7. Wij laten deel voor de werkgever met een bepaaldetijdovereenkomst dit element hier verder onbesproken. 34 vgl. Boshuizen. 33 Het is daar verklaard). overeenkomst is een persoonsverzekering (vgl. 30 137. Is voegd de overeenkomst op te zeggen. 2. Heemskerk en MW. Wat dan een voor levensverzekeringsovereenkomst (art. RM. 7:943 lid 3 BW. Dc tekst van art. 180. 31 Zie ook Breuker. foot 19. en in mindere mate Breuker. 7:940 lid 2 8W luidt als volgt: wordt uitgegaan van een mogelijkheid voor pensioen fondsen de uitvoeringsovereenkomst te beeindigen.J. 31 liseren. 7:977 lid I BW is het beschermen van komst die is aangegaan voor een periode van meer de verzekeringnemer tegen onzekerheid. opzeggen tegen het einde van elk vijfde jaar waarbij aanspraken worden opgebouwd en of die ratio binnen die periode. Kornerstukken 112004/05. p. DF. dan bepaalt art. Amersfoort: W. OPZEGCINC VAN DE LJITVOERINGSOVEREENKOMST b. 111 lid 2 sub h termijn van minirnaal twee maanden in acht worden geno PW en art. Daarbij geldt de in lid 1 ge niet veeleer ziet op pure risicoverzekeringen. feitelijk of 32 Lid 2 stelt dat een verzekeraar de opzegbevoegdheid ook toekomt in budgettair?’ PM 2012/60 en H. p. NTBR 2008/10.c. Men kan wijzen op art. Onder vrijwel alle ons bekende uitvoe Dc wet lijkt de werkgever die een langlopende uitvoerings ringsovereenkomsten is de uitvoerder contractueel be overeenkomst wil opzeggen de helpende hand te bieden. Diverse auteurs 29 stellen dat het ar voor onbepaalde tijd en waarin niet is afgeweken van de beidsongeschiktheidspensioen geen levensverzekeri ngspro wet. nr. ‘De relatie tussen pensioen. wordt dan een nadeel voor de werkge In de literatuur is kortstondig een discussie gevoerd over de ver met een onbepaaldetijdovereenkomst (namelijk dat hij vraag wat een uitvoerder kan doen op het moment dat de alleen maar tegen het einde van een vijfjaarsperiode kan (gedempte) kostendekkende premie de feitelijke premie opzeggen). Het opzegverbocl strookt ook niet goed met de dage Mogelijkheid voor de werkgever op te zeggen (7:940 lid 2 BW) lijkse praktijk.H. Dat doel is het voorkomen van een onredelijk lange 34 Bij onbepaaldetijdovereenkomsten verzekeringsperiode. — die de werkgever onder de uitvoeringsovereenkomst maximaal moet betalen overstijgt (terwijl de uitvoerder — Voor toepasselijkheid van art.3. Minnaard. bijvoorbeeld voor zover de De vraag die zich opdringt. 29 vgl.3-juni2OI3 WV . 8. noemde termijn. PM 2006/114. par. het van toepassing laten zijn van de wettelijke opzegbe Het (eenzijdig) verlagen van het opbouwpercentage is de voegdheid ook strookt met het dod dat lid 2 beoogt te rca meest voor de hand liggende oplossing. nr. Kamer snikkes 112004/05. dan duct betreft. de uitvoeringsovereenkomst niet op alle aspecten kwalifi ceert als een levensverzekering. Daar komt bij dat Gelet op bovenstaande is dat echter geen geeigende route. indien de werk de uitvoeringsovereenkomst aangegaan voor een periode gever dat ook is. p. de Lange. Men kan zich dan vijf jaar. 30413. 7:975 BW).2. die echter tegelijkertijd de mogelijkheid van opzeggen 33 vgl. 3 t/rn 5 en Komerstukken 112005/06. Wel zou nog verdedigd kunnen worden dat opgezegd kan worden overeen te komen. omdat die niet zou zijn gesloten ‘in verband kan dat ook de opzegmogelijkheid van de werkgever beper met het leven’. Dc Pensioeiiwet gaat impliciet zeif ook uit van een op van ieder vijfde jaar op te zeggen. 7:977 lid I BW niet uit (terwiji 23 ringsovereenkomst afwijken. stellen dat een voor een periode van meer don vijfjaar’. is (bescherming tegen een te lange contractduur waar hij niet onderuit kan). 2 lid 12 en art. 2 en 12 t/m 16.E. ‘Pensioenwet en privaatrecht’. Heemskerk paaldetijdovereenkomst pleit de passage ‘die is aangegaan en Minnaard. thans sluiten art. Naar de letter van de wet heeft dan ook te gel. nr. ook als dat in het nadeel is lid 2 van dat artikel wel expliciet buiten toepassing wordt van de werkgever en/of de begunstigde(n). ‘Premie: kostendekkend. 325: en (in minder expliciete bewoordingen:) E. 106 lid I sub I PW. Dc verzekeringnemer [. 3. Breuker. De uitvoerlngs tendekkende premie wettelijke basis’. is of deze bepaling ook geschre uitvoeringsovereenkomst betrekking heeft op het arbeids yen is voor een uitvoeringsovereenkomst die is aangegaan ongeschiktheidsrisico. door mogelijk in de uitvoeringsovereenkomst opzegging uit den dat een uitvoerder de uitvoeringsovereenkomst niet te sluiten of een andere opzegtermijn of datum waartegen mag opzeggen. Verzekeringen over heidstoezicht en privaotrecht. PM 2012/81.

