You are on page 1of 16

administrativă.  să se familiarizeze cu aspectele evolutiv-juridice ale construcţiei Uniunii Europene şi ale activităţii organelor comunitare. De aceea pentru însuşirea acestui curs studentul este obligat: 1. SUA. Comunitatea se impune pe arena mondială ca o putere economică considerabilă şi garant al principiilor democraţiei. Valenţele Uniunii se fortifică prin extinderea sa spre Est. care sunt pregătite în scopul procesului de studiu la Catedra Drept Public 2 . precum şi studierea actelor normative ale Uniunii Europene. În cadrul elaborării conţinutului curricumului s-a ţinut cont de reglementările ce au fost adoptate pînă la sfîrşitul anului 2000. Pe parcurs. Un loc aparte în această disciplină este dedicată relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Astfel. precum şi prin eforturile care se depun la moment întru elaborarea Constituţiei Uniunii Europene. conţinutul este unul complex. dar şi istorică.  să studieze materialele ştiinţifice şi normative. care nu poate fi deplină fără înţelegerea suportului teoretic. Obiectivele standard ale disciplinei Obiectivul de bază al disciplinei „Drept comunitar” constă în efectuarea unei analize detaliate a instituţiilor Uniunii Europene şi rolul lor în funcţionarea eficientă al acesteia. pe cînd noile reglementări . Cadrul conceptual „Dreptul comunitar” reprezintă un cadru juridic dinamic aflat într-o dezvoltare permanentă. Prezentul curs analizează majoritatea din normele comunitare în materie instituţională.  să cunoască structura internă al fiecărei instituţii comunitare. precum şi din domenii luate aparte. Disciplina în cauză reflectă într-un context complex evenimentele petrecute pe continentul european care au dus la unificarea eforturilor unor state pentru protecţia valorilor democratice şi a economiei de piaţă. In calitate de disciplină universitară independentă.  să-şi formeze argumente proprii în ceea ce priveşte relaţiile dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Prin acestea. constituţională. „Dreptul comunitar” se studiază într-un şir de instituţii juridice de învăţământ superior juridice din Europa de Vest şi de Est. II. La nivel de cunoaştere:  să facă cunoştinţă cu regulamentele Comunităţilor Europene de bază şi cu documentele Uniunii Europene (UE). Este de menţionat că în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Amsterdam numerotarea articolelor a avut de suferit schimbări esenţiale. însoţit de jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie. Accentul este pus pe partea descriptivă a studierii cadrului instituţional al Uniunii Europene. astfel demonstrîndu-se repetat valoarea sa pentru naţiunile europene. economică şi instituţională. cadrul juridic şi instituţional al Uniunii Europene va avea de suferit noi modificări majore odată cu adoptarea Constituţiei Europene elaborate sub auspiciile Convenţiei Europene. care trebuie privit nu numai din perspectivă politică. analizînd cele petrecute pe perioada independenţei statului în materie de apropiere de UE. avînd în unele cazuri un caracter teologic. stabilirii priorităţilor politicii externe şi elaborării unei strategii de aderare la Comunitate. reprezentînd la moment cea mai completă sursă. au dovedit a fi de o importanţă majoră pentru atingerea scopurilor integrării europene. deoarece legislaţia anterioară Tratatului de la Amsterdam şi jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie se referă la numerele vechi. astfel studiul acestui curs are menirea de completare a vidului informaţional. Lacuna informaţională în materie de „Drept comunitar” este evidentă în Republica Moldova. motiv pentru care apar situaţii de confuz. I.la cele noi.  să studieze cele mai importante instituţii ale dreptului comunitar ce formează sistemul instituţional comunitar. hotărîrile căreia.

lucrări scrise. 2. • Seminar: introductiv. • Dezvoltarea încrederii în sine.  să demonstreze o participare activă pe parcursul studiului cursului.  să analizeze nivelul respectării reglementărilor legale ale comunităţii europene în ceea ce privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor acesteia. Evaluarea Realizarea cursului presupune acumularea cunoştinţelor conform programei şi schimbării de comportament la studenţi. precum şi în dezvoltarea relaţiilor cu Republica Moldova la momentul actual. cu accent pe strategiile de tip participativ: • Curs: prelegere-introductivă. prelegere-dezbatere. Aceasta se datorează faptului că procesele de integrare în cadrul Uniunii Europene ating nemijlocit interesele ţării noastre şi a cetăţenilor ei. prelegere magistrală (clasică). procedeelor şi proiectelor de organizare a procesului de integrare europeană. deoarece necesitatea studierii „Drept comunitar” în Republica Moldova este condiţionată de cererea de avansare a culturii de drept a juriştilor. La nivel de aplicare:  să identifice specificul şi importanţa studiului disciplinei. La nivel de integrare:  să utilizeze cunoştinţele obţinute în practică. Sistemul de evaluare a rezultatelor obţinute de studenţi prin studierea cursului include participarea studenţilor la dezbateri în scopul însuşirii mai eficiente a materiei cercetate. teste. ca rezultat al detaşării de „căile" obişnuite de rezolvare.  să-şi elaboreze o strategie metodică în vederea transpunerii reglementărilor comunitare în legislaţia naţională. Evaluarea finală se realizează prin examen diferenţiat. 3. evaluarea sumativă.  să aprecieze rolul ei în cadrul societăţii internaţionale. 3 . Tehnici de evaluare: chestionare. care constă în cunoaşterea concepţiilor principale referitoare la geneza şi activitatea Uniunii Europene.  să înţeleagă importanţa primordială al politicii instituţiilor Uniunii Europene în dezvoltarea politicii sale externe. • Constatarea că dialogul şi activitatea în echipe sunt mijloacele de sistematizare a ideilor şi de descoperire a noilor soluţii pentru rezolvarea unor probleme.  să ajusteze toate domeniile interne a valorilor şi standardelor europene.  să explice fundamentele metodelor. Strategii de realizare Pentru realizarea obiectivelor stabilite şi a conţinutului este necesar un anumit mod de organizare a interacţiunii profesor-student. dezbatere. Schimbări de comportament la studenţi: • Cunoaşterea problemelor teoretice şi metodologice ale disciplinei.  să manifeste un comportament metodic adecvat în raport cu structurile de conţinut ale disciplinei studiate. Forme: evaluarea permanentă/formativă. de sistematizare a cunoştinţelor fundamentale.  să-şi formuleze propriile concluzii privind procedura actuală de funcţionare a Uniunii Europene.  să identifice avantajele Uniunii Europene la momentul actual. prelegere de sinteză. • Analiza mai profundă a sarcinilor care le au de îndeplinit.

IV. Curtea de Conturi şi organele consultative şi tehnice 2 2 4 9. mag. învăţământ teză anuală SA 2329 V IX . examen. 60 30 30 teste. Comisia Europeană 2 2 4 5. obiectul. Colocviu. Consiliul Uniunii Europene (Consiliul miniştrilor) 2 2 4 6. III. examen A. principiile şi izvoarele dreptului comunitar 2 2 4 2. TEMA Nr. P S A. Organele auxiliare al Uniunii Europene 2 2 4 10.zi f. Cele patru libertăţi fundamentale 4 4 8 Total 30 30 60 4 .I.univ.Morarescu. Sistemul european al băncilor centrale 4 4 8 11.r. Administrarea disciplinei Codul Anul Semestrul Numărul Evaluarea Responsabil de disciplinei de de ore planificat disciplină în planul de studii Total s. Sistemul instituţional al Uniunii Europene 2 2 4 3. Organizarea şi funcţionarea Consiliului European 2 2 4 7. de ore planificate d/o prelegeri seminare Total zi F/f zi f/f zi f/f 1. Parlamentul european 2 2 4 4. Noţiunea. Procedura adoptării actelor decizionale 2 2 4 12. Instituţiile jurisdicţionale ale Uniunii Europene 4 4 8 8. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor Nr.lect.

Obiective operaţionale şi conţinuturi Nr. 2. 1. comunitare. O1.1Să explice sensul diversităţii culturale.20.3.Raportul 1-14. obiectul de reglementare ale izvoarele dreptului comunitar principiile şi izvoarele dreptului dintre dreptul 15- subdiviziunilor dreptului 1. comunitare. obiectul. Directivele. loialităţii. dreptul comunitar dreptul comunitar material. comunitar: dreptul instituţional dreptului comunitar. 56. jurisprudenţa şi cutuma.34.1.Noţiunea dreptului comunitar.2.Dreptul O3. principiile şi Tema 1: Noţiunea.1. Clasificarea izvoarelor dreptului integrarea comunitar. principiul respectării drepturilor omului.1 Să delimiteze şi să explice Tema 1: Noţiunea.4. Obiectul comunitar comunitar şi 19.Principiile dreptului material.3. principiul cooperării.Principiile dreptului comunitar: dreptului comunitar. principiul justiţiei sociale.Izvoarele dreptului comunitar şi O2. Europene al Uniunii Europene 97.23.93 comunitar.Dreptul 1. principiul echilibrului în 1. principiul autonomiei. 1. dreptul social comunitar. 1. Tema 2: Sistemul instituţional al Uniunii Tema 2: Sistemul instituţional 92. V.Noţiunea de „instituţie a Uniunii 2. comunitar. subsidiarităţii. Noţiunea de „izvor de drept comunitar şi comunitar".76. Izvoarele secundare ale dreptului comunitar.55.Noţiunea şi obiectul dreptul naţional.102 2.68. Spaţiul Economic principiilor dreptului intereselor potrivit structurii mecanismelor European (SEE). 1. principiul Convenţia de la dreptului comunitar.1.Dreptul dreptul comunitar al afacerilor.3. Recomandările şi avizele.Noţiunea şi trăsăturile Europene".1 Să cunoască puterea exercitarea competenţelor instituţiilor comunitar şi juridică ale diferitor izvoare ale europene.2. comunitar. dreptul comunitar şi 1. Izvoarele primare ale dreptului europeană.74. Regulamentele. principiul Bruxelles. principiul reprezentării comunitar. 1. Deciziile.1. principiul democraţiei reprezentative.2. comunitar.1.Instituţiile Comunităţii . Principiile generale de drept.2. obiectul. Acordurile comerciale şi de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică. principiul 1.67. Trăsăturile instituţiilor instituţiilor comunitare. 2. Obiective de referinţă Prelegeri Seminare Subiecte pentru Bibliografie d/o studiul selectivă individual 1.