19. p. Dit betreft realiseren. UN AA3821. or. 111985/86. Verder wordt in de wets den van bet geval meebrengen dat opzegging slechts mogehik is indien geschiedenis ter illustratie van de werking van lid 2 alleen verwezen een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat (HR 3 naar overeenkomsten met een bepaalde tijdclausule. Wij twijfelen echter over de toepasbaar heid van volgende twee regels. Het gaat bier met name om noemde gevaflen kan worden beeindigd. regels een uitvoeringsovereenkomst tussentijds mag opzeg gen indien de uitvoerder eenzijdig de uitvoeringsovereen Mogelijkheid voor de werkgever op te zeggen (7:940 lid 4 BW) komst wijzigt ten nadele van de werkgever of de uitke De wet biedt de werkgever nog op een andere wijze de hel ringsgerechtigde(n). p. het 3.19529. 41 Voordat we dat behandelen een opmerking vooraf. wet en overeenkomst niet voorzien in 35 Daarin wordt namelijl< een projectfinanciering van de reikwijdte van een regeling van de opzegging. eenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan. nr. Con worden. Kamerstukken december 1999. 3. nen dat ook bij uitvoeringsovereenkomsten voor be 19 529. Over dit onderwerp is heel veel rechtspraak. aldus de 38 wetsgeschiedenis. Denkbaar is bijvoorbeeld dat de werkgever de uit bet gebruikmaken van een contractuele opzegbevoegdheid voeringsovereenkomst kan opzeggen indien de uitvoerder sprake zijn van misbruik van bevoegdheid ex art. p. Dat kunnen zij overigens alleen doen indien art. 7:940 BW van toepassing is op Opvallend is dat de werkgever onder de wettelijke opzeg uitvoeringsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.17 BW partijen beperken in hun contractsvrijheid. m. Hiervan kunnen partijen in de uitvoe pende hand. Slotsom Titel 7. bet opbouwpercen ° 4 BW. Tjong Tjin Tai. De pensioenuitvoerder mag de uitvoeringsovereen delingen 112006/07. moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding. band met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandighe Kamersrukken 12004/05.4 Dc aanvullende werking van de redelijkheid en geIncorporeerde pensioenreglement of de uitvoeringsover bilhjkheid eenkomst zeif. 7:940 lid 2 (‘een overeenkomst die is aangegaan voor een periode’) biedt BW. tage of de onderliggende parameters (zoals sterftetabellen) wijzigt door aanpassing van de geIncorporeerde Abtn. zoals hier onbepaalde tijd. Of de wijziging in bet kan zijn. verzekeringsvoorwaarden ten nadele van de werkgever of de uitkeringsgerechtigde(n). p. bijvoorbeeld de verhoging van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar premie door een fluctuerende RTS. 19 529. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in ver om een verzekering die is uitgedrukt in een bepaalde rijdseenhed. Overigens.19 529. het arrest De Ronde Venen/SNU & Stedin. voortvloeien dat een bepaalde op 37 Kamerstukken 111985/86. geldt dat de overeenkomst in beginsel dit artikel uitgesloten met als argument dat bet daarbij niet zou gaan opzegbaar is. 36 Voor een geslaagd beroep op Behalve dat de specifieke wettelijke bepalingen uit Titel deze wettelijke opzegbevoegdheid moet er sprake zijn van 7. Indien. 6:248 lid 2 BW onder bepaalde omstandigheden naar komst 37 zelfvoortvloeien. Dit betekent dat werkgevers dergelijke wij Soms kan uit de redelijkheid en billijkheid voortvloeien dat zigingen soms kunnen aangrijpen om een uitvoeringsover een overeenkomst niet. de omstandigheden van het geval. B. nr. 19529. 3 -juni 2013 11 . 19 529. 19. Nj 2012/685. 13. evenals de 35 wetsgeschiedenis. UN Av0592. ft. 13 en Kamerstukken 12004/05. eveneens in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en 36 vgl.nt. paalde tijd betwijfeld kan worden over de toepasbaar 41 HR 28 oktober 2011. zegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard 38 Karnerstukken 111985/86. B. maar een beperkende clausule kan er Voor de pensioenpraktijk kan dat vergaande consequenties ook door worden verruimd. DC OPZEGGING VAN DE UITVOERINGSOVEREENKOMST de bepaling ook zo lezen dat het uitsluitend ziet op uitvoe . zoals bier.17 BW kent diverse opzegregels die in beginsel ook Het is de vraag hoeveel ruimte er is voor art. door worden beperkt. p. Hierin overwoog de Hoge Raad: ‘Het gaat te dezen om de opzegging van een duurover heid van deze regel. onder welke voorwaarden zo’n overeenkomst opzegbaar is. 3:13 bet indexatiebeleid. Dat kan het geval zijn indien de overeenkomst een gaat niet over de uitvoeringsovereenkomst. 