2. Europene şi cine este el la deputatului Parlamentului European. Statutul juridic al European.Ombudsmanul Uniunii Europene.Structura Parlamentului European.97-102 Europene şi cooperarea Comisiei Europene. Instituţiile sistemul instituţional al Uniunii politice şi apolitice.1.39.2. Fracţiunile (grupurile politice) criteriilor de Parlamentului European.3. instituţiei Comisiei Europene. Termenul de membrilor Comisiei Europene.97-102 European şi Parlamentul instituţiei Parlamentului European. 3. Elementele divizării Europene.4.2.3. instituţional comunitar. 3.2.3.Clasificarea instituţiilor. Unitatea sistemului 2.1.92.39. Biroul votare a unui şi Conferinţa preşedinţilor. Structura Comisiei membrilor O3.68. Să cunoască similitudinile Tema 3: Parlamentul European Tema 3: Parlamentul European 3. Comisiile şi proiect de lege în secretariatul. Responsabilitatea Comisiei şi 4. principale ale Comisiei 4. Parlamentului European. Europene. 2.3. împuternicire. sediul convocării O4.3. Procedura de desemnare a 4.1 Cine are dreptul de a fi membrii ei.67.Istoricul apariţiei şi evoluţiei Parlamentului 63.1. Elementele divizării puterilor în 2. O2.Procedura parlamentară.2.Istoricul apariţiei şi evoluţiei instituţiei 4.1. Împuternicirile PE. Instituţiei Parlamentului European şi Republicii Moldova. Istoricul apariţiei şi evoluţiei 3.1 Să delimiteze funcţiile Tema 4: Comisia Europeană Tema 4: Comisia Europeană 4. Regulamentul intern al European. 6 . ale Uniunii Europene. Parlamentului European. Instituţiile Comunităţii Europene şi Europene. responsabilităţile deciziilor.Sediul 85. Sesiunile.Istoricul apariţiei şi evoluţiei apariţiei Comisiei 76.Izvorul 34.2. Ordinea de 4. 4.Diversitatea momentul actual. European. O3. 3. şi diferenţieri între Parlamentul 3.Instituţiile şi alte organe ale Uniunii Europene şi ale Uniunii Europene.Imunităţile şi European în procesul de luare a formare a acesteia. Puterile parlamentare.1.Structura Comisiei Europene.1.1Să cunoască împuternicirile Principiile formării acestuia. puterilor în sistemul instituţional al Uniunii Europene. Preşedinţia.63. 3. acesteia cu Parlamentul 4.Statutul juridic al membrilor Comisiei împuternicirile Comisiei.Clasificarea instituţiilor. Puterile Parlamentului parlamentul European. 3. Ordinea de 3.2.Structura Parlamentului şedinţelor ombudsmanului Uniunii alegere a deputaţilor. Europene. Europene. Darea de seamă a instituţiilor şi a altor organe Uniunii Europene în faţa Parlamentului European. Funcţiile şi Comisiei membru al Comisiei Europene? 4.1.34.

67. Ordinea de formare a Consiliului Consiliului.Funcţiile Consiliului Uniunii Secretariatul General.Efectul juridic şi importanţa politică a componenţa Consiliului deciziilor Consiliului European. Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER). juridic contemporan al European Consiliului European. Preşedintele Comisiei Europene. 4. (Consiliul miniştrilor) Europene (Consiliul impuse 76. Uniunii Europene 5. Componenţa.2. împuternicirile şi 6.Funcţiile Consiliului.2.97-102 O2.1.Principiile de organizare şi activitate a judecătoresc al Uniunii primă instanţă în Europeană pentru apărarea Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului Europene.4.63. 5.Principalele structuri de lucru ale 5.Organele 34.2. cadrul Curţii 7 . Funcţiile şi împuternicirile Comisiei.Funcţiile acestuia.1.Restricţiile 34.1. Mijloacele de luare a Europene. Particularităţile de luare a deciziilor de către majoritatea calificată. Ordinea de petrecere a Consiliului European. 7. Istoricul formării şi consultative al 76. juridic contemporan al Consiliului European.4. juridic al participanţilor la şedinţele 5.67.Statutul juridic al membrilor guvernele statelor-membre.1. sistemului judecătoresc Uniunii Europene jurisdicţionale ale Uniunii soluţionate în 76.Dosare 34. statutul Consiliului O1. Consiliului de Miniştri. Comitetul lucru ale Consiliului de Miniştri. 6.97-102 Europei. Repartizarea obligaţiilor între membrii Comisiei.63. 5. Principalele structuri de Consiliului. şedinţelor. Funcţiile. O2. Istoricul formării şi statutul 6.2 Să delimiteze Curtea Uniunii Europene.1 Să cunoască structura Tema 7: Instituţiile jurisdicţionale ale Tema 7: Instituţiile 7. Comisiei.1 Să cunoască diferenţa între Tema 6: Consiliul European Tema 6: Consiliul European 6. European.3. Obligaţiile individuale ale membrilor Comisiei Europene.1 Să cunoască competenţa Tema 5: Consiliul Uniunii Europene Tema 5: Consiliul Uniunii 5.2 Sediul Consiliului Uniunii 5. Preşedinţia. deciziilor în Consiliu.Evoluţia sistemului judecătoresc al Europene cadrul O2. O2.Ordinea de formare a Consiliului.39.2 Statutul juridic al 6.97-102.3.3. Ordinea de petrecere a şedinţelor. principală al COREPER.2.63. împuternicirile.91 european.1.1.2. 7.67.Evoluţia sistemului tribunalului de Europeană de Justiţie şi Cutea 7. Europene.2. Consiliul European şi Consiliul 6.1.39. O1.39. Statutul miniştrilor) membrilor Europene. Garanţiile independenţei faţă de 4. Directoratele Generale şi serviciile Comisiei Europene.1.