426. dan is de werkgever bevoegd 3. zo ja. 3. 39 Zoals bekend Iigt de lat bier hoog en kan het nadeel is van de werkgever of de uitkeringsgerechtigde(n) beide kanten opwerken: een opzegmogelijkheid kan er moet ruim worden uitgelegd.’ WV All. niet zonder opzegtermijn of niet eenkomst eerder te beeindigen dan partijen zich doorgaans zonder schadevergoeding kan worden opgezegd. het kortingsbeleid. komst niet (tussentijds) opzeggen. Rb. Onder omstandigheden kan bij hebben. Zutphen 11 januari 2006. Het gaat hierbij ook dat een overeengekomen opzegclausule op grond van dus niet om wijzigingen die rechtstreeks uit de overeen art. NJ 2000f120(. dan de aanvullende werking van de redelijkheid en billijk 7:940 lid 4 BW niet is uitgesloten in de uitvoeringsovereen heid.3 Beperkende werking van de redelijkheid en de uitvoeringsovereenkomst op te zeggen tegen de dag billijkheid en misbruik van bevoegdheld waarop de wijziging ingaat. E. 3. geldt een eenzijdige wijziging door de uitvoerder. art. Of en. Uit diezelfde eisen <an. De tekst van lid 2 dere vijf jaar opzeggen op grond van art. Vgl. or. Wijzigt de pensioenuitvoerder eenzijdig de ringsovereenkomst afwijken. Die rechtspraak bepaling inhoudt dat de opzegging alleen in expliciet be is hier wel degelijk van belang. 7:940 lid 4 BW. 8. wordt bepaald door de inhoud daarvan en door de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. In de overeenkomst kan van deze regel afgeweken steun voor die lezing. De werkgever mag een uitvoeringsovereenkomst ie ringsovereenkomsten voor bepaalde tijd. p. nr. maar die komst. cluderend: het is flier met zekerheid te zeggen of de opzeg bepaling uit lid 2 van art. Zie ook Aanhangsel Han . wij me 40 Kamerstukken 12004/05. 6:248 lid I BW van toepassing zijn op de uitvoeringsovereenkomst voor in het geval van een benoemde overeenkomst. 19. Vgl. 39 VgI. nr.

pensioen is een onderwerp dat van groot maatschap mogelijkheid van schadevergoeding niet expliciet is uitge pelijk belang is (anders dan. Uitzondering (i) kan naar onze mening meebren ruimte voor de rechter om een schadevergoeding toe te gen dat de werkgever niet zomaar kan opzeggen. 42 was afgesproken (‘Na beeindiging behouden partijen jegens b. den of (schade)vergoeding.17 BW stelt een verlenging van deze termijn. maar dat kennen op grond van de redelijkheid en billijkheid kleiner hij inderdaad een goede reden moet hebben. een dergelijke regeling een verplichting tot schadevergoe Indien wij die uitzonderingen toepassen op de uitvoerings ding mee? Het voert helaas te ver om die vraag hier in het overeenkomst. Het kan echter volgens de Hoge Raad de orde. m. gron heden van het geval redelijk is. PAS. te kennen. en node gelegen voor de datum van beeindiging’) de ruimte zeer c. hooguit Raad oordeelt immers dat de overeenkomst dan in beginsel volgt uit de beperkende werking van deze begrippen nog opzegbaar’ is en de Pensioenwet noch Titel 7. is er op dit over opzegging regelt (hetgeen dus niet vaak voorkomt). indien bet antwoord op die .DE OPZEGGING VAN DE UITVOERINGSOVEREENKOMST aan de orde is (te weten de Ievensverzekeringsovereen Dit gaat echter alleen over de opzegbaarheid: niet over de komst). bijvoorbeeld. 