7.2. funcţie a membrilor Curţii şi a Tribunalului de 7. Organele consultative ale consultative şi Europene. de funcţionarea a deciziilor luate de aceste Funcţiile şi împuternicirile Comitetului.Structura şi ordinea de formare a Curţii de 8.Organele tehnice ale Uniunii 9.2. (auditorilor) Curţii de Conturi. 8. Împuternicirile Curţii de Mandatul şi statutul juridic al membrilor Conturi. Organele consultative ale Uniunii 9. avocaţilor generali.Sediul 34. Comitetul Regiunilor. Avocaţii generali. aceste organe consultative şi Europene Uniunii Europene organelor 76. Curţii de Conturi faţă de consultative şi tehnice organele consultative şi tehnice luare a deciziilor 76. Componenţa şi ordinea de formare a Comitetului Regiunilor. instanţe 7.Garanţiile independenţei judecătorilor şi a 7.1 Analiza relaţiilor între Tema 9: Organele auxiliare al Uniunii Tema 9: Organele auxiliare al 9. activitate.1.Actele Justiţie şi a Tribunalului de primă instanţă. primă instanţă.2. Preşedintele Curţii. Apariţia şi evoluţia în cadrul Curţii de Uniunii Europene.1. judecătoresc al Uniunii Justiţie.5.67.Modalitatea O2. Politica lor de Europene: Comitetul consultativ al CECO.Ordinea de formare a Curţii Europene de Europene.2. Comitetul Economic şi Social (ECOSOC). Apariţia şi evoluţia instituţiei Curţii de 8. Banca Europeană 8 . Tribunalului de primă instanţă.1Să cunoască superioritatea Tema 8: Curtea de Conturi şi organele Tema 8: Curtea de Conturi şi 8.1.63.3.1. 9.67. Uniunii Europene. formare a Curţii de Conturi.39.4. Puterea juridică a 7.2.2. 7.Componenţa şi competenţa primă instanţă.3. O1.drepturilor Omului.97-102 celelalte instituţii şi organe al 8. O1. Conturi.Organele tehnice ale Uniunii Europene: Banca Centrală Europeană.3. Conturi.39. de primă instanţă. Funcţiile acestuia. Componenţa şi competenţa judecătoreşti. 9.Organele sistemului Europene de hotărârilor judiciare.1.Principiile de organizare şi internaţionale ce Condiţiile de numire în funcţie. Împuternicirile Curţii de Conturi. Componenţa Curţii şi a Tribunalului de Justiţie şi a Tribunalului de activitatea acestor primă instanţă. acestor organe. Organizarea activităţii Curţii. Procedura demiterii din Curţii Europene de Justiţie.1.2.97-102 statele membre ale Uniunii 9. Jurisdicţia Curţii.1 Puterea juridică a Structura şi ordinea de formare a ECOSOC.5. 8. activitate a Curţii Europene de reglementează 7.3.Procedura de 34. cele tehnice.Structura şi ordinea de Conturi. organe. 7. 8. Europene. instituţiei Curţii de Conturi.4.63.

1 Încercărilor de influenţare echivalent.3.4. Procedura adoptării bugetului.71.1.63.Sancţiunile aplicate O(1.3.2.Libera circulaţie a fundamentale.Structura şi funcţionarea europene a ale Uniunii Europene Europene.Tipurile procedurilor adoptării actelor 11.2.4) Actele internaţionale şi Tema 12: Cele patru libertăţi fundamentale Tema 12: Cele patru libertăţi 12.Încercările 45. de Investiţii.4.63. 12.Libera circulaţie a legislaţiei libertăţi fundamentale.Sancţiunile aplicate 11. cooperării. diferitor proiecte O1. Procedura co-deciziei.1.1. Uniunii Europene. 9 . Uniunea fundamentale ajustării 57.Tipurile procedurilor 97-102 procedura de adoptare a actelor decizionale. 12. decizionale.Banca Europeană de internaţionale în servicii oferite de către băncile 10. Procedura 11. O1.Libera circulaţie a mărfurilor. Interzicerea 12. Comisiei Europene în 11.91.3.22. monopoluri. Clauze de 12.Banca Europeană de Investiţii 10. naţionale la cele O1.21 în tot sau parţial cele patru vamală şi barierele fiscale. 12. deciziilor în cadrul Politicii funcţiilor în procesul de 11. 11.91.2 Avantajele dispersionării sancţionării. 12.1 Să cunoască funcţiile Tema 11: Procedura adoptării actelor Tema 11: Procedura adoptării 14. Dreptul de şedere al serviciilor. Băncii Centrale Europene.46. Banca europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.1. Felurile de Domenii de aplicare şi restricţii.Existenţa securitatea socială. Monopolurile de stat comerciale. Procedura adoptării actelor decizionale.Procedura adoptării deciziilor în cadrul externe şi de Securitate Comună adoptare a actelor decizionale. 11. Procedura consultării.91 pe teritoriul statelor-membre 10. cele europene ce reglementează 12.4. priveşte libertăţile anticoncurenţă. Drepturile lucrătorilor.36. Libera circulaţie a rezultatelor la Vizele. O1. Imigraţia.30.2.2. Parlamentului European şi al decizionale actelor decizionale 54.1.2. restricţiilor cantitative şi a măsurilor cu efect mărfurilor.39.Susţinerea 45. această problemă.44.2 Existenţa multiplelor 10.Aplicarea dreptului comunitar de către comunitar de către autorităţile autorităţile naţionale ale statelor membre.36.Libera circulaţie a europene în ce a pieţei uncie prin acordurile salvgardare. naţionale ale statelor membre. Regula raţiunii.39.1 Existenţa filialelor şi Tema 10: Sistemul european al băncilor Tema 10: Sistemul european al 10. Azilul.44.Banca Europeană pentru reconstrucţii şi Investiţii vederea europene dezvoltare dezvoltării progresive a Uniunii Europene în general.1.3. Politicii externe şi de Securitate Comună a a Uniunii Europene.1.1.Procedura adoptării O1.70.Structura şi funcţionarea Băncii Centrale 10.2. persoanelor .Aplicarea dreptului 11. reprezentanţelor acestor bănci centrale băncilor centrale de către băncile 57.2.Libera circulaţie a persoanelor şi capitalului şi plăţilor .

lucrătorilor salariaţi şi nesalariaţi care au încetat activitatea lor profesională. Domenii de aplicare a libertăţii de circulaţie a capitalurilor. 12. Dreptul de şedere al studenţilor. Îngrădirea dreptului la libera circulaţie a persoanelor. Domenii de aplicare a libertăţii de circulaţie a plăţilor. Dreptul de stabilire în scopul exercitării unui comerţ sau a unei profesii. Genurile de activităţi care cuprind serviciul. Efectuarea de investiţii.Noţiunea de serviciu. Furnizorul de servicii. Libertatea de furnizare a serviciilor. Drepturile beneficiarilor de servicii. Circulaţia capitalurilor între statele membre.4. 12. 10 .Consideraţiuni generaleale liberei circulaţii a capitalurilor.3.

Biroul şi Conferinţa preşedinţilor Parlamentului European 33.Curtea de Conturi 49.Noţiunea şi obiectul dreptului comunitar 11. Comunitatea Europeană Energiei Atomice (CEEA) 4.Clasificarea instituţiilor europene 29. Comunităţile Europene în anii 70 .Funcţiile Consiliului European 46.Preşedinţia.Ombudsmanul Uniunii Europene 36.Istoricul formării şi statutul juridic contemporan al Consiliului European 44. Comunitatea Economică Europeană (CEE).80 6. Trăsăturile instituţiilor comunitare 28. Dezvoltarea Comunităţilor Europene în anii 60 5.Similitudini şi diferenţieri între Parlamentul European şi Parlamentul Republicii Moldova 37. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) 3.Funcţiile şi împuternicirile Comisiei 40.Atribuţiuniule Consiliului Miniştrilor 43.Procedura adoptării bugetului 35.Fracţiunile (grupurile politice) Parlamentului European 32.Comitetul Economic şi Social . jurisprudenţa şi cutuma 25.Principiul cooperării 19. Structura Parlamentului European 30.Acordurile comerciale şi de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică 26.Principiul echilibrului în exercitarea competenţelor instituţiilor europene 16. Tratatul privind instituirea Uniunii Europene din 1992 8.Principiul justiţiei sociale 14.Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER) 42.Preşedintele Comisiei.Principiul respectării drepturilor omului 13. Premisele construcţiei europene 2.Principiul reprezentării intereselor potrivit structurii mecanismelor comunitare 15. Structura Comisiei Europene 38.Atribuţiile Parlamentului European 34. Actul Unic European din 1986 7.Principiile generale de drept. Chestionarul pentru examinare 1.Izvoarele secundare ale dreptului comunitar 24.Principiul autonomiei 17.Componenţa Curţii şi a Tribunalului de primă instanţă 48.izvor de drept comunitar" 21. Tratatul de la Amsterdam din 1997 9.Comitetul consultativ al CECO 50.Ordinea de formare a Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de primă instanţă 47.Noţiunea de „.Izvoarele primare ale dreptului comunitar 23. Directoratele Generale şi serviciile Comisiei Europene 39.Sesiunile parlamentare europene 31. Tratatul de la Nisa din 2000 10.Clasificarea izvoarelor dreptului comunitar 22.Dreptul comunitar şi dreptul naţional 27.Principiul loialităţii 18.Noţiunea de „instituţie a Uniunii Europene".Componenţa Consiliului European 45.Principiul democraţiei reprezentative 12.Principiul subsidiarităţii 20.Ordinea de formare a Consiliului Miniştrilor 41.