7:940 lid I BW). In bet geval de uitvoeringsovereenkomst helemaal niets Als de opzegtermijn reeds is overeengekomen. komt het meeste voor. Naar onze mening is die ruimte er voor zover de termijn en de eventuele verplichting tot betaling van scha wet en de overeenkomst zaken rond opzegging ongereged devergoeding. vraag bevestigend is. gelt. voortvloeien uit (i) de aard en inhoud van de overeenkomst Dan resteert de vraag: brengen (i) de aard en inhoud van de en (ii) de omstandigheden van het geval dat er een vol overeenkomst en (ii) de omstandigheden van het geval bij doende zwaanvegende grond moet zijn. Voor het geval de werkgever een uitvoeringsovereen komst opzegt. de opzegging sloten. dan zal dat bepalend zijn en is er weinig tot geen mm een uitputtende regeling.nt. Er gel. Men kan aannemen dat de bouwen. Ten aanzien van opzegging ruimte om deze op te zeggen (dat Iaat uiteraard een beein door de pensioenuitvoerder geldt de hierboven gestelde diging op een andere grond. laten. Zij bepaalt slechts dat tegen het einde van ting zijn om een bepaalde termijn in acht te nemen of om een verzekeringsperiode een termijn van twee maanden in een (schade)vergoeding te betalen indien dit gelet op de (i) acht dient te worden genomen (art. 3 -juni 2013 TPV . maar dat is niet snel aan verder beperkingen. Het is toegestaan om daarover niets af te spreken of We maken de casus nog iets concreter om te bezien waar juist alles uitputtend te regelen. Ook als de a. Uitvoeringsovereenkomst regelt opzegging Indien we het arrest De Ronde Venen/SNU & Stedin op de Het geval dat de uitvoeringsovereenkomst opzegging wet uitvoeringsovereenkomst toepassen. maar niet alle voorwaarden en gevolgen re volgende analyse. een opzegtermijn voorschrijft (vaak zes maanden). beperkingen. 7:940 lid 2 BW) maar regelt dat verder niet expliciet of In het geval de uitvoeringsovereenkomst opzegging uitsluit in detail. de werkgever verplicht de ten tijde van de opzegging ten aanzien van termijn en vergoeding. tekortkoming of wegens onvoorziene omstandigheden on Om die reden hebben wij in het vervoig van deze paragraaf verlet). aard en inhoud van de overeenkomst en (ii) de omstandig den geen andere regels over termijnen. De Hoge lende werking van de redelijkheid en billijkheid. zoals ontbinding wegens een vraag of deze een dergelijke bevoegdheid uberhaupt heeft. Naar onze indruk ziet men in de praktijk een onderscheid worden gemaakt tussen de vraag of de veelvuldig een regeling in de uitvoeringsovereenkomst die: overeenkomst opzegbaar is en. bestaande verplichtingen na te komen (zoals in ver band met een eventuele bijstortverplichting): en Uitvoeringsovereenkomst Iaat opzegging ongeregeld . is viak naar onze mening geen ruimte meer voor de aanvul deze in beginsel opzegbaar voor de werkgever. Blijkens het arrest moet toe dit flu Ieidt. zwijgt over schadevergoeding. De uitvoeringsovereenkomst zeif bevat vaak even of beperkt. er zijn grote belangen van derden (de deelnemers) in elkaar de verplichtingen uit deze overeenkomst over de pe direct mee gemoeid. NJ 1991/742. niet meer aan de orcle. de vraag of er bepaalde regels gelden . 12 Afi. Die behandelen wij hierna. dan kan men de volgende redenering op algemeen te beantwoorden. gaat de wet uit van opzegging (onder meer Uitvoeringsovereenkomst beperkt opzegging art. is ter vrije bepaling aan par Een veel voorkomende situ atie tijen. Dan is de vraag of deze opzeg baar is. Wel kan er volgens het arrest De wet kent geen uitputtende regeling voor opzegging door De Ronde Venen/SNU & Stedin dan nog steeds een verplich de werkgever. 42 Dat was aan de orde in het arrest MatteI/Borka: HR 21 juni 1991. zal een zin als in de hierna behandelde Alcatelzaak van een overeenkomst tot distributie van speelgoed. De volgende wordt naarmate de overeenkomst meer in detail de voor gezichtspunten pleiten daarvoor: waarden en de gevolgen van opzegging regelt. de aard van bet contract veronderstelt een grotere klein maken om nog een aanvullende schadevergoeding toe mate van zekerheid. Of de uitvoeringsovereenkomst een opzegbepaling inhoudt. die geen uitputtende opzegbepaling bevat. dan komen we tot de mogelijk maakt. Ook deze situatie komt naar ooze indruk niet veel het oog op de werkgever met een uitvoeringsovereenkomst voor en behandelen wij om deze reden hier niet verder.