Banca europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 55.Banca Europeană de Investiţii.Banca Centrală Europeană 53. 54.Comitetul Regiunilor 52.Libera circulaţie a serviciilor .Libera circulaţie a mărfurilor 56.Libera circulaţie a capitalului şi plăţilor 58.51 . Libera circulaţie a persoanelor 57.

13. 10. modificat şi completat prin hotărârea Consiliului din 25 iunie 23 septembrie 2002 Nr.2002).98 (Monitorul Oficial al R. Allan Thatham. 3. Ed. Andrei Popescu. Eugen Osmochescu. Acordul de Parteneriat şi Cooperare. intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993. Arc. 21. intrat în vigoare la 1 mai 1999. Dreptul Uniunii Europene. Chişinău.08. Europa Centrală şi de Est în ciclonul tranziţiei. Bucureşti. Tratatul de la Amsterdam. 2001. Constituţia Uniunii Europene adoptată la 18 iulie 2004.E. Organizaţii Europene şi Euroatlantice.Uniunea Europeană (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. intrând în vigoare la 1 iulie 1998. Tratatul de fuziune a Executivului Comunităţilor de la Bruxelles. Babeţi Adriana. Euratom. semnat în februarie 2005. Baieş Sergiu. spre o Europă Unită. tratate.E. semnat în februarie 2001 şi a intrat în vigoare la 1 februarie 2003. 16. semnat la 7 februarie 1992. 2002.Acte normative interne: 15. semnat la Paris la 18 aprilie 1951. Euratom). Tratatul de la Maastricht. Bucureşti. 2003. Actul Unic European. Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Energii Atomice. intrând în vigoare la 1 ianuarie 1958. semnat la 28 noiembrie 1994.C. semnat la Roma la data de 25 martie 1957. Tratatul de la Nisa. Monitorul Oficial. Bucureşti. intrând în vigoare la 25 iulie 1952 şi fiind în vigoare până în 2002.Acte internaţionale: 1. Adrian Năstase. 11. C. 1997. intrând în vigoare la 1 iulie 1987. semnat la Roma la 18 iulie 2003.75-76 din 13. Brzezinski Zbigniew.1998).O. semnat la 8 aprilie 1965. 43-45 din 28. 17..957-III din 13 noiembrie 2002. Nervoze. monografii. Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană. 23. Lumina Lex. Ion Jinga. semnat la Roma la data de 25 martie 1957. Iaşi. semnat la 2 octombrie 1997.03. III. semnat la Luxemburg la 17 februarie 1986 şi la Haga la 28 februarie 1986. 13 . prezentat Preşedintelui Consiliului European. Europa Centrală. Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului. 12. 2003. 19. Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova privind constituirea unui Comitet Parlamentar de Cooperare între Republica Moldova şi comunităţile europene Nr. intrând în vigoare la 1 ianuarie 1967. Actul privind alegerea reprezentanţilor Parlamentului European prin sufragiu universal direct. nr. dileme. 8. Europa quo vadis. Studiu comparativ privind Dreptul civil. 76/787/C. 22. 24.Decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind înfiinţarea Comisiei Naţionale pentru Integrarea Europeană. Chişinău.Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin sufragiu universal direct. adoptat prin Hotărârea Consiliului din 20 septembrie 1976 Nr. Ed. intrând în vigoare la 1 ianuarie 1958. 7. 320 din 18 martie 2002 Cu privire la aprobarea componenţei nominale şi a Regulamentului părţii moldave în Comitetului de Cooperare Republica Moldova . 6.Planul de Acţiuni Republica Moldova/Uniunea Europeană. Ed.Moldova nr. Regulamentul (UE) N° 2004/2003 din 4 noiembrie 2003 al Parlamentului European şi Consiliului "Cu privire la statutul şi finanţarea partidelor politice la nivel european".lO4-XIV din 23.Manuale. Bibliografie: I.. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. Proiect de Tratat de instituire a unei Constituţii pentru Europa adoptat prin consens de Convenţia Europeană la 13 iunie şi 10 iulie 2003. 1995 25. Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene din 8 aprilie 1965. II. Uniunea Europeană şi Republica Moldova Implementarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare. 9.E. utopii. 5. 4.07. 18. 2. 14. articole ştiinţifice: 20. 2002/772/CE.

. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Jeffrey Newnham. nr.12. Gribinces M. Fontaine Pascale. Iordan Gheorghe Bărbulescu. Chişinău. Documente de bază ale UE. Bucureşti. 1998. // Analele Ştiinţifice ale USM.. // Politica externă a Republicii Moldova: aspecte ale securităţii şi colaborării regionale. 36. Politicile şi Instituţiile Uniunii Europene. Ed. Republica Moldova: economia în tranziţie. 45. Chişinău.. Augustin Fuerea. 31. Buruian A..UNDP Moldova. Dubois Louis. 2001. Tranziţia politică în societăţile post-comuniste. Ed. 2003. România. Ed. Filipescu.Cezar Bîrzea. 52. Chişinău. Concepţia Politicii Externe a Republicii Moldova. Chişinău. Paris. Chişinău. Institutul European din România. 1998. Irina Cereş.// www. // www. 2001. 1998. Bucureşti 1998. 44. 27. Graham Evans.. // Moldova şi Lumea. 1999. 51. 55.Cojocaru Gh. 1996. procese decizionale. Belostecinic A. nr. Perspectivele geopolitice ale statalităţii moldoveneşti. Moldova în cadrul CSI: particularităţile dezvoltării stabile. Cadrul instituţional al aderării republicii Moldova la Uniunea Europeană.ipp/publicaţii/ 46. 29. 1998. Ed. Concepţia integrării europene a Republicii Moldova.Corina Leicu. Lumina Lex. Chişinău. Chişinău. 40. 48. 2002. Ioan Leicu. Uniunea Europeană şi Republica Moldova. Mass-media din Republica Moldova şi Pactul de Stabilitate.1995. 49. Istoria Continentului Europea. 36. 39. Gherman V. Ianus şi Minerva. Dicţionarul Uniunii Europene. Bucureşti. Integrarea Republicii Moldova în structurile europene: probleme. Gheorghiu V. 2003. Politica externă a Republicii Moldova. The Shaping of A Policy Fromework for the Wider Europe. Editura "ACTAMI". Cojocarii Gh. 3.. 56. Seria Micromonografii. 41.04. Gudim Anatol. 43. Cujbă V. Chişinău. Descentraiization and a Responsable Local Governemnt: Moldova Case . 57. Economie Europeene. Universul Dalsi. 1995. Europe in 10 points. 54. 50. 30. 2002. 14 . Antet. Lumina Lex. Hrişev E. Implementarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare. Fougere Jean-Pierre. Ed. Bucureşti. instituţii. 1998. Drept Comunitar. 53. Drept instituţional comunitar european. Ucraina: integrarea în structurile europene. 2003. Drept Comunitar Material. Paris.26. Uniunea Europeană istoric. Geopolitica lumii contemporane. Lumina Lex. 2001. // Republica Moldova şi integrarea Europeană: Cooperarea în Pactul de Stabilitate. Chişinău. Guy Isaac. // Democraţia. Factor stabilizator sau sursă de pericol ?. Colaborarea regională: esenţa şi formele de bază. Buruian A. Marc Blanquet. Seria „Lucrări Studenţeşti". perspective. 2001. 59.. 1998. 2001. Doraş V. avantaje. Editura "Poliron". 2001. Office for Official Publications of the European Communities. Mororeanu T. nr. // Moldova. Trupele ruse în Republica Moldova.. Guţu I. Corina Leicu. 32. 2002..//Plai Natal. 2002. Blumann Claude. 1999. Gaillard Jean-Michel.1999. Bucureşti. 60. Emerson M. Hoffmann Stanley. Bucureşti. Ion Rusu. Iaşi. Bucureşti. Chişinău. Chişinău. Uniunea Europeană aprofundare şi extindere. 28. Ed. Huntington S. Dicţionar de Relaţii Internaţionale. 1998. Organizaţii şi relaţii internaţionale. 47.be/comments 42. Rawley Anthony. Civitas. Politici. 35. 17. Corint. Luxemburg.Bucureşti. 20 din 06. Chişinău. 1999. Ciocnirea civilizaţiilor: refacerea ordinii mondiale. Ed. 2000. Ion P. 2002. Instituţiile Comunitare. Gilles Ferreol. 2003. Trei. Dalloz. 58. 2000. Chişinău. 33. Droit communaitaire general. 37. IPP. / CISR. Ed Civitas. Politica Externă a Republicii Moldova. Bucureşti. Ed. 2002. Barbă L.. 38.ceps. Republica Moldova în relaţiile Economice Internaţionale. 34. Ed. Chişinău.