128 PW.. 3 juni 2013 . de opslag voor de benodigde buffers en een even ter voorkoming dat de overeenkomst automatisch wordt tuele opsiag voor toekomstige indexaties de uitvoe — verlengd. Dit alles is hiervoor reeds kostenopslagen thans niet worden betaald. 44 Art. m. De wet en de wetsgeschiedenis overeenkomst de inhoud heeft zoals hierboven aange zwijgen hierover. Naarmate dat meer het overeenkomst niet eerder zal eindigen dan op 31 decem geval is. ‘s-Gravenhage 11 oktober 2012. regels uit art. Er is één uitspraak over deze materie be nomen. werd afge ter sprake gekomen bij de uitvoeringsovereenkomst voor wezen mede in bet Jicht van het feit dat de door Alcatel onbepaalde tijd. dat in onderdekking was en recht tijd. De aard van de overeenkomst en de redelijkheid en bil vers is en bet dus inderdaad van de omstandigheden van Iijkheid maakten dit volgens de kantonrechter niet an bet geval zal afhangen. Hoewel de afwijzing deels gebaseerci is op de overweging dat bet fonds onvoldoende had gesteld. WV Afi. Onderdeel van de Deze regel ziet niet op de termijn die geldt als er tussentijds kostendekkende premie zijn naast de actuariële las — wordt opgezegd. De rechter wees alle vorderingen van het fonds af. 7:940 BW van toepassing zijn op een uitvoe . 7:940 lid 2 BWjo. tijdens de looptijd van de uitvoeringsovereenkomst be taalde kostenopsiagen flu juist bedoeld waren om bet Art. Zij kan door elk der partijen schriftelijk wor groot zijn. Partijen mogen van deze regel slechts afwijken ringskosten die het fonds moet maken ter uitvoering indien dat in het voordeel is van de werkgever of de uitke van dat pensioen. wordt die contractsvrijheid wet enigszins beperkt door tekort. bet gaat slechts am de termijn die geldt ten.nt. Dit argument vindt naar mijn van twee maanden in acht moet worden genomen. maar niet alles regelt over “Deze overeenkomst is schriftelijk aangegaan voor onbe opzegging en de gevolgen daarvan. over opzegbaarheid. zal die rol echter niet te paalde tijd. Uitvoeringsovereenkomst voor bepaalde over de periode gelegen voor de datum van beëindi tijd ging. Die had erkend gebouden te zijn tot be trent opzeggen. In deze uitspraak vinden wij dan ook steun voor bronnen die kunnen helpen bij de vraag of een schadever onze conclusie dat er niet snel aanleiding is om schade goedingsplicht bij de opzegging van een uitvoeringsover vergoeding toe te kennen aan de uitvoerder indien de eenkomst aan de orde is. heeft plaatsgevonden. niet meer kent dit dat de werkgever de overeenkomst ieder vijfjaar bij het pensioenfonds plaatsvindt. hoe kleiner de rot van de redelijkheid en billijkheid ber (. indien de voorwaarden eenzijdig wijzigt.” 4. 13 . Het fonds.) van het jaar volgend op dat waarin de opzegging zal zijn. Dat volgt evenmin tussentijds mag opzeggen indien de looptijd langer dan 5 uit het feit dat het fonds in een hersteiplanfase zit. Na beeindiging behouden partijen jegens elkaar de verplichtingen uit deze overeenkomst 4. 7:940 lid 1 bepaalt in aanvulling daarop dat bij opzeg pensioenfonds in staat te stellen om aan de tot de op ging tegen het einde van een verzekeringsperiode teneinde zegging opgebouwde pensioenaanspraken ook in de verlenging van die overeenkomst te verhinderen een ter toekomst te kunnen voldoen.17 BW enkele opzegregels be taling van de bijstortingen ter opheffing van bet dekkings vat. wanneer de jaarlijkse pensioenop luidende afspraken in de uitvoeringsovereenkomst. Daarbij gaat bet niet alleen om de 44 Is in de uitvoeringsovereenkomst een ringsgerechtigde. 43 Ktr. vorderde zeer veel verschillende posten tijd dat partijen in beginsel vrij zijn afspraken te maken om van de werkgever. bete bouw.. Omdat Titel 7. Ten eerste: er is geen verplichting om kostenopslagen ringsovereenkomst voor bepaalde tijd. maar ook om alle in de Voor punt (i) verwijzen wij naar de opmerkingen hierboven toekomst te verwachten kosten. Essentieel is allereerst in hoeverre een onder den opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn werp als termijn of de afwikkeling van de financiele gevol van minstens zes maanden. de wet. art. jaar is en dat de werkgever de overeenkomst ook tussen . Helaas zijn er vrijwel geen rechts ders. Lutjens.1 Contra ctuele en wettelijke opzegregels Na de opzegging had de werkgever de opbouw elders on Net zoals bij uitvoeringsovereenkomsten voor onbepaalde dergebracht. onze mening steun in art. 7:940 lid 1 BW. geldt ook bij uitvoeringsovereenkomst voor bepaalde op bijstorting had. waaraan die kosten zijn gerelateerd. In bet vaak voorko mende geval dat deze wel iets. 43 De kantonrech ter Den Haag moest recent oordelen in een procedure die Samenvatting door bet pensioenfonds Alcatel was aangespannen tegen de Er is zeker een rol voor de aanvullende werking van de re werkgever. Ten tweede: dat bet pensioenfonds in de toekomst niet tijds mag opzeggen indien de uitvoerder de verzekerings meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. PJ 2012/211. DE OPZEGGING VAN DE UITVOERINGSOVEREENKOMST De Alcatelzaak uitvoeringskosten in dat jaar. Behoudens anders te blijven betalen. In de uitvoeringsovereenkomst stond bet vol delijkheid en billijkheid bij de opzegging van een uitvoe gende: ringsovereenkomst door de werkgever. Voor punt (ii) geldt dat de praktijk di . kend waarin dit aan de orde is gekomen. is er toch een aantal Naar onze mening kan er geen twijfel bestaan dat de opzeg overwegingen dat in andere zaken van belang kan zijn. met dien verstande dat de gen is geregeld in de overeenkomst.

overeenkomst. 10 en Rb. 49 Zie voor (ogenschijnhijke) uitzonderingen op de standaard rechtspraak 50 Overigens ging bet daar over een pensioenreglement en niet over de dat wanprestatie niet leidt tot een opzeggingsbevoegdheid: Ktr.) 6 augustus verbinden dat de Hoge Raad al eens heeft geoordeeld dat deelnemers 2008.6. Weliswaar is niet geheel uitgesloten dat op dit beginsel een uitzondering wordt aan 5. r. VgI. twijfelen wij over de toepasbaarheid van het opzegver eenkornst. De derde kan ° zegd. tie met de uitvoerder.) 6 augustus 2008. al hebben voorzien Ook ten aanzien van uitvoeringsovereenkomsten voor be in opzegregels en dus a priori een belangenafweging heb — paalde did is het relevant of naast de wettelijke en contrac ben gemaakt zal een rechter uuterst terughoudend moe- — tuele opzegregels nog plaats is voor opzegregels die zijn ge ten zijn in het oordelen dat aanvullende opzegregels voort baseerd op de redelijkheid en billijkheid van art. Ten tweede zijn er rechten die niet in 46 Vgl. vgl. Wij hebben zojuist al gecon stateerd dat de vaste rechtspraak ten aanzien van onbe In de rechtspraak is een duidelijke lijn ontwikkeld voor noemde duurovereenkomsten voor bepaalde did duurovereenkomsten voor bepaalde tijd waarvoor noch terughoudendheid voorschrijft. UN 869099. r. 3. r.o. Hof Leeuwarden 21 november 2007. UN Av4142. 11. en eventueel ook partijen. r. tIN BXOII3. 2. Het yen van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de korte antwoord luidt dat daaraan geen wettelijke bepaling overeenkomst tot het overeengekomen tijdstip niet mocht in de weg staat. Rb. aldus nog steeds de rechtspraak. UN BP9764. r. r. Toch is er naar onze mening ook hier aanleiding bod voor de pensioenuitvoerder ex art.16: Hof ‘sHertogenbosch 29 november 2011. 46 Een uitzon deeld kan een overeenkomst tussen een werkgever en een dering op de hoofdregel dat een onbenoemde overeen pensioenfonds bepalingen bevatten die rechten aan derden komst voor bepaalde tijd niet eenzijdig kan worden opge scheppen. in het en Hof Leeuwarden 11 januar( 2011. 3. 6:253 lid 1 slot BW. tIN 81J6524. 14. UN 809782. het zogenaamde 5 derdenbeding. Arnhem 13 juni 2012.o.11 en Rb. HofLeeuwarden 6 art. om ook nog aanvullende opzegregels op grond van art. voor re kunnen zijn. Hof Lecuwarden 21 november 2007.9. wordt door rechters niet snel aangenomen (terughou dat beding aanvaarden. 48 VgI. rnaar een dergelijke uitzondering kan slechts haar grond vinden in onvoorziene dat wil zeggen niet in — Tot nu toe hebben wij ons gericht op werkgever en pensi de overeenkomst verdisconteerde omstandigheden. Welk belang heeft een deelnemer of pensioengerechtigde Daarvoor kan die partij gebruikmaken van de mogelijkheid er bij om een derdenbeding uit een uitvoeringsovereen de overeenkomst te ontbinden door de rechter te verzoe komst te aanvaarden? Zijn pensioenrechten zijn vastgelegd ken daartoe over te gaan. PRG 2011/56. zoals de uitvoeringsovereenkomst. Hofteeuwarden 6 augustus fonds. 2. co.o. noch contractuele opzegregels bestaan. 