Programul TACIS. Integrarea Republicii Moldova în structurile europene ca factor strategic de dezvoltare. Uniunea Europeană – realităţi şi perspective. 2001. 1996. 74. Camelia Fetiţa. Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare" a M. Aprofundarea integrării europene vizavi de extinderea Uniunii Europene: implicaţiile acestor tendinţe pentru republica Moldova. Octavian Manolache. Motoc Iulia.Chişinău. 70. Bucureşti. 1999. Bucureşti. 83. Ed. Bucureşti. Patrick Rambaud. Itinerariul strategiei româneşti de integrare europeană. 2000. Ed AII Beck. Chişinău.Jinga I. Ed. IPP. Lumina Lex. Savu Dana-Victoria. 2001. 2001. CSI. 1998. 2. Lowenhardt J. 75. Est. 89. p. Nicolae Păun. Negru N. Ed. Cluj-Napoca. Ludmila Denisenco.A. A. Chişinău. Ucraina: integrarea în structurile europene. 5. 143. 45. Ed. Uniunea Europeană între real şi virtual. Nicolae Păun. Drept instituţional comunitar. 2002. 72. Ed. 2001. Ucraina: Integrarea în structurile europene" din 15-16 septembrie 1999. Nicolae Păun. 2003.Mereacre C. Republica Moldova şi Uniunea Europeană. 1999. Roxana Munteanu. Buletin informativ APC. 2000. Bucureşti. Jinga Ion. Bucureşti. Wider Europe: the View from Minsk and Chişinău. Mari ana Azarov. . nr. Leicu Corina. Instituţii Europene şi tehnici de negociere în procesul integrării. Chişinău. Radomir Gârlea.. Dalloz. Chişinău. Droit Europeen. Bucureşti. p. Bucureşti. 10. Popescu A. Dan Stan. Bucureşti. România. 81. Politica externă a Republicii Moldova: aspecte de securitate şi colaborări regionale. 1996. Chişinău. 85. 2002. Mariana Arnold. Bucureşti. 65. Bucureşti. Materialele simpozionului ştiinţific internaţional cu genericul "Moldova. Octavian Manolache. 76. Drept European. Fundaţiei pentru Studii Europene. 64. AII Educaţional. Petru Roşca. Chişinău. Drept Comunitar. Bucureşti. // Republica Moldova şi integrarea europeană: elemente de strategie. Centrul de informare al Comisiei Europene în România. Ed. Chişinău. Introducere în dreptul constituţional şi instituţional al Uniunii Europene (curs universitar). 15 . CEEA sau UE? O abordare economică a cursului politic extern. Carmen Suciu. 1999. Paris.. Istoria construcţiei europene. Bucureşti. // Republica Moldova şi integrarea europeană: cooperarea în Pactul de Stabilitatea. Ciprian Păun. Bucureşti. România.. 78. Ed. Parlamentul European . Bucureşti.. L'Union Europeenne.garant al democraţiei europene. 2004. 63. Universităţii. Istituţiile comunitare. 1996. AII Beck. 1998. 67. al R. 2003. 68. Annie Gruber. Paris. De la Essen la Cannes. Ed. 66. Cluj-Napoca.. 2000. 77. //Arena politicii. ediţia II-a. Leicu Ion. Nr. Ce este Uniunea Europeană. Ed. 86. 79. Popescu . Integrarea europeană: realizări şi perspective. 82.I. p. Oscar Prinţ. Analiza perspectivelor de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Jean-Louis Clergerie.M.Octav Bibere. 69. 71. Academiei Române. Dalloz. Lumina Lex.24. Sistemul instituţional al Uniunii Europene. 1999. octombrie. Chişinău. Integrarea Europeană dicţionar de termeni comunitari. 2002. Moldova. 62. Prohniţchi E. 1999. Ziarul Democraţia. 2000.. Prohniţchi Valeriu. ediţia III-a. Drept comunitar Instituţii comunitare. Louis Cartou. Construcţia Europeană. Ed. 1995. Petre Anghel. 2001. Politica externă a republicii Moldova: intenşii şi intenţii. 87. Editura LUMINA LEX. . Marian Mihăilă. 80. 88. 84. UE: dreptul şi politica extinderii spre Est. 73. 2001. Seria Drept Public. Jean-Claude Gaude Gautron. 2003.61. Republica Moldova şi integrarea europeană. Chişinău. Nicoleta Diaconu. Ed. London. Carmen Lazăr. 2002. IPP. 1996. Nr.

Ed. Юристь. Капустин А.90. 94. Караганов С. Топорнин. 100. Sergiu Buşcaneanu. 99.В. Viorel Marcu. Москва.Н. Загорский Л. Construcţia Europeană. 97. Европейское право: Учебник. Москва.. Москва. 92. deziderate şi perspective. 1997. 2003. 96.. С. Georgeta Duculeseu. Москва. Европейское право: Учебник. Общий Европейский Дом: что мы о нем думаем. 2000. (отв. Изд. Л. Procesul politic în Uniunea Europeană. Mecanisme. Lumina Lex.. Изд.Я. 98.). Lumina LEX. Право Европейского Союза. 2000. Европейское Право. Ed. Drept instituţional comunitar. 95. Justiţia europeană. Zorgbibe Charles. ред. Bucureşti. Wallace William. Юристь. 16 . Nicoleta Diaconu. 93. 91. Chişinău. 102. Москва. Норма.М. 1998. Victor Ducule. Chişinău. Топорнин Б. Норма. 2002. Инфра-М Норма. 2001.2002. Европейский Союз: интеграция и право. 1991. Wallace Helen. 2001. Ю. Bucureşti. Юристь. Изд. Criteriile politice europene în perspectiva elaborării concepţiei de integrare europeană a Republicii Moldova. Кашкина. Б. Drept comunitar general.. Москва. 2003. Конституции государств Европейского Союза. Bucureşti. 101.. 2002. Viorel Marcu. Энтин Л. Изд.РУДН. Москва. Н. Bucureşti. 2004.