6:248 BW. HR 21 oktober 1988. niet tussentijds zijn op te zeggen.o. heeft om voor een deelnemer een recht te scheppen: vgl. Ten eerste ontstaat zo een directe rela 45 Karnersrukken 111985/86. Arnhem 13 juni 2006. Arnhem l3juni 2012. Die Iijn komsten. r. Men kan dus aan dit arrest niet de conclusie 23 rnaart 2011. tIN een dergelijke bijstortverplichting bestaat. Zoals in het DSM/Fox-arrest werd geoor verwachten.18. 14 AfI. DE OPZEGGING VAN DE UITVOERINGSOVEREENI(OMST langere opzegtermijn overeengekomen. 6. niet voor rekening van de opzeggende partij komen en die Een belangrijke vraag is of derden. Daarvoor den 8 maart 2006. r. is het nodig dat de uitvoeringsovereenkomst de strekking 47 VgI. Hof Leeuwarden. 3:40 lid 2 BW). Derden genornen. zal dat nog is dat dergelijke onbenoemde overeenkomsten in beginsel veel meer gelden.o.o.o. Dat is echter niet 8E9176. Deze bepaling is van regelend recht. 6. 2. zoals deelnemers. Rb. dan kan de werk Het voorgaande ziet echter op onbenoemde duurovereen gever die vernietigen (art. PRG 2011/56. die — oenuitvoerder als partijen bij de uitvoeringsovereenkomst. Arnhem (3 juni 2012. rn. NJ 1990/439. UN BXOII3. art. De uitvoeringsovereenkomst geldt alleen maar ter uitvoering daarvan.o. 8. Breda uitvoeringsovereenkomst.3 verplichting die een werkgever op zich neemt am. 3.o. UN BX0113. Zie verder: Ktr. 5. r. ro. De deelnemers kunnen er veel belang bij hebben dat 2008. UN 889099.o. Wij hebben niet de ambitie om in augustus 2008. r. r. p. geval van een dekkingstekort.2 (Mondia / Calanda). 310. en Hof Leeuwar genoeg om het te kwaliticeren als derdenbeding. 3. Rb. 45 komsten voor bepaalde tijd. 47 komst geldt. 6:254 lid I BW. Daarvoor gelden immers enkele wette Gelijk aan de situatie bij overeenkomsten voor onbepaalde luke (opzeg)regels en het is daardoor een benoemde over tijd.o. 2.16. Voor benoemde overeen wettelijke. 6:248 lid I BW. UN 8D9782. middelen te storten in het Breda 23 maart 2011. Deze uitsluiting wordt ook wel eens ge kortkomt in de nakoming van haar verplichtingen onder de regeld in de uitvoeringsovereenkomst.juni 2013 TPV .o. UN BP9764. NJ 1994/688 (CunterAerts/ Kneepkens) en HR de pensioenovereenkomst voorkomen en toch van belang 21 oktober 1988. Arnhem (vzr. r. 11 januari 2011. 7:977 lid I BW.o.o. Toch zijn er wel degelijk voordelen. nr. zodat het mogelijk is om deze derdenwer Standaard rechtspraak is ook dat indien de wederpartij te king uit te sluiten. 49 ’ 48 in de pensioenovereenkomst.2 De aanvullende en derogerende werking van de wet of het contract hier niets over bepaalt. 19 529. r. UN BX0113.3.16. waarna hij als partij bij de overeen dende toetsing).2 (Mondut / Calanda). Het meest sprekende voorbeeld is de bijstort cente (lagere) rechtspraak Rb. 5.10. HR 10 augustus 1994. 6:248 lid 1 BW van toepassing te achcen voor het geval de 4. Indien en voor redelijkheid en billijkheid zover de wet. 9. partij zijn bij een uitvoeringsovereenkomst. de andere partij daardoor nog niet de be voegdheid heeft die overeenkomst tussentijds op te zeggen. r. vloeien uit art. De uitvoeringsovereenkomst valt daar niet onder. NJ 1990/439. ook van zo ernstige aard zijn dat de wederpartij naar maatsta partij kunnen zijn bij de uitvoeringsovereenkomst. Arohem )vzr. 3. UN 889176. 12.

” van de aanvaarding. bepaald dat een aangetekende wat. zal opzegging van de uitvoeringsovereenkomst hoog uit als een onrechtmatige daad van de werkgever jegens hen kunnen worden gekwalificeerd. De jurisprudentie van de Hoge Raad biedt dergelijke strekking gesproken kan worden Het is in ieder hiervoor een kleine opening: 52 geval een vraag waarvan de beantwoording in grote mate af zal hangen van uitlegfactoren als de bewoordingen. rechtvaardigde verwachtingen 53 veronachtzaamt. Du Perron. UN A09069. DE OPZEGGING VAN DE UITVOERINGSOVEREENKOMST dit artikel de vraag te beantwoorden wanneer er van een dat echter niet.nt. Men kan zich afvragen of reglement staat vermeld. Dat is dan ook door vermelding daarvan in een pensioenkrant die aan alle reden om in het Burgerlijk Wetboek op zoek te gaan naar deelnemers wordt gezonden. m. onrechtmatig kan handelen tegenover komst staat en dat het ook is aanvaard. 53 HR 24 september 2004. Een boeiende vraag is of de deelnemers in deze situatie wat kunnen uitrichten. het “Indien de belangen van eeii derde zo nauw zijn betrok gebruik. dan de consequentie kan zijn van de toepasselijkheid van Titel ligt opzegging uiteraard complexer. Conclusie ging bevat. De Pensioenwet regelt bijzonder deelnemers partij zijn. Wat wij aantroffen verbaasde ons af en toe wet eens overeenkomst. Du Perron. ter dat het is aanvaard. De uitvoeringsovereenkomst is een belangrijk contract in dus ook de deelnemer. meebrengen dat die con deelnemers een beroep op een dergelijk beding deden of tractant deze belangen dient te ontzien door zijn gedrag zelfs maar lazen in de tekst. bereikt heeft. bespraken wij hierboven al. Wij menen dat dat zeer lastig zal zijn. Voorts dat hij schade of ander nadeel kan lijden als een contrac kan men vaststellen dat uitvoeringsovereenkomsten zelden tant in die uitvoering tekortschiet. door opzegging van de uitvoeringsovereenkomst. 3:37 BW) en soms zelfs dient te worden aangeno Het grote verschil tussen een reguliere opzegging van een men (art. Omgekeerd is er welhicht te veel vertrouwen bij pensioenfondsen in de aanvullende werking Het is goed denkbaar dat de deelnemers geen partij zijn bij van de redelijkheid en billijkheid. 51 Zie echter HR 8 februari 2013. 6:253 lid 4 BW). IJitgesloten is 52 HR 24 september 2004. Kort en goed: de regels de uitvoeringsovereenkomst en tevens dat de bijstortver over opzegging haten zien dat pensioenfondsen kwetsbaar plichting niet in de pensioenovereenkomst of het pensioen der zijn dan men zou verwachten. In ieder geval is bewustwording van wetge potentieel geschaad indien de bijstortverplichting vervalt ver en pensioenfondsen op dit vlak gewenst. wiji dat wet in het arrest aan de orde was. Niettemin heeft annotator Du Perron bepleit dat ook een partij die geen Stel nu dat er een derdenbeding in de uitvoeringsovereen wanprestatie pleegt. de gevolgen van een bepaalde uitleg en de aanne ken bij de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst melijkheid dat partijen die gevolgen hebben beoogd. 3 -juni 2013 15 . In hoeverre bet fonds in dat geval een schadeclaim heeft. m. Het staat par geciteerde arrest Alog/Vleesmeesters is dat er bij een regu tijen sowieso vrij cm een derdenbeding in te trekken voor here opzegging geen sprake is van een tekortkoming. Niettemin worden hun belangen dat gewenst is. Dat realiseert men zich des te meer in ter geen vormvereisten gesteld aan de opzeghandeling en dien de vraag worth gesteld of het opzegbaar is en wat zou een opzegging van de uitvoeringsovereenkomst waarbij daarvan de gevolgen zijn. 6:254 BW regelt dat de derde door aanvaarding partij wordt bij de overeenkomst. ook kunnen worden geeffectueerd weinig over deze uiterst relevante vragen. Art. Aangenomen dat er voor de deelnemers geen contractueel recht op bijstorting be staat. zal in de meeste gevallen de aan uitvoeringsovereenkomst en de situatie in het hierboven vaarding toch wel ergens ult moeten blijken. Indien deze bepalingen over opzeg 6.17 BW op dit onderwerp. bijvoorbeeld. Indien deze overeen komst voorziet in een recht tot opzegging zal gebruikma king daarvan niet snel als in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid kunnen worden beschouwd. wat voor invloed een nauw betrokken derde van wie zij de belangen en ge heeft dat op de opzegmogelijkheid? In beginsel geen. Wet kan van belang zijn dat de opzegging de wederpartij. UN 8Y4465. kunnen de normen een derdenbeding expliciet scheppen en dat er tot voor kort van hetgeen volgens ongeschreven recht in het maat niet veel gevallen in de rechtspraak bekend waren waarin schappelijk verkeer betaamt. 51 Maar is in de uitvoerings regels. 7. Het is im mers mogelijk dat daardoor het fonds gedwongen is zijn beleggingsbeleid aan te passen en dat daardoor de ruimte voor het tot dan toe gevoerde indexatiebeleid minder wordt. Hoewel zon aanvaarding vormvrij kan zijn (art. Het is vermoedelijk niet in alle opzichten doorzien wat brief vereist is om tot een geldige opzegging te komen. TPV All. Doorgaans zijn er ech het pensioenrecht. is de derde doorgaans ook daaraan gebonden.nt. NJ 2008/587. UN A09069. Hierbij speelt ook nog het punt mede door die belangen te laten bepalen. NJ 2